Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsëjo 16 d. komiteto posëdis

Komitetas, apsvarstęs Konvencijos dėl civilinio proceso ratifikavimo įstatymo projektą IXP-1795 ES, bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Konvencijos dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos ratifikavimo įstatymo projektą IXP-1783, bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs LR Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendrosios saugumo sutarties dėl įslapintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą IXP-1796, bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 staripsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1824, balsavimo rezultatu: 7 “už” , 1 “prieš” nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.

 

Komitetas, apsvarstęs Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 2, 12, 18(1) ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1802, balsavimo rezultatu 6 “už”, 2 “susilaikė”, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" projektą IXP-1859, bendru sutarimu nusprendė grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Komiteto pateiktas pastabas, t.y.:

  1. Atsižvelgiant į tai, jog ši Seimo sesija vyks rengiamų Respublikos Prezidento bei savivaldybių tarybų rinkimų fone, siūlyti Seimo V (rudens) sesijos darbų programoje sumažinti nebūtinų priimti šioje sesijoje projektų skaičių;
  2. Atkreipti dėmesį į tai, jog lentelės grafoje “Svarstymo mėnuo” LR Vyriausybė nurodė siūlomų projektų pateikimo, o ne svarstymo Seime datą;
  3. Neužilgo Seimą pasieks blokas įstatymų projektų, derinant juos su Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodeksų nuostatomis. Todėl minėtus projektus (neregistr.) reikėtų įtraukti į darbų programą, numatant svarstymo datą Seime – lapkričio mėn.
  4. Siūlyti projektus: Visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai IXP-1764 PR/ IXP-652, Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymas IXP-1757 PR, Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymas IXP-1701 PR, perkelti į I dalies skyrių “Asmens saugumas, teisinės sistemos reforma ir teisėtvarka”, kadangi Teisės ir teisėtvarkos komitetas paskirtas pagrindiniu šiems įstatymų projektams.
  5. Siūlyti projektų IXP-1727 ir IXP-1728 svarstymo Seime datą paankstinti ir numatyti ne gruodį, o rugsėjį, nes Komitetas šiuos projektus yra apsvarstęs ir išvadas dėl jų pateikęs;
  6. Projekto IXP-1853 svarstymo Seimo datą nukelti vėliau, t.y. į spalį-lapkritį;
  7. Į darbų programą yra įtrauktas Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1017, tačiau jį lydintis – Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1897 straipsnio pakeitimo projektą Nr.IXP-1053 nėra įtrauktas. Siūlytume prie 8 p. įrašyti minėtą projektą (IXP-1053).

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 16.
Rivena Jankauskaitë   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisës ir teisëtvarkos komitetas  >   Apie posëdţius

LR Seimas