Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. rugsėjo 23 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1825.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 4, "prieš" - 4, susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti, numatant priemones, užtikrinančias efektyvesnę kontrolę įmonėse, superkant spalvotųjų metalų laužą ir atliekas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

3. Komiteto narių atskiroji nuomonė: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (Komiteto nariai - V.Uspaskich, R.Sinkevičius, B.Vėsaitė, P.Vilkas.)

 

2. SVARSTYTA:

Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1779.

NUSPRĘSTA:

1 Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 10 komiteto narių).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3. SVARSTYTA(bendru sutarimu):

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 1932, 224, 2591, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso 1933 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1806.

NUSPRĘSTA:

1 Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

4. SVARSTYTA:

Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1757.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su komiteto pasiūlymais.

2. Pasiūlyti:

1) Papildyti įstatymo projekto 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

“5. Asociacijos buveinėje, taip pat – asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas, kuris yra viešas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys ir kiti asmenys

2) Papildyti 12 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

“4) informacija apie asociacijos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;”

3) Pakeisti įstatymo projekto 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Asociacijai gali priklausyti turtas nuosavybės ar patikėjimo teise. Turtas, kurį asociacija valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, priklauso asociacijos nariui nuosavybės teise

4) Įstatymo projekto 14 straipsnio 1dalyje vietoj žodžių “gautas pelnas” įrašyti žodžius “gautos pajamos” ir šią dalį išdėstyti taip:

“1. Asociacijos gautas pelnas gautos pajamos gali būti naudojamas tik įstatuose nustatytiems asociacijos veiklos tikslams siekti.”

5) Pakeisti įstatymo projekto 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Asociacijos pelnas negali būti skiriamos asociacijos nariams, asociacijos organų nariams, darbuotojų premijoms

6) Pakeisti įstatymo projekto 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“15 straipsnis. Asociacijos buhalterinė apskaita, veiklos kontrolė, finansinė atskaitomybė ir auditas

1. Asociacijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Asociacijos veiklos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

3. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti asociacijos veiklą.

4. Asociacijos auditas atliekamas, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka

3. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

5. SVARSTYTA:

Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas IXP-1771 ES.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 6, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

6. SVARSTYTA:

Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1772.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 7, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

7.SVARSTYTA:

Mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projektas IXP-1758.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

8. SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-1804.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui su Seimo nario J.Veselkos pasiūlymais.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Veselka.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Aviacijos įstatymo 2, 8, 17, 21, 25, 45, 48, 52, 69, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1874 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Pašto įstatymo11 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto IXP-1828 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 23.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas