Lietuvos Respublikos Seimas

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija

Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės politiką, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis skatina konkurencingos produkcijos gamybą, harmoningą įsiliejimą į Europos Sąjungą, gyventojų užimtumą ir užtikrinti pakankamas šių šakų darbuotojų pajamas.

Strateginiai tikslai

1. Laipsniškai pereiti prie ES bendrosios žemės ūkio politikos principų ir priemonių bei jas įgyvendinti;

2. Kurti konkurencingą vidaus ir užsienio rinkose žemės ir maisto ūkį, skatinti įvairinti ekonominę veiklą kaime ir formuoti racionalią struktūrinę politiką;

3. Skatinti aplinkos apsaugą, ekologinį, biologinę įvairovę ir kraštovaizdį puoselėjantį ūkininkavimą;

4. Palaikyti žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamas, teikiant valstybės paramą žemės ūkiui ir saugant vidaus rinką nuo nekokybiškų įvežamų produktų;

5. Plėtoti veiksmingą žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo sistemą, glaudžiai susijusią su gamyba.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

Uždaviniams įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas

Per 2001 metus Žemės ūkio ministerija parengė 7 įstatymų projektus, kuriuos priėmė Seimas. Taip pat buvo parengti 87 Vyriausybės nutarimai, 481 ministro įsakymas ir 117 ministerijos sekretoriaus potvarkių (1 ir 2 priedai).

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos priemones, patvirtintas Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196, įvykdytos 6 minėtuoju nutarimu patvirtintos priemonės (3 priedas).

Per praeitus metus ministerija iš Vyriausybės, Seimo bei kitų valstybės institucijų iš viso gavo 11514 dokumentų, parengė 4986 raštus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus. Daugiausiai Vyriausybės, Seimo bei kitų valstybės institucijų pavedimų 2001 m. buvo pavesta vykdyti Ekonomikos ir finansų departamentui – 314, Žemės ūkio ir maisto departamentui – 304, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – 246, Teisės departamentui – 163.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

1. Teisės derinimo priemonių planas

2001 m. Žemės ūkio ministerija buvo atsakinga už derybinių skyrių „Žemės ūkis” ir „Žuvininkystės” bei 6 priemonių kitų 3 derybinių skyrių Teisės derinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimą. Ministerijos kompetencijai priklausė 63 priemonės. Visiškai įvykdytos 52 priemonės, iš dalies - 2 priemonės (šiuo metu 1 iš jų įvykdyta). 5 priemonės nebuvo vykdomos. Priežastys, dėl kurių priemonės buvo nevykdomos: nustojo galioti ES teisės aktai bei pasikeitė Europos Sąjungos rinkos reguliavimo priemonės. Keturių priemonių vykdymas dėl objektyvių priežasčių perkeltas į Lietuvos pasirengimo narystei ES programos Teisės derinimo priemonių 2002 m. planą. Išsami šio plano ataskaita pateikta 4 priede.

2. Acquis įgyvendinimo priemonių planas

Remiantis Stojimo partnerystės prioritetais, žemės ūkio sektoriui ir įvairiuose Europos Komisijos dokumentuose pateiktomis rekomendacijomis, suformuluoti pagrindiniai žemės ūkio sektoriaus prioritetai. Acquis įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės kiekvienam prioritetui įgyvendinti. 62 šio plano priemonės buvo priskirtos Žemės ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srities institucijų kompetencijai. Įvykdytos – 24. Pradėtos vykdyti 26 tęstinės priemonės, kurių 2001 m. numatyti darbai įvykdyti. 12 priemonių nebuvo vykdoma dėl objektyvių priežasčių (užsitęsė projekto PHARE 2000 patvirtinimas Europos Komisijoje; Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, būtinos tam tikrų priemonių įgyvendinimui, bus gautos tik 2002 metais ir kt.). Išsami Acquis įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita pateikta 5 priede.

 

 

 

SPECIALIOJI KAIMO RĖMIMO PROGRAMA (315877 tūkst. Lt)

Programos tikslas

Plėtoti žemės ūkio produktų rinką, kurti konkurencingą ir efektyvų ūkį, gerinti žemės ūkio produkcijos kokybę.

Programos uždaviniai:

1. Įgyvendinti žemės ūkio rinkos ekonominio reguliavimo ir ūkininkų bei žemės ūkio įmonių pajamų palaikymo priemones.

2. Vykdyti prioritetines investicijų programas.

3. Remti mokslo, mokymo ir konsultavimo programas.

4. Dalyvauti formuojant žemės ūkio paskolų garantijų fondą.

5. Dalyvauti formuojant fondą fizinių asmenų reikalavimams patenkinti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją.

6. Grąžinti Žemės ūkio ministerijos paimtą paskolą.

7. Grąžinti paskolą, paimtą 1996 m. derliaus grūdams supirkti.

8. Vykdyti informacijos apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus teikimo ir apdorojimo programą.

9. Vykdyti programas susijusias su pasirengimu stoti į ES.

10. Įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų elektroninio katalogo „Virtualioji mugė” diegimo programą.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Specialioji kaimo rėmimo programa buvo vykdoma pagal numatytą planą su nežymiais nukrypimais. Diegiant ES Bendrosios žemės ūkio politikos elementus - taikant žemdirbių pajamų palaikymo priemonių sistemą tiesioginių išmokų būdu, mokamos išmokos už 2001 metais deklaruotus grūdinių augalų pasėlius (40 Lt/ha). Tam panaudota 20,5 mln. litų Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų. Taip pat buvo nustatytos tiesioginės išmokos už deklaruotus grikių (300 Lt/ha) ir rugių (150 Lt/ha) pasėlius nenašiose žemėse, panaudojant beveik 2 mln.litų lėšų. Tiesioginės išmokos buvo mokamos ir ekologinės gamybos ūkių savininkams, tikslu padidinti rinkoje paklausios ekologiškos produkcijos gamybą. Palaikant žemdirbių pajamas buvo dalinai kompensuojamos ekologinių ūkių sertifikavimo darbų išlaidos.

Parengta gyvulių skerdenų kokybės klasifikavimo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus teisinė ir techninė bazė. Pagal šią sistemą už parduotus gyvulius bus apmokama pagal raumenų kiekį (kokybę), o ne pagal gyvo gyvulio svorį.

Atsižvelgiant į itin nepalankias klimatines praėjusios vasaros sąlygas, buvo nustatytos kompensacijos žemės ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, išmokant už žuvusių linų pasėlių hektarą 1100 Lt., žuvusių rapsų hektarą - 80 Lt.

Taikytos ir kitos būtinos rinkos reguliavimo priemones. Vyriausybė, atsižvelgdama į žemdirbių, jų savivaldos institucijų, visuomeninių organizacijų pageidavimus ir įvertindama kitus faktorius, laikinai (6 mėnesiams) nustatė minimalias ribines 2001 metų derliaus maistinių grūdų supirkimo kainas, taip pat buvo paankstintas intervencinio grūdų supirkimo terminas. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra supirko 96,1 tūkst.t maistinių grūdų, iš jų 88,9 tūkst.t I ir II klasės kviečių, 6,3 tūkst.t I klasės rugių bei 0,9 tūkst.t grikių. Pašarinių grūdų - 155,1 tūkst.t. Be to, priimta saugoti 83,4 tūkst.t maistinių ir 30,7 tūkst.t grūdų.

Žemės ūkio, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės produkcijos gamintojams pernai buvo išmokėta 45,9 mln. Lt kompensacija už dyzelinių degalų akcizą.

Sprendžiant bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių skolų žemdirbiams problemas, tikslinant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, Specialioji kaimo rėmimo programa papildyta 27 mln. Lt. Vyriausybė patvirtino fiziniams ir juridiniams asmenims pagal jų reikalavimus už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies sumokėti, tvarką.

Paraiškas finansinei paramai gauti pateikė 73 įmonės, kurių neapmokėtų reikalavimų suma 73,2 mln.Lt. Žemdirbių reikalavimai apmokėti už supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją tenkinami vidutiniškai 36,8 proc. Sutartys finansinei paramai gauti buvo pasirašytos su 69 įmonių administratoriais ar likvidavimo komisijų pirmininkais, 65 įmonėms pervesta 26,5 mln. Lt, 4 įmonėms skirtos lėšos pervestos š.m. sausio mėnesį.

Toliau vykdomi darbai kuriant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), kuri būtinai turi būti paruošta ir parengta įgyvendinimui iki Lietuvos įstojimo į ES. Iki to laiko turi nepriekaištingai veikti gyvulių bei žemės sklypų registravimo ir identifikavimo sistemos. Per šį laikotarpį buvo tobulinama gyvulių registro duomenų bazė, kuri ateityje bus reikalinga administruojant ES teikiamą paramą. Svarbus informacinės sistemos, o kartu ir Lietuvos derybinės pozicijos elementas - Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT). Tai yra Europos Sąjungos šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių ekonominę – finansinę būklę. Jo duomenimis naudojamasi numatant žemės ūkio strategiją, žemės ūkio subjektų rėmimo kryptis, rengiant regioninius kaimo plėtros planus.

Institucinius gebėjimus būtina stiprinti toliau.

2001 metais buvo parengta Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2002 - 2003 metams programa, kuriai pritarė Vyriausybė (LRV 2002 m. sausio 7 d. nutarimas Nr.9 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2001-2003 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo”).

Sprendžiant gyventojų užimtumo kaime problemas, ministerijos specialistai dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programą, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistais įteisino pagalbos (talkos) darbų atlikimo sąlygas ir tvarką.

Parengtas Nacionalinio plėtros plano projekto Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Šis planas ateityje bus pagrindu ES struktūrinei paramai gauti.

Šiuo metu yra pasiekta pažanga išskiriant mažiau palankias ūkininkauti vietoves, kurių ūkininkams numatomos teikti kompensacinės išmokos už prarastas pajamas. Siekiant efektyvaus kompensacinių išmokų administravimo, išskirti mažiau palankių ūkininkauti vietovių plotai priderinanti prie žemiausio administracinio lygmens – seniūnijos ribų. Pritaikius šį administravimo principą, bendras mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskirtas plotas, dėl kurio vyks derybos su Europos Bendrijomis, siekia 47,4 proc. visų šalies žemės ūkio naudmenų.

Ministerija 2001 m. finansavo užsakomuosius tyrimus, kurių pagrindiniai darbai buvo žemės ūkį, maisto pramonę, veterinariją reglamentuojančių Lietuvos teisės aktų derinimas su atitinkamais ES teisės aktais. Įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategines nuostatas parengtos 28 atskirų žemės ir maisto ūkio šakų plėtros programos ir jų įgyvendinimo priemonės. Mokslininkai taip pat parengė rekomendacijas žemės ūkio taršos mažinimo, sodo, daržo augalų, uogų auginimo , naujų pašarų gamybos technologijų ir kitais aktualiais gamybai klausimais.

Remiant žemės ūkio konsultacinę veiklą žemės ūkio gamybos ir alternatyvios žemės ūkiui veiklos klausimais siekiama padidinti ūkių konkurencingumą, pagreitinti naujovių ir pažangios patirties pritaikymą. Per 2001 metus Konsultavimo tarnyba suteikė apie 40 tūkst. konsultacijų, suorganizavo per 500 konsultacinių seminarų žemdirbiams. Alternatyvios žemės ūkiui veiklos klausimais žemdirbius ir kaimo gyventojus konsultavo Žemės ūkio rūmai. Per 2001 metus Žemės ūkio rūmai suteikė apie 12 tūkst. konsultacijų, suorganizavo apie 300 seminarų. Siekdama skatinti žemdirbių aktyvumą, pažangaus ūkininkavimo plėtrą, verslumo ugdymą kaime, ministerija 2001 m. rėmė parodas ,,Ką pasėsi 2001 m.” ir ,,Lietuvos agropanorama”

SPECIALIOSIOS KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS

 

 

 

tūkst. Lt

 

L ė š ų p a s k i r t i s

Sąmata

Įvykdyta

 

 

 

Specialiosios kaimo rėmimo programos pajamos 2001 m.

315877

292454

 

iš jų:

1.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

301877

292454

2.

Grįžtančios buvusių Paramos žemės ūkiui fondo, Ūkininkų rėmimo

 

fondo, Paramos žemės ūkiui fondo (iš jų už parduotus grūdus , gautus

 

iš JAV) lėšos, šių fondų palūkanų dalis, kitos grįžtančios lėšos

14000

 

Specialiosios kaimo rėmimo programos išlaidos 2001 m.

315877

292282

 

iš jų:

3.

2000 m. neapmokėtoms išlaidoms ir įsipareigojimams padengti

102443

86270,9

3.1.

Tiesioginėms išmokoms už 2000 m. derliaus rapsų pasėlius

2340

2333,9

3.2.

Tiesioginėms išmokoms už 2000 m. derliaus javus

13470

13462,7

3.3.

Subsidijoms už parduotus 2000 m. derliaus linų šiaudelius

7923

7924,8

3.4.

Socialinei paramai 1-2 karvių laikytojams

10180

10080,6

3.5.

Paramai privačiam 2000 m. derliaus grūdų saugojimui

530

529,7

3.6.

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros

 

1998- 2000 m.veiklos intervencinėms išlaidoms

60000

44000

3.7.

Parama nelaimės atveju, ekologinei žemdirbystei, paskolų palūkanoms

 

kompensuoti, bitininkystei, spec. pieno ūkių kūrimui ir kitoms 2000 m.

 

neapmokėtoms išlaidoms

600

539,2

3.8.

Paskolai, paimtai 1996 m. derliaus grūdams supirkti, grąžinti (pagal

 

LRV nutarimus 1996 09 03 Nr.1038; 1997 10 13 Nr. 1129; 1998 04 03

 

Nr. 403; 1999 03 23 Nr.328; 1999 06 07 Nr. 728; 2000 09 22 Nr. 1141)

7400

7400

4.

2001 m. išlaidoms

213434

206011,1

4.1.

Tiesioginėms išmokoms už 2001 m. derliaus javų pasėlius

20500

20419,7

4.2.

Tiesioginėms išmokoms už 2001 m. derliaus rapsų pasėlius

3551

3204,1

4.3.

Tiesioginėms išmokoms už 2001 m. derliaus žieminius rugius

700

696,4

4.4.

Tiesioginėms išmokoms už 2001 m. derliaus linų pasėlius

12200

11066

4.5.

Tiesioginėms išmokoms už 2001 m. derliaus grikių pasėlius mažo

 

našumo žemėse

1225

1225,4

4.6.

Tiesioginėms išmokoms už modernizuotuose žieminiuose stikliniuose

 

šiltnamiuose 2001 m. auginamų kultūrų pasėlius

4000

3999,9

4.7.

Tiesioginėms išmokoms už karves žindenes

500

405,2

4.8.

Kompensacijoms už dyzelinius degalus

45900

45809

4.9.

Garantiniam užmokesčiui ir draudimo įmokoms kompensuoti už Žemės

 

ūkio paskolų garantijų fondo teikiamas bankams garantijas dėl žemės

 

ūkio subjektų ir Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo

 

agentūros imamų paskolų (LRV 1997 08 22 nutarimas Nr. 912)

2700

2518

4.10.

Žemės ūkio ministerijos paimtai paskolai grąžinti

11356

11356

4.11.

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 2001 m.

 

veiklos intervencinėms išlaidoms

15139

14416,3

4.12.

Paramai veislinei sėklai ir veisliniams gyvuliams įsigyti

6520

6521,1

4.13.

Veislininkystei finansuoti

10077

10077

4.14.

Žemės ūkio užsakomųjų tyrimų programoms finansuoti

4900

4896,4

4.15.

Paramai žemdirbiams teikiant mokymo ir konsultavimo paslaugas

7650

7647,2

4.16.

Paskolų palūkanoms kompensuoti

6400

5249,3

4.17.

Paramai žemdirbiams nelaimės atveju, draudimo įmokoms kompensuoti

1000

557,8

4.18.

Ekologinei žemdirbystei plėtoti, bitininkystei remti

900

773

4.19.

Kooperacijos plėtros programai įgyvendinti

2000

1528,7

4.20.

Paramai privačiam 2001 m. derliaus grūdų saugojimui

3000

2895,8

4.21.

Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsenos programai

 

įgyvendinti

2500

2500

4.22.

Programoms, susijusioms su pasirengimu stoti į Europos Sąjungą,

 

suteikiant paramą žemdirbiams, iš jų:

22054

20129,3

4.22.1.

žemės ūkio ir maisto produktų kokybės tyrimo sistemos, atitinkančios

 

ES reikalavimus, plėtojimo programai įgyvendinti

7614

7289,6

4.22.2.

gyvulių registravimo ir identifikavimo užtikrinimo bei veislininkystės

 

informacinės sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, plėtojimo

 

programai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d.

 

nutarimas Nr.1313) vykdyti ir jai tęsti

5240

5238,5

4.22.3.

specializuotų pieno ūkių, atitinkančių ES reikalavimus, investicijų

 

išlaidoms iš dalies kompensuoti pagal ankstesniais metais patvirtintus

 

verslo planus, ūkininkų 1998-1999 m. pirkusių žemės ūkio techniką

 

(tarp jų ir išperkamosios nuomos būdu) išlaidoms iš dalies kompensuoti

7500

5904,1

4.22.4.

informacijos apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus teikimo ir

 

apdorojimo programai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.

 

vasario 5 d. nutarimas Nr. 132)

1700

1697,1

4.23.

Gyvulių produktyvumo kontrolės programai įgyvendinti

552

552

4.24.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų elektroninio eksporto katalogo

 

"Virtualioji mugė" diegimo programai įgyvendinti

724

723,9

4.25.

PHARE Utenos bandomojo projekto išlaidoms iš dalies finansuoti

249

208

4.26.

Vidurio ir Rytų Europos žemės ūkio ministrų konferencijai surengti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-19 nutarimas Nr.175)

137

137

4.27.

Fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją

27000

26498,6

5.

Iš viso Specialiosios kaimo rėmimo programos išlaidų 2001 m.

315877

292282

 

Lėšų likutis 2001-12-31

172

NACIONALINĖ KAIMO PLĖTROS PROGRAMA SAPARD PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 2000-2006 METAIS (45500 tūkst. Lt)

Programos tikslas

Įgyvendinti nacionalinį kaimo plėtros planą SAPARD programai vykdyti.

Programos uždavinys

Sudaryti tinkamas sąlygas ekonominei, socialinei, aplinkosauginei ir etnokultūrinei kaimo plėtrai

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Rengiantis narystei ES, Lietuvai, kaip ir kitoms šalims kandidatėms, yra suteikta galimybė dalyvauti stojimo programoje SAPARD, skirtai žemės ūkiui ir kaimo plėtrai remti. Siekiant tinkamai pasinaudoti teikiama parama, Lietuva buvo įgaliota parengti teisės aktus skaidriam SAPARD programos įgyvendinimui.

Siekiant užtikrinti efektyvų SAPARD lėšų panaudojimą, 2001 m. kovo 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 357 buvo sudarytas Programos priežiūros komitetas. Vykdant šio nutarimo nuostatas žemės ūkio ministro įsakymu buvo sudaryta ir patvirtinta personalinė priežiūros komiteto sudėtis. Priežiūros komitetą sudaro 16 narių, atstovaujančių suinteresuotoms institucijoms bei socialinių ir ekonominių partnerių grupėms. Sprendimai komiteto posėdžiuose priimami bendru susitarimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 narių. Pirmasis Priežiūros komiteto posėdis įvyko 2001 m. lapkričio 8 d. Jo metu komiteto nariai bei Europos Komisijos atstovai teigiamai įvertino Lietuvos pasirengimą SAPARD programai įgyvendinti.

2001 metų lapkričio 26 dieną Europos Komisija priėmė sprendimą (2001/857/EC), suteikiantį teisę Lietuvos Respublikos institucijoms savarankiškai administruoti Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) lėšas ir pradėti SAPARD lėšų panaudojimo procedūras.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2001 m. gruodžio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. 104 buvo paskelbtas pirmasis paraiškų pateikimo etapo terminas - nuo 2001 m. gruodžio 6 d. iki gruodžio 21 d. (įskaitytinai), paraiškas teikiant apskričių viršininkų administracijų Kaimo plėtros programų skyriams pagal penkias Nacionalinėje žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje 2000 – 2006 metams numatytas bei akredituotas paramos kryptis:

1. Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą;

2. Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas;

3. Ekonominės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų skatinimas;

4. Kaimo infrastruktūros tobulinimas;

5. Profesinis mokymas.

SUBSIDIJŲ UŽ SUPIRKTUS CUKRINIUS RUNKELIUS IŠMOKĖJIMO PROGRAMA (83790 tūkst. Lt)

Programos tikslai

Kurti efektyvų ūkį, palaikyti cukrinių runkelių augintojų pajamas, apsaugoti Lietuvos cukraus rinką

Programos uždavinys

Įgyvendinti cukrinių runkelių augintojų pajamų palaikymo ir cukraus rinkos reguliavimo priemones

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Buvo išmokėta subsidijų už 880 tūkst. tonų supirktų cukraus gamybos kvotai įvykdyti cukrinių runkelių. Strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad subsidijos bus išmokėtos už 870 tūkst. tonų supirktų cukrinių runkelių.

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKCIJOS KOKYBĖS, SAUGOS IR KONKURENCINGUMO BEI ES REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (13023 tūkst. Lt)

Programos tikslai

1. Išaiškinti geriausios kokybės ir konkurencinga produkcija pasižyminčias bei tinkamiausias mūsų šalies sąlygomis augalų veisles.

2. Sudaryti augalų veislių katalogą ir Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių registrą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti visą kiaulių veislininkystės darbą Lietuvoje, kurti aukšto produktyvumo kiaulių bandas.

4. Apsaugoti Lietuvos teritoriją nuo įvežamų augalų ligų, kenkėjų ir užtikrinti efektyvų augalų apsaugos priemonių panaudojimą.

5. Išaiškinti dirvožemio, augalininkystės produkcijos ir vandens užterštumo lygį bei nustatyti augalininkystės produkcijos kokybės priklausomumą nuo dirvožemio užterštumo.

6. Utilizuoti gyvulinės kilmės atliekas ir gyvulių lavonus.

7. Teisiškai registruoti turtą (traktorius ir kitas mašinas) ir kontroliuoti techninę būklę

8. Apsaugoti šalies rinką nuo nekokybiškų, pavojingos gyvybei kenksmingos sveikatai ir žalingos aplinkai žemės ir miškų ūkio technikos.

9. Pagausinti žuvų ir vėžių išteklius ir sukurti biotechnologijas, atlikti žuvų, vėžių, pašarų, vandens ir kitus tyrimus.

10. Sukurti efektyvią žuvininkystės struktūrą nuo žuvies sugavimo, perdirbimo iki vartotojo.

11. Sukurti žemės ūkio ir maisto produktų atitikties įvertinimo sistemą.

Programos uždaviniai

1. Valstybiniais tyrimais įvertinti naujų augalų veislių ūkinį vertingumą ir tinkamumą auginti juos Lietuvos sąlygomis.

2. Apibendrinus bandymų duomenis, tinkamiausias veisles pateikti valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai dėl jų įrašymo į sąrašą.

3. Teikti informaciją ūkininkams ir kitiems žemės naudotojams apie naujausias augalų veisles.

4. Dauginti ir platinti ištirtą augalų veislių sėklą.

5. Vykdyti veislininkystės programą, kaupti ir saugoti informaciją apie kiaulių veislininkystę, teikti konsultacijas veislininkystės klausimais.

6. Saugoti Lietuvos teritoriją nuo įvežamų augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių, kurie gali atnešti ekonominę žalą žemės ūkiui.

7. Organizuoti dirvožemio, augalininkystės produkcijos ir vandens užterštumo bei jo priežasčių išaiškinimo tyrimus.

8. Užtikrinti gyvulinės kilmės atliekų ir gyvulių lavonų utilizavimą.

9. Užtikrinti, kad traktoriai ir kitos mašinos būtų eksploatuojamos tik įregistruotos ir techniškai tvarkingos.

10. Išbandyti žemės ūkio ir miškų ūkio techniką.

11. Sertifikuoti žemės ir miškų ūkio techniką.

12. Tirti žemės ūkio technikos tobulinimo kryptis.

13. Ugdyti pasitikėjimą šalyje gaminama žemės ūkio technika.

14. Pasiekti, kad kiekvienais metais visi valstybinės reikšmės vandens telkiniai būtų įžuvinami2-3 rūšių žuvimis, sukurtos papildomos veisimo technologijos, atlikti žuvivaisos darbų efektyvumo tyrimus.

15. Ištirti ir nustatyti Baltijos jūros Lietuvos ekonominės zonos žuvų išteklius, jų gausinimo būdus.

16. Didinti žuvininkystės potencialą.

17. Užtikrinti tikslų ir greitą žemės ūkio produkcijos kokybės nustatymą.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

2001 metais grynasis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportas, lyginant su 2000 metais, padidėjo 22 proc., neigiamas užsienio prekybos balansas per 2001 metus sumažėjo 206 mln. Lt ir sudarė 97 mln. Lt. 2001 metais buvo parengta Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2002 - 2003 metams programa, kuriai pritarė Vyriausybė.

Palengvinant lietuviškų produktų eksportą į ES, šalis bus siekiama eksporto į ES nuolaidų, tiek kvotinei produkcijai, tiek mažinant importo mokesčius.

Tobulinama produktų importo bei eksporto licencijavimo sistema, kad ji atitiktų taikomą ES šalyse.

Sugriežtinta muitinės kontrolė, sustiprintas muito režimo keleiviams, įvežantiems vaisius ir daržoves mikroautobusais, autobusais ar lengvaisiais automobiliais.

Priėmus daugelį rinkos apsaugos priemonių, įgyvendinant veterinarinę ir fitosanitarinę importo kontrolę, buvo užkirstas kelią į Lietuvos rinką patekti produktams, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų.

Pagal ES teisės aktų nuostatas patvirtinti kokybės reikalavimai pagrindinėms žemės ūkio ir maisto produktų grupėms nustato vienodus reikalavimus importuojamiems bei respublikoje pagamintiems ir į rinką teikiamiems produktams. Tai padės apsaugoti rinką nuo prastos kokybės produktų.

Parengti ir patvirtinti teisės aktai pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės ir saugos reikalavimų bei produktų saugos ir kokybės nustatymo metodų. Pamatiniais analizės metodais, atitinkančiais ES teisės aktų bei tarptautinių standartų reikalavimus, ištirti žemės ūkio ir maisto produktai akredituotose žemės ūkio ir maisto produktų tyrimo laboratorijose didina pasitikėjimą Lietuvoje pagamintais produktais bei jų konkurencingumą. Priekyje bene svarbiausias etapas – jų įgyvendinimas.

Jau galiojančių šviežių vaisių ir daržovių privalomųjų kokybės reikalavimų ir jų kontrolės sistemos įgyvendinimas padidins respublikoje užaugintų vaisių ir daržovių eksporto galimybes, negalės būti importuojami bei tiekiami į rinką nekokybiški vaisiai ir daržovės.

Pasitikėjimą įmonių pagaminta produkcija kelia sertifikuotos įmonių kokybės vadybos sistemos. 14 maisto gamybos ir grūdų perdirbimo įmonių turi sertifikuotas kokybės vadybos sistemas ir 1 įmonė – AB „Rokiškio sūris” turi sertifikuotą aplinkos vadybos sistemą.

Šiuo metu respublikoje veikia viena utilizacijos gamykla - AB „Rietavo veterinarinė sanitarija”. 2001 m. prie minėtos įmonės prijungta AB ,,Kaišiadorių veterinarinė sanitarija", kuri dabar dirba kaip atliekų surinkimo punktas.

Teoriškai paskaičiavus, per metus susikaupia apie 50 tūks.t gyvūninės kilmės atliekų. AB „Rietavo veterinarinė sanitarija” pajėgi utilizuoti apie 10 tūks.t. minėtų atliekų, tai yra gyvulių skerdimo subproduktų, maisto atliekų bei kritusių gyvulių, paukščių, žvėrių ir kitų gyvūnų. Šiuo metu daugiausia perdirbamos tik specifinės rizikos atliekos, susijusios su galvijų pasiutlige.

Įmonės technologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, neekonomiška, autotransporto priemonės, skirtos atliekų surinkimui, susidėvėjusios, dideli jų eksploatacijos kaštai, dėl to įmonė negali dirbti visu pajėgumu ir yra būtinos papildomos dotacijos bei investicijos iš valstybės. Tuo tikslu parengtas bei pateiktas Vyriausybei nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos profilaktikos kompleksinių priemonių patvirtinimo” dalinio pakeitimo” projektas bei rengiama Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo koncepcija.

Ištyrus veislinių kiaulių paklausą bei pasiūlą respublikoje bei užsienyje, 2001 m. tarpininkauta realizuojant veislinį kiaulių prieauglį bei atliktas išauginto veislinio kiaulių prieauglio raumeningumo matavimus ultragarsiniu aparatu 'Piglog-105" ir pagal kontrolinio kiaulių auginimo, penėjimo, įvertinimo duomenis, buvo teikti pasiūlymai tolesniam kiaulių panaudojimui, kuriant gero produktyvumo kiaulių bandas veislynuose. 2001 m. visos priemonės įvykdytos kaip ir buvo numatyta strateginiame veiklos plane.

2001 m. rajonų žemės ūkio skyriai, Žemės ūkio ministerijai koordinuojant, toliau vykdė žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą. Buvo vykdoma traktorių ir kitos technikos teisinė registracija ir techninės būklės kontrolė. Atlikta 24 tūkst. įregistravimo - išregistravimo operacijų, patikrinta techninė būklė beveik 140 tūkst. tūkst. traktorių, jų priekabų, savaeigių žemės ūkio ir kelių tiesimo mašinų.

Toliau buvo vykdomi žemės ūkio technikos bandymai ir sertifikavimas. Šiuos darbus vykdanti Valstybinė mašinų bandymo stotis 2001 m. iš dalies viršijo kai kuriuos numatytus planinius rodiklius. Žemės ūkio techniką gaminančios įmonės ir privatūs asmenys daugiau negu ankstesniais metais kreipėsi į bandymų stotį, prašydami atlikti bandymus nustatant įvairių gaminių vartojamąsias savybes ir saugos lygį pagal ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Bandymų stotis atliko 47 tokius bandymus vietoje numatytų 45. Ypač daug technikos gamintojų kreipėsi norėdami sertifikuoti savo techniką. 37 gaminiams ir žemės ūkio mašinoms buvo išduoti kokybės sertifikatai ( plane buvo numatyta 18 vnt.).

Pagal 2001 m. planą bandymų stotis buvo numačiusi išplėsti bandymų laboratorijos akreditacijos sritį. Tačiau per metus ši užduotis buvo susieta su Vyriausybės patvirtinta Atitikties įvertinimo infrastruktūros plėtros programa, užduotis buvo išplėsta, numatant bandymų laboratoriją akredituoti pagal Europos tarybos direktyvų Nr. 74/150 ir 98/37 reikalavimus. Šią akreditaciją numatoma pasiekti 2002 metais. Kiti planuoti rodikliai iš esmės buvo įvykdyti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 1010 patvirtino Žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų rejestre tvarką. Stiprinant žvejybos laivų kontrolę pagal Europos Sąjungos reikalavimus yra sumontuoti palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo siųstuvai, nupirkti ir suderinti palydovinio ryšio laivų stebėjimo centrai. Šiuo metu vyksta derybos dėl palydovinio ryšio perdavimo stoties parinkimo ir sutarčių pasirašymo Žuvų išteklių naudojimo duomenų bazės kūrimas vykdomas įgyvendinant projektą PHARE 2000 LT 0004-03 ,,Žuvininkystės sektoriaus vystymas ir administracinių struktūrų ES bendrajai žuvininkystės politikai įgyvendinti stiprinimas”.

ŽEMDIRBIŲ MOKYMO, ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PROGRAMA

(2156 tūkst. Lt)

Programos tikslas

Sukurti ir įdiegti žemdirbių tęstinio mokymo sistemą, aprūpinti žemdirbius normatyvine ir kita informacine medžiaga bei formuoti Lietuvoje gaminamos ž.ū. produkcijos įvaizdį, dalyvaujant parodose, mugėse bei organizuojant kursus.

Programos uždaviniai

1. Užtikrinti žemdirbių tinkamą pasiruošimą ūkininkauti, suteikti galimybę persikvalifikuoti ir užsiimti alternatyvia žemės ūkiui veikla, aprūpinti ž.ū. subjektus normatyvine medžiaga pagal ES reikalavimus darbams žemės ūkyje normuoti.

2. Kaupti ir tvarkyti bibliotekos fondą ir aprūpinti informacijos vartotojus abonemente, per tarpbibliotekinį abonementą ir internetą.

3. Atstovauti žemės ūkiui tarptautinėse ir nacionalinėse parodose-mugėse, tirti naujas rinkas, paklausą bei organizuoti konkursus.

4. Aprūpinti ž.ū. subjektus literatūra, informaciniais leidiniais, propaguojančiais mokslo naujoves, naujas technologijas, pažangaus ūkininkavimo metodus.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Iš viso 2001 m. žemės ūkiui atstovauta 9 parodose – mugėse, juose dalyvavo per 500 šalies įmonių. Dalyvauti tokiose aukšto lygio tarptautinėse parodose kaip ,,AgroBalt”, ,,Polagra” ir kt. reikalingos nemažos lėšos, o turimi finansiniai ištekliai 2001 m. buvo nepakankami, todėl neleido pasiekti strateginiame plane numatyto tikslo - atstovauti žemės ūkiui 12 tarptautinių ir respublikinių parodų-mugių.

Siekiama paremti populiariausius respublikinius konkursus ir muges. Esant ribotom finansinėm galimybėm 2001 m. buvo paremti 2 konkursai, nes norint surengti aukšto lygio respublikinį konkursą reikalingos žymiai didesnės lėšos.

2001 m. buvo suorganizuota 20 įvairių mokymų ūkininkams, kuriuose dalyvavo apie 800 ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų. Dėl lėšų stygiaus strateginiame plane numatyto tikslo visiškai pasiekti nepavyko, dėl to ūkininkų mokymas taip pat buvo remiamas ir iš kitų šaltinių. Kursuose dalyvavo apie 600 ūkininkų. Taip pat buvo parengtos ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintos 15 žemdirbių tęstinio profesinio mokymo programų. Atlikta 15 agregatų ir 324 išdirbio ir degalų sąnaudų normų tyrimai, parengti 1155 įkainiai 535 agregatams, išleisti 3 mechanizuotų agroserviso darbų įkainių leidiniai, jais aprūpinti agroserviso paslaugas teikiantys subjektai, ūkininkai, mokymo, konsultavimo ir administravimo institucijos. Paskaičiuotos normatyvinės kainos 28 žemės ūkio produkcijos rūšims. Parengta ir išleisti 32 tūkst. griežtos apskaitos dokumentų (ūkininkų pažymėjimų, traktorininkų pažymėjimų). Mokymo metodikos centras ir Darbo ekonomikos centras reorganizuoti į Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybą ir techniškai modernizuoti. Įsteigti 24 žemdirbių tęstinio mokymo specializuoti centrai, jų techniniam modernizavimui panaudota 500 tūkst. Lt. Sukauptas 143000 vnt. spaudinių bibliotekos fondas. Per metus buvo atliktas fondo patikrinimas. Pasenę bei nebenaudojami dokumentai nurašyti. Aptarnauti 3605 lankytojai, 942 registruoti skaitytojai ir 60 tarpbibliotekinio abonemento vartotojų; Išduota 12 614 dokumentų, parengta 60 literatūros naujienų parodų, 8 teminės parodos, sukurtas išsamus bibliotekos interneto puslapis ir kt.

Siekiant propaguoti Lietuvos ir ES žemės ūkio politiką, bendradarbiaujama su žiniasklaida, rengiami ir publikuojami ministerijos informaciniai straipsniai, leidžiami informaciniai leidiniai, supažindinantys su Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus integracija į ES.

ŽEMĖS ŪKIO ADMINISTRAVIMO IR JO TOBULINIMO STOJANT Į ES PROGRAMA (19041 tūkst. Lt)

Programos tikslai

1. Vykdyti įstatymais ir kitais teisės aktais ministerijai pavestos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šios srities valstybės politiką.

2. Užtikrinti tinkamą valstybės rezervo saugojimą.

3. Palaikyti nuolatinius ryšius su ES komitetais, pakomitečiais ir darbo grupėmis.

4. Įgyvendinti Nacionalinės Acquis priėmimo programos priemones.

Programos uždaviniai

1. Formuoti racionalią žemės ir maisto bei žuvininkystės politiką, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis skatintų konkurencingos produkcijos gamybą, gyventojų užimtumą bei pakankamas šių šakų darbuotojų pajamas.

2. Vykdyti LR Vyriausybės valstybės rezervo materialinių išteklių nuostatų reikalavimus.

3. Koordinuoti stojimo į ES žemės ūkio ir maisto srityje procesą.

4. Derinti nacionalinę teisęs su ES teise, analizuoti ES teisės aktus, įvertinti pasekmes.

5. Stiprinti techninę bazę institucijų, atsakingų už žemės ūkio produkcijos duomenų rinkimą, apdorojimą ir analizės atlikimą.

6. Užtikrinti palaipsnišką Lietuvos pasirengimo narystei ES programos (NAPP) Acquis įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

2001 metais žemės ūkio srityje didelės pastangos buvo sutelktos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimams prisiimti, jautriems žemės ūkiui klausimams spręsti, Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (NAPP) priemonėms įgyvendinti. Siekiant suderinti nacionalinę teisę su ES teise, buvo identifikuojami ir analizuojami ES teisės aktai ir Lietuvos teisinė bazė, įvertinamas nacionalinių teisės aktų atitikimas ES teisės aktus, apmokomi specialistai, dirbantys su šių teisės aktų įgyvendinimu.

Vykdant integracijos į Europos Sąjungą politiką, siekiama sudaryti teisines prielaidas palaipsniui pereiti prie Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo principų. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo koncepcijai. Atsižvelgiant į ją, parengtas ir šių metų pirmąjį pusmetį bus pateiktas svarstyti Vyriausybei, o II ketv. - Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas, kuriame numatoma įteisinti pagrindinius žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, reglamentuoti žemės ūkio ir kaimo plėtros prioritetus ir sudaryti teisines prielaidas institucijoms vykdyti naujas, su Europos Sąjungos Bendrąja žemės ūkio politika suderintas, funkcijas, bei įgyvendinti jų kontrolės sistemą.

2001 m. buvo priimti ir kiti svarbūs įstatymai - su Europos Sąjungos bei Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV) konvencijos nuostatomis ir Europos Sąjungos direktyvomis suderinti Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas, su ES teisės aktais suderintas Lietuvos Respublikos cukraus mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos virškvotinio baltojo cukraus įstatymas (kartu su juo buvo priimtas Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymas).

2001 m. birželio 11 d. atidarytas derybinis skyrius ,,Žemės ūkis". Derybų metu ES Komisijai nuolat teikta papildoma informacija, vyko techninės konsultacijos.

Buvo užtikrintas laipsniškas Lietuvos pasirengimo narystei ES programos Acquis įgyvendinimo priemonių plano vykdymas, t.y. institucijos buvo aprūpintos pagrindinėmis priemonėmis, reikalingomis ES teisės aktų reglamentuojamoms funkcijoms vykdyti. Pradėtos taikyti ISTA metodikos, įvertinant sėklos drėgnumo ir gyvybingumo rodiklius, nustatant augalų ligų, plintančių su sėkla, sukėlėjus. Patobulinama kokybės užtikrinimo sistema laboratorijoje, įvertinant sėklos kokybę ir išduodant tarptautinį ISTA sertifikatą. 50 proc. mėsos perdirbimo įmonių, kurios privalės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikaciją, aprūpinta kiaulių skerdenų vertinimo prietaisais, o tai leis užtikrinti tikslesnį apmokėjimą už supirktas kiaules. Sustiprinus VšĮ ,,Ekoagros" techninę bazę, sertifikatų, išduotų ekologiškų žemės ūkio produktų augintojams ir perdirbėjams bei atitinkančių ES reikalavimus, skaičius padidėjo 20 proc.

 

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Artimiausiu laikotarpiu pertvarkant žemės ūkio sektorių ir laipsniškai pereinant prie ES bendrosios žemės ūkio politikos principų numatoma:

1. Užtikrinti, kad laiku būtų įgyvendintos visos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane ir NAAP numatytos priemonės;

2. Tobulinti teisinę bazę;

3. Peržiūrėti institucinę sanklodą, įgalinančią užtikrinti ES bendrosios rinkos organizavimo ir kaimo plėtros elementų diegimą, stiprinti Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, Kaimo verslo plėtros ir informacijos centro ir kitų institucijų administracinius gebėjimus,

4. Diegti ES BŽŪP (tiesioginių išmokų sistema pasėlių hektarui, tiesioginės išmokos už galvijus, kvotų sistema, intervencinių pirkimų, privataus saugojimo sistemos, importo-eksporto mechanizmai, parama gamintojų grupėms ir kt.) ir struktūrines bei kaimo plėtros politikos priemonės (nenašių žemių teikiant paramą ūkininkaujantiems mažiau palankiose vietovėse išskyrimas, miškų apželdinimas, ūkių modernizavimo finansavimas, jaunų ūkininkų įsikūrimo skatinamas ir kt.);

5. Tobulinti žemės ūkio informacinę sistemą, apimančią Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, Ūkių apskaitos duomenų tinklo kūrimą bei Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos įgyvendinimą;

6. Ypatingą dėmesį skirti veterinarinių ir fitosanitarinių reikalavimų taikymui, maisto kokybės ir saugos užtikrinimui. Tuo tikslu bus pertvarkomi ir modernizuojami veterinarijos ir fitosanitarijos pasienio postai;

7. Reformuoti žuvininkystės sektorių, diegiant atatinkamas administracines struktūras Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimui.

Norint pasiekti keliamus tikslus, svarbu tinkamai panaudoti stojimo į ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (SAPARD) lėšas.

Neigiamą įtaką siekiant nustatytų tikslų gali turėti tai, kad:

1. nepakankamas žemės ūkio sektoriaus finansavimas nesudarys sąlygų ūkio subjektams pasirengti konkurencgai rinkai;

2. šiuo metu vyrauja neracionali žemės ūkio subjektų struktūra, dominuoja smulkūs, nekonkurencingi ūkiai;

3. nepakankamai išnaudojamas žemės ūkio naudmenų potencialas, mažas darbo našumas;

4. neišplėtota gamybinė ir socialinė kaimo infrastruktūra, trūksta modernios įrangos, technikos ir pastatų;

5. kai kurie žemės ūkio ir maisto pramonės produktai nekonkurencingi užsienio rinkose;

6. nevienodas paramos dydis naujai ir anksčiau į ES įstojusiom šalims gali sudaryti nevienodas konkurencijos sąlygas.

 

 

 

 

Ministras Jeronimas Kraujelis

1 priedas

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PARENGTI IR SEIMO PRIIMTI ĮSTATYMAI BEI

MINISTERIJOS TEIKIMU PRIIMTI VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

PER 2001 METUS

Eil.

Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Įstatymo, nutarimo

data

Įstatymo, nutarimo

Nr.

1.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3, 13, 14, 15, 20, 27, 41 straipsnių pakeitimo ir 17 straipsnio bei VIII skyriaus pripažinimo netekusiais galios įstatymas

2001 01 26

IX-175

2.

Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

2001 05 08

IX-314

3.

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas

2001 06 28

IX-415

4.

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2,4,6,10,12,16,21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

2001 08 03

IX-489

5.

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8,9,10,13,15,16,17,18,19,21,22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

2001 08 03

IX-496

6.

Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas

2001 11 15

IX-602

7.

Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymas

2001 11 22

IX-618

 

 

Dėl neišpilstytų alkoholinių gėrimų ir jų žaliavų importo 2001 metų tarifinių kvotų

2001 01 04

6

 

Dėl dyzelinių degalų akcizo kompensavimo žemės ūkio produkcijos gamintojams 2001 metais

2001 01 10

24

 

Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo

2001 01 22

67

 

Dėl Žemės ūkio ministerijos ir žemės ūkio bendrovės ,,Vyčia” paskolos sutartyje nustatyto paskolos grąžinimo termino atidėjimo

2001 01 22

68

 

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-207) pataisų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 01 24

79

 

Dėl specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės ,,Biliūnų gyvulių sėklinimas” likvidavimo

2001 01 26

91

 

Dėl subsidijų už parduotus cukrinius runkelius išmokėjimo

2001 01 26

92

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr.1423 ,,Dėl prašymų leisti įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo nustatytiems nacionaliniams ir užsienio subjektams pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001 02 06

139

 

Dėl vidurio ir rytų Europos žemės ūkio ministrų konferencijos surengimo

2001 02 19

175

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr.692 ,,Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)” dalinio pakeitimo

2001 02 20

179

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr.260 ,,Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)” dalinio pakeitimo

2001 02 20

180

 

Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio

2001 02 26

209

 

Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio

2001 02 26

210

 

Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio

2001 02 26

211

 

Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio

2001 02 26

212

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr.912 ,,Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo” dalinio pakeitimo

2001 02 28

238

 

Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 03 07

263

 

Dėl Cukraus režimo patvirtinimo

2001 03 07

264

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr.1026 ,,Dėl žemės, suteiktos mokslo bei mokymo įstaigoms ir perduotos valstybiniams specializuotiems sėklininkystės ir veislininkystės ūkiams, specialiosios paskirties veislininkystės bendrovėms, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžio nustatymo"”dalinio pakeitimo

2001 03 08

266

 

Dėl baltojo cukraus gamybos kvotos nustatymo

2001 03 12

284

 

Dėl įgaliojimų suteikimo

2001 03 16

300

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr.577 ,,Dėl specialios paskirties akcinių bendrovių ,,Stumbras”, ,,Alita”, ,,Anykščių vynas” ir ,,Vilniaus degtinė” stebėtojų tarybų” dalinio pakeitimo

2001 03 16

301

 

Dėl Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 03 19

307

 

Dėl javų sėklos 2001 metų importo tarifinių kvotų patvirtinimo

2001 03 26

328

 

Dėl salyklinių miežių importo tarifinės kvotos patvirtinimo

2001 03 30

350

 

Dėl lengvatinių paskolų, suteiktų ūkininkams, kooperatinėms bendrovėms, kitoms žemės ūkio ir perdirbimo pramonės įmonėms, grąžinimo terminų atidėjimo

2001 03 30

356

 

Dėl nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros komiteto sudarymo

2001 03 30

357

 

Dėl amonio nitrato importo tarifinės kvotos patvirtinimo

2001 04 06

381

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo” dalinio pakeitimo

2001 04 06

384

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 264 „Dėl cukraus režimo patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001 04 09

386

 

Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo

2001 04 10

402

 

Dėl negyvenamųjų patalpų Zarasuose, D.Bukanto g. 18/K.Būgos g. 2, perdavimo

2001 04 10

407

 

Dėl akcinių bendrovių „Rietavo veterinarinė sanitarija” ir „Kaišiadorių veterinarinė sanitarija” reorganizavimo

2001 04 18

434

 

Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimų ir ūkių apskaitos duomenų tinklo kūrimo

2001 04 18

435

 

Dėl prekių, įvežamų į Lietuvos Respubliką demonstruoti parodoje Agrobalt-2001, atleidimo nuo importo muitų ir akcizo

2001 04 24

470

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl dyzelinių degalų akcizo kompensavimo žemės ūkio produkcijos gamintojams 2001 metais” dalinio pakeitimo

2001 04 30

487

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo

2001 05 04

516

 

Dėl įgaliojimų suteikimo

2001 05 04

518

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1335 „Dėl ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo bei nuomos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. Nr. 1427 „Dėl privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo

2001 05 08

528

 

Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų intervencinių kainų

2001 05 19

552

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 394 „Dėl žemės ūkio kooperacijos plėtros programos patvirtinimo” papildymo

2001 05 15

553

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl ekonomiškai silpnų ūkininkų ūkių nustatymo metodikos patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001 05 17

575

 

Dėl 2002 metų derliaus grūdų intervencinių kainų

2001 06 04

670

 

Dėl akcinės bendrovės „Pagirių šiltnamiai” įstatinio kapitalo didinimo

2001 06 11

698

 

Dėl keitimosi informacija apie Lietuvos įsipareigojimų pasaulio prekybos organizacijai dėl žemės ūkio politikos vykdymą, sanitarinių bei fitosanitarinių teisės aktų taikymą ir jų projektų rengimą

2001 06 12

707

 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos įsteigimo

2001 06 12

709

 

Dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos profilaktikos kompleksinių priemonių patvirtinimo

2001 06 13

710

 

Dėl įgaliojimų suteikimo

2001 06 18

737

 

Dėl Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 06 19

749

 

Dėl Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8,9,10,13,15,16,17,18,19,21,22, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 07 03

824

 

Dėl Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 07 03

825

 

Dėl pramoninių žuvininkystės tvenkinių sąrašo ir plotų patvirtinimo

2001 07 03

826

 

Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1,2,5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo 6 (1) straipsnių įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 07 05

845

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1132 ,,Dėl Dėl maisto prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir jų nekenksmingumo bei kokybės kontrolės tvarkos patvirtinimo’’ dalinio pakeitimo

2001 07 11

862

 

Dėl maisto pusgaminių 2001 metų importo tarifinių kvotų patvirtinimo

2001 07 11

881

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl dyzelinių degalų akcizo kompensavimo žemės ūkio produkcijos gamintojams 2001 metais” dalinio pakeitimo

2001 07 12

907

 

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Kalvarijų g. 62 ir Saracėnų g. 3, perdavimo

2001 07 12

909

 

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 19, perdavimo

2001 07 12

914

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr.912 ,,Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo” dalinio pakeitimo

2001 07 27

940

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 65 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams’’ dalinio pakeitimo

2001 08 16

1002

 

Dėl Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo įgyvendinimo

2001 08 20

1010

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 428 ,,Dėl valstybinių socialinės globos bei rūpybos įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių patvirtinimo’’ dalinio pakeitimo (Konstantinas Dobrovolskis)

2001 08 21

1014

 

Dėl 2001-2002 metų derliaus maistinių grūdų supirkimo

2001 08 30

1053

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 4 d. nutarimo Nr.6 ,,Dėl neišpilstytų alkoholinių gėrimų ir jų žaliavų importo 2001 metų tarifinių kvotų’’ dalinio pakeitimo

2001 09 13

1105

 

Dėl Lietuvos Respublikos Seimui pateiktos Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1,2,5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo 6 (1) straipsnių įstatymo projekto atšaukimo

2001 09 19

1120

 

Dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų 2001 metais fiziniams ir juridiniams asmenims pagal jų reikalavimus už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies sumokėti, paskirstymo tvarkos patvirtinimo

2001 09 21

1149

 

Dėl cukraus rinkos reguliavimo priemonių (Petras Čėsna)

2001 09 26

1170

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr.602 ,,Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei nuomos mokesčio’’ dalinio pakeitimo (Dalia Grybauskaitė)

2001 10 01

1181

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 6 d. nutarimo Nr.603 ,,Dėl žemės mokesčio’’ dalinio pakeitimo (Dalia Grybauskaitė)

2001 10 01

1189

 

Dėl gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų lygų, nuostolių ir išlaidų, susidariusių likviduojantjų židinius, kompensavimo

2001 10 16

1220

 

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo koncepcijos

2001 10 25

1258

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo’’ dalinio pakeitimo

2001 10 25

1259

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1335 ,,Dėl ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo bei nuomos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1427 ,,Dėl privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarkos patvirtinimo’’ dalinio pakeitimo’’ dalinio pakeitimo

2001 11 09

1338

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų’’ dalinio pakeitimo

2001 11 12

1347

 

Dėl specialiosios paskirties akcinės bendrovės ,,Anykščių vynas’’ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo

2001 11 26

1411

 

Dėl akcinės bendrovės ,,Kietaviškių gausa’’ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo

2001 11 26

1412

 

Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio (pirktų iš Danijos firmos ..SFK Technology A/S’’ prietaisus kiaulių skerdenų kokybei nustatyti)

2001 11 26

1413

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose’’ dalinio pakeitimo (Dalia Grybauskaitė)

2001 12 03

1442

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos bankui dėl akcinei bendrovei ,,Pagirių šiltnamiai’’ teikiamos vidutinės trukmės paskolos

2001 12 03

1445

 

Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5,12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 12 05

1467

 

Dėl Lietuvos Respublikos cukraus mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos virškvotinio baltojo cukraus mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

2001 12 05

1473

 

Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio (pirktų 2001 m. iš UAB Aerogeodezijos instituto LR ir Rusijos Federacijos valstybės sienos skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių gamybos ir LR teritorijos kartografinių duomenų bazės kūrimo paslaugas iki 700 tūkst. Lt)

2001 12 14

1518

 

Dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos 2001 metų išlaidų sąmatos pagal priemones patvirtinimo

2001 12 22

1610

 

Dėl specialiosios programos ,,Žemės reformos vykdymas’’ 2001 metų išlaidų sąmatos pagal priemones patvirtinimo

2001 12 22

1611

 

Dėl valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo

2001 12 22

1621

 

Dėl Veiksmų plano žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijai įgyvendinti pagrindinių krypčių

2001 12 22

1622

 

Dėl nuostolių, patvirtintų dėl žvejybos galimybių nutraukimo, atlyginimo tvarkos

2001 12 22

1623

Kanceliarijos vedėja Violeta Vagonytė

2 priedas

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAI

PER 2001 METUS

Eil.

Nr.

Įsakymo pavadinimas

Įsakymo

data

Įsakymo

Nr.

 

Dėl kolegijos sudarymo

2001 01 08

1

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001 01 09

2

 

Dėl 1999 03 02 įsakymo Nr.102 dalinio pakeitimo

2001 01 10

3

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros parduodamų maistinių kviečių minimalios eksporto kainos nustatymo

2001 01 10

4

 

Dėl darbo grupės tipinei perdirbtos žemės ūkio produkcijos, maisto produktų ir kitos tam tikru būdu apdorotos žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčiai parengti sudarymo

2001 01 11

5

 

Dėl priemonių, apsaugančių vaisių ir daržovių vidaus rinką nuo nekokybiškų ir nelegaliai įvežamų prekių

2001 01 11

6

 

Dėl 1999 01 08 įsakymo Nr.10 dalinio pakeitimo

2001 01 12

7

 

Dėl A.Belzaus delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą

2001 01 12

8

 

Dėl darbo grupės sudarymo žemės sklypų identifikavimo ir registravimo sistemos kūrimo principinėms nuostatoms spręsti

2001 01 17

9

 

Dėl trumpalaikių (iki 3 metų) žemės nuomos sutarčių registravimo nekilnojamojo turto registre

2001 01 17

10

 

Dėl melioracijos projektų valstybinės ekspertizės, melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos įrenginių apskaitos

2001 01 17

11

 

Dėl drėgnio riebaluose ir aliejuje, magnio, žalios ląstelienos nustatymo pašaruose techninio reglamento patvirtinimo

2001 01 18

12

 

Dėl respublikinių ristūnų žirgų varžybų – bandymų organizavimo

2001 01 22

13

 

Dėl nacionalinės žemės ūkio strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių rengimo organizavimo

2001 01 22

14

 

Dėl akcinės bendrovės ,,Kaišiadorių veterinarinė sanitarija” įstatų tvirtinimo

2001 01 22

15

 

Dėl akcinės bendrovės ,,Rietavo veterinarinė sanitarija” ūkinės-finansinės veiklos rezultatų

2001 01 25

16

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001 01 26

18

 

Dėl pasirengimo SAPARD priežiūros komiteto veiklai

2001 01 26

19

 

Dėl žemės ūkio ministro 2000 01 10 įsakymo Nr.7 ,,Dėl poįstatyminių norminių teisės aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo pratęsimo” dalinio pakeitimo

2001 01 29

20

 

Dėl privalomųjų forsibilių svogūnų, gumbasvogūnių ir gumbų kokybės reikalavimų

2001 01 31

21

 

Dėl 2000 12 05 įsakymo Nr.337 dalinio pakeitimo

2001 01 31

22

 

Dėl jautrių žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apsaugos

2001 02 02

23

 

Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti specialiosios paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos (SAPARD) parama, ekonominio gyvybingumo nustatymo tvarkos

2001 02 06

24

 

Dėl kolegijos sudėties papildymo

2001 02 06

25

 

Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos 2001 metų sąmatos patvirtinimo

2001 02 07

26

 

Dėl privalomųjų svogūnų, kopūstų ir morkų kokybės reikalavimų

2001 02 13

27

 

Dėl alternatyvios žemės ūkiui veiklos

2001 02 13

28

 

Dėl 2000 01 28 įsakymo Nr.29 dalinio pakeitimo

2001 02 14

29

 

Dėl 1998 08 10 įsakymo Nr.140 dalinio pakeitimo

2001 02 14

30

 

Dėl pieno supirkimo mobiliuosiuose pieno supirkimo punktuose

2001 02 19

31/77

 

Dėl tarpžinybinės darbo grupės maisto saugos strategijai parengti

2001 02 19

32

 

Dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatų dalinio pakeitimo bei naujos valdybos sudėties patvirtinimo

2001 02 19

108/33

 

Dėl 2000 06 02 įsakymo Nr.176 dalinio pakeitimo

2001 02 22

34

 

Dėl veiklos sričių paskirstymo tarp ministro, viceministrų ir ministerijos sekretoriaus

2001 02 22

35

 

Dėl 1999 07 12 įsakymo Nr.301 ir 1999 02 26 akcininko sprendimo pripažinimo netekusiais galios

2001 02 22

36

 

Dėl privalomųjų obuolių, kriaušių ir agurkų kokybės reikalavimų

2001 02 23

37

 

Dėl agentūros supirktų maisto produktų pardavimo 2000 m. gruodžio mėn. išlaidų padengimo

2001 02 23

38

 

Dėl įrangos

2001 02 23

39

 

Dėl patalpų remonto darbų pirkimo

2001 02 23

40

 

Dėl UAB ,,Palangos Agila” 2000 metų finansinės veiklos audito

2001 02 23

41

 

Dėl Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto darbų finansavimo 2001 metais

2001 02 23

42

 

Dėl kiaušinių teikimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo

2001 02 26

43

 

Dėl pasirengimo vidurio ir rytų Europos žemės ūkio ministrų konferencijai bei ,,Agrobalt 2001” parodai

2001 02 26

44

 

Dėl 1999 08 10 įsakymo Nr.335 papildymo

2001 03 01

45

 

Dėl melioracijos darbų, finansuojamų iš valstybės lėšų, skirtų melioracijai ir kalkinimui sąrašo

2001 03 01

46

 

Dėl pieno supirkimo taisyklių dalinio pakeitimo

2001 03 05

47

 

l komisijos sudarymo

2001 03 05

48

 

Dėl valstybės įmonės valstybinio žemėtvarkos instituto privalomų darbų 2001 metais ir valstybinės žemėtvarkos ir dirvožemio tyrimo darbų kainyno tvirtinimo

2001 03 05

49

 

Dėl žemės sklypų planų rengimo tvarkos

2001 03 05

50

 

Dėl ministro 2000 10 19 įsakymo Nr.296 ,,Dėl akcinės bendrovės ,,Kriogenas” įstatų tvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001 03 08

51

 

Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų

2001 03 08

52

 

Dėl 1999 02 12 įsakymo Nr.71 dalinio pakeitimo

2001 03 08

53

 

Dėl tinkamiausių Lietuvoje auginti 2001 metais augalų veislių sąrašo patvirtinimo

2001 03 12

54

 

Dėl gyvulių, žvėrelių veislynų, veislinių bandų, paukščių veislinių ir reprodukcinių ūkių sąrašo

2001 03 12

55

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių

2001 03 13

56

 

Dėl Vidaus audito išvadų

2001 03 14

57

 

Dėl komisijos sudarymo

2001 03 14

58

 

Dėl informacijos apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlius teikimo, apdorojimo ir kontrolės tvarkos

2001 03 14

59/103

 

Dėl techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus patvirtinimo

2001 03 19

60

 

Dėl baltojo cukraus gamybos kvotos paskirstymo ir minimalios ribinės cukrinių runkelių supirkimo kainos

2001 03 19

61

 

Dėl 2000 m. vasario 15 d. įsakymo Nr.47 ,,Dėl užsienio šalių sėklininkystės firmų ir selekcininkų sukurtų augalų veislių tyrimo įkainių” patikslinimo

2001 03 20

62

 

Dėl viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio tarptautinės prekybos agentūros

2001 03 20

63

 

Dėl gyvulių veislininkystės 2001-2005 metais programos projekto tobulinimo

2001 03 20

64

 

Dėl Europos bendrijos finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšų naudojimo

2001 03 20

65

 

Dėl veislinės medžiagos grynaveisliškumą patvirtinančių dokumentų pripažinimo tvarkos

2001 03 20

66

 

Dėl cukraus techninio reglamento 15 punkto nuostatų taikymo

2001 03 20

67

 

Dėl paramos teikimo dauginamosios medžiagos tiekėjams ir žemės naudotojams 2001 metais

2001 03 21

68

 

Dėl tiesioginių išmokų už linų pasėlius mokėjimo ir bazinių plotų paskirstymo 2001 m. tvarkos

2001 03 21

69

 

Dėl lėšų GSE stebėsenos programai vykdyti

2001 03 23

70

 

Dėl melioracijos darbų kainų

2001 03 23

71

 

Dėl žalio ir termiškai apdoroto pieno analizės metodų taikymo techninio reglamento patvirtinimo

2001 03 23

72

 

Dėl valstybės paramos besikuriantiems ūkininkams statybine miško medžiaga teikimo tvarkos dalinio pakeitimo

2001 03 26

73

 

Dėl cukraus režimo vykdymo

2001 03 27

74

 

Dėl apmokėjimo už pieno sudėties ir kokybės tyrimus VĮ ,,Pieno tyrimai”

2001 03 27

75

 

Dėl įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę, atestavimo

2001 03 27

76

 

Dėl ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarkos

2001 03 27

77

 

Dėl valstybinės augalų apsaugos tarnybos

2001 03 27

78

 

Dėl jautienos, kiaulienos ir avienos privataus saugojimo taisyklių patvirtinimo

2001 03 28

79

 

Dėl 1999 12 13 įsakymo Nr.447 (2000 10 30 įsakymo Nr.303 redakcija) pakeitimo ir papildymo

2001 03 28

80

 

Dėl privalomųjų sausų pašarų kokybės ir gamybos techninių reikalavimų patvirtinimo

2001 03 28

81

 

Dėl techninio reglamento, nustatančio maistinio etilo alkoholio analizės metodus, patvirtinimo

2001 03 29

82

 

Dėl techninio reglamento, nustatančio vyno analizės metodus, patvirtinimo

2001 03 29

83

 

Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos narių

2001 03 29

84

 

Dėl 1999 08 10 įsakymo Nr.335 dalinio pakeitimo

2001 03 29

85

 

Dėl AB ,,Rietavo veterinarinė sanitarija” 2000 metų finansinės veiklos audito

2001 03 29

86

 

Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliui pasėtų ir subrandintų grūdams rapsų pasėlių hektarą tvarkos

2001 03 29

87

 

Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos tikslinio finansavimo tvarkų ir sąlygų

2001 03 30

88

 

Dėl bulvių vėžio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo

2001 03 30

89

 

Dėl rinkos apsaugos ir importo bei eksporto problemų

2001 03 30

90

 

Dėl 2001 metais pradedamų vykdyti užsakomųjų tyrimų programų

2001-04-02

91

 

Dėl konsultavimo konkurso paskelbimo

2001-04-02

92

 

Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo

2001-04-03

93

 

Dėl tiesioginių išmokų už grikių pasėlius mažo našumo žemėse

2001-04-03

94

 

Dėl darbo grupės melioracijos įstatymo naujos redakcijos projektui parengti sudarymo

2001-04-04

95

 

Dėl 1999-05-20 įsakymo Nr.210 ,,Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-04-04

96

 

Dėl 2001 metų derliaus grūdų supirkimo ir atsiskaitymo

2001-04-04

97

 

Dėl 2001-03-14 įsakymo Nr.59/103 papildymo

2001-04-05

98/149

 

Dėl 2000-03-17 įsakymo Nr.88 dalinio pakeitimo ir 2000-12-08 įsakymo Nr.346 pripažinimo netekusiu galios

2001-04-05

99

 

Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis

2001-04-05

100

 

Dėl lėšų naujausiems žemės ūkio mokslo, mokymo pasiekimams propaguoti, konkursams ir parodoms organizuoti paskirstymo

2001-04-05

101

 

Dėl 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr.26 dalinio pakeitimo

2001-04-06

102

 

Dėl sėklos ir sodinamosios medžiagos pirkimo su valstybės parama 2001 m. konkurso organizavimo

2001-04-06

103

 

Dėl žemės ūkio ministro 2001-01-17 įsakymu Nr.11 nustatyto teisės atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę termino pratęsimo

2001-04-06

104

 

Dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės 2001 metų privalomų, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų darbų plano ir sąmatos tvirtinimo

2001-04-06

185/105

 

Dėl nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros

2001-04-09

106

 

Dėl 2000-06-02 įsakymo Nr.176 dalinio pakeitimo

2001-04-09

107

 

Dėl 2001-02-23 įsakymo Nr.37 dalinio pakeitimo

2001-04-09

108

 

Dėl 1998-04-23 įsakymo Nr.205 dalinio pakeitimo

2001-04-10

109

 

Dėl viešųjų pirkimų

2001-04-10

110

 

Dėl 1999-08-10 įsakymo Nr.335 dalinio pakeitimo

2001-04-10

111

 

Dėl importuojamų žemės ūkio produktų kokybės kontrolės

2001-04-11

112

 

Dėl komisijos sudarymo

2001-04-12

113

 

Dėl agentūros supirktų žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo 2001 m. sausio ir vasario mėn. išlaidų padengimo

2001-04-13

114

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros supirktų 2000 m. derliaus grikių minimalios eksporto kainos nustatymo

2001-04-13

115

 

Dėl pasirengimo narystei Europos Sąjungoje darbo grupių sudarymo

2001-04-13

116

 

Dėl kooperacijos plėtros finansavimo tvarkos

2001-04-17

117

 

Dėl lėšų skyrimo žemės reformos darbams 2001 m.

2001-04-17

118

 

Dėl valdymo tobulinimo grupės sudarymo

2001-04-18

119

 

Dėl kreditorinio įsiskolinimo AB ,,Marijampolės pieno konservai” likvidavimo

2001-04-19

120

 

Dėl 1999-08-10 įsakymo Nr.335 dalinio pakeitimo

2001-04-19

121

 

Dėl lėšų skyrimo dalyvavimo parodoje ,,Agrobalt 2001” išlaidoms iš dalies padengti

2001-04-23

122

 

Dėl žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo programos

2001-04-24

123

 

Dėl maisto saugos strategijos

2001-04-24

124

 

Dėl UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2000 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo

2001-04-25

125

 

Dėl 1998 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr.240 papildymo

2001-04-26

126

 

Dėl 2001-03-12 įsakymo Nr.55 dalinio pakeitimo

2001-04-26

127

 

Dėl 2001-04-03 įsakymo Nr.93 ,,Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo” dalinio pakeitimo

2001-04-26

128

 

Dėl AB ,,Pagirių šiltnamiai” 2000 m. pelno paskirstymo

2001-04-27

129

 

Dėl valstybės įmonės ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” nuostolio padengimo

2001-04-27

130

 

Dėl valstybės įmonės ,,Vilniaus regiono veislininkystė” nuostolio padengimo

2001-04-27

131

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos

2001-04-27

132

 

Dėl valstybės įmonės ,,Šiaulių regiono veislininkystė” pelno paskirstymo

2001-04-27

133

 

Dėl valstybės įmonės ,,Pieno tyrimai” pelno paskirstymo

2001-04-27

134

 

Dėl ACQUIS įgyvendinančių institucijų plėtros planuose numatytų priemonių įgyvendinimo

2001-04-30

135

 

Dėl 2000-01-28 įsakymo Nr.29 dalinio pakeitimo

2001-04-30

136

 

Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996-04-29 įsakymo Nr.183 ,,Dėl nedenatūruoto etilo alkoholio eksporto automatinio licencijavimo tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-04-30

137

 

Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių

2001-05-02

138

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-05-02

139

 

Dėl 2000 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr.154 dalinio pakeitimo

2001-05-03

140

 

Dėl 2000-01-25 įsakymo Nr.22 ,,Dėl etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, išpilstymo, saugojimo, realizavimo ir transportavimo maksimaliai leistinų nuostolių normų” dalinio pakeitimo

2001-05-03

141

 

Dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatinio kapitalo didinimo

2001-05-04

249/142

 

Dėl darbo grupės sudėties patvirtinimo

2001-05-04

143

 

Dėl valdymo tobulinimo grupės veiklos plano

2001-05-04

144

 

Dėl agentūros supirktų maistinių grūdų pardavimo 2001 m. kovo mėn. išlaidų padengimo

2001-05-08

145

 

Dėl naujos pieno supirkimo taisyklių redakcijos patvirtinimo

2001-05-09

146

 

Dėl lėšų skyrimo rajonų žemėtvarkos skyriams už informacijos apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus surinkimą ir apdorojimą 2001 m.

2001-05-09

147

 

Dėl Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro efektyvesnės veiklos užtikrinimo

2001-05-09

148

 

Dėl AB ,,Rietavo veterinarinė sanitarija” 2000 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo

2001-05-10

149

 

Dėl 1998 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr.240 dalinio pakeitimo

2001-05-10

150

 

Dėl tiesioginių išmokų už rapsų pasėlius ūkininkams A. ir V.Sakaliams

2001-05-10

151

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros administravimo išlaidų

2001-05-11

152

 

Dėl melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos tvarkos

2001-05-11

153

 

Dėl tarptautinių tarpžinybinių dokumentų registravimo, saugojimo ir vykdymo kontrolės

2001-05-11

154

 

Dėl 1999-10-11 įsakymo Nr.385 dalinio pakeitimo

2001-05-11

155

 

Dėl 2001-01-17 įsakymo Nr.10 pripažinimo netekusiu galios

2001-05-14

156

 

Dėl Lietuvos ekspertų delegacijos sudarymo konsultacijoms su Latvijos delegacija dėl papildomų susitarimo dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje pasirašymo sąlygų

2001-05-14

157

 

Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo į grupes

2001-05-15

158

 

Dėl UAB ,,Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė” pelno paskirstymo patvirtinimo

2001-05-15

159

 

Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų atitikties kontrolės metodikos patvirtinimo

2001-05-15

160

 

Dėl komisijos AB ,,Neveronių šiltnamiai” pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo galimybėms ištirti sudarymo

2001-05-16

161

 

Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996-04-29 įsakymo Nr.183 ,,Dėl nedenatūruoto etilo alkoholinio eksporto automatinio licencijavimo tvarkos” papildymo

2001-05-16

162

 

Dėl naminių gyvūnų genetinių išteklių komisijos sudarymo ataskaitai parengti

2001-05-17

163

 

Dėl komisijos sudarymo

2001-05-18

164

 

Dėl vidurio ir rytų Europos žemės ūkio ministrų konferencijos ir ,,Agrobalt 2001” parodos metu vykusių oficialių susitikimų priemonių plano

2001-05-18

165

 

Dėl naminių gyvūnų genetinių išteklių ataskaitos ir koordinavimo tarybos nuostatų parengimo finansavimo

2001-05-22

166

 

Dėl žuvų ūkio fondo nuostatų papildymo

2001-05-23

168

 

Dėl lėšų žemės reformos darbams panaudojimo

2001-05-23

169

 

Dėl komisijos sudarymo

2001-05-24

170

 

Dėl vaisių ir uogų vyno taisyklių patvirtinimo

2001-05-25

171

 

Dėl tipinės pieno pirkimo-pardavimo sutarties dalinio pakeitimo

2001-05-28

172

 

Dėl agentūros supirktų maistinių grūdų pardavimo 2001 m. balandžio mėn. išlaidų padengimo

2001-05-30

173

 

Dėl vaisių ir uogų vyno apibūdinimo

2001-05-31

174

 

Dėl tiesioginių išmokų už grikių pasėlius ūkininkei Nidai Skruodienei

2001-05-31

175

 

Dėl nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros komiteto

2001-05-31

176

 

Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis

2001-05-31

177

 

Dėl poįstatyminių norminių teisės aktų patvirtinimo

2001-05-31

178

 

Dėl UAB ,,Palangos agila” 2000 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo

2001-05-31

179

 

Dėl 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 9 priedo dalinio pakeitimo

2001-06-05

180

 

Dėl UAB žemės ūkio kooperacijos ir verslo mokymo centro 2000 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo

2001-06-05

181

 

Dėl gyvulių veislininkystės 2001-2005 metais programos

2001-06-06

182

 

Dėl instruktorių eksporto ir importo mechanizmų, intervencijos, tiesioginių išmokų klausimu skyrimo

2001-06-06

183

 

Dėl 2001 m. kovo 5 d. įsakymo Nr.48 dalinio pakeitimo

2001-06-07

184

 

Dėl Lietuvos ūkių apskaitos duomenų tinklo nacionalinės tarybos sudėties ir nuostatų

2001-06-07

185/65

 

Dėl akcinių bendrovių ,,Rietavo veterinarinė sanitarija” ir ,,Kaišiadorių veterinarinė sanitarija” reorganizavimo projekto tvirtinimo

2001-06-08

186

 

Dėl žemės ūkio produkcijos bendrųjų pajamų ir papildomų (viršnorminių) ilgalaikių ūkio reprodukavimo sąnaudų normatyvų pagal žemės našumą

2001-06-08

187

 

Dėl žemės ūkio ministro 1998 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr.240 dalinio pakeitimo bei papildymo

2001-06-11

188

 

Dėl 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr.171 pakeitimo

2001-06-11

189

 

Dėl ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo patvirtinimo

2001-06-11

190

 

Dėl tiesioginių išmokų už žieminių maistinių kviečių pasėlius ūkininkui Povilui Matuzai

2001-06-12

191

 

Dėl kolegijos sudėties papildymo

2001-06-13

192

 

Dėl 2001 m. sėklinių pasėlių bei sodo augalų aprobavimo metodinių nurodymų

2001-06-14

193

 

Dėl nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

2001-06-14

194

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros administravimo išlaidų

2001-06-15

195

 

Dėl lėšų skyrimo žemės reformos darbams

2001-06-18

196

 

Dėl 1999 m. liepos 1 d. įsakymo Nr.288 dalinio pakeitimo

2001-06-18

197

 

Dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės, atitinkančios ES reikalavimus, plėtojimo programos įgyvendinimo

2001-06-19

198

 

Dėl purkštuvų tikrinimo taisyklių patvirtinimo

2001-06-19

199

 

Dėl transporto išlaidų dydžio patvirtinimo

2001-06-19

200

 

Dėl priemonių, susijusių su naujojo civilinio kodekso įgyvendinimu, sąrašo patvirtinimo

2001-06-19

201

 

Dėl keitimosi informacija apie Lietuvos įsipareigojimų pasaulio prekybos organizacijai dėl žemės ūkio politikos vykdymą, sanitarinių bei fitosanitarinių teisės aktų taikymą ir jų projektų rengimą taisyklių patvirtinimo

2001-06-20

202

 

Dėl ES bendrosios pozicijos nuostatų ir atitinkamų Lietuvos veiksmų

2001-06-21

203

 

Dėl valstybės įmonės ,,Pieno tyrimai” įstatinio kapitalo didinimo”

2001-06-21

204

 

Dėl tiesioginių išmokų už maistinių kviečių ūkininkui Arvydui Čiapui

2001-06-21

205

 

Dėl privalomųjų prekinių pašarų saugos reikalavimų techninio reglamento patvirtinimo

2001-06-21

206

 

Dėl Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo agropramoninėje srityje darbo grupės sudarymo

2001-06-21

207

 

Dėl pieninių gyvulių produktyvumo, pieno sudėties bei kokybės kontrolės ir informacijos teikimo taisyklių

2001-06-22

208

 

Dėl 2001 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr.116 dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-06-22

209

 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūros ir etatų sąrašo

2001-06-22

210

 

Dėl akcinės bendrovės ,,Pagirių šiltnamiai” įstatinio kapitalo didinimo

2001-06-22

211

 

Dėl naftos produktų pirkimo

2001-06-25

212

 

Dėl pirminio žuvų pardavimo tvarkos Lietuvos Respublikos uostuose patvirtinimo

2001-06-25

213

 

Dėl ministerijos reguliavimo srities valstybės tarnautojų mokymo

2001-06-25

214

 

Dėl 2001 m. sausio 10 d. įsakymo Nr.4 ,,Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros parduodamų maistinių kviečių minimalios eksporto kainos nustatymo” dalinio pakeitimo

2001-06-25

215

 

Dėl galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento patvirtinimo

2001-06-25

216

 

Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo

2001-06-25

217

 

Dėl tiesioginių išmokų už žieminių maistinių kviečių pasėlius ūkininkui Valdui Melninkui

2001-06-29

218

 

Dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo

2001-06-29

219

 

Dėl kilmės knygų nuostatų

2001-06-29

220

 

Dėl privalomųjų braškių, žemuogių, vyšnių ir trešnių kokybės reikalavimų

2001-06-29

221

 

Dėl techninio reglamento dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų patvirtinimo

2001-06-29

222

 

Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų importo ir eksporto automatinio licencijavimo tvarkos papildymo

2001-06-29

223

 

Dėl privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų

2001-06-29

224

 

Dėl atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų, sertifikacijos įstaigų) plėtros programos įgyvendinimo

2001-07-02

225

 

Dėl patikrinimo atlikimo

2001-07-02

226

 

Dėl komisijos sudarymo

2001-07-03

227

 

Dėl darbo grupės

2001-07-03

228

 

Dėl darbo grupės sudarymo susitarimo su Kroatijos Respublikos žemės ūkio ir miškų ministerija vykdymui užtikrinti

2001-07-04

229

 

Dėl dyzelinių degalų akcizo kompensavimo žemės ūkio produkcijos gamintojams

2001-07-05

231

 

Dėl Teisės departamento nuostatų patvirtinimo

2001-07-05

232

 

Dėl užsakomųjų tyrimų programų vykdymo priežiūros komisijų sudarymo

2001-07-05

233

 

Dėl darbo grupės

2001-07-05

234

 

Dėl Žemės ūkio ir maisto departamento nuostatų

2001-07-05

235

 

Dėl Viešųjų ryšių skyriaus nuostatų patvirtinimo

2001-07-05

236

 

Dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų kartografavimo bei įrašymo valstybiniame žemės kadastre tvarkos patvirtinimo

2001-07-11

371/237

 

Dėl Valstybinės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros įstatų papildymo

2001-07-11

238

 

Dėl gyvulių registro nuostatų

2001-07-11

239

 

Dėl Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr.207 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-07-12

240

 

Dėl žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrų (skyrių) steigimo ir žemdirbių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo

2001-07-12

241

 

Dėl komisijos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo klausimams spręsti sudarymo

2001-07-12

242

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos

2001-07-13

243

 

Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarkos

2001-07-16

244/302

 

Dėl akcinės bendrovės ,,Pagirių šiltnamiai” įstatų pakeitimo

2001-07-17

245

 

Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų dalinio pakeitimo

2001-07-17

246

 

Dėl INFRATEC prietaisų perskirstymo

2001-07-18

247

 

Dėl komisijos ir ekspertų naujoms pašarinėms žaliavoms ir pašarų priedams įregistruoti bei bandymo laboratorijų patvirtinimo

2001-07-18

248/307

 

Dėl tiesioginių išmokų už žieminių maistinių kviečių pasėlius ūkininkei Jadvygai Vietienei

2001-07-18

249

 

Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų saugojimo išlaidų dengimo

2001-07-18

250

 

Dėl Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros įstatų pakeitimo

2001-07-18

251

 

Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliaus žieminių rugių pasėlius mažo našumo žemėse ir 2001 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr.94 dalinio pakeitimo

2001-07-19

252

 

Dėl patalpų remonto darbų pirkimo

2001-07-19

253

 

Dėl 2001 m. vasario 6 d. įsakymo Nr.24 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti specialiosios paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos (SAPARD) parama, ekonominio gyvybingumo nustatymo tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-07-20

254

 

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.156 ir 1999 m. spalio 5 d. įsakymo Nr.380 pripažinimo netekusiais galios

2001-07-20

255

 

Dėl licencijuotų sandėlių ir sandėlio kvitų sistemos įdiegimo darbo grupės sudarymo

2001-07-23

256

 

Dėl privalomųjų slyvų, žiedinių kopūstų ir artišokų kokybės reikalavimų

2001-07-25

257

 

Dėl ministerijos kolegijos sudėties

2001-07-25

258

 

Dėl tiesioginių išmokų už modernizuotuose žieminiuose stikliniuose šiltnamiuose 2001 m. derliui auginamų daržovių pasėlius skyrimo ir išmokėjimo tvarkos

2001-07-26

259

 

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2001-07-04 sprendime Nr.52 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ūkinės ir finansinės veiklos bei veiklos taupumo, rezultatyvumo ir efektyvumo požiūrių, vykdant programas, tikrinimo rezultatų” nurodytų pažeidimų

2001-07-26

260

 

Dėl Respublikinių ristūnų žirgų varžybų-bandymų organizavimo

2001-07-27

261

 

Dėl 2001-06-22 įsakymo Nr.211 ir 2001-07-17 įsakymo Nr.245 dalinio pakeitimo

2001-07-27

262

 

Dėl 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr.26 dalinio pakeitimo

2001-07-30

263

 

Dėl Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 ,,Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos tikslinio finansavimo tvarkų ir sąlygų” papildymo

2001-07-30

264

 

Dėl 2000 m. kovo 27 d. įsakymo Nr.97 ,,Dėl apmokėjimo už žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus valstybės įmonei ,,Pieno tyrimai” tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-07-30

265

 

Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo programos 2001 m. išlaidų sąmatos

2001-07-30

266

 

Dėl komisijos stichinių reiškinių padariniams nagrinėti sudarymo

2001-07-31

267

 

Dėl institucijų, kurių bazėse steigiami regioniniai žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai (skyriai)

2001-07-31

268

 

Dėl Valstybės įmonės ,,Pieno tyrimai” įstatų pakeitimo

2001-07-31

269

 

Dėl tarnybinių atlyginimų ir priedų nustatymo

2001-08-01

270

 

Dėl respublikinių melžėjų varžytuvių organizavimo

2001-08-01

271

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-08-01

272

 

Dėl 2001 m. kovo 20 d. įsakymo Nr.63 ,,Dėl viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio tarptautinės prekybos agentūros” dalinio pakeitimo

2001-08-01

273

 

Dėl išmokų už žuvusius pluoštinių linų ir rapsų pasėlius

2001-08-02

274

 

Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų intervencinio supirkimo

2001-08-02

275

 

Dėl INFRATEC prietaisų perskirstymo

2001-08-03

276

 

Dėl žemės ūkio derybinio skyriaus problemų sprendimo

2001-08-03

277

 

Dėl Bendrųjų reikalų departamento nuostatų patvirtinimo

2001-08-06

278

 

Dėl 2001 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr.117 ,,Dėl kooperacijos plėtros finansavimo tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-08-06

279

 

Dėl Teisės departamento ir jo skyrių nuostatų patvirtinimo

2001-08-06

280

 

Dėl kuruojamų sričių paskirstymo tarp ministro, viceministrų ir ministerijos sekretoriaus

2001-08-06

281

 

Dėl privalomųjų acto kokybės reikalavimų patvirtinimo

2001-08-13

282

 

Dėl J.Panamariovo delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą

2001-08-21

283

 

Dėl tiesioginių išmokų už modernizuotuose žieminiuose stikliniuose šiltnamiuose 2001 m. derliui auginamų daržovių pasėlius

2001-08-21

284

 

Dėl žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo darbo grupės sudarymo

2001-08-21

285

 

Dėl žemės ūkio ir maisto prekių importo tarifinių kvotų paskirstymo komisijos

2001-08-21

286

 

Dėl Valstybės investicijų 2001-2003 metų programoje Žemės ūkio ministerijai ir jos reguliavimo srities institucijoms numatytų 2001 metams kapitalo investicijų naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos

2001-08-21

287

 

Dėl žvejybos kvotų skyrimo tvarkos patvirtinimo

2001-08-22

288

 

Dėl agentūros supirktų maistinių grūdų pardavimo 2001 m. gegužės mėn. Išlaidų padengimo

2001-08-22

289

 

Dėl Žemės ūkio ir maisto departamento struktūrinių padalinių nuostatų

2001-08-22

290

 

Dėl Ekonomikos ir finansų departamento struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo

2001-08-23

291

 

Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis

2001-08-24

292

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-08-24

293

 

Dėl 2001-06-19 įsakymo Nr.198 dalinio pakeitimo bei papildymo

2001-08-24

294

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-08-28

295

 

Dėl saldžiųjų paprikų, persikų ir nektarinių privalomųjų kokybės reikalavimų

2001-08-28

296

 

Dėl 2001 m. kovo 21 d. įsakymo Nr.69 dalinio pakeitimo

2001-08-28

297

 

Dėl Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų 2001-02-19 įsakymo Nr.108/33 ,,Dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatų dalinio pakeitimo bei naujos valdybos sudėties patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-08-28

432/298

 

Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų intervencinio supirkimo tvarkos patvirtinimo

2001-08-28

299

 

Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliaus grūdinių augalų pasėlius

2001-08-30

300

 

Dėl komisijos žemėtvarkos projektams, parengtiems valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, įvertinti sudarymo

2001-08-30

434/301

 

Dėl akcinės bendrovės ,,Rietavo veterinarinė sanitarija” įstatų patvirtinimo”

2001-08-30

302

 

Dėl 2000 m. kovo 17 d. įsakymo Nr.88 dalinio pakeitimo

2001-07-30

303

 

Dėl ilgalaikių ir vidutinės trukmės paskolų dalies palūkanų apmokėjimo iš specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų

2001-08-30

304

 

Dėl komisijos norminių teisės aktų projektų rengimui žemės tvarkymo ir administravimo klausimais sudarymo

2001-08-31

305

 

Dėl bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo

2001-08-31

306

 

Dėl 2001 m. kovo 20 d. įsakymo Nr.63 ,,Dėl viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio tarptautinės prekybos agentūros” dalinio pakeitimo

2001-08-31

307

 

Dėl ministerijos ekstremalių situacijų valdymo centro naujos sudėties patvirtinimo

2001-09-05

308

 

Dėl Kaimo plėtros ir informacijos departamento nuostatų patvirtinimo

2001-09-05

309

 

Dėl 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr.26 dalinio pakeitimo

2001-09-05

310

 

Dėl žuvininkystės produkcijos gamintojų organizacijų steigimo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo

2001-09-05

311

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-09-07

312

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-09-07

313

 

Dėl 2001 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.87 dalinio pakeitimo

2001-09-07

314

 

Dėl maksimalaus procentinio garantinio užmokesčio dydžio

2001-09-07

315

 

Dėl 2001 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.84 dalinio pakeitimo

2001-09-07

316

 

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir statistikos departamento generalinio direktoriaus 2001 m. birželio 7 d. įsakymo Nr.185/65 dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-09-11

317/(111)-06-793

 

Dėl Žemės ūkio ministerijos veiklos ataskaitos

2001-09-13

318

 

Dėl perdirbtų žuvų svorio perskaičiavimo į gyvų žuvų svorį koeficientų nustatymo

2001-09-13

319

 

Dėl darbo grupės sudėties patvirtinimo

2001-09-13

320

 

Dėl 2001 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr.106 ,,Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros” dalinio pakeitimo

2001-09-14

321

 

Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros komiteto

2001-09-14

322

 

Dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) 2000-2006 m. bendrafinansavimo tvarkos patvirtinimo

2001-09-19

323

 

Dėl galvijų genetinio įvertinimo pagal produktyvumo požymius metodikos ir veislinių bulių vertinimo komisijos

2001-09-19

324

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros administravimo išlaidų

2001-09-19

325

 

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 21 d. įsakymo Nr.68 ,,Dėl paramos teikimo dauginamosios medžiagos tiekėjams ir žemės naudotojams 2001 metais” dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-09-19

326

 

Dėl valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų

2001-09-20

327

 

Dėl derybų dėl narystės Europos Sąjungoje žemės ūkio 7 derybinio skyriaus sekretoriato steigimo ir nuostatų patvirtinimo

2001-09-20

328

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-09-21

329

 

Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros

2001-09-21

330

 

Dėl 2001 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr.322 ,,Dėl nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros komiteto” dalinio pakeitimo

2001-09-21

331

 

Dėl pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos patvirtinimo

2001-09-21

332/395

 

Dėl pašarų priedų vertinimo taisyklių patvirtinimo

2001-09-21

333

 

Dėl pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklių patvirtinimo

2001-09-21

334

 

Dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatų dalinio pakeitimo

2001-09-21

475/335

 

Dėl ES PHARE 2000 programos projekto ,,Žuvininkystės sektoriaus vystymas ir administracinių struktūrų ES bendrajai Žuvininkystės politikai įgyvendinti stiprinimas LI00/IB/AG-03”

2001-09-21

336

 

Dėl cinko bacitracino, flavofosfolipolio, mikroelementų – geležies, vario, mangano ir cinko kiekio pašaruose nustatymo techninio reglamento patvirtinimo

2001-09-27

337

 

Dėl įgaliotosios institucijos pašarų gamybos ir prekybos leidiniams išduoti paskyrimo

2001-09-27

338

 

Dėl elektros tiekimo linijų statybos finansavimo tvarkos

2001-09-28

339

 

Dėl privalomųjų razinų kokybės reikalavimų

2001-09-28

340

 

l techninio reglamento patvirtinimo

2001-09-28

341

 

Dėl 2001-03-20 įsakymo Nr.63 dalinio pakeitimo

2001-10-01

342

 

Dėl komisijos sudarymo

2001-10-04

343

 

Dėl specialių funkcijų nustatymo SPUAB ,,Vilniaus žirgynas”, SPAB ,,Nemuno žirgynas”, SPUAB ,,Sartų žirgynas”

2001-10-05

344

 

Dėl lėšų paskirstymo

2001-10-05

345

 

Dėl 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 dalinio pakeitimo

2001-10-08

346

 

Dėl valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros įstatų dalinio pakeitimo

2001-10-10

347

 

Dėl kompensacijų

2001-10-10

348

 

Dėl 2001 m. spalio 4 d. įsakymo Nr.343 ,,Dėl komisijos sudarymo” dalinio pakeitimo

2001-10-11

349

 

Dėl paskolos sutarties pratęsimo, šiltnamių įkeitimo bei nekilnojamojo turto pardavimo

2001-10-12

350

 

Dėl 2001 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr.322 ,,Dėl nacionalinės žemės ūkio kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros komiteto” dalinio pakeitimo

2001-10-12

351

 

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr.309 ,,Dėl kaimo plėtros ir informacijos departamento nuostatų patvirtinimo” papildymo

2001-10-12

352

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-10-15

353

 

Dėl žuvininkystės tarybos sudėties patvirtinimo

2001-10-15

354

 

Dėl komisijos sudarymo

2001-10-15

355

 

Dėl 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 ,,Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos tikslinio finansavimo tvarkų ir sąlygų” dalinio pakeitimo

2001-10-22

356

 

Dėl žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų

2001-10-22

357

 

Dėl naftos produktų pirkimo

2001-10-23

358

 

Dėl 2001 m. liepos 18 d. įsakymo Nr.250 ,,Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų saugojimo išlaidų dengimo” dalinio pakeitimo

2001-10-25

359

 

Dėl kolegijos sudarymo

2001-10-25

360

 

Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.183 ,,Dėl nedenatūruoto etilo alkoholio eksporto automatinio licencijavimo tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-10-26

361

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2001 metų programos įgyvendinimo priemonių

2001-10-29

362

 

Dėl 2001 m. sausio 22 d. įsakymo Nr.14 ,,Dėl Nacionalinės žemės ūkio strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių rengimo organizavimo” dalinio pakeitimo

2001-10-29

363

 

Dėl apmokėjimo už žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus valstybės įmonei ,,Pieno tyrimai” tvarkos

2001-10-30

364

 

Dėl finansinės paramos skyrimo fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją

2001-10-30

365

 

Dėl 2001 m. kovo 20 d. įsakymo Nr.63 ,,Dėl viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio tarptautinės prekybos agentūros” dalinio pakeitimo

2001-10-31

366

 

Dėl protokolo nuostatų patvirtinimo

2001-10-31

367

 

Dėl atstovavimo valstybei įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises

2001-10-31

368

 

Dėl akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybos ar valdybos nariais išrinktų valstybės tarnautojų veiklos šiuose bendrovių valdymo organuose

2001-10-31

369

 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos struktūros

2001-10-31

370

 

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.285 ,,Dėl žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo darbo grupės sudarymo” dalinio pakeitimo

2001-10-31

371

 

Dėl 2001 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr.299 ,,Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų intervencinio supirkimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-10-31

372

 

Dėl agentūros 2001 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėn. supirktų maistinių grūdų padravimo, skolinimosi nuo 1998 m. liepos mėn. iki 2001 m. gegužės mėn. bei kitų išlaidų padengimo

2001-11-05

373

 

Dėl 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr.102 ,,Dėl žemės ūkio mokslo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-11-05

374

 

Dėl privalomųjų arbūzų kokybės reikalavimų

2001-11-05

375

 

Dėl kvotinio baltojo cukraus eksporto

2001-11-06

376

 

Dėl visuomeninės techninės tarybos melioracijos klausimams nagrinėti sudarymo

2001-11-06

377

 

Dėl darbo grupės sudarymo

2001-11-06

378

 

Dėl 2000 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr.268 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo perimtų iš bankų reikalavimo teisių patenkinimo ir perimto turto pardavimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-11-06

380

 

Dėl galvijų įkainojimo pagal skerdienų masę ir kokybę taisyklių patvirtinimo

2001-11-07

381

 

Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų įgyvendinimo tvarkos

2001-11-07

382

 

Dėl tiesioginės išmokos už 2001 m. derliaus žieminių rugių pasėlius mažo našumo žemėse Stasei Ažusienienei

2001-11-08

383

 

Dėl dalyvavimo darbo grupėje

2001-11-09

384

 

Dėl 2001 m. kovo 21 d. įsakymo Nr.69 ,,Dėl tiesioginių išmokų už linų pasėlius mokėjimo ir bazinių plotų paskirstymo 2001 m. tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-11-10

385

 

Dėl Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr.160/488/158 dalinio pakeitimo

2001-11-12

386/586/547

 

Dėl valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos

2001-11-12

387

 

Dėl 2001 m. spalio 29 d. įsakymo Nr.362 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių” papildymo

2001-11-12

388

 

Dėl interesantų priėmimo, konsultavimo ir informacijos suteikimo skyriaus nuostatų patvirtinimo

2001-11-12

389

 

Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarkos

2001-11-12

390/498

 

Dėl ūkio subjekto tiekti gyvulių ausų įsagus atrankos

2001-11-12

391/499

 

Dėl agentūros 2001 m. rugsėjo mėn. supirktų maistinių grūdų pardavimo, skolinimosi bei kitų išlaidų padengimo

2001-11-13

392

 

Dėl komisijos užsienio techninei paramai koordinuoti

2001-11-13

393

 

Dėl 2001 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.101 dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-11-13

394

 

Dėl prietaisų kiaulių skerdenų kokybei nustatyti pirkimo iš vienintelio šaltinio

2001-11-13

395

 

Dėl Lietuvos veterinarijos akademijai suteiktos mokslo ir mokymo reikmėms žemės naudojimo

2001-11-13

396/1514

 

Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projekto rengimo grupės

2001-11-14

397

 

Dėl 2000 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr.247/210 ,,Dėl importuojamos augalinės kilmės produkcijos kokybės kontrolės sustiprinimo” dalinio pakeitimo

2001-11-14

398/502

 

Dėl garantinių įsipareigojimų įvykdymo

2001-11-15

399

 

Dėl 2001 m. spalio 10 d. įsakymo Nr.348 ,,Dėl kompensacijų” dalinio pakeitimo

2001-11-15

400

 

Dėl įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2001-11-16

401

 

Dėl maisto produktų, leidžiamų gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją automobilių transportu tik uždarosiomis, plombuoti tinkamomis transporto priemonėmis, kurios plombuojamos muitinės plombomis, sąrašo patvirtinimo

2001-11-19

402

 

Dėl lėšų skyrimo

2001-11-19

403

 

Dėl 2001 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.87 ,,Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliui pasėtų ir subrandintų grūdams rapsų pasėlių hektarą tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-11-20

404

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros parduodamų maistinių grūdų minimalios eksporto kainos nustatymo

2001-11-20

405

 

Dėl atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse

2001-11-21

406

 

Dėl 2001 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr.274 ,,Dėl išmokų už žuvusius pluoštinių linų ir rapsų pasėlius” dalinio pakeitimo

2001-11-21

407

 

Dėl 2001 m. liepos 18 d. įsakymo Nr.250 ,,Dėl 2001 metų derliaus maistinių grūdų saugojimo išlaidų dengimo” dalinio pakeitimo”

2001-11-21

408

 

Dėl privalomųjų melionų kokybės reikalavimų

2001-11-21

409

 

Dėl tiesioginių išmokų už modernizuotuose žieminiuose stikliniuose šiltnamiuose 2001 m. derliui auginamų daržovių pasėlius

2001-11-22

410

 

Dėl geros laboratorinės praktikos principų bei geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo

2001-11-23

612/564/411

 

Dėl kvotinio cukraus intervencinio pirkimo ir pardavimo organizavimo nuostatų bei priemokų už cukraus panaudojimo pašarams gaminti taikymo nuostatų patvirtinimo

2001-11-26

412

 

Dėl UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2001 metų veiklos audito

2001-11-26

413

 

Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų tvirtinimo

2001-11-26

414

 

Dėl maksimalaus procentinio garantinio užmokesčio dydžio

2001-11-26

415

 

Dėl perduodamo turto sąrašo tvirtinimo

2001-11-28

416

 

Dėl darbo grupės naujos redakcijos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo koncepcijai ir įstatymo projektui parengti sudarymo

2001-11-28

417

 

Dėl 2000 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.22 ,,Dėl etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, išpilstymo, saugojimo, realizavimo ir transportavimo maksimaliai leistinų nuostolių normų” dalinio pakeitimo

2001-11-29

418

 

Dėl 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 ,,Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos tikslinio finansavimo tvarkų ir sąlygų” 9 priedo dalinio pakeitimo

2001-11-29

419

 

Dėl AB ,,Pagirių šiltnamiai” 2001-2002 metų veiklos audito

2001-11-30

420

 

Dėl tirpių sausųjų medžiagų kiekio vaisių ir daržovių produktuose nustatymo refraktometrinių metodu techninio reglamento patvirtinimo

2001-11-30

421

 

Dėl Lietuvos žemės ūkio universitetui suteiktos mokslo ir mokymo reikmėms žemės naudojimo

2001-12-03

422/1610

 

Dėl pasaulinio banko struktūrinio pertvarkymo paskolos įsipareigojimų žemės ūkyje vykdymo

2001-12-05

423

 

Dėl garantinių įsipareigojimų įvykdymo

2001-12-05

424

 

Dėl desertinių vynuogių privalomųjų kokybės reikalavimų

2001-12-06

425

 

Dėl 2001 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr.395 ,,Dėl prietaisų kiaulių skerdenų kokybei nustatyti pirkimo iš vienintelio šaltinio” dalinio pakeitimo

2001-12-06

426

 

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr.355 ,,Dėl greitai užšaldytų vaisių ir daržovių, vaisių sulčių, džemų ir panašių produktų kokybės tyrimų metodų” papildymo

2001-12-06

427

 

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr.60 ,,Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” papildymo

2001-12-06

428

 

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.305 dalinio pakeitimo

2001-12-06

429

 

Dėl žalio pieno supirkimo kainos apskaičiavimo tvarkos

2001-12-07

430

 

Dėl 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr.233 ,,Dėl užsakomųjų tyrimų programų vykdymo priežiūros komisijų sudarymo” dalinio pakeitimo

2001-12-07

431

 

Dėl 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr.92 ,,Dėl konsultavimo konkurso paskelbimo” dalinio pakeitimo

2001-12-07

432

 

Dėl 2001 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.101 dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-12-07

433

 

Dėl gyvulių ženklinimo įsagų apskaitos

2001-12-10

434/535

 

Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms

2001-12-11

435

 

Dėl 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 ,,Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos tikslinio finansavimo tvarkų ir sąlygų” 9 priedo dalinio pakeitimo

2001-12-12

436

 

Dėl tarnybinio transporto išlaidų dydžio patvirtinimo

2001-12-12

437

 

Dėl garantinio užmokesčio ir draudimo įmokų kompensavimo

2001-12-12

438

 

Dėl privalomųjų dekoratyvinių žalumynų, tankiažiedžio smidro ir plunksnašakio smidro kokybės reikalavimų

2001-12-13

439

 

Dėl privalomųjų skintų gėlių kokybės reikalavimų

2001-12-13

440

 

Dėl agentūros 2001 m. spalio mėn. supirktų maistinių grūdų pardavimo, skolinimosi bei kitų išlaidų padengimo

2001-12-13

441

 

Dėl 2001 m. kovo 21 d. įsakymo Nr.69 ,,Dėl tiesioginių išmokų už linų pasėlius mokėjimo ir bazinių plotų paskirstymo 2001 m. tvarkos” dalinio pakeitimo

2001-12-13

442

 

Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo

2001-12-14

443

 

Dėl kokybės politiką reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimo

2001-12-14

444

 

Dėl specialiosios programos ,,Žemės reformos vykdymas” 2001 m. išlaidų sąmatos patvirtinimo

2001-12-14

445

 

Dėl 2001 m. liepos 12 d. įsakymo Nr.242 ,,Dėl komisijos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo klausimams spręsti sudarymo” dalinio pakeitimo

2001-12-17

446

 

Dėl 2001 m. vasario 23 d. įsakymo Nr.42 ,,Dėl Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto darbų finansavimo 2001 metais” dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-12-17

447

 

Dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir ekologiškai švarios žemdirbystės plėtojimo intensyvaus karsto zonoje tikslinės programos (Tatulos programa) 2001 metų išlaidų sąmatos

2001-12-17

448

 

Dėl 2001 metų valstybės biudžeto ir fondų lėšų panaudojimo

2001-12-17

449

 

Dėl privalomųjų konservuotų kaulavaisių ir privalomųjų konservuotų pomidorų produktų kokybės reikalavimų patvirtinimo

2001-12-18

450

 

Dėl lėšų skyrimo žemės reformos darbams

2001-12-19

451

 

Dėl vandenų apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų patvirtinimo

2001-12-19

452/607

 

Dėl žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinių normų

2001-12-19

453

 

Dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės tyrimo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, plėtojimo programos įgyvendinimo

2001-12-20

454

 

Dėl 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.406 ,,Dėl atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse” dalinio pakeitimo ir papildymo

2001-12-20

455

 

Dėl atstovavimo tarptautiniam gyvulių apskaitos komitetui 9ICAR0 ir Europos gyvulininkystės produkcijos gamintojų asociacijai (EAAP)

2001-12-21

456

 

Dėl žemės ūkio augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų metodikų patvirtinimo

2001-12-21

457

 

Dėl privalomųjų kivių vaisių kokybės reikalavimų

2001-12-22

458

 

Dėl programų vykdymo ataskaitų

2001-12-22

459

 

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.213 ,,Dėl pirminio žuvų pardavimo tvarkos Lietuvos Respublikos uostuose patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-12-22

460

 

Dėl 2000 m. liepos 17 d. įsakymo Nr.223 ,,Dėl techninių reglamentų patvirtinimo” dalinio pakeitimo

2001-12-27

461

 

Dėl Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr.25/158/195 pripažinimo netekusiu galios

2001-12-28

103/462/672

 

Dėl 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.217 ,,Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo” dalinio pakeitimo

2001-12-28

463

 

Dėl kiaulių įkainojimo pagal skerdenų masę ir kokybę taisyklių patvirtinimo

2001-12-28

464

 

Dėl avoparcino ir monensino natrio druskos kiekio pašaruose nustatymo techninio reglamento patvirtinimo

2001-12-28

465

 

Dėl grūdų užkrėstumo kūlių sporomis nustatymo metodikos patvirtinimo

2001-12-28

466

 

Dėl amproliumo, diklazurilio ir karbadokso kiekio pašaruose nustatymo techninio reglamento patvirtinimo

2001-12-28

467

 

Dėl spiramicino kiekio pašaruose nustatymo techninio reglamento patvirtinimo

2001-12-28

468

 

Dėl miltų, kruopų ir sėlenų spalvos, kvapo, skonio, grikšėjimo, stambumo, metalo magnetinių priemaišų, užkrėstumo ir užterštumo aruodiniais kenkėjais nustatymo metodikos patvirtinimo

2001-12-28

469

 

Dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, esamų ir būsimų piniginių lėšų, prekių atsargų įkeitimo ir sutarčių pasirašymo

2001-12-28

470

 

Dėl 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr.390/498 dalinio pakeitimo

2001-12-28

471/575

 

Dėl lėšų grąžinimo

2001-12-29

472

 

Dėl 2001 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr.139 ,,Dėl darbo grupės sudarymo” dalinio pakeitimo

2001-12-29

473

 

Dėl žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų patvirtinimo

2001-12-29

474

 

Dėl liesos mėsos ir riebalų kiekio nustatymo tam tikruose kiaulienos produktuose taisyklių

2001-12-29

475

 

Dėl agentūros 2001 m. lapkričio mėn. supirktų maistinių grūdų pardavimo, skolinimosi bei kitų išlaidų padengimo

2001-12-29

476

 

Dėl 2001 m. spalio 30 d. įsakymo Nr.365 ,,Dėl finansinės paramos skyrimo fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją” dalinio pakeitimo

2001-12-29

478

 

Dėl Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų žvejybos užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi tarptautines sutartis dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, išskirtinėse ekonominėse zonose bei Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų žvejybos atviroje jūroje ir užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva nėra pasirašiusi tarptautinių sutarčių dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, išskirtinėse ekonominėse zonose tvarkų patvirtinimo

2001-12-29

479

 

Dėl pieno ir pieno produktų tiesioginio pardavimo vartotojams apskaitos reikalavimų

2001-12-29

480

 

Dėl kilmės ir zootechninių reikalavimų, taikomų importuojamiems iš trečiųjų šalių veisliniams gyvuliams, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams patvirtinimo

2001-12-29

481

PASTABA. Iš 481 ministro įsakymo 5 yra riboto naudojimo.

 

 

Kanceliarijos vedėja Violeta Vagonytė

3 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001– 2004 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2001 METAIS

(VYKDANT VYRIAUSYBĖS 2001 M. SPALIO 4 D. NUTARIMĄ NR. 1196)

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymas, parengti teisės aktai

Jų rengimo tikslai, poveikis, ryšys su Vyriausybės veiklos prioritetais

1.

(282)

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr.VIII-1728, įgyvendinimo priemonių patvirtinimo

Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1622 ,,Dėl Veiksmų plano žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijai įgyvendinti pagrindinių krypčių”

Kurti į rinką orientuotą, konkurencingą žemės ūkį, siekti tolygios kaimo ekonominės ir socialinės plėtros, atitinkančios regionų ypatumus bei didinti kaimo gyventojų užimtumą.

Vyriausybės strateginis tikslas (prioritetas) ,,1.3.užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą”

2.

(283)

Parengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo koncepciją

Vyriausybės 2001 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 1258 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo koncepcijos”

Įteisinti perėjimo prie Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemones, teisiškai reglamentuoti kaimo plėtrą, nustatyti prioritetines žemės ūkio ir kaimo plėtros kryptis, užtikrinančias socialinių ir ekonominių sektorių, kaimo vietovių aplinkos ir organizacinės struktūros, socialinės kaimo infrastruktūros plėtrą, skatinančias alternatyvią veiklą, sąlygojančias žemės ir maisto ūkio modernizavimą.

Vyriausybės strateginiai tikslai (prioritetai) ,,1.1. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”; 1.3. užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą”

3.

(285)

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl apmokėjimo fiziniams ir juridiniams asmenims pagal jų reikalavimus už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją programos

Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1149 ,,Dėl Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų 2001 metais fiziniams ir juridiniams asmenims pagal jų reikalavimus už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies sumokėti, paskirstymo tvarkos patvirtinimo”

Iš dalies kompensuoti žemdirbiams prarastas bankrutuojančiose ir bankrutavusiose įmonėse lėšas už supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją.

Vyriausybės strateginis tikslas (prioritetas) ,,1.3. užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą”

4.

(286)

Parengti Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo liudijimų įstatymo koncepciją

Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 222 ,,Dėl Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo koncepcijos”

Sukurti palankesnę žemės ūkio kreditavimo sistemą. Siekiant užtikrinti geresnį javų augintojų ir grūdų perdirbėjų kreditavimą, naudojant grūdus kaip užstatą, įdiegti licencijuotų sandėlių ir dvigubų bei paprastų sandėliavimo liudijimų sistemą.

Vyriausybės strateginis tikslas (prioritetas) ,,1.3. užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą”

5.

(295)

Parengti Akcizo kompensavimo už faktiškai įsigytus dyzelinius degalus žemės ūkio ir vidaus vandenų produkcijos gamintojams 2002-2004 metų tvarką

Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21d. nutarimas Nr. 1572 „Dėl Akcizo už gazolius ir (arba) jų pakaitalus grąžinimo tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1230 „Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo”

Nustatyti lengvatas žemės ūkio subjektams, perkant dyzelinį kurą, taip padidinti gaminamos žemės ūkio produkcijos konkurencingumą.

Vyriausybės strateginis tikslas (prioritetas) ,,1.3.užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą”

6.

(296)

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių

Vyriausybės 2002 m. sausio 7 d. nutarimas Nr.9 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2001-2003 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo”

Skatinti žemės ūkio ir maisto produktų eksportą, sudaryti sąlygas mažinti neigiamą prekybos balansą.

Vyriausybės strateginis tikslas (prioritetas) ,,1.3.užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą”

4 priedas

Laisvo prekių judėjimo, Žemės ūkio ir Žuvininkystės sektorių Teisės derinimo priemonių 2001 m. plano

I –IV ketvirčio vykdymo ataskaita 2002 metų sausio 16 d.

3.1.2.2. Maisto produktai

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.1.2.2-T-B16

žemės ūkio ministro įsakymo dėl techninio reglamento kavos ir cikorijos ekstraktams patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų I ketvirtis; įsigaliojimas - 2001 metų gruodžio 1 d.

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 60 ,,Dėl techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinimo”.

Žemės ūkio ministerija

3.1.2.2-T-B18

žemės ūkio ministro įsakymo dėl eruko rūgšties kiekio nustatymo analizės metodų patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis; įsigaliojimas - 2002 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 87 “Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliui pasėtų ir subrandintų grūdams rapsų pasėlių hektarui tvarkos”

LST EN ISO 5508: 2000 ,,Gyvuliniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Riebalų rūgščių metilesterių analizė dujų chromatografijos metodu” (ISO 5508:1990), išleidimo data – 2000 07 02

Žemės ūkio ministerija

3.1.2.2-T-B28

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų kakavos ir šokolado produktų reikalavimų pakeitimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas -

2003 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 197 “Dėl žemės ūkio ministro 1999 07 01 įsakymo Nr. 288 dalinio pakeitimo”

 

 

3.1.4.7. Steigimosi laisvė ir laisvė teikti paslaugas amatininkams, prekybininkams ir ūkininkams

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija,

Ūkio ministerija,

Finansų ministerija Ūkio ministerija

3.1.4.7-T-B1

 

 

3.1.4.7-T-B2

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo naujos redakcijos projektas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

2001 metų IV ketvirtis

 

2001 metų IV ketvirtis

 

Įvykdyta

2001 m. gegužės 17 d. priimtas Žemės ūkio bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. IX-330 (Žin., 2001,Nr. 45-1574),įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d.

Dalinai įvykdyta

Darbo grupės parengtas Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms ministerijoms ir kitoms institucijoms (2001–10–15 raštas Nr. 4104–05–3984). Suinteresuotos ministerijos ir institucijos, išskyrus Teisingumo ministeriją, iki š. m. lapkričio 6 d. pateikė išvadas dėl projekto. Siekiant laiku pateikti Vyriausybei įstatymo projektą ir atsižvelgiant į tai, kad Teisingumo ministerija išvados dėl derinti pateikto projekto nepateikia, 2001–11–27 raštu Nr. 4104–05–4556 papildomai kreiptasi į šią ministeriją, prašant skubos tvarka pateikti išvadą.

Išvadą dėl projekto derinimo Teisingumo ministerija pateikė 2001–12–11 raštu Nr. 01B–01–0106039/0105237. Iš Žemės ūkio rūmų išvada dėl derinimo negauta.

2001–12–18 raštu Nr. 4104–05–4828 Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas pateiktas suinteresuotoms ministerijoms vizuoti.

Išvadas dėl patikslinto projekto Teisingumo ministerija pateikė 2002–01–09 raštu Nr. 03–01–010P408/020009.

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 2002–01–10 raštu Nr. 4104–03–122 pateiktas Vyriausybei.

3.4. Sektorių politika

3.4.2. Žemės ūkis

3.4.2.1. Cukraus, inulino bei izogliukozės sektorius

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.1-T-B1

Lietuvos Respublikos mokesčio už vidaus rinkoje realizuotą virškvotinį cukrų įstatymo projektas

2001 metų III ketvirtis

2002 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Virškvotinio baltojo cukraus mokesčio įstatymo projektas parengtas, buvo pateiktas derinti Ūkio, Finansų, Teisingumo ministerijoms ir Europos teisės departamentui prie LRV. Įvertinus minėtų institucijų pastabas ir pasiūlymus, projektas pateiktas pakartotinai derinti.

Pakartotinai suderinus 2001 m. lapkričio 26d. raštu Nr. 1122-04-4526 pateiktas LRV.

Virškvotinio baltojo cukraus mokesčio įstatymo projektui pritarta Vyriausybėje. 2001 m. gruodžio 5 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1473 įstatymo projektas pateiktas Seimui. Seimo Kaimo reikalų komitete projektas apsvarstytas ir jam pritarta.

Žemės ūkio ministerija,

Finansų ministerija,

Ūkio ministerija

3.4.2.1-T-B12

žemės ūkio ministro įsakymo dėl intervencinio cukraus pirkimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Įvykdyta

2001 m. lapkričio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr.412 "Dėl kvotinio cukraus intervencinio pirkimo ir pardavimo organizavimo nuostatų bei priemokų už cukraus panaudojimo pašarams gaminti taikymo nuostatų patvirtinimo"

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.1-T-B16

žemės ūkio ministro įsakymo dėl baltojo bei žaliavinio cukraus kainų nustatymo projektas

 

priėmimas -2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Nevykdoma

Teisės aktas nebus rengiamas, nes 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentu Nr. 1260/2001/EB panaikinti reglamentai Nr. 2038/99/EB ir 784/68/EEB.

Žemės ūkio ministerija,

Ūkio ministerija,

Finansų ministerija

3.4.2.1-T-B20

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl cukraus režimo projektas

2001 metų I ketvirtis

2001 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 264 ,,Dėl cukraus režimo patvirtinimo”.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.1-T-B21

žemės ūkio ministro įsakymo dėl cukraus pritaikymo gyvulių pašarui projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis; įsigaliojimas -

2002 metų I ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. lapkričio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr.412 "Dėl kvotinio cukraus intervencinio pirkimo ir pardavimo organizavimo nuostatų bei priemokų už cukraus panaudojimo pašarams gaminti taikymo nuostatų patvirtinimo"

3.4.2.3 Linai ir džiovintos ankštinės daržovės

 

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

LR teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

Priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija,

Žemės ūkio ministerija,

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

3.4.2.3-T-B1

žemės ūkio ministro įsakymas dėl linų augintojų rėmimo projektas

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Nevykdoma

2001 m. Europos Sąjungoje pasikeitus rinkos reguliavimo priemonėms linų sektoriuje (ES reglamentas 245/2001) ministro įsakymo rengimas nutrauktas. Atsižvelgiant į pakitusias ES paramos linų augintojams priemones yra rengiama tvarka, pagal kurią bus taikoma bendrą pasėlių paramos schemą, tame tarpe ir linų. Ši tvarka bus patvirtinta 2002 m.

3.4.2.4. Jautienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, paukštienos, kiaušinių ir bitininkystės sektorius

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

LR teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

Priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija,

3.4.2.4–T-B5

Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl jautienos, kiaulienos ir avienos privataus saugojimo taisyklių patvirtinimo” projektas

2001 m. I k.

įsigaliojimas: 2002 m.

sausio 1d.

Įvykdyta

2001 m. kovo 28 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 79 ,,Dėl jautienos, kiaulienos ir avienos privataus saugojimo taisyklių patvirtinimo”.

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prie LRV

3.4.2.4–T-B8

Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl kiaušinių teikimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo” projektas

 

2001 m. I k.; įsigaliojimas:

2002 m.

sausio 1 d. (IV – VIII skyriai – nuo įstojimo į ES dienos)

Įvykdyta

2001 m. vasario 26 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 43 ,,Dėl kiaušinių teikimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo” (Žin. 2001, Nr. 19-610).

Žemės ūkio ministerija,

3.4.2.4-T-B9

žemės ūkio ministro įsakymo dėl mėsos ir riebalų kiekio tam tikruose kiaulienos produktuose projektas

 

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas -

2002 metų II ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 475 ,,Dėl liesos mėsos ir riebalų kiekio nustatymo tam tikruose kiaulienos produktuose taisyklių”

3.4.2.5. FEOGA (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas), Europos Sąjungos prekybos politika ir prekybiniai susitarimai,

agromonetarinė politika

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.5-T-B13

žemės ūkio ministro įsakymo dėl tiesioginės paramos taikymo projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 21 d. įsakymas Nr.69 "Dėl tiesioginių išmokų už linų pasėlius mokėjimo ir bazinių plotų paskirstymo 2001 m. tvarkos"

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 29 d. įsakymas Nr.87 "Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliui pasėtų ir subrandintų grūdams rapsų pasėlių hektarą tvarkos"

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.88 7 priedas "Tiesioginių išmokų už karves žindenes išmokėjimo tvarka"

Žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr.94 "Dėl tiesioginių išmokų už grikių pasėlius mažo našumo žemėse"

Žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 19 d. įsakymas Nr.252 "Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliaus žieminių rugių pasėlius mažo našumo žemėse ir 2001 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr.94 dalinio pakeitimo"

Žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 26 d. įsakymas Nr.259 "Dėl tiesioginių išmokų už modernizuotuose žieminiuose stikliniuose šiltnamiuose 2001 m. derliui auginamų daržovių pasėlius skyrimo ir išmokėjimo tvarkos"

Žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr.300 "Dėl tiesioginių išmokų už 2001 metų derliaus grūdinių augalų pasėlius"

Žemės ūkio ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Aplinkos ministerija

3.4.2.5-T-B1

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas

2001 metų IV ketvirtis

2002 metų II ketvirtis

Vykdoma

Parengtas įstatymo projektas, suderintas ministerijoje ir 2001 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 1401-02-4454 pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms

Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymo projekto gauti iš Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Vidaus reikalų, Aplinkos, Finansų ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2001 m. gruodžio 7 d. projektas pristatytas Žemės ūkio rūmų tarybos posėdyje. Jam iš esmės pritarta, pateikta keletas redakcinio pobūdžio pastabų.

2001 m. gruodžio 12 raštu Nr. 1401-02-4748 įstatymo projektas ir ministerijų derinimo pažyma išsiųsta derinti Teisingumo ministerijai.

Pastabos iš Teisingumo ministerijos gautos 2002 m. sausio 3 d. Įvertinus Teisingumo ministerijos pateiktas pastabas įstatymo projektas artimiausiu metu bus teikiamas suinteresuotoms institucijoms vizuoti.

 

 

 

3.4.2.6. Pašarai

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.6-T-B14

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų pašarų saugos reikalavimų projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

 

Įvykdyta.

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 206 „Dėl privalomųjų prekinių pašarų saugos reikalavimų techninio reglamento patvirtinimo"

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.6-T-B15

žemės ūkio ministro įsakymo

dėl pašarų priedų gamybos, vartojimo ir prekybos tvarkos patvirtinimo projektas

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 332/395 ,,Dėl pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos patvirtinimo””

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.6-T-B16

žemės ūkio ministro

įsakymo dėl buquinolate, sulphaquinoxaline, furazolidone lygio ir geležies, vario, mangano bei cinko kiekio nustatymo pašaruose ir pašarų prieduose metodikų, naudojamų oficialiai pašarų kontrolei atlikti projektas

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. rusėjo 27 d. įsakymas Nr. 337 „Dėl cinko bacitracino, flavofosfolipolio, milroelementų - geležies, vario, mangano ir cinko kiekio pašaruose nustatymo techninis reglamentas"

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.6-T-B17

žemės ūkio ministro įsakymo

dėl pašarų priedų įvertinimo nuostatų projektas

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 333 ,,Dėl pašarų priedų vertinimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.6-T-B28

žemės ūkio ministro įsakymo dėl fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų skirtų gyvūnų mitybai naudojimo ir prekybos tvarkos projektas

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 334 ,,Dėl pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklių patvirtinimo”.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.6-T-B4

žemės ūkio ministro įsakymo

dėl sausųjų pašarų privalomųjų kokybės reikalavimų projektas

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis; įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta.

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 81 ,,Dėl privalomųjų sausų pašarų kokybės ir gamybos techninių reikalavimų patvirtinimo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.7. Fitosanitarija

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl specialių reikalavimų, kuriuos turi atitikti importuojami augalai augaliniai produktai ir kiti objektai, patvirtinimo projektas

-

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas -

2002 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 315 „Dėl karantininių organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo ir 1998 12 28 įsakymo Nr. 315 pripažinimo netekusiu galios” (Žin., 2000, Nr. 102-3244)

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B5

žemės ūkio ministro įsakymo dėl sąrašo augalų,augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems būtina importo fitosanitarinė kontrolė, patvirtinimo projektas

-

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas -

2002 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 315 „Dėl karantininių organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo ir 1998 12 28 įsakymo Nr. 315 pripažinimo netekusiu galios” (Žin., 2000, Nr. 102-3244)

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl fitosanitarinio registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo projektas

2000 metų IV ketvirtis

priėmimas – 2001 metų I ketvirtis; įsigaliojimas 2002 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 402 ,,Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo”.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B7

žemės ūkio ministro įsakymo dėl bulvių vėžio kontrolės projektas

-

priėmimas - 2001 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas -

2003 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 89 ,,Dėl bulvių vėžio fitosanitarinės kontrolės atlikimo ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo” .

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B8

žemės ūkio ministro įsakymo dėl bulvių cistas sudarančių nematodų kontrolės projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas -

2003 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 219 ”Dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B19

žemės ūkio ministro įsakymo dėl augalų apsaugos priemonių purkštuvų techninės patikros ir sertifikavimo taisyklių patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas -

2001 metų III ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 199 “Dėl purkštuvų tikrinimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija

3.4.2.7-T-B20

valstybinės augalų apsaugos priemonių registracijos komisijos pirmininko įsakymo dėl augalų apsaugos priemonių įvertinimo ir įregistravimo bendrųjų principų projektas

-

2001 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Valstybinės augalų apsaugos priemonių registracijos komisijos pirmininko 2001 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 43 ,,Dėl augalų apsaugos priemonių įvertinimo ir sprendimų priėmimo bendrųjų principų”.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.7-T-B23

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 01 26 nutarimo Nr. 92 “ Dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų kai kurių įgaliojimų, objektų bei atitinkamų materialinių ir finansinių išteklių perdavimo apskričių viršininkų administracijoms” dalinio pakeitimo projektas

2001 metų II ketvirtis

2001 metų IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Nutarimo projektas buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Žemės ūkio ministerijos 2001 05 28 raštu Nr. 3210-03-2198. Ministerijų sekretorių 2001 06 11 pasitarime nuspręsta siūlyti suderinti su atitinkamomis Augalų apsaugos ir Apskrities valdymo įstatymų nuostatomis. Šių įstatymų projektai buvo apsvarstyti Seimo Kaimo reikalų komitete. Pakeitimams buvo pritarta. Įstatymų projektai su pakeitimais buvo pateikti LR Vyriausybei. Atsižvelgus į pateiktas Vyriausybės rekomendacijas, šių metų spalio mėnesį vykusiame Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje priimtas sprendimas nukelti priemonės vykdymą į 2002 metų II-IV ketvirčius.

2001 m. gruodžio mėnesį priimti Augalų apsaugos (2001 m. gruodžio 10 d. Nr. IX – 635) ir Apskrities valdymo (2001 m. gruodžio 21 d. Nr. IX – 681) įstatymai. Tik įsigaliojus Apskrities valdymo įstatymui (2002 m. balandžio 1 d.) bus priimtas minėtas nutarimas.

 

3.4.2.8. Sėklos

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.8-T-B15

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų reikalavimų daržovių sėklai projektas

 

2001 metų II ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 224 ,,Dėl privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.8-T-B6

Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymo projektas

 

2001 metų III ketvirtis

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. lapkričio 22 d. LR Seime priimtas Augalų veislių apsaugos įstatymas Nr. IX – 618, Žin., 2001, 104-3701

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.8-T-B13

Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo projektas

2001 metų II ketvirtis

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. lapkričio 15 d. LR Seime priimtas Augalų sėklininkystės įstatymas Nr. IX-602, Žin., 2001, 102-3623

3.4.2.9. Vaisių ir daržovių sektorius

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

LR teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

Priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.9-T-B9

Žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų techninių reikalavimų, taikomų pražydinimui skirtų gumbų, šaknų, svogūnėlių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų prekyboje projektas

Priėmimas - 2001 metų I ketvirtis; įsigaliojimas - 2002 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 21 ,, Dėl privalomųjų forsibilių svogūnų, gumbasvogūnių ir gumbų kokybės reikalavimų”.

Žemės ūkio ministro 2001 m.gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 440 ,, Dėl privalomųjų skintų gėlių kokybės reikalavimų“

Žemės ūkio ministro 2001 m.gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 439 ,, Dėl privalomųjų dekoratyvinių žalumynų, tankiažiedžio smidro ir plunksnašakio smidro kokybės reikalavimų“

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.9-T-B11

žemės ūkio ministro įsakymo dėl techninių reikalavimų, taikomų kai kurių konservuotų vaisių bei pomidorų produktų gamyboje, patvirtinimo projektas

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis, įsigaliojimas - 2003 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2000 12 27 įsakymas Nr. 373 ,,Dėl privalomųjų pomidorų produktų kokybės reikalavimų, tenkinančių paramos gamybai sąlygas”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.9-T-B15

žemės ūkio ministro įsakymo dėl refraktometrinio metodo, nustatant sausųjų tirpių medžiagų kiekį produktuose, pagamintuose, perdirbus vaisius ir daržoves, patvirtinimo projektas

priėmimo - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas - 2003 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 11 30 įsakymas Nr. 421 ,,Dėl ,,Dėl tirpių sausųjų medžiagų kiekio vaisių ir daržovių produktuose nustatymo refraktometriniu metodu techninio reglamento patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.9-T-B16

žemės ūkio ministro įsakymo dėl reikalavimų džiovintoms figoms ir razinoms, kurių gamybai gali būti teikiama parama, patvirtinimo projektas

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas - 2004 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 28d. įsakymas Nr. 340 „Dėl privalomųjų razinų kokybės reikalavimų”, įsigalioja nuo 2002 sausio 1d.

Kadangi figos Lietuvoje neauginamos ir kadangi Komisijos 1999 m. liepos 19 d. reglamentas 1573/1999/EB, nusakantis išsamias reglamento 2201/1996 taikymo taisykles, dėl reikalavimų džiovintoms figoms, kurių gamybai gali būti teikiama parama nereikalauja nacionalinių teisės aktų kūrimo, todėl nėra tikslinga rengti atskirą teisės aktą Lietuvai.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.9-T-B17

žemės ūkio ministro įsakymo dėl apynių produktų prekybinių reikalavimų įgyvendinimo tvarkos projektas

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas - 2004 metų I ketvirtis

Nevykdoma

Buvo parengtas pirminis įsakymo projektas, tačiau 2001 m. liepos 23 d. Europos Taryba priėmė naują Tarybos reglamentą Nr, 1514/2001, papildantį pagrindinį Tarybos reglamentą Nr. 1636/71, kuriuo remiantis buvo parengtas įsakymo projektas.

Išnagrinėjus papildomus ES teisės aktus, nustatyta, kad šios priemonės įgyvendinimas susijęs su apynių sertifikavimo ir kontrolės institucijų skyrimu (kūrimu).

ES teisės aktai, reglamentuojantys apynių rinkos organizavimą, nustato apynių sertifikavimo, perdirbimo įmonių kontrolės, augintojų grupių pripažinimo ir kitas rinkos organizavimo priemones, apibrėžia sertifikavimo ir kontrolės institucijų veiklą. Kadangi Lietuvoje apyniai pramoniniam perdirbimui neauginami ir nėra apynių perdirbimo pramonės, būtų netikslinga įgyvendinti šio produkto rinkos organizavimo priemones, reikalaujančias papildomų lėšų iš biudžeto (sertifikavimo, perdirbimo įmonių kontrolės institucijų įkūrimo).

Dėl minėtų priežasčių numatytas teisės aktas toliau rengiamas nebus.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.9-T-B41

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pavedimo vykdyti augalų ir augalinių produktų kokybės kontrolės projektas

2001 metų III ketvirtis

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas -

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr.505 ,,Dėl rinkos priežiūros institucijų reorganizavimo"; žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 112 ,,Dėl importuojamų žemės ūkio produktų kokybės kontrolės"; žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 375 ,,Dėl privalomųjų arbūzų kokybės reikalavimų"; žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 409 ,,Dėl privalomųjų melionų kokybės reikalavimų"; žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 425 ,,Dėl privalomųjų desertinių vynuogių kokybės reikalavimų"; žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio. 22 d. įsakymas Nr. 458 ,,Dėl privalomųjų kivi vaisių kokybės reikalavimų"

3.4.2.10. Statistikos ir informacinių sistemų sektorius

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

Priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija,

Statistikos departamentas

3.4.2.10-T-B6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų apskaitos duomenų tinklo kūrimo projektas

2001 metų III ketvirtis

2001 metų III ketvirtis

Įvykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 435 “Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimų ir ūkių apskaitos duomenų tinklo kūrimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.10-T-B10

 

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ūkio įmonių įpareigojimo teikti duomenis apie supirktų ir parduotų žemės ūkio ir maisto produktų kainas projektas

 

2001 metų III ketvirtis

Nevykdoma

Nors numatytas teisės aktas ir neparengtas, priemonė laikoma įvykdyta, kadangi Žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 243 ,,Dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos" yra patvirtinti šios sistemos nuostatai. Paskirtos dvi institucijos - Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra ir Žemės ūkio rūmai atsakingos už šios sistemos sukūrimą ir eksploatavimą. Nuostatuose numatytos žemės ūkio ir maisto produktų kainų rinkimo iš įmonių bei pateikimo potencialiems vartotojams procedūros.Šių dviejų institucijų atliktas darbas su įmonėmis bei jų asociacijomis parodė, jog daugelis įmonių sutinka teikti duomenis džentelmenišku susitarimu, t.y. įmonės teiks duomenis apie kainas duomenų tvarkytojams, o mainais gaus apibendrintus duomenis apie kainų lygį rinkoje. Be to naujai rengiamame ,,Žemės ūkio ir kaimo plėtros" įstatymo projekte yra numatyta, jog įmonės, pretenduojančios gauti valstybės paramą bei jei duomenys yra reikalingi žemės ūkio politikai formuoti, privalės juos teikti duomenų tvarkytojams.

Žemės ūkio ministerija,

3.4.2.10-T-B13

žemės ūkio ministro įsakymas dėl gyvulių registro sukūrimo ir jo nuostatų patvirtinimo projektas

 

2001 metų II ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 239 ,,Dėl gyvulių registro nuostatų”

 

 

 

 

3.4.2.11. Agrarinė aplinkosauga

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.11-T-B5

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemdirbių apmokymo ir informavimo programos patvirtinimo projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 241 ,, Dėl žemdirbių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo” parengta ir viceministro J.Panamariovo patvirtinta bei Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyboje įregistruota žemdirbių tęstinio profesinio mokymo programa ,,Pažangaus ūkininkavimo taisyklių ir rekomendacijų įgyvendinimas”

3.4.2.12. Vyno ir alkoholinių gėrimų sektorius

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.12-T-B1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl alkoholinių gėrimų sektoriuje naudojamų apibrėžimų bei terminų patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas-

2002 metų II ketvirtis

 

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 222 “Dėl techninio reglamento dėl alkoholio gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.12-T-B13

žemės ūkio ministro įsakymo dėl vynų analizės metodų patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas -

2002 metų II ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 83 ,,Dėl techninio reglamento, nustatančio vyno analizės metodus, patvirtinimo” .

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.12-T-B14

žemės ūkio ministro įsakymo dėl neutralaus alkoholio analizės metodų patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas -2002 metų II ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 82 ,,Dėl techninio reglamento, nustatančio maistinio etilo alkoholio analizės metodus, patvirtinimo” .

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.12-T-B15

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kompetentingos kontrolės institucijos alkoholio sektoriuje paskyrimo projektas

2001 metų III ketvirtis

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

2002 m. sausio 8 d. žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 6/5 ,,Dėl pagrindinių vyno sektoriaus kontrolės ir ryšių palaikymo reikalavimų patvirtinimo"

Žemės ūkio ministerija,

Finansų ministerija

3.4.2.12-T-B16

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl vyno produktų gabenimo lydraščių ir atitinkamų įrašų patvirtinimo projektas

2001 metų III ketvirtis

2001 metų IV ketvirtis

Vykdoma

Pirmasis šio nutarimo projektas buvo parengtas jau 2001 m. II k., tačiau Europos Komisija patvirtino naują reglamentą Nr. 884/2001/EB, nustatantį detalias taisykles dėl lydraščių gabenant vyno produktus ir įrašų, kurie turi būti vedami vyno sektoriuje, panaikinusį reglamentą Nr. 2238/93, pagal kurį buvo parengtas Vyriausybės nutarimo projektas. Dėl minėtos priežasties nutarimo projektas papildomai koreguojamas ir rengiamas derinimui valstybinėse institucijose.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį nutarimo projektas bus pateiktas Vyriausybei ne anksčiau kaip 2002 m. I k.

Žemės ūkio ministerija 2001 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 3232-03-4308 pateikė Vyriausybei pasiaiškinimą dėl priemonės vykdymo vėlavimo. Vyriausybė į rašte išdėstytus argumentus atsižvelgė.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.12-T-B17

žemės ūkio ministro įsakymo dėl vynininkystėje naudojamų technologijų projektas

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas -

2002 metų II ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 222 “Dėl techninio reglamento dėl alkoholio gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

3.4.2.12-T-B18

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1, 6, 7, 8, 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

2001 metų II ketvirtis

2002 metų III ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. lapkričio 14 d. vyko Strateginio planavimo komiteto posėdis, kuriame buvo svarstytos įstatymo pataisos, pateiktos pastabos. Atsižvelgus į jas, 2001 m. lapkričio 26 d. Ūkio ministerijos raštu Nr. 74-07-8097 įstatymo pakeitimo projektas pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

2001 m. gruodžio 10 d. priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1484 ,,Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo papildymo 53 straipsniu, 1,2,3,6,8,10,12,13,14,16,17,19,20,21,25,27,28,30,41,44,45,48,52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusio galios įstatymo projekto pateikimo LR Seimui”

3.4.2.12 Kaimo plėtra ir struktūriniai fondai

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

LR teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

Priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.13-T-B5

LRV nutarimo dėl SAPARD įgyvendinimo priežiūros komiteto sudėties patvirtinimo projektas

2001 metų I ketvirtis

2001 metų I ketvirtis

Įvykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 357 ,,Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 – 2006 metų programos priežiūros komiteto sudarymo”.

Žemės ūkio ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Aplinkos ministerija

3.4.2.13-T-B3

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas

2001 metų IV ketvirtis

2002 metų II ketvirtis

Vykdoma

Parengtas įstatymo projektas, suderintas ministerijoje ir 2001 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 1401-02-4454 pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms

Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymo projekto gauti iš Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Vidaus reikalų, Aplinkos, Finansų ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2001 m. gruodžio 7 d. projektas pristatytas Žemės ūkio rūmų tarybos posėdyje. Jam iš esmės pritarta, pateikta keletas redakcinio pobūdžio pastabų.

2001 m. gruodžio 12 raštu Nr. 1401-02-4748 įstatymo projektas ir ministerijų derinimo pažyma išsiųsta derinti Teisingumo ministerijai.

Pastabos iš Teisingumo ministerijos gautos 2002 m. sausio 3 d. Įvertinus Teisingumo ministerijos pateiktas pastabas įstatymo projektas artimiausiu metu bus teikiamas suinteresuotoms institucijoms vizuoti.

3.4.2.14. Pieno ir pieno produktų sektorius

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

LR teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

Teisės akto projekto pateikimas LRV

Priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.14-T-B10

žemės ūkio ministro įsakymo dėl laktozės kiekio nustatymo metodo sudėtiniuose pašaruose, importuotuose iš trečiųjų šalių patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro įsakymu 2002 m. gruodžio 27 d. Nr. 461 ,,Dėl 2000 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 223 ,,Dėl techninių reglamentų patvirtinimo” dalinio pakeitimo" patvirtinta nauja Pieno ir pieno produktų pamatinių analizės metodų taikymo techninio reglamento redakcija, kurioje įtrauktas ,,Laktozės kiekio nustatymo metodas sudėtiniuose pašaruose, importuotuose iš trečiųjų šalių”.

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.14-T-B11

žemės ūkio ministro įsakymo dėl techninio reglamento dėl sitosterolio ir stigmasterolio nustatymo svieste patvirtinimo projektas

 

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 341 ,,Dėl techninio reglamento patvirtinimo” patvirtintas sitosterolio arba stigmasterolio nustatymo svieste arba koncentruotame svieste techninis reglamentas.

3.4.2.17. Gyvulių veislininkystė

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.17-T-B3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl veislinių gyvulių kilmės knygų įsteigimo ir įrašymo į kilmės knygas kriterijų projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis; įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 birželio 29 d. įsakymas Nr. 220 ,,Dėl kilmės knygų nuostatų”

Žemės ūkio ministerija

3.4.2.17-T-B4

žemės ūkio ministro įsakymo dėl gyvulių, jų spermos, kiaušialąsčių, embrionų importo iš trečių

šalių projektas

 

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Įvykdyta

2001 m. gruodžio 29 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 481 ,,Dėl kilmės ir zootechninių reikalavimų, taikomų importuojamiems iš trečiųjų šalių veisliniams gyvuliams, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams patvirtinimo"

3.4.3. Žuvininkystė

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

3.4.3-T-B5

aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvų iškrovimo tvarkos ir kontrolės Lietuvos žvejybos uostuose projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

2002 m. sausio 16 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 16 ,,Dėl žuvų iškrovimo tvarkos ir kontrolės Lietuvos žvejybos uostuose patvirtinimo”

Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos,

Aplinkos ministerija,

3.4.3-T-B7

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Lietuvos žvejybos laivų žvejybos tvarkos atvirose jūrose ir užsienio valstybių ekonominėse zonose projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. gruodžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 479 „ Dėl Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų žvejybos užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi tarptautines sutartis dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, išskirtinėse ekonominėse zonose bei Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų žvejybos atviroje jūroje ir užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva nėra pasirašiusi tarptautinių sutarčių dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, išskirtinėse ekonominėse zonose tvarkų patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.3-T-B9

žemės ūkio ministro įsakymo dėl rinkos organizavimo projektas

 

priėmimas – 2001 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas – 2002 metai

Vykdoma

Buvo parengtas pirminis įsakymo projektas, tačiau dėl užsitęsusio projekto PHARE 2000 patvirtinimo Europos Komisijoje, įsakymo projektas negalėjo būti tinkamai suderintas su ES ekspertais.

Siekiant supažindinti žvejus ir kitus suinteresuotus asmenis su parengta žuvų ir žuvų produktų rinkos organizavimo tvarka, parengtas Žuvininkystės departamento direktoriaus 2001 m. sausio14 d. įsakymas Nr 3 ,,Dėl pasirengimo bendros žuvų ir žuvų produktų rinkos organizavimui”.

Gavus PHARE projekto ekspertų pastabas, bus parengtas ministro įsakymas.

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

3.4.3-T-B11

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvų iškrovimo ir pardavimo ES uostuose projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Nevykdoma

Tarybos reglamento 1093/94/EB nereikia derinti su nacionaline teise. Lietuva turės vadovautis šiuo reglamentu po įstojimo, trečiųjų šalių atžvilgiu, kurios iškraus žuvis Lietuvos uostuose (ES ekspertų nuomonė).

Šiuo metu Lietuva pati yra trečioji šalis, kuri iškrauna žuvininkystės produktus Europos Sąjungoje, o po įstojimo į ES Lietuva taikys tas taisykles savo uostuose trečiosioms šalims, ne ES narėms.

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

3.4.3-T-B15

aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymo dėl žvejybos užsienio valstybių vandenyse pagal žvejybos susitarimus projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. gruodžio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 479 „ Dėl Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų žvejybos užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi tarptautines sutartis dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, išskirtinėse ekonominėse zonose bei Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų žvejybos atviroje jūroje ir užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva nėra pasirašiusi tarptautinių sutarčių dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, išskirtinėse ekonominėse zonose tvarkų patvirtinimo”

Žemės ūkio ministerija

3.4.3-T-B17

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvininkystės gamintojų organizacijų steigimo ir pripažinimo tvarkos projektas

 

priėmimas - 2001 metų II ketvirtis; įsigaliojimas - 2002 metų I ketvirtis (nuostatos dėl intervencijos priemonių taikymo – nuo įstojimo dienos)

Įvykdyta.

2001 m. rugsėjo 5 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 311 ,,Dėl žuvininkystės produkcijos gamintojų organizacijų steigimo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo”.

Žemės ūkio ministerija

3.4.3-T-B18

žemės ūkio ministro įsakymo dėl struktūrinių priemonių projektas

 

 

priėmimas - 2001 metų IV ketvirtis; teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas nuostatų dėl intervencijos priemonių taikymo įgyvendinimas – nuo įstojimo dienos

Vykdoma

Derinant įsakymo projektą su ES ekspertais, gruodžio mėnesį buvo gautos pastabos, kad įsakymas turėtų būti priimtas tik po to, kai bus sudarytas Žuvininkystės Veiksmų planas bei Daugiametė laivyno valdymo programa, pagal kuriuos bus nustatomi paramos iš ES struktūrinių fondų prioritetai.

2001 m. sausio 15 d. Žuvininkystės departamento prie ŽŪM direktoriaus įsakymu Nr 4 ,,Dėl struktūrinių priemonių žuvininkystės srityje” patvirtinta darbo grupė Žuvininkystės Veiksmų plano rengti bei minėto veiksmų plano rengimo kriterijai.

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

3.4.3-T-B20

aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvininkystės politikos šiurkščių pažeidimų sąrašo projektas

 

priėmimas - 2001 metų III ketvirtis; įsigaliojimas nuo įstojimo dienos

Įvykdyta

Dauguma šiurkščių bendrosios žuvininkystės politikos pažeidimų yra numatyti Žuvininkystės įstatyme ir kituose nacionaliniuose žuvininkystę reglamentuojančiose teisės aktuose. Už šių taisyklių pažeidimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą yra numatyta administracinė atsakomybė. Visi duomenys apie pažeidimus yra renkami ir registruojami. Šiuo tikslu priimtas Aplinkos ministro 2000 12 12 įsakymas Nr. 521 “Dėl administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo”. Įstojus į ES Lietuva teiks visą reikiamą informaciją Europos Komisijai.

 

 

 

 

 

3.6.1.3. Vanduo

Atsakingos institucijos

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

 

 

Vykdymo ataskaita

teisės akto projekto pateikimas LRV

planuojamas teisės akto priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

3.4.3-T-B5

aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymo dėl žuvų iškrovimo tvarkos ir kontrolės Lietuvos žvejybos uostuose projektas

 

2001 metų IV ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 452/607 ,,Dėl vandenų apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų patvirtinimo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 priedas

Acquis įgyvendinimo priemonių plano 2001 metų I – IV ketvirčio vykdymo ataskaita

3.4.2. Žemės ūkis

3.4.2.7 Spartinti žemės ūkio ir maisto (mėsos ir kitų sektorių) pramonės pertvarkymą, gerinant kokybę bei didinant efektyvumą

Priemonės kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.4.2.7-P-

B2

tęsti socialinės kaimo infrastruktūros plėtrą bei žemės ir maisto ūkio modernizavimą, panaudojant SAPARD lėšas:

 

 

 

 

3.4.2.7-P-B2.1

investuoti į pirminę žemės ūkio gamybą

Žemės ūkio ministerija,

Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, numatytos šio prioriteto įgyvendinimui, bus gautos tik kitais metais, t.y. investiciniai projektai bus pradėti vykdyti 2002 metais.

3.4.2.7-P-B2.2

tobulinti žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimą ir marketingą

Žemės ūkio ministerija,

Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, numatytos šio prioriteto įgyvendinimui, bus gautos tik kitais metais, t.y. investiciniai projektai bus pradėti vykdyti 2002 metais.

3.4.2.7-P

B3

tobulinti grūdų kokybės nustatymo sistemą

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2002 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. numatyti darbai įvykdyti. 2001 metų I pusmetyje visiems INFRATEC analizatoriams instaliuotas naujas patobulintas kalibracinis modelis su glitimo kiekio ir krakmolo nustatymo kalibracine lygtimi. Ji apima ne tik Lietuvoje išaugintų kviečių duomenų bazę, bet ir Europos bei kitų šalių INFRATEC vartotojų sukauptas duomenų bazes.

Atliktas prietaisų matavimo tikslumo patikrinimas, naudojant etaloninius bandymus. Instaliuota atnaujinta programinė įranga, skirta analizatorių administravimui, kalibracinių lygčių sudarymui ir duomenų kaupimui bei apdorojimui.

Nupirkta įranga įgalinanti įdiegti grūdų ir jų produktų kokybės rodiklių – stambumo, priemaišų kiekio, natūrinio svorio, kritimo skaičiaus, baltymų kiekio nustatymo metodus pagal ES teisės aktų reikalavimus.

3.4.2.7-P-

B4

vykdyti projektą “Kiaulių supirkimas ir apmokėjimas pagal skerdenos svorį ir kokybę” (aprūpinti 10 įmonių skerdenų įranga)

Žemės ūkio ministerija, Lietuvos veterinarijos akademija

2001 –

2002 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Nupirkti 3 prietaisai liesos mėsos kiekio kiaulių skerdenoje nustatymui. Prietaisai perduoti pagal nuomos sutartis įmonėms, kurios buvo atrinktos dalyvauti dvišaliame projekte ,,Kiaulių supirkimas ir apmokėjimas pagal skerdenų svorį ir kokybę”. Tai AB ,,Krekenavos agrofirma”, UAB ,,Sistem” ir ŽŪB ,,Nematekas”.

Šie prietaisai yra instaliuoti įmonėse, vykdomas eksperimentas, kaupiami duomenys.

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. 1413 ,,Dėl sutikimo vykdyti viešą pirkimą iš vienintelio šaltinio” iš Danijos firmos ,,SFK Technology A/S” nupirkta 13 prietaisų kiaulių skerdenų kokybei nustatyti (,,Fat-o-Meat’er S 70 Systems’’). Iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų papildomai nupirkti dar 4 prietaisai.

Šių prietaisų įsigijimas bei jų instaliavimas mėsos perdirbimo įmonėse sudarys galimybę Lietuvoje pradėti klasifikuoti kiaulių skerdenas bei pereiti prie apmokėjimo už parduotas kiaules pagal skerdenų masę ir kokybę.

3.4.2.7-P-

B5

įkurti skerdenų vertintojų mokymo instituciją vertintojų apmokymams

Žemės ūkio ministerija

2001 metų

III ketvirtis

Įvykdyta

2000 m. lapkričio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 320 pritarta skerdenų kokybės vertintojų mokymo laboratorijos įkūrimui LVA. 2001 m. sausio 25 d. LVA rektoriaus įsakymu Nr. 310A ši laboratorija įkurta. Parengti ir 2001 m. balandžio 17 d. LVA rektoriaus įsakymu Nr. 48 patvirtinti laboratorijos nuostatai. Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp ŽŪM ir LVA. Būsimieji mokytojai buvo išvykę į Vokietiją stažuotei. Rengiama skerdenų vertintojų mokymo metodika ir mokymo priemonės. Pasirašyta sutartis tarp LVA ir ŽŪM dėl tolimesnės laboratorijos plėtros.

3.4.2.7–P–

B8

sukurti Maisto produktų ir žaliavų kokybės srities teisės aktų rengimo, diegimo administravimo ir tarpžinybinio koordinavimo padalinį Žemės ūkio ministerijoje

Žemės ūkio ministerija

2001 metų

III ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. gegužės 31 d. įsak. Nr. 22-K patvirtinus ŽŪM struktūrą, įkurtas Kokybės skyrius, kurio funkcijos – formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką ž.ū. ir maisto produktų saugos ir kokybės, konkurencingumo didinimo, valstybinės rinkos priežiūros kokybės aspektais srityse.

 

3.4.2.8 Toliau įgyvendinti žemės reformą bei suaktyvinti žemės rinkos funkcionavimą

Priemonės kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.4.2.8-P-

B2

kompensuoti piliečiams už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius

Žemės ūkio ministerija,

Žemėtvarkos ir teisės departamentas

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

1999 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos įstatyme Nr.VIII-1499 “Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme” numatyta, kad kompensacijos dydžius, terminus ir tvarką kasmet, nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės finansines išgales, įskaitant naujus valstybės turtinius įsipareigojimus ir valstybės pajamų šaltinius. 2001 metais kompensacijos nebuvo mokamos. 2002 m. valstybės biudžete numatyta skirti lėšų kompensacijoms išmokėti. Tikimasi, kad pakeitus atitinkamus žemės reformą ir žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančius teisės aktus, suaktyvės žemės rinka ir dėl to padidės valstybės biudžeto pajamos, kurias bus galima panaudoti kompensacijoms už žemę išmokėti.

3.4.2.8-P-

B7

spartinti žemės reformos darbų užbaigimą ir sudaryti sąlygas žemės rinkai vystytis

Žemės ūkio ministerija, Žemėtvarkos ir teisės departamentas

2001-

2002 metų

II ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. darbai įvykdyti. 2001 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtos LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo bei Žemės reformos įstatymų pataisos. Pataisos nustatė galutinę prašymų padavimo datą – 2001 m. gruodžio 31 d. bei sudarė sąlygas piliečiams pageidaujant patiems susimokėti už projekto įgyvendinimo darbus. Minėtų įstatymų pataisos spartina baigiamuosius žemės nuosavybės teisių atkūrimo darbus.

Nuosavybės teisių atkūrimo užbaigimą stabdo tai, kad yra nepakankamas ir nesavalaikis nuosavybės teisių atkūrimo darbų ir juos administruojančių institucijų finansavimas, sustabdytas nuosavybės teisių atkūrimas valstybiniuose parkuose ir draustiniuose bei trūksta atsiskaitymo vertybiniais popieriais tvarkos, už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius.

3.4.2.9 Stiprinti ir tobulinti žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo sistemą

Priemonės kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.4.2.9-P-

B1

stiprinti ir tobulinti žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo sistemą ir sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto rinkai plėtoti:

 

 

 

Priemonė tęstinė, 2001 metais numatyti darbai įvykdyti.

2001 m. padaryta pažanga plėtojant nekilnojamojo turto administravimo informacinę sistemą ir gerinant nekilnojamojo turto rinkos sąlygas. 2001 m. birželio 21 d. priimtas Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymas. Parengti ir pateikti Vyriausybei svarstyti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro nuostatai.

3.4.2.9-P-B1.1

- užtikrinti žemės sklypų, statinių ir teisių į juos registravimą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija,

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė

2001 -

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 metais numatyti darbai įvykdyti.

Daiktai (žemės sklypai ir kitas nekilnojamas turtas) , nuosavybės ir kitos daiktinės teisės registruojami įstatymo nustatytais terminais. Iki 2002 m. įregistruota centriniame duomenų banke per 4.5 mln. daiktų, iš to skaičiaus per 985 tūkst. žemės sklypų ir per 3.5 mln. statinių, kas sudaro 80 procentus planuojamų įregistruoti daiktų skaičiaus.

Pagerintas gyventojų aptarnavimas, įdiegiant paslaugų užsakymą internetu. Patobulintas daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo sistemos saugumas, kompiuterizuojant sandorių sudarymą notarų biuruose ir juos integruojant su nekilnojamojo turto registravimo sistema.

3.4.2.9-P-B1.2

- užtikrinti nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos plėtrą ir eksploatavimą; sukurti nekilnojamojo turto vertinimo sistemą apmokestinimui

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija,

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 metais numatyti darbai įvykdyti.

Įgyvendinant naujo Civilinio kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas padaryti pakeitimai nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinėje sistemoje.

Kuriamas nekilnojamojo turto rinkos duomenų (sandorių) duomenų bankas bei rinkos duomenų kompiuterinė informacinė– analitinė sistema.

2001 06 19 d. Aplinkos ministro įsakymų nr. 323 pakeista statinių kadastrinių verčių skaičiavimo tvarka, orientuojant į rinkos kainas. Kuriamas nekilnojamojo turto rinkos duomenų kompiuterinis duomenų bankas jį integruojant su nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema, kurios funkcionalumas plečiamas įtraukiant GIS duomenis (registro ir verčių žemėlapių kūrimui).

3.4.2.9-P-B1.3

- aprūpinti bei plėtoti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę

Aplinkos ministerija,

Žemės ūkio ministerija,

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė

2001 -

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 metais numatyti darbai įvykdyti.

2001 m. pagerintas Klaipėdos ir Plungės rajonų gyventojų aptarnavimas: įrengtos naujos patalpos gyventojų aptarnavimui ir dokumentų archyvams Gargžduose ir Plungėje. Įmonė 2001 m. skyrė 950 tūkst. Lt patalpų remontui ir 550 tūkst.Lt skenerių, spausdintuvų, kompiuterių ir kt. techninės įrangos įsigijimui.

3.4.2.10 Užtikrinti fitosanitarijos ir veterinarijos institucinių sistemų efektyvų funkcionavimą

Priemonės kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.4.2.10-P-B7

įdiegti fitosanitarijos pasienio kontrolės priemones:

 

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

 

 

3.4.2.10-P-B7.1

apmokyti augalų karantino pasienio bei regionų inspektorius vykdyti fitosanitarinę kontrolę pagal ES reikalavimus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Inspektoriai apmokyti ES ekspertų – dėstytojų vykdyti kontrolę pagal ES reikalavimus (pagal PHARE projektą)

3.4.2.10-P-B7.2

aprūpinti pasienio ir regionų augalų karantino postus įranga, reikalinga vykdyti fitosanitarinę kontrolę bei stiprinti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos (VAAT) centrinės laboratorijos materialinę techninę bazę

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001-

2002 metai

Dalinai vykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. numatyta įsigyti įranga nupirkta naudojant PHARE projekto lėšas.

3.4.2.10-P-B7.4

apmokyti VAAT fitosanitarinių tyrimų laboratorijos darbuotojus vykdyti kenksmingų organizmų diagnostiką ir identifikavimą

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos specialistai stažavosi ES šalių narių laboratorijose.

3.4.2.10-P-B7.5

išplėsti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos augalų apsaugos skyriaus personalą registruojamų augalų apsaugos priemonių duomenų įvertinimui

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Išplėstas Valstybinės augalų apsaugos tarnybos personalas,, priimti ekotoksikologas, toksikologas ir chemikas.

3.4.2.10-P-B7.6

išplėsti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos augalų karantino skyriaus funkcijas vykdyti augalų augalinių produktų ir kitų objektų importuotojų bei gamintojų registravimą bei miškų fitosanitarinę kontrolę

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Parengta ir suderinta fitosanitarinio registro techninė užduotis, pagal kurią kuriama programinė įranga.

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektai bus pradėti registruoti nuo 2002 m. sausio 2 d.

PHARE LI98 projekto eigoje buvo parengti darbo vadovai Valstybinės augalų apsaugos tarnybos inspektoriams, kuriuose buvo išdėstytos nuostatos ir rekomendacijos dėl fitosanitarinio registro ir miškų fitosanitarinės kontrolės.

3.4.2.10-P-B7.8

sustiprinti augalų apsaugos priemonių registracijos sistemą, organizuojant mokymus duomenis vertinantiems ekspertams

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Buvo organizuoti 2 seminarai Danijoje ir 1 Lietuvoje. Planuojamas baigiamasis seminaras Danijoje nukeltas į 2002 metų pradžią.

3.4.2.10-P-

B9

užtikrinti efektyvesnę Valstybinio augalų veislių tyrimo centro veiklą:

 

 

 

 

3.4.2.10-P-

B9.1

aprūpinti Valstybinio augalų veislių tyrimo centro (VAVTC) stotis reikiama augalų veislių bandymų atlikimo technika

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinis augalų veislių tyrimo centras

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Įsigyta reikalinga technika augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimams atlikti pagal ES reikalavimus ( javų bandymų sėjamoji, žolių bandymų sėjamoji, rotorinė šienapjovė, grūdų valomoji ir kita technika)

3.4.2.10-P-

B9.2

įsigyti ir įdiegti kompiuterines augalų veislių bandymų duomenų apdorojimo programas

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinis augalų veislių tyrimo centras

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Įsigyta kompiuterinė technika bei programinė įranga augalų veislių ūkinio vertingumo rezultatams apdoroti

3.4.2.10-P-

B10

sustiprinti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos techninę bazę:

 

 

 

 

3.4.2.10-P-

B10.1

stiprinti ISTA laboratorijos Vilniuje techninę bazę aprūpinant techninėmis priemonėmis

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2001-2003m.

IV ketvirtis

Įvykdyta

Nupirkta įranga, kuri užtikrins sėklos kokybės įvertinimą pagal ES reikalavimus. Pradėtos pilnai taikyti ISTA metodikos, įvertinant sėklos drėgnumo ir gyvybingumo rodiklius, nustatant augalų ligų, plintančių su sėkla, sukėlėjus. Tobulinama kokybės užtikrinimo sistema laboratorijoje, įvertinant sėklos kokybę ir išduodant tarptautinį ISTA sertifikatą. Įsigyta konferencijų - mokymo įranga, kurios pagalba įgyvendinamas efektyvus informacijos įsisavinimas seminarų, užsienio ekspertų konsultacijų metu.

3.4.2.10-P-

B15

modernizuoti valstybės įmonę ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” pagal ES reikalavimus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Įsigyti kompiuteriai bei kompiuterinė įranga produktyvumo kontrolės duomenims kaupti ir perduoti, bei VĮ ,,KVPIC” išanalizuotiems duomenims gauti.

3.4.2.10-P-

B16

modernizuoti Valstybinės kiaulių veislininkystės stoties kontrolinio penėjimo tvartus ir skerdenų kokybės vertinimo laboratoriją pagal ES reikalavimus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM

2001 -

2003 metai

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. darbai atlikti. Įrengta skerdenų kokybės vertinimo laboratorija pagal ES reikalavimus. Parengtas projektas dėl penėjimo tvartų rekonstrukcijos.

3.4.2.10-P-

B17

rekonstruoti kontrolinio buliukų penėjimo stotį (UAB ,,Šilutės veislininkystė”) pagal ES reikalavimus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Stotis aprūpinta būtina įranga, atnaujinti vandentiekio tinklai, įrengti tvartų gardai. Tai leis užtikrinti mėsinių buliukų penėjimosi ir mėsinių savybių kontrolės vykdymą pagal ES reikalavimus.

3.4.2.10-P-

B18

modernizuoti Lietuvos veterinarijos akademijos mėsos tyrimų laboratoriją pagal ES reikalavimus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Gauta laboratorinė įranga mėsos kokybės tyrimui, bei kompiuterinė įranga duomenims analizuoti.

3.4.2.10-P-

B19

sustiprinti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM materialinę techninę bazę (centriniame ir regioniniame lygmenyje)

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

2001 –

2002 metai

Dalinai įvykdyta

Sustiprinant valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM techninę bazę centriniame ir regioniniame lygmenyje įsigytos transporto priemonės, užtikrinsiančios veislininkystės inspektorių galimybę kontroliuoti ūkiuose vedamą apskaitą, tikrinti VĮ ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” asistentų darbą.

3.4.2.10-P-

B20

išplėsti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM funkcijas ryšium su integracija į ES

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

2001 –

2002 metai

Dalinai įvykdyta

Sustiprinta VGVPT prie ŽŪM tarnybos administracija. Vietoje atleistųjų tarnybos darbuotojų konkurso būdu atrinkti ir priimti 2 aukštesnės kvalifikacijos specialistai.

3.4.2.10-P-

B22

parengti pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų architektūrinius/techninius projektus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001-

2002 metai

Įvykdyta

Parengti Klaipėdos, Kybartų, Kenos, Medininkų, Šalčininkų.pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos pasienio postų architektūriniai / techniniai projektai

3.4.2.10-P-

B23

pastatyti ir įrengti pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postus

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001-

2003 metai

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. numatyti darbai įvykdyti. Parengti pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos pasienio postų architektūriniai / techniniai projektai; su pasirinktais statybų rangovais sudaryti kontraktai dėl Kybartų kelio ir geležinkelio, Klaipėdos jūrų uosto (Smeltės ir Malkų), Šalčininkų kelio ir Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos pasienio postų statybų.

3.4.2.10-P-

B24

įsteigti fitosanitarinį registrą

Žemės ūkio ministerija,

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

2001-

2002 metai

Įvykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatus (2001 04 10 nutarimas Nr. 402). 2001 m. lapkričio 07 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 382 patvirtinta šių nuostatų vykdymo tvarka

 

3.4.2.11 Pasirengti ES Bendrosios žemės ūkio politikos, struktūrinių bei Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimui

Priemonės kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.4.2.11-P-B3

tobulinti ūkių apskaitos duomenų tinklo (FADN) metodiką, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus (naujai patvirtintus teisės aktus)

Žemės ūkio ministerija,

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas,

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Lietuvos ŪADT duomenų turinys suderintas su EK reglamentu Nr. 2237/77/EEB ir reikalavimais, išdėstytais 2001 03 28. EK ŪADT komiteto metodikoje Nr. 1256. To pasekoje parengtos naujos duomenų rinkimo formos (10 lentelių).

3.4.2.11-P-B9

tęsti žemės ūkio mokymo turinio pertvarkymą:

 

 

 

 

3.4.2.11-P-B9.1

– parengti 6 nacionalinių žemės ūkio profesijų mokymo standartus, atitinkančius ES (ISCED) reikalavimus

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2003 metai

Įvykdyta

Parengti žemės ūkio profesijų mokymo standartai:

Veterinarijos felčerio rengimo standartas, valstybinis kodas S362301;

Pienininko rengimo standartas, valstybinis kodas S354101;

Geodezijos inžinieriaus rengimo standartas, valstybinis kodas S558101;

Kaimo turizmo vadybininko, valstybinis kodas S581204;

Želdynų dizaino inžinieriaus rengimo standartas, valstybinis kodas S562201

Miškininkystės darbuotojo, valstybinis kodas S362301

3.4.2.11-P-B9.2

-įsteigti žemės ūkio tęstinio mokymo bei kvalifikacijos kėlimo specializuotus centrus

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2002 metai

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 08 31 įsakymu Nr.268 įsteigti 24 centrai, rengiami centrų veiklos nuostatai.

Centrai aprūpinti kompiuterine technika, programine įranga, grafoprojektoriais, kopijavimo technika, multimedine technika ir kt. technikai įsigyti.

3.4.2.11-P-B10

identifikuoti papildomus poreikius apmokyti specialistus, atsakingus už integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) eksploatavimą

Žemės ūkio ministerija,

Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras,

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

PHARE projekto pagalba buvo organizuoti KVPIC specialistų mokymai. Programuotojai mokėsi dirbti su duomenų bazėmis Oracle programos aplinkoje (duomenų apdorojimas, ataskaitų formavimas ir t.t. )

3.4.2.11-P-B11

kelti kvalifikaciją specialistų, atsakingų už ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) tyrimo metodikos tobulinimą, duomenų surinkimą bei rezultatų analizės atlikimą

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas,

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

2001 –

2003 metų

II ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Du LAEI darbuotojai savaitę stažavosi Nyderlandų žemės ūkio ekonomikos institute, kur susipažino su Olandijos ŪADT darbo organizavimu.

2001 m. spalio 23-24 d. organizuotas seminaras, kuriame dalyvavo 90 ūkio apskaitos specialistų. 2001 m. gruodžio 11 d. seminare dalyvavo 8 ūkio apskaitos specialistai.

3.4.2.11-P-B12

vykdyti specialistų, atsakingų už žemės ūkio rinkos informacinės sistemos sukūrimą ir eksploatavimą, mokymus

Žemės ūkio ministerija,

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuvos žemės ūkio rūmai

2001 –

2003 metų

III ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė. 2001 m. numatyti darbai atlikti. PHARE LI99/IB-AG-01 projekto pagalba buvo pravesti seminarai -konsultacijos dėl LŽŪMPRIS sukūrimo. 2001 m. gruodžio mėnesį prasidėjusio PHARE LI 2000/IB-AG-01 projekto pagalba mokymai bus vykdomi toliau.

3.4.2.11-P-B13

parengti žemdirbių ir kaimo gyventojų 15 tęstinio mokymo programų

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2002 metai

Įvykdyta

2001 m. parengtos ir patvirtintos programos:

Parengtos formaliojo tęstinio profesinio mokymo programos:

A, B, C, AC, D ir E kategorijų traktorininkų mokymo programos;

Poilsio kaime organizatoriaus II lygio mokymo programa;

Kaimo bendruomenės veiklos organizavimo programa

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programos:

Augalų apsaugos sertifikavimas;

Augalų apsaugos priemonių naudotojų;

Asmenų dirbančių su fumigantais;

Prekybos darbuotojų prekiaujančių augalų apsaugos priemonėmis;

Kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų;

Vaistažolių auginimo;

Ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų verslumo ugdymo;

Ekonominės plėtros ir alternatyviųjų pajamų skatinimo;

Ūkininkų ūkio veiklos buhalterinė apskaita (4 programos pagal išsilavinimo ir veiklos lygius);

Gyvulių skerdenų kokybės vertinimas;

Laboratorinių ir dekoratyvinių gyvūnų auginimas;

Veterinarijos farmacinė veikla;

Pašarų kokybės vertinimas

3.4.2.11-P-B14

stiprinti institucijų, atsakingų už integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) įgyvendinimą, techninę bazę

Žemės ūkio ministerija,

Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

2001 metais KVPIC PHARE projektų lėšomis gavo paramą, kuri leido sustiprinti techninę bazę, užtikrinančią IAKS sudėtinių dalių efektyvesnį funkcionavimą. Per 2001 m. KVPIC gavo kompiuterinės (aplikacijų serveris, programuotojų darbo vietos) ir programinės įrangos (vaizdo apdorojimo programinė įranga, GPS matavimo sistema, GIS – geografinės informacinės sistemos programinė įranga regioniniams ofisams ir t.t.), kuri išsprendė greitesnį duomenų apsikeitimą tarp rajonų VMVT ir centrinės duomenų bazės kuriant ir palaikant gyvulių registrą (bazinį IAKS registrą).

3.4.2.11-P-B15

stiprinti techninę bazę ir tobulinti programinę įrangą tyrimams pagal ūkio apskaitos tinklo (ŪADT) metodiką atlikti

Žemės ūkio ministerija,

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas,

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Sustiprinta ir išplėsta Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) techninė bazė bei patobulinta programinė įranga tyrimams pagal ūkio apskaitos tinklo (ŪADT) metodiką atlikti.

Įrengtas 11 Mb/s pralaidumo radijo ryšio kanalas, jungiantis centrinį biurą su LITNET'u Kaune ir užtikrinantis stabilų bei greitą duomenų apsikeitimą su biurais rajonuose. Sudarytos sąlygos kaupti informaciją, kurios reikia žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos analizei atlikti, jų pajamoms apskaičiuoti bei žemės ūkio politikai formuoti.

3.4.2.11-P-B16

aprūpinti institucijas techninėmis priemonėmis, reikalingomis žemės ūkio produktų rinkos duomenims surinkti, juos kaupti, apdoroti ir atlikti analizę

Žemės ūkio ministerija,

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuvos žemės ūkio rūmai

2001 –

2003 metų

II ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Nupirkta kompiuterinė ir sisteminė programinė įranga, sukurta duomenų bazės struktūra ir pagrindiniai komponentai.

Sukurta programinę įrangą pieno ir pieno produktų grupės pirminiams duomenims įvesti į elektronines laikmenas, pasirengta ataskaitų rengimui bei jų teikimui vartotojams.

3.4.2.11-P-B17

reorganizuoti Mokymo metodikos centrą į Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybą ir ją techniškai modernizuoti

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2002 metai

Dalinai įvykdyta

ŽŪM 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 292 nuo 2001 m. sausio 02 d. įsteigta Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyba.

Viešojo pirkimo būdu įsigyta kompiuterinė multimedinė technika, programinė įranga, mobili mokymo laboratorija

3.4.2.11-P-

B18

parengti dokumentus Lietuvos įtraukimui į ES “trečiųjų šalių registrą”

Žemės ūkio ministerija

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

Parengta teisinė (Ekologinio žemės ūkio taisyklės, taikomos ekologinio žemės ūkio priežiūros ir kontrolės institucijoms. Detalios ekologinių gamybos ūkių, sertifikuotos produkcijos perdirbimo įmonių tikrinimo taisyklės, nuobaudų taikymo sistema esant pažeidimams) ir informacinė medžiaga (Ekologiškų produktų kiekiai, kuriuos numatoma eksportuoti į ES šalis, augalų apsaugos priemonių, dezinfekcinių medžiagų, trąšų ir dirvos gerinimo priemonių leistinų naudoti ekologiniuose ūkiuose sąrašai, informacija apie ekologiškos produkcijos gamintojus, sertifikuotos žemės plotus, gauta nepriklausomų ekspertų ataskaita apie ekologinio žemės ūkio sertifikavimo sistemą) bei kita informacija pagal ES reglamento 92/94/EEB nuostatas. Medžiaga 2002 m. sausio mėn. bus pateikta ES Komisijai vertinimui.

3.4.2.11-P-

B21

stiprinti Kaimo plėtros programų skyrių apskrityse materialinę techninę bazę siekiant užtikrinti tinkamą nacionalinės paramos bei ES stojimo paramos programos (SAPARD) lėšų administravimą

Žemės ūkio ministerija,

Apskrities viršininkų administracija

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Sustiprinta Kaimo plėtros programų skyrių materialinė - techninė bazė: sukurtos kompiuterizuotos darbo vietos, įsigyta kito darbui reikalingo ilgalaikio turto (kopijavimo aparatai, spausdintuvai, metalinės spintos ir pan.). Taip pat įsigyta baldų, kurie skirti naujų darbo vietų materialiniam aprūpinimui, bei automobiliai, kurie yra reikalingi kontrolieriams atliekant patikras įvairiose Lietuvos vietose. Visas šis ilgalaikis turtas padės tinkamai administruoti nacionalinės paramos bei ES stojimo paramos programos (SAPARD) lėšas.

3.4.2.11-P-

B22

tęsti socialinės infrastruktūros plėtrą bei žemės ir maisto ūkio modernizavimą, panaudojant SAPARD lėšas( trys prioritetinės kryptys):

 

 

 

 

3.4.2.11-P-

B22.1

- ekonominės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų skatinimas

Žemės ūkio ministerija,

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, numatytos šio prioriteto įgyvendinimui, bus gautos tik kitais metais, t.y. investiciniai projektai bus pradėti vykdyti 2002 metais.

3.4.2.11-P-

B22.2

– tobulinti kaimo infrastruktūrą

Žemės ūkio ministerija,

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, numatytos šio prioriteto įgyvendinimui, bus gautos tik kitais metais, t.y. investiciniai projektai bus pradėti vykdyti 2002 metais.

3.4.2.11-P-

B22.3

profesinis mokymas

Žemės ūkio ministerija,

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, numatytos šio prioriteto įgyvendinimui, bus gautos tik 2002 metais.

3.4.2.11-P-

B22.4

-techninė parama

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra rie Žemės ūkio ministerijos

2001 metai

Nevykdoma

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo akredituota tik 2001 m. lapkričio 26 d., todėl SAPARD lėšos, numatytos šio prioriteto įgyvendinimui, bus gautos tik 2002 metais.

3.4.2.11-P-

B23

išplėsti Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros funkcijas intervencinėms priemonėms administruoti

Žemės ūkio ministerija,

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

2001 –

2002 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Kadangi sumažintas intervencinių priemonių finansavimas, Agentūra turėjo atleisti 5 žmones ir apriboti naujų žmonių priėmimą.

3.4.2.11-P-

B27

įgyvendinti Ekologinio žemės ūkio programą

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė. Šiais metais numatytos priemonės įgyvendintos. Specialiojoje kaimo rėmimo programoje buvo patvirtinta Ekologinio žemės ūkio plėtotės finansavimo tvarka. Įgyvendinant programines priemones (tiesioginių išmokų už sertifikuotų pasėlių hektarą mokėjimas, sertifikavimo išlaidų dalinis kompensavimas bei priemonių intensyvaus karsto zonoje įgyvendinimas) 2001 m. pasiekti šie pagrindiniai rodikliai:

 • sertifikuota 280 ekologinės gamybos ūkių;
 • sertifikuotas žemės plotas padidėjo iki 6400 ha;
 • paklausios rinkose ekologiškos žemės ūkio produkcijos užauginta 30 proc. daugiau nei 2000 m.

 

 

 

 

 

 

3.4.2.11-P-

B29

įvesti etatą ekologinės žemės ūko produkcijos gamintojų ar importuotojų pranešimų apie savo veiklą rinkimui bei sertifikavimo organizacijų kontrolei

Žemės ūkio ministerija

2001 metų

III ketvirtis

Įvykdyta

Žemės ūkio ministro 2001 05 31 įsakymu Nr. 22-K patvirtinta Žemės ūkio ministerijos struktūra. Šiuo įsakymu įsteigtas Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyrius. Skyriuje numatytas etatas ekologinės žemės ūko produkcijos gamintojų ar importuotojų pranešimų apie savo veiklą rinkimui bei sertifikavimo organizacijų kontrolei vykdyti.

3.4.2.11-P-

B31

įgyvendinti pažangaus ūkininkavimo taisyklių ir rekomendacijų žemdirbių apmokymo ir informavimo programą

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2003 metų

IV ketvirtis

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė. Šiais metais numatyti darbai atlikti. Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 241 ,, Dėl žemdirbių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo” parengta ir viceministro J.Panamariovo patvirtinta ir Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyboje įregistruota žemdirbių tęstinio profesinio mokymo programa ,,Pažangaus ūkininkavimo taisyklių ir rekomendacijų įgyvendinimas”. Pravesti 3 mokymo kursai Bariūnų žemės ūkio bendrovėje (kursus išklausė 120 dalyvių) bei 2 seminarai ūkininkų Litkevičiaus ir Driuko demonstraciniuose ūkiuose.

3.4.2.11-P-B32

įsteigti SAPARD įgyvendinimo priežiūros skyrių (Žemės ūkio ministerijoje arba Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamente prie Žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio ministerija

2001 metų

I ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. balandžio 9 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 106 ,,Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 – 2006 metų programos priežiūros” Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamentui prie ŽŪM pavesta vykdyti priežiūros komiteto sekretoriato funkcijas.

 

 

 

 

 

3.4.3. Žuvininkystė

Priemonės kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.4.3-P-

A4

stiprinti žvejybos laivų kontrolę pagal ES reikalavimus: pasirengti įdiegti palydovinę laivų stebėjimo sistemą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

*2001 –

2003 metai

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. numatyti darbai įvykdyti. 59 žvejybiniuose laivuose instaliuoti palydovinio ryšio siųstuvai

3.4.3-P-

B4.1

įkurti Žvejybos monitoringo centrą

2001 –

2003 metai

Dalinai įvykdyta

Priemonė tęstinė, 2001 m. numatyti darbai įvykdyti. Nupirktas žvejybos monitoringo centras. Paruošta sutartis su olandų firma “Telstar” dėl žvejybinių laivų stebėjimo.

3.4.3-P-

A5

sukurti Lietuvos žvejybos laivų registrą

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija,

Susisiekimo ministerija

*2001 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Vyriausybės 2001-08-20 nutarimu Nr. 1010 patvirtinta "Žvejybos laivų registravimo žvejybos laivų rejestre tvarka". Dėl užsitęsusio projekto PHARE 2000 patvirtinimo Europos Komisijoje, veikiantis žvejybos laivų registras bus įsteigtas iki 2002 m. vasario mėn.

3.4.3-P-

A6

sukurti kompiuterizuotą duomenų bazę apie žuvų išteklių naudojimą:

- kvotos;

- duomenys apie Lietuvos laivams išduodamus leidimus žvejoti;

- žvejybos pastanga;

- žuvų iškrovimai;

- perkrovimai;

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

*2001 metai

Nevykdoma

Dėl projekto PHARE 2000 užsitęsusio patvirtinimo Europos Komisijoje ši priemonė bus įgyvendinta pagal PHARE 2000 iki 2002 m. liepos mėn.

- pardavimai;

- žvejybos laivų registro duomenys

3.4.3-P-

A8

apmokyti specialistus, dirbsiančius su žvejybos laivų registru

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

*2001 metų

IV ketvirtis

Nevykdoma

Dėl projekto PHARE 2000 užsitęsusio patvirtinimo Europos Komisijoje ši priemonė bus įgyvendinta pagal PHARE 2000 iki 2002 m. vasario mėn.

3.4.3-P-

A9

apmokyti specialistus, kurie dirbs su kompiuterizuota duomenų baze

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

*2001 –

2002 metai

Nevykdoma

Dėl projekto PHARE 2000 užsitęsusio patvirtinimo Europos Komisijoje ši priemonė bus įgyvendinta pagal PHARE 2000 iki 2002 m. liepos mėn.

3.4.3-P-

A10

apmokyti žvejybos laivų kapitonus ir personalą dirbti su palydovinio ryšio sistemomis

Žemės ūkio ministerija Aplinkos ministerija

*2001 metų

II ketvirtis

Įvykdyta

Gegužės mėn. įvyko pirminiai apmokymai, organizuoti latvių firmos “Reids”. Žvejybinių laivų personalo apmokymai vyks, kai pradės veikti žvejybos monitoringo centras.

3.4.3-P-

B11

stiprinti išteklių būklės tyrimus – modernizuoti Klaipėdos tyrimų laboratoriją

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

2001 metai

Įvykdyta

2000-2001 m. pradžioje iš ES paramos Lietuvos žuvininkystei lėšų atnaujintas laboratorijos pastatas.

Š.m. liepos – rugpjūčio mėn. 1 mokslininkas tobulinosi stažuotėje – NAFO išteklių tyrimo programoje

3.4.3-P

B12

stiprinti šviežių žuvų pirmojo pardavimo kontrolę

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

2001 metai

Įvykdyta

2001 birželio 25 d.Žemės ūkio ministro įsakymas Nr 213 “Dėl pirminio žuvų pardavimo tvarkos Lietuvos Respublikos uostuose patvirtinimo”. Įsigaliojimas nuo 2002 m. sausio 1 d.

3.4.3-P-

B13

padėti perdirbimo įmonėms pasirengti sertifikavimui (metodikų parengimas)

Žemės ūkio ministerija

2001-

2002 metai

Dalinai įvykdyta

Pagal Užsakomųjų tyrimų programą išleisti ir išplatinti įmonėms du leidiniai – “Bazinių RVASVT programų sudarymas įvairių žuvų produktų gamybai” ir “Gerosios gamybos (GGT) ir Gerosios higienos (GHT) taisyklių parengimas žuvų perdirbimo įmonėms”.

3.4.3-P-

B14

informuoti bei apmokyti žuvų perdirbėjus bei žvejybos laivų specialistus

Žemės ūkio ministerija

2001 –

2002 metai

Dalinai įvykdyta

Parengti leidiniai pagal Užsakomųjų tyrimų programą bus išplatinti įmonėms

3.6.1.3 Vanduo

Priemonės

kodas

Priemonė

Atsakingos institucijos

Įvykdymo terminai

Vykdymo statusas

Vykdymo ataskaita

3.6.1.3-P-

B3

rengti Valstybinės taršos nitratais mažinimo programą

Žemės ūkio ministerija,

Aplinkos ministerija

2001 metų

IV ketvirtis

Įvykdyta

2001 m. gruodžio 19 d. patvirtintas Žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymas Nr. 452/607 ,,Dėl vandenų apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų patvirtinimo “ kuriame įteisinti pagrindiniai Taršos nitratais mažinimo programos principai bei pasidalyta atsakomybė tarp Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų rengiant ir įgyvendinant šią programą.

Pirmas programos rengimo etapas įvykdytas. Programa bus rengiama 2002 m., vykdant priemonę 3.22.4-D1

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS METINĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2001 METUS

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: Administruoti bei kontroliuoti Europos Sąjungos paramos programos (SAPARD) lėšas, įgyvendinti nacionalines paramos programas bei nuo įstojimo į Europos Sąjungos dienos vykdyti ir administruoti visus atsiskaitymus, susijusius su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) finansuojamomis žemės ūkio rinkos reguliavimo ir paramos programomis.

Strateginiai tikslai: Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemones.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS STRATEGINIAME PLANE, APRAŠYMAS

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt): Parama žemės ūkiui ir maisto pramonei, 2364 tūkst. Lt.

Programos tikslas: Užtikrinti Agentūros išlaikymą ir jai pavestų funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Įgyvendinant programos tikslą, būtina užtikrinti, kad mokėjimo institucijai priskirtos užduotys (funkcijų atskyrimas, patikra vietoje, kontrolė prieš vykdant mokėjimą) būtų atliekamos tinkamai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

1. Tinkamas investicinių projektų, finansuojamų SAPARD ir valstybės lėšomis, vertinimas, administravimas ir kontrolė.

2. Specialistų, kurie dirbs su projektais, apmokymas ir kvalifikacijos kėlimas.

3. Elektroninės projektų apskaitos ir valdymo sistemos centriniame ir regioniniame lygmenyje įdiegimas ir būtinos materialinės bazės sukūrimas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: -

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: -

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiais veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais: Buvo parengti visi reikiami dokumentai, susiję su Naconalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos akreditacija. 2001 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 857 Agentūra buvo akredituota.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: -

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: -

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Išoriniai veiksniai:

Svarbiausias Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos veiklą įtakojantis veiksnys – Lietuvos Respublikos ir Europos komisijos pasirašyta ir 2001 m. birželio 21 d. ratifikuota Daugiametė finansavimo sutartis. Remiantis šia sutartimi, 2001 lapkričio 26 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl paramos valdymo funkcijos perdavimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai, taip pat bus vykdoma Agentūros veiklos priežiūra. Europos Komisijai nustačius, kad .Daugiametės finansavimo sutarties nuostatos nevykdomos, gali būti laikinai sustabdyti Agentūros įgaliojimai tol kol jie nebus pataisyti ir pašalinti.

Metinės finansavimo sutartys, kurios sudaromos tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos yra teisinis dokumentas, kuris suteikia pagrindą Europos Komisijai skirti, o Lietuvos Respublikai, konkrečiai Agentūrai, administruoti SAPARD programai skiriamus metinius finansavimo asignavimus. Neužtikrinus šių sutarčių pasirašymo, Agentūros veikla įgyvendinant SAPARD turėtų būti sustabdoma dėl lėšų neskyrimo.

Pagal Europos Bendrijos Tarybos reglamentą Nr.1268/1999 šalims kandidatėms yra numačiusi skirti finansinę paramą pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD). Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos reikalavimų, keliamų SAPARD paramos įgyvendinimui, yra finansinis šalies kandidatės indėlis, t. y. iki 25 proc. kiekvieno projekto paramos sumos turi būti finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Neskyrus nustatytos dalies valstybės lėšų bendram investicinių projektų finansavimui, Europos Komisija inicijuos SAPARD paramos lėšų teikimą, t.y. virš 30 mln. eurų kasmet.

Šiuo metu numatytas Agentūros darbuotojų skaičius gali užtikrinti apie 700 investicinių projektų per metus administravimą. Žymiai padidėjus projektų skaičiui, esami Agentūros žmogiškieji resursai bus nepakankami pavestų funkcijų vykdymui.

Siekiant tinkamai pasirengti Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimui ir skiriamos finansinės paramos įsisavinimui, Lietuva privalo sukurti ES reikalavimus atitinkančią institucinę struktūrą. Kaip pažymėta NAPP institucijų plėtros plane, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra), kaip vienintelei institucijai Lietuvoje, vykdančiai mokėjimo agentūros funkcijas, ateityje bus suteiktos šios funkcijos:

tiesioginių išmokų, vykdomų ir ES BŽŪP paramos priemonių administravimas;

paramos žuvininkystės sektoriui iš FIFG fondų administravimas.

Siekiant sukurti ES reikalavimus atitinkančią administracinę struktūrą, Agentūros plėtrai ir informacinių sistemų sukūrimui iki įstojimo į ES datos būtina skirti pakankamus materialinius resursus. Neskyrus minėtų resursų, kyla pavojus negauti ES teikiamos paramos.

.Tuo pačiu Agentūra, vykdydama Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo nuostatas, įgyvendina nacionalinę žemės ūkio paramos politiką ir administruoja nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programas. Jų įgyvendinimas vykdomas pagal ES reikalavimus, keliamus investicijų programų administravimui, bei daugeliu atveju papildo ES teikiamą paramą žemės ūkio ir kaimo plėtrai (SAPARD programa).

Vidiniai veiksniai

Pagal 2001 m. kovo 5 d. tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos pasirašytą Daugiametę finansavimo sutartį, Agentūra atlieka tris pagrindines funkcijas: autorizuoja paraiškas (priima sprendimą dėl projekto finansavimo), vykdo mokėjimus ir juos apskaito, teikia ataskaitas bei informaciją apie administruojamus ir kontroliuojamus projektus, prižiūri vykdomų projektų eigą. Atsižvelgiant į nurodytas funkcijas bei darbų apimtis, patvirtinta Agentūros struktūra, etatų skaičius bei sukurta materialinė techninė bazė.

Vienas iš svarbiausių Agentūros akreditacijos kriterijų – darbuotojų kvalifikacija ir jų tęstinis mokymas. Tinkama kvalifikacija gali tiesiogiai įtakoti tinkamą investicinių projektų vertinimą, lėšų panaudojimo kontrolę bei vykdomų programų priežiūrą.

Aukščiau išvardintų funkcijų vykdymui būtinas efektyvus esamos administracinės struktūros ir turimų materialinių techninių priemonių panaudojimas.

Ateityje, didėjant ES paramai, centrinė administravimo struktūra turės būti gerai išvystyta ir pilnai atitikti Europos sąjungos keliamus reikalavimus tokio tipo institucijoms. Atsižvelgiant į finansuojamų projektų skaičių, būtina užtikrinti pakankamą regioninių padalinių pasirengimą jiems deleguotų paraiškų, mokėjimo prašymo surinkimo bei patikros vietoje funkcijų atlikimui.

 

 

Direktorius Evaldas Čijauskas

 

 

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽŪM

2001 M. METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 1. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija

Formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės kadastro bei geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityje.

Strateginiai tikslai

1. Užbaigti piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimą.

2. Parengti perspektyvinę šalies žemės tvarkymo ir administravimo strategiją, kurios įgyvendinimas užtikrintų žemės nuosavybės teisių apsaugą, sudarytų sąlygas racionaliam žemės naudojimui, konkurencingų ūkių kūrimui, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimui, infrastruktūros plėtrai ir bendrai subalansuotai žemės ūkio ir kaimo plėtrai bei žemės rinkos funkcionavimui.

3. Tobulinti ir modernizuoti šalies žemės kadastrą, suderinant jį su ES reikalavimais, bei sukurti bendrąją žemės informacinę sistemą.

4. Sukurti unifikuotas georeferencinių duomenų bazes, integruotas į ES informacinę erdvę ir NATO, sudarančias sąlygas šalies ūkio plėtrai ir valstybės saugumui bei suverenitetui užtikrinti, o taip pat geografiškai orientuotų registrų ir kadastrų funkcionavimui užtikrinti.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽŪM STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

DIRVOŽEMIO TYRIMO IR ŽEMĖS ĮVERTINIMO PROGRAMA ( 650 tūkst.Lt)

Programos tikslai

Sudaryti žemės vertinimo planus (žemėlapius), reikalingus žemės vertės nustatymui rengiant žemės reformos žemėtvarkos, sklypų konsolidavimo projektus, teikiant duomenis žemės kadastrui, mokesčių už žemę apskaičiavimui, nepalankių ūkininkauti teritorijų išskyrimui ir kt. tikslams.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

 1. Atlikti žemės įvertinimo darbus.

2. Atlikti dirvožemio tyrimą ir kartografavimo darbus, išanalizuoti mėginius ir sudaryti dirvožemio žemėlapius M 1:10000.

3. Kurti ir kaupti dirvožemio duomenų bazę GIS skaitmeninėje formoje M 1:10000.

Uždaviniams įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”.

Programa įvykdyta. Rezultate atlikti šie strateginiame veiklos plane numatyti darbai:

1. Sudaryti žemės vertinimo žemėlapiai M 1:10000, naudojantis turima arba atnaujinta dirvožemio tyrimo, agrocheminio tyrimo, nusausintų plotų inventorizacijos ir kita medžiaga, kadastro vietovių ir jų dalių teritorijoms.

2. Tiriant dirvožemius, atlikti paruošiamieji darbai, surinkta vietovės kartografinė medžiaga M 1:10000 – topografiniai ar reljefo žemėlapiai, išnagrinėti geomorfologiniai duomenys ir kt. Atlikti lauko tyrimo ir kartografavimo darbai, kasant kasinius (dirvožemio profilius) prakasas ir zonduojant nustatyti dirvožemių tipai ir potipiai, - granuliometrinė sudėtis. Skirtingų dirvožemių ribos pažymėtos kartografuojant kartografinėje medžiagoje. Iš dirvožemio profilių paimti mėginiai buvo analizuojami dirvožemio laboratorijoje, apibendrinami analitiniai duomenys ir koreguojami lauko tyrimo duomenys. Sudaryti dirvožemio žemėlapiai M 1:10000, parodantys dirvožemių paplitimą ir pasiskirstymą teritorijoje, jų įvairovę.

3. Ištirti reikalingų dirvožemių duomenys ir sudaryta GIS duomenų bazė.

VALSTYBINĖS ŽEMĖS APSKAITOS PROGRAMA (200 tūkst.Lt)

Programos tikslai

Užtikrinti valstybinę žemės apskaitą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

 1. Paruošti valstybės žemės apskaitos programinės įrangos papildymą ir pakeitimą.
 2. 2. Paruošti valstybės žemės apskaitos suvestinius duomenis.

  3. Parengti leidinį apie žemės fondo 2001 m. sausio 1d. būklę.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”.

  Programa įvykdyta. Rezultate atlikti šie strateginiame veiklos plane numatyti darbai:

  1. Atliktas valstybinės žemės apskaitos programinės įrangos papildymų ir pakeitimų projektavimas, dokumentavimas, bandymai.

  2. Paruošti valstybinės žemės fondo apskaitos 2001 01 01 suvestiniai duomenys.

  3. Sumaketuotas ir atspausdintas leidinys apie žemės fondo 2001 m. sausio 1 d. būklę.

  VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS DARBŲ PROGRAMA ( 320 tūkst. Lt.)

  Programos tikslai

  Rengti teminę kartografinę medžiagą;

  Parengti skaitmeninius žemės naudojimo specialiųjų sąlygų nustatymo žemėlapius;

  Rengti žemės ir vandenų išteklių apskaitą ir monitoringus, naudojant distancinius (remote sensing) tyrimo metodus;

  Rengti žemėtvarkos teritorinio planavimo dokumentus.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždaviniai:

  1. Parengti žemėlapius apie šalies žemės, vandenų, augmenijos dangos išteklių kiekybinius ir kokybinius rodiklius ir apie šalies žemės naudojimą bei žemėnaudų ribas.

 3. Sukurti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų GIS duomenų grafinę ir atributinę bazę visos šalies teritorijos kadastro vietovėms.
 4. Parengti duomenis apie šalies žemės ir vandenų išteklius, jų kokybę bei vykdyti monitoringą, atitinkantį Europos Sąjungos standartus.
 5. Parengti specialiuosius – detaliuosius žemėtvarkos teritorinio planavimo dokumentus (schemas ir planus) įvairiems žemės tvarkymo sprendimams šalies ir regiono (rajono) lygmenyje, kuriais būtų įgyvendinama šalies žemės tvarkymo ir kaimo plėtros strategija.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”.

Programa įvykdyta. Rezultate atlikti šie strateginiame veiklos plane numatyti darbai:

1. Parengtas žemės reformos suvestinio analoginis žemėlapis M 1:50000 ir sudarytas katalogas.

2. Papildyti ir patikslinti analoginiai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapiai M 1:10000.

3. Įdiegtas žemės ir vandenų išteklių monitoringas, naudojant distancinius tyrimo metodus, atitinkančius Europos Sąjungos MARS ir EUROSTAT standartų reikalavimus.

4. Parengta ir vektorizuota į skaitmeninę GIS formą perspektyvinė žemės naudojimo ir žemės dangos schema rajono savivaldybės teritorijai M 1:50000 analoginėje formoje.

VALSTYBINĖS ŽEMĖS TVARKYMO PROGRAMA (1665 tūkst. Lt.)

Programos tikslai

Metodiškai vadovauti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesui, žemės reformos ir žemėtvarkos projektų įgyvendinimui, šalies žemės tvarkymui bei žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemos kūrimui ir jos funkcionavimui.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Įgyvendinti žemės reformą, sukurti teisinę sistemą žemės rinkai, žemių konsolidavimui bei žemės ir kito nekilnojamojo turto sistemai funkcionuoti.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”.

Vykdant programą, buvo įgyvendinamos šios 11-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

 1. Parengti LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir LR Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektus (IX – 22);
 2. Parengti žemės tvarkymo ir administravimo reformos principines nuostatas (IX-23);
 3. Parengti LR Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti LR Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projektą (IX-24);
 4. Parengti LR Žemės įstatymo pakeitimo bei papildymo įstatymo projektą (IX-25);
 5. Parengti LR Nekilnojamojo turto registro ir kadastro įstatymo projektą (IX-26).

Patvirtinus 12-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones, programa buvo tęsiama, įgyvendinant šias priemones:

 1. Parengti: Žemės įstatymo, Žemės reformos įstatymo, Piliečių teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo, Apskrities valdymo įstatymo, ir kitų reikalingų įstatymų pakeitimo projektus (470);
 2. Parengti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriame būtų reglamentuojama laisvos valstybinės žemės pardavimas ir nuoma (302);
 3. Parengti Lietuvos Respublikos žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo koncepciją ir, jai pritarus, šio įstatymo projektą (303);
 4. Parengti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir registro įstatymų pakeitimo projektus (304).

Programa įvykdyta nepilnai, kadangi tvirtinant 12-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones buvo pratęsti kai kurių ankstesnės programos priemonių (Parengti LR Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti LR Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projektą; Parengti LR Žemės įstatymo pakeitimo bei papildymo įstatymo projektą; Parengti LR Nekilnojamojo turto registro ir kadastro įstatymo projektą) įvykdymo terminai, juos perkeliant į tolimesnį laikotarpį.

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA IR EKSPOATAVIMAS (2127 tūkst. Lt.)

Programos tikslai

Užtikrinti nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos plėtrą ir eksploatavimą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

 1. Projektuoti, vystyti ir aktualizuoti centrinę kadastro GIS duomenų bazę.
 2. Kurti ir vystyti regioninių kadastro GIS duomenų bazes ir užtikrinti jų funkcionavimo priežiūrą.
 3. Vystyti Nekilnojamojo turto kadastro informacinę sistemą pagal Nekilnojamojo turto
 4. registro ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimus.

 5. Užtikrinti Nekilnojamojo turto informacinės sistemos eksploatavimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”.

Programa įvykdyta. Rezultate atlikti šie strateginiame veiklos plane numatyti darbai:

1. Atliktas regioninių kadastro GIS duomenų bazių testavimas ir importavimas į centrinę GIS duomenų bazę, centrinės kadastro GIS bazės administravimas. Tobulinta kadastro GIS duomenų bazių struktūra, sukurtos vartotojų aplikacijos.

2. Vykdytas regioninių kadastro GIS duomenų bazių administravimas. Atliktas sklypų kadastro numerių įvedimas ir reagavimas pagal kadastro ir registro duomenų bazių sulyginimą ir žemėtvarkos skyrių archyvinę medžiagą. Atlikta žemės sklypų planų kontrolė ir sklypų ribų įvedimas į skaitmeninį kadastro žemėlapį prieš registraciją.

3. Atliktas duomenų bazės modelio ir programinės įrangos projektavimas, sistemos integravimas su kitomis posistemėmis, aptarnaujančias NTK sistemą.

4. Vykdytas nekilnojamojo turto informacinės sistemos administravimas.

SPECIALIOJI PROGRAMA – ŽEMĖS REFORMOS VYKDYMAS (40000 tūkst. Lt.)

Programos tikslai

Sukurti sąlygas tolimesniam žemės pertvarkymui.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

1. Išmokėti kompensaciją už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius.

2. Nustatyti respublikos dirvožemių rūgštingumą bei juose esantį maisto medžiagų kiekį.

3. Sudaryti sąlygas grąžinti žemę buvusiems savininkams.

4. Paspartinti nuosavybės teisių į žemę atkūrimą.

5. Informuoti visuomenę apie šalyje vykdomą žemės reformą bei ateities perspektyvas.

6. Žemės reformą vykdančių darbuotojų valdymo išlaidos.

7. Įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos projektus.

8. Grąžinti skolintas lėšas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”.

Programa įvykdyta nepilnai, kadangi buvo nepakankamas atskirų priemonių finansavimas. Pagal strateginį veiklos planą buvo numatyti atlikti šie darbai:

1. Išmokėtos kompensaciją už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius (priemonė neįvykdyta dėl negautų asignavimų).

2. Atlikti dirvožemių agrocheminiai tyrimai (priemonė įvykdyta dalinai, nes negauti visi planuoti asignavimai).

3. Žemės, suteiktos pagal valstiečio ūkio įstatymą, išpirkimas asmeniniam ūkiui (priemonė neįvykdyta dėl negautų asignavimų).

4. Teismo išlaidų, susijusių su bylų dėl nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę nagrinėjimu bei išlaidų teisinei pagalbai, apmokėjimas (priemonė įvykdyta).

5. Informacinės medžiagos (leidinių, lankstinukų, stendų, internetinio puslapio) parengimas ir platinimas, seminarų bei konferencijų žemės tvarkymo klausimais organizavimas (priemonė įvykdyta dalinai dėl nepakankamo finansavimo).

6. Žemės reformą vykdančių darbuotojų valdymo išlaidos (priemonė įvykdyta dalinai dėl nepakankamo finansavimo).

7. Nuosavybės teisę įrodančių dokumentų parengimas, žemės paženklinimas vietoje ir kiti žemės reformos darbai (priemonė įvykdyta dalinai dėl nepakankamo finansavimo).

8. Kitos priemonės, susijusios su skolintų lėšų į spec. kaimo rėmimo programą grąžinimu (priemonė įvykdyta).

LIETUVOS VALSTYBINIO GEODEZINIO PAGRINDO IŠVYSTYMO IR TOBULINIMO, LIETUVOS TERITORIJOS, EKONOMINĖS ZONOS IR KONTINENTINIO ŠELFO KARTOGRAFAVIMO PROGRAMA ( 5445 tūkst. Lt.)

Programos tikslai

Įsijungti į europinę geografinės informacinės sistemos erdvę, užtikrinti geodezinės ir kartografinės medžiagos atitikimą ES ir NATO standartams.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

 1. Sukurti geografiškai orientuotų valstybės kadastrų, registrų unifikuotą duomenų bazę, integruotą į ES informacinę erdvę, tinkamą operatyviam ir efektyviam valstybės darbui.

2. Siekti geografinės informacijos integravimo į bendrąją informacinės visuomenės plėtrą.

3. Dekoncentruoti teritorinį valstybės valdymą geodezijos ir kartografijos srityje.

4. Užtikrinti ginkluotųjų pajėgų, laivybos ir aeronavigacijos aprūpinimą geodezine, kartografine medžiaga, atitinkančia tarptautinius ir NATO standartus.

5. Užtikrinti geodezinių ir kartografavimo darbų, reikalingų valstybės sienos demarkavimui, jos apsaugai, efektyvumą ir kontrolę.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Programa vykdyta, siekiant įgyvendinti Vyriausybės strateginius tikslus (prioritetus) ,,1.2. rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acguis”; ,,1.3.užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, ekonomikos augimo skatinimą”; ,,1.5.plėtoti informacinę visuomenę”.

Vykdant programą, buvo įgyvendinamos šios 12-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

 1. Parengti aeronavigacinius žemėlapius pagal ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) standartus (281);
 2. Parengti stambaus mastelio kartografavimo programą urbanizuotoms teritorijoms; Atnaujinti Lietuvos teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo ir Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje kartografavimo programas (306);
 3. Parengti Lietuvos valstybės sienos demarkavimo geodezinę ir kartografinę medžiagą ir baigti demarkuoti valstybės sieną, užtikrinant šių darbų finansavimą, su Lenkijos Respublika, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacija (514).

Programa įvykdyta nepilnai, kadangi buvo nepakankamas finansavimas geodezinio pagrindo atnaujinimo darbams atlikti.

Vykdant programą, atlikti šie strateginiame veiklos plane numatyti darbai:

1. Parengtas georeferencinių duomenų, registrų, kadastrų hierarchinės piramidės modelis; suderinta geografiškai orientuotų duomenų bazių valdymo infrastruktūra su ES analogiškų struktūrų modeliu; parengtas valdymo struktūros, kaupiančios geografinius duomenis, pavyzdinis modelis; patobulinta InGIS specifikacija; suderintas Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektas, atsižvelgiant į LR Seimo komitetų pastabas; išduotos licencijos geodeziniams, kartografiniams darbams, sukurta licencijuojamų darbų kokybės kontrolės sistema; dalyvauta tarptautiniuose projektuose ir programose, Eurogeografics veikloje; parengti teisės aktai kartografinės produkcijos autorių teisėms ginti.

2. Parengti siūlymai dėl geografinių duomenų panaudojimo ministerijų, departamentų, mokslo bei mokymo įstaigų taikomosiose programose.

3. Parengta savivaldybių kartografavimo programa; parengta savivaldybių geodezinių tinklų išvystymo programa; parengtas savivaldybės, kaupiančios geografinius duomenis, pavyzdinis modelis.

4. Kaupta, sisteminta ir teikta medžiaga NATO valstybėms, apibrėžta sutartimi su NIMA; parengtos įslaptintos geodezinės-kartografinės medžiagos apskaitos, naudojimo ir apsaugos taisyklės; į nacionalinius normatyvus perkelti NATO standartai, specifikacijos, reglamentai; parengta ir išleista aeronavigacinių žemėlapių M 1:250 000 specifikacija; parengti 3700 kv.km ploto aeronavigaciniai žemėlapiai; sudarytas ir išleistas aeronavigacinis NN35-1 JOG serijų 1501 ir 1501 AIR 15118 kv.km ploto žemėlapis; atlikti Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos klasės tinklo matavimai 250 km atkarpoje; sudarytas Lietuvos valstybinis gravimetrinis pirmos klasės tinklas (51 punktas); parengti 10 000 kv.km ploto topografiniai žemėlapiai; parengta 3425 kv.km Lietuvos teritorijos georeferencinių duomenų bazė; pradėta pastoviai eksploatuoti GPS stotis; sudarytas GPS III klasės tinklas Lazdijų r.; atnaujinta GKPIS duomenų bazė.

5. Parengta metodinė normatyvinė medžiaga valstybės sienos demarkavimui*; parengti derybiniai pasiūlymai Lietuvos delegacijai deryboms su kaimyninėmis valstybėmis*; dalyvauta derybose dėl valstybės sienos demarkavimo*; vykdyta demarkavimo darbų kontrolė, pateiktos išvados Mišriajai komisijai*; organizuotas sienos ženklų koordinavimas, demarkavimo geodezinės ir kartografinės medžiagos rengimas, jos derinimas*; atlikti paruošiamieji valstybės sienos žemėlapių sudarymo darbai ir pagaminta Lietuvos valstybės sienos demarkavimo geodezinė ir kartografinė medžiaga su : Lenkijos Respublika (2002m.), Baltarusijos Respublika (2003 m.), Rusijos Federacija (2004m.)*.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Artimiausiu laikotarpiu planuojama:

 1. Visomis išgalėmis spartinti piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo užbaigimą;
 2. Rengti teisinę ir organizacinę bazę tolimesniam šalies žemės tvarkymui ir administravimui, atitinkančiam subalansuotos plėtros principus, vykdyti.

Planuojamų priemonių, sąlygojančių sėkmingą žemės ūkio ir kaimo plėtrą, įgyvendinimui neigiamą įtaką gali turėti nepakankamas ir nesavalaikis piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo darbų ir juos administruojančių institucijų finansavimas.

 

 

 

 

Žemės ūkio viceministras -

generalinis direktorius Kazys Maksvytis

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija:

Įgyvendinti valstybės politiką gyvulių veislininkystės srityje, vykdant šios šakos valstybinę priežiūrą.

Strateginiai tikslai:

1. Užtikrinti gyvulių veislininkystės 2001-2005 m. programos vykdymą ir lėšų, skirtų jai įgyvendinti, planavimą ir racionalų naudojimą;

2.Vadovaujantis ES Komisijos sprendimais, parengti teisinius norminius aktus dėl selekcinio proceso tvarkymo palaipsnio perdavimo pripažintoms veislininkystės institucijoms;

3. Harmonizuoti gyvulių veislininkystės norminius aktus pagal ES reikalavimus;

4. Atstovauti Lietuvos gyvulių veislininkystės šakai tarptautiniame gyvulių apskaitos komitete (ICAR), tarptautinėje bulių įvertinimo taryboje (INTERBULL), Europos gyvulininkystės produkcijos gamintojų asociacijoje (EAAP), FAO genetinių išteklių komisijoje.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ TARNYBOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimais (tūkst.Lt):

Gyvulių veislininkystės įstatymo ir kitų su veislininkyste susijusių teisės aktų vykdymo valstybinė priežiūra skirti asignavimai 2001 m. - 1319 tūkst.Lt

Programos tikslas:

Reglamentuoti gyvulių veisimą, skatinant jų laikytojus auginti geriausių veislių veislinius gyvulius.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Koordinuoti ir kontroliuoti veislininkystės programos vykdymą, teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Žemės ūkio ministerijai teisės aktų projektus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti įvykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Vadovaudamasi Gyvulių veislininkystės įstatymu ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 05 04 nutarimą Nr. 518 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, o taip pat siekdama, kad toliau būtų plėtojama nacionalinė gyvulių veislininkystė, išsaugotas genofondas, didėtų gyvulių, paukščių, žvėrelių, triušių, bičių produktyvumas, gerėtų gaminamos produkcijos kokybė ir kad gaminama produkcija būtų konkurencinga, mažėtų gyvulių produktyvumo skirtumai tarp Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos, gerėtų Lietuvos augintojų organizacijų veikla, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) pateikė Žemės ūkio ministerijai Gyvulių veislininkystės 2001-2005 m. programos projektą. Žemės ūkio ministras 2001 06 06 šią programą patvirtino Įsakymu Nr. 182 „Dėl gyvulių veislininkystės 2001-2005 metais programos“ ir pavedė Tarnybai organizuoti programos priemonių vykdymą, finansavimą bei kontrolę.

Lietuvos Respublikos Seimas Gyvulių veislininkystės įstatymo 20 straipsniu „Valstybės parama veislininkystei“ veislinę gyvulininkystę pripažino prioritetine žemės ūkio šaka.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Tarnyba dalyvauja tobulinant derybinę poziciją Nr. 7 „Žemės ūkis“ atstovaudama gyvulių veislininkystę pagal žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl pasirengimo narystei Europos Sąjungoje darbo grupių sudarymo“ patvirtintą pasirengimo narystei ES darbo grupių reglamentą.

Suderinti su ES direktyvomis bei komisijos sprendimais ir išleisti žemės ūkio ministro įsakymai:

2001m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 138 „Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių“ pagal ES direktyvas ir komisijos sprendimus 86/130 EEB, 94/515 EEB ir ICAR reikalavimus.

2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 220 ,,Dėl kilmės knygų nuostatų” pagal ES direktyvas ir komisijos sprendimus 84/247/EEB, 84/419/EEB, 86/404/EEB, 88/124/EEB, 89/501/EEB, 89/502/EEB, 89/503/EEB, 89/504/EEB, 89/505/EEB, 89/506/EEB, 96/78/EEB, 93/623/EEB, 90/254/EEB, 90/255/EEB, 90/258/EEB.

2001 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 324 ,,Dėl galvijų genetinio įvertinimo pagal produktyvumo požymius metodikos ir veislinių bulių vertinimo komisijos“ pagal ES direktyvas ir Komisijos sprendimus 86/130 EEB, 94/515 EEB.

2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 481 ,,Dėl kilmės ir zootechninių reikalavimų, taikomų importuojamiems iš trečiųjų šalių veisliniams gyvuliams, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams" pagal ES direktyvas ir Komisijos sprendimus 94/28/EB, 96/509/EB, 96/510/EB, 93/623/EEB.

Suderinti su ES direktyvomis bei komisijos sprendimais ir išleisti Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymai:

2001m. birželio 6 d. įsakymas Nr.16 „Dėl mėsinių galvijų apskaitos dokumentų“ pagal ES komisijos sprendimus 86/130 EEB, 94/515 EEB ir ICAR reikalavimus;

2001m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr.28 „Dėl veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės, veislinių kiaulių kontrolinio penėjimo ir skerdenų vertinimo taisyklių bei veislinių kiaulių apskaitos formų“ pagal ES komisijos sprendimus 89/507 EEB, 90/118 EEB, 90/119 EEB.

Tarnyba 2001 metais organizavo Lietuvos pasirengimo narystei ES programos (NAPP) Acquis priemonių planą įgyvendinimą veislininkystės sistemos institucijose:

dalinai sustiprinta Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM materialinė techninė bazė (centriniame ir regioniniame lygmenyje), ryšium su integracija į ES;

vykdant valstybės įmonės ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” modernizavimą pagal ES reikalavimus įsigyti kompiuteriai bei kompiuterinė įranga produktyvumo kontrolės duomenims kaupti ir perduoti;

pradėta rekonstruoti kontrolinio buliukų penėjimo stotis (UAB ,,Šilutės veislininkystė”), kuri bus pasirengusi užtikrinti mėsinių buliukų penėjimosi ir mėsinių savybių kontrolės vykdymą pagal ES reikalavimus;

Lietuvos veterinarijos akademijoje pradėta modernizuoti mėsos tyrimų laboratorija pagal ES reikalavimus;

valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje įrengta skerdenų kokybės vertinimo laboratorija pagal ES reikalavimus. Paruoštas projektas dėl tvartų rekonstrukcijos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų vykdymas

Tarnyba, vykdydama savo veiklos programą, per metus rengė žemės ūkio ministro įsakymus:

Įsakymo

data, Nr.

Įsakymo pavadinimas

Įsakymo rengimo tikslai Tarnybos veiklos programos vykdymui

2001.03.12

Nr.55

Dėl gyvulių, žvėrelių veislynų, veislinių bandų, paukščių veislinių ir reprodukcinių ūkių sąrašo

Selekcinio-veislinio darbo planų, , veislininkystės apskaitos tvarkymo kontrolė

2001.03.20

Nr.66

Dėl veislinės medžiagos grynaveisliškumą patvirtinančių dokumentų pripažinimo tvarkos

Pažymų apie importuojamų veislinių gyvulių ir paukščių, gyvulių spermos ir embrionų grynaveisliškumą išdavimas, importuojamų gyvulių ir naminių paukščių, gyvulių spermos ir embrionų apskaitos tvarkymas

2001.04.05

Nr. 100

Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis: Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociaciją, Holšteinų galvijų gerintojų asociaciją, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją, Lietuvos arklių augintojų asociaciją, Žemaitukų veislės arklių augintojų asociaciją.

Keliamų reikalavimų pripažintoms veislininkystės institucijoms atitikimo tikrinimas, jų veiklos kontrolė.

2001 05 02

Nr.138

Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių

Taisyklių vykdymo priežiūra

2001.05.31

Nr. 177

 

 

Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis: Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociaciją, Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociaciją, Lietuvos avių augintojų asociaciją.

Keliamų reikalavimų pripažintoms veislininkystės institucijoms atitikimo tikrinimas, jų veiklos kontrolė.

2001 06 22

Nr. 208

Dėl pieninių gyvulių produktyvumo, pieno sudėties bei kokybės kontrolės ir informacijos tikrinimo taisyklių

Taisyklių vykdymo priežiūra

2001 06 25

Nr. 217

Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo

Tarnybai nuo 2002 05 01 įdiegiama nauja funkcija – skerdenų vertinimas pagal kokybę

2001 06 29

Nr. 220

Dėl kilmės knygų nuostatų

Pieninių galvijų, mėsinių galvijų, kiaulių kilmės, arklių kilmės, avių kilmės ir ožkų kilmės knygų nuostatai, jų vedimo tvarka.

VGVPT vykdo įsakymo vykdymo priežiūrą

2001 07 17

Nr. 246

Dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų dalinio pakeitimo

Tarnybos nuostatų papildymas skerdenų klasifikavimo funkcija

2001 07 27

Nr. 261

Dėl respublikinių ristūnų žirgų varžybų – bandymų organizavimo

Tarnyba kontroliuoja lėšų paskirstymą pagal sąmatą, dalyvauja žirgų varžybų – bandymų organizacinio komiteto darbe.

2001 09 19

Nr. 324

Dėl galvijų genetinio įvertinimo pagal produktyvumo požymius metodikos ir veislinių bulių vertinimo komisijos

Įsakymo vykdymo priežiūra ir dalyvavimas vertinimo komisijos darbe.

2001 10 05

Nr. 344

Dėl specialių funkcijų nustatymo SP UAB ,,Vilniaus žirgynas”, SP AB ,,Nemuno žirgynas”, SP UAB ,,Sartų žirgynas”

Nustatytas konkretus privalomai laikyti ir veisti arklių skaičius žirgynams, VGVPT pavesta apmokėti žirgynams už laikomus arklius.

2001 11 16

Nr. 401

Dėl įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Pripažinti netekę galios ŽŪM įsakymai dėl veislynų ir veislinių bandų vertinimo

2001 12 21

Nr. 456

Dėl atstovavimo Tarptautiniam gyvulių apskaitos komitetui ( ICAR ) ir Europos gyvulininkystės produkcijos gamintojų asociacijai ( EAAP )

Tarnybai pavesta atstovauti Lietuvą šiose organizacijose ir mokėti kasmetinį nario mokestį

2001 12 29

Nr. 481

Dėl kilmės ir zootechninių reikalavimų, taikomų importuojamiems iš trečiųjų šalių veisliniams gyvuliams, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams patvirtinimo

Įsakymo reikalavimų vykdymo kontrolė, įstojus į ES.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Tarnyba savo veiklos strateginiame plane numatytas priemones 2001 metams įvykdė:

1. Rajonų valstybiniai veislininkystės inspektoriai patikrino fizinius ir juridinius asmenis, auginančius veislinius gyvulius ir teikiančius veislininkystės paslaugas – atlikta 200 patikrinimų, priimti sprendimai jų pašalinimui;

2. Išdavė 169 licencijas užsiimti gyvulių veislininkystės veikla;

3. Rengtos apžiūros ir įvertinimai veislinių gyvulių augintojų tarpe, atnaujinti veislynų veislinių bandų sąrašai, kontroliuotas arklių įvertinimas per 20 varžybas-bandymus.

4. Populiarinta veislinė gyvulininkystės per AgroBalt 2001, surengta 7 seminarai, 1 mokslinė-gamybinė konferencija.

5. Atlikti darbai atsispindi Tarnybos darbuotojų darbo ataskaitose, analizių lentelėse, Tarnybos viršininko įsakymuose, pasėdžių ir pasitarimų protokoluose.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės - įvykdyta

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys - įvykdyta

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

artimiausių 1-2 metų prioritetai: Baigti derinti gyvulių veislininkystės norminius aktus pagal ES reikalavimus. Tuo tikslu parengti arklių vertinimo taisykles; eržilų, kuilių, avinų ir ožių spermos kokybės reikalavimus, patikslinti pieninių veislių galvijų vertinimo taisykles.

numatomos vykdyti reformos: Parengti teisinius norminius dokumentus pripažintoms veislininkystės institucijoms dėl kilmės knygų vedimo, o tai įgyvendinus – prekybą veisliniais gyvuliais.

sarbios priemonės aptariami išorės ir vidaus veiksniai, kurie galėtų turėtio neigiamą įtaką, įgyvendinant numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:

 

 

 

 

Viršininkas Kęstutis Juozas Saikevičius

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBOS PRIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I.MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: vykdyti Lietuvoje dauginamos bei išvežamos iš respublikos ir įvežamos iš kitų šalių prekinės sėklinės bei sodinamosios medžiagos ir grūdų bei jų produktų kokybės valstybinę kontrolę.

Strateginiai tikslai:

1. Įgyvendinti valstybės politiką sėklininkystės bei grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo srityse.

2. Užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama kokybiška sėklinė bei sodinamoji medžiaga ir grūdai bei jų produktai.

3. Sukurti vieningą sėklinės bei sodinamosios medžiagos ir grūdų bei jų produktų kokybės kontrolės sistemą, atitinkančią ES reikalavimus.

II.PROGRAMOS, NUMATYTOS VALSTYBINĖS SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas: prekinės sėklinės bei sodinamosios medžiagos ir grūdų bei jų produktų kokybės valstybinė priežiūra ir sertifikavimas.

Programos įgyvendinimui skirta 2688 tūkst.Lt

Programos tikslai:

1.Užtikrinti, kad į rinką patektų kokybiška prekinė sėklinė bei sodinamoji medžiaga, atitinkanti Lietuvoje galiojančius privalomuosius kokybinius reikalavimus.

2. Kontroliuoti superkamų ir laikomų intervenciniuose fonduose bei valstybės rezerve grūdų kokybę.

Programos įgyvendinimo uždaviniai:

1.Kontroliuoti visos prekinės sėklinės bei sodinamosios medžiagos kokybę, ją sertifikuojant pagal Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) schemas.

Šio uždavinio įgyvendinimui buvo numatyta įdiegti tarptautinę sėklų tyrimo metodiką, apmokyti laboratorijos specialistus darbui pagal ją, parengti laboratoriją perakreditavimui pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) standartą, atnaujinant laboratorinę įrangą ir priemones, sukurti kompiuterizuotą informacijos surinkimo sistemą.

Šiuo metu laboratorijoje pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) taisykles atliekamos švarumo, kitų rūšių sėklų ir 1000 sėklų svorio nustatymo, daigumo, drėgmės ir gyvybingumo analizės. Tarptautinio audito metu buvo pripažinta, kad laboratorijoje sukurta kokybės užtikrinimo sistema, atitinkanti ISTA sėklų tyrimų laboratorijų akreditavimo standartą. ISTA Vykdomojo komiteto sprendimu laboratorija perakredituota. Laboratorijoje įgyvendinamas kompiuterizavimo planas.

Uždavinio įgyvendinimui buvo numatyta kontroliuoti 19000 t sertifikuotos prekinės sėklos ir sodinamosios medžiagos, sertifikuota – 22053 t, kontroliuoti sodo augalų 4700 tūkst.vnt., įvykdyta – 5423 tūkst.vnt.

2. Rengti norminius dokumentus ir kokybės vertinimo metodikas, atitinkančias tarptautinius reikalavimus.

Uždavinio įgyvendinimui buvo numatyta išanalizuoti turimus norminius dokumentus ir parengti naujus privalomus kokybinius reikalavimus pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, javų, daržovių, grikių ir runkelių sėklai, atitinkančius ES reikalavimus.

Žemės ūkio ministro įsakymais buvo patvirtinti privalomieji kokybės reikalavimai: javų sėklai, parengti pagal ES Tarybos direktyvą 66/402/EEB; runkelių sėklai – pagal ES Tarybos direktyvą 66/400/EEB; grikių sėklai – pagal ES Tarybos direktyvą 66/402/EEB; aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai – pagal ES Tarybos direktyvą 69/208/EEB; daržovių sėklai – pagal ES Tarybos direktyvą 70/458/EEB, pašarinių augalų sėklai – pagal ES tarybos direktyvą 66/401/EEB, augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklės – pagal ES tarybos direktyvas 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 66/403/EEB, 69/208/EEB, 70/458/EEB, 93/64/EEB, 93/62/EEB, 66/403/EEB.

3.Vykdyti ūkininkų ūkių, žemės ūkio įmonių ir kitų ūkio subjektų atestaciją.

Uždavinio įgyvendinimui buvo numatyta vertinti ūkininkų ūkių, žemės ūkio įmonių ir kitų ūkio subjektų pasirengimą auginti ir ruošti prekinę sertifikuotą sėklą bei sodinamąją medžiagą pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir išduoti leidimus šiai veiklai vykdyti.

Sertifikuojant sėklą, sodinamąją ir kitą dauginamąją medžiagą buvo kontroliuojama 270 ūkininkų ūkių, žemės ūkio įmonių ir kitų ūkio subjektų.

4.Kontroliuoti grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimą greituoju metodu.

Įgyvendinti šiam uždaviniui buvo numatyta sukurti vieningą grūdų kokybės įvertinimo tinklą prietaisais Infratec ir užtikrinti šio tinklo funkcionavimą.

2001 m. baigtas kurti vieningas grūdų kokybės vertinimo Infratec analizatoriais tinklas, modeminio ryšio pagalba jungiantis 39 prietaisus. I-ajame pusmetyje visiems Infratec analizatoriams instaliuoti patobulinti kalibraciniai modeliai, skirti kviečių, rugių, miežių, rapsų kokybės rodiklių nustatymui. Taip pat instaliuota atnaujinta programinė įranga, skirta analizatorių administravimui, kalibracinių lygčių sudarymui ir duomenų kaupimui bei apdorojimui.

Šio uždavinio įgyvendinimo kriterijus – kontroliuojamų grūdų bei jų produktų greituoju metodu kiekis tonomis. 2001 m. buvo numatyta kontroliuoti 230 tūkst.tonų grūdų ir jų produktų, įvykdyta – 369 tūkst.tonų.

5.Rengti ir teikti išvadas apie įmonių galimybes ir pasiruošimą supirkti į intervencinius fondus bei valstybės rezervą grūdus ir tikrinti jų kokybės vertinimą, apskaitą, laikymą bei panaudojimą.

Šio uždavinio įgyvendinimui numatyta nuolat tikrinti bei atlikti kontrolinius laboratorinius tyrimus ir remiantis jų rezultatais teikti informaciją ir pasiūlymus Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, grūdų pardavėjams, supirkėjams ir kitiems ūkio subjektams apie grūdų kokybę ir priemones jų prekinės bei maistinės vertės išsaugojimui ir gerinimui.

2001 m. II-III ketv. patikrintas grūdų perdirbimo įmonių ir kitų ūkio subjektų pasiruošimas supirkti ir saugoti intervencinių pirkimų grūdus ir pateiktos išvados Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. Laikomų intervencinių pirkimų grūdų kokybės būklė nuolat kontroliuojama visose grūdų saugojimo vietose.

Šio uždavinio įgyvendinimo kriterijus – tikrinamų įmonių skaičius. 2001 metams numatyta tikrinti 20 įmonių. Patikrintas pasiruošimas ir galimybės supirkti ir saugoti intervencinių fondų grūdus 20-yje įmonių, kuriose nuolat kontroliuojama saugomų grūdų kokybės būklė ir apskaita.

Vykdant Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones, priimtas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas, žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Numatoma:

modernizuoti laboratoriją pagal ISTA standartą; sukurti sodo augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo sistemą; tobulinti daržovių ir bulvių sertifikavimo bei grūdų ir jų produktų kokybės nustatymo sistemas; parengti kokybės reikalavimus dekoratyvinių augalų bei daržovių dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklą, sėklų ir sėklinių bulvių bandinių atrinkimo ir sėklinių bulvių analizių atlikimo metodikas; parengti aliejinių ir pluoštinių augalų ligų, nurodytų privalomuosiuose reikalavimuose, nustatymo metodikas bei nacionalinius kokybės reikalavimus gėlių sėklai; įdiegti superkamų į intervencinius fondus grūdų kokybės vertinimo pagal ES Tarybos reglamentus tvarką; tobulinti vieningo grūdų kokybės nustatymo sistemos darbą ir įdiegti grūdų kokybės nustatymo metodus, atitinkančius naudojamus Europos Sąjungos šalyse; parengti licencijuotų sandėlių techninio reglamento ir leidimų išdavimo tvarkos projektus ir dalyvauti įdiegiant licencijuotų sandėlių sistemą respublikos grūdų sektoriuje; įgyvendinant Pašarų įstatymo nuostatas, pradėti vertinti ūkio subjektų pasirengimą gaminti ir tiekti į rinką pašarus bei išduoti leidimus šiai veiklai vykdyti.

 

Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas Jonas Lisauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

1.MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija:

Koordinuoti ir administruoti Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus integracijos į Europos Sąjungą (ES) procesą, vykdyti iš to kylančias užduotis bei metodiškai vadovauti šio sektoriaus pasirengimui narystei ES įgyvendinant ES Acquis, dalyvauti formuojant į ES orientuotą politiką.

Strateginiai tikslai:

1. Užtikrinti sėkmingą derybų dėl narystės ES eigą.

2. Koordinuoti integracijos į Europos Sąjungą procesą žemės ir maisto ūkyje.

3. Užtikrinti nacionalinės teisės derinimo su ES teise ir Bendrijos Acquis įgyvendinimo priežiūrą.

4. Formuoti palankią žemdirbių ir kaimo gyventojų nuomonę narystės ES klausimais.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS, APSKRITIES VIRŠININKO STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai ( tūkst. Lt )

Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą programa, 2001 metais šios programos vykdymui buvo skirta 1158 tūkst. Lt

Programos tikslas:

Koordinuoti žemės ir maisto ūkio sektoriaus pasirengimą narystei ES

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinių įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Vyriausybės strateginio prioriteto ,,rengtis narystei Europos sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos sąjungos Acquis” įgyvendinimu.

Programos uždaviniai:

1.Vykdyti Nacionalinės teisės derinimo su ES teise ir Bendrijos acquis įgyvendinimo priežiūrą.

Uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Siekiant užtikrinti sėkmingą Lietuvos žemės ir maisto ūkio pasirengimo narystei ES ir derybinio proceso eigą (Vyriausybės programos įgyvendinimo tikslas), departamentas koordinavo 14 ,,Pasirengimo narystei ES” darbo grupių veiklą. Europos Komisijai buvo teikiama papildoma informacija Derybiniam skyriui Nr. 7 “Žemės ūkis”, dalyvauta techninėse konsultacijose su Europos Komisijos atstovais Bendrosios žemės ūkio politikos, fitosanitarijos ir veterinarijos klausimais, buvo analizuojami ES teisės aktai, rengiant nacionalinės teisės aktų projektus, organizuotas ES teisės aktų vertimų autentikavimas.

Departamento darbuotojai tiesiogiai dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projekto koncepciją bei įstatymo projektą (Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonė).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 patvirtinti Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) Žemės ūkio ir Žuvininkystės sektorių Teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2001 metų planai.

Pateiktos 2001 m. I-IV ketvirčių Teisės derinimo ir Acquis įgyvendinimo priemonių planų vykdymo ataskaitos. Nuo 2001 m. rugsėjo mėnesio planų vykdymo ataskaitos teiktos kiekvieną mėnesį. Ataskaitos nuolat suvedamos į kompiuterinę duomenų bazę LIESIS.

Parengti derybinių skyrių “Žemės ūkis” ir “Žuvininkystė” Acquis įgyvendinančių institucijų plėtros planai, kuriems pritarta Kolegijos posėdyje.

Parengti Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos Teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų planai (Žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriai).

Koordinuotos dvišalės ir daugiašalės techninės pagalbos indikatyvinės programos, skirtos pasirengimui narystei ES: poreikio identifikavimas, planavimas, jų įgyvendinimo priežiūra, pateiktos ataskaitos. Išskirtas techninės pagalbos integracijos į ES srityje poreikis 2002 metams. Pildyta EK Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuro duomenų bazė bei duomenų bazė apie specialistų dalyvavimą mokymuose. Nuolat pildyta TAIEX harmonograma, teiktos 6 ataskaitos. Užpildytas 2001 metų teisės patikros sąrašas Screening 2001.

2.Įgyvendinti integracijos prioritetines kryptis ir strategines nuostatas.

Uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Dėl nacionalinės žemės ūkio plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių 3 kartus teiktos pastabos. Atlikti parengiamieji darbai ir pradėta rengti papildoma informacija Derybiniam skyriui Nr. 7 “Žemės ūkis”. Parengtos ataskaitos Žemės ūkio pakomitečių bei Asociacijos komiteto posėdžiams apie atskirų Asociacijos sutarties straipsnių vykdymą.

Parengta bei pateikta URM informacija apie Lietuvos žemės ūkio pažangą rengiantis narystei ES Lietuvos – ES Asociacijos komiteto posėdžiui, kuris įvyko 2001 m. birželio 11 d. Vilniuje.

Dalyvauta rengiant (patvirtinta Žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 124) Maisto saugos strategiją.

Baigta rengti ir 2001 m. liepos 27 d. Europos Komisijai pateikta papildoma informacija derybiniam skyriui Nr. 7 “Žemės ūkis” (800 lapų), 2001 m. rugsėjo mėn. - papildoma detalesnė informacija (100 lapų) tam tikrais specifiniais klausimais.

2001 m. spalio 2–3, 10 ir gruodžio 5 d. Briuselyje dalyvauta techninėse konsultacijose su Europos Komisijos atstovais Bendrosios žemės ūkio politikos, fitosanitarijos ir veterinarijos klausimais dėl tolesnės derybų eigos ir apsikeitimo informacija.

2001 m. spalio – gruodžio mėn. buvo rengiama papildoma informacija, kurios poreikis išryškėjo po minėtų techninių konsultacijų. (Ši informacija (1276 lapai) buvo išsiųsta į Briuselį 2002 m. sausio 7, 14 ir 25 d.).

Parengtas Vyriausybės nutarimo projektas ,,Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo” dalinio pakeitimo”, kuris buvo 2001 m. gruodžio 29 d. pateiktas Užsienio reikalų ministerijai (patvirtintas 2002 m. sausio 14 d.; Nr. 34). Jame atsisakoma keturių pereinamųjų laikotarpių ir trijų techninių pritaikymų, o kai kurie – suformuluoti kita redakcija.

LRV 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 357 “Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 – 2006 metų programos priežiūros komiteto sudarymo” sudarytas minėtos programos priežiūros komitetas, bei Žemės ūkio ministerijai pavesta patvirtinti personalinę komiteto sudėtį, organizuoti komiteto darbą bei įsteigti jo sekretoriatą.Vykdant minėtą nutarimą, departamentui pavesta vykdyti Programos priežiūros komiteto sekretoriato funkcijas. Vykdant departamentui pavestą uždavinį, buvo rengiami Priežiūros komiteto darbui reikalingi dokumentai, taip pat pradėtas organizuoti pirmasis komiteto susitikimas.

Parengtas 2001 m. gegužės 5 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 176 “Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000–2006 metų programos priežiūros komiteto”, kuriuo patvirtinta personalinė Priežiūros komiteto sudėtis.

2001 m. rugsėjo 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu nr. 330 “Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000–2006 metų programos priežiūros” funkcijų vykdymas pavestas Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamentui.

2001 m. gruodžio 12 d. Briuselyje dalyvauta konsultacijose su Europos Komisijos atstovais dėl tolesnio prekybos žemės ūkio produktais liberalizavimo tarp Lietuvos ir ES.

3. Teikti informaciją, teisės aktų, reglamentuojančių žemės ir maisto ūkio sektorių, rengimui.

Uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

2001 m. numatyti darbai įvykdyti. Išleisti 6 informaciniai leidiniai, publikuoti 5 straipsniai, skaityta 24 pranešimai įvairiose Lietuvos vietose. El. paštu išplatinti 34 “e-žinių” informaciniai biuleteniai. Surengtas seminaras aukštiems valstybės pareigūnams “Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonių įgyvendinimas Lietuvoje; tikslai, iššūkiai ir problemos”. Aktuali informacija nuolat atnaujinama, papildoma ir pateikiama internete. Parengta ir 2001 m. gruodžio 20 d. Žemės ūkio ministerijos Kolegijoje patvirtinta Žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo rengiantis narystei ES programa.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Užtikrinti Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą politikos įgyvendinimą, koordinuoti bendrą Lietuvos žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą procesą, t.y.

- metodiškai vadovauti, rengiant bei atnaujinant Lietuvos pasirengimo narystei ES programą (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) pagal derybinius skyrius “Žemės ūkis” ir “Žuvininkystė’, teikti kiekvieno mėnesio bei metinę programos vykdymo ataskaitas suinteresuotoms institucijoms, užtikrinti ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę, pildyti duomenų bazes;

- koordinuoti ir kontroliuoti 14 pasirengimo narystei ES darbo grupių veiklą;

- dalyvauti techninėse konsultacijose, teikti papildomą informaciją siekiant užtikrinti sėkmingą derybų eigą. Vykdyti derybinių įsipareigojimų monitoringą; Koordinuoti ir dalyvauti, rengiant tolimesnius socialinių-ekonominių pasekmių scenarijus;

- užtikrinti tolesni Europos sutarties nuostatų įgyvendinimą bei šios sutarties rėmuose renginių organizavimą. Baigti antrąjį derybų etapą su ES Komisija dėl žemės ūkio ir maisto produktų prekybos režimo peržiūrėjimo;

- rengti metines ir ketvirtines ataskaitas ES Komisijai apie žemės ir maisto ūkio pažangą, rengiantis narystei ES;

- dalyvauti Techninės paramos (dvišalių, daugiašalių, PHARE ir kt.) poreikių planavime bei paramos projektų įgyvendinime, darbas priežiūros komitetuose;

- rengti teminių leidinių Europos Sąjungos, Lietuvos integracijos į ES klausimais, organizuoti informacinius renginius, koordinuoti Žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje programos įgyvendinimą.

Neigiamą įtaką, sąlygotą išorinių veiksnių, įgyvendinant numatytą programą, galėtų turėti valstybės prioritetų pasikeitimas. Taip pat neigiamą įtaką gali turėti plėtros scenarijaus sulėtėjimas iš pačios ES pusės (nusprendus atidėti planuojamą ES plėtros pradžią).

Neigiamą įtaką, sąlygotą vidinių veiksnių, įgyvendinant numatytą programą, galėtų turėti finansavimo stoka, kas gali sąlygoti kvalifikuotų specialistų praradimą.

 

Departamento direktoriaus pavaduotojas Laimonas Čiakas

 

 

 

 

ŽUVininkystĖs departamentO prie ŽemĖs Ūkio ministerijos

2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I. MISIJA, STRATEGIJA, TIKSLAI:

Misija:

Formuoti racionalią politiką žuvininkystės srityje, bei šios šakos integravimą į Europos Sąjungą struktūras, užtikrinant tausojančią žvejybą, žuvų išteklių atstatymą, skatinant žuvų perdirbimo pramonės plėtrą.

Strateginiai tikslai:

  1. Užtikrinti efektyvios, žuvų išteklius tausojančią žvejybą ir žuvų išteklių gausinimą;
  2. .Skatinti žuvų perdirbimo pramonės ir akvakultūros plėtrą, konkurencingos produkcijos gamybą;

3. Palaikyti užimtumą žuvininkystėje, kad tai užtikrintų pakankamas žvejybos, žuvų perdirbimo pramonės ir akvakultūros šakų darbuotojų pajamas;

4. Koordinuoti mokslinius žuvininkystės tyrimus žuvininkystės srityje.

II. PROGRAMŲ APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt).

Programa - ,,Lietuvos žemės ūkio administravimas”. Jos finansavimui skirta 853 tūks. Lt.

Programos tikslai: Vykdyti valstybinę žuvininkystės politiką, rengti teisinius ir norminius aktus bei vystymo programas žuvų ištekliams atkurti, žvejybai, žuvų veisimui ir asignavimui, žuvų perdirbimo pramonei ir prekybai žuvimi reguliuoti. Prižiūrėti šių programų vykdymą.

Rengti sutartis žvejybos klausimais su užsienio šalimis, tarptautinėmis žuvininkystės organizacijomis, palaikyti su jomis pastovius ryšius.

Išsaugoti ir plėsti žvejybą Baltijos jūroje ir Atlanto vandenyne bei integravimosi į pasaulinę žuvų rinką.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys. Užtikrinti žuvų išteklių tausojančią žvejybą.

Priemonių vykdymas. Siekiant užtikrinti žuvų išteklių tausojančią žvejybą paskirstomos žuvų kvotos, užtikrinančias natūralią žuvų reprodukciją, plečiamas dirbtinis vertingų rūšių žuvų veisimas.

59 žvejybiniuose laivuose instaliuoti palydovinio ryšio siųstuvai. Nupirktas žvejybos monitoringo centras. Paruošta sutartis su olandų firma “Xantic” dėl žvejybinių laivų stebėjimo. Laivų stebėjimas bus pradėtas 2002 m. įsigijus reikalingą programinę įrangą ir pasirašius sutartį su antžeminio stebėjimo olandų firma “Xantic”. Šiais metais Lietuvos palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistema turi būti suderinta su ES analogiškų sistemų parametrais.

Siekiant suderinti žvejybos pajėgumus prie žuvų išteklių būklės ir Lietuvai skiriamų žuvų sugavimo kvotų pertvarkoma žvejybos laivyno struktūra, dalį laivų specializuojant gausesnių žuvų rūšių gaudymui (pirmoje eilėje strimelių ir šprotų, kurių ištekliai yra pakankamai gausūs).

Programos uždavinys. Žvejų uosto Klaipėdoje statybos ir žvejybai reikalingos infrastruktūros sukūrimo organizavimas.

Priemonių vykdymas. Baltijos jūroje žvejojančių laivų prieplaukos Klaipėdoje statyba pradėta 2001 m. ir iki 2002 m. pradžios įrengtos krantinės. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto administracija, kuri yra šios statybos užsakovas, žvejų uosto statybą numato užbaigti 2002 m. II pusmetyje.

Uosto teritorijoje vyksta ledo gamyklos statyba. Kitų žvejybos verslui būtinų technologijų ir įrenginių statyba bus tęsiama įrengus žvejybos prieplauką.

Programos uždavinys. Žvejybos Baltijos Jūros priekrantėje optimizavimas.

Priemonių vykdymas. Lietuvos valstybinio žuvininkystės ir žuvivaisos tyrimo centro žuvininkystės laboratorija Klaipėdoje vykdė nuolatinį žuvų išteklių Baltijos jūros priekrantėje monitoringą. Šių tyrimų pagrindu buvo parengtos rekomendacijos žuvų sugavimo kvotoms nustatyti. Žuvų išteklių suderinimas su žvejojančių priekrantėje žvejybos įmonių skaičiumi įgalino išsaugoti žuvų išteklius biologiškai pagrįstose parametruose.

Kompleksinė priekrantės žvejybos ir pajūrio regiono tolesnės plėtros studija rengiama Klaipėdos universiteto ir Ekologijos instituto mokslininkų. Parengus priekrantės žvejybos mokslinį pagrindimą ateityje žvejybos įmonių skaičius bus mažinamas kartu atsižvelgiant į pajūrio regiono gyventojų – žvejų užimtumą ir persikvalifikavimo galimybę.

Programos uždavinys. Sutvarkyti pirminį žuvų pardavimą pagal ES reikalavimus.

Priemonių vykdymas. Priemonė yra daugiametė ir bus vykdoma iki 2004 metų. Pagal projektą PHARE LI00/IB/AG-03 yra ruošiamos techninės specifikacijos kompiuterizuotos duomenų bazėz įsigijimui. Konkursas dėl įrangos pirkimo bus paskelbtas 2002 m. vasario mėn.

Programos uždavinys. Plėsti ir modernizuoti žuvų perdirbimo pramonę.

Priemonių vykdymas. Uždavinys yra daugiametis. 2001 m. devynios Lietuvos žuvų perdirbimo įmonės ir septyni laivai gavo veterinarinius numerius, suteikiančius teisę ekportuoti į ES šalis visų rūšių žuvų produktus. Kitose įmonėse vykdomi jų pertvarkymo darbai siekiant sudaryti sanitarines sąlygas tokiems leidimams gauti. Rengiami įmonių verslo planai ir kiti reikalingi dokumentai jų pertvarkymui dalinai pasinaudojant SAPARD lėšomis.

Programos uždavinys. Padidinti akvakultūros įmonių gamybinio potencialo panaudojimo efektyvumą.

Priemonių vykdymas. Tam, kad padidinti akvakultūros įminių gamybinio potencialo panaudojimo efektyvumą, būtina modernizuoti vandens siurblines, įdiegti apykaitines žuvų auginimo sistemas, gerinti žuvų, ypač karpių, selekciją. Pradėta statyti moderni lašišinių žuvų auginimo linija Zarasų rajone, toliau buvo statomas Meškerinės lašišų veislyno jauniklių paauginimo cechas. Toliau tęsiami darbai dėl karpių veislių tinkamumo toliau veisti Lietuvoje selekcijos, bei karpių reprodukcinė selekcija. Buvo atliekami moksliniai – tiriamieji darbai akvakultūros, aplinkosaugos ir kt. temomis.

Programos uždavinys. Žuvivaisos darbų naturalių žuvų išteklių atstatymui organizavimas.

Priemonių vykdymas. Žuvų išteklių atstatymui, naujų, ypač vertingų žuvų rūšių įveisimui ir išsaugojimui būtina išplėsti ir atnaujinti žuvivaisos įmonių materialines technines galimybes, užbaigti lašišų veislyno statybą. Kiekvienais metais parengiama ir vykdoma žuvų įveisimo į valstybinės reikšmės vandens telkinius ir biomelioracijos programa. Toliau sėkmingai tęsiama programa ,,Lašiša – 1997 –2010”. Į vandens telkinius 2001 m.išleista 231 000- tūkst. vnt. paaugintų žuvų jauniklių.

Programos uždavinys. Nacionalinės teisės derinimas su ES teise ir šių teisės aktų projektų įgyvendinimas.

Priemonių vykdymas. Siekiant suderinti Lietuvos žuvininkystėje taikomas teisines normas su ES teise ir bendrąją ES žuvininkystės poliotika būtinas nacionalinių teisės aktų ruošimas, bei jų harmonizavimas su ES teise.

2001 m. patvirtinti šie žemės ūkio ministro įsakymai:

 • dėl Gamintojų organizacijų pripažinimo tvarkos;
 • dėl Lietuvos žvejybos laivų žvejybos tvarkos atvirose jūrose ir užsienio valstybių ekonominėse zonose;
 • dėl žvejybos užsienio valstybių vandenyse pagal žvejybos susitarimus;
 • dėl žuvininkystės politikos šiurkščių pažeidimų sąrašo.

2001 m. parengti šie žemės ūkio ministro įsakymų projektai:

 • dėl žuvų iškrovimo tvarkos ir kontrolės Lietuvos žvejybos uostuose;
 • dėl rinkos organizavimo;

Artimiausiu metu bus rengiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, žemės ūkio ministro įsakymai, kad būtų pilnai įgyvendintas žuvininkystės įstatymas.

Vyksta projektas PHARE 2000 LI00/IB/AG-03. Projektas prasidėjo 2001 m. rugsėjo 1 d. Trukmė – 24 mėn.

Paruošti projektiniai pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su Norvegija ( Žvejybos laivyno valdymo plano parengimas, Žuvų išteklių Baltijos jūroje tyrimų gerinimas).

Paruošti projektiniai pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su ES šalimis (Žuvininkystės veiksmų plano parengimas).

Vykdomos AIPP bei TDPP priemonės. Parengtas 2002 m. NAPP.

Programos uždavinys. Informacijos teikimas, teisės aktų, reguliuojančių žuvininkystę, ruošimas.

Priemonių vykdymas. Bus įgyvendinami įsipareigojimai prisiimti integravimosi į ES Derybinėje pozicijoje. Vykdomas integracijos į ES prioritetinių krypčių formavimas ir Derybinėje pozicijoje prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimas. Žuvininkystės Derybinė pozicija yra preliminariai uždaryta.

Programos uždavinys. Daugiametės (SAPARD) programos rengimas.

Priemonių vykdymas. Visiškas Europos (asociacijos) sutarties įgyvendinimas numatomas iki Lietuvos įstojimo į ES datos. Žuvų perdirbimo įmonės parengė tris verslo planus SAPARD programos lėšoms gauti. Teikiama informacija ir konsultacijos įmonėms ir visoms suinteresuotoms institucijoms, galinčioms pasinaudoti SAPARD programos lėšomis. Darbas bus tęsiamas visu programos įgyvendinimo laikotarpiu.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais.

2001 metams numatytų tęstinių programų ir priemonių dalis įvykdyta. Artimiausio laikotarpio programų ir priemonių įgyvendinimą numatoma užbaigti 2003-2004 matais.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Artimiausiu laikotarpiu pertvarkant žuvininkystės sektorių ir pereinant prie Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo, numatoma:

1. Parengti ir įgyvendinti daugiametės žvejybos laivyno valdymo programas, siekiant suderinti laivyno pajėgumus su žuvų ištekliais.

2. Plėtoti žvejybos tecnininį aprūpinimą, pastatyti Baltijos jūros žvejybos paivų prieplauką ir būtiną kranto infrastruktūrą.

3. Vykdyti pasirengimą žuvininkystės rėmimui per ES struktūrinius fondus (FIFG -Finansinis instrumentas žuvininkystei valdyti).

  1. Plėtoti akvakultūra, skatinant naujų technologijų diegimą ir selekciją.

 

Žuvininkystės departamento prie

Žemės ūkio ministerijos direktorius Vytautas Vaitiekūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas