Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

Spaudos tarnybai 2002-09-11

 

 

Komitetas 2002-09-11 posėdyje svarstė Baudžiamojo kodekso 151 ir 2271 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 412 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-1788 ir Baudžiamojo proceso kodekso 92 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 1682 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-1789. Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros atstovai A.Kliunka ir R.Tilindis, advokatai R.Andrikis ir K.Stungys, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas G.Kalinauskas. Projekto Nr.IXP-1788 tikslas - patobulinti galiojančias teisės normas, kurių pagrindu nusikalstamo susivienijimo ar organizuotos grupės nariai, suteikę vertingos informacijos ar davę parodymus teisėsaugos institucijoms, gali būti atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės. Kartu išlieka baudžiamojo įstatymo nuostata, neleidžianti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenis už jų padarytus tyčinius nužudymus, arba kai toks atleidimas jau buvo taikytas, taip pat organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų organizatorius ar vadovus. Projekto Nr.IXP-1789 tikslas - nustatyti tvarkŕ ir sŕlygas, kuriomis remiantis bus įgyvendinamas Baudžiamojo kodekso 41² straipsnio nuostatos, ir garantuoti galinčio bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis įtariamojo (kaltinamojo) teises į gynybą bei apsaugoti kitus asmenis nuo nepagrįsto įskundimo. Komitetas, išklausęs dalyvavusiųjų pasisakymus, iš esmės pritarė įstatymų projektams, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui patobulinti juos, ypatingą dėmesį kreipiant į nukentėjusiojo (aukos) teisę, t.y. sudarant jam galimybė dalyvauti pačiame procese ir kt. Komitetas pateikė ir kitų pastabų.

Dalyvaujant Muitinės departamento atstovui E.Karpui, Komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso 45, 295, 312, 3212 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1755 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1756. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymų projektams, kurių tikslas patobulinti Baudţiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudţiamŕjŕ atsakomybć uţ kontrabandŕ. Kontrabanda yra vienas iđ daţniausiai pasitaikančių nusikaltimų, priskiriamas nusikaltimams ūkininkavimo tvarkai. Siūloma atsisakyti žemutinės sankcijos ribos, taip pat papildyti nuostata, reglamentuojančia baudžiamąją atsakomybę už pakartotinai padarytą kontrabandą, arba šią veiką, padarytą grupės iš anksto susitarusių asmenų, o už itin kvalifikuotus kontrabandos požymius – tai stambų mastą arba didelio kiekio šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų kontrabandą siūlyti sankciją – laisvės atėmimas nuo dvejų iki dešimties metų ir bauda.

Komitetas atmetė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1722, kadangi pagal Seimo Statuto 139 straipsnio 2 dalį, jeigu analogiško turinio įstatymo projektas per pastaruosius 6 mėnesius buvo Seimo atmestas, toks projektas pakartotinai svarstyti nepriimamas. Analogišką projektą Seimas atmetė 2002 06 04.

Svarstyti kiti klausimai ir aptarta rugsėjo 25 d. Komiteto posėdžio darbotvarkė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas