Lietuvos Respublikos Seimas

A.Lydekos ir J.Matulevičiaus komandiruotės į Latvijos respubliką 2002 09 05-07 d. ataskaita

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka ir sveikatos komiteto narys Juozas Matulevičius su darbo vizitu lankėsi Norvegijos ir trijų Baltijos šalių(Latvijos,Lietuvos ir Estijos)bioetikos komitetų organizuotame seminare ,dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos,vykdant biomedicininius tyrimus.be šalių organizatorių į seminarą atvyko Vengrijos bei Europos Tarybos atstovai.

Atvykta į Siguldą rugsėjo 5 d.,konferencijos pradžia 13 val.Seminarą atidarė ir sveikinamąją kalbą pasakė Latvijos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras V.Jaksons,įseminaro dalyvius taip pat kreipėsi Europos Tarybos atstovas P.Zilgalvis bei Norvegijos Karalystės reikalų patikėtinis Latvijos Respublikoje B.I.Svedsen.Išklausyti pranešimai:

I -dalis.Tema:Biologinių medžiagų mokslinis tyrimas ir asmens duomenys.

J.Sandor(Vengrija) - Informacijos apsauga biomedicinoje ir genetiniuose tyrinėji-muose .

G.Hoer(Norvegija) - Biobankų reglamentavimas ir tvarkymas Norvegijoje.

A.Nomper(Estija) - Biobankų veiklos reguliavimas Estijoje.

A.Krūmina(Latvija) - Etikos problemos žmogaus genomo tyrinėjimuose Latvijoje.

P.Zilgavis (Europos Tarybos Bioetikos skyrius Teisnis direktoratas) - Biomedicininių mokslinių tyrimų reglamentavimas ryšium su biologinių medžiagų tyrimu ir informacijos apsauga,naudojant teisėtus dokumentus ir aktus.

Dalyvauta diskusijose.

Rugsėjo 6 d.,konferencijos pradžia 9 val.Antroji diena skirta tyrimų etikos komitetų sudarymui,aptartos tokios svarbios problemos kaip medicininių tyrimų etikos propogavimas,jų poraktinis pritaikymas ir poreikis,dielio dėmesio sulaukė tarpvalstybinio bendradarbiavimo plėtojimo,puoselėjimo tarp Baltijos šalių klausimai.Išklausyti pranešimai:

II dalis.Tema:Mokslinių tyrimų etikos komitetų darbo organizavimas - svarstomos problemos svarba ir palyginimas.

Lietuvos pristatymas - A.Čekanauskaitė.

Estijos pristatymas - A.Tikk.

Norvegijos pristatymas - I.Willoch.

Latvijos pristatymas - L.Aberberga-Augškalne.

Dalyvauta diskusijoje.

P.Kirke(GlaxoSmithKline) - Reikalavimai mokslinių tyrimų etikos komitetems.

Dalyvauta diskusijoje.

III dalis.Tema:Mokslinių tyrimų etikos komitetų mokymas etikos pritaikymui ir reikalavimams.

M.Venesaar(Estija) - Mokymo pastangos klinikiniame Etikos komitete Talino Vaikų ligoninėje.

V.Kluša(Latvija) - Bioetikos komitetai ir bioetikos mokymas Latvijoje.

K.W.Ruyter(Norvegija) - Biomedicinos ir mokslinių tyrimų etikos mokymas Norvegijoje.

E.Gefenas (Lietuva)- Bioetikos mokymas Lietuvoje.

Dalyvauta diskusijoje.

IV dalis.Tema:Sisteminio tinklo Baltijos šalims kūrimo galimybės.

Kaip galėtų dirbti mokslinių tyrimų etikos komitetai Baltijos šalyse- nuomonių pristatymas:

Lietuvos - E.Gefenas.

Estijos - A.Tikk.

Latvijos -L.Rudze.

Dalyvauta diskusijoje.

Rugsėjo 7 d.Konferencijos pradžia 10 val.Trečiąją tarptautinio seminaro dieną pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į atskirų valstybių praktinę patirtį,konkrečių atvejų pristatymą bei analizę.Išklausyta:

V Tema:Diskusija apie svarbius atvejus,apžvelgiamus atskiruose komitetuose dalis.

Atvejų pristatymas:

Lietuvos - V.Navickienė ir R.Mačiulaitis.

Latvijos - N.Poritis ir V.Dzerve.

Estijos - L.Allikmets.

Norvegijos - L.Tranebjarg.

Išklausius pranešimus,buvo prieita prie temos aptarimo ir analizavimo atskirose savarankiškose grupėse.

Dalyvauta grupinėse diskusijose.Tarptautinis seminaras baigėsi aktualios problemos įvertinimu ir apibedrinimu,buvo nustatytos principinės gairės ir kryptys,galinčios sumažinti kylančias etines problemas,susijusias su moksliniais tyrimais,biomedicina bei genų inžinierija.

IŠVADOS ir PASIŪLYMAI:

1.Būti šioje konferencijoje Seimo nariams buvo naudinga,nes giliau susipažinta su konferencijoje nagrinėta problema,medžiaga bus naudinga Žmogaus teisių ir Sveika-tos reikalų komitetų veikloje.

2.Lietuvoje sėkmingai veikia,sudarytos iš stiprių specialistų mokslinių tyrimų ir bioetikos komisijos,esanti įstatyminė bazė leidžia šį darbą organizuoti sklandžiai ,pri-silaikant ES reikalavimų bei pilnai tenkinti respublikos gyventojų poreikius .

3.Seimui reikia greičiau priimti "Lietuvos Respublikos įstatymą dėl konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje(žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) ir jos papildomo protokolo dėl žmonių klonavimo uždraudimo ratifikavimo"projektas Nr.IX-1780,nes Latvija ir Estija jau ratifikavo šį dokumentą.Tai pagerintų žmogaus teisių padėtį Lietuvoje bei duotų teigiamą polinkį mokslinių tyrimų etikos ir bioetikos komisijų darbe.

Seimo narys Arminas Lydeka

Seimo narys Juozas Matulevičius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas