Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-23

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, rugsėjo 23 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje „Tvirta taika“ Centrinės ir Pietų Azijos regione“ projektas Nr. IXP - 1863, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas bei Lietuvos kariuomenės lauko pajėgų štabo vadas brigados generolas Valdas Tutkus. Lietuvos Respublikos Seimas jau savo 2001 m. rugsėjo 12 bei spalio 9 dienų pareiškimuose pažymėjo, kad Lietuva prisijungs prie tarptautinių antiteroristinių pastangų bei sprendimų, padėsiančių nubausti teroristus, jog Seimas palaiko ir remia JAV ir sąjungininkų karines operacijas, kuriomis siekiama likviduoti pagrindinius terorizmo židinius. Šio Seimo nutarimo įgyvendinimas įrodytų, kad Lietuva jau dabar pasiruošusi kartu su NATO šalimis gintis ir ginti demokratinį pasaulį, veikti kaip Amerikos ir NATO sąjungininkė. Teikiamo teisės akto projekto tikslas – parengti teisinį pagrindą išsiųsti iki 40 Lietuvos karių iki šešių mėnesių laikotarpiui dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika” Centrinėje ir Pietų Azijoje, įskaitant ir Afganistaną. Šiuo metu 20 valstybių turi savo pajėgas Afganistane, apie 11 valstybių veda derybas dėl galimybės jas dislokuoti. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam Seimo nutarimo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės protokolo, pakeičiančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1854 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kazys Bobelis bei Finansų ministerijos mokesčių departamento direktorė Ingrida Šimonytė. Ši sutartis yra svarbi Lietuvos ir Jungtinės Karalystės tarpusavio santykiams bei abiejų valstybių mokesčių mokėtojams, todėl abi šalys išreiškė pageidavimą rasti galimybę pradėti taikyti sutartį jau nuo šių, 2002 metų. Iš Jungtinės Karalystės pusės buvo gautas pasiūlymas pakeisti Sutarties 31 straipsnį, pasirašant Protokolą prie Sutarties, kuris leistų taikyti Sutartį joje nurodytiems mokesčiams jau šiais metais. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.

Trečiąjį klausimą - Konvencijos dėl muitinės tvarkos, taikomos tarptautiniame transporte naudojamiems bendro fondo konteineriams ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP - 1810 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas bei Finansų ministerijos mokesčių departamento direktorė Ingrida Šimonytė. Bendro konteinerių fondo konvencijos ratifikavimas sudarytų palankesnes sąlygas Bendro konteinerių fondo dalyviams, įsteigtiems šios konvencijos Susitariančiųjų šalių teritorijose, keistis konteineriais, naudojamais tarptautinėje prekyboje. Kiekviena Susitariančioji šalis leidžia įvežti bendro konteinerių fondo konteinerius, neapmokestindama jų importo muitais ir mokesčiais, netaikydama ekonominio pobūdžio apribojimų ir draudimų bei neribodama konteinerių naudojimo vidaus vežimams, jeigu vykdomos šios konvencijos sąlygos. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtam ratifikavimo įstatymo projektui.

Ketvirtąjį klausimą - Įstatymo dėl 1961 m. gruodžio 2 d. tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje, ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1869 pristatė Komiteto išvadų rengėja Dalia Kutraitė – Giedraitienė, Žemės ūkio ministerijos Augalų skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis bei Valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktorius Stanislovas Polikaitis. Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė iniciatorių prašymui ratifikavimo įstatymo projekto svarstymą atidėti.

Paskutinįjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP- 1831 pristatė Komiteto išvadų rengėja Dalia Kutraitė – Giedraitienė, Aplinkos ministerijos sekretorius Julius Laiconas bei Aplinkos ministerijos kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Danielius Pivoriūnas. Pagrindinis Konvencijos tikslas – skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos bendradarbiavimą kraštovaizdžio apsaugos klausimais. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 23.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas