Lietuvos Respublikos Seimas

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

 

Misija:

Tarnauti visuomenei, stiprinant jos saugumą, tobulinant regionų plėtrą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką

 

Strateginiai tikslai:

Siekdama tarnauti visuomenei, stiprinant jos saugumą, tobulinant regionų plėtrą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką, ministerija:

 • tobulina viešąjį administravimą bei koordinuoja valstybės institucijų valdymą;
 • kuria ir įgyvendina valstybės tarnybos politiką, leidžiančią sukurti profesionalią, stabilią valstybės tarnybą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus;
 • vysto informacinę visuomenę pagal Europos Sąjungos nurodytas plėtros kryptis;
 • įgyvendina Nacionalinio plėtros plano bei regionų plėtros planų priežiūrą;
 • vykdo aktyvią nusikaltimų kontrolę, kuri orientuojama aiškinti nusikaltimus ir veikti nusikaltimų padarymą sąlygojančias priežastis, siekia užtikrinti asmens teisių bei teisėtų interesų apsaugą nuo nusikalstamų kėsinimųsi;
 • stiprinant šalies nacionalinį saugumą, užtikrina valstybės sienos apsaugą;
 • šalina tokius rizikos veiksnius ir pavojus Lietuvos saugumui kaip nelegali migracija, kontroliuoja migracijos srautus – šalina kliūtis asmenims laisvai judėti, siekia užkirsti kelią neteisėtai atvykti į Lietuvos Respubliką;
 • vykdo priešgaisrinę apsaugą ir gelbėjimo darbus;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugą;
 • vykdo ir koordinuoja vidaus reikalų sistemos pasirengimo būsimai narystei Europos Sąjungoje veiklą.

 

 

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

 

Programų pavadinimai ir jų įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

 1. KOVINIS PARENGIMAS (33457).
 2. Programos tikslas - parengti Vidaus tarnybos dalinių pareigūnų ir karių pajėgas, kurių paskirtis – palaikyti viešąją tvarką, užkertant kelią laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigose laikomų asmenų masinėms riaušėms ir masiniam pasipriešinimui, kovojant su teroristais ir nusikaltėlių gaujoms, vykdant kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo įstaigų apsaugą, nuteistųjų ir kalinamųjų konvojavimą, sulaikymo ir kitas policijos operacijas.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys - palaikyti ir tobulinti Vidaus tarnybos pulkų karių kovinę parengtį.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  Parengti vidaus tarnybos pulkų reorganizavimo koncepciją ir jos įgyvendinimo planą

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-12-22 nutarimu Nr. 1609 patvirtino programą bei jos įgyvendinimo planą. Įvykdymo terminas 2001 m. IV ketvirtis - 2003 m. I ketvirtis.

  Kitų programos priemonių vykdymas:

  Sudaryti minimalias materialines sąlygas pavestų funkcijų vykdymui VRM vidaus tarnybos pulkų pareigūnams, privalomosios pradinės karo tarnybos kariams bei kitiems darbuotojams.

  Atnaujinti automobilių paką ir įsigyti ginkluotę.

  Rekonstruoti Vidaus tarnybos I pulko kareivinių ir valgyklos pastatus.

  Parengti vidaus tarnybos pulkų reorganizavimo koncepciją ir jos įgyvendinimo planą

  Įvykdyta

   

   

   

   

   

  Įvykdyta

   

  Įvykdyta

   

  Įvykdyta

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Dėl lėšų stokos privalomosios karo tarnybos karių keitimas profesionaliais pareigūnais nebuvo vykdomas. Strateginiame veiklos plane buvo numatyta metų bėgyje pravesti 10 karinių mokymų ir pratybų, o buvo pravesta – 12.

 3. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SISTEMOS KADRŲ RENGIMAS (2546).
 4. Programos tikslas - rengti kvalifikuotus žemesniosios grandies specialistus policijai ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys - parengti žemesniosios grandies policijos bei valstybės sienos apsaugos pareigūnus.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Kitų programos priemonių vykdymas:

  Sudaryti minimalias materialines sąlygas Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos personalo darbui ir klausytojų mokymuisi

  Įvykdyta

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  2001 metų bėgyje Klaipėdos aukštesniojoje policijos mokykloje buvo planuota paruošti 120 policijos pareigūnų, o paruošta 340 .

   

 5. SVEIKATOS APSAUGA (9037).
 6. Programos tikslas - vykdyti sveikatos priežiūrą vidaus reikalų sistemos pareigūnams, kuriems pagal darbo pobūdį nustatyti didesni reikalavimai sveikatai.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys -teikti visapusiškai saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas vidaus reikalų sistemos statutiniams pareigūnams, kitoms teisės aktuose nustatytoms pacientų kategorijoms, užtikrinti teisėsauginei veiklai ir visuomenės apsaugai būtiną statutinių pareigūnų prevencinę sveikatos priežiūrą.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Kitų programos priemonių vykdymas:

  Atlikti kandidatų tarnauti ir tarnaujančių statutinių pareigūnų tinkamumo tarnybai vidaus reikalų sistemoje specializuotąją medicininę ekspertizę (priimant į tarnybą, tarnybos eigoje, po sužalojimų ir pan.).

  Teikti saugios ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas to pageidaujantiems vidaus reikalų sistemos statutiniams pareigūnams bei kitoms teisės aktuose nustatytoms pacientų kategorijoms.

  Teikti stacionarinį gydymą to pageidaujantiems vidaus reikalų sistemos statutiniams pareigūnams bei kitoms teisės aktuose nustatytoms pacientų kategorijoms.

  Užtikrinti prevencinę medicininę ir psichologinę reabilitaciją statutiniams pareigūnams ir kitiems specifinių specialybių tarnautojams.

  Periodiškai profilaktiškai tikrinti statutinių pareigūnų fizinę sveikatą ir psichiką bei atlikti aukštos rizikos sąlygomis tarnaujančių pareigūnų imunizavimą.

  Įvykdyta

   

   

   

   

   

   

   

   

  Įvykdyta

   

   

   

   

   

  Įvykdyta

   

   

   

  Įvykdyta

   

   

   

   

  Įvykdyta

   

   

   

   

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai VRM strateginiame veiklos plane numatytuosius vertinimo kriterijų dydžius iš esmės atitinka.

  Pažymėtina, kad rezultatai pasiekti pagal Sveikatos apsaugos programos uždavinių įgyvendinimo rezultatų vertinimo kriterijų dydžius, apskaičiuotus 5,9% didesniems už realiai skirtus šiai programai finansinius išteklius. 10,5% mažesnį tinkamumo statutinių pareigūnų tarnybai atliktų medicininių ekspertizių skaičių nulėmė tai, kad sumažėjo personalo kaita statutinių valstybės tarnautojų pareigybėse ir į Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM Centrinę medicinos ekspertizės komisiją personalo tarnybos pasiuntė atitinkamai mažiau asmenų. Tačiau pacientų, kuriems suteiktas stacionarinis arba reabilitacinis gydymas skaičius 2001 metais didesnis už planuotąjį 5%. 2001 metais realizuota 100% VRM strateginiame 2001 metų veiklos plane numatytų statutinių valstybės tarnautojų profilaktinių sveikatos tikrinimų.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdyta priemonė ir neįvykdymo priežastis:

  Parengti sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo priemonių planą

  Nedalyvauta vykdant. Pagal Vyriausybės 2000-2004m programą už šią priemonę atsakinga institucija buvo Sveikatos apsaugos ministerija, kuri į VRM nesikreipė, todėl VRM šios priemonės vykdyme nedalyvavo.

   

   

   

 7. PENSINIS APRŪPINIMAS (61280).

Programos tikslas - organizuoti vidaus reikalų sistemos pareigūnų, išėjusių į pensiją, socialinę apsaugą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys – skirti pensijas sutinkamai su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

 

Kitų programos priemonių vykdymas:

Išmokėti paskirtas pensijas

Įvykdyta

 

 

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Vidutinį metinį pensininkų skaičių planavome didesnį, kadangi buvo prognozuojamas didesnis pareigūnų, išėjusių į pensiją, skaičius dėl vidaus reikalų sistemos organizavimo bei Valstybinių pensijų sistemos pertvarkymo koncepcijos, kuri turėjo būti patvirtinta 2001 m. antrame pusmetyje, ateityje blogėjančios išėjusių į pensiją pareigūnų sąlygas ir materialinę padėtį. Jeigu per 2000 m. buvo paskirta 1274 pensijų, tai 2001 m. tik 459. Šio kriterijaus padidėjimo laukiama vėliau. Vidutinis paskirtos pensijos dydis beveik nepakito.

 

 

 

 

 

 

5. VIEŠOJO SAUGUMO IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO POLITIKOS FORMAVIMAS, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ (16599)

 

Programos tikslas:

Organizuoti vidaus reikalų sistemos misijos (asmens ir visuomenės saugumo stiprinimo, valstybės tarnybos reformos vykdymo, valstybės administravimo tobulinimo bei regioninės plėtros srityse) įgyvendinimą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos 1 uždavinys - formuoti viešojo saugumo ir viešojo administravimo politiką bei koordinuoti jos įgyvendinimą, planuoti, analizuoti ir apskaityti sistemos veiklą bei užtikrinti kontrolę.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Parengti įstatymo, reglamentuojančio tarnybą Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose statutinėse įstaigose, projektą.

 

 

Parengti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pataisas

Dekoncentruoti teritorinį valstybės valdymą. Ši nuostata bus įtraukta į numatomą parengti Apskričių skaičiaus sumažinimo iki 5 ir jų funkcijų perskirstymo tarp savivaldybių ir apskričių koncepciją

 

Parengti Apskričių skaičiaus sumažinimo ir jų funkcijų perskirstymo tarp savivaldybių ir apskričių koncepcijos įgyvendinimo planą

 

Parengtas bendras įstatymo projektas. Vidaus reikalų ministras 2001 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.554 sudarė darbo grupę, kuriai pavedė parengti įstatymą, kuriuo būtų sureguliuota tarnyba visose Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose statutinėse įstaigose. Policijos departamento Teisės skyrius parengė ir pateikė įstatymo dalies pagal Policijos departamento kompetenciją projektą. Priemonės vykdymas atidėtas iki 2002 m. I ketvirčio.

VRM pateikė iš savivaldybių surinktus pasiūlymus dėl rinkliavų įstatymo pataisymo.

Buvo parengti Vyriausybės nutarimo ir įstatymų pakeitimo projektai dėl apskričių skaičiaus sumažinimo. Tačiau pasikeitus Vyriausybėms, šios nuostatos buvo atsisakyta. Dėl funkcijų perskirstymo tarp savivaldybių ir apskričių buvo priimtas Vyriausybės 2002-01-28 d. nutarimas Nr.122.

 

 

 

Pirmoji šios priemonės dalis neatitinka Vyriausybės 2001-2004 metų programos nuostatų (mažinti apskričių skaičių nenumatyta); antroji dalis – funkcijų perskirstymo tarp savivaldybių ir apskričių koncepcijos įgyvendinimo planą – vykdoma. Dėl apskričių skaičiaus sumažinimo: 2001-2004 m. Vyriausybės programoje nenumatyta mažinti apskričių skaičiaus iki 5 (kaip buvo numatyta Vyr. programoje 2000-2004 m.). Šiuo klausimu Vyriausybė priėmė 2001-09-11 nutarimą Nr. 1074 (pagal VRM pateiktą nutarimo projektą) Dėl funkcijų perskirstymo: LR Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl apskričių valdymo reformos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano‘‘ projektas (VRM 2001-05-31 raštas Nr. 1/2973)

 

 

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

Šio uždavinio priemonių vykdymo terminas atidėtas iki 2002 m. III ketvirčio (LRV 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr.170). Be to, yra neįvykdytos šios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento pakeitimus, taip pat pavyzdinio ministerijų darbo reglamento projektą

Laikytis nuostatos, kad įsteigus naują ar reorganizavus veikusią instituciją bendras ministerijos ar institucijos tarnautojų skaičius neturi didėti

Įgyvendinant “vieno langelio” principą (žmogus savo reikalus galės sutvarkyti paprastai vienąkart atėjęs į valdžios instituciją), papildyti Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose pavyzdinę tvarką, patvirtintą Lietuvos Vyriausybės 2000 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 654 “Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo”.

Parengti Apskričių skaičiaus sumažinimo iki 5 ir jų funkcijų perskirstymo tarp savivaldybių ir apskričių koncepciją.

Papildyti Vietos gyventojų apklausos tvarką, patvirtintą Lietuvos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 “Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 80-2357)

Neteko galios, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643. LR Vyriausybės 2001 10 04 d. nutarimu Nr.1196 nukelta į 2002 – 2003 metus.

 

 

 

Neteko galios, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643

 

 

 

 

 

Neteko galios, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neteko galios, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643

 

 

 

Neteko galios, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos 2 uždavinys - formuoti ir įgyvendinti nacionalinės regionų plėtros politiką

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Parengti Nacionalinį (regionų) plėtros 2002-2004 (2006) metų planą.

 

 

 

 

 

 

 

Parengti tvarką, reglamentuojančią Europos Sąjungos stojimo paramos instrumentų (PHARE, ISPA ir SAPARD), Europos Sąjungos struktūrinių bei Sanglaudos fondų valdymą ir kontrolę.

Aiškiai apibrėžti ministerijų atsakomybę už Europos Sąjungos struktūrinių lėšų valdymą

 

 

Pagal 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinį sprendimą “Dėl Nacionalinio plėtros plano rengimo koncepcijos įgyvendinimo” už NPP parengimą atsakinga Finansų ministerija. VRM Regionų plėtros departamentas pagal savo kompetenciją priemonę įvykdė. Parengta Nacionalinio plėtros plano rengimo koncepcija, skyrius 1.3 “Lietuvos regionų socialiniai-ekonominiai išsivystymo netolygumai”, prioriteto “Regioninė ir vietinė plėtra” aprašymas ir pateikti Finansų ministerijai

Dalyvauta vykdant priemonę, pasiūlymai pateikti Finansų ministerijai.

 

 

 

 

LRV 2001 metų gegužės 31 d. nutarimas Nr. 649 “Dėl atsakomybės už Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įgyvendinimą Lietuvoje pasiskirstymo tarp valstybės institucijų”

 

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Parengti Nacionalinį (regionų) plėtros 2002-2004 (2006) metų planą.

Parengti tvarką, reglamentuojančią Europos Sąjungos stojimo paramos instrumentų (PHARE, ISPA ir SAPARD), Europos Sąjungos struktūrinių bei Sanglaudos fondų valdymą ir kontrolę.

 

Įvykdyta

Įvykdyta

Kitų programos priemonių vykdymas:

Aiškiai apibrėžti ministerijų atsakomybę už Europos Sąjungos struktūrinių lėšų valdymą.

Įvykdyta

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

Parengti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

 

Parengti ir įgyvendinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų, atsakingų už verslo plėtrą regionuose, mokymo projektą

Įstatymo projektas suderintas su Europos Komisija. 2002 m. sausio 18 d. Briuselyje 21 derybinio skyriaus techninių konsultacijų konferencijoje. Vyriausybės 2002 02 06 d. nutarimu Nr.170 jo pateikimo terminas nukeltas į 2002 m. antrą ketvirtį

Mokymo projektas patvirtintas 2001-06-28 VRM įsakymu Nr. 345. Neteko galios 2001-09-13 VRM įsakymu Nr. 488, nes pasikeitė LR Vyriausybės programos nuostatos.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonės:

Įgyvendinti PHARE 2001-2002 metų ES programas.

PHARE 2001 įgyvendina Ūkio ministerija, o PHARE 2002 įgyvendina Finansų ministerija

 

Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

Parengti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.

Parengti ir įgyvendinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų, atsakingų už verslo plėtrą regionuose, mokymo projektą.

Vyriausybės nutarimu perkelta į 2002 m. II ketv.

 

 

Tolimesnis priemonės vykdymas atšauktas VRM 2001-09-13 d. įsakymu Nr.488

 

Programos 3 uždavinys - koordinuoti valstybės institucijų ir savivaldos institucijų santykius.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Parengti naujo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo koncepciją

Įvykdyta

Kitų programos priemonių vykdymas:

Parengti naujo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo koncepciją.

 

Nagrinėti Lietuvos teisės aktų atitikimą Europos vietos savivaldos Chartijai ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei organizuoti seminarus šia tema.

Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo koncepcija pateikta LR Vyriausybei 2001 metų lapkričio mėn. Šiuo metu pagal pateiktas pastabas koncepcija tikslinama

Parengti ir pateikti derinti teisės aktų projektai nagrinėjami kontekste atitikimo Europos vietos savivaldos chartijos nuostatoms. Parengti pasiūlymai dėl vietinių mokesčių įvedimo, naujo Nekilnojamojo turto mokesčio įvedimo ir jo priskyrimo vietiniams mokesčiams, savivaldybių vertybinių popierių (obligacijų) įteisinimo, paprogramės savivaldybių smulkiems investiciniams projektams finansuoti sudarymo valstybės investicijų programoje, kurie apsvarstyti LRV ir LSA dvišalės komisijos posėdyje.

Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

Parengti viešųjų paslaugų teikimo bendrosios nacionalinės strategijos koncepciją (įvykdyta iš dalies).

Parengta viešųjų paslaugų teikimo bendrosios nacionalinės strategijos koncepcijos rengimo techninė užduotis. Atlikta užsienio šalių viešųjų paslaugų teikimo analizė. Dėl lėšų stokos darbas pilnai nebaigtas.

 

Programos 4 uždavinys - įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Parengti naują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakciją

Įstatymo projektas pateiktas Vyriausybei 2001-10-30 VRM raštas Nr. 1-5675

Kitų programos priemonių vykdymas:

Parengti naują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo redakciją.

Tobulinti Valstybės tarnybos sistemą (norminių teisės aktų rengimas, poįstatyminių aktų vykdymo auditas, valstybės tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas).

Įvykdyta

 

Įvykdyta

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

Parengti naujo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo koncepciją

 

Reorganizuoti Valdininkų registrą į Valstybės tarnautojų registrą (iš dalies įvykdyta)

Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, priemonė nebeatitiko naujos Vyriausybės programos nuostatų, buvo atsisakyta koncepcijos rengimo

Priemonės užbaigimas numatomas 2003 m

Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

Sudaryti minimalias materialines sąlygas Valstybės tarnybos departamento darbuotojams (iš dalies įvykdyta).

Parengti naujo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo koncepciją.

 

 

 

Reorganizuoti Valdininkų registrą į Valstybės tarnautojų registrą (iš dalies įvykdyta).

 

Kurti valstybės tarnybos informacinę sistemą. (iš dalies įvykdyta).

Nepilnai sukomplektuotas Valstybės tarnybos departamentas

 

 

 

Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, priemonė nebeatitiko naujos Vyriausybės programos nuostatų, buvo atsisakyta koncepcijos rengimo

Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų priemonės užbaigimas numatomas 2003 m

 

Priemonės užbaigimas numatomas 2004 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR BENDRŲJŲ SISTEMOS FUNKCIJŲ VYKDYMAS (42810).
 2. Programos tikslas:

  Modernizuoti esamas ir kurti naujas duomenų bazes ir registrų sistemas, koordinuoti migracijos procesus, organizuoti ir vykdyti VRM finansuojamų padalinių materialinį aprūpinimą ir ūkinį aptarnavimą, kurti naują asmens dokumentų išdavimo sistemą, pasirengti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimui.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos 1 uždavinys - organizuoti Vyriausybės atstovų tarnybos, Migracijos, Informatikos ir ryšių, Turto valdymo ir ūkio departamentų bei kitų tarnybų prie VRM, nesančių savarankiškais asignavimų valdytojais, veiklą.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Kitų programos priemonių vykdymas:

  Sudaryti minimalias materialines sąlygas šių tarnybų darbui.

  Apmokėti už lizingo būdu pirktą centrinį kompiuterį.

  Įsigyti VRM padaliniams pagrindines priemones.

  Grąžinti paskolą.

  Sudaryti sąlygas Vyriausybės atstovų tarnybos funkcionavimui

  Įvykdyta

   

  Įvykdyta

   

  Įvykdyta

   

  Įvykdyta

  Įvykdyta

  Programos 2 uždavinys - įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 05 15 nutarimą Nr. 592 “Dėl Asmens dokumentų rengimo programos” ir 2000 06 06 nutarimą Nr. 653 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 “Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo programos” dalinio pakeitimo”.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  Parengti Lietuvos Respublikos paso įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens identifikavimo kortelės įstatymo projektus

   

  Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimus

   

   

  Sukurti tarpžinybinį duomenų banką ir programines priemones, leidžiančias sujungti policijos duomenų bazes.

  Lietuvos Respublikos paso įstatymas ir šio įstatymo įgyvendinimo įstatymas priimti 2001-11-08. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas ir šio įstatymo įgyvendinimo įstatymas priimti 2001-11-06

  Pateiktas Vyriausybei (2001 02 23 Nr.1/993). Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimo ir papildymo įstatymas, priimtas 2001-06-12

  Parengti reikalavimai 5 duomenų bazių integravimui: Projektas Nr. LI9908.01.02 “Nacionalinių registrų vystymas ir pasiruošimas Šengeno informacinei sistemai“(Lietuvos ieškomų objektų nacionalinis registras).

   

   

  Kitų programos priemonių vykdymas:

  Parengti Lietuvos Respublikos paso įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens identifikavimo kortelės įstatymo projektus.

  Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimus.

  Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl pabėgėlio statuso” pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.

  Sukurti tarpžinybinį duomenų banką ir programines priemones, leidžiančias sujungti policijos duomenų bazes.

  Įsigyti techninę ir programinę įrangą Migracijos tarnyboms.

  Įstatymai įsigalios 2003-01-01

   

   

   

   

  Įstatymas priimtas 2001-06-18

   

   

  Įstatymas įsigaliojo 2002-02-06

   

   

   

  Parengti reikalavimai 5 duomenų bazių integravimui:Projektas Nr. LI9908.01.02 “Nacionalinių registrų vystymas ir pasiruošimas Šengeno informacinei sistemai“(Lietuvos ieškomų objektų nacionalinis registras)

  Įvykdyta

   

  Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

  Sukurti naują asmens dokumentų išdavimo sistemą (įvykdyta iš dalies)

   

  Parengti Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl pabėgėlio statuso” pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (įvykdyta iš dalies)

  2001-12-05 Vyriausybė priėmė parengtą nutarimą dėl biudžetinės įstaigos – Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM įsteigimo. 2001-12-28 Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti Asmens dokumentų išrašymo centro nuostatai

  Projektas parengtas, 2001 m. gegužės 27 d.Vyriausybė pritarė projektui ir pateikė Seimui. 2001 m. gruodžio 20 d. Seimas pritarė projektui. Įstatymas įsigaliojo nuo 2002-02-06.

   

  Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

  Sukurti naują asmens dokumentų išdavimo sistemą (Asmens dokumentų išrašymo centro steigimas, personalo sukomplektavimas bei apmokymas darbo vietose) (įvykdyta iš dalies)

  Sukurti Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinę sistemą. (įvykdyta iš dalies)

  Sukurti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir adresų valstybės registrą ir užtikrinti jo funkcionavimą.

  2001-12-05 Vyriausybė priėmė parengtą nutarimą dėl biudžetinės įstaigos – Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM įsteigimo. 2001-12-28 Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti Asmens dokumentų išrašymo centro nuostatai.

   

   

   

  Priemonės vykdymas numatytas 2001-2003 metams. 2001 metams skirtos lėšos įsisavintos.

   

  Registras nekuriamas, svarstomas jo kūrimo būtinumas

   

  Programos 3 uždavinys - įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje priemones.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  Parengti pasirengimo įgyvendinti Nacionalinę Šengeno informacinę sistemą darbų plano projektą

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sukurti bendrąją pagalbos sistemą (įdiegti bandomąjį Bendrojo pagalbos centro modelį Vilniaus mieste)

  2001 metais buvo parengtas Nacionalinio Šengeno ACQUI priėmimo veiksmų plano (toliau – planas) projektas, kurio viena dalis buvo skirta pasiruošimo prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos planavimui. 2001 10 05 d. Vyriausybinė Europos integracijos komisija pritarė plano projektui ir išsiuntė jį į Briuselį Europos Komisijos ekspertų įvertinimui. 2001 m. gale buvo gautos Europos Komisijos pastabos dėl plano. Šių metų sausio mėn. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM, atsižvelgęs į Europos komisijos pastabas, 2002 m. vasario 04 d. raštu Nr. 6-4-513 išsiuntė Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentui plano papildymą. Šiuo metu Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas ruošia planą teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins planą, bus galima numatyti detalesnes pasiruošimo prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos priemones.

  Vidaus reikalų ministro 2001-02-28 įsakymu Nr. 76 buvo sudaryta darbo grupė Bendrosios pagalbos centro Vilniaus m. techninių sąlygų sudarymui, atsižvelgiant į veikiantį analogą vienoje iš Europos Sąjungos šalių. Vidaus reikalų ministro 2001 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.146 patvirtinti Bendrojo pagalbos centro Vilniaus mieste įrangos techniniai reikalavimai. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM paskelbė konkursą programinei įrangai įsigyti, kuri turi būti sukurta iki 2002 m. rugpjūčio 1 d. Rengiama sutartis su AB „Lietuvos telekomu“ dėl duomenų bazės atnaujinimo. Vilniaus m. VPK įsigyta techninė ir programinė įranga pasirašytą su UAB „Siemens” pagal 2001-11-07 sutartį Nr. 8-121/BZ 112050 . Įdiegta Vilniaus m. VPK. Dalyvauta žinybinės komisijos darbe ir šios priemonės vykdymas bus tęsiamas 2002 metais.

  Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  Sukurti ir finansuoti vertėjų paslaugų prieglobsčio prašytojams sistemą ir pradėti teikti paslaugas.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Organizuoti teisinės pagalbos teikimą prieglobsčio prašytojams.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Techniškai modernizuoti informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės valstybes centrą ir užtikrinti informacijos paiešką pagal finansines galimybes.

  Parengti pasirengimo įgyvendinti Nacionalinę Šengeno informacinę sistemą darbų plano projektą.

   

  2001 m. vertėjų prieglobsčio bylose paslaugų finansavimą užtikrino Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (JTVPK) pagal 2001 m. birželio 14 d. Bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir JTVPK. Migracijos departamentas parengė vidaus reikalų ministro įsakymo "Dėl užsieniečio teisės naudotis vertėjo paslaugomis įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" projektą, kuriame nustatyta, kad santykius su vertėju reguliuoja sutartis sudaryta tarp Migracijos departamento ir vertėjo (vidaus reikalų ministras įsakymą patvirtino 2001 m. rugsėjo 17 d.). Taip pat parengtas sutarties tarp Migracijos departamento ir vertėjų dėl vertimo paslaugų teikimo ir jų finansavimo projektas. Projektas derinamas. Situacija su vertėjų paslaugų finansavimu komplikuojasi dėl to, kad dažniausiai prieglobsčio bylose vertėjai nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, todėl negali išsipirkti patento ir neturi Socialinio draudimo pažymėjimų. Bandoma šią problemą spręsti, nustatant, kad vertimai iš/į prieglobsčio prašytojų kalbų/as yra autorinės teisės objektas. Vidaus reikalų ministerijos 2002 m. biudžete vertėjo paslaugoms finansuoti numatyta 60 tūkst. Lt (paprastosios išlaidos). Migracijos departamentas parengė paraišką vertėjo paslaugų viešojo pirkimo konkursui paskelbti ir pateikė ją Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Viešųjų pirkimų planavimo poskyriui.

  Teisinės pagalbos prieglobsčio prašytojams teikimo organizavimą ir finansavimą reguliuoja Bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ir Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos, pakeistas 2001 m. rugpjūčio 17 d. bei 2001 m. rugpjūčio 17 d. Protokolas dėl susitarimo įgyvendinimo. Pagal šiuos dokumentus teisinės pagalbos finansavimui nustatyti teisinių paslaugų tarifai. Šie tarifai nustatyti remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1999 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.315 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą dydžio ir apskaičiavimo tvarkos. Vidaus reikalų ministerija teisines paslaugas pradėjo finansuoti nuo 2001 m. rugpjūčio 17 d. Dėl šios priežasties iki nurodytosios datos teisinės paslaugos buvo finansuojamos iš ES ir JTVPK lėšų. Vidaus reikalų ministerijos 2002 m. biudžete teisininkų paslaugoms finansuoti numatyta 50 tūkst. lt (paprastosios išlaidos). Migracijos departamentas parengė paraišką teisinių paslaugų viešojo pirkimo konkursui paskelbti ir pateikė ją Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Viešųjų pirkimų planavimo poskyriui.

  Vykdoma nuolat

   

   

  2001 metais buvo parengtas Nacionalinio Šengeno ACQUI priėmimo veiksmų plano (toliau – planas) projektas, kurio viena dalis buvo skirta pasiruošimo prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos planavimui. 2001 10 05 d. Vyriausybinė Europos integracijos komisija pritarė plano projektui ir išsiuntė jį į Briuselį Europos Komisijos ekspertų įvertinimui. 2001 m. gale buvo gautos Europos Komisijos pastabos dėl plano. Šių metų sausio mėn. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM, atsižvelgęs į Europos komisijos pastabas, 2002 m. vasario 04 d. raštu Nr. 6-4-513 išsiuntė Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentui plano papildymą. Šiuo metu Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas ruošia planą teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins planą, bus galima numatyti detalesnes pasiruošimo prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos priemones.

   

  Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

  Techniškai modernizuoti informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės valstybes centrą ir užtikrinti informacijos paiešką pagal finansines galimybes.

   

  Įvesti naujo pavyzdžio leidimo užsieniečiams gyventi Lietuvos Respublikoje formą.

   

  Įsigyti techninės ir programinės įrangos ir pagaminti užsieniečio paso blankus (įvykdyta iš dalies).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Centras neįkurtas, nes nebuvo įsteigti 2 papildomi etatai, turėję būti įsteigti 2001 m. III ketv. Priežastis – nepakankamas Vidaus reikalų ministerijos finansavimas. Priemonei vykdyti buvo skirta 40 tūkst. litų biudžeto asignavimų. Informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės valstybės centro steigimo reikmėms Migracijos departamentas prie VRM panaudojo 22,1 tūkst. litų. Ši priemonė bus vykdoma ir 2002 metais.

  Leidimo gyventi užsieniečiams Lietuvos Respublikoje techninės specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Jos žinomos tiktai ES valstybių narių paskirtoms atsakingoms už jų spausdinimą įstaigoms. Šios priemonės vykdymas laikinai atidėtas.

  Vyriausybė 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu sutinka, kad Vidaus reikalų ministerija pirktų iš Vokietijos kompanijos ,,Giesecke & Devrient GmbH” asmens dokumentų išdavimo sistemos aparatinę, programinę įrangą ir jų diegimo, instaliavimo bei kitas paslaugas. Priemonė Nr.8 bus tęsiama 2002 metais, kadangi užsieniečio paso gamyba numatyta kartu su kitais asmens dokumentais. Užsieniečio paso blankai bus gaminami kompleksiškai su kitais asmens dokumentais. Užsieniečių pasų centralizuotas išrašymas nustatytas vidaus reikalų ministro 2001m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 4RN “Dėl Lietuvos Respublikos ir vidaus reikalų ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1RN “ Dėl asmens dokumentų technologinių ir saugumo reikalavimų bei asmens dokumentų išdavimo sistemos įrangos reikalavimų patvirtinimo” dalinio pakeitimo ir papildymo. 2001 m. balandžio 7 d. paskelbtas ribotas konkursas asmens dokumentų išdavimo sistemos aparatinei ir programinei įrangai pirkti. 2001 m. gruodžio 20 d. pasirašyta sutartis Nr. 1-6783 “Asmens dokumentų išdavimo sistemos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis”, kurioje numatyta įsigyti aparatinę ir programinę įrangą, kurios pagalba bus išrašomi ir užsieniečių pasai. Užsieniečių paso blankus numatyta įsigyti uždaro konkurso būdu.

   

  Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonės:

  Įvesti naujo pavyzdžio leidimo užsieniečiams gyventi Lietuvos Respublikoje formą.

   

   

  Įsigyti techninės ir programinės įrangos ir pagaminti užsieniečio paso blankus (įvykdyta iš dalies).

  Leidimo gyventi užsieniečiams Lietuvos Respublikoje techninės specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Jos žinomos tiktai ES valstybių narių paskirtoms atsakingoms už jų spausdinimą įstaigoms. Šios priemonės vykdymas laikinai atidėtas.

   

  LR Vyriausybė 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu sutinka, kad Vidaus reikalų ministerija pirktų iš Vokietijos kompanijos ,,Giesecke & Devrient GmbH‘‘ asmens dokumentų išdavimo sistemos aparatinę, programinę įrangą ir jų diegimo, instaliavimo bei kitas paslaugas. Užsieniečio paso blankai bus gaminami kompleksiškai su kitais asmens dokumentais.

   

   

  Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

  Sukurti bendrąją pagalbos sistemą (įdiegti bandomąjį Bendrojo pagalbos centro modelį Vilniaus mieste) (įvykdyta iš dalies).

  Vidaus reikalų ministro 2001-02-28 įsakymu Nr. 76 buvo sudaryta darbo grupė Bendrosios pagalbos centro Vilniaus m. techninių sąlygų sudarymui, atsižvelgiant į veikiantį analogą vienoje iš Europos Sąjungos šalių. Parengtos techninės sąlygos patvirtintos Vidaus reikalų ministro 2001-04-03 įsakymu Nr. 146. Įvyko Bendrojo pagalbos centro aparatūros ir programinės įrangos įsigijimo tarptautinis konkursas ir 2001-11-07 pasirašyta sutartis Nr. 8-121/BZ 112050 su UAB „Siemens“. Vilniaus m. VPK nepilnai įsigyta techninė ir programinė įranga pagal 2001-11-07 sutartį Nr. 8-121/BZ 112050 pasirašytą su UAB „Siemens“. Neįdiegta Vilniaus m. VPK. Parengtas investicinis projektas perduotas Ekonomikos ir finansų departamentui . Su Finansų ministerija nederintas. VRM 2002 metų veiklos pagrindinių priemonių plane toliau vykdyti priemonę nenumatyta.

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA (6387).

Programos tikslas:

Informaciniu pagrindu reorganizuoti valstybės valdymą, užtikrinti piliečių teisę įgyti žinias ir kvalifikaciją, sukurti informacinę infrastruktūrą, atitinkančią Europos Sąjungos standartus

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos 1 uždavinys - formuoti informacijos politiką ir koordinuoti jos vykdymą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Išnagrinėti galimybę įsteigti instituciją informacinės visuomenės plėtros klausimais ir pateikti atitinkamus pasiūlymus

Parengti Valstybinę informacinių technologijų saugumo strategiją ir jos įgyvendinimo planą

Parengti ir įgyvendinti detalią el.valdymo (el.vyriausybės) koncepciją (parengti koncepciją ir detalų jos įgyvendinimo planą)

 

 

Įsteigtas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV.

 

 

 

IT saugos strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1625

 

Parengti du alternatyvūs e-valdžios koncepcijos variantai. Projektai pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

Kitų programos priemonių vykdymas:

Sudaryti minimalias materialines sąlygas Informacinės plėtros departamento darbuotojams.

Sukurti ir įdiegti informacinę infrastruktūrą (strateginių planų sudarymas, teisinės bazės ir reglamentų rengimas, metodinės bazės kūrimas, naujų informacinių technologijų analizė).

Išnagrinėti galimybę įsteigti instituciją informacinės visuomenės plėtros klausimais ir pateikti atitinkamus pasiūlymus.

Parengti Valstybinę informacinių technologijų saugumo strategiją ir jos įgyvendinimo planą.

Parengti ir įgyvendinti detalią el.valdymo (el.vyriausybės) koncepciją (parengti koncepciją ir detalų jos įgyvendinimo planą).

Įvykdyta

 

 

Įvykdyta

 

 

 

 

 

Įvykdyta

 

 

 

Įvykdyta

 

 

Įvykdyta

 

 

 

 

 

 

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

Sukurti Integruotos valstybės registrų bei duomenų bazių sistemos kūrimo ir plėtros strategiją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti detalų informacinės visuomenės plėtros priemonių planą pagal Vyriausybės patvirtintą informacinės visuomenės plėtros strateginį planą

Parengti ir pradėti taikyti bendrus informacinių technologijų infrastruktūros ministerijose ir valstybės institucijose plėtros reikalavimus

Sukurti elektroninio parašo infrastruktūrą

Neteko galios, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643. Valstybės registrų sistemos vystymo strategijos pagrindinių krypčių” projektas 2001 vasario 15 d. buvo pateiktas Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas iš esmės pritarė (2001 gegužės 18 d. posėdžio protokolas Nr.21) Valstybės registrų sistemos vystymo strategijos pagrindinėms kryptims ir jų įgyvendinimo priemonių planui. Komitetas pasiūlė patikslinti projektą pagal posėdyje pareikštas pastabas ir teikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacinės visuomenės plėtros komisijai (toliau – Komisija). Komisijos pasitarimo 2001 gegužės 25 d. protokolu Nr. 2 pritarta projektui. Vidaus reikalų ministerijos 2001 m. birželio 26 d. raštu Nr. 1/3409 projektas pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Vyriausybė nutarė priimti projektą, kai jis bus patvirtintas Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto. Projektas šiam komitetui buvo pateiktas, tačiau komitetas jam nei pritarė, nei nepritarė. Dėl šios priežasties Vyriausybė šio projekto nepriėmė.

Neteko galios, nes funkcija perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV., VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643.

 

 

 

Neteko galios. Funkcija perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV, VRM 2001-12-06 įsakymas Nr.643.

 

 

 

Funkcija perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimai Nr. 1620, Nr. 1624)

 

 

 

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonės:

Sukurti elektroninio parašo infrastruktūrą.

 

 

Parengti apsaugos nuo žalingo turinio ir nelegalios informacijos Internete priemones.

Įsteigus Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie LRV, priemonė perduota šiam komitetui. Informacinės visuomenės plėtros komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. sausio mėn. protokolas Nr. 1.

Neteko galios, 2002 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas.

 

Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

Sukurti Integruotos valstybės registrų bei duomenų bazių sistemos kūrimo ir plėtros strategiją.

Parengti detalų informacinės visuomenės plėtros priemonių planą pagal Vyriausybės patvirtintą informacinės visuomenės plėtros strateginį planą.

Parengti ir pradėti taikyti bendrus informacinių technologijų infrastruktūros ministerijose ir valstybės institucijose plėtros reikalavimus.

Įsteigus Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie LRV, priemonė perduota šiam komitetui

 

Įsteigus Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie LRV, priemonė perduota šiam komitetui

 

 

 

Įsteigus Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie LRV, priemonė perduota šiam komitetui

 

 

 

Programos 2 uždavinys - valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų bazių integravimas ir duomenų perdavimo infrastruktūros modernizavimas – neįvykdytas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

Sujungti valstybės institucijų duomenų perdavimo tinklą (VIKT) su kitais valstybiniais tinklais ir įgyvendinti tinklo techninio atnaujinimo projektą

Sukurti integruotą esamų ir kuriamų duomenų bazių ir registrų sistemą

 

Priemonės įvykdymas yra numatytas 2002 m. pagal Vidaus reikalų ministerijos pagrindinių veiklos priemonių plane

 

 

 

Funkcija perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV (Informacinės visuomenės plėtros komisijos prie LRV 2001 m. lapkričio 27 d. protokolas Nr. 3

 

 

Kitos neįvykdytos programos priemonės ir neįvykdymo priežastis:

Sujungti valstybės institucijų duomenų perdavimo tinklą (VIKT) su kitais valstybiniais tinklais ir įgyvendinti tinklo techninio atnaujinimo projektą.

Sukurti integruotą esamų ir kuriamų duomenų bazių ir registrų sistemą.

Licencijuoti valstybės institucijų programinę įrangą.

Neįvykdyta

 

 

 

 

Funkcija perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV

Buvo išsiaiškintas programinės įrangos poreikis valstybinėse institucijose, tačiau vėliau funkcija perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

 

 

Prioritetai

Priemonės

Išorės veiksniai

Vidaus veiksniai

1.Pasiekti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo lygį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sukurti efektyviai veikiančią gaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų sistemą

 

 

 

 

 

 

 

3. Pasiekti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią valstybės sienos apsaugą ir migracijos procesų kontrolę

 1. Bus rengiama policijos sistemos optimizavimo programa;
 2. Bus parengtas įstatymo, reglamentuojančio asmens ir turto saugą, projektas;
 3. Bus parengta vidaus reikalų sistemos personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koncepciją;
 4. Bus parengtas įstatymo, reglamentuojančio tarnybą Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose statutinėse įstaigose, projektas.
 1. Bus parengtas Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos įstatymo projektas;
 2. Bus diegiamos priešgaisrinės normos ir standartai, atitinkantys Europos Sąjungos reikalavimus
 1. Bus atliekami valstybės sienos redemarkavimo darbai;
 2. Bus įrengtos kontrolinės pėdsakų juostos;
 3. Bus statomi nauji stebėjimo bokštai;
 4. Bus plėtojama sienos infrastruktūra;
 5. Bus stiprinama sulaikytų užsieniečių priežiūra, tobulinamas tyrimas, susijęs su užsieniečių teisine padėtimi, spartinamas užsieniečių išsiuntimas į kilmės šalis.
 1. Tarpnacionalinio nusikalstamumo didėjimas;
 2. Narkotikų tranzito didėjimas;
 1. Narkomanijos plitimas;
 2. Terorizmo išpuolių grėsmė;
 3. Nelegalios migracijos didėjimui neigiamą įtaką gali turėti kariniai tarptautiniai konfliktai Azijos šalyse.
 1. Netolygi socialinė-ekonominė šalies būklė;
 2. Mažėjantis finansavimas teisėsaugos institucijoms;
 3. Mažas dėmesys nepilnamečių auklėjimui ir užimtumui;
 4. Kaimo vietovių gyventojų užimtumo problema;
 5. Iki šiol nesukurta socialinės integracijos asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, sistema.
 1. Tolesnis valstybės valdymo sistemos modernizavimas;
 2.  

   

   

 3. Valstybės ir savivaldybių santykių harmonizavimas ir tobulinimas;
 4.  

   

   

 5. Institucijų veiklos demokratizavimas, įgyvendinant viešumo, skaidrumo ir tarnavimo piliečiams principus.
 1. Bus supaprastinta valstybės valdymo struktūra

 

 

 

 1. Bus patobulinta administracinės priežiūros sistema;
 2. Bus perduotos funkcijos iš apskričių į savivaldybes ir iš centrinio valdymo institucijų į apskritis.
 1. Bus įdiegtos vietinės apklausos teritorijų bendruomenių valdyme

1. Politinės valios stoka;

 • Pasipriešinimas reformoms;
 • Finansinių išteklių nepakankamumas
 •  

  1. Stiprinti informacinių technologijų saugą valstybinėse institucijose
  2.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  3. Skatinti valstybines institucijas teikti viešojo administravimo paslaugas, panaudojant skaitmenines technologijas;

   

   

   

   

   

   

   

  3. Lietuvos Centriniai Interneto Vartai (LCIV)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Bus vykdomas IT saugos valstybinės strategijos įgyvendinimo plane numatytos priemonės;
  2. Bus teisinės bazės plėtojimas;
  3. Bus parengti IT saugos standartų, metodologijos ir reikalavimai;
  4. Bus parengtos IT saugos švietimo programos kartu su Švietimo ir mokslo ministerija;
  5. Bus įsteigti Saugumo priežiūros tarnyba ir Konsultavimo (įvertinimo) padalinys, patvirtinti jų nuostatai ir veiklos planai, užmegzti santykiai su atitinkamomis užsienio struktūromis .
  1. Bus atliktos valstybinių institucijų ir įstaigų viešojo administravimo priklausomumo nuo informacinių technologijų (IT) analizės;
  2. Bus viešojo administravimo paslaugų teisinės bazės analizės IT pritaikymo kontekste atlikimas.

  1. Bus LCIV projekto išvystymas iki portalo, suteiksiančio galimybes lengviau ir greičiau gauti informaciją, susijusią su Lietuva, kaip valstybe, bei valstybės institucijomis, ir pradėtas internetu teikti viešojo administravimo paslaugas

  Lėšų trūkumas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lėšų trūkumas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Lėšų trūkumas;
  2. Dalį funkcijų dubliuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Vyriausybės, nepaisant to, kad 2001-11-27 Informacinės visuomenės plėtros komisijos, vadovaujamos Ministro Pirmininko, posėdyje nuspręsta, jog VRM vykdo el. Valdžios projektus

  Užpildyti ne visi laisvi etatai, skirti šiems darbams vykdyti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Užpildyti ne visi laisvi etatai, skirti šiems darbams vykdyti

  1. Skatinti Lietuvos regionų subalansuotą ekonomikos augimą, didinti užimtumą;
  2.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2. Rengtis narytei ES

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  1. Bus parengtos Vieningojo programavimo dokumento regioninės plėtros dalys;

 • Bus parengta regionų išsivystymo netolygumų mažinimo planavimo metodika;
 • Bus parengta Specialioji regioninės plėtros programa;
 • Bus patobulinta teisinė regioninės plėtros bazė;
 • Bus atnaujinti regionų plėtros planai;
 • Bus teikiama konsultacinė parama regionų esamoms ir steigiamoms naujoms įmonėms diegiant naujus produktus, technologijas bei standartus.
  1. Bus pasirengta vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;
  2. Bus sudarytos sutartys su PHARE 2000 ESS paslaugų teikėjais ir paramos gavėjais;
  3. Bus įgyvendintos visos PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos priemonės, įsisavintos programai skirtos lėšos;
  4. Bus parengtos Vieningojo programavimo dokumento regioninės plėtros dalys.
  1. Europos Komisijos sprendimas dėl vėlesnės Lietuvos narystės Europos Sąjungoje;
  2. Europos Komisijos pozicija derybose dėl Lietuvos narystės Europos sąjungoje;
  3. Per mažas Europos Komisijos dėmesys didėjantiems ekonominiams – socialiniams skirtumams tarp Lietuvos regionų;
  4. Europos Komisijos reikalavimas glaudinti Ignalinos AE uždarymo terminus.
  1. Lietuvos piliečių požiūris į narystę Europos Sąjungoje;
  2. Administracinių ir institucinių gebėjimų stoka rengiantis administruoti ir įsisavinti stojimo paramos ir Struktūrinius fondus;
  3. Nepakankama potencialių paramos gavėjų patirtis dirbant su pasirengimo Europos Sąjungos Struktūriniams fondams programomis.

  1. Sukurti profesionalią, stabilią, nuolat besimokančią valstybės tarnybą, atitinkančią Europos sąjungos kriterijus

  1. Bus parengti Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo teisės aktai;
  2. Bus įsteigtą Valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga;
  3. Bus reorganizuotas Valdininkų registras į Valstybės tarnautojų registrą.
  1. Galiojančio valstybės tarnybos įstatymo prieštaravimai ir Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo bei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymų priėmimų atidėjimas vėlesniam laikui;
  2. Pasikeitęs narystės ES siekis.
  3. Nepakankamas Valstybės tarnybos valdymo funkcijų finansavimas;
  4. Valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos steigimo atidėjimas;
  5. Nepakankamos lėšos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reformai ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimui.
  1. Nepakankamas Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos departamento struktūros ir tarnautojų personalinės sudėties stiprinimas;
  2. Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo politikos nebuvimas ir lėšų šiam tikslui stygius.

  POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

  VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

   

  Misija:

  Policijos misija yra tarnauti visuomenei, užtikrinant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, teikiant neatidėliotiną pagalbą asmenims, kuriems ji būtina, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, skatinant saugų eismą, formuojant saugią aplinką.

  _____________________________________________________________________________________

   

  Strateginiai tikslai:

   • užtikrinti asmens, visuomenės saugumą bei viešąją tvarką šalyje;
   • vykdyti kovą su organizuotu nusikalstamumu, narkomanija, taip pat nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą, kriminalistinių ekspertizių atlikimą, kriminalinę žvalgybą, ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo operacijų vykdymą;
   • sukurti efektyvų bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos institucijomis, kaimyninių ir Europos Sąjungos valstybių kovos su nusikalstamumu procesų kontrolės institucijomis mechanizmą;
   • įgyvendinti Šengeno ACQUIS reikalavimus užtikrinant visuomenės ir asmenų saugumą, visapusiškai aprūpinant policijos veiklą;

  _____________________________________________________________________________________

  II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

  Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

  Nusikaltimų ir teisėtvarkos pažeidimų išaiškinimas bei prevencija (386268,5).

  Programos tikslas:

  Darbo efektyvumo didinimas įgyvendinant policijos reformą.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys:

  Nusikaltimų augimo stabdymas, padarytų sunkių nusikaltimų atskleidimo gerinimas.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  1. Darbuotojų kaitos mažinimas, aukštos kvalifikacijos policijos pareigūnų tinkamo darbo apmokėjimo bei kitų įstatymų numatytų socialinių garantijų užtikrinimas.

  · Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2000 m. pradėjus vykdyti valstybės lėšų taupymo politiką, buvo pakeista ar visai panaikinta dauguma pareigūnų socialinių garantijų. Dėl to tarnybą policijoje palieka daug patyrusių pareigūnų ir tai neigiamai įtakoja policijos darbo efektyvumą. Pareigūnų kaita 2000 m. sudarė 6,2%, o 2001 m. 3,6%. Galima teigti, kad policijos pareigūnų kaitos mažėjimą lėmė tai, kad 2001 m. šalies policijos pareigūnų skaičius ir toliau mažėjo.

  Ų Ų Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  1. Parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projektą (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.39.p.):

  · 2002 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.

  2. Parengti Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymo projektą:

  · įstatymo projektas buvo rengiamas jau 2000 m. Policijos departamentas dėl jo pasiūlymus pateikė VRM Valdymo departamentui 2000-06-14 raštu Nr.5-1278 ir 2000-09-19 raštu Nr.5-1904. Policijos departamentas 2002–01-07 raštu Nr.5-45 projektas pateiktas VRM Teisės departamentui.

  3. Parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo ir su šiuo įstatymu susijusių teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektus (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.68.p.):

  · Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 2001-02-28 projektą užregistravo Nr.IXP-425.

  4. Atlikti šešėlinės ekonomikos, kontrabandos ir organizuoto nusikalstamumo būklės analizę, pateikti pasiūlymus dėl operatyvinės veiklos subjektų darbo šioje srityje koordinavimo (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.67.p.):

  · Policijos departamento 2001-01-22 raštu Nr.3S pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

  5. Pateikti siūlymus VRM Viešojo saugumo departamentui rengiant Policijos sistemos optimizavimo programą, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.82.p.):

  · Policijos departamento 2001-03-02 raštas Nr.5-534 ir 2001-03-20 raštas Nr.5-693.

  6. Reorganizuoti Policijos departamento Apsaugos organizavimo tarnybą (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.89.p.):

  · policijos generalinio komisaro 2001-12-06 įsakymas Nr.636 „Dėl komercinių ir kitų nebūdingų policijai funkcijų atsisakymo”;

  · policijos generalinio komisaro 2001-12-20 įsakymas Nr.624 „Dėl Lietuvos policijos apsaugos organizavimo tarnybos ir jos padalinių veiklos”;

  · tarp Policijos departamento VP AOT teritorinių padalinių ir UAB „Pasala“ filialų pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, numatančios signalizacijos priemonių saugomuose objektuose bei jų techninio aptarnavimo funkcijos perdavimą. Parengtos elektromonterių, kurie UAB „Pasala“ atliks signalizacijos priemonių įdiegimą bei jų techninį aptarnavimą, pareiginės instrukcijos.

  7. Kurti nacionalinį Sirene padalinį, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.74.p.):

  · policijos generalinio komisaro 2001-04-02 įsakymu Nr.218TE paskirtas atsakingas pareigūnas už nacionalinio padalinio įkūrimo koordinavimą;

  · policijos generalinio komisaro 2001-05-01 įsakymu Nr.184 sudaryta darbo grupė Sirene padalinio įkūrimui pasirengti;

  · Policijos departamente parengtas Šengeno acquis įgyvendinimo plano Policijos bendradarbiavimo dalies projektas (viena iš jo dalių yra Sirene padalinio sukūrimas) ir Policijos departamento 2001-08-31 raštu Nr.5-2443 pateiktas VRM Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos departamentui;

  8. Siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais, dalyvauti inicijuojant atitinkamų susitarimų sudarymą su Rusijos Federacija, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.79.p.):

  · pasiūlymai pateikti VRM Policijos departamento 2000 03 29 raštu Nr.5-598;

  · VRM Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos departamentas informavo, kad yra parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas dėl sutarties tikslingumo.

  9. Parengti Lietuvos Respublikos Trišalės sutarties su Latvijos Respublika ir Estijos Respublika dėl bendradarbiavimo nukentėjusiųjų ir liudytojų apsaugos srityje ratifikavimo įstatymo projektą, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.72.p.):

  · Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 2001-03-16 projektą užregistravo Nr. IXP-499;

  · Lietuvos Respublikos Seimas 2001-05-24 įstatymu Nr.IX-342 ratifikavo sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą, pasirašytą 2000-03-17 Taline.

  Ų Ų Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  1. 3.7.4-P-B5 (parengti šalies operatyvinių tarnybų kovos su nelegalia narkotikų ir psichotropinių medžiagų apyvarta strategiją).

  · kovos su nelegalia narkotikų ir psichotropinių medžiagų apyvarta strategija yra parengta ir derinama su Vidaus reikalų ministerijos atitinkamomis žinybomis.

  2. 3.4.5.2-T-B9 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektas);

  · parengtas Kelių eismo taisyklių naujos redakcijos projektas. Pagrindinė institucija, atsakinga už šio projekto parengimą, – Susisiekimo ministerija. 2000 m. gruodžio 11 d. susisiekimo ministras pasirašė įsakymą Nr. 359 ,,Dėl darbo grupės sudarymo Kelių eismo taisyklių projektui parengti“. Darbo grupėje dalyvauja ir Lietuvos viešosios policijos biuro Eismo priežiūros tarnybos atstovas;

  · 2001 m. gegužės 5 d. projektas buvo pateiktas Saugos eismo komisijai įvertinti. Artimiausiu metu projektas bus pateiktas derinti suinteresuotoms ministerijoms ir teikiamas tvirtinti Vyriausybei. Projekte yra išspręsti klausimai, numatyti Europos Tarybos direktyvoje 91/671/EEC.

  Ų Ų kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

  1. Pagal savo kompetenciją vykdyti priemones, numatytas Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programoje:

  1.1. atskleisti organizuoto nusikalstamumo apraiškų ekonomikoje mechanizmą, rengti taktines prevencines priemones šiais klausimais:

  · Policijos departamento KP ONTT 2001-06-14 pažyma Nr.2266s.

  1.2. atlikti fizinių ir juridinių asmenų turimų ginklų ir sprogmenų inventorizaciją, patikrinti jų laikymo ir naudojimo sąlygas:

  · pažymos apie ginklų laikymo sąlygas saugomos asmenų, turinčių ginklus, bylose (papildoma informacija – Lietuvos viešosios policijos biure).

  1.3. įsigyti lazerinę ir kitokią optinę techniką, skirtą pirštų atspaudų paieškai:

  · priemonė nevykdyta, kadangi nebuvo skiriamos lėšos.

  1.4. įsteigti bendrą Baltijos valstybių vidaus reikalų ministerijų ryšių karininkų tarybą, parengti pasiūlymus BMT Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės vyresniųjų pareigūnų komitetui dėl veiksmų koordinavimo: bendros kovos su automobilių vagystėmis programos įgyvendinimo naudojant palydovines sekimo sistemas; keitimosi kovos su organizuotu nusikalstamumu informacija sistemos tobulinimo; pastangų glaudžiai bendradarbiauti vienodinant valstybių teisėdarą kovos su pinigų plovimu srityje:

  · Baltijos Ministrų Tarybos vyresniųjų pareigūnų 2001 m. gegužės mėn. vykusio susitikimo Rygoje metu buvo pateikti pasiūlymai dėl bendro Baltijos valstybių Vidaus reikalų ministerijos ryšių karininkų tinklo kūrimo (pasiūlymai dabar yra svarstomi ir bus pateikti artimiausiu ministrų susitikimo metu). 2001 m. gruodžio mėn. buvo aptartas Lietuvos ir Latvijos policijų bendradarbiavimo sutarties projekto rengimas.

  1.5. parengti ir pateikti Vidaus reikalų ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro ir teisėsaugos institucijų pasikeitimo operatyvia informacija, kurios reikia su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija kovoti, sistemos tobulinimo:

  · Policijos departamento 2001–11-16 raštu Nr. 5-3117 Lietuvos Respublikos Seimui, Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerijai pateikti siūlymai dėl būtinumo iš dalies keisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos įstatymų straipsnius, reglamentuojančius informacijos perdavimą į užsienio valstybes.

  2. Pagal savo kompetenciją vykdyti priemones numatytas Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programoje 2001-2003 metų priemones:

  2.1. parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44 straipsnio „Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų įsigijimas ar laikymas nedideliais kiekiais ar narkotinių psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo“ papildymo projektą – įrašyti nuostatą dėl apsvaigusio asmens vengimo pasitikrinti dėl psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimo:

  · parengti projektai buvo teikiami derinti atitinkamoms institucijoms Policijos departamento 2001-06-05 raštu Nr.5-1564, 2001-06-13 raštu Nr.5-1643, 2001-08-23 raštu Nr.5-2357, 2001-10-29 raštu Nr.5-2984. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktas dar nepateiktas.

  2.2. parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo projektą, siekiant sustiprinti atsakomybę už narkotinių žaliavų auginimą:

  · parengti projektai buvo teikiami derinti atitinkamoms institucijoms Policijos departamento 2001-06-05 raštu Nr.5-1564, 2001-06-13 raštu Nr.5-1643, 2001-08-23 raštu Nr.5-2357, 2001-10-29 raštu Nr.5-2984. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktas dar nepateiktas.

  2.3. parengti ir išleisti atmintinę apie narkotikus policijos pareigūnams:

  · parengta ir išleista knygelė „Narkomanija ir jos prevencija“.

  3. Įgyvendinti Nacionalinės programos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą įgyvendinimo priemones 2000-2004 metams:

  3.1. parengti vaiko, patyrusio seksualinę prievartą (nukentėjusiojo) apklausos mechanizmą ir metodines rekomendacijas, kaip tokį vaiką apklausti:

  · parengtos rekomendacijos, išleistos Lietuvos kriminalinės policijos biuro NTT 2001 m. gruodžio 14 d. kriminalinės informacijos biuletenyje Nr.6.

  4. Įgyvendinti Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo strategijos įgyvendinimo 2000 - 2003 metų priemones:

  4.1. išnagrinėti Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos (ONTT) galimybes kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

  · Policijos departamento 2001-03-28 raštas Nr.5-788.

  Ų Ų gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  Buvo planuota 2001 m. sumažinti užregistruotų nusikaltimų skaičių (palyginti su praėjusiais metais užregistruotais) 6,8%. Nusikaltimų skaičius sumažėjo 3,8%. Šis rodiklis pilnai nebuvo pasiektas, kadangi šalyje išaugo nedarbo lygis (nuo 12,9% - 2000 m. iki 13,1% - 2001 m.). Be to suaktyvėjo policijos veikla, ko pasiekoje buvo daugiau užregistruota latentinių nusikaltimų (pvz. ekonominių nusikaltimų užregistruota 19% daugiau, nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis - 12,2% daugiau).

  Buvo planuota 2001 m. gerinti sunkių nusikaltimų atskleidimą (palyginti su praėjusiais metais užregistruotais) 12,9%. Sunkių nusikaltimų atskleidimas pagėrėjo 2,7%. Sunkių nusikaltimų atskleidimas pagėrėjo mažiau nei buvo planuota, kadangi 2001 m. šalyje pakito sunkių nusikaltimų struktūra (padidėjo tyčinių nužudymų skaičius). Policija buvo orientuota į ypač sunkių ir sudėtingų nusikaltimų tyrimą, kuris reikalauja didelių darbo sąnaudų.

  Ų Ų šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

  Priemonė įvykdyta pagal skirtą finansavimą.

  Programos uždavinys:

  Prevencinio darbo plėtimas, kontrolė ir koordinavimas, visuomenės įtraukimas į nusikaltimų prevenciją (policijos rėmėjai).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Policijos autoriteto tarp gyventojų, visuomenės pasitikėjimo policijos pareigūnais, kaip teisių bei laisvių saugotojais, socialinės pagalbos teikėjais, didinimas.

  · Siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą policija, apylinkės inspektoriaus, kaip pagrindinio policijos atstovo visuomenėje, įtaką užkardant ir tiriant anksčiau teistų asmenų daromus nusikaltimus, 2001 11 27 buvo parengtas policijos generalinio komisaro įsakymas Nr.43 “Dėl kriminalinės policijos ir prevencijos padalinių sąveikos gerinimo užkardant ir tiriant anksčiau teistų asmenų daromus nusikaltimus”. Įvertinus rizikos grupės vaikų, taip pat vaikų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, problemas ir siekiant imtis priemonių, kurios užtikrintų vaikų teises ir teisėtus interesus, policijos iniciatyvas buvo pasirašytas bendradarbiavimo protokolas su Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos centro vadovais. Taip pat buvo vykdomos ir kitos nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencinės priemonės.

  Ų Ų Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  1. Užtikrinti tinkamą teisėsaugos institucijų materialinį aprūpinimą, kad jos galėtų užtikrinti visuomenės saugumą, įsigyti kompiuterinės technikos, programinės įrangos, ryšio priemonių ir specialiosios technikos, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.85.p.):

  · Policijos departamento 2001-06-25 rašte Nr.5-1770 išdėstyti siūlymai dėl priemonės formuluotės bei atsakingų vykdytojų pakeitimo;

  · policijos generalinio komisaro 2001 m. liepos mėn. tarnybinis pranešimas „Dėl įsakymo vykdymo” vidaus reikalų ministrui. Kartu pateikta „Policijos departamento bei pavaldžių policijos materialinio aprūpinimo užtikrinimo programa”;

  · Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-04 nutarimu Nr.1196 patvirtintose 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonėse šios priemonės nėra;

  · Policijos departamento 2001-11-20 rašte Nr.5-3131 priemonę siūloma įrašyti į Vidaus reikalų ministerijos 2002 m. pagrindinių priemonių planą;

  · Įgyvendinant policijos automobilių parko atnaujinimo programos nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. buvo skyrusi 7 mln. Lt, (paskola su Valstybės garantija). Paskelbtas konkursas buvo apskųstas ir teismo pripažintas neįvykusiu, todėl lėšos nepanaudotos ir automobilių parkas nebuvo atnaujinamas.

  2. Kurti nacionalinį Sirene padalinį, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.74.p.):

  · įgyvendinti 2 bendro Lietuvos ir Kanados policijų projekto „Policijos darbas orientuotas į visuomenę” etapai, surengti 5 seminarai;

  · surengti mokymai pagal Europos Tarybos ir PD bendrą projektą „Žmogaus teisės ir policijos veikla”;

  3. Parengti Areštinių renovavimo ir asmenų laikymo sąlygų humanizavimo programos projektą (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.98.p.), (Vidaus reikalų ministro 2001-11-21 įsakymu Nr.616 patvirtintų 2002 metų veiklos pagrindinių priemonių plane 17 punktas, kurio įgyvendinimo terminas 2002 metų IV ketvirtis):

  3.1. atlikti šalies areštinių būklės analizę:

  · Policijos departamento VP VTULKT 2001-04-27 raštas Nr.5/9-2-1020.

  3.2. programos projektą suderinti su VRM Viešojo saugumo departamentu ir pateikti Vyriausybei:

  · Policijos departamentas 2001-07-04 raštu Nr.5-1886 programos projektą pateikė VRM Viešojo saugumo departamentui;

  · Policijos generalinio komisaro 2001-07-30 tarnybinis pranešimas viceministrui J.Liaudanskui dėl programos Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikimo 2002 metais.

  Ų Ų Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  1. 3.7.3-P-B11 (įsigyti kompiuterinę techniką, programinę įrangą, ryšio priemones ir specialiąją techniką):

  · iš skirtų lėšų šiuo metu yra įsigyta: 26 vnt. nešiojamų ir stacionarių kompiuterių, tarnybinių A ir B tipo stočių, spausdintuvų, skeneris ir kitos technikos. Artimiausiu metu ketinama dar nupirkti tarnybinių A ir B tipo stočių, stacionarių ir nešiojamų kompiuterių, skenerių, spausdintuvų. Tačiau įgyvendinant Šengeno ir Europolo konvencijų nuostatas, esamos ir ruošiamos įsigyti technikos skaičius visiškai neatitinka reikiamo poreikio.

  2. 3.7.3-P-B14 (kurti nacionalinį Sirene padalinį):

  · įkurta Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių tarnyba, kurioje bus sukurtas nacionalinis skyrius (iki šios dienos įsteigtas 1 etatas). Sirene padalinio kūrimo paruošiamieji darbai vyksta įgyvendinant 2 metų ,,Dvynių“ projektą, kurio metu vyksta pareigūnų mokymai. Etatų įsteigimas, įvairios technikos, programinės įrangos įsigijimas bus įmanomas tik gavus pakankamai lėšų ir sukūrus nacionalinę Šengeno informacinę sistemą. Realiai šis nacionalinis padalinys pradės veikti įdiegus SIS-2 informacinę sistemą (t.y. ne anksčiau kaip nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos).

  3. 3.7.4-P-B4 (aprūpinti policijos padalinius, įstaigas narkotikų paieškos ir atpažinimo priemonėmis):

  · šiais metais įsigyti 48 testų rinkiniai ,,Narko 2

  Ų Ų kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

  1. Pagal savo kompetenciją vykdyti priemones numatytas Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programoje 2001-2003 metų priemones:

  1.1. aprūpinti policijos padalinius, įstaigas narkotikų aptikimo ir atpažinimo priemonėmis:

  · Policijos departamento MTAST 2001-06-13 raštas Nr.5/23-480 (aprūpinta „NARKO 2”).

  1.2. pagerinti kriminalistinių ekspertizių tarnybos ir specializuotų narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos padalinių materialinę – techninę bazę:

  · stiprinant materialinę techninę KP KET centrinės narkotikų tyrimo laboratorijos bazę su IĮ „Line libera” 2001-09-28 pasirašytos pirkimo ir pardavimo sutartys Nr.82 (dėl dujinių chromatografų) ir Nr.83 (dėl IR spindulių spektrofotomero);

  1.2.1. įsteigti sintetinių narkotikų tyrimo laboratoriją Klaipėdos m. vyriausiajame policijos komisariate:

  · laboratorijai reikalingi prietaisai įsigyti, tačiau nėra etatų ir patalpų.

  1.3. sukurti kovos su neteisėta narkotikų apyvarta informacinę sistemą:

  · priemonei įgyvendinti skirtas finansavimas panaudotas. Sudaryta sutartis dėl reikiamos technikos pirkimo, tačiau dar ne visi reikiami kompiuteriai gauti iš tiekėjų. Šiuo metu vykdoma kompiuterinės technikos instaliavimas. (Papildoma informacija Lietuvos kriminalinės policijos biure).

  Ų Ų gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  Buvo planuota 2001 m. stabilizuoti nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis augimą, (palyginti su praėjusiais metais užregistruotais) +7%. Šios rūšies nusikaltimų augimas 2001 m. buvo +12,2. Šių nusikaltimų užregistruota daugiau nei buvo planuota, kadangi vykdant policijos reformą 2001 m. buvo įsteigti specializuoti policijos padaliniai (tiek Lietuvos kriminalinės policijos biure, tiek ir aukštesnės pakopos policijos komisariatuose), tiriantys nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis ir žymiai suaktyvėjo šios rūšies nusikaltimų tyrimas.

  Buvo planuota 2001 m. sumažinti nepilnamečių padarytų nusikaltimų skaičių (palyginti su praėjusiais metais užregistruotais) 8,9%. Šios rūšies nusikaltimų skaičius 2001 m. sumažėjo 2,2%. Šių nusikaltimų skaičius sumažėjo mažiau negu buvo planuota dėl kasmet mažėjančio atitinkamų prevencinių ir užimtumo programų finansavimo (kas nepriklauso nuo policijos veiklos). Išaugęs nedarbo lygis, žemas šalies gyventojų vidutinis darbo užmokestis, valstybės vykdomos socialinės kontrolės silpnėjimas tiesiogiai iššaukia alkoholizmo, narkomanijos, taksikomanijos plitimą ir nepilnamečių tarpe bei jų daromų nusikaltimų skaičiaus didėjimą.

  Ų Ų šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

  Priemonė įvykdyta.

  Programos uždavinys:

  Tarnybinių pareigų atlikimo kokybės gerinimas.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Policijos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo tam skirtose mokymo įstaigose organizavimas.

  · Policijos departamentas organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus 35 šalies policijos įstaigų pareigūnų grupėms Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakultete bei Klaipėdos Aukštesniojoje policijos mokykloje. Siekiama, kad policijos profesinis ruošimas būtų vykdomas policijos profesinio ugdymo įstaigose bei Policijos departamentui suteikti teisę steigti žinybinę aukštąją neuniversitetinę mokyklą (kolegiją) personalo rengimo poreikiams tenkinti.

  Ų Ų Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  1. Tobulinti ir plėtoti policijos Lietuvos policijos mokymo centro veiklą (naujausių mokymo programų įdiegimas, mokymui skirtos įrangos bei priemonių įsigijimas), organizuoti specializuotus kursus, tarp jų ir užsienio kalbų mokymo, seminarus ir pratybas (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.86.p.):

  · Policijos departamento MC 2001-06-20 rašte Nr.207 pateikiama informacija apie Lietuvos policijos mokymo centro tobulinimo ir plėtojimo veiklą per I 2001 m. pusmetį;

  · Policijos departamento Prevencijos tarnybos 2001-06-21 rašte Nr.5/2-399 išdėstyta informacija apie vykdomus mokymus;

  · Lietuvos policijos mokymo centre adaptuota COLPI (Atviros visuomenės instituto padalinys) mokomoji medžiaga CD etc. Įsigyta dauginimo ir foto technika, kompiuteriai, lazerinis spalvotas spausdintuvas. Lietuvos policijos mokymo centras organizavo 97 mokymus, kuriuose dalyvavo 1410 žmonių;

  · policijos generalinio komisaro 2001-03-28 įsakymu Nr.126 sudaryta darbo grupė dėl Lietuvos policijos mokymo centro Trakų filialo likvidavimo projekto. Parengtas projektas patvirtintas policijos generalinio komisaro 2001-04-17 įsakymu Nr.150. Apie priemonės vykdymą Lietuvos policijos mokymo centras 2001-10-01 raštu Nr.274 informavo policijos generalinį komisarą.

  2. Kurti nacionalinį Sirene padalinį, (LRV 2001-02-09 nutarimo Nr.149 (I.74.p.):

  · surengti keli kursai su JAV teisės institucijomis;

  · nuolat vyksta mokymai pagal „dvynių” projektą, taip pat kartu su Šiaurės Baltijos policijos akademija, CEPOL.

  Ų Ų Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  1. 3.7.3-P-B12 (organizuoti specializuotus kursus, tarp jų užsienio kalbų mokymo, seminarus ir pratybas):

  · Pagal Lietuvos – Suomijos ,,Dvynių“ projektą per dvejus metus Suomijos Respublikos vidaus reikalų ministerija rengs Lietuvoje ir užsienyje mokymo seminarus, kursus ir kitus programoje numatytus renginius. Nuo 2001 m. spalio 1 d. pagal ,,Dvynių“ projektą vyksta specializuoti užsienio kalbos kursai: vadovaujantiems asmenims, būsimiems Sirene ir SIS darbuotojams. Taip pat policijos pareigūnai dalyvauja Šiaurės Baltijos policijos akademijos rengiamuose mokymuose. Pastaruoju metu kartu su Vokietijos federalinės kriminalinės policijos valdyba (BKA) rengiami įvairūs seminarai: ,,Kova su kreditinių kortelių nusikalstamumu“, ,,Konteinerių kontrolė“, ,,Prekyba moterimis“. Nemažai pareigūnų dalyvavo Lietuvos viešojo administravimo instituto, Juriskonsultų asociacijos, UAB ,,Atsakas“, UAB ,,NRD Baltic“ rengiamuose seminaruose.

  2. 3.7.3-P-B13 (tobulinti ir plėtoti Lietuvos policijos mokymo centrą (naujausių mokymo programų įdiegimas, mokymams skirtos įrangos bei priemonių įsigijimas):

  · tobulinant ir plėtojant Lietuvos policijos mokymo centro veiklą, skirtos lėšos 5 kompiuteriams ir kitai technikai įsigyti. Pagal sutartį su Atviros Lietuvos fondu gauta finansinė dotacija reikiamai organizacinei technikai įsigyti, Konstitucinės ir teisinės politikos instituto (COLPI) parengtoms mokymo programoms adaptuoti (vertimas į lietuvių kalbą, įgarsinimas kompaktiniame diske) ir jas 2001 – 2002 m. pristatyti Lietuvos policijos pareigūnams visose 10 apskričių, taikant naujausius dėstymo metodus;

  · Lietuvos policijos mokymo centro darbuotojai, keldami savo kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose mokymuose, tarp jų: Suomijos organizuojamuose seminaruose pagal ,,Dvynių“ projektą, Prancūzijos policijos atašė Pabaltijo šalims ir Prancūzijos ekspertų mokymuose temomis ,,Apsaugos ir intervencijos grupių darbo taktika“, ,,Veiksmai su tonfa“, Italijoje PHARE programos finansuojamuose mokymuose tema ,,Personalo, renginių, įrenginių ir sporto organizavimo vadyba“;

  · šiuo metu vyksta organizacinis darbas, rengiantis nuo 2002 m. pradėti policijos pareigūnų kvalifikacijos kėlimo kursus Europos Sąjungos ir Šengeno teisės klausimais, NATO PFP SOFA susitarimo ir jo Papildomo protokolo nuostatų klausimais ir pan.

  3. 3.7.4-P-B6 (organizuoti dvejus praktinius metodinius profesinio tobulinimo kursus pareigūnams, dirbantiems narkotikų kontrolės srityje):

  · kursai organizuoti 2001 m. gegužės 24 – 25 d. bei gruodžio 13 – 14 d.

  Ų Ų kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

  1. Pagal savo kompetenciją vykdyti priemones, numatytas Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programoje:

  1.1. parengti reikiamas metodines rekomendacijas, organizuoti darbuotojų mokymą:

  · 2001 m. lapkričio 5-16 ir lapkričio 26 – gruodžio 7 dienomis organizuoti mokymo kursai Vilniaus ir Šiaulių apskrities viešajai policijai dėl nekvalifikuotų įvykių vietų apžiūrų.

  1.2. organizuoti liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio darbuotojams specialius kursus ir pratybas, parengti kursų ir pratybų organizavimo metodines rekomendacijas:

  · 2001 m. gegužės 14-18 dienomis Vilniuje ir Trakuose vyko JAV teisingumo departamento Maršalo tarybos organizuoti specialūs kursai ir pratybos trijų Baltijos šalių pareigūnams liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamumo poveikio klausimais.

  2. Pagal savo kompetenciją vykdyti priemones numatytas Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programoje 2001-2003 metų priemones:

  2.1. organizuoti praktinius metodinius profesinio tobulinimosi kursus pareigūnams, dirbantiems narkotikų kontrolės srityje:

  · Lietuvos policijos mokymo centras kartu su KP ONTT organizavo 2 seminarus narkotikų prevencijos klausimais.

  3. Pagal savo kompetenciją vykdyti priemones numatytas VRM personalo mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programoje (koncepcijoje) 2000 - 2005 m.:

  · policijos generalinio komisaro 2001-05-28 įsakymas Nr.339K ir 2001-09-04 įsakymas Nr.514K;

  · Lietuvos policijos mokymo centre buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai policijos įstaigų pareigūnams, kvalifikaciją kėlė ir Lietuvos policijos mokymo centro darbuotojai.

  Ų Ų gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  Buvo planuota 2001 m. pakelti 532 policijos pareigūnų kvalifikaciją. 2001 m. kvalifikaciją pakėlė 2997 policijos pareigūnai.

  Ų Ų šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

  Priemonė įvykdyta.

  III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

  Policijos veiklos 2002 metų prioritetinės kryptys:

  1. Nusikaltimų prevencija, viešosios tvarkos užtikrinimas ir ryšių su visuomene stiprinimas.

  2. Nusikaltimų, susijusių su narkotikais, tyrimas, narkotikų kontrolė ir narkomanijos, ypač narkotikų platinimo tarp nepilnamečių, prevencija.

  3. Kova su organizuotu nusikalstamumu, pirmiausia - rezonansinių nusikaltimų tyrimas.

  4. Lėšų ir resursų taupymas, racionalus jų panaudojimas.

  Tolesnė policijos reforma turi vykti nuosekliai, nustatant strateginius tikslus bei konkrečius uždavinius tikslams pasiekti.

  Tęsiant policijos reformos darbus, būtina:

  Tobulinti tarnybos policijoje teisinį reglamentavimą. Statutinių įstaigų pareigūnų statusą ir tarnybą turi reglamentuoti atskiras įstatymas arba statutas. Siekti išsaugoti policijos pareigūnų socialinių garantijų sistemą, kuri skatintų policijoje tarnauti tam tinkamus asmenis.

  Optimizuoti teritorinių policijos įstaigų valdymą. Teritorinės policijos įstaigos turi tapti pagrindiniais policijos veiklos subjektais. Joms turi būti suteikta daugiau savarankiškumo valdymo, finansų panaudojimo ir personalo formavimo klausimais bei padidinta jų atsakomybė už saugios aplinkos formavimą prižiūrimos savivaldybės teritorijoje.

  Tobulinti policijos darbo organizavimą ir veiklos principus. Viešoji policija turi veikti universaliuoju veiklos principu, teikdama pirmiausia socialines paslaugas gyventojams bei telkdama kitas institucijas nusikaltimų prevencijai vykdyti. Tam būtina sukurti universalaus uniformuoto policijos pareigūno modelį. Kriminalinė policija turi koncentruotis į nusikaltimų atskleidimą, glaudžiai bendradarbiauti su prokuratūra ir kitomis teisėsaugos institucijomis.

  Siekti glaudesnio policijos bendradarbiavimo su piliečių bendruomene, vietos savivalda bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

  Užtikrinti racionalų turimų resursų panaudojimą. Nustatyti optimalius policijos pareigūnų skaičiaus ir policijos materialinio aprūpinimo standartus, kuriais remiantis būtų skiriami ir racionaliai skirstomi policijos resursai. Visų lygių policijos įstaigose būtina įdiegti veiklos strateginio planavimo, paremto resursų valdymu, nuostatas.

  Įdiegti efektyvią policijos pareigūnų atrankos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.

  Įgyvendinant integravimosi į Europos Sąjungą reikalavimus, sukurti bendrą policijos informacinę ir ryšių sistemą. Toliau modernizuoti ir plėsti operatyvinės informacinės sistemos duomenų banką, suvienodinti visų šalies specializuotų ir teritorinių policijos įstaigų naudojamą programinę įrangą bei visiškai suderinti ją su centrine duomenų baze.

  Atsižvelgiant į ekonominę situaciją, didelį jaunimo neužimtumą, nedarbą, galima prognozuoti, kad ir toliau didės nusikaltimų, susijusių su psichotropinėmis ar narkotinėmis medžiagomis, vagysčių, plėšimų, smurtinių nusikaltimų, ekonominių nusikaltimų skaičius, augs organizuotas nusikalstamumas ir nepilnamečių daromų teisės pažeidimų skaičius.

   

   

   

  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos

  2001 metų veiklos ataskaita

   

  I. Misija, strateginiai tikslai

  Misija:

  Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kaip nacionalinį saugumą stiprinanti institucija, atsako už sausumos ir jūros sienų apsaugą, atvykstančių į šalį ir išvykstančių iš jos asmenų pasienio tikrinimą oro, jūrų, upių uostų ir sausumos pasienio kontrolės punktuose.

  Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustato neteisėto sienos kirtimo atvejus, tiria ir išaiškina kitas neteisėtas veikas prie valstybės sienos. Svarbiausias veiklos tikslas - palaikyti nustatytą valstybės sienos teisinį režimą bei pasiekti narystės Europos Sąjungoje reikalaujamą sienų kontrolės lygį. Pagrindiniai prioritetai teikiami valstybės sienai su Baltarusija ir Rusija.

  Valstybės sienos apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su kitomis Lietuvos institucijomis bei gretimų valstybių pasienio apsaugos tarnybomis, siekia užtikrinti, kad asmenų judėjimas per sienas vyktų sklandžiai ir atitiktų tarptautinių sutarčių nustatytą tvarką.

  Kitos su visuomenės ir žmonių saugumo užtikrinimu susijusios Valstybės sienos apsaugos tarnybos teikiamos paslaugos - Ignalinos valstybinės atominės elektrinės apsauga bei užsieniečių, nelegaliai patekusių į šalies teritoriją arba pateikusių prašymus suteikti prieglobstį, registravimas, priežiūra ir įstatymų, tarptautinių konvencijų nustatytų kitų procedūrų taikymas.

  Be to, Valstybės sienos apsaugos tarnyba vykdo sienų demarkavimo darbus, dalyvauja bendroje pasirengimo krašto gynybai sistemoje, paieškos ir gelbėjimo veikloje bei katastrofų pasekmių jūroje likvidavimo darbuose.

  Strateginiai tikslai:

  Pasiekti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos lygį, integruoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą į bendrą Europos Sąjungos valstybių sienų ir migracijos procesų kontrolės sistemą.

  1. II. Programų, numatytų strateginiame veiklos plane, aprašymas

  1.4 Programa: Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, Šengeno ACQUIS reikalavimų sienų kontrolės srityje įgyvendinimas

  Programai įgyvendinti skirta 116 328 tūkst.Lt

  Programos tikslai:

  1. Užtikrinti, kad valstybės sienos teisinis režimas prie sienos su Latvijos Respublika atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir stiprintų šalies nacionalinį saugumą

  2. Užtikrinti, kad valstybės sienos teisinis režimas prie sienos su Baltarusijos Respublika atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir stiprintų šalies nacionalinį saugumą

  3. Užtikrinti, kad valstybės sienos teisinis režimas prie sienos su Lenkijos Respublika atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir stiprintų šalies nacionalinį saugumą

  4. Užtikrinti, kad valstybės sienos teisinis režimas prie sienos su Rusijos Federacija atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir stiprintų šalies nacionalinį saugumą

  5. Užtikrinti, kad jūros sienos teisinis režimas, laivų plaukimo teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose tvarka atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus, tarptautinę jūrų teisę ir stiprintų šalies nacionalinį saugumą, Valstybės sienos apsaugos tarnyba taptų pagrindine paieškos ir gelbėjimo veiklos jūroje institucija.

  6. Įgyvendinti Šengeno ACQUIS reikalavimus sienų kontrolės srityje ir užtikrinti visapusišką Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklos aprūpinimą

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždaviniai:

  Užkardyti valstybės sienos kirtimus nenustatytuose vietose, pasienio ruožo režimo pažeidimus, nelegalią migraciją ir kontrabandą per„žaliąją” sieną

  Šiems uždaviniams įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Bendra sienos patruliavimo įvairiais būdais trukmė – 954 642 valandų, laivais- 1 171, stacionarios kontrolės, panaudojant termovizorinę įrangą trukmė – 4 218 valandų, užkardų veikimo teritorijoje atlikta 313 867 patikrinimų (pasienio teisinio režimo, muitų taisyklių ir kt.).

  Pasienio ruože pareigūnai išdirbo 1 682,2 tūkst.valandų, sienos apsaugai sunaudota 43 % darbo laiko.

  Pastatytos 4 užkardos, 14 ryšio bokštų, 2 stebėjimo bokštai, rampa, aikštelė ir angaras laivui ant oro pagalvės, atlikta Lazdijų rinktinės pastatų rekonstrukcija.

  Programos uždaviniai:

  Pagal kompetenciją pasienio kontrolės punktuose užtikrinti sklandų ir teisėtą asmenų ir transporto priemonių vykimą per valstybės sieną

  Šiems uždaviniams įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Pasienio kontrolės punktuose patikrinta 15 963,1 tūkst. asmenų, 5 225,1 tūkst. automobilių, 36,1 tūkst. traukinių, 10,5 tūkst. laivų ir 2,9 tūkst. lėktuvų. Pasienio kontrolės punktuose, kur nėra muitinės įstaigų, atlikta 905, 9 tūkst. muitinės tikrinimų, kitų tikrinimų – 765,8 tūkst. Į Lietuvą neįleisti 3 296 užsieniečiai, neatitikę įvažiavimo į šalį sąlygų.

  Pasienio kontrolės punktuose pareigūnai išdirbo 2 032,1 tūkst. valandų, pasienio tikrinimams sunaudota 57 % darbo laiko.

  Programos uždavinys:

  Aprūpinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinius pagal nustatytas normas apranga

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Aprangos įsigyta už 2 466,7 tūkst.Lt. Pagal patvirtintas uniforminės aprangos dėvėjimo normas, pareigūnai aprūpinti 77 % .

  Programos uždavinys:

  Aprūpinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinius pagal nustatytas normas ginkluote, transportu, techninės kontrolės ir stebėjimo įranga, ryšio bei kitomis pagrindinėmis priemonėmis

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Ginkluotės, transporto priemonių, techninės kontrolės ir stebėjimo įrangos, ryšio bei kitų pagrindinių priemonių įsigijimas buvo vykdomas iš kitų šaltinių (Privatizavimo fondo).

  Programos uždavinys:

  Užtikrinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžius pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinių ir kitų vidaus reikalų sistemos įstaigų poreikius

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Aviacijos eskadrilės orlaiviai atliko 174 skrydžius, jų trukmė – 438 valandos. Patruliavimo (žvalgybos) tikslais atlikta 119 skrydžių, jų trukmė – 339 valandos, pagal kitų institucijų paraiškas - 8 skrydžiai, jų trukmė – 20 valandų. Kiti Aviacijos eskadrilės orlaivių skrydžiai buvo skirti pagalbinei veiklai ir mokymui.

   

  Programos uždavinys:

  Užtikrinti ryšių, informacinės ir kitos Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą aprūpinančios infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Ryšių ir informatikos priemonių ir su šiuo veiklos sektoriumi susijusių paslaugų įsigyta už 968,0 tūkst.Lt.

  Programos uždavinys:

  Užtikrinti valstybės vardu ir su valstybės garantija gautų paskolų gražinimą

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Valstybės vardu ir su valstybės garantija gautos paskolos gražintos nustatyta tvarka ir terminais. Kreditoriams gražinta 11 790,2 tūkst. Lt.

  1.5 Programa: Neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir esančių joje, pasiprašiusių pabėgėlio statuso užsieniečių laikinas apgyvendinimas, išlaikymas, priežiūra ir išsiuntimas į kilmės valstybes

  Programai įgyvendinti skirta 2 934 tūkst.Lt

  Programos tikslai:

  Užtikrinti tarptautinius standartus atitinkantį į centrą priimtų užsieniečių priežiūrą, išlaikymą ir išsiuntimą į kilmės šalį, užkirsti kelią nelegalios migracijos plitimui per Lietuvą

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys:

  Sukurti tinkamas užsieniečių gyvenimo Užsieniečių registracijos centre sąlygas, užtikrinti nustatytą Užsieniečių registracijos centro režimą, kokybišką tyrimo, išsiuntimo ir kitų procedūrų atlikimą

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Į Užsieniečių registracijos centrą priimti ir apgyvendinti 457 asmenys. Bendra visų užsieniečių buvimo centre trukmė - 37 554 paros, vidutinė – 60. Tyrimai, susiję su užsieniečių teisine padėtimi, atlikti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Iš viso atlikta 460 tyrimų, į kilmės (trečiąsias) šalis išsiųsti 206 užsieniečiai.

  1.6 Programa: Personalo rengimas valstybės sienos apsaugai ir ginkluotai krašto gynybai, kvalifikacijos kėlimas

  Programai įgyvendinti skirta 2 535 tūkst.Lt.

  Programos tikslai:

  Užtikrinti reikalavimus atitinkantį personalo pasirengimą vykdyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos uždavinius ir dalyvauti ginkluotoje krašto gynyboje

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys:

  Rengti klausytojus tarnybai Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose ir ginkluotai krašto gynybai

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Visagino pasieniečių mokykloje pagal pagrindinio profesinio mokymo programą (pasieniečio kvalifikacija) mokėsi 240 studentų, mokslą baigė ir tolesnei tarnybai į rinktines nukreipta 50 pasieniečių.

  Mokykloje ir kitur organizuotuose įvairiuose mokymo kursuose kvalifikaciją kėlė 425 pareigūnai.

  Programos uždavinys:

  Rengti privalomosios pradinės karo tarnybos karius tarnybai Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose ir ginkluotai krašto gynybai

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Tolesnei tarnybai užkardose parengta 120 karių.

  Programos uždavinys:

  Užtikrinti mokymo bazės funkcionavimą ir plėtrą.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Einamojo remonto ir priežiūros darbai buvo atlikti pagal grafikus ir sudarytas sutartis. Atlikus suplanuotas pastatų rekonstrukcijas, sumažėjo mokyklos reikmėms nereikalingo nekilnojamojo turto apimtys.

   

  1.7 Programa: Valstybės sienos įrengimas

  Programai įgyvendinti skirta 1 400 tūkst.Lt.

  Programos tikslai:

  Lietuvos valstybės sienas nužymėti tarptautinių sutarčių su gretimomis valstybėmis nustatyta tvarka. Sukurti prie būsimos išorinės Europos Sąjungos sienos infrastruktūrą, įgalinančią efektyviai kontroliuoti ir stebėti valstybės sieną

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys:

  Demarkuoti valstybės sieną

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Baigti sienos su Baltarusija demarkavimo darbai (Lietuvos pusėje). Atlikti sienos su Lenkija redemarkavimo parengiamieji darbai.

  Programos uždavinys:

  Pastatyti sienos apsaugos įrenginius prie labiausiai pažeidžiamų valstybės sienos ruožų.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Parengta patrulinio tako, kontrolinės pėdsakų juostos ir tvoros įrengimo prie sienos su Baltarusija projektinė dokumentacija.

  III. Artimiausio laikotarpio planuojamos veiklos prioritetinės kryptys

  Į šį sąrašą įtraukti tokie sienų apsaugos ir pasienio tikrinimų bei su šiais sektoriais susijusios infrastruktūros plėtros projektai, kurių pagalba VSAT veikla planuojamuoju periodu bus plėtojama iki ES/Šengeno reikalaujamo lygio.

  Svarbiausi plėtros projektai:

  1. Valstybės sienos demarkacija:

   1. sienos su Lenkija redemarkavimas;
   2. pasirengimas sienos su Rusija demarkacijai (žemės išėmimas);
   3. kompensavimas už žemės išėmimą prie sienų su Latvija, Baltarusija;
   4. sienos su Baltarusija optimizavimas (pagal Mišrios demarkacijos komisijos sprendimus).

  2. Profesionalios VSAT organizacijos suformavimas:

  1) 120 privalomosios pradinės karo tarnybos karių keitimas pareigūnais Lazdijų (80) ir Pakrančių apsaugos (40) rinktinėse.

  3. Personalo profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tobulinimas:

   1. jūreivių mokymo programos rengimas;
   2. Šengeno acquis įtraukimas ir dėstymas profesinio mokymo studijose bei kvalifikacijos
   3. kėlimo kursuose;

   4. anglų kalbos mokymo centro Medininkų užkardoje įsteigimas ir veiklos pradžia;
   5. taikomojo mokslinio tiriamojo darbo (TMTD) plėtra;
   6. mokyklos statybos Medininkų užkardoje techninio projekto rengimas.
   7. pasieniečių meistriškumo varžybų pravedimas

  4. Informacinių sistemų plėtra:

   1. VSATIS instaliavimo pabaiga ir eksploatacijos pradžia;
   2. personalo tvarkymo taikomosios sistemos (PTTS) plėtra;
   3. pasirengimas dalyvauti Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos darbe ir tam

  būtinų techninių sąlygų formulavimas bei įgyvendinimas;

  4) kompiuterinių darbo vietų įrengimas, įrangos ir programų atnaujinimas.

  5. Techninės kontrolės ir stebėjimo sistemų įdiegimas prie būsimų ES išorinių sienų:

   1. stebėjimo bokštų statyba prie sienos su Rusija ir Baltarusija;
   2. vaizdo sistemų įrengimas pasienio kontrolės punktuose;
   3. Klaipėdos jūrų uosto įplaukos stebėjimo sistemos įrengimas;
   4. transporto ūkio atnaujinimas.

  6. Užkardų, administracinių pastatų bei kitų būtinų objektų statyba prie būsimų ES išorinių sienų:

   1. Kudirkos Naumiesčio, Padvarionių, Varėnos, Švenčionių užkardų statyba;
   2. patrulinio kelio įrengimas Ignalinos, Vilniaus ir Varėnos rinktinėse (PHARE
   3. projektas);

   4. valstybės sienos apsaugos zonų nužymėjimas draudžiamaisiais ženklais;
   5. VSAT pagalbinių pastatų, garažų, dirbtuvių rekonstrukcija.

  7. Aviacijos eskadrilės veiklos plėtra:

   1. sraigtasparnio įsigijimas;
   2. tūpimo-kilimo aikštelių statyba (kartu su naujai statomis užkardomis).

  8. Kinologinės veiklos plėtra rinktinėse ir užkardose:

   1. voljerų statyba (kartu su naujai statomomis užkardomis);
   2. tarnybinių šunų skaičiaus didinimas
   3. kinologų ir šunų bazinis mokymo ir kvalifikacijos kėlimo plėtra;
   4. užkardų vadų ir kitų valdymo lygio pareigūnų mokymo kursų dėl kinologinės veiklos
   5. pravedimas;

   6. kinologų meistriškumo varžybų pravedimas, dalyvavimas tarptautinėse varžybose
   7. (Suomija, Latvija);

   8. dresavimo (mokymo) priemonių įsigijimas.

  9. Kelionės dokumentų tyrimo sistemos įdiegimas:

   1. 40 užkardos ekspertų (II lygio) pareigūnų mokymas bei dirbančių pareigūnų (I lygio)
   2. kvalifikacijos kėlimas;

   3. kelionės dokumentų tyrimo centro įsteigimas.

  10. VSAT veiklos ir biudžeto planavimo bei kontrolės tvarkos tobulinimas:

   1. veiklos rezultatų apskaičiavimo sistemos (VRAS) koregavimas ir plėtra;
   2. VRAS vartotojų tinklo plėtra VSAT Štabe.

   

   

   

  PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VRM 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

   

  I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

   

  Misija:

  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM – institucija, atsakinga už gaisrų prevenciją, gaisrų gesinimą ir žmonių bei turto gelbėjimą avarijų, katostrofų bei stichinių nelaimių atvejais.


  Strateginiai tikslai:

   • imtis būtinų priemonių užtikrinti šalies priešgaisrinę saugą ir vykdyti gelbėjimo darbus;
   • organizuoti gaisrų prevenciją bei įgyvendinti organizacines gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų priemones;
   • sudaryti sąlygas gesinti gaisrus ir gelbėti žmones, atlikti gelbėjimo darbus, pramoninių avarijų ir transporto įvykių vietose, likviduoti gaivalinių nelaimių padarinius, cheminius ir radiacinius incidentus;

  II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO STRATEGINAIME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

  Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

  1. PROGRAMA – ŠALIES PRIEŠGAISRINĖ SAUGA IR GELBĖJIMO DARBAI (81930,5)

  Programos tikslas - užtikrinti šalies priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų sistemos veiklą.

  1. Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos 1 uždavinys – Valstybinė priešgaisrinė priežiūra (24,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijų tarnybinės veiklos patikrinimai (6,0)
   2. Objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai (18,0)

  Programos 1 uždavinys įvykdytas.

  Programos 2 uždavinys – Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai (82313,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Užtikrinti gelbėjimo, gaisrinių ir operatyvių automobilių darbą (3825,6)
   2. Užtikrinti priešgaisrinės apsaugos ryšio ir valdymo sistemų darbą (681,5)
   3. Įsigyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklai būtiną trumpalaikį materialųjį turtą (1004,5)
   4. ACQUIS 3.3.9-P-b12 įsteigti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Visagino, Šiaulių, Panevėžio miestų priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose bei Ignalinos AE struktūrinius padalinius, parengti ir aprūpinti juos technine bei kita būtina įranga, apsauginėmis priemonėmis radiacinėms, branduolinėms avarijoms likviduoti (100,0)
   5. Aprūpinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus uniforma (902,2)
   6. Kelti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų kvalifikaciją (222,9)
   7. Užtikrinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų socialines garantijas (73095,7)
   8. Užtikrinti gaisrinių pastatų eksploatavimą (2480,6)

  1 programos 2 uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys:

  Negauti 2001 metams Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinti asignavimai (tūkst. Lt)

   1. 188,3;
   2. 22,8;
   3. 50,0;

  5. 8,5;

  6. 11,7;

   1. 18,3;
   2. 106,9.

  Iš viso: 406,5

  2. PROGRAMA – MATERIALINĖS TECHNINĖS BAZĖS PLĖTIMAS (2330,0)

  Programos tikslai:

  Pagerinti specialiosios ir gaisrinės paskirties automobilių parko struktūrą.

  Aprūpinti ugniagesius gelbėtojus standartus atitinkančiomis apsaugos priemonėmis.

  Aprūpinti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius priešgaisrine ir gelbėjimo įranga.

  Užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vieningą radijo ryšio sistemą.

  Plėsti priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų laidinio ryšio tinklą bei informacinę sistemą.

  Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų įkūrimas naujai įsteigtose savivaldybėse.

  Vykdyti naują gaisrinių statybų darbus, atlikti esamų gaisrinių rekonstrukciją ir einamąjį remontą.

  1. 2 Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos 1 uždavinys – Užtikrinti, kad 2004 metų susidėvėjusių automobilių skaičius neviršytų 40 proc. bendro jų skaičiaus (1202,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Įsigyti gaisrinių ir spec. paskirties automobilių (1202,0)

  Programos 2 uždavinys – Užtikrinti, kad iki 2004 metų 90 proc. ugniagesių gelbėtojų būtų aprūpinta standartus atitinkančią kovinę apranga, kvėpavimo aparatais, šalmais (89,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Įsigyti ugniagesių kovinę aprangą ir įrangą (89,0)

  Programos 3 uždavinys – Užtikrinti, kad iki 2004 metų 80 proc. padalinių būtų aprūpinta priešgaisrinę ir gelbėjimo įranga (49,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Įsigyti reikalingą kiekį priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos (49,0)

  Programos 4 uždavinys – Iki 2004 metų rajonų PGT apjungti į vieningą laidinio ryšio tinklą ir informacinę sistemą (55,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Įsigyti ryšio ir reikalingas priemones informacinės sistemos kūrimui (55,0)

  Programos 5 uždavinys – Padalinių aprūpinimas pagrindinėmis priemonėmis, specialiąja įranga bei kitomis priemonėmis (200,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. ACQUIS 3.6.1.9-B12 įsteigti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Visagino, Šiaulių, Panevėžio miestų priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose bei Ignalinos AE struktūrinius padalinius, parengti ir aprūpinti juos technine bei kita būtina įranga, apsauginėmis priemonėmis radiacinėms avarijoms likviduoti (200,0)

  Programos 6 uždavinys – Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų įkūrimas naujai įsteigtose savivaldybėse (300,0).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Kazlų Rūdos PGK patalpų remontas (10,0)
   2. Rietavo PGK patalpų remontas (80,0)
   3. Birštono PGK patalpų remontas (10,0)
   4. Pagėgių PGK patalpų remontas (150,0)
   5. Kalvarijų PGK patalpų remontas (50,0)

  Programos 7 uždavinys – Vilkaviškio gaisrinės rekonstrukcija (435,0)

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   1. Vilkaviškio gaisrinės rekonstrukcija (435,0)

  Programa – Materialinės techninės bazės plėtimas įvykdyta.

  III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

   1. šalies priešgaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai;
   2. materialinės techninės bazės plėtimas.

  Neįgyvendinus šių programų nebūtų sukurta Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kuri atitiktų Europos Sąjungos ir NATO standartus. Tokiu būdų šalies priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nebūtų aprūpintos tinkama gaisrine bei gelbėjimo technika ir įranga, reikalinga užtikrinti operatyvią ir veiksmingą pagalbą ekstremalių situacijų atvejais, būtinomis darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis, kad būtų galima dirbti saugiai bet kokioje agresyvioje aplinkoje. Nebūtų sukurta Europos Sąjungos standartus atitinkanti sistema, užtikrinanti kokybišką žmonių ir turto gelbėjimą gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofų metu. Priešgaisrinės saugos srityje priešgaisrinės normos ir standartai, neatitiktų Europos Sąjungos direktyvų, nebūtų užtikrintas žmonių ir pramoninės veiklos proceso saugumas.

   

   

   

   

   

  MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VRM

  2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

  Misija:

  Mokesčių policijos departamento prie VRM misija yra stiprinti valstybės finansų apsaugą, užtikrinant finansinių nusikaltimų ir pažeidimų bei kitų nusikaltimų, kurių dominuojantis objektas yra valstybės santykiai finansų srityje, atskleidimą, tyrimą ir prevenciją bei pažeidimų, susijusių su mokesčiais bei įmokomis, tyrimą.

  Strateginis tikslas:

  Valstybės finansų apsauga

  II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ DEPARTAMENTO STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

  Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

  Finansinių nusikaltimų bei pažeidimų atskleidimas ir tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas (8642,3).

  Programos tikslai:

  I tikslas. Operatyvinio darbo stiprinimas.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys

  Operatyvinės technikos, spec.priemonių įsigijimas

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas.

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Vertinimo kriterijai ir rezultatai:

  1. Atskleistų nusikalstamų veikų skaičius. 2001 m. atskleistos 385 nusikalstamos veikos.
  2. Iškeltų baudžiamųjų bylų skaičius. 2001 m. iškeltos 273 baudžiamosios bylos.
  3. Įformintų administracinių medžiagų skaičius. 2001 m. surašyta 1226 ATP protokolų ir kitų dokumentų dėl administracinių teisės pažeidimų.
  4. Išaiškinta nuslėptų mokesčių suma (tūkst. Lt). 2001 m. išaiškinta 20 654 tūkst. Lt nuslėptų mokesčių.
  5. Mokesčių administratorių patvirtinta mokėtina į valstybės biudžetą mokesčių, baudų ir delspinigių suma (tūkst. Lt). 2001 m. patvirtinta 48 225 tūkst. Lt mokėtina į valstybės biudžetą mokesčių, baudų ir delspinigių suma.
  6. Areštuoto, konfiskuoto ar turto, į kurį laikinai apribotos pažeidėjų nuosavybės teisės, vertė (tūkst. Lt). 2001 m. areštuota, konfiskuota turto ar turto, į kurį laikinai apribotos pažeidėjų nuosavybės teisės, vertė - 30 739 tūkst. Lt.

  II tikslas. Institucijos plėtros priemonės.

  Programos uždavinys

  Institucijos valdymas ir informacinės bazės plėtra

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Įstatyminės bazės tobulinimas.

  Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės

  Priemonių įgyvendinimas

  Parengti Finansinių nusikaltimų tyrimo koncepciją.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-11-22 nutarimu Nr.1395 “Dėl Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo koncepcijos patvirtinimo” patvirtino šio įstatymo koncepciją.

  Parengti ir 2002-01-18 įregistruoti Seime šie teisės aktų projektai:

  - Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo projektas.

  - Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 25 ir 134 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

  - Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 17215, 187, 225, 2591, 266, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 2253 straipsniu įstatymo projektas.

  - Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas.

  - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo 273 straipsniu įstatymo projektas.

  - Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

  Įgyvendinti autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo strategiją.

  Buvo pateikti pasiūlymai dėl Vyriausybės nutarimų “Dėl autorinių licencinių sutarčių dėl audiovizualinių kūrinių ir fonogramų atgaminimo ir platinimo registravimo ir atgaminimo įrangos registravimo” ir “Dėl laikinosios intelektinės nuosavybės teisių gynimo (kovos su piratavimu ir prekių klastojimu) komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” projektų.

  MPD Intelektualinės nuosavybės teisių gynimo poskyris kartu su:

  - Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos bei GESAC organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje mokesčių policijos ir muitinės pareigūnams;

  - Kultūros ministerijos autorių teisių skyriumi bei GESAC organizavo 3 seminarus: “Autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimas”, “Kova su programinės įrangos piratavimu ir intelektinės nuosavybės apsauga elektroninėje komercijoje”, “Programinės įrangos autorių teisių apsauga Lietuvoje”;

  - BSA (Kompiuterinių programų kūrėjų asociacija) organizavo seminarą “Kompiuterių programos piratavimas”;

  - IFPI (Tarptautinė fonografijos industrijos asociacija), organizavo seminarą “Kova su piratavimu”.

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Vertinimo kriterijus - kvalifikacijai kelti darbuotojų skaičius (procentais). 2001 m. kvalifikaciją kėlė apie 30 % (67 darbuotojai) MPD darbuotojų.

  III tikslas. Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimas.

  Programos uždavinys

  1. Nusikaltimų, susijusių su pinigų plovimu atskleidimas ir tyrimas

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Ryšių su adekvačiomis tarptautinėmis organizacijomis stiprinimas.

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Vertinimo kriterijus – pasirašyti susitarimai dėl bendradarbiavimo su adekvačiomis tarptautinėmis organizacijomis.

  2001 m. pasirašyti šie susitarimai:

  - 2001-04-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių įstatymų pažeidimais (šio susitarimo tiesioginiais vykdytojais yra Mokesčių policijos departamentas ir Kazachstano Respublikos Finansinės policijos agentūra).

  - 2001-07-30 Mokesčių policijos departamento prie LR VRM ir Gruzijos mokestinių pajamų ministerijos Ypatingojo legiono susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių teisės pažeidimais.

  - 2001 metais Mokesčių policijos departamento pasirašyti Susitarimo memorandumai dėl bendradarbiavimo keičiantis finansine, žvalgybine informacija, susijusia su pinigų plovimu, su Čekijos ir Kroatijos finansinės žvalgybos padaliniais.

  Programos uždavinys

  2. Teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo prevencijos priemones, tobulinimas

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Duomenų analizė ir pasiūlymų teikimas Vyriausybei.

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Vertinimo kriterijus - teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimą, derinimas su tarptautiniais.

  2001 m. kartu su Azartinių lošimų įstatymu priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Šiuo įstatymu lošimus organizuojantys subjektai prilyginti finansinių įstaigų veiklai. Tokiu būdu sugriežtinta lošimus organizuojančių subjektų kontrolė ir užtikrintas pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimas. Lošimus organizuojantys subjektai, kaip ir finansinės įstaigos, privalo informuoti mokesčių policiją apie įtartinas operacijas pinigais ir apie operacijas pinigais, kurių suma viršija 50.000 litų.

  Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2, 3, 9, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

  Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje išplečiama kredito įstaigos sąvoka.

  Įstatymo 3 straipsnyje praplečiamas valstybės institucijų, atsakingų už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, sąrašas: Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos ir Vertybinių popierių komisija taptų atsakingomis už šio įstatymo nustatytų pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą pagal savo kompetenciją.

  Atsižvelgiant į Europos Sąjungos 1991 m. direktyvos “Dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui” (91/308/EEC) 3 straipsnio reikalavimus dėl kliento tapatybės nustatymo, keičiamas įstatymo 9 straipsnis. Šiuo pakeitimu būtų suvienodinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai.

  Įstatymo 12 straipsnio 7 dalis keičiama, nes praktikoje kilo problema dėl informacijos teikimo mokesčių policijai apie užsienio valstybės įmonės, įregistruotos lengvatinio mokesčių tarifo valstybėje arba zonoje, atliktas operacijas pinigais. Šiuo pakeitimu kredito ar finansinėms įstaigoms būtų nustatytas reikalavimas teikti informaciją apie užsienio valstybės įmonę, jos filialą arba atstovybę, neatsižvelgiant į tai, kad jos veiklai būdingos didelės ir nuolatinės operacijos pinigais.

  Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų nustatytą laisvo kapitalo judėjimo principą, naikinama 13 straipsnio 4 dalis, kurioje yra numatytas apribojimas išvežti iš Lietuvos Respublikos vienkartinę grynųjų pinigų sumą, viršijančią 500 tūkstančių litų.

  Paruošti ir derinami Vyriausybės nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 “Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos” dalinio pakeitimo” ir Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1382/10 “Dėl Registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo” dalinio pakeitimo” projektai.

  Nutarimų projektai parengti siekiant išspręsti praktines problemas dėl užsienio valstybių gyventojų tapatybės nustatymo.

  IV tikslas. Informacinės sistemos vystymas.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys

  Rekomendacijų finansinėms institucijoms paruošimas

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Teisės aktų suderinamumas su tarptautiniais

  Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  Vertinimo kriterijus - ryšių užmezgimas su finansinėmis įstaigomis dėl operatyvaus duomenų gavimo nusikalstamos veikos nustatymui ir tyrimui. 2001 metais aktyviai bendradarbiauta su Valstybine draudimo priežiūros tarnyba ir Vertybinių popierių komisija. Parengti rekomendacijų dėl pinigų plovimo prevencijos šiose institucijose projektai, kurie šiuo metu derinami.

  V tikslas. Tarptautinius standartus atitinkančio finansinės žvalgybos padalinio sukūrimas

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys

  Pinigų plovimo prevencijos skyriaus stiprinimas

  Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

  Naujos programinės įrangos Analyst Notebook įdiegimas.

  Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys:

  Priemonė neįvykdyta neradus lėšų šaltinio.

  III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

  2002 m. mokesčių policijos operatyvinės veiklos srityje išlieka prioritetų tęstinumas. Prioritetinis dėmesys bus skiriamas operatyvinėms pozicijoms gerinti, aiškinant ir tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su:

  • pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lėšų iš valstybės biudžeto užvaldymo apgaule;
  • prekių muitinės vertės mažinimu;
  • organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla;
  • fiktyvių įmonių steigimu ir jų panaudojimu nusikalstamai veiklai;
  • neteisėta spirito, alkoholinių gėrimų bei kitų alkoholio produktų realizacija, atkreipiant ypatingą dėmesį į ūkio subjektus, importuojančius alkoholinius gėrimus itin mažomis kainomis;
  • naftos produktų realizacija;
  • pinigų, įsigytų nusikalstamu būdu, legalizavimu (pinigų plovimas).
  • valstybės subsidijų grobstymu (Kaimo rėmimo fondo ir kt. lėšos);
  • nelegalaus darbo apraiškomis.

  Kitose veiklos srityse prioritetai 2002 metais bus skiriami:

  • Teisės aktams bei žinybiniams dokumentams, susijusiems su Mokesčių policijos departamento reorganizavimu, parengti bei kitoms priemonėms šiuo klausimu atlikti.
  • Tolimesniam bendradarbiavimui su Policijos departamentu prie VRM, Muitinės departamentu prie FM, VMI prie FM, Valstybine darbo inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba vystyti.
  • Tarptautiniam bendradarbiavimui plėsti.
  • Tardymo skyriaus prie MPD darbui gerinti.
  • Ūkio subjektų ūkinės-finansinės veiklos revizijų kokybei gerinti;
  • Mokesčių policijos darbuotojų kvalifikacijai darbo vietose kelti.

  Siekiant tobulinti nusikaltimų finansams tyrimo sistemą, parengta Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo koncepcija, kuri patvirtinta LR Vyriausybės 2001-11-22 nutarimu Nr.1395. Pagal šią koncepciją Mokesčių policijos departamentas turi būti reorganizuotas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Mokesčių policijos departamentas yra parengęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir su jos įsteigimu bei veikla susijusių teisės aktų pakeitimų ir papildymų projektus, kurie šiuo metu yra svarstomi Seime. Reorganizaciją numatoma atlikti 2002 metų I pusmetyje.

   

   

   

   

  VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  I.MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

  Misija: organizuoti asmens apsaugos darbą pagal tarptautinius standartus ir parengti aukščiausios klasės apsaugos specialistus.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Strateginiai tikslai: užtikrinti asmeninę LR Prezidento, LR Seimo Pirmininko, LR Ministro Pirmininko, oficialių svečių apsaugą ir su šių uždavinių vykdymu susijusių pastatų apsaugą.

  II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

  Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai ( tūkst.Lt.)

  01.04 LR Vadovybės ir užsienio svečių apsaugos vykdymas ( 16.242,7 ).

  Programos tikslas: 01.04.01 užtikrinti saugomų asmenų saugumą (16.242,7 ).

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždaviniai: 01.04.01.01 Fizinių asmenų ir objektų apsauga ( 13198,4).

  01.04.01.02. Kovinis taktinis pasirengimas (666) .

  01.04.01.03. Materialinės techninės bazės kūrimas(2378,3).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  Priemonė – parengti įstatymo, reglamentuojančio Lietuvos Respublikos vadovų ir oficialių valstybės svečių apsaugą projektą. Tikslas – reglamentuoti Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir ofiacialių svečių apsaugą, nustatyti būtinus saugumo reikalavimus, aiškiai nustatyti šią apsaugą užtikrinančios tarnybos funkcijas, kompetenciją ir atsakomybę. Buvo įgyvendintos tarpinės priemonės – parengtas įstatymo projektas suderintas su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos įstatymo koncepcija pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei (koncepcija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 168 ). Įstatymo projektas derinamas su suinteresuotomis institucijomis ir artimiausiu metu bus pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

  Vadovybės apsaugos deparatamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2001 m. strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimo priemonės ir vykdymas:

      1. Dirbančiųjų išlaikymas (13198,4). Priemonė įvykdyta.

  01.04.01.02.01 Kelti pareigūnų kvalifikaciją, kovinį – fizinį pasirengimą (363 ) . Priemonė įvykdyta.

  01.04.01.02.02 Apmokyti naujai priimtus pareigūnus (303). Priemonė įvykdyta.

      1. Įsigyti efektyvią,atitinkančią pasaulinius standartus ryšio, spec. paskirties įrangą, ginkluotę
      2. (680,3). Priemonė įvykdyta.

      3. Kompiuterinių darbo vietų įrengimas, programų įdiegimas (296) . Priemonė įvykdyta.
      4. Atnaujinimas ir remontas turimos įrangos (244). Priemonė įvykdyta.
      5. Administracinių pastatų eksploatacija ir rekonstrukcija (527). Priemonė įvykdyta.
      6. Autotransporto remontas ir techninė priežiūra (631). Priemonė įvykdyta.

  Vadovybės apsaugos deparatamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2001 m. strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių vertinimo kriterijai:

  01.04.01.01.1 LR Prezidento, LR Seimo Pirmininko, LR Mininstro Pirmininko apsauga ir Vidaus reikalų ministro įsakymu saugomų asmenų skaičius.

  01.04.01.01.2 Saugomų oficialių užsienio svečių skaičius.

  01.04.01.01.3 Saugomų objektų skaičius.

  01.04.01.02.1 Valandų skaičius pareigūnų parengimui ir kvalifikacijos kėlimui.

  01.04.01.03.1 Materialinės techninės bazės atnaujinimas % nuo balansinės vertės.

  01.04.01.03.2 Pastatų remonto, išlaikymo kaštai Lt/m.

  01.04.01.03.3 Transporto išlaikymo kaštai vienam automobiliui.

  Uždavinių įgyvendinimas:

  Rodiklis

  Rodiklio

  kodas

  Įgyvendinimo planas

  Įgyvendinimo būklė

  2001 m

  2001 m.

  Uždavinių vertinimo kriterijai

  01.04.01.01.1

  01.04.01.01.2

  01.04.01.01.3

  01.04.01.02.1

  01.04.01.03.1

  01.04.01.03.2

  01.04.01.03.3

  7

  90

  11

  4000

  -

  145

  14100

  7

  90

  11

  4000

  0,5%

  145

  10686

  III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

  Užtikrinti asmeninę Lietuvos Respublikos Prezidento. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, oficialių svečių apsaugą ir su šių uždavinių vykdymu susijusių pastatų apsaugą. Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veikla priklauso nuo ekonominių, technologinių išorės veiksnių. Teigiamą indėlį veiklai duos aukšta valstybės tarnautojų kvalifikacija, yra būtina patobulinti vidinę struktūrą, sukurti naują, atitinkančią naujausius įstatymus teisinę bazę. Įgyvendinant strateginiame veiklos plane apibrėžtą programą – LR Vadovybės ir oficialių svečių apsaugos vykdymas - neigiamą įtaką turi nepakankamas finansavimas.

   

   

   

   

   

   

   

   

  LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTO

  2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

   

   

  I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

   

  Misija:

  Pagrindinis Lietuvos viešojo administravimo instituto tikslas - sukurti efektyvią, valstybės tarnautojų ir visuomenės poreikius, Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus atitinkančią valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo, kaip žmogiškųjų išteklių vystymo valstybės tarnyboje, sistemą.

   

  Strateginiai tikslai:

  • valstybės tarnybos įstatymą įgyvendinančių teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų mokymą, rengimas ir tobulinimas;
  • personalo tarnybų valstybės valdymo ir savivaldos institucijose stiprinimas bei valstybės tarnautojų mokymosi poreikių tyrimo metodikos kūrimas;
  • valstybės tarnautojų mokymo sistemos valdymo ir mokymo proceso organizavimo sistemų sukūrimas;
  • valstybės tarnautojų mokymo programų rengimo, priežiūros bei akreditavimo mechanizmų sukūrimas;
  • valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programų parengimas ir mokymo pagal šias programas organizavimas;
  • valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos kėlimo programų parengimas ir mokymo pagal šias programas organizavimas;
  • aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programų parengimas ir mokymo pagal šias programas organizavimas;
  • valstybės tarnautojų mokymosi santykio su jų profesine karjera valstybės tarnyboje nustatymas;
  • Lietuvos viešojo administravimo instituto ir kitų kvalifikacijos kėlimo įstaigų atsakomybės, įgyvendinant valstybės tarnautojų mokymus, nustatymas, jų tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas;
  • valstybės tarnautojų mokymo finansavimo tvarkos nustatymas;
  • palankios administracinės kultūros ir viešosios nuomonės valstybės tarnautojų mokymui formavimas.

   

   

   

   

  II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTO STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

   

  Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

  1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMŲ PARENGIMAS (208).

  Programos tikslai:

  1. Karjeros sistemą valstybės tarnyboje taikančių šalių patirties analizė
  2. Lietuvos aukštųjų mokyklų galimybių rengti valstybės tarnautojų mokymo programas analizė
  3. Valstybės valdymo institucijų mokymosi poreikių nustatymas
  4. Kvalifikacinių reikalavimų valstybės tarnautojų pareigybėms nustatymas
  5. Įvadinio mokymo programų pirminio projekto parengimas
  6. Įvadinio mokymo programų papildyto projekto parengimas
  7. Įvadinio valstybės tarnautojų mokymo dėstytojų atranka ir apmokymas

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždaviniai -

  1. Valstybės valdymo institucijų apklausa siekiant išsiaiškinti mokymosi poreikius
  2. Valstybės valdymo institucijų apklausos analizė darbo grupėse
  3. Darbo grupių rezultatų aprobavimas
  4. Karjeros sistemą valstybės tarnyboje taikančių šalių patirties apžvalga
  5. Galimybių taikyti užsienio patirtį Lietuvoje, nustatant kvalifikacinius reikalavimus, analizė
  6. Analizės rezultatų apibendrinimas, kvalifikacinių reikalavimų nustatymas
  7. Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų adaptavimo plano parengimas
  8. Pirminių pasiūlymų dėl įvadinio mokymo programų struktūros analizė
  9. Pirminių pasiūlymų dėl įvadinio mokymo programų ekspertinis įvertinimas
  10. Įvadinio mokymo programų pirminio projekto testavimas
  11. Įvadinio mokymo programų pirminio projekto aprobavimas
  12. Įvadinio mokymo programas lankančių valstybės tarnautojų anketavimas
  13. Anketavimo metu gautų atsiliepimų ir pasiūlymų analizė
  14. Pasiūlymų dėl įvadinio mokymo programų tobulinimo parengimas
  15. Įvadinio mokymo programų patobulinto projekto parengimas
  16. Įvadinio mokymo programų patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
  17. Įvadinio mokymo programų patobulinto projekto testavimas
  18. Įvadinio mokymo programų patobulinto projekto aprobavimas
  19. Kandidatų į dėstytojų paieška ir atranka
  20. Mokymo renginių dėstytojų kvalifikacijai kelti organizavimas
  21. Dėstytojų konsultavimas

  Visi uždaviniai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu strateginiu prioritetu - Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acqius (2000 12 01 LRV posėdžio protokolas Nr. 54).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   • Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:
   1. Parengta metodika, leidžianti valstybės valdymo institucijoms nustatyti darbuotojų įvadinio mokymosi poreikius
   2. Parengta valstybės valdymo institucijų darbuotojų įvadinio mokymosi poreikių analizė
   3. Nustatyti valstybės tarnautojų įvadinio mokymosi poreikiai
   4. Parengta karjeros sistemą taikančių šalių valstybės tarnautojų pareigybėms nustatomų kvalifikacinių reikalavimų apžvalga
   5. Parengtas valstybės tarnautojų pareigybėms taikytinų kvalifikacinių reikalavimų galimybių taikyti Lietuvoje projektas
   6. Nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai valstybės tarnautojų pareigybėms
   7. Parengtas Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų adaptavimo sudarant valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programas planas
   8. Parengtas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos pirminis projektas
   9. Atliktas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos pirminio projekto ekspertinis įvertinimas
   10. Atliktas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos pirminio projekto testavimas
   11. Aprobuotas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos pirminis projektas
   12. Atlikta įvadinio mokymo programas lankančių valstybės tarnautojų apklausa
   13. Įvertinti įvadinio mokymo programas lankančių valstybės tarnautojų apklausos metu gauti atsiliepimai ir pasiūlymai
   14. Parengti siūlymai dėl valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programų tobulinimo
   15. Parengtas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos patobulintas projektas
   16. Atliktas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
   17. Atliktas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos patobulinto projekto testavimas
   18. Aprobuotas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programos patobulintas projektas
   19. Suformuoti 20 kandidatų į dėstytojus sąrašai ir įvertinti dėstymo gebėjimai bei poreikiai profesiniam tobulinimui
   20. Pagal dėstytojų profesinio tobulinimosi poreikius suorganizuoti 3 kvalifikacijos kėlimo renginiai
   21. Nustatyta ir suplanuota 10 dėstytojų konsultavimo tvarka
   22. Visi gauti rezultatai atitiko strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TĘSTINIO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ PARENGIMAS (198,3).

    Programos tikslai:

   23. Karjeros sistemą valstybės tarnyboje taikančių šalių patirties analizė.
   24. Lietuvos aukštųjų mokyklų galimybių rengti valstybės tarnautojų mokymo programas analizė.
   25. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo poreikių nustatymas
   26. Kvalifikacinių reikalavimų kitimo kintant valstybės tarnautojų kategorijoms nustatymas
   27. Specifinių kvalifikacinių reikalavimų skirtingose valstybės valdymo institucijose identifikavimas
   28. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų pirminio projekto parengimas
   29. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų papildyto projekto parengimas
   30. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo dėstytojų atranka ir apmokymas.
   31. Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

    Programos uždaviniai -

   32. Susipažinimas su Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų turiniu
   33. Valstybės valdymo institucijų apklausa siekiant išsiaiškinti mokymosi poreikius
   34. Valstybės valdymo institucijų apklausos analizė darbo grupėse
   35. Darbo grupių rezultatų aprobavimas
   36. Karjeros sistemą valstybės tarnyboje taikančių šalių patirties apžvalga
   37. Galimybių taikyti užsienio patirtį Lietuvoje analizė
   38. Kvalifikacinių reikalavimų ir pareigybių kategorijų santykių nustatymas
   39. Lietuvos valstybės valdymo institucijų anketavimas
   40. Lietuvos valstybės valdymo institucijų specifinių poreikių analizė
   41. Lietuvos valstybės valdymo institucijų specifinių reikalavimų pareigybėms nustatymas
   42. Specifinių kvalifikacinių reikalavimų formulavimas tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programose
   43. Pagrindinių ir selektyvinių modulių nustatymas, atsižvelgiant į specifinius reikalavimus
   44. Pirminių pasiūlymų dėl tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų struktūros analizė
   45. Pirminių pasiūlymų dėl tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų ekspertinis įvertinimas
   46. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų pirminio projekto testavimas
   47. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų pirminio projekto aprobavimas
   48. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programas lankančių valstybės tarnautojų anketavimas
   49. Anketavimo metu gautų atsiliepimų ir pasiūlymų analizė
   50. Pasiūlymų dėl tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų tobulinimo parengimas
   51. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų patobulinto projekto parengimas
   52. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
   53. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų patobulinto projekto testavimas
   54. Tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų patobulinto projekto aprobavimas
   55. Kandidatų į dėstytojų paieška ir atranka
   56. Mokymo renginių dėstytojų kvalifikacijai kelti organizavimas
   57. Dėstytojų konsultavimas

  Visi uždaviniai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu strateginiu prioritetu - Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acqius (2000 12 01 LRV posėdžio protokolas Nr. 54).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   • Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

    1. Parengta Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų, kurias galima taikyti sudarant valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programas, apžvalga
    2. Parengta metodika, leidžianti valstybės valdymo institucijoms nustatyti darbuotojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikius
    3. Parengta valstybės valdymo institucijų darbuotojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė
    4. Nustatyti bendrieji valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
    5. Nustatytas kvalifikacinių reikalavimų valstybės tarnautojų pareigybėms kitimas kintant pareigybinei kategorijai
    6. Parengta metodika, leidžianti valstybės valdymo institucijoms nustatyti darbuotojų specifinio tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikius
    7. Parengta valstybės valdymo institucijų darbuotojų specifinių tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė
    8. Nustatyti specifiniai valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
    9. Nustatytos specifinių valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikių realizavimo galimybės sudaromose tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programose
    10. Nustatyti valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo baziniai ir selektyviniai moduliai ir jų tarpusavio ryšys, atsižvelgiant į bendruosius ir specifinius valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo poreikius
    11. Parengtas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos pirminis projektas
    12. Atliktas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos pirminio projekto ekspertinis įvertinimas
    13. Atliktas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos pirminio projekto testavimas
    14. Aprobuotas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos pirminis projektas
    15. Atlikta tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programas lankančių valstybės tarnautojų apklausa
    16. Įvertinti tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programas lankančių valstybės tarnautojų apklausos metu gauti atsiliepimai ir pasiūlymai
    17. Parengti siūlymai dėl valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų tobulinimo
    18. Parengtas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos patobulintas projektas
    19. Atliktas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
    20. Atliktas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos patobulinto projekto testavimas
    21. Aprobuotas valstybės tarnautojų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programos patobulintas projektas
    22. Suformuoti 40 kandidatų į dėstytojus sąrašai ir įvertinti dėstymo gebėjimai bei poreikiai profesiniam tobulinimui
    23. Pagal dėstytojų profesinio tobulinimosi poreikius suorganizuoti 4 kvalifikacijos kėlimo renginiai
    24. Nustatyta ir suplanuota 10 dėstytojų konsultavimo tvarka
    25. Visi gauti rezultatai, išskyrus 2, atitiko strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus. Nepasiekti rezultatai:

    26. Parengta (bet nesuderinta) karjeros sistemą taikančių šalių valstybės tarnautojų pareigybėms nustatomų kvalifikacinių reikalavimų kitimo pereinant į aukštesnes pareigybines kategorijas apžvalga.
    27. Parengtas (bet nesuderintas) valstybės tarnautojų pareigybėms taikytinų kvalifikacinių reikalavimų kitimo projektas, kintant valstybės tarnautojo užimamai pareigybinei kategorijai.
    28. Šių rezultatų nepasiekimo priežastis - parengti projektai, tačiau laukiama Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų įstatymo, kad projektai būtų atitinkamai suderinti.

      

      

     3. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ PASIRENGIMO INTEGRACIJAI Į ES PARENGIMAS (285).

     Programos tikslai:

    29. Karjeros sistemos valstybės tarnyboje šalių patirties analizė
    30. Lietuvos aukštųjų mokyklų galimybių rengti valstybės tarnautojų mokymo programas analizė
    31. Lietuvos valstybės valdymo institucijų mokymo poreikių identifikavimas
    32. Pasirengimo integracijai į ES mokymo programų pirminio projekto parengimas
    33. Pasirengimo integracijai į ES mokymo programų papildyto projekto parengimas
    34. Pasirengimo integracijai į ES mokymo programų dėstytojų atranka ir apmokymas
    35. Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

     Programos uždaviniai -

    36. Pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą programų turinio analizė
    37. Atsiskaitymo už pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą programas formų analizė
    38. Integracijos į Europos Sąjungą mokymo formų analizė
    39. Susipažinimas su Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų turiniu
    40. Susipažinimas su atsiskaitymo už studijų programas formomis
    41. Valstybės valdymo institucijų apklausa dėl integracijos į Europos Sąjungą mokymo poreikių
    42. Valstybės valdymo institucijų bendrųjų ir specifinių mokymo poreikių išskyrimas
    43. Valstybės valdymo institucijų apklausos analizė darbo grupėse
    44. Darbo grupių rezultatų aprobavimas
    45. Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų adaptavimo procedūrų nustatymas, mokymo turinio formavimas atliktos mokymo poreikių analizės pagrindu
    46. Pirminių pasiūlymų dėl integracijos į Europos Sąjungą mokymo programų struktūros analizė
    47. Pirminių pasiūlymų dėl integracijos į Europos Sąjungą mokymo programų ekspertinis įvertinimas
    48. Pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programų pirminio projekto testavimas
    49. Pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programų pirminio projekto aprobavimas
    50. Mokymo programose dalyvaujančių valstybės tarnautojų anketavimas
    51. Pasiūlymų dėl mokymo programų tobulinimo parengimas
    52. Mokymo programų patobulinto projekto parengimas
    53. Mokymo programų patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
    54. Mokymo programų patobulinto projekto testavimas
    55. Pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programų patobulinto projekto aprobavimas
    56. Kandidatų į dėstytojų paieška ir atranka
    57. Mokymo renginių dėstytojų kvalifikacijai kelti organizavimas
    58. Dėstytojų konsultavimas

  Visi uždaviniai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu strateginiu prioritetu - Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acqius (2000 12 01 LRV posėdžio protokolas Nr. 54) ir Nacionaline acqius priėmimo programos įgyvendinimo priemonėmis (Acquis priemonės kodas 4.2.-P-A6).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   • Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

     1. Susipažinta su šalių - ES narių patirtimi nustatant integracijos į ES mokymo turinį
     2. Susipažinta su šalių - ES narių patirtimi pasirenkant integracijos į ES mokymo formas
     3. Parengta karjeros sistemą taikančių šalių valstybės tarnautojų atsiskaitymo už Europos integracijos mokymo programas formų analizė
     4. Parengta Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų, kurias galima taikyti sudarant valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programas, apžvalga
     5. Parengta Lietuvos aukštosiose mokyklose taikomų atsiskaitymo už išklausytas studijas formų apžvalga, nustatytos valstybės tarnautojų atsiskaitymo už įgytas žinias procedūros
     6. Įvykdyta prioritetinių ES mokymo tikslinių grupių apklausa dėl mokymo poreikių, nustatyti mokymo prioritetai
     7. Atskirtos bendrosios (privalomos, horizontalios) ES programos ir pasirenkamos (vertikalios)
     8. Mokymo turinys aptartas tikslinėse mokymo grupėse ir apibendrinti tikslinės grupės mokymosi poreikiai
     9. Mokymo turinio aptarimo rezultatai darbo grupėse aptarti su platesne auditorija ir ES ekspertais
     10. 1) Parengtas preliminarus ES mokymo programų sąrašas ir rekomendacijos programų turiniu; 2) Atlikta dėstomų Lietuvos aukštosiose mokyklose ES mokymo programų analizė; 3)Apsvarstytos aukštųjų mokyklų programų adaptavimo valstybės tarnautojų mokymui galimybės;

      4) Atlikta kitų esamų ES ekspertizės šaltinių paieška ar aptartos jų panaudojimo mokymo programų rengimui galimybės ir sąlygos; 5) Surinkti pirminiai mokymo programų projektai ir apsvarstytas jų turinys atsižvelgiant į LIVADIS reikalavimus mokymo programoms ir atliktą ES mokymo poreikių analizę

     11. Parengtas valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programos pirminis projektas
     12. Pirminiai mokymo programų variantai įvertinti ES ekspertų ir pateikti komentarai mokymo turinio tobulinimui
     13. Pirminiai patobulinti variantai išbandyti pilotiniuose renginiuose - valstybės tarnautojų - tikslinių mokymo grupių atstovų auditorijoje
     14. Aprobuotas valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programos pirminis projektas
     15. Atlikta pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programas lankančių valstybės tarnautojų apklausa
     16. Parengti siūlymai dėl valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programų tobulinimo
     17. Parengtas valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programos patobulintas projektas
     18. Atliktas valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programos patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
     19. Atliktas valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programos patobulinto projekto testavimas
     20. Aprobuotas valstybės tarnautojų pasirengimo integracijai į Europos Sąjungą mokymo programos patobulintas projektas
     21. Suformuoti 20 kandidatų į dėstytojus sąrašai ir įvertinti dėstymo gebėjimai bei poreikiai profesiniam tobulinimui
     22. Pagal dėstytojų profesinio tobulinimosi poreikius suorganizuoti 3 kvalifikacijos kėlimo renginiai
     23. Nustatyta ir suplanuota 10 dėstytojų konsultavimo tvarka

   • Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

  10.1. Susipažinimas su Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų turiniu

  10.2. Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų programų galimybės adaptuoti nustatymas

  10.3. Kitų ES ekspertizės šaltinių nustatymas (valstybės valdymo institucijos, konsultacinės firmos, ES ekspertai), jų panaudojimo galimybių tyrimas

  • Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  Visi gauti rezultatai atitiko strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus.

   

   

   

   

   

   

  4. VADOVAUJANČIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ PARENGIMAS (73,9).

  Programos tikslai:

     1. Karjeros sistemą valstybės tarnyboje taikančių šalių patirties analizė.
     2. Lietuvos aukštųjų mokyklų galimybių rengti valstybės tarnautojų mokymo programas analizė.
     3. Vadovaujančių valstybės tarnautojų mokymo poreikių nustatymas.
     4. Kvalifikacinių reikalavimų vadovaujančių valstybės tarnautojų pareigybėms nustatymas.
     5. Vadovaujančių valstybės tarnautojų mokymo programų pirminio projekto parengimas.
     6. Vadovaujančių valstybės tarnautojų mokymo programų papildyto projekto parengimas.
     7. Dėstytojų parengimas vadovaujančių valstybės tarnautojų mokymui
     8. Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

      Programos uždaviniai -

     9. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų turinio analizė
     10. Atsiskaitymo už vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programas formų analizė
     11. Susipažinimas su Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų turiniu
     12. Susipažinimas su atsiskaitymo už studijų programas formomis
     13. Valstybės valdymo institucijų apklausa siekiant išsiaiškinti mokymo poreikius
     14. Valstybės valdymo institucijų apklausos analizė darbo grupėse
     15. Darbo grupių rezultatų aprobavimas
     16. Karjeros sistemą valstybės tarnyboje taikančių šalių patirties apžvalga
     17. Galimybių taikyti užsienio patirtį Lietuvoje, nustatant kvalifikacinius reikalavimus, analizė
     18. Analizės rezultatų apibendrinimas, kvalifikacinių reikalavimų nustatymas
     19. Pirminių pasiūlymų dėl vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų struktūros analizė
     20. Pirminių pasiūlymų dėl vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų ekspertinis įvertinimas
     21. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų pirminio projekto testavimas
     22. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų anketavimas dėl mokymo programų turinio kokybės
     23. Anketavimo metu gautų atsiliepimų ir pasiūlymų analizė
     24. Pasiūlymų dėl vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų tobulinimo parengimas
     25. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų patobulinto projekto parengimas
     26. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų patobulinto projekto įvertinimas
     27. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų patobulinto projekto testavimas
     28. Vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų patobulinto projekto aprobavimas
     29. Kandidatų į dėstytojų paieška ir atranka
     30. Mokymo renginių dėstytojų kvalifikacijai kelti organizavimas
     31. Dėstytojų konsultavimas

  Visi uždaviniai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu strateginiu prioritetu - Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acqius (2000 12 01 LRV posėdžio protokolas Nr. 54).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   • Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

     1. Parengta karjeros sistemą taikančių šalių vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų turinio analizė
     2. Parengta karjeros sistemą taikančių šalių vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų atsiskaitymo už įgytas žinias formų analizė
     3. Parengta Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų studijų programų, kurias galima taikyti sudarant vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programas, apžvalga
     4. Parengta Lietuvos aukštosiose mokyklose taikomų atsiskaitymo už įgytas žinias formų apžvalga, nustatytos vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų atsiskaitymo už įgytas žinias procedūros
     5. Parengta metodika, leidžianti valstybės valdymo institucijoms nustatyti vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymosi poreikius
     6. Parengta valstybės valdymo institucijų vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymosi poreikių analizė
     7. Nustatyti bendrieji vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymosi poreikiai
     8. Parengta karjeros sistemą taikančių šalių vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų pareigybėms nustatomų kvalifikacinių reikalavimų apžvalga
     9. Parengtas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų pareigybėms taikytinų kvalifikacinių reikalavimų projektas
     10. Parengtas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminis projektas
     11. Suformuoti 20 kandidatų į dėstytojus sąrašai ir įvertinti dėstymo gebėjimai bei poreikiai profesiniam tobulinimui
     12. Pagal dėstytojų profesinio tobulinimosi poreikius suorganizuoti 3 kvalifikacijos kėlimo renginiai
     13. Nustatyta ir suplanuota 10 dėstytojų konsultavimo tvarka
     14.  

      Visi gauti rezultatai, išskyrus 11, atitiko strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus. Nepasiekti rezultatai:

     15. Nenustatyti kvalifikaciniai reikalavimai vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų pareigybėms
     16. Neatliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminio projekto ekspertinis įvertinimas
     17. Neatliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminio projekto testavimas
     18. Neatlikta vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programose dalyvaujančių asmenų apklausa
     19. Neįvertinti vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programas lankančių asmenų apklausos metu gauti atsiliepimai ir pasiūlymai
     20. Neparengti siūlymai dėl vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų tobulinimo
     21. Neaprobuotas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminis projektas
     22. Neparengtas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų programos patobulintas projektas
     23. Neatliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų programos patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
     24. Neatliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos patobulinto projekto testavimas
     25. Neaprobuotas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos patobulintas projektas
     26. Šių rezultatų nepasiekimo priežastis – rezultatai yra siekiami kartu su PHARE Dvynių projekto vykdymu, todėl jų pasiekimo terminai turėjo būti suderinti su Dvynių projekto terminais. Visi rezultatai bus pasiekti 2002 metais.

       

       

       

       

       

       

      5. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR PRIEŽIŪRA (190).

      Programos tikslai:

     27. Mokymo programų priežiūra
     28. Besimokančiųjų žinių įvertinimo sistemos sukūrimas
     29. Programų katalogų besimokantiesiems rengimas ir leidyba
     30. Dėstymo organizavimas
     31. Dėstymo metodikos priežiūra
     32. Mokymo medžiagos rengimo ir tvarkymo priežiūra
     33. Valstybės tarnautojų mokymo programų registro kūrimas
     34. Užsienio paramos, skirtos Lietuvos viešojo administravimo institutui, koordinavimas
     35. Lietuvos viešojo administravimo instituto veiklos planavimas, priežiūra, vertinimas, tobulinimas
     36. Lietuvos viešojo administravimo instituto infrastruktūros plėtra
     37. Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

      Programos uždaviniai -

     38. Mokymo programų priežiūros reglamento nustatymas
     39. Mokymo programų keitimo/ papildymo naujais moduliais tvarkos nustatymas ir taikymas
     40. Mokymo programų kokybės užtikrinimo mechanizmų sukūrimas ir taikymas
     41. Žinių įvertinimo sistemų modelių parinkimas skirtingų kategorijų valstybės tarnautojų grupėms
     42. Žinių įvertinimo sistemų modelių testavimas
     43. Žinių įvertinimo sistemos aprobavimas
     44. Žinių įvertinimo sistemos keitimo procedūros nustatymas
     45. Sutarčių su valstybės valdymo institucijomis dėl jų darbuotojų mokymo parengimas
     46. Sutarčių su dėstymą vykdančiais juridiniais/ fiziniais asmenimis parengimas
     47. Informacijos apie valstybės tarnautojų mokymą vykdančių asmenų kvalifikaciją tvarkymas
     48. Dėstymo proceso priežiūra
     49. Dėstomų programų kokybės užtikrinimas
     50. Anketavimas dėl dėstymo proceso kokybės, anketavimo rezultatų analizė
     51. Dėstymo proceso keitimo procedūrų nustatymas
     52. Dėstymo metodikos standartų sukūrimas ir priežiūra
     53. Dėstymo metodikos žinių bazės sukūrimas, tvarkymas ir priežiūra
     54. Mokymo medžiagos rengimo ir tvarkymo procedūrų nustatymas
     55. Mokymo medžiagos rengimo ir tvarkymo proceso priežiūra
     56. Valstybės tarnautojų mokymo programų registro turinio nustatymas
     57. Valstybės tarnautojų mokymo programų registro tvarkymo procedūrų nustatymas
     58. Valstybės tarnautojų mokymo programų registro naudojimo tvarkos nustatymas
     59. Mokymo programų įvedimas į registrą
     60. Dėstymo metodikos įvedimas į registrą
     61. Instituto darbuotojų dalyvavimas bendrose darbo grupėse su užsienio ekspertais
     62. Instituto veiklos planavimas
     63. Instituto veiklos analizė ir įvertinimas
     64. Instituto veiklos tobulinimas
     65. Administracinių kabinetų įrengimas
     66. Mokymo laboratorijų įrengimas

  Visi uždaviniai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu strateginiu prioritetu - Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos acqius (2000 12 01 LRV posėdžio protokolas Nr. 54).

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

   • Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:
     1. Parengtas ir patvirtintas valstybės tarnautojų mokymo programų priežiūros reglamentas
     2. Nustatyta valstybės tarnautojų mokymo programų keitimo/ papildymo naujais moduliais tvarka
     3. Parengta valstybės tarnautojų mokymo programų kokybės užtikrinimo tvarka
     4. Parengta karjeros sistemą taikančių šalių valstybės tarnautojų žinių įvertinimo sistemų galimybių taikyti Lietuvoje analizė, atsižvelgiant į skirtingas valstybės tarnautojų kategorijas
     5. Parengtos valstybės tarnautojų žinių įvertinimo sistemos, atliktas ekspertinis įvertinimas ir testavimas
     6. Aprobuotos valstybės tarnautojų žinių įvertinimo sistemos
     7. Parengtos sutartys su valstybės valdymo institucijomis dėl jų darbuotojų mokymo
     8. Parengtos sutartys su dėstymą vykdančiais juridiniais/ fiziniais asmenimis
     9. Sukurta ir tvarkoma duomenų bazė apie valstybės tarnautojų mokymą vykdančių asmenų kvalifikaciją
     10. Nustatyti mechanizmai dėstymo proceso kokybei užtikrinti, dėstymo proceso priežiūra
     11. Nustatyti mechanizmai dėstomų programų kokybei užtikrinti
     12. Atlikta mokymo programas lankančių valstybės tarnautojų apklausa dėl dėstymo proceso kokybės
     13. Nustatyta dėstymo proceso keitimo procedūrų tvarka
     14. Nustatyti dėstymo metodikos standartai, sukurti mechanizmai standartų priežiūrai
     15. Nustatytos mokymo medžiagos rengimo ir tvarkymo procedūros
     16. Atliekama nuolatinė mokymo medžiagos rengimo ir tvarkymo proceso priežiūra
     17. Nustatytas valstybės tarnautojų mokymo programų registro turinys. Registras realizuotas kompiuterinėje formoje
     18. Nustatytos valstybės tarnautojų mokymo programų registro tvarkymo procedūros
     19. Nustatyta valstybės tarnautojų mokymo programų registro naudojimo tvarka
     20. Sudarytos sąlygos naudoti instituto žmonių resursus donorų ekspertų darbui organizuoti
     21. Parengiami kasmetiniai instituto veiklos prioritetai, nustatyta tvarka derinami su instituto valdyba
     22. Parengiamos instituto veiklos ataskaitos, atliekamas instituto veiklos ekspertinis įvertinimas
     23. Instituto veiklos įvertinimo pagrindu, numatomos kryptys instituto veiklai tobulinti
     24. Įrengiami administraciniai kabinetai (baldai, įstaigos ir kompiuterinė įranga)
     25. Įrengiamos mokymo klasės (baldai, mokymo ir kompiuterinė įranga)
     26. Visi gauti rezultatai, išskyrus 4, atitiko strateginiame veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus. Nepasiekti rezultatai:

     27. Neparengtas valstybės tarnautojų pareigybėms taikytinų kvalifikacinių reikalavimų.
     28. Nesukurta dėstymo metodikos bazė, nenustatytos jos tvarkymo ir priežiūros procedūros.
     29. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinys neįvestas į registrą
     30. Valstybės tarnautojų mokymo programų dėstymo metodika neįvesta į registrą
     31. Šių rezultatų nepasiekimo priežastis – rezultatai yra siekiami kartu su PHARE Dvynių projektu. Todėl jų pasiekimo terminai turėjo būti suderinti su Dvynių projekto terminais, t.y. visų rezultatų pasiekimas numatytas 2002 metais.

       

      III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

      Aplinkos analizė:

      1. Vidaus veiksniai

      1.1. Trūkumai

      1.1.1. Nepakankamas dalies Instituto darbuotojų IT raštingumas.

      1.1.2. Jauna Instituto struktūra, neturinti tradicijų, todėl dar nėra išryškėjęs tinkamiausias struktūros modelis.

      1.1.3. Dėl juridinio Instituto statuso ir didelio kiekio dalininkų komplikuojasi Instituto valdymas, prioritetų nustatymas, ryšys su valstybės tarnybos reikalus tvarkančia institucija.

      1.2. Pranašumai

      1.2.1. Instituto darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį numatytiems uždaviniams įgyvendinti, taip pat patirtį dirbant su tarptautinėmis programomis ir projektais.

      1.2.2. Institutas intensyviai dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, valstybės biudžeto lešas naudodamas kaip nacionalinį ko-finansavimą. Šiuo metu institutas vykdo tokius projektus:

      a) PHARE projektas “Nacionalinės mokymo institucijos įsteigimas”.

      b) PHARE “Dvynių” projektas.

      c) Kanados-Baltijos projektas “Ekonomikos vadybos mokymo programa Ukrainai.

      d) Danijos Vyriausybės projektas “Sprendimų priėmimo procedūros”

      e) Danijos Vyriausybės projektas “Europos Sąjungos informacinių regioninių centrų darbuotojų mokymas”.

      f) Danijos Vyriausybės projektas “Regionų plėtra”.

      Daugelis ankstesnių projektų ir visi dabartiniai projektai yra susiję su naujų mokymo programų rengimu, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimu, mokymo priemonių įsigijimu, mokymo renginių specifinėmis temomis išlaidų padengimu.

      1.2.3. Institutas teikia mokymą šiose srityse: įvadinis mokymas; tęstinis mokymas; aukščiausio lygio valstybės tarnautojų mokymas. Mokymas Europos Sąjungos temomis kaip specifinė mokymo sritis yra įtraukiama visoms tikslinėms grupėms. Strateginio valdymo, mokymų, susijusių su pasirengimo narystei Europos Sąjungoje, vadybinių įgūdžių tobulinimo bei įvadinio mokymo programos atitinka Vyriausybės programos prioritetus.

      1.2.4. Mokymo renginiams Institutas kviečia šiuolaikinius mokymo metodus įvaldžiusius dėstytojus. Dauguma šių dėstytojų yra parengti, talkinant užsienio ekspertams. Dėstytojai pastoviai tobulina dėstymo įgūdžius specialiuose seminaruose Institute ir užsienyje. Mokymo renginiuose paskaitas aktualiomis viešajam administravimui temomis taip pat skaito valstybės tarnautojai, politikai, specialistai-praktikai, įstatymų rengėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, svečiai iš užsienio.

      2. Išorės veiksniai

      2.1. Grėsmės

      2.1.1. Institutui deleguojami valstybės uždaviniai yra nurodyti LR Valstybės tarnybos įstatyme. Tačiau šiuo metu Vyriausybė ketina keisti tam tikras įstatymo nuostatas ar net visą jo koncepciją. Tai gali apimti ir tas įstatymo dalis, kurios susijusios su valstybės tarnautojų mokymu ir Instituto vaidmeniu.

      2.1.2. Instituto pagrindinė tikslinė grupė yra karjeros valstybės tarnautojai. Kai kurios ministerijos turi savo mokymo centrus, tačiau ne visos. Iš dalies darbo pasidalijimas tarp skirtingų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų yra aiškus, tačiau jos taip pat neretai konkuruoja tarpusavyje dėl tų pačių valstybės tarnautojų ir tų pačių dėstytojų

      2.1.3. Valstybės valdymo institucijos pagal LR Biudžeto įstatymą turėtų skirti apie 1% asignavimų, palyginus su asignavimais valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui, tačiau dažnai mokymui neskiriama ir tokios sumos.

      2.1.4. Nėra aiškios valstybės politikos valstybės tarnautojų mokymo atžvilgiu. Dėl to nėra aiškūs kad ir minimalių mokymui skiriamų lėšų panaudojimo prioritetai, ir tai neleidžia užtikrinti tų lėšų panaudojimo efektyvumo - mokoma nebūtinai svarbiausių dalykų, į mokymus siunčiamos nebūtinai svarbiausios valstybės tarnautojų grupės, valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo įstaigos investuoja į nebūtinai aktualiausių mokymo programų rengimą.

      2.1.5. Nepakankamas valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų personalo tarnybų potencialas (dydžio, kvalifikacijos ir statuso prasme), įgyvendinant mokymo uždavinius (nustatant mokymo poreikius, planuojant mokymą ir jį vertinant, užtikrinant mokymo naudos perkėlimą į praktiką ir pan.). Institucijų mokymo planai nėra sistemiškai rengiami.

      2.1.6. Institutas yra pakankamai maža organizacija (21 darbuotojas), palyginus su panašaus pobūdžio institucijomis kaimyninėse šalyse. Darbuotojų stoka riboja Instituto galimybes prisiimti vykdyti dar daugiau naudingų tarptautinių projektų.

      2.2. Plėtros galimybės

      2.2.1. Yra numatytas teisinis valstybės tarnautojų mokymo pagrindas - mokymo rūšys, privalomumas, finansavimas ir mokymo proceso valdymas nustatyti LR Valstybės tarnybos įstatyme.

      2.2.2. Per pastaruosius metus valstybės tarnautojų mokymo poreikiai ženkliai augo. Tai susiję su keliais veiksniais. Pirmiausiai, mokymo poreikių augimą sąlygoja valstybėje vykstantis pasirengimo stojimui į Europos Sąjungą procesas, taip pat kitos viešojo administravimo reformos: strateginio planavimo ir programinio biudžeto sudarymo sistemos įdiegimas; apskričių reforma; nacionalinė kovos su korupcija strategija; e-Vyriausybės koncepcija; Saulėlydžio ir Saulėtekio komisijų veikla; vidaus audito sistemos įdiegimas; naujos apskaitos sistemos įdiegimas. Antra, pakankamai dažnai vykstanti Vyriausybių kaita, susijusi su ženkliu naujų žmonių atėjimu į valstybės tarnybą, o tai iššaukia jų apmokymo poreikį. Trečia, Vyriausybių skelbiama nuostata mažinti biurokratinį aparatą verčia likusius valstybės tarnyboje asmenis įgyti įvairesnius gebėjimus.

      2.2.3. Instituto ir kitų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų tarpusavio konkuravimas dėl tų pačių valstybės tarnautojų turi ir teigiamą pusę, nes tai verčia Institutą nuolat tobulinti savo veiklą, gerinti paslaugų kokybę, operatyviau atsiliepti į kintančius mokymo poreikius.

      2.2.4. Nuo 2000 m. lapkričio mėn. Institute prasidėjo 2 metų trukmės PHARE “Dvynių” projektas, kuris yra nukreiptas į Instituto dalykinio ir techninio potencialo sustiprinimą, pritaikant kolegų iš Danijos viešojo administravimo mokyklos ir Suomijos viešojo valdymo instituto patirtį. Projektas iš dalies kompensuoja sumažėjusią biudžeto dotaciją mokymo programų rengimo srityje, nes jame numatyta parama rengiant 55 naujas mokymo programas. Projektas taip pat prisideda švelninant išorinę grėsmę, susijusią su nesistemingu mokymo planų rengimu valstybės institucijose, numatydamas specialias priemones šioje srityje.

      Strateginė išvada

      Didesnė dalis pranašumų dalinai kompensuoja išorines grėsmes. Prie išorinių grėsmių švelninimo ir vidinių trūkumų šalinimo, Instituto teikiamų paslaugų apimties ir kokybės didinimo iki 2002 m. pabaigos ženkliai prisidės plėtros galimybė, susijusi su PHARE “Dynių” projektu.

      Atsižvelgiant į visus veiksnius, ir toliau išlieka svarbus Instituto strateginis tikslas bei valstybės parama jo įgyvendinimui - valstybės tarnautojų mokymo programų rengimas, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas, pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymų vykdymas.

       

      Prioritetai įvadinio mokymo programų rengimo srityje: atnaujinti bendrąsias įvadinio mokymo programas ir rūpintis specialiųjų įvadinio mokymo programų parengimu tais atvejais, kai tokios užduoties negalės atlikti specializuoti mokymo centrai. Bendrųjų įvadinio mokymo programų atnaujinimo motyvai: mokymo dalyvių pastabos ir pageidavimai; numatoma nauja teisinė bazė, nustatanti reikalavimus įvadiniam mokymui.

       

      Prioritetai tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo srityje: tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir toliau išliks prioritetas, nes valstybės tarnautojų pareigybių, kurioms jos turi būti pritaikytos, yra žymiai daugiau negu iki šiol yra parengta programų.

       

      Prioritetai pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programų rengimo srityje: šių programų rengimas ir toliau išliks prioritetas, nes artėjant stojimo į Europos Sąjungą momentui, didės naujų funkcijų skaičius ir jas vykdančių tarnautojų skaičius.

       

      Prioritetai aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programų rengimo srityje: ši programa yra tiesiogiai susijusi su LR Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis dėl aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų mokymo. Didesnė dalis programos uždavinių jau įgyvendinta. Visi programos uždaviniai bus baigti vykdyti 2002 -2003 m.:

     32. Nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų pareigybėms
     33. Atliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminio projekto ekspertinis įvertinimas
     34. Atliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminio projekto testavimas
     35. Atlikta vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programose dalyvaujančių asmenų apklausa
     36. Įvertinti vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programas lankančių asmenų apklausos metu gauti atsiliepimai ir pasiūlymai
     37. Parengti siūlymai dėl vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programų tobulinimo
     38. Aprobuotas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos pirminis projektas
     39. Parengtas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų programos patobulintas projektas
     40. Atliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų programos patobulinto projekto ekspertinis įvertinimas
     41. Atliktas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos patobulinto projekto testavimas
     42. Aprobuotas vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų mokymo programos patobulintas projektas

   

   

  Prioritetai mokymo proceso organizavimo, koordinavimo ir priežiūros srityje: mokymo renginių įgyvendinimas neįmanomas be atitinkamų šio proceso organizavimo priemonių, todėl jos ir toliau išliks prioritetinės.

   

   

   

   

   

   

   

  Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro “Dainava” METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

   

  I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

  Misija:

  Ugdyti valstybės tarnautojų profesionalumą.

  Strateginiai tikslai:

  Pagrindinis tikslas:

  • Tobulinti valstybės tarnautojų gebėjimus veiksmingai vadovauti ir administruoti viešąsias programas ir projektus.

  Kiti tikslai:

  • Padėti įgyvendinti valstybės politiką tarnautojų profesinio ir kvalifikacijos tobulinimo srityje, gaunant iš valstybės ir savivaldos institucijų informaciją, reikalingą tarnautojų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui organizuoti.
  • Tirti valstybės tarnautojų tobulinimosi reikmes ir mokymo efektyvumą, kaupti ir apibendrinti šios srities informaciją.
  • Teikti siūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl tarnautojų įvadinio ir tęstinio kvalifikacijos tobulinimo sistemos ir ją reglamentuojančių dokumentų rengimo.
  • Rengti valstybės tarnautojų įvadinio ir tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programas bei organizuoti kursus, seminarus, konferencijas, taip pat pasitarimus ir kitus renginius tarnautojų ir kitų asmenų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
  • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, organizuojančiomis valstybės tarnautojų profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.
  • Vystyti įvairiapusišką veiklą, siekiant optimaliau panaudoti turimą materialinę techninę bazę bei darbuotojus.
  • Plėtoti konkurencingumą vidaus rinkoje.
  • Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją.

  II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS, APSKRITIES VIRŠININKO STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

  Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

  Valstybės tarnautojų kvalifikacinis mokymas, 190 tūkst. Lt.

  Programos tikslai:

  Tobulinti valstybės tarnautojų apskrityse ir savivaldybėse gebėjimus priimti veiksmingus sprendimus, administruoti viešąsias programas ir projektus.

  Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

  Programos uždavinys

   • Per metus parengti 30 įvadinio ir tęstinio kvalifikacinio mokymo programų viešojo administravimo, viešųjų paslaugų valstybės tarnautojams.
   • Per metus suorganizuoti 80 mokymo renginių(mokymo kursų, seminarų, konferencijų) valstybės tarnautojams.
   • Per metus mokymo dalyvių skaičių padidinti iki 4000.
   • Per metus paruošti 12 naujų dėstytojų.
   • Rengti ir leisti mokomąją medžiagą renginių dalyviams bei dėstytojams.

  Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

  Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  Per 2001 m. buvo parengta 30 naujų tęstinio kvalifikacinio mokymo programų viešojo administravimo, viešųjų paslaugų valstybės tarnautojams, vadybinių ir viešojo administravimo gebėjimų vystymui. Buvo suorganizuota 120 mokymo renginių (mokymo kursų, seminarų, konferencijų). Mokymo dalyvių skaičius buvo 4837. Per 2001 metus buvo paruošta 12 naujų dėstytojų.

  Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  _____________

  kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

  _____________

  gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  Lyginant 2001 m. veiklos rezultatus su strateginiame veiklos plane numatytais matome, kad buvo suorganizuota 50% daugiau mokymo renginių, kuriuose dalyvavo 837 valstybės tarnautojais daugiau negu buvo planuota.

  šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

  _____________

  šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys

  _____________

   

  III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

  • Parengti mokymo poreikių tyrimo bei mokymo renginių vertinimo metodikas, vykdyti apklausas, atlikti jų analizę bei nuolat tobulinti metodikas.
  • Per metus parengti 32 įvadinio ir tęstinio kvalifikacinio mokymo programas viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų valstybės tarnautojams.
  • Rengti ir leisti mokomąją medžiagą mokymo renginių dalyviams bei dėstytojams.
  • Per metus suorganizuoti 80 mokymo renginių (mokymo kursų,seminarų, konferencijų) valstybės tarnautojams.
  • Per metus mokymo dalyvių skaičių padidinti iki 4200.
  • Organizuoti aptarimus apie pokyčius rinkoje su nuolatiniais ir galimais klientais.

   
  Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
  Žydrė Butkevičienė     >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

  LR Seimas