Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-09-25 d. posėdį

1. SVARSTYTA: Dėl tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos ratifikavimo projekto IXP-1869.

NUSPRĘSTA: Pritarti tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos ratifikavimo projekto IXP-1869 parengiamiesiems darbams ir paskirti Komiteto išvadų projekto rengėjais virmantą Velikonį ir Arvydą Vidžiūną. Šis projektas numatytas svarstyti Komitete 2002 m. spalio 2 d.

2. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos Respublikos mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projekto (ixp-1758).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, Verslo ir užimtumo komisijos pirmininkės B.Vėsaitės pasiūlymus ir Laisvosios rinkos instituto pasiūlymus.

2. Atsižvelgiant į Žemės ūkio rūmų pasiūlymus, siūlyti pagrindiniam komitetui, suderinus su Vyriausybe, numatyti šio įstatymo projekte instituciją, dėl įstatyme nustatytų mokėjimo terminų ir palūkanų už pavėluotus mokėjimus mokėjimo kontrolės.

3. SVARSTYTA: Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų poreikio 2003 metams svarstymas.

NUSPRĘSTA: Paruošti Komiteto sprendimą dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų poreikio 2003 metams.

4. SVARSTYTA: Žemės ūkio ministerijos informacija apie Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų 2002 metais faktinį ir numatomą panaudojimą.

NUSPRĘSTA: Išklausyta Žemės ūkio viceministro J.Panamariovo ir Žemės ūkio rūmų direktoriaus L.Kryžiaus informacija. Informacija priimta žiniai.

5. SVARSTYTA: “Žuvininkų rūmų” prezidento prof. Virbicko pareiškimo “Dėl avarijos “Būtingės” naftos terminale pasekmių likvidavimo spartinimo”, svarstymas.

NUSPRĘSTA:

Pasiūlyti Vyriausybei:

Įpareigoti Aplinkos ministeriją priimti konkrečius sprendimus dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos sąmatos naudojimo patikslinimo, atsižvelgiant į Būtingės terminale įvykusios avarijos nuostolių padengimo gautas kompensavimo lėšas, numatyti, dėl avarijų išsiliejus naftai į jūrą, padarytų žvejybos verslui nuostolių atlyginimo tvarką.

6. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės ataskaitos apie specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų naudojimą.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1 Administruojant Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšas sugriežtinti skirtų lėšų naudojimo kontrolę, jų tinkamą įforminimą, padidinti programų koordinatorių asmeninę atsakomybę už jiems priskirtų programų finansavimo efektyvesnį panaudojimą.

1.2 Išanalizuoti Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų 2002 metais faktinį panaudojimą ir numatyti priemones, kad šios lėšas būtų pilnai panaudotos.

1.3. Pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki 2002 m. spalio 31 d informaciją, kokių priemonių ėmėsi ministerija Valstybės kontrolės 2002-07-15 ataskaitoje“Dėl Žemės ūkio ministerijoje 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti (Specialiosios kaimo rėmimo fondo programos) vertinimo” nurodytiems trūkumams pašalinti.

2. Pasiūlyti Valstybės kontrolei, siekiant padidinti vykdomos kontrolės efektyvumą, specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų naudojimo auditą atlikti ataskaitiniais metais, o ne praėjus finansiniams metams.

 

7. SVARSTYTA: Dėl kaimo reikalų komiteto Rudens (V ) sesijos darbo plano.

NUSPRĘSTA: Pritarti kaimo reikalų komiteto Rudens (V ) sesijos darbo planui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas