Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.09.23 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-09-23 dienos komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1873

Nuspręsta: Pritarti įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Papildomai svarstė:

- Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1824

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 3 “susilaikė“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Vietos savivaldos įstatymo 10, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1256 ir jį lydinčius

- Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektą IXP-1257

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 22 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1258

Nusprćsta: Komiteto išvadų projektų rengėjais paskirti A.Puloką, E.Masiulį, A.V.Indriūną ir Krimšelį bei paprašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvados. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1624

Nuspręsta: Iš esmės projektui pritarti. 2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento bei Komiteto išvadą bei šiuos siūlymus:

1. Įstatymo projekto 11 straipsnio 1 dalyje vietoje žodžių “vykdomojoje institucijoje” įrašyti žodį “administracijoje” ir šią dalį išdėstyti taip:

“1.Asmenys (šeimos), turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, pagal šio įstatymo 8 straipsnio sąlygas, pateikę rašytinį prašymą, registruojami savivaldybės administracijoje vykdomojoje institucijoje pagal asmens (šeimos atveju - vieno iš sutuoktinių) įstatymų nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys teisę į socialinį būstą ar būsto sąlygų pagerinimą. Registravimo tvarką nustato savivaldybės institucijos.”

2. Įstatymo projekto 11 straipsnio 3 dalyje vietoje žodžių “vykdomoji institucija” įrašyti žodį “valdyba” ir šią dalį išdėstyti taip:

“3. Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus. Sąrašų prioritetus nustato ir sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės valdyba vykdomoji institucija. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Šalims susitarus, nuomos sutartyje gali būti numatytos sąlygos dėl nuomininko perkėlimo į mažesnio ploto būstą. Asmeniui (šeimai) nuosavybės teise įgijus būstą, socialinio būsto nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.”

3. Įstatymo projekto 11 straipsnio 3 dalyje vietoje skaičiaus “3” įrašyti skaičių “1” ir šią dalį išdėstyti taip:

“4. Socialinio būsto nuomos sutartyje turi būti nustatyta, kad padidėjus nuomininko turtui ir pajamoms virš dydžių nustatytų pagal šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas, nuomos sutartis arba nutraukiama, arba padidinamas nuomos mokestis atsižvelgus į jo dydžius rinkoje. Nuomos sutarties sąlygos keičiamos ne dažniau kaip kartą per 3 1 metus, pateikus duomenis apie turtą ir pajamas šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.”

3. Įstatymo projekto 12 straipsnio 4 dalyje vietoje žodžių “vykdomosios institucijos” įrašyti žodžius “administratorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka” ir šią dalį išdėstyti taip:

“4. Savivaldybės administratorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka vykdomosios institucijos pirkimo- pardavimo sutartis sudaro ir tais atvejais, kada gyventojai pagal Lietuvos butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamą būstą ir įstatymo nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl privatizavimo, bei yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo – pardavimo sutarties.”

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-1625

Nusprćsta: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Taupymo būstui ir būsto kreditavimo įstatymo projektą IXP-1766

Svarstyme daryti pertrauką iki bus gauta Vyriausybės išvada. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Pasirengė svarstyti:

- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projektŕ IXP-1794

Nusprćsta: Paskirti atsakingais už komiteto išvados projekto parengimą A.Rimą ir K.Rimšelį bei paprašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvados. Projektą komitete svarstyti spalio 14 dieną. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektą IXP-1774

Nusprćsta: Siūlyti komiteto nariams, kuruojantiems Vietos savivaldą ir Viešąjį administravimą parengti komitetui siūlymus ir projektŕ komitete svarstyti spalio 7 d. bei paprašyti LSA išvados.

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 09 23.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas