Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 11 d. posėdis

Š.m. rugsėjo 11 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame, dalyvaujant Komiteto nariams Dangutei Mikutienei, Audriui Klišoniui, Kęstučiui Kuzmickui, Juozui Matulevičiui ir Juozui Raistenskiui buvo apsvarstytas Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos ratifikavimo įstatymo projektas Nr.IXP-1780. Komitetas pritarė minėtam projektui bendru sutarimu ir pranešėju paskyrė Komiteto narį Juozą Matulevičių.
Posėdyje taip pat įvyko pasirengimas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-1782 svarstymui. Posėdyje pasisakė Komiteto nariai ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos l.e.p. direktoriaus pareigas doc. Vytautas Basys. Nuspręsta kreiptis į Komiteto neetatinį ekspertą, Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto docentą Faustą Malinauską, Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministeriją, Lietuvos vaistų gamintojų asociaciją, Etinių farmacijos kompanijų atstovybių asociaciją prašant išvadų dėl šio projekto. Numatyta svarstymo data pagrindiniame komitete – 2002 m. rugsėjo 25 d. Komiteto išvadų rengėjais paskirti Audrius Klišonis ir Juozas Raistenskis.
Komitetas apsvarstė Komiteto 2002 m. rudens sesijos darbo planą. Nuspręsta įtraukti į rudens sesijos planą Seimo nutarimo “Dėl nacionalinės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo” projektą.
Į šio posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti papildomi klausimai – dėl Seimo V(rudens) sesijos darbų programos, dėl visuomeninių organizacijų kreipimosi “Dėl valstybės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės strategijos”, dėl Seimo rezoliucijoje “Dėl diskusijos dėl Europos ateities” iškeltų klausimų.
Komitetas pritarė iš esmės Seimo V (rudens) sesijos darbų programai ir nusprendė siūlyti įtraukti į programą Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo” projektą.
Apsvarstęs visuomeninių organizacijų kreipimąsi dėl valstybės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės strategijos, Komitetas nusprendė surengti posėdį, pasikviečiant vykdomosios valdžios institucijų bei besikreipusiųjų visuomeninių organizacijų atstovus ir apsvarstyti šiuos aktualius klausimus. Išplėstinis posėdis numatytas surengti spalio mėnesį.
Komitetas išnagrinėjo Seimo 2002 m. liepos 4 d. rezoliucijoje “Dėl diskusijos dėl Europos ateities” ir ES Lakeno deklaracijoje keliamus klausimus. Daugelis šių klausimų tokių kaip ES institucijų ir šalių narių kompetencijos atskyrimas, ES institucijų ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, ES sutarties supaprastinimas ir galimos ES konstitucijos reguliavimo ribos ir kiti, kuriuos šiuo metu diskutuoja Europos Konventas, nėra vien Komiteto kompetencijos klausimas ir turėtų būti papildomai nagrinėjami Seimo frakcijose ir Europos reikalų bei Užsienio reikalų komitetuose bei Seimo plenariniuose posėdžiuose siekiant parengti pakankamai išsamią Lietuvos poziciją šiais klausimais. Svarbu aiškiai nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo kompetenciją narystės ES sąlygomis rengiant ir svarstant naujus ES teisės aktus ir atitinkamai peržiūrėti Seimo Statutą bei įstatymų leidybos procedūrą Seime. Taip pat turėtų būti aktyvesnis bendradarbiavimas ir pasikeitimas informacija tarp Europos Parlamento, Ministrų Tarybos, Europos Komisijos ir nacionalinių parlamentų įskaitant Lietuvos Seimą tiek rengiantis narystei ES, tiek ir narystės sąlygomis. Tikslinga plėsti atitinkamų Seimo ir Europos Parlamento komitetų bendradarbiavimą numatant pastovias tokio bendradarbiavimo formas.
Svarstytina galimybė aiškiau nustatyti ES ir šalių narių kompetencijos ribas sveikatos politikos srityje, tačiau, matomai, nebūtų tikslinga plėsti ES kompetenciją sveikatos apsaugos finansavimo ar organizavimo sistemos pasirinkimo prasme – tai ir toliau turėtų būti kiekvienos šalies reikalas. Sveikatos politikos problematika turėtų būti įvertinta ir jai turėtų būti skirtas didesnis dėmesys nagrinėjant galimybes išplėsti Europos pagrindinių teisių chartijos taikymą ir svarstant būsimą ES konstituciją. Tikslinga surengti diskusiją su ES institucijų atstovais šiais klausimais.
Komiteto nariai išklausė informaciją apie Nacionalinės sveikatos tarybos organizuojamus seminarus “Žmogiškųjų resursų, žinių ir įgūdžių formavimas naujosios visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimui nacionaliniu bei regioniniu mastu” ir “Nacionalinės sveikatos tarybos parama, formuojant sveikatos politiką apskrityse ir savivaldybėse”, kurie vyks rugsėjo 12 d. Anykščiuose ir rugsėjo 13 d. Utenoje ir bus skirti šių apskričių bei savivaldybių politikams, savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų nariams bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovams.

 

 

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 11.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas