Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-04 d.PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl įstatymo pataisos projekto IXP-1720Gr

l Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. liepos 21 d. dekretu Nr. 1848

“Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos Kompensacijų

už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų

bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių

į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo

grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti”

teikiamo įstatymo pataisos projekto IXP-1720Gr.

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas G. Kniukšta, komiteto pirmininko pavaduotojas G. Mikolaitis, nariai: J. Čiulevičius, J. Kraujelis, Z. Mačernius, V. Einoris (KRK nario M. Pronckaus pavaduotojas), V. Rinkevičius, D. Velička, A. Vidžiūnas, V. Velikonis. Komiteto patarėjai: R. Abugelis, A. Brokorius, L. Michelbertas, S. Staliūnas, padėjėja S. Kairienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada.

Iš teikiamo Respublikos Prezidento dekreto teksto seka, kad Respublikos Prezidentas nesiūlo tobulinti Seimo priimto įstatymo normas, kurios, kaip nurodyta dekrete, gali pažeisti piliečių konstitucinę teisę į privačią nuosavybę, o siūlo pakeisti Seimo priimto įstatymo 3 straipsnį ir nustatyti, kad šis įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d.

Respublikos Prezidento teikiamos įstatymo pataisos atidėti grąžinto Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo įsigaliojimo datą tikslingumas kelia abejonių. Grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti įstatymas buvo priimtas, siekiant nustatyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo atskirų normų įgyvendinimo mechanizmą. Todėl atidėjus Seimo priimto įstatymo įsigaliojimą, būtų sustabdytas nuosavybės teisių atkūrimo klausimų sprendimas ir tais atvejais, kai nėra ginčų tarp grąžintinų gyvenamųjų namų savininkų ir tų gyvenamųjų namų nuomininkų. Pavyzdžiui, Seimo priimto įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkų teisė į vieną iš Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatyme nurodytų garantijų, atsižvelgiant į tai, kad valstybė neturi pakankamai finansinių išteklių artimiausiu metu įvykdyti savininkams grąžinamų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams suteiktas valstybės garantijas, suteikta teisė grąžinto natūra gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuomininkui perleisti to gyvenamojo namo, jo dalies, buto savininkui reikalavimo teisę, kylančią iš valstybės garantijos ir pan.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: - negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas

1 straipsnis.

Susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymu (toliau – “Įstatymas”), pateiktu pasirašyti ir oficialiai skelbti, k o n s t a t u oju:

1) Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, nuosavybė gali būti paimama įstatymo nustatyta tvarka tik visuomenės poreikiams.

2) Visuomenės poreikiai negali būti tapatinami su atskirų asmenų poreikiais (konstatuota Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 10 d. Nutarime Byloje Nr. 15/2000).

3) Įstatyme numatytas gyvenamųjų namų, jų dalių, butų paėmimas iš jų savininkų tenkina labiau individualius, o ne visuomenės poreikius. Taigi Įstatymas gali pažeisti piliečių konstitucinę teisę į privačią nuosavybę.

4) 2002 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydama ištirti, ar naujai įteisinta gyvenamųjų namų, jų dalių, butų paėmimo iš jų savininkų galimybė neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio pirmŕja dalimi:

1) G r ą ž i n u Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymą.

2) T e i k i u šią Įstatymo pataisą:

Pakeisti Įstatymo 3 straipsnio pavadinimą, straipsnį papildyti nauja 1 dalimi, 2 dalyje vietoje žodžių ir skaičių “iki 2002 m. lapkričio 1 d.” įrašyti žodžius ir skaičius “iki 2003 m. balandžio 1 d.” ir visą straipsnį išdėstyti taip:

“3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d.

Vyriausybė iki 2003 m. balandžio 1 d. priima šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus lydimuosius teisės aktus.”

3 straipsnis.

Pavedu Respublikos Prezidento patarėjui Audriui Penkauskui pristatyti šiuo dekretu teikiamą Įstatymo pataisą Lietuvos Respublikos Seime.

4 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Nepritarti

Pasiūlymas įstatymo įsigaliojimą atidėti iki 2003 m. balandžio 1 d. nepriimtinas dėl to, kad būtų sustabdytas atskirų nuosavybės teisių atkūrimo įgyvendinimo klausimų sprendimas.

 

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: - Nepritarti Lietuvos Respublikos Prezidento teikiamai Įstatymo pataisai.

7. Balsavimo rezultatai: (alternatyvus balsavimas) už LR Prezidento pasiūlytą pataisą – 3; atmesti LR Prezidento pataisą – 6.

8. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Seimo narys Gintautas Kniukšta.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas