Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-04 SPRENDIMAS. Dėl Europos ateities

 

 

 

2002 m. rugsėjo 4 d. Nr.40

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas,

vykdydamas LR Seimo Rezoliuciją “Dėl diskusijos dėl Europos ateities” (2002 m. liepos 4 d.),

susipažinęs su Europos žemės ūkio konvento (The European AgriCultural Convention) veikla ir jo parengtomis rekomendacijomis Europos ateities konventui,

N U S P R E N D Ž I A:

Teikti šią Komiteto poziciją dėl Europos ateities:

1. ES Bendrąją žemės ūkio politiką turėtų pakeisti Bendroji žemės ūkio ir kaimo plėtros politika (BŽŪKP).

Šios politikos įgyvendinimas privalo užtikrinti darbo vietų kaime išsaugojimą, tinkamas pajamas, taip pat atlyginimą už žemdirbių kuriamas papildomas visuomenines vertybes (kultūros paveldo, gamtinės aplinkos išsaugojimas ir pan.).

Nacionaliniai parlamentai turi būti įtraukti į sprendimų priėmimą dėl BŽŪKP ateities ir šios politikos taikymo kiekvienoje šalyje narėje.

2. Europos sutartis turėtų būti pakeista taip, kad įvertintų besikeičiantį Europos daugiafunkcinio žemės ūkio vaidmenį ir aprėptų subalansuotos kaimiškųjų vietovių plėtros tikslą.

Tikslinga parengti Susitarimą dėl subalansuotos plėtros, apimantį ilgalaikius įsipareigojimus ekonomikos, socialinėje, kultūros ir aplikosaugos srityse.

Europos pagrindinių žmogaus teisių chartiją tikslinga papildyti teise į sveiką maistą ir išsamią informaciją apie jo gamybą ir saugą, taip pat į saugią aplinką ir švarų vandenį, teisę gaminti ir vartoti maistą be genetiškai modifikuotų organizmų.

Būtina plėsti ES paramą bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų stiprinimui bei vietinės iniciatyvos skatinimui.

3. Bendroji kaimo politika turėtų būti svarbia sudėtine regioninės politikos dalimi.

Būtina stiprinti horizontalų ir vertikalų bendradarbiavimą tarp nacionalinių vyriausybių ir vietinės savivaldos.

Ypatingas dėmesys skirtinas kaimo infrastruktūros gerinimui ir ekonominės veiklos kaime įvairinimui, kad vis daugiau jaunų žmonių savo ateitį sietų su savo gyvenamąja vietove.

4. ES plėtros procese būtina atsižvelgti į kultūrų įvairovę ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas jos išsaugojimui ir puoselėjimui.

Santykiai tarp ES šalių narių ir kandidačių turi remtis lygybės ir bendradarbiavimo principais. Pastarosios turi naudotis visomis galimomis ES narių teisėmis iš karto po įstojimo arba išimtinais atvejais po minimalaus laikotarpio.

Šalims kandidatėms ypač svarbi parama ūkininkų mokyme, infrastruktūros gerinime ir veiksmingos kreditavimo sistemos kūrime, atsižvelgiant į kiekvienos šalies specifines sąlygas.

5. Europos institucijos pirmiausia turi atitiktų piliečių poreikius ir lūkesčius, jos įvairiuose lygiuose turi veikti pagal paprastas, lanksčias ir panašias taisykles.

Būtina mažinti biurokratizmą, aiškiai ir tiksliai apibrėžti, kokias funkcijas vykdys ES institucijos ir kokias nacionalinės vyriausybės bei vietos savivalda. Daugiau teisių tikslinga perduoti žemutinėms valdymo grandims.

Būtinas Generalinių direktoratų restruktūrizavimas, siekiant geresnės horizontalios jų integracijos.

Naujose šalyse narėse taip pat turi kurtis ES institucijos ir agentūros.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2002 metai

LR Seimas