Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-09

Vilnius, rugsėjo 9 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) ir jos Papildomo protokolo dėl žmonių klonavimo uždraudimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1780, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis bei Bioetikos komiteto prie Sveikatos apsaugos ministerijos pirmininkas Eugenijus Gefenas. Ši Konvencija yra pirmas tarptautinis dokumentas, teisiškai įpareigojantis konvencijos šalis ginti kiekvieno žmogaus orumą bei tapatybę, užtikrinti pagarbą jo neliečiamumui, kitoms teisėms ir pagrindinėms laisvėms biologijos ir medicinos taikymo srityje. Konvencijos nuostatos taip pat draudžia žmogaus embrionų kūrimą moksliniams tyrimams, reglamentuoja mokslinių žmogaus tyrimų atlikimą, taip pat įtvirtina nuostatą, jog žmogaus kūnas ir jo dalys negali būti finansinės naudos šaltiniu. Minėtos konvencijos Papildomas protokolas draudžia bet kokią intervenciją, kuria siekiama sukurti žmogų, genetiškai tapatų kitam. Šiuo metu prie Konvencijos yra prisijungusi 31 valstybė (prie Papildomo protokolo -29). Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtam ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendrosios saugumo sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1796 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis. Šia sutartimi kiekviena iš šalių, vadovaudamasi nacionaline teise, įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų, kad būtų apsaugota visa pagal sutartį perduodama įslaptinta informacija. Sutartis reglamentuoja galimybę gauti įslaptintą informaciją, dokumentų vertimą, kopijavimą, naikinimą, įslaptintos informacijos naudojimą, siuntimą, perdavimą ir kita. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.

Trečiąjį klausimą - Konvencijos dėl civilinio proceso ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1795 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas. Teikiama ratifikuoti Konvencija yra prisikirtina prie Konvencijų, reglamentuojančių tarptautinį teisinį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, pagal Europos Sąjungos acquis sąrašą. Šiuo metu Konvencijos dalyvėmis yra 41 valstybė (tarp jų dauguma Europos Sąjungos valstybės narės bei šalys kandidatės). Ši Konvencija palengvina valstybių tarpusavio teisminio bendradarbiavimo sąlygas, sutrumpina šio bendradarbiavimo terminus ir leidžia Lietuvos Respublikos piliečius ginti kitų valstybių teismuose, jeigu iškyla toks reikalas, civilinėse ir komercinėse bylose. Po svarstymo Komiteto nariai minėtam ratifikavimo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

Paskutinį darbotvarkės klausimą - Konvencijos dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1783 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas. Ši konvencija yra viena iš dvylikos universalių konvencijų, skirtų kovai su terorizmu, bei viena iš keturių antiteroristinių konvencijų, prie kurios Lietuvos Respublika dar nėra prisijungusi. Ratifikuodama šią Konvenciją, Lietuvos Respublika prisidėtų prie tarptautinės bendrijos pastangų užkirsti kelią terorizmui ir kovoti su šiuo reiškiniu. Konvencija įpareigoja Konvencijos Šalis kriminalizuoti bei numatyti atitinkamas bausmes, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą už šiuos prieš tarptautiniu mastu saugomus asmenis padarytus tyčinius nusikaltimus. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 09.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas