Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-25 d. BFK posėdis

1. Pritarta Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos bei jos protokolo ratifikavimo įstatymo projektui IXP-1809.

2. Pritarta Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-1858.

3. Pritarta Finansų įstaigų įstatymo 58 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1896.

4. Pritarta Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1829.

5. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-1804.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui nutarimo projekto Nr.IXP-1804 svarstymą atidėti, kol nebus gauta Valstybės kontrolės išvada dėl 2001 m. ataskaitos apie valstybei nuosavybes teise priklausantį turtą; šią išvadą, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsniu, Valstybės kontrolė turi pateikti Seimui kasmet iki gruodžio 1 d.

6. Apsvarstytas Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1757.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui:

1. Pakeisti Įstatymo 3 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti: ,,Įstatuose nustatytiems tikslams siekti asociacija gali gauti pajamas iš tokios veiklos:

1) tarptautinio bendradarbiavimo;

2) renginių organizavimo;

3) leidybos;

4) prekybos suvenyrais ir asociacijos atributika;

5) konsultacinė veikla asociacijos nariams;

6) švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo;

7) sporto, socialinės apsaugos ir darbo;

8) sveikatos priežiūros;

9) asociacijai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto nuomos.’’

2. Išbraukti iš 14 straipsnio 2 punkto žodį ,,darbuotojų ’’ ir papildyti 14 straipsnį 3 punktu: ,,Iš asociacijos pelno gali būti skiriama asociacijos darbuotojams per metus ne didesnė kaip vieno mėnesinio atlyginimo dydžio premija. ‘’

7. Apsvarstytas Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1624.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projekto Nr.IXP-1624 svarstymą atidėti iki kol nebus gauta Vyriausybės išvada dėl Lietuvos Respublikos taupymo būstui ir būsto kreditavimo įstatymo projekto Nr.IXP-1766, kuris tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektu.

8. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje pripažinimo ir veiksmų" projektas IXP-1846.

Nuspręsta:

Civilinės saugos įstatymo 2 straipsnyje, apibrėžiančiame ekstremalios situacijos sąvoką, nustatyta, kad ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Atsižvelgiant į tai, kad:

    1. nutarimo projektu siūloma dėl sausros padarinių Lietuvoje susidariusią padėtį pripažinti kaip ekstremalią situaciją, todėl, tokiam teiginiui pagrįsti turėtų būti įvertinti sausros padaryti nuostoliai atskiriems ūkio sektoriams;
    2. Vyriausybė yra pavedusi ministerijoms įvertinti sausros padarytą žalą;
    3. daryti nutarimo projekto svarstymo Komitete pertrauką, prašyti Vyriausybės pateikti išvadas nutarimo projektui ir svarstymą Komitete tęsti gavus Vyriausybės išvadas.

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektui IXP-1881 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-597A - kuratoriai A.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/.

 

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 25.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas