Lietuvos Respublikos Seimas

K.Kuzmicko ir J.Matulevičiaus komandiruotės į Mongoliją 2002 08 10-16 d. ataskaita

Atskrista į Ulan-Batorą rugpjūčio ll d.,apgyvendinti Vyriausybiniuose svečių namuose.

10 val. susitikta su laikinai pavaduojančia socialinių reikalų komiteto pirmininkę Mongolijos parlamento nare N.Geralsuren (pirmininkė T.Gandi susirgo).Iš Mongolijos pusės pageidauta glaudesnių ryšių su Lietuvos Seimu semiantis patirties ,reformuojant socialinę politiką bei sveikatos apsaugą.Iš Lietuvos pusės p.K.Kuzmickas atžymėjo/kad Lietuvoje daug dirbama/ypač darbo santykių teisinio reglamentavimo srityje/pradedant pensijų reformą, reformuojant sveikatos apsaugą ir užtikrinant socialinį piliečių saugumą.Nurodyta,kad /kad apie pageidavimus bus informuota Seimo vadovybė.Abipusiai išreikštas pasitenkinimas esamais kontaktais.Įteikti suvenyrai.

11 val.susitikta su Mongolijos parlamento nariu kuruojančiu sveikatos pakomitetį p.L.Odonchimed.Jis pasidžiaugė,kad po Mongolijos delegacijos kelionės į Lietuvą/pasiremiant Lietuvos Seimo patirtimi/ jų parlamentas priėmė 4 naujus sveikatos sistemą reguliuojančius įstatymus,pageidavo glaudesnių kontaktų bendradarbiaujant abiem parlamentams sveikatos apsaugos srityje,ypač reformuojant sveikatos apsaugos įstatyminę bazę,nurodė,kad inicijuos tarpparlamentinę grupę su Lietuvos Seimu savo parlamente.K.Kuzmickas pasidžiaugė,kad Mongolijai yra naudinga Lietuvos patirtis/nurodė/kad Lietuva turi labai stiprų intelektualinį potencialą sveikatos apsaugos srityje,pasidžiaugė ,kad kuriasi tarpparlamentinė grupė draugystei su Mongolijos parlamentu ir Lietuvoje. Bendradarbiavimas yra visada naudingas ir tai geriausia daryti parlamentų vadovybės lygmenyje.Įteikti suvenyrai.

12 val.susitikta su Mongolijos parlamento nare /nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto vadove/opozicijos lydere p.S.Oyun. Ji pabrėžė, kad Mongolijai svarbu mokytis demokratijos iŠ Lietuvos kur,jos manymu, Lietuva toli pažengusi/Mongolijoje demokratija trapi iš 76 parlamentarų tik 4 priklauso opozicijai,prieš metus nužudytas buvęs opozicijos lyderis.Ji dėkojo už apsilankymą ir pageidavo ,kad Lietuvos ir Mongolijos parlamentai bendradarbiautų demokratijos plėtros labui /ypač Mongolijoje.K.Kuzmickas nurodė/kad demokratija Lietuvoje vis giliau įleidžia šaknis^mes taip pat sunkiai pradžioje yrėmės į priekį/praėjome tokius pat etapus kaip ir kitose demokratijos kelią pradėjusiose eiti šalyse. Jis nurodė/kad p.S.Oyun pageidavimai bus perduoti LR Seimo Vadovybei ir taip bus galima derinti klausimus dėl tolimesnio bendradarbiavimo šioje srityje. Įteikti suvenyrai.

15 val. Susitikta su Mongolijos parlamento vicepirmininku [vicespykeriu] p.3.Byambadorj ir jo parlamentine komanda. Jis pasidžiaugė,kad jų parlamente lankosi Lietuvos Seimo sveikatos reikalų komiteto delegacija jis nurodė daug sąlyčio taškų tarp abiejų parlamentų/nurodė,kad Mongolijai reikalinga Lietuvos patirtis reformuojant ir tvarkant ūkį/ekonomiką/socialinius reikalus ir sveikatos apsaugą/nes Šiose srityse Lietuvos patirtis ypač vertinga.Pažymėta,kad nors Mongolijos-Lietuvos diplomatiniai santykiai užmegzti 1991 m.gruodžio mėn. bei yra Lietuvos akredituotas Mongolijai ambasadorius A.Žurauskas - jis kredencinių raštų dar nėra įteikęs,tuo tarpu Mongolijos ambasadorius kredencinius raštus LR Prezidentui įteikė 2001 10 29d.Paspartinus Šį procesą pagerėtų ir bendradarbiavimo galimybės.Jis nurodė/kad Mongolijos parlamento vadovai visokeriopai remia tarpparlamentinių ryšių plėtojimą bei Mongolijos-Lietuvos grupės steigimą.Jis mato mūsų geras bendradarbiavimo perspektyvas.K.Kuzmickas padėkojo už LR Seimo sveikatos reikalų komiteto delegacijos šiltą priėmimą/perdavė Seimo vadovybės geriausius palinkėjimus ir išreiškė nuomonę/kad ateityje bendradarbiavimas neapsiribos vien komitetų lygmenyje,bet bus atstovaujamas ir parlamentų vadovybės lygmeniu. Jis nurodė,kad visi išsakyti Mongolijos parlamentarų pageidavimai bus išsakyti Seimo vadovybei. Įteikti suvenyrai.

16val. Aplankytas Gandantegchilen budistų vienuolynas,

18 val.dalyvauta Mongolijos Didžiojo Huralo (Parlamento) Socialinių reikalų komiteto pirmininkės oficialiuose pietuose LR Seimo Sveikatos reikalų delegacijos komiteto garbei.Įteikti suvenyrai.

Rugpjūčio 13 d.

10 val. Susitikta su Mongolijos SAM sveikatos politikos įgyvendinimo ir koordinavimo departamento viršininku T.Erkhembaatar -aptarta ir susipažinta su sveikatos apsaugos bei reformų būkle Mongolijoje.Diskutuota įvairiais sveikatos apsaugos organizavimo ir politikos klausimais/apsikeista nuomonėmis apie galimą bendradarbiavimą tiesiogiai su Lietuvos SAM.Įteikti suvenyrai.

11 val. Susitikta su Mongolijos Parlamento nariu/Mongolijos SAM ministru prof. P.Ngamdavva.Pasikeista nuomonėmis apie sveikatos apsaugos organizavimo reikalus Mongolijoje ir Lietuvoje.Ministras pažymėjo,kad Mongolijai labai svarbi Lietuvos patirtis pereinant nuo Semaškos modelio prie normalaus vakarietiškame pasaulyje egzistuojančio sveikatos valdymo modelio.Ministras pageidavo geresnių santykių bendradarbiaujant su Lietuvos SAM įvairiose srityse/taip pat ir medicinos mokslo vystyme. K.Kuzmickas atžymėjo^kad Lietuvos medicina yra atvira visam pasauliui,tame tarpe ir Mongolijai ir džiaugsmingai išties pagalbos ranką bet kurioje srityje/nes Lietuvos medicina ypač kardiochirurgijos ir neurochirurgijos srityse yra įvaldę šiuolaikines technologijas,todėl ministrui Lietuvoje bus perduoti Mongolijos pageidavimai,

13 val. Dalyvauta Mongolijos Sveikatos reikalų ministro p.P.Ngamdawa oficialiuose pietuose LR Seimo SRK delegacijos garbei. Įteikti suvenyrai.

14 val.Aplankyta Šeimos gydytojų centras. 16 val.Aplankyta Gobi Cashmere gamykla.

Rugpjūčio 14 d.

10 val.- susitikta su Mongolijos Medicinos universiteto rektoriumi prof.L.Tserenkhuu MD.,D.Sc. ir jo komanda.Mongolijos pusė pageidavo tiesioginių ryšių su medicinos mokslo aukštosiomis įstaigomis,ypač ruošiant gydytojus rezidentus,doktorantus,bei pasisemiant žinių kardiochirurgijoje/neurochirurgijoje.

K.Kuzmickas nurodė/kad galimi tiesioginiai kontaktai tiek su VU medicinos fakultetu,tiek su Kauno Medicinos Universiteto vadovybėmis/tiesiogiai bendradarbiaujant galima išspręsti visus klausimus, o mūsų delegacija grįžusi į Lietuvą perduos mongolų pageidavimus Seimo vadovybei, Švietimo ministerijai ir SAM. Įteikti suvenyrai.

12 vai.aplankyta centrinė universitetinė klinika/su jos vadovais aptarti galimi bendradarbiavimo keliai su panašaus profilio Lietuvos ligoninėmis.Įteikti suvenyrai.

14 val. -aplankytas Mongolijos Istorijos Muziejus.

16 val.Išvykta į Terlj bazę .

Rugpjūčio 15 d.

11 val. Aplankyta klajoklio mongolo jurta ir susipažinta su jų buitimi, gyvenimo ir darbo sąlygomis,sus[pažinta su gamta , žmonėmis.

15 val.-išvykta į Ulan-Batarą.

17 val. Susipažinta su Ulan-Bataru.

Išvados ir pasiūlymai

1.Lietuvos ir Mongolijos tarpparlamentinio bendradarbiavimo perspektyvos yra geros/ ypač sveikatos apsaugos ir socialinėse sferose.Tam reikalingas bendradarbiavimas tarp parlamentų vadovybių/ministerijų ir aukštųjų mokyklų lygmenyje.Taip pat Lietuvos Seime būtų naudinga įsteigti Lietuvos -Mongolijos tarpparlamentinę grupę,bei užmegzti bendradarbiavimą tarp parlamentų opozicijų/nes opozicija Mongolijos parlamente yra trapi ir jie mano, kad mūsų opozicijos patirtis jiems būtų naudinga.

2.Keletas pastabų Tarptautinių ryšių skyriui -Maskvoje laukdami reisų pralaukėme 19 val.tačiau niekas iš ambasados mūsų nepasitiko,tuo tarpu Pekine laukėme reisų 6 val. Ir abu kartus mus sutiko ambasados pirmasis sekretorius,nuvykę sužinojome/kad yra tiesioginis reisas Maskva -Ulan-Bataras trunkantis 6 val.,tuo tarpu skrendant per Pekiną skristi reikia 5 val. ilgiau ir laukti papildomai 3 val.,(į vieną pusę), ir skridimo kaštai yra didesni.Priedo nebuvome informuoti /kad tik "BITES" mobilaus ryšio operatorius turi sutartis Kinijoje ir | Mongolijoje,todėl pasiėmę "OMNITEL" telefonus-visą kelionės laiką likome be telefono ryšio.

Seimo narys Kęstutis Kuzmickas

Seimo narys Juozas Matulevičius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas