Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-04 d. BFK posėdis

1. Apsvarstytas Finansų įstaigų įstatymo projektas IXP-514 Gr ir teikiama šio įstatymo pataisa.

Nuspręsta:

Pritarti Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo projektui Nr.IXP-514Gr ir Respublikos Prezidento 2002 m. liepos 21 d. dekretu Nr.1847 teikiamai Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo pataisai.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Apsvarstytas Kompensacijų už valstybės išperkamąjį nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1720 Gr.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą, kad:

    1. Seimo priimto įstatymo, kuriuo pakeistos Konstituciniame Teisme ginčijamos normos, įsigaliojimas netrukdo nagrinėti bylą Konstituciniame Teisme;
    2. atidėjus Seimo priimto įstatymo įsigaliojimą, būtų sustabdytas nuosavybės teisių atkūrimo klausimų sprendimas (atkurti nuosavybės teises, kai nėra ginčų tarp grąžintinų gyvenamųjų namų savininkų ir nuomininkų, teisė grąžinto natūra gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuomininkui perleisti reikalavimo teisę, kylančią iš valstybės garantijos, buto savininkui,) ;

- nepritarti Respublikos Prezidento siūlomoms pataisoms atidėti Įstatymo įsigaliojimą ir siūlyti Seimui priimti visą Įstatymą be pakeitimų.

Balsavimo rezultatai: 6 už; - prieš; 2 susilaikė.

 

3. Apsvarstytas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1716.

Nuspręsta:

I . Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-1716 su žemiau pateiktomis BFK pataisomis bei Teisės departamento išvadomis

II. Pasiūlyti:

      1. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Projekto konkursas (supaprastintas projekto konkursas) – pirkimo procedūra, kurios metu vertinimo komisija nustato geriausią teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo planą ar projektą pateikusį tiekėją (tiekėjus), kuris (kurie) apdovanojamas prizu, premija ar kitu apdovanojimu, arba neapdovanojamas ir kviečiamas dalyvauti pirkimo procedūrose.

2. 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoje žodžio “administracinį” įrašyti žodį “ administraciją” ir šį punktą išdėstyti taip:

“3) turintis administracinį administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų, arba šioje dalyje nurodytų viešųjų juridinių asmenų.”

    1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

“3. Pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti šio įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo taikymo.”

4. Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

“4) dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, atsiranda ypatingos skubos priežasčių, dėl kurių neįmanoma pirkimą įvykdyti atvirojo ar ribotojo konkurso arba skelbiamų derybų būdais laikantis šiuo įstatymu nustatytų terminų jeigu neišvengiamai būtina pirkimą vykdyti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma įvykdyti atvirojo, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos”.

5. Pakeisti 54 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Dalyvių pateiktus planus ar projektus vertina perkančiosios organizacijos arba įgaliotos perkančiosios organizacijos sudaryta vertinimo komisija (žiuri), kuriai perkančioji organizacija privalo suteikti visus įgaliojimus, reikalingus planams ar projektams vertinti ir laimėtojams nustatyti. Vertinimo komisiją turi sudaryti su projekto dalyviais nesusiję fiziniai asmenys. Jeigu projekto konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, ne mažiau kaip trečdalis vertinimo komisijos narių turi būti bent jau tokios pačios arba artimos kvalifikacijos”.

6. Pakeisti 98 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Dalyvių pateiktus planus ir projektus vertina perkančiosios organizacijos arba įgaliotos perkančiosios organizacijos sudaryta vertinimo komisija (žiuri), kuriai perkančioji organizacija privalo suteikti visus įgaliojimus, reikalingus vertinimui ir laimėtojų nustatymui. Vertinimo komisiją turi sudaryti su supaprastinto projekto konkurso dalyviais nesusiję fiziniai asmenys. Jeigu supaprastinto projekto konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, ne mažiau kaip trečdalis vertinimo komisijos narių turi būti bent jau tokios pačios arba artimos kvalifikacijos”.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projektui IXP-1758 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis B.Bradauskas /G.Morkūnas/;

- Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektui IXP-1771ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-1772ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektui IXP-1773 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas V.Saulis /A.Mikalauskas;

- Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1757 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /J.Alasevičienė;

- Garantinio fondo įstatymo 3, 5, 6, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1781 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1701 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /J.Alasevičienė/.

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas