Lietuvos Respublikos Seimas

A. Bauros, K. Kuzmicko ir V. Simuliko komandiruotės į Latvijos Respubliką 2002 07 24-26 d. ataskaita

Dalyvių sąrašas

1. Igors Solovjovs, parlamento narys, BA Komunikacijų ir informatikos komiteto pirmininkas, Latvija

2. Valerijus Simulik, parlamento narys, BA Komunikacijų ir informatikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuva

3. Jānis Čevers, parlamento narys, BA Komunikacijų ir informatikos komiteto narys, Latvija

4. Ants Käärma, parlamento narys, BA Komunikacijų ir informatikos komiteto narys, Estija

5. Kęstutis Kuzmickas, parlamento narys, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuva

6. Arvo Sirendi, parlamento narys, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Estija

7. Jevgēņija Stalidzāne, parlamento narė, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto narė, Latvija

8. Antanas Baura, parlamento narys, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto narys, Lietuva

9. Jaanus Männik, parlamento narys, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto narys, Estija

10. Arnis Razminovičs, parlamento narys, BA Prezidiumo narys, Latvija

Secretoriatas

Ingrīda Sticenko, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rõngelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos sekretorė

Linda Kalniņa, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas, Latvija

Darbotvarkė

1. Baltijos Asamblėjos veiklos struktūros ir strategijos įgyvendinimas.

2. Baltijos jūroje palaidoti cheminiai ginklai.

3. Įvairūs.

1.

J. Stalidzāne: Pradėjo posėdį ir pasiūlė pradėti pirmąją darbotvarkės temą. Suteikė žodį Arnis Razminovičs.

A. Razminovičs: Pradėjo nuo diskusijų dokumento dėl būsimos Baltijos Asamblėjos veiklos struktūros ir strategijos.

Perskaitė pirmąją diskusijų dokumento pastraipą ir pakvietė pakomentuoti.

I. Solovjovs: Prie pirmosios pastraipos pridūrė, kad ir pirmininkų pavaduotojai turi būti kviečiami į metinį posėdį.

A. Razminovičs: Perskaitė antrąją pastraipą.

Komitetas pritarė.

Perskaitė antrąją pastraipą.

Komitetas pritarė.

Perskaitė trečiąją pastraipą.

Pasiūlė žodį ,,sesija“pakeisti į ,,konferenciją“ bei pridurti papildomą sakinį, kad visi BA nariai dalyvauja teminėje konferencijoje.

Perskaitė ketvirtąją pastraipą – be pakeitimų.

Perskaitė penktąją pastraipą.

I. Solovjovs: Pasiūlė įrašyti – ne mažiau kaip 4 kartus per pirmininkavimo metus.

A. Razminovičs: Perskaitė šeštąją pastraipą.

K. Kuzmickas: Pasiūlė pridurti – 3 kartus į metus be sesijos ir teminės konferencijos.

I. Solovjovs: Nesutiko ir pasiūlė įrašyti – ne mažiau kaip tris kartus per pirmininkavimo metus.

Pritarta.

A. Razminovičs: Perskaitė septintąją pastraipą.

R. Jankauskaitė: Nesutiko su septintosios pastraipos dėstymu, nes tokiu atveju kiekvienais metais bus tik vienas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto rengiamas seminaras. Tai jau beveik tradicija. O kaip kiti komitetai?

I. Solovjovs: Sutiko su R. Jankauskaite ir pasiūlė įrašyti ,,ne mažiau kaip vienas“.

Pritarta.

A. Razminovičs: Perskaitė aštuntąją pastraipą.

Sutiko dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto dalijimo į du komitetus, bet nebuvo tikras dėl Komunikacijų ir informatikos komiteto likvidavimo. Norėjo aptarti šį klausimą pagal BA biudžetą.

B. Moļņika: Pasakė, kad tai politinis, o ne finansinis klausimas.

A. Razminovičs: Paklausė dėl kiekvieno komiteto narių skaičiaus, jei būtų daugiau nei vienas komitetas.

R. Jankauskaitė: Atsakė, kad po 2-3 žmones iš kiekvienos delegacijos.

I. Sticenko: Pažymėjo, kad jei bus dar vienas komitetas, nepakaks laiko posėdžiams.

A. Razminovičs: Norėjo perduoti Komunikacijų ir informatikos komiteto sprendimą BA Prezidiumui.

Kiti nariai nesutiko.

I. Solovjovs: Pasiūlė nuspręsti kiekvienos delegacijos posėdyje.

Pritarta.

A. Razminovičs: Perskaitė devintąją ir dešimtąją pastraipas.

Be pakeitimų.

A. Razminovičs: Perskaitė vienuoliktąją pastraipą.

E. Rongelep: Pažymėjo, kad gali būti problemų pradedant bendrą pirmininkavimą su BMT nuo sausio, kadangi BMT pirmininkavimas prasideda liepą.

R. Jankauskaitė: Pažymėjo, kad Lietuvos Ministras Pirmininkas A. Brazauskas išreiškė nuomonę, jog BMT pirmininkavimas irgi galėtų prasidėti sausį.

B. Moļņika: Informavo, kad BA ir BMT darbo grupė buvo sudaryta Visagine 2002 m. birželio 25 d., kad aptartų šį klausimą.

A. Razminovičs: Palaikė pasiūlymą pradėti vienerių metų pirmininkavimą nuo sausio.

K. Kuzmickas: Priminė, kad ministrai turi laikytis Baltijos Asamblėjos sprendimų.

I. Solovjovs: Paklausė, ar bus priimtas dokumentas dėl Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo ateityje

B. Moļņika: Atsakė, kad nebus naujos bendradarbiavimo sutarties, bet dabartinė sutartis bus papildyta kai kuriais ateities planais.

2.

J. Stalidzāne: Perėjo prie kitos posėdžio temos – Baltijos jūroje palaidotų cheminių ginklų.

Pasiūlė pažiūrėti Rusijos televizijos sukurtą filmą apie Baltijos jūroje palaidotus cheminius ginklus ir tuomet aptarti Baltijos Asamblėjos Saugumo ir užsienio reikalų komiteto parengtą rezoliucijos projektą.

Po šio filmo J. Stalidzāne informavo posėdžio dalyvius, kad Latvijos ekspertai ir mokslininkai įvertino filmą ir nusprendė, kad ne visi faktai atrodo esantys tiesa.

Paprašė tokį patį įvertinimą atlikti Lietuvoje ir Estijoje.

Išreiškė nuomonę, kad ši rekomendacija būtų parengta drauge su Šiaurės Taryba ir priimta Lunde, kur įvyks jungtinis BA ir ŠT posėdis.

K. Kuzmickas: Pasakė, kad jis pats dalyvavo Saugumo ir užsienio komiteto posėdyje, ir jie negalėjo sutarti dėl rezoliucijos paskutinės pastraipos, todėl ją reikia tobulinti.

Pažymėjo, kad ne tik Rusija, bet ir Amerika bei Didžioji Britanija palaidoje cheminių ginklų Baltijos jūroje, ir mes turime paklausti ir jų reakcijos.

I. Solovjovs: Paklausė, ar mūsų šalys stebi Baltijos jūros taršą prie krantų?

J. Stalidzāne: Atsakė teigiamai ir pridūrė, kad mūsų mokslininkai yra suinteresuoti naujausios informacijos apie taršą iš HELCOM.

I. Solovjovs: Pasakė, kad neoficialia informacija cheminiai ginklai buvo palaidoti toje Baltijos jūros vietoje, kurioje dabar mes radome naftą.

Svarbu tai žinoti.

K. Kuzmickas: Pasakė, kad daugiausia palaidota netoli Danijos krantų.

J. Stalidzāne: Pasiūlė tęsti diskusiją dėl rezoliucijos gavus ekspertų išvadas dėl filmo apie cheminius ginklus iš visų trijų Baltijos valstybių.

Sprendimai:

1. Dėl struktūrinių reformų – padaryti šiuos diskusijų dokumento pakeitimus::

- pirmojoje pastraipoje:

į metinį posėdį kviesti ir komitetų pirmininkų pavaduotojus.

- trečiojoje pastraipoje:

žodį ,,sesija“ pakeisti į ,,konferenciją“

pridurti papildomą sakinį, kad visi BA nariai dalyvauja teminėje konferencijoje.

- penktojoje pastraipoje:

,,ne mažiau kaip 4 kartus per pirmininkavimo metus“.

- šeštojoje pastraipoje:

,,ne mažiau kaip tris kartus per pirmininkavimo metus“.

- septintojoje pastraipoje:

,,ne mažiau kaip vienas“

- aštuntoji pastraipa:

padalyti Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą

kiekvienoje delegacijoje nuspręsti dėl Komunikacijų ir informatikos komiteto

- vienuoliktojoje pastraipoje:

pradėti vienerių metų pirmininkavimą su BMT nuo sausio

2. Dėl Baltijos jūroje palaidotų cheminių ginklų – tęsti diskusijas apie rezoliuciją dėl cheminių ginklų gavus ekspertų išvadas dėl Rusijos televizijos sukurto filmo.

V. Simulik BA Komunikacijų ir informatikos komiteto pirmininkas

K. Kuzmickas BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininkas

Protokolą parengė Baltijos Asamblėjos sekretoriatas

2002-08-01
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas