Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-11 d. BFK posėdis

1. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta patobulintiems Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1812 ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr,IXP-1813.

2. Apsvarstytas Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1849.

Nuspręsta:

  1. Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui su BFK pasiūlymais;
  2. Pasiūlyti 3 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje po žodžio “perėmėjui” įrašyti žodžius “ – Seimo patvirtintam investuotojui”, skliausteliuose vietoje žodžių “- strateginis investuotojas” įrašyti žodžius “tiek strateginis investuotojas, tiek investuotojas vadinami strateginiu investuotoju ir šios dalies pirmąjį sakinį išdėstyti taip:

“1. Vyriausybės teikimu Seimo sprendimu pripažintam strateginiam investuotojui bei jo teisių ir pareigų pagal atitinkamas sutartis perėmėjui – Seimo patvirtintam investuotojui (toliau šiame įstatyme tiek strateginis investuotojas, tiek investuotojas vadinami strateginiu investuotoju), suteikiama teisė:”

Balsavimo rezultatai: 7 už; 1 prieš; 3 susilaikė.

3. Apsvarstytas Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1825.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

4. Apsvarstytas Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31) " 8 straipsnio pakeitimo projektas IXP-1023(2).

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad:

  1. Lietuvos Respublikos įstatyme “Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31) buvo nustatytas terminas, per kurį turi būti išmokėtos kompensacijos;
  2. (Įstatymas įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d. ir jame buvo numatyta, kad kompensacijos išmokamos per 2 m. t.y. iki 1997. 01 01. 1997 06 05 priimta Įstatymo pataisa, nustatant, kad kompensacijos išmokamos nurodytiems asmenims, jeigu jie kreipėsi dėl kompensacijų iki 1997 m. rugpjūčio 1 d.) ;

  3. siūlomų projekto nuostatų – išbraukti datą iki kurios asmenys, sužalotieji atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimos galėjo kreiptis dėl kompensacijų skyrimų – priėmimas pareikalaus papildomų valstybės biudžeto asignavimų, kurių dydį sunku prognozuoti, kadangi Įstatyme numatyta, kad kompensacijos išmokamos ne tik sovietinėje armijoje žuvusiems ar sovietinėje armijoje tapusiems invalidais asmenims, bet ir asmenims, kurie mirė vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba bei vėliau susirgo su tarnyba susijusiomis ligomis;
  4. asmenys, kurie tapo invalidais būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu arba vėliau buvo pripažinti invalidais dėl ligų, susijusių su karine tarnyba, turi teisę gauti nukentėjusių asmenų valstybines pensijas (Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnis), pripažinti invalidais ir turintys Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą – valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją (mokama kartu su nukentėjusių asmenų valstybine pensija), I grupės invalidai pripažinti visiškos negalios invalidais, kartu su minėtomis pensijomis turi teisę gauti ir bazinės pensijos dydžio (147 Lt) slaugos pašalpą – šiems asmenims sudaryta galimybė gauti valstybės paramą;

Nepritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektą atmesti.

Balsavimo rezultatai: 7 už; - prieš; 1 susilaikė.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-1816 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-1817 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1818 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 172 straipsnio pakeitimo" projektas IXP-1819 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/.

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas