Lietuvos Respublikos Seimas

ŪKIO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Ūkio ministerija yra atsakinga už ūkio, pramonės ir smulkaus ir vidutinio verslo, energetikos, prekybos bei turizmo plėtrą. Vadovaujant šioms sritims ministerija tiesiogiai nedalyvauja versle, jo administravime, o visą dėmesį skiria verslo plėtrai reikalingos infrastruktūros plėtojimui, verslui ir investicijoms palankių sąlygų sudarymui, konkurencinio pranašumo ir svarbiausių ekonomikos plėtros veiksnių išskyrimui ir stiprinimui, naujų ugdymui, sparčiai integracijai į Europos Sąjungą. Tik sukuriant palankią verslo plėtrai teisinę ir ekonominę aplinką, ministerija mato kelią užtikrinti visų visuomenės narių gerovę ir užimtumą.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis suformuota Ūkio ministerijos misija ir strateginiai tikslai

ŪKIO MINISTERIJOS MISIJA: KURTI PALANKIĄ TEISINĘ IR EKONOMINĘ APLINKĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI VISUOMENĖS GEROVĘ BEI UŽIMTUMĄ.

STRATEGINIAI TIKSLAI:

 1. Formuoti ir įgyvendinti Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikę strategiją, kuri nustatys ir pagrįs prioritetus intensyviam visų veiklų vystymuisi.
 2. Sudaryti palankią aplinką verslo plėtrai ir investicijoms, eksportui plėtoti, remiant smulkų ir vidutinį verslą, užtikrinti darbo vietų kūrimą.
 3. Įgyvendinant pramonės plėtros politiką: didinti pramonės konkurencingumą steigti produktų saugos atitikties įvertinimo įstaigas, sumažinti neigiamą užsienio prekybos balansą.
 4. Įgyvendinti nacionalinę energetikos strategiją: padidinti veiklos efektyvumą restruktūrizuojant ir privatizuojant elektros energijos ir dujų ūkį, tinkamai pasirengti Ignalinos AE I bloko eksploatacijos nutraukimui; sujungti Lietuvos elektros energijos tinklus su Vakarų Europos energetinėmis sistemomis.
 5. Tobulinti verslą reglamentuojančią teisinę bazę, suderinant ją su ES teise ir

atveriant lygiateises tarptautinės konkurencijos galimybes, įgyvendinant atskiras

derybų su ES keliamas sąlygas.

 1. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ PROGRAMŲ

APRAŠYMAS:

Ūkio ministerija strateginiame veiklos plane įgyvendino 8 programas, o institucijos ir įstaigos prie Ūkio ministerijos – savarankiški valstybės biudžeto asignavimų valdytojai – 6 programas.

II.1. ŪKIO PLĖTROS STRATEGIJOS FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (10159,0 tūkst.Lt).

Programos tikslas:

1.Formuoti Lietuvos ūkio strategiją, koordinuoti ministerijai pavestų šalies ūkio ir atskirų jo veiklų politikos įgyvendinimą integracijos į ES kontekste.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1. Numatyti Lietuvos ūkio plėtros strateginės (ilgalaikės) bei vidutinės trukmės laikotarpio kryptis, atskirų veiklų – pramonės, energetikos, prekybos prioritetus ir tikslus ir įgyvendinti ūkio valdymo makro lygyje funkcijas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengti vidutinės trukmės (3 metų) bendrą ūkio plėtros strategiją

(atsižvelgiant į regioninės plėtros programas), numatyti investicijų į ūkio šakas (sektorius) proporcijas, terminas 2001 m. III ketv.

Parengta Bendra ūkio plėtros strategija 2002-2004 metams, pritarta Strateginio planavimo komitete 2001-10-04, posėdžio protokolinis sprendimas Nr. 25.

Šis dokumentas biudžetų projektų formuotojams nurodo lėšų skyrimo kryptis ir palengvina biudžeto sudarymo procesą, leidžia diegti strateginio planavimo principus planuojant valstybės investicijas.

  • Reguliariai vertinti Lietuvos Respublikos ūkio ekonominę būklę ir teikti

pasiūlymus dėl ekonominės politikos tikslinimo, terminas - kas ketvirtį.

Pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei (kas ketvirtį) medžiaga leidžia operatyviai įvertinti Lietuvos Respublikos ūkio būklę ir laiku priimti reikiamus sprendimus, tikslinti ekonominę politiką.

  • Vykdyti investicijų pritraukimo kompanijas, parinkti užsienio

investuotojams tinkamus investicinius objektus, organizuoti laisvųjų ekonominių zonų rinkodaros kompanijas, terminas 2000-2004 m. nuolat.

Siekiant sudaryti investuotojams patrauklias galimybes steigti naujas įmones, investuojant į naujų pramoninės paskirties objektų statybą laisvuose žemės sklypuose, parengti atskirų regionų pramoninės paskirties laisvos žemės sklypų sąrašai, kurių pagrindu Lietuvos ekonominės plėtros agentūra rengia duomenų bazę ir standartinius siūlymus potencialiems investuotojams.

  • Vykdyti administracinių barjerų verslui, užsienio investicijoms šalinimo

monitoringą, terminas 2001-06-06 (LRV).

Vyriausybei parengta analizė (2001-06-12 raštas Nr. 12-08-4549) apie vykdomus darbus Lietuvos infrastruktūros plėtros srityje, svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo galimybes.

  • Parengti nebaigtų statybų mažinimo planą: (2001 m.)

Pirmame etape 2001 m. vasario mėn. Ūkio ministerija parengė „Ataskaitą apie nebaigtų statyti objektų, kurių statyba buvo vykdoma valstybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, privatizavimo fondo, Valstybės vardu gaunamų

 • Ženkleliu žymimos priemonės.

 

paskolų ar paskolų su valstybės garantija lėšomis, būklę ir pasiūlymus dėl šių objektų

tolimesnio tikslingumo”. Ataskaita svarstyta 2001-07-11 Vyriausybės posėdyje. Išankstiniu vertinimu Finansų ministerija, formuodama Valstybės investicijų 2002-2004 metų programą, atsižvelgė į nebaigtos statybos mažinimo nuostatas.

Antrame etape buvo gilinamasi į savivaldybių nebaigtus statyti statinius, į kurių statybą (naują ar rekonstravimą) savivaldybė yra investavusi savivaldybės biudžeto lėšas, tiksline paskirtimi gautas fondų (išskyrus Privatizavimo fondo ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto) lėšas, paskolas, paimtas be valstybės pagalbos.

  • Įsteigti Infrastruktūros plėtros fondą, terminas 2001-03-21 (LRV).

Infrastruktūros plėtros fondas įsteigtas ir įregistruotas 2001-05-11 dieną Vilniaus miesto savivaldybės teisės departamento rejestro tarnyboje. Fondo steigėjas yra Lietuvos ekonominės plėtros agentūra. Pagal LR Vyriausybės ir ES Komisijos 1999-12-23 pasirašytą finansinį memorandumą, ES Komisija skiria 5 mln. eurų šiam projektui įgyvendinti, o LR Vyriausybė – 1 mln. eurų. Fondas prisidės prie Valstybės regioninės plėtros politikos vykdymo ir skatins investicijų pritraukimą bei verslo plėtrą mažiau išvystytuose regionuose.

  • Įsteigti Nacionalinį koordinavimo centrą.

Parengti teisės aktai: 2001 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimus Nr. 1257 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir Nr. 1256 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl etatų skaičiaus ministerijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose“ dalinio pakeitimo“.

  • Išanalizuoti valstybės turto privatizavimo valdymo kokybę ir pateikti

pasiūlymus, kaip jį gerinti:

- tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius privatizavimą, siekiant užtikrinti jo skaidrumą ir efektyvumą;

- tobulinti privatizavimo politiką ir supaprastinti privatizavimo procedūras.

Parengti teisės aktai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1302 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarkos“ dalinio pakeitimo“, nutarimas Nr. 1303 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1502 „Dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, nutarimas Nr. 1304 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir 2001 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1338 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1335 „Dėl ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo bei nuomos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarkos“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“.

Įstatymų projektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir įstatymo „Dėl valstybės įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ buvo pateikti Seimui (Reg. Nr. IXP-1252 (2*) ir IXP-1254*).

  • Parengti ir įgyvendinti pirkėjų įsipareigojimų vykdymo privatizuotuose

objektuose kontrolės tvarką.

Parengti teisės aktai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl pirkėjų įsipareigojimų, įrašytų privatizavimo sandoriuose, vykdymo kontroliavimo“.

Nutarimo poveikis: reglamentuota atsiskaitymo už privatizuotą objektą, o taip pat papildomų sąlygų, įrašytų privatizavimo sandoryje, susijusių su investicijomis, darbo vietų išsaugojimu ar sukūrimu, taip pat privatizavimo objekto (privatizuojamos įmonės) turto pardavimo, perdavimo ir perleidimo (įskaitant pirkėjo įsigytas akcijas) apribojimų, kol pirkėjas įvykdys visus įsipareigojimus, kontrolė.

  • Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „ Dėl Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1997m kovo 24 d. nutarimo Nr.268 „Dėl prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje “ dalinio pakeitimo projektą.

Parengti teisės aktai: LRV 2001-12-21 nutarimas Nr.1556 „Dėl LRV 1997-03-24 nutarimo Nr.268 „Dėl prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje “ dalinio pakeitimo“.

  • Išanalizuoti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir

parengti pasiūlymus, užtikrinančius viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir kontrolę.

Parengti teisės aktai: Vyriausybės 2001 12 18 nutarimu Nr. 1535 pritarta įstatymo projektui ir pateikta Seimui. Seimas pritarė po pateikimo (reg. Nr. IXP-1298).

  • Parengti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo

projektą.

Parengti teisės aktai: 2001 m. gruodžio mėnesį pateiktas svarstyti Seimui (reg.Nr.IXP-1267) Seimo komitetai jam iš esmės pritarė. Projektą numatoma priimti pavasario sesijoje.

Priėmus įstatymą būtų panaikintas alkoholio produktų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 22 procentus valstybės gamybos monopolis, suderintos įstatymo nuostatos su ES teise bei su Civiliniu kodeksu, Reklamos, Visuomenės informavimo įstatymais.

  • Parengti Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir

atliekų supirkimo įstatymo projektą.

Parengti šie teisės aktai:

1. 2001 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas Nr. IX-565 (Žin., 2001, Nr. 93-3257);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-570);

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-577);

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 49 „Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-628).

Teisės aktai nustato veiklos, susijusios su skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimu, teisinius pagrindus, numato perduoti nurodytų metalų laužo ir atliekų licencijavimą savivaldybėms, įmonėms nereikia perregistruoti licencijų ir mokėti už tai valstybės rinkliavų.

  • Parengti projektus teisės aktų, kurių reikia Civiliniam kodeksui įgyvendinti

(pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą: Įmonių įstatymas, Ūkinių bendrijų įstatymas, Akcinių bendrovių įstatymas, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Asociacijų įstatymas, Įmonių rejestro įstatymas, Įstatymas „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“).

Parengti teisės aktai: Parengtas Įstatymo „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas.

Įmonių rejestro įstatymo projektas Vyriausybės 2002 01 22 nutarimu Nr. 82 pateiktas Seimui . (reg. IXP-1345).

  • Įsteigti nuolatinę vyriausybinę komisiją verslo sąlygų gerinimo ir

nereikalingų rinkos suvaržymų panaikinimo klausimams spręsti (2001 m. III ketvirtis).

Parengti teisės aktai: Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 29 d. nutarimas Nr.1265 „Dėl nuolatinės komisijos verslo sąlygų gerinimo klausimams spręsti“.

  • Atlikti verslo sąlygų gerinimo priemonių (“Saulėtekio” programa) analizę

ir pateikti pasiūlymus dėl geresnio šios programos įgyvendinimo: statybų reguliavimo srityje, terminas iki 2001-06-06 (LRV).

Ūkio ministro 2001-03-28 įsakymu Nr. 106 atskiroms verslo sąlygų gerinimo ir nereikalingų rinkos suvaržymo panaikinimo problemoms nagrinėti sudarytos 9 darbo grupės, kurios analizuoja ir svarsto asocijuotų verslo struktūrų siūlymus verslo struktūrų siūlymus verslo suvaržymams mažinti. Darbo grupių parengtos priemonės svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitete.

  • Vykdyti Vyriausybės patvirtintas verslo sąlygų gerinimo priemones,

pakeisti Vyriausybės darbo reglamentą, kad kuo sparčiau būtų svarstomi projektai teisės aktų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu.

Pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2001 m. gegužės 14 d. Ūkio ministerijos raštu Nr. 10-01-3764 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo projektas.

  • Parengti teisės aktus, liberalizuojančius strateginių prekių ir technologijų

eksportą, tranzitą ir importą; suderinti kontrolės tvarką su tokiomis pat Europos Sąjungos procedūromis.

Parengti teisės aktai: 2001m. lapkričio 22 d. buvo priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.1390 „Dėl kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų sąrašų patvirtinimo dalinio pakeitimo".

  • Mažinti prekybos verslo suvaržymus.

Parengti teisės aktai: parengtas Prekybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Prekybos įstatymo įgyvendinimo” pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas. 2001 lapkričio 13 d. įstatymas Nr. IX-599 priimtas.

 

  • Atlikti verslo sąlygų gerinimo priemonių („Saulėtekio programa) analizę ir

pateikti pasiūlymus dėl geresnio šios programos įgyvendinimo informatikos ir telekomunikacijų srityje

Parengtas elektroninio verslo koncepcijos projektas, kuriam LR Vyriausybė pritarė 2001 m. birželio 25 d., protokolas Nr.30. Šios koncepcijos nuostatų pagrindu parengti ir pateikti pasiūlymai detaliam Informacinės visuomenės plėtros planui, kurį rengia Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengti Lietuvos ūkio plėtojimo ilgalaikę strategiją 2001 m. II ketvirtis.

2001 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1274 „Dėl Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros strategijos projekto rengimo“ šios priemonės vykdymas perkeltas į 2002 m. I ketvirtį.

  • Parengti Lietuvos Respublikos elektroninės prekybos įstatymo projektą

suderintą su ES Acquis (ES direktyvomis 97/7/EB ir 2000/3/EB)

Parengti teisės aktai: Lietuvos Respublikos elektroninės prekybos įstatymo projektas buvo pateiktas Vyriausybei 2001 05 02 raštu Nr.81-07-4108. Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimtas naujas Civilinis kodeksas, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Europos teisės departamentas pritarė LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos pasiūlymui nepriimti atskiro Elektroninės prekybos įstatymo, o taikyti bendras Civilinio kodekso nuostatas jas papildant reglamentais į kuriuos būtų perkeltos ES direktyvos 97/7/EB ir 2000/3/EB. Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. gegužės 20 d. direktyva 97/7/EB “Dėl vartotojų teisių apsaugos nuotoliniame kontrakte” perimta Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones” taisyklėmis, suderintomis su Teisingumo ministerija.

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 8 d. Elektroninės prekybos direktyva 2000/31/EB bus perimta ūkio ministro patvirtintu reglamentu šių metų pirmame ketvirtyje.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Ši priemonė, dėl aukščiau minėtų pasikeitimų, įvykdyta 75 procentais.

 

  • Patikslinti kontroliuojamų strateginių prekių ir technologijų sąrašą pagal

Tarybos 2000 m. birželio 22 d. reglamentą 1334/2000/EB.

Parengtas LRV nutarimo projektas „Dėl kontroliuojamų strateginių prekių ir technologijų sąrašų patvirtinimo dalinio pakeitimo“, kurį LRV 2002-11-22 priėmė (Nr.1390).

  • Įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei ES programą (nacionalinę

ACQUIS priėmimo programą).

Šiam uždaviniui įgyvendinti Nacionalinėje ACQUIS priėmimo programoje numatytų priemonių aprašymas:

3.8.3-T-B.28 –Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laikinojo prekių įvežimo procedūros atlikimo tvarkos projektą;

3.8.3-T-B.29 - Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laikinojo prekių išvežimo procedūros atlikimo tvarkos projektą;

3.8.3-T-B.30 - Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laikinojo įvežimo perdirbti procedūros atlikimo taikant drobeko sistemą tvarkos projektą;

3.8.3-T-B.30.1 - Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laikinojo prekių išvežimo iš Lietuvos Respublikos perdirbti tvarkos patvirtinimo dalinio pakeitimo projektą arba naują nutarimo redakciją;

3.8.3-T-B.31- Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl laikinojo muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūros atlikimo tvarkos projektą;

3.1.2-P-B13 –Identifikuoti problemas neharmonizuotose srityse ir parengti priemones jų sprendimui.

Parengti teisės aktai –

3.8.3-T-B.28- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 14 nutarimas Nr. 719 ,,Dėl laikinojo prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarkos patvirtinimo” ;

3.8.3-T-B.29- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 14 nutarimas Nr. 720 ,,Dėl laikinojo prekių išvežimo iš Lietuvos Respubliką tvarkos patvirtinimo”;

3.8.3-T-B.30- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 11 29 nutarimas Nr. 1434 ,,Dėl laikinojo prekių įvežimo perdirbti taikant drobeko sistemą tvarkos patvirtinimo” ;

3.8.3-T-B.30.1- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 15 nutarimas Nr. 234 ,,Dėl laikinojo prekių išvežimo iš Lietuvos Respublikos perdirbti tvarkos patvirtinimo”;

3.8.3-T-B.31- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas ,,Dėl muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo” atiduotas LR Vyriausybei 2002 02 01;

3.1.2-P-B13- Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 203 patvirtinta ,,Veiksmų programa ES ACQUIS priėmimui neharmonizuotose srityse”.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Priemonės 3.8.3-T-B.28, 3.8.3-T-B.29, 3.8.3-T-B.30, 3.8.3-T-B.30.1 -įvykdytos;

Priemonės 3.8.3-T-B.31 įvykdymas vėluoja;

Priemonės 3.1.2-P-B13 įvykdymas numatytas 2003 metais. 2001 m. vyko teisės aktų peržiūra, analizė, konsultacijos.

 

II.2. EKSPORTO PLĖTROS IR SKATINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO SPECIALIOJI PROGRAMA ( 52150,0 tūkst.Lt).

Programos tikslas:

1.Sudaryti palankias sąlygas eksporto augimui.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1 Eksportui palankios aplinkos kūrimas, eksportuotojų mokymas, prekių ir paslaugų konkurencingumo didinimas.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Siekiant sudaryti palankią aplinką eksportui, parengta elektroninio verslo koncepcija, kuriai LR Vyriausybė pritarė 2001-06-25 posėdyje (protokolas Nr. 30); parengtas eksporto kreditavimo dalyvaujant valstybei modelio projektas; įsteigta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kuri sudaro sąlygas verslininkams palankesnėmis sąlygomis įgyvendinti verslo projektus. Suteikta parama 86 įmonėms sertifikuojant kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemas bei gaminius. Toliau buvo teikiama parama eksportuotojams iš dalies kompensuojant ne rinkos rizikos draudimo įmokas.

Įgyvendinant eksportuotojų mokymo bei informacinio aprūpinimo gerinimo priemones iš dalies finansuota: projektas „LEPA informacinio centro plėtra“; Informacinės visuomenės infrastruktūros objekto sąlyginiu pavadinimu „Interneto namai“ steigimo projekto parengimas; Informacinės sistemos „Eksporto vartai“ sukūrimo II etapo darbai; Informacinės sistemos „Lietuvos verslo vartai“ pirminės informacijos analizės ir įvertinimo darbų techninės užduoties parengimas; Lietuvos viešbučių rezervavimo sistemos sukūrimas; Interneto svetainės www.statybininkai.lt sukūrimas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Nacionalinėje acquis priėmimo programoje numatytas Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos priemonių įgyvendinimas. Vienas iš šios strategijos uždavinių yra Eksportui palankios aplinkos kūrimas, eksportuotojų mokymas, prekių ir paslaugų konkurencingumo didinimas. Šio uždavinio pagrindinių priemonių vykdymas aprašytas skyrelyje „Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas“.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytai vertinimo kriterijais:

Lietuviškos kilmės produkcijos eksporto dalis padidėjo 18 procentinių punktų, kai strateginiame veiklos plane numatytas padidėjimas tik 2 procentiniais punktais.

Uždavinys 1.2. Palankaus Lietuvos, jos ūkio subjektų ir jų gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų įvaizdžio formavimas.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Teikta parama ir dalyvauta įgyvendinant įvairias palankaus Lietuvos, jos ūkio subjektų ir jų gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų įvaizdžio formavimo priemones: 37 informacinių ir reklaminių leidinių apie įvairias pramonės ir verslo sritis taip pat skirtų bendram Lietuvos įvaizdžiui formuoti, atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrai (iš jų 2 videofilmai) išleidimas; 65 parodų ir 10 misijų užsienyje organizavimas ir kt.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Nacionalinėje acquis priėmimo programoje numatytas Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos priemonių įgyvendinimas. Vienas iš šios strategijos uždavinių yra Palankaus Lietuvos, jos ūkio subjektų ir jų gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų įvaizdžio formavimas. Šio uždavinio pagrindinių priemonių vykdymas aprašytas skyrelyje „Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas“.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Preliminariais skaičiavimais užsienio prekybos balanso deficitas (proc. nuo BVP) sumažėjo 1,1 punkto. Strateginiame veiklos plane numatytas sumažėjimas 2 punktais.

Uždavinys 1.3. Galimybių susirasti naujus prekybos bei kooperacijos partnerius, aktyviau ir efektyviau veikti įsiskverbiant į naujas rinkas sudarymas.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Siekiant sudaryti galimybes susirasti naujus prekybos bei kooperacijos partnerius, aktyviau ir efektyviau veikti įsiskverbiant į naujas rinkas, 2001 m. įsteigtos komercijos atašė pareigybės Lenkijos Respublikoje, Švedijos Karalystėje, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ir Rusijos Federacinėje Respublikoje. Iš dalies paremta LEPA atstovybė Vokietijos Ofenbacho mieste; suteikta parama vykdant eksporto plėtros projektą „WES - 2001”; parengtas „Tikslinių rinkų plėtros strategijos” projektas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Nacionalinėje acquis priėmimo programoje numatytas Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos priemonių įgyvendinimas. Vienas iš šios strategijos uždavinių yra galimybių susirasti naujus prekybos bei kooperacijos partnerius, aktyviau ir efektyviau veikti įsiskverbiant į naujas rinkas sudarymas. Šio uždavinio pagrindinių priemonių vykdymas aprašytas skyrelyje „Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas“.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Preliminariais skaičiavimais prekių eksportas į ekonomiškai išsivysčiusias šalis padidėjo 20 procentų. Strateginiame veiklos plane numatytas padidėjimas 4 procentais.

 

II.3. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS IR SKATINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (7999,0 tūkst.Lt).

Programos tikslas:

1. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros strateginių krypčių iki 2003 m. įgyvendinimas

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1.Teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Įvertinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2002 m. strategines kryptis,

nustatyti prioritetus ir parengti priemones jiems įgyvendinti.

Įgyvendinant šią priemonę parengti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2004 metų strateginių krypčių ir Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių 2002-2004 metų plano projektai, kurie 2001 m. spalio 25 d. pristatyti Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo verslo ir užimtumo komisijos organizuotoje konferencijoje “Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Dabartis ir perspektyvos”. Atsižvelgiant į gautas pastabas projektai patikslinti. LR Vyriausybei numatoma pateikti kovo 15 d.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengti Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros naujos redakcijos

įstatymo projektą.

Tobulinant verslo teisinį reglamentavimą parengtas SVV plėtros įstatymo naujos redakcijos, atitinkančios dabartines ES rekomendacijas, projektas.

Įstatymo projekto tolimesniame svarstyme padaryta pertrauka gavus pranešimą iš ES komiteto, kad artimiausiu metu EK numato patikslinti rekomendacijas dėl SVV subjektų apibrėžimo ir siūlo Lietuvoje laikinai susilaikyti dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo naujos redakcijos priėmimo. Pagal patvirtintą integracijos veiksmų planą šio įstatymo projektą numatoma pateikti Vyriausybei š. m. II ketvirtį.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Šių uždavinių įgyvendinimas užtikrins Vyriausybės politikos SVV srityje tęstinumą, kokybiškai pagerins verslo sąlygų reglamentavimą. Rezultatai atitinka strateginiame plane numatytus vertinimo kriterijus.

Buvo numatyta parengti tris norminius dokumentus . Parengti trys dokumentai: du aukščiau įvardinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo “Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros” projektas.

Uždavinys 1.2. SVV finansinės paramos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengti ir įdiegti priemonių sistemą, leidžiančią smulkaus ir vidutinio verslo subjektams

kuo geriau pasinaudoti finansiniais ištekliais.

Siekiant įgyvendinti numatytus SVV finansinės paramos instrumentus 2001 m. liepos 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.887 “Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros”. Vykdant nutarimą įsteigta uždaroji akcinė bendrovė “Investicijų ir verslo garantijos” (toliau - INVEGA). Pagrindinė bendrovės veikla – SVV paskolų garantijų teikimas, dalinis paskolų palūkanų SVV subjektams dengimas, SVV mikrokreditavimas ir rizikos kapitalo investavimas. 2001 m. spalio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr.322 buvo patvirtinti aukščiau įvardintų veiklų nuostatai.

Poveikis - bendrovės įkūrimas leidžia sukoncentruoti SVV finansinės paramos instrumentus vienoje institucijoje ir palengvinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skiriamų SVV finansinei paramai, pritraukimą.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengti SVV finansinės paramos instrumentus: parengti priemones, tobulinančias

smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų sistemą; parengti pasiūlymus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo; Parengti mikrokreditavimo projektą ir jo įgyvendinimo modelį ir įgyvendinti finansinės paramos priemones smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Priemonės įgyvendintos per Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

 • Finansinės paramos sistemos modelio įgyvendinimo paruošiamieji darbai.

Šių darbų pagrindu buvo parengtas Vyriausybės nutarimo“Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros” projektas.

 • Uždarosios akcinės bendrovės "Investicijų ir verslo garantijos" steigimas - įstatinio

kapitalo formavimas, pagrindinių priemonių įsigijimas, steigimo ir veiklos išlaidų dengimas

Ši priemonė aprašyta Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdyme.

 • Paskolų palūkanų dalinis dengimas

2001 m. buvo apdraustos 32 (SVV subjektų gautos) paskolos, 19 buvo dalinai padengtos palūkanos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad finansinę paramą gaus 40 smulkaus ir vidutinio verslo subjektų. Uždavinio rezultatas buvo pasiektas, nes finansinę paramą gavo 51 smulkaus ir vidutinio verslo subjektas.

Uždavinys 1.3. Verslo informacijos bei mokymo ir konsultavimo paslaugų plėtra

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti konsultavimo ir mokymo projektus.

Įgyvendinant priemonę šešiose apskrityse vykdyta pradedančiųjų verslininkų ir plėtojančių veiklą įmonių atstovų mokymo programa.

Be to, įgyvendinti 4 regioniniai projektai, kurių metu verslininkams ir norintiems pradėti verslą buvo teikiamos nemokamos informacinės-konsultacinės paslaugos, pravedami mokymai.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių:

 • Verslo informacijos ir konsultavimo (mokymo) paslaugų plėtojimas

Priemonė aprašyta Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdyme.

 • Informacijos apie verslą skleidimas ir kitų techninės pagalbos priemonių įgyvendinimas

Nuolat atnaujinamas tinklapis (http://www.svv.lt), kuriame lietuvių ir anglų kalba pateikiami Lietuvos norminiai dokumentai, reglamentuojantys verslą ir mokesčius, ir naujai ruošiamų norminių dokumentų projektai, verslo žinynas: informacija kaip įregistruoti įmonę ir pradėti verslą, konsultacinių įmonių duomenų bazė, finansavimo galimybės ir kt.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Strateginiame veiklos plane buvo planuota suteikti techninę pagalbą 150 smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Mokymo programoje dalyvavo 1060 smulkaus ir vidutinio verslo atstovų. Vykdant šią programą pradedantiems verslininkams suteikta 864 val. konsultacijų ir 837 val. mokymų. Verslą plėtojančių įmonių atstovams - 1029 val. konsultacijų ir 552 val. mokymų. Planuota 150 smulkaus ir vidutinio verslo subjektų suteikti techninę pagalbą.

Poveikis – suteikiamos konsultacijos ir mokymai ugdo verslininkus ir sudaro prielaidas pradėti savo verslą.

Uždavinys 1.4. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionuose

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių:

 • ES PHARE 2000-2001 m. programos "Socialinės ir ekonominės sanglaudos" regionų

verslo skatinimo priemonių įgyvendinimas

Programa vykdoma.

 • Regioninių ir tikslinių programų rengimas

Parengtos 4 rajonų SVV plėtros programos,

 • SVV plėtros programose numatytų priemonių įgyvendinimas

Akmenės rajone nemokamuose mokymuose apie netradicinių verslų plėtojimą ir praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo 96 rajono gyventojai - uogų augintojai ir norintys užsiimti netradiciniais verslais. Suteikta parama kooperatyvo steigimui.

Telšių apskričiai skirtas dalinis finansavimas apskrities kaimo amatų ir verslų dienų organizavimui, kurių metu surengtos 2 parodos: per 40 verslininkų pristatė savo gaminius apskrityje ir respublikinėse parodose. Suorganizuota konferencija-seminaras apie netradicinius žemės ūkio verslus, finansinės paramos galimybes ir šaltinius, kurioje dalyvavo per 60 SVV atstovų ir ketinančių užsiimti verslu.

Įgyvendinant pilotinį projektą “Naujų darbo vietų steigimas Didžiasalio miestelyje, aktyvinant smulkų ir vidutinį verslą”, finansinė parama suteikta 3 įmonėms, kurios Didžiasalyje įsteigė 9 darbo vietas

Didinant Klaipėdos regiono gyventojų ekonominį aktyvumą, skatinant gyventojų verslumą, naujų įmonių kūrimąsi ir konkurencingumą, vykdytas “Verslo skatinimas mažose bendruomenėse. Seniūnai-verslo patarėjai”. I-ojo etapo metu nemokamai apmokyta 74 apskrities seniūnai, kurie teiks verslininkams pirmines konsultacijas verslo klausimais savo bendruomenės nariams, padės spręsti užimtumo problemas regione.

Poveikis: šio uždavinio priemonių vykdymas sudaro palankią verslui aplinką regionuose.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kadangi šio uždavinio priemonės buvo naujos ir rengiant Strateginį veiklos planą nebuvo galimybės atlikti įvertinimą, todėl vertinimo kriterijai nebuvo suplanuoti.

Uždavinys 1.5. Mažų ir vidutinių įmonių integracija į ES bei tarptautinis bendradarbiavimas SVV srityje

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Dalyvauti Europos Sąjungos daugiametėje programoje mažoms ir vidutinėms

įmonėms.

2000 m. Lietuva įsijungė į ES trečiąją daugiametę SVV programą, šio dalyvavimo rezultate buvo įkurti du euroinfo centrai (Lietuvos ekonominės plėtros agentūros ir Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų). ES trečioji daugiametė SVV programa 2000 metais baigėsi. 2000 m. gruodžio 20 d. ES Taryba priėmė sprendimą 2000-819/EB „Dėl daugiametės verslo ir verslininkystės, ypač smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) programos (2001-2005 metams)“. Lietuva planavo įsijungti į šią programą, todėl didžiąją lėšų dalį (831 tūkst. litų) buvo numatyta skirti šiai programai.

Poveikis – įsijungimas į ES programą sudarys galimybę Lietuvos verslininkams ir SVV infrastruktūros įstaigoms dalyvauti šioje programoje.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

 • ES Daugiametės SVV plėtros programos ir kitų tarptautinių projektų įgyvendinimas.

Lietuva dalyvavo dvejose tarptautinėse programose:

2001 m. gegužės mėn. 17-18 d. dalyvavo Baltijos Partneriate, vykusiame Rygoje, kurios

organizatoriai ir šeimininkai buvo Latvija, Lietuva, Estija.

2001 m. birželio 14 –15 dienomis Vilniuje vyko FEED (Forum for Entrepreneurship and

Enterprise Development) – verslininkystės ir įmonių vystymo forumas, jo tikslas buvo padėti įgyvendinti FEED uždavinius: užtikrinti OECD parengtų rekomendacijų smulkaus ir vidutinio verslo srityje įgyvendinimą.

 

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Strateginiame veiklos plane buvo numatyta dalyvauti trijuose tarptautiniuose projektuose. Lietuva dalyvavo dvejose tarptautinėse programose.

Į ES daugiametę verslo ir verslininkystės, ypač smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) programą (2001-2005 metams) Lietuva neturėjo galimybės įsijungti, nes ES savalaikiai neatliko reikiamų procedūrų, leidžiančių įsijungti ir šalims kandidatėms. Lėšos, kurios buvo numatytos šios programos vykdymui, perskirstytos kitoms priemonėms.

Uždavinys 1.6. SVV infrastruktūros plėtojimas

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Plėtoti paramos verslui infrastruktūrą. Tobulinti paramos sistemą smulkaus ir vidutinio

verslo subjektams per įkurtus verslo inkubatorius ir verslo informacinius centrus. .

Įgyvendinant šias priemones formuojama infrastruktūra visuose Lietuvos regionuose, kuriami verslo inkubatoriai ir verslo informaciniai centrai.

2001 metais veikė Alytaus, Kauno, Kazlų Rūdos, Vilnijos, Šiaulių, Telšių verslo inkubatoriai. Atlikus jų veiklos analizę suformuoti pasiūlymai verslo inkubatorių veiklai tobulinti.

Plėtojant paramos verslui infrastruktūrą kartu atliekama institucinės verslo infrastruktūros efektyvumo analizė ir rengiami pasiūlymai jos veiklos tobulinimui. Parengta institucijų teikiančių paslaugas plėtojimo schema. Pagrindinis dėmesys rengiant infrastruktūros plėtros schemą skirtas rajonams, kuriuose neišvystyta paslaugų verslui infrastruktūra ir didžiausias nedarbo lygis. Numatyta naujų centrų (inkubatorių) steigimo programa 2002 metams.

Poveikis – formuojant SVV infrastruktūrą sudaroma palanki verslui aplinka. Siekiama, kad visose apskrityse veiktų dalinai valstybės remiami verslo informaciniai centrai ar verslo inkubatoriai. Suformuota paramos verslui infrastruktūra leistų ne tik efektyviau panaudoti programai skirtas lėšas, bet ir ženkliai prisidėtų prie verslumo ugdymo regionuose, ypač tuose, kuriuose didžiausia bedarbystė.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Rengiant Strateginį veiklos planą vertinimo kriterijai nebuvo numatyti.

Priemonių įgyvendinimo rezultatai šie:

2001 metų pabaigoje 7 verslo inkubatoriuose veikė 91 įmonė, jose sukurta 323 naujos darbo vietos. Inkubuojamos įmonės 2001 metais veiklos plėtrai investavo per 2149 tūkst. litų, sumokėjo mokesčių valstybei - 3175 tūkst. litų.

Inkubatorių veiklos analizė leidžia daryti išvadas, kad investicijos į jų steigimą gan greitai atsiperka. Tiesiogiai - įvairiais mokesčiais į biudžetą ir netiesiogiai, mažinant nedarbą bei sprendžiant kitas ekonomines socialines, verslumo ugdymo problemas rajonuose.

2001 metais veikė 10 informacinių centrų, iš kurių 5 įkurti praėjusiais metais. Informaciniuose centruose gavo konsultacines paslaugas per 1900 verslininkų, per 1150 dalyvavo įvairiuose centrų organizuotose mokymuose ir seminaruose, pasinaudojo informacinėmis paslaugomis per 2650 verslininkų.

 

 

 

 

II.4. PRAMONĖS KONKURENCINGUMO DIDINIMAS (12 404,0 tūkst.Lt).

Programos tikslai:

1.Inovacijų versle programos įgyvendinimas.

2.Didinti pramonės konkurencinį pajėgumą ir sudaryti palankias sąlygas jos subalansuotai plėtrai.

3.Nacionalinės kokybės programos įgyvendinimas.

4.Atitikties įvertinimo infrastruktūros steigimas.

5.Pavojingų atliekų sutvarkymas.

6.Maksimalus antrinių žaliavų ir atliekų panaudojimas.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1. Palankios inovacijoms makroaplinkos plėtojimas, inovacijų skatinimo sistemos sukūrimas bei inovacinių projektų įgyvendinimo rėmimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Atnaujinti ir patikslinti Inovacijų versle programą, vykdyti jos

įgyvendinimo priemonių planą.

Atnaujinama ir tikslinama Inovacijų versle programa, darbo pabaiga – 2002. 12. 1d. Įgyvendinimas- 2004m.

  • Parengti verslo inkubatorių ir mokslo ir technologijų parkų plėtros

koncepciją.

Parengtas Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos projektas. Koncepcijos galutinio parengimo darbo pabaiga-2002. 12. 1d.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kaip ir buvo numatyta strateginiame veiklos plane, paremta 10 EUREKA programos projektų, suteiktos subsidijos dar 5 inovacinių projektų įgyvendinimui.

Uždavinys. 2.1. Pramonės konkurencinių pranašumų stiprinimas ir naujų kūrimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Pagal nustatytus prioritetus įgyvendinti Pramonės plėtros politikoje ir

jos įgyvendinimo strategijoje numatytas priemones.

Įgyvendinamos pramonės plėtros vidutinės trukmės politikos ir jos

įgyvendinimo strategijos priemonės.

  • Vykdyti valstybei svarbaus celiuliozės gamybos projekto įgyvendinimo

darbus.

Ministro pirmininko 2001.06.12. potvarkiu Nr.108 ir 2001.11.12. potvarkiu Nr.258 sudaryta darbo grupė celiuliozės gamybos projektui Lietuvoje įgyvendinti.

  • Parengti ir įgyvendinti Farmacijos pramonės tarptautinės integracijos

programą.

Programa parengta ir patvirtinta LRV 2001. 04. 24 nutarimu Nr.466 .

Įgyvendinimas – iki 2003m.

Uždavinys 2.2. Pramonės subalansuotos plėtros skatinimas

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Įgyvendinti pramonės plėtros vidutinės trukmės politikos ir jos

įgyvendinimo strategijos priemones: patobulinti ir įdiegti informacinio aprūpinimo sistemą, patobulinti įmonių vadovų mokymo sistemą, parengti Pramonės subalansuotos plėtros strategijos projektą, sukurti taikomojo mokslo plėtros ir jo diegimo į pramonę modelį.

Parengtas subalansuotos pramonės plėtros programos projektas.

Suteikta parama asocijuotoms pramonės struktūroms diegiant informacines sistemas.

Uždavinys 3.1. Kokybės infrastruktūros stiprinimas

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengti techninius reglamentus:

,,Slėgio indų bendrosios nuostatos ir jų tikrinimo būdai”,

,,Besiūliai plieniniai cilindrai dujoms”,

,,Besiūliai aliuminio be priemaišų ir aliuminio lydinių cilindrai dujoms”,

,,Suvirinti nelegiruoto plieno cilindrai dujoms”

Reglamentai parengti ir patvirtinti Ūkio ministro 2001 03 28 d. įsakymais Nr.109 ir Nr.110.

  • Įgyvendinti Nacionalinės kokybės programos priemones:

organizuoti Nacionalinio kokybės prizo konkursą;

remti įmones, diegiančias kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemas;

teikti paramą įmonėms, sertifikuojant produktus;

harmonizuoti ES teisės aktus su Lietuvos teise;

vykdyti darbus, siekiant Nacionalinio akreditacijos biuro prisijungimo prie Europos akreditacijos organizacijos.

Išversti ir Europos Komisijai pateikti ūkio ministro įsakymais patvirtinti 6 techniniai reglamentai. Lietuvos standartais perimtas 61 Europos standartas.Įsigyta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro centrinės duomenų bazės programa bei laboratorinė įranga benzino ir dujų kokybės kontrolei pardavimo vietose atlikti;

Uždavinys 3.2. Kokybės vadybos plėtojimas

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Įgyvendinti Nacionalinės kokybės programos priemones:

organizuoti Nacionalinio kokybės prizo konkursą;

remti įmones, diegiančias kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemas;

teikti paramą įmonėms, sertifikuojant produktus;

harmonizuoti ES teisės aktus su Lietuvos teise;

vykdyti darbus, siekiant Nacionalinio akreditacijos biuro prisijungimo prie Europos akreditacijos organizacijos.

Atlikta pirmosios Lietuvoje įsteigtos vadybos sistemų sertifikacijos įstaigos

LST Sert akreditacija;

Atlikta valstybės įmonės “Pieno tyrimai” akreditacija ir įdiegta kokybės vadybos sistema;

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įmonių, dalyvavusių Nacionalinio kokybės prizo konkurse, skaičius – planas 10, faktas 10. Įmonių, dalyvaujančių konkurse “Lietuvos metų gaminys” skaičius – planas 110, faktas 125.

Uždavinys 4.1. Esamų bandymų laboratorijų ir sertifikacijos įstaigų akreditacijos srities plėtimas ir naujų bandymų laboratorijų bei sertifikacijos įstaigų steigimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengti ir įgyvendinti atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų

laboratorijos, sertifikacijos įstaigos) plėtros programą.

Programa parengta. Programai pritarta LRV 2001.02.21. posėdyje (posėdžio protokolas Nr.9. 2 kl.). Programos įgyvendinimas – 2003m. pabaiga.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengti ir įgyvendinti atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų

laboratorijos, sertifikacijos įstaigos) plėtros programą.

Programa parengta. Programai pritarta LRV 2001.02.21. posėdyje (posėdžio protokolas Nr.9. 2 kl.). Programos įgyvendinimas – iki 2003m. pabaigos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kaip ir buvo numatyta, išplėsta akreditacijos sritis 8 bandymų laboratorijoms, 6 sertifikacijoms įstaigoms. Įsteigtos 6 naujos laboratorijos ir 1 sertifikacijos įstaiga.

Uždavinys 5.1.Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Įdiegti pavojingų atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių ir Klaipėdos

regionuose

Įdiegta pavojingų atliekų tvarkymo sistema Šiaulių ir Klaipėdos regionuose

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

  • Įdiegti pavojingų atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių ir Klaipėdos

regionuose

Įdiegta pavojingų atliekų tvarkymo sistema Šiaulių ir Klaipėdos regionuose

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

  • Valstybinėje pavojingų atliekų tvarkymo programoje (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 761) numatytų priemonių įgyvendinimas.

Vykdoma Alytaus ir Vilniaus regionų pavojingų atliekų tvarkymo aikštelių statyba.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Naujai sukurtų darbo vietų skaičius - 5, pavojingų atliekų nukenksminimo pajėgumas - 2 tūkst. tonų, liuminescensinių lempų nukenksminta- 352 tūkst. vienetų .

Uždavinys 6.1. Modernios, tenkinančios aplinkos apsaugos ir ES reikalavimus, buitinių atliekų rūšiavimo ir tvarkymo sistemos sukūrimas

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

  • Parengti ir įgyvendinti Antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programą.

Rengiama Antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programa ir dalinai subsidijuojamas atliekų tvarkymo projektų rengimas ir jų įgyvendinimas. Programos parengimo terminas - 2002 m. rugsėjo 1 diena.

 

II.5. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS (3009,0 tūkst. Lt).

 

Programos tikslai:

1. Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano priežiūros užtikrinimas ir atnaujinimas, Baltijos šalių energijos rinkos kūrimas ir integracija;

2. Branduolinės saugos užtikrinimas eksploatuojant IAE ir ruošiantis jos uždarymui.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1. Lietuvos energetikos teisinės ir administracinės sistemos paruošimas integracijai į Europos Sąjungą

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengti teisės aktus, kurių reikia Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos veiklos efektyvumui energetikos sektoriuje padidinti.

LR Vyriausybė 2001 lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1366 pritarė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir pateikė svarstyti LR Seimui. Šio įstatymo projekte yra straipsniai reglamentuojantys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklą.

  • Užtikrinti privalomųjų naftos ir jos produktų atsargų 90 dienų laikotarpiui

sukaupimą ir reglamentuoti jų naudojimą: parengti Lietuvos Respublikos naftos produktų atsargų sudarymo ir valdymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti Lietuvos Respublikos naftos produktų atsargų sudarymo ir valdymo įstatymo projektą.

LR Vyriausybė 2001 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1437 pritarė Lietuvos Respublikos naftos produktų atsargų sudarymo ir valdymo įstatymo projektui ir pateikė svarstyti LR Seimui. Šiuo įstatymu nustatoma Valstybės naftos produktų atsargų sudarymo ir valdymo tvarka pagal Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

  • Parengti institucines priemones ekstremalioms situacijoms naftos

sektoriuje valdyti: įsteigti Ūkio ministerijoje administracinę struktūrą ekstremalių situacijų naftos sektoriuje valdymui.

Energetikos išteklių departamente naftos skyriuje suformuota 3 specialistų grupė, kuri užsiima naftos produktų atsargų sudarymo, saugojimo ir vartojimo valdymu, priemonių ekstremalių situacijų energetikos sektoriuje valdymui rengimu. Valstybės naftos produktų ir naftos atsargų sudarymas, kaupimas ir valdymo kontrolės funkcija perduota iš Valstybės rezervo skyriaus Energetikos išteklių departamento Naftos skyriui.

  • Parengti patikslintą Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą.

Parenktas įstatymo projektas, kuriam LR Vyriausybė 2001 lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1366 pritarė ir jį pateikė svarstyti LR Seimui. Energetikos įstatymas atnaujintas priėmus naujus gamtinių dujų ir elektros energijos įstatymus bei įvedant rinkos santykius energetikoje.

 • Užbaigti specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija”

reorganizavimą.

AB „Lietuvos energija“ reorganizavimas įvykdytas. 2001 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruotos naujos įmonės ir tuo užbaigtas elektros energetikos ūkio reorganizavimas.

 • Parengti akcinės bendrovės “Lietuvos dujos” privatizavimo programą.

LR Vyriausybė 2001 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1352 pritarė Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančio 34 procentų akcijų paketo privatizavimo programai, numatančiai parduoti jį viešo konkurso būdu strateginiam investuotojui.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo poįstatyminio teisės akto

projektas (dėl licencijų veiklai gamtinių dujų sektoriuje išdavimo taisyklių).

LR Vyriausybė 2001 birželio 19 d. priėmė nutarimą Nr. 743 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo poįstatyminio teisės akto

projektas (dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių).

Priimtas LR Ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 43 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo poįstatyminio teisės akto

projektas (dėl skundų dėl veiklos gamtinių dujų sektoriuje nagrinėjimo tvarkos).

LR Vyriausybė 2001 m. birželio 19 d.priėmė nutarimą Nr. 745 „Dėl skundų dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo taikymo nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas;
 • Lietuvos Respublikos naftos produktų atsargų sudarymo ir valdymo

įstatymo projektas;

 • Tęsti akcinės bendrovės “Lietuvos energija” restruktūrizavimą, pasirengti

jos privatizavimui (priemonė tęstinė);

 • Parengti administravimo struktūrą ekstremalių situacijų naftos sektoriuje

valdymui;

 • Vykdyti akcinės bendrovės “Lietuvos dujos” privatizavimą: parengti

privatizavimo programą.

Šios priemonės įgyvendintos per Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones.

 • Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo poįstatyminiai teisės

aktų projektai.

LR Ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 „Dėl elektros tinklų kodekso bei elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti: elektros tinklų kodeksas, elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės; LR Ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ patvirtinti: prekybos elektros energija taisyklės, leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklės, aprūpinimo elektros energija nutraukimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, detalias sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka, įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės, energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai; LR Vyriausybės gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ patvirtinti: veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašas, veiklų elektros energetikos sektoriuje, kurioms reikalingas leidimas, sąrašas, elektros energijos importo sąlygos, elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, pirkimo skatinimo tvarka.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Priimti 7 LR Vyriausybės nutarimai ir 3 LR Ūkio ministro įsakymai, viso – 10 dokumentų, harmonizuojančių Lietuvos teisinę bazę energetikoje su Europos Sąjungos reikalavimais. Strateginiame veiklos plane buvo planuota paruošti 5 dokumentus. 2001 metais buvo vykdoma 10 užsienio techninės pagalbos projektų, kaip ir numatyta Strateginiame veiklos plane.

Uždavinys 1.2.Nacionalinės energetikos strategijos parengimas/ įgyvendinimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą.

LR Vyriausybė 2001 m. gegužės 5d. nutarimu Nr. 620 patvirtino Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą. Jame nustatytos Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo priemonės penkerių metų laikotarpiui.

  • Parengti Lietuvos Respublikos šilumos įstatymo projektą.

LR Vyriausybės 2002 m. vasario 6d nutarimu Nr. 170 priemonė nukelta į 2002 metų I ketvirtį. LR Vyriausybė 2001 m. gruodžio 3d. nutarimu Nr. 1439 pritarė Šilumos įstatymo koncepcijai.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją (priemonė tęstinė)

Įgyvendinant Nacionalinę energetikos strategiją 2001 m. buvo pradėtas vykdyti mokslo tiriamasis darbas skirtas energetikos ūkio vidutinės trukmės ir ilgalaikių plėtros tikslų bei prioritetų suformavimui ir pagrindimui, energetikos ūkio raidos prognozių parengimui, šalies ir regiono ekonomikos plėtros įtakos energetikos ūkiui įvertinti ir pagrindiniams energetikos sektorių plėtros prioritetams nustatyti. I-mojo etapo ataskaitoje yra pateikti pasiūlymai dėl energetikos ūkio plėtros prioritetų patikslinimo, įvertinant Ignalinos AE 1-jo bloko sustabdymo poveikį bei ES teisinės bazės perkėlimą. Sudėtinė darbo dalis yra ir nacionalinio šilumos ūkio plėtros perspektyvos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengtas pasiūlymų dėl energetikos ūkio plėtros prioritetų paketo projektas ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas, pradėtas ruošti nacionalinis šilumos ūkio planas (atlikta apie 35% darbo), metų bėgyje sistemingai (6 kartus) atnaujinta informacija INIS duomenų bazei branduolinės saugos klausimais, kaip ir numatyta strateginiame veiklos plane.

Uždavinys 1.3. Regioninio bendradarbiavimo energetikos klausimais vystymas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Pirmininkauti Baltijos Ministrų Taryboje ir visuose 17 pareigūnų

komitetuose (priemonė tęstinė).

Pirmininkauta Baltijos Ministrų Tarybos Energetikos komitetui. Tęsiamas darbas kuriant bendrą Baltijos elektros rinką, koordinuojama veikla dalyvaujant Baltijos šalims bendradarbiavime su Šiaurės šalimis ir dalyvaujant bendradarbiavime Baltijos jūros regiono šalių tarpe. Parengta bendra trijų Baltijos šalių ministrų, atsakingų už energetiką, rezoliucija dėl bendrų Baltijos elektros rinkos principų. Bendros Baltijos elektros rinkos sukūrimas sudarys galimybes geriau išnaudoti Lietuvos perteklinius elektros gamybos pajėgumus.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengtas vienas bendras Baltijos šalių dokumentas, kaip ir numatyta strateginiame veiklos plane.

Uždavinys 1.4. Baltijos šalių elektroenergetinių sistemų bendro darbo optimizavimas, rinkos santykių įgyvendinimas, dalyvaujant trijų Baltijos šalių elektros rinkos kūrimo bendroje veikloje

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 620

  • Parengti priemones Baltijos valstybių energetikos rinkai sukurti ir sujungti

su Vakarų Europos energetikos sistemomis, organizuoti jų įgyvendinimą (priemonės tęstinės).

Įgyvendinant trijų Baltijos šalių Premjerų Rezoliucijas dėl bendros Baltijos elektros rinkos sukūrimo, rengiamas pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuos techninę elektros tinklų darbo pusę, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo patikimumas. Lietuvos įsijungimas į bendrą Baltijos elektros rinką sudarys sąlygas geriau išnaudoti turimus elektros energijos gamybos įrengimus.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengta 30% dokumentų nustatančių techninius reikalavimus, Baltijos rinkos funkcionavimui užtikrinti, kaip numatyta strateginiame veiklos plane.

Uždavinys 1.5. Integravimasis į Vakarų Europos elektroenergetines sistemas, išplečiant prekybos elektros energija galimybes

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 620

 • Parengti priemones Baltijos valstybių energetikos rinkai sukurti ir sujungti

su Vakarų Europos energetikos sistemomis, organizuoti jų įgyvendinimą (priemonės tęstinės).

Parengta bendros Lietuvos –Lenkijos darbo grupės ataskaita , kuriai pritarė Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių bendradarbiavimo Taryba 2001 02 05. Parengta antra bendros darbo grupės ataskaita ir Lietuvos – Lenkijos energetinių sistemų sujungimo investicijų įsisavinimo grafikas, kurie bus pateikti sekančiam Lietuvos –Lenkijos Vyriausybių bendradarbiavimo Tarybos posėdžiui. Energetinių sistemų sujungimas įgalins bendrai Baltijos elektros rinkai integruotis į Vakarų Europos elektros rinkas ir sudarys galimybes geriau išnaudoti Lietuvos perteklinius elektros gamybos įrengimus.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengta 70% pasiūlymo paketo Vyriausybei dėl Lietuvos – Lenkijos energetinių sistemų sujungimo projekto įgyvendinimo, kaip numatyta strateginiame veiklos plane.

Uždavinys 1.6. Integravimasis į Vakarų Europos gamtinių dujų sistemas, dujų tiekimo patikimumo padidinimas

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 620

  • Parengti Lietuvos dujų tinklų sujungimo su kaimyninių valstybių dujų

tinklais galimybių studiją (priemonė tęstinė).

Lietuvos dujų tinklų sujungimo su kaimyninių valstybių dujų tinklais galimybės ir perspektyvos yra nagrinėjamos šiuo metu vykdomame mokslo tiriamajame darbe, skirtame energetikos ūkio vidutinės trukmės ir ilgalaikių plėtros tikslų bei prioritetų suformavimui ir pagrindimui, energetikos ūkio raidos prognozių parengimui, šalies ir regiono ekonomikos plėtros įtakos energetikos ūkiui įvertinti ir pagrindiniams energetikos sektorių plėtros prioritetams nustatyti. Šiai priemonei įgyvendinti naudojamasi ir Danijos Karalystės dvišale pagalba.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Tarpiniai rezultatai atitinka strateginiame veiklos plane numatytus 30% bendro dokumentų paketo.

Uždavinys 1.7. Europos Sąjungos SAVE programos administravimo išlaidos.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 620

  • Atsižvelgiant į ES direktyvų rekomendacijas, remti mokslo tiriamuosius ir

eksperimentinius darbus, organizuoti ir rengti informacines pažintines kampanijas, skirtas energijos vartojimo efektyvumui didinti ir buitinių elektros prietaisų energijos vartojimo efektyvumui nustatyti, nuolat svarstyti energijos taupymo problemas visuomenės informavimo priemonėse, įvairiuose leidiniuose (priemonė tęstinė).

Priemonė nevykdyta tik dalyvavimo ES SAVE programoje aspektu. Programos apimtyje 2001 metais šis uždavinys nebuvo vykdomas, nes Europos Komisija nespėjo nustatyti Lietuvos dalyvavimo pratęstoje SAVE programoje teisinių schemų ir neatsiuntė sąskaitos dėl Lietuvos įnašo apmokėjimo. (Priežastys išdėstytos Europos Komisijos Plėtros direktorato Generalinio direktoriaus p. E.Landaburu 2001 12 17 laiške LR Finansų ministrei).

Uždavinys 2.1. Parengti IAE saugos analizės ataskaitą (SAR) II blokui

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės

restruktūrizavimą (įgyvendinti 2001 m. priemones).

Vykdant priemonę, paruoštas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės restruktūrizacijos plano 2002 - 2005 metams projektas.

 • Įvykdyti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugumo

gerinimo programos SIP-2 V etapą (įgyvendinti 2001 m. priemones).

2001 metais įgyvendinta 15 Saugos gerinimo programos (SIP-2) priemonių, jų vykdymui panaudota 58,945 mln.Lt, iš jų: 33,135 mln.Lt - nuosavos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės lėšos, 20,63 mln.Lt - kreditai, 5,18 mln. Lt - užsienio pagalba.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Vykdyti Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė saugumo gerinimo

programą SIP-2: 3.4.4.1-P-B1.4 V – etapas.

Įgyvendinta kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonė.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengta saugos analizės ataskaitos dalis – kaip ir planuota - 75 %.

Uždavinys 2.2. Įnašas į Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) techninio bendradarbiavimo fondą

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parinkti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko

eksploatavimo nutraukimo strategiją, sudaryti galutinį eksploatavimo nutraukimo planą (įgyvendinti 2001 m. priemones).

2001 m. pradėtas vykdyti TATENA nacionalinis projektas Lietuvai “Techninė pagalba, nutraukiant Ignalinos AE pirmojo bloko eksploatavimą”, pagal kurį TATENA finansavo įvairius mokymus, mokslinius vizitus bei stažuotes Lietuvos branduolinės energetikos specialistams eksploatavimo nutraukimo strategijos pasirinkimo klausimais. Šio projekto finansavimui 2001 m. TATENA skyrė apie 700 tūkst. Lt (įskaitant ekstrabiudžetines lėšas). 2001 m. TATENA finansavo 4 nacionalinius projektus Lietuvai, viso už 1341 tūkst. Lt. Pervestas Lietuvos įnašas į TATENA Techninio bendradarbiavimo fondą – 153,878 tūkst. Lt.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė I-ojo bloko

eksploatavimo nutraukimo programos priemones:

valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė I-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo strategijos parinkimas ir galutinio eksploatacijos nutraukimo plano sudarymas ir nutraukimas

Eksploatavimo nutraukimo strategijos parinkimas yra sudėtinė Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano dalis. Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano parengimas įtrauktas į PVG darbų sąrašą ir PVG vertinimu gali būti parengtas iki 2002 m. gegužės pabaigos bei patvirtintas VATESI iki 2002 m. rugpjūčio pabaigos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įnašas į TATENA Techninio bendradarbiavimo fondą pervestas. Patvirtinti 3 nauji techninio bendradarbiavimo projektai Lietuvai. Lietuvos įnašas sudaro 20 % projektų vertės.

Uždavinys 2.3. Branduolinės energetikos atašė prie Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) delegavimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Užtikrinti saugų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės

eksploatavimą, pasirengti pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimui: parengti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą.

Branduolinės energetikos atašė prie Tarptautinės atominės energijos agentūros delegavimas atstovauti Lietuvos Respublikos poziciją ir interesus branduolinės energetikos ir ekonominės politikos srityse, užtikrino efektyvų ir operatyvų bendradarbiavimą su TATENA ir kitomis Branduolinės energetikos atašė kompetencijai priskirtomis tarptautinėmis organizacijomis Vienoje. Tai padeda Ūkio ministerijai spręsti klausimus susijusius su nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimu, dalyvavimu Techninio bendradarbiavimo bei nebiudžetinėse saugos programose.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Pagal numatytą veiklos planą, Atašė parengė ir pateikė 4 informacines apžvalgas apie Lietuvos Respublikos įsipareigojimų pagal tarptautines sutartis vykdymą ir 12 apžvalgų apie TATENA valdytojų tarybos sprendimus.

 

Uždavinys 2.4. Radioaktyviųjų atliekų agentūros veiklos išlaidų dengimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Įsteigti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą.

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra įsteigta ir jos nuostatai patvirtinti 2001 m. gegužės 16 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 171. Įmonė įregistruota Ūkio ministerijoje 2001 m. liepos 20 d.

  • Užtikrinti saugų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės

eksploatavimą, pasirengti pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimui: įgyvendinti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo technines ir aplinkosaugines priemones (įgyvendinti 2001 m. priemones pagal Ūkio ministerijos patvirtintą programos įgyvendinimo priemonių planą).

Užtikrinanat saugų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, 2001 metais įgyvendinta 15 Saugos gerinimo programos (SIP-2) priemonių, ruošiamasi antrojo energijos bloko licencijavimui (paruošta dalis saugos analizės atąskaitos), įgyvendintos papildomoms įmonės fizinės apsaugos priemonės.

  • Pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius valstybės įmonės

Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimui nutraukti.

Paruoštas pradinis naujos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos aprašymas (parengė SKB, finansavo SIP).

Projektas įtrauktas į PVG darbų sąrašą.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros įsteigimas;
  • Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių Ignalinos atominės elektrinės

I-ojo bloko eksploatacijos nutraukimui pastatymas.

Šios priemonės vykdytos ir kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kaip ir buvo planuota, parengta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos planas.

 

 

 

 

 

 

 

II.6. NACIONALINIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS (1615,0 tūkst. Lt).

Programos tikslai:

1. Energijos išteklių ir energijos gamybos, vartojimo bei žalingo jų poveikio aplinkai mažinimas, energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo priemonių suderinimas su ES rekomendacijomis.

2. Atliekinių energijos išteklių vartojimo galimybių įvertinimas ir šių išteklių naudojimas.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1. Rengti teisinius bei norminius ir techninius dokumentus, skirtus energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai įgyvendinti.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės:

 • Parengti Lietuvos Respublikos energijos taupymo įstatymo projektą.

Parengtas, suderintas su ministerijomis bei valstybinėmis institucijomis ir pateiktas LR Vyriausybei energijos taupymo įstatymo projektas. LR Vyriausybė 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1534 pritarė šiam projektui ir pateikė LR Seimui. Šio projekto tikslas teisiškai sureguliuoti energijos taupymą, sudaryti sąlygas efektyviai vartoti energiją.

 • Parengti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą.

Parengtos priemonės Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano projekto dalims „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ ir „Atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių vartojimas“ užtikrins Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą.

 • Parengti Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo lydimuosius aktus.

Parengtos ir ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 147 patvirtintos “Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės. Jomis nustatomi didmeninės ir mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais reikalavimai.

Patvirtinta “Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarka”. Ji nustato nefasuotų naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo, pilstymo bei laikymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat kuro talpyklų, terminalų bei degalinių naudojimo reikalavimus.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių

vykdymas:

 • Parengti ūkio ministro įsakymo dėl techninio reglamento efektyvumo

reikalavimai naujiems karšto vandens katilams, kūrenamiems skystuoju arba dujiniu kuru projektą.

Parengtas ir ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr.45 patvirtintas techninis reglamentas “Nauji karšto vandens katilai, deginantys skystąjį arba dujinį kurą”, kuris padės užtikrinti efektyvų energijos išteklių naudojimą katiluose, mažinti žalingų degimo produktų išmetimus į atmosferą.

 • Parengti ūkio ministro įsakymo dėl techninio reglamento dėl šilumos

generatorių patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti naujuose ir esamuose ne pramoninės paskirties pastatuose darbo bei šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų izoliavimo projektą.

Parengtas ūkio ministro įsakymo dėl “Šilumos generatorių efektyvumo ir šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos nepramoninės paskirties pastatuose kontrolės techninio reglamento” projektas. Jį įgyvendinus, bus užtikrintas efektyvus energijos išteklių naudojimas šilumos generatoriuose, mažinamas žalingų degimo produktų išmetimas į atmosferą..

 • Įgyvendinti patikslintą ir atnaujintą, atsižvelgiant į ES direktyvų energijos

vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais reikalavimus, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Patikslinta ir atnaujinta Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa, kuriai ir jos įgyvendinimo 2001-2005 m. pagrindinėms kryptims 2001 09 19 d. nutarimu Nr.1121 pritarė LR Vyriausybė. LR Vyriausybės pavedimu šios programos įgyvendinimo pagrindinės priemonės 2001-2005 m. patvirtintos 2001 m. spalio 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 319. Programa įgyvendinama pagal minėtas kryptis, kurias atitinka toliau nurodyti programos uždaviniai.

 • Lietuvos Respublikos energijos taupymo įstatymo projektas.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones.

 • Parengti ūkio ministro įsakymo dėl naujų vandens šildymo katilų ir dujinių

pašildytuvų bandymų metodikos bei laboratorijos, šiems bandymams vykdyti, akreditacijos dokumentų, projektą.

Nacionalinis akreditacijos biuras 2001 03 01 akreditavo LEI šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratoriją pagal LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. Akreditavimo pažymėjimuose ir jų prieduose yra pažymėtos akreditavimo sritys ir bandymo metodai.

 • Parengti dokumentus apie buitinių vartojančių elektrą prietaisų ženklinimą bei

efektyvumo nustatymo metodiką naujiems, buitiniams katilams, kūrenamiems skystu arba dujiniu kuru, pagal ES reikalavimus.

Ši priemonė yra testinė ir vykdoma įgyvendinant minėtas uždavinio 1.1. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas:

 • Atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus, tikslinti ir atnaujinti Nacionalinę

energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, rengti jos įgyvendinimo atitinkamais metais priemones, numatyti darbus, organizuoti jų vykdymą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengti 9 teisiniai, norminiai ir techniniai dokumentai, kurie skatina efektyvią energijos gamybą, tiekimo nuostolių mažinimą ir taupų jos naudojimą bei vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą, o taip pat padeda įgyvendinti energijos taupymo projektus ir priemones.

Uždavinys 1.2. Atnaujinti pastatus, modernizuoti jų energetinį ūkį.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengti Lietuvos Respublikos energijos taupymo įstatymo projektą.
 • Parengti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą.

Šios priemonės įvykdytos įgyvendinant uždavinio 1.1. priemones.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti patikslintą atnaujintą, atsižvelgiant į ES direktyvų energijos

vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais reikalavimus, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant uždavinio 1.1. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

 • Energijos taupymo įstatymo projektas.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones.

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas:

 • Atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus, tikslinti ir atnaujinti Nacionalinę

energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, rengti jos įgyvendinimo atitinkamais metais priemones, numatyti darbus, organizuoti jų vykdymą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

 • Rengti ir įteisinti energetikos audito ir monitoringo pastatuose, įmonėse ir

kituose ūkio objektuose atlikimo tvarką, atlikti šį auditą ir monitoringą įvairiuose ūkio objektuose, siekiant ištirti energijos vartojimo efektyvumą, parengti ir įgyvendinti priemones jam didinti.

Įgyvendinant Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą 2001 m. yra atlikti pastatų energetiniai auditai, apžiūros ir apskaitos metodikos susijusios su efektyviu energijos vartojimu pastatuose.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įvykdytos 7 priemonės pagal uždavinio vertinimo kriterijų „Energijos tiekimo gerinimo ir gyvenamųjų, visuomeninių ir administracinių pastatų energetinio ūkio rekonstrukcijos studijų pavyzdinių projektų, norminių ir techninių dokumentų projektų, šių pastatų energetinių auditų ir monitoringų skaičius, vnt.“

Uždavinys 1.3. Naudoti vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti patikslintą ir atnaujintą, atsižvelgiant į ES direktyvų energijos

vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais reikalavimus, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant uždavinio 1.1. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas:

 • Ištirti ir įvertinti įgyvendintus atsinaujinančiųjų ir vietinių energijos išteklių

naudojimo projektus – atlikti jų monitoringą.

Sukurta technologinio proceso monitoringo sistema pavyzdinėje biodujų jėgainėje. Įvykdytos priemonės vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimui apibendrinti. Jų pagrindu bus plečiamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimas ir skleidžiama patirtis vartojant šiuos išteklius.

 • Tikslinti ir atnaujinti atsinaujinančiųjų, vietinių ir atliekinių energijos išteklių

naudojimo studijas ir programas, organizuoti jų įgyvendinimą.

Nustatytos šilumos siurblių diegimo šalies vidutinio ūkininko ūkyje perspektyvos ir atliktas kelių projektų techninis ekonominis įvertinimas.

 • Nustatyti galimybes naudoti efektyviausius upių ruožus hidroenergetikai

plėtoti.

Surinkti duomenys apie efektyviausių upių ruožų naudojimo hidroenergetikos plėtrai, atlikta jų analizė.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įvykdytos: 5 priemonės pagal uždavinio vertinimo kriterijų „Vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo įgyvendintos priemonės, o tai pat pavyzdinių objektų įrengimo, statybos ir eksploatavimo patirties apibendrinimai (studijos)“ bei 3 priemonės pagal uždavinio vertinimo kriterijų „Techninės ir norminės dokumentacijos projektai įmonėms, kurios gamina agregatus vietiniam kurui deginti bei įrengimus vietiniam kurui ruošti“.

Uždavinys 1.4. Didinti energijos vartojimo efektyvumą gamybos procesuose.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti patikslintą ir atnaujintą, atsižvelgiant į ES direktyvų energijos

vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais reikalavimus, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant uždavinio 1.1. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas:

 • Rengti ir įteisinti energetikos audito ir monitoringo pastatuose, įmonėse ir

kituose ūkio objektuose atlikimo tvarką, atlikti šį auditą ir monitoringą įvairiuose ūkio objektuose, siekiant ištirti energijos vartojimo efektyvumą, parengti ir įgyvendinti priemones jam didinti.

Parengtos priemonės efektyvesniam energijos vartojimui statybinių medžiagų pramonėje bei priemonių planas, įvertinantis bandymo laboratorijų ir normatyvinių dokumentų poreikį šioje pramonėje 2001-2005 metais, nustatytos galimybės efektyvesniam energijos vartojimui metalo pramonės įmonėse.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įvykdytos: 3 priemonės pagal uždavinio vertinimo kriterijų „Projektai ir studijos technologijoms ir įrengimams, kurie efektyviai naudoja energijos išteklius ir energiją, diegti pramonės ir žemės ūkio įmonėse“ bei 2 priemonės pagal uždavinio vertinimo kriterijų „Efektyvaus energijos išteklių naudojimo priemonės įgyvendintos transporte“.

Uždavinys 1.5. Vykdyti pažintinį, leidybinį, informacinį, reklaminį darbą energijos išteklių ir energijos taupymo bei vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti patikslintą ir atnaujintą, atsižvelgiant į ES direktyvų energijos

vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais reikalavimus, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant uždavinio 1.1. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planas:

 • Atsižvelgiant į ES direktyvų rekomendacijas, remti mokslo tiriamuosius ir

eksperimentinius darbus, organizuoti ir rengti informacines pažintines kampanijas, skirtas energijos vartojimo efektyvumui didinti ir buitinių elektros prietaisų energijos vartojimo efektyvumui nustatyti, nuolat svarstyti energijos taupymo problemas visuomenės informavimo priemonėse, įvairiuose leidiniuose.

 • Organizuoti specialistų mokomuosius seminarus, konferencijas energijos

taupymo, efektyvaus atsinaujinančiųjų, vietinių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo klausimais.

 • Remti mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus, rengti ir išleisti

visuomenei skirtus informacinius leidinius atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo klausimais, nuolat propaguoti šių išteklių naudojimą visuomenės informavimo priemonėse.

Šioms užduotims įgyvendinti organizuota ir pravesta reklaminė kampanija, parengtos ir pravestos televizijos ir radijo laidos, parengti ir atspausdinti straipsniai žiniasklaidos priemonėse, parengtos ir išleistos brošiūros, bukletai, informaciniai leidiniai. Organizuoti ir pravesti seminarai, konkursai. Šių priemonių tikslas – skleisti Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos nuostatas ir informaciją apie šios programos įgyvendinimui atliekamus darbus ir jų pritaikymą, leisti specializuotus leidinius, skatinant specialistus ir visuomenę domėtis efektyviu energijos išteklių ir energijos, vietinių, atsinaujinančiųjų ir atliekinių energijos išteklių naudojimu.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengtos ir pravestos televizijos ir radijo laidos, parengti straipsniai žiniasklaidos priemonėms, o taip pat parengtos ir išleistos brošiūros, bukletai, informaciniai leidiniai – 16 bei organizuoti ir pravesti seminarai ir žaidimas-konkursas – 3.

Uždavinys 1.6. Organizuoti programų ir studijų, kurias mums daro užsienio šalys ar jų organizacijos, parengimą, o taip pat dalyvauti tokių projektų, energijos išteklių ir energijos taupymo, o taip pat vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo klausimais, įgyvendinime

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Pagrindinės priemonės patikslintai ir atnaujintai Nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai įgyvendinti 2001-2005 m.

 • Plėsti bendradarbiavimą su tarptautiniais fondais ir programomis, užsienio

šalimis, tikslu užtikrinti spartesnį energijos taupymo priemonių diegimą ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didėjimą šalies ūkyje.

Dalyvauta bendrame su užsienio šalimis projekte Baltic chain. Parengta galutinė projekto ataskaita.

Kartu su Danijos specialistais suorganizuotas ir pravestas seminaras „Energetikos vadyba Lietuvos pramonės įmonėse”

 • Europos Sąjungos SAVE II programos (ES direktyva 647/2000/EC) vykdymo

pagrindu, įvertinti priežastis, trukdančias energijos vartojimo efektyvumo didinimo pastatuose bei pramonėje projektų įgyvendinimui ir parengti pasiūlymus teisės aktų papildymui, kurie sudarytų galimybę sparčiau įgyvendinti šiuos projektus.

2001 m. VĮ „Energetikos agentūra“ kartu AF- International AB, įgyvendinant SAVE programą vykdė bendrą projektą Lietuvos energetinio serviso kompanijos. Projektas tęsiasi ir 2002 m. Vykdant šį projektą, išnagrinėta ir apibendrinta informacija iš valstybės institucijų ir mokslo įstaigų apie: pagrindinius šalies energetikos ūkio ir aplinkosaugos fondus; kitus oficialius finansinius šaltinius ar kitą paramą organizacijoms; valstybės garantijų tiekimo schemas; užsienio programų ir fondų bei užsienio šalių dvišalės kreditavimo programas, įgyvendinant energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo priemones ir programas. Tikslas parengti pasiūlymą įkurti šalyje energetinio serviso kompanijas.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Vykdant 1.6. uždavinį įgyvendintos 2 priemonės pagal uždavinio vertinimo kriterijų „Programų, projektų ir studijų rengiamų su užsienio šalimis skaičius”.

Uždavinys 2.1. Didinti atliekinių energijos išteklių naudojimą šalies ūkyje.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti patikslintą ir atnaujintą, atsižvelgiant į ES direktyvų energijos

vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo klausimais reikalavimus, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Ši priemonė įvykdyta įgyvendinant uždavinio 1.1. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano priemonių vykdymas:

 • Tikslinti ir atnaujinti atsinaujinančiųjų, vietinių ir atliekinių energijos išteklių

naudojimo studijas ir programas, organizuoti jų įgyvendinimą.

Nustatytas šalies ūkio atliekinių energijos išteklių potencialas, atlikta jo panaudojimo galimybių analizė bei parengti pasiūlymai Esamų šalies ūkyje atliekinių energijos išteklių įvertinimo ir jų panaudojimo ekonominių ir techninių galimybių nustatymo programai parengti. Tikslas – ištirti ir surinkti duomenis apie esamus šalies ūkyje atskiruose objektuose ir regionuose atliekinius energijos išteklius, atlikti jų panaudojimo ekonominę-techninę analizę ir paruošti pasiūlymus minėtai programai parengti.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Dalinai įvykdytas uždavinio vertinimo kriterijus „Atliekinių energijos išteklių šalies ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse įvertinimo ir naudojimo galimybių programa ir jos įgyvendinimo teisinių, norminių bei techninių dokumentų projektai“. 2001 m. dėl Vyriausybių kaitos laiku nebuvo patvirtinta patikslinta ir atnaujinta Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa, todėl pagal minėtą kriterijų darbai bus atliekami 2002 m.

 

II.7. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (3030,0tūkst. Lt).

Programos tikslas:

1. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimas, siekiant mažinti importuojamo kuro kiekį ir aplinkos taršą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1. Efektyvaus energijos vartojimo priemonių įgyvendinimo, o taip pat vietinių, atsinaujinančių ar atliekinių energijos išteklių naudojimo projektų

dalinis finansavimas.

Įgyvendinant šį uždavinį, parengti šios programos finansavimo tvarkos

projektai, programos tarybos darbo reglamento projektas ir kt. dokumentų projektai, kuriais vadovaujantis bus vykdomas programos įgyvendinamas.

Neįgyvendinti 2 energijos išteklių ir energijos taupymo bei vietinių, atsinaujinančių ar atliekinių energijos išteklių naudojimo projektai. Šie projektai turėjo būti įgyvendinti gavus lėšas pagal trišales sutartis tarp LR Ūkio ministerijos, Europos Komisijos ir AB „Lietuvos dujos“. Kadangi AB „Lietuvos dujos“ negrąžino nurodytų lėšų, turimų pinigų neužteko programos įgyvendinimui finansuoti.

II.8. VALSTYBĖS STRATEGINIŲ ATSARGŲ KAUPIMO IR IŠLAIKYMO SPECIALIOJI PROGRAMA ( 54964,0 tūkst.Lt).

 

Programos tikslas

1.Valstybės rezervo naftos produktų, pramoninių ir maisto prekių bei gamybinės techninės produkcijos tvarkymas ir administravimas.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1.1. Kaupti pavestus tvarkyti valstybės rezervo materialinius išteklius, juos atnaujinti baigiantis saugojimo laikui ir atkurti natūralius nuostolius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. 923-17 2001 metams buvo numatyta kaupti bei atnaujinti tik naftos produktus. Kitų saugotų materialinių išteklių nomenklatūra minėtu nutarimu buvo sumažinta ir skirta parduoti, toliau jos neatnaujinant. Buvo vykdomi atnaujintų naftos produktų ir kitų materialinių išteklių, skirtų parduoti, pardavimo aukcionai. Gautos lėšos pervestos į iždo sąskaitą.

Nesukaupti naftos produktų kiekiai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-08-01 nutarimą Nr.923-17. Gamintojams pakeitus naftos produktų gamybos technines sąlygas, nebuvo galimybės nupirkti benzino ir dyzelino su didesniu kaip 1 metų garantiniu laiku.

Uždavinys 1.2. Saugoti sukauptus valstybės rezervo materialinius išteklius

Buvo sudarytos su valstybės rezervo atsakingaisias saugotojais pasugos sutartys, kurių pagrindu buvo saugomi rezervo materialiniai ištekliai. Saugojimo išlaidoms dengti skirtos biudžeto lėšos panaudotos pilnai. Buvo kontroliojamas pasaugos sutarčių vykdymas, atliktos metinės ir papildomos saugomų materialinių išteklių inventorizacijos.

 

Uždavinys 1.3. Užbaigti VĮ Vilniaus mazuto saugyklos statybą.

Tolesnė VĮ Vilniaus mazuto saugyklos statyba 2001 m. nebuvo vykdoma. Nebuvo gauta lėšų iš Europos Sąjungos pagal PHARE programą, taip pat tolesnei statybai nebuvo skirtos ir biudžeto lėšos.

2001 m. pabaigoje Vilniaus mazuto saugykla reorganizuota sujungiant ją su VĮ Subačiaus kuro baze į VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra. Ieškoma papildomų šaltinių pratęsti statybos darbų finansavimą 2002 metais.

 

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS

PRIORITETINĖS KRYPTYS

Ūkio raidos 2001 metais rezultatai sudaro geresnes prielaidas tolesnei ūkio plėtrai artimiausiais metais. Iš pasiektų rezultatų 2001 m. išskirtina:

  • bendrasis vidaus produktas padidėjo 5,7 proc.;
  • eksporto apimtis išaugo 20,3 proc.;
  • tiesioginės užsienio investicijos per 9 mėnesius padidėjo 732,3 mln. litų,

arba 69,1 proc.;

  • infliacija buvo nedidelė – tesudarė tik 2 proc.

Teigiamu veiksniu, artimiausiais metais įtakosiančiu ūkio plėtrą, yra sėkmingai vykdoma šalies ūkio reforma. Didžiausios pastangos nukreiptos ūkiui pertvarkyti darbui rinkos sąlygomis. Iš esmės įgyvendintas atskirų ūkio sričių, bankų privatizavimas, vyksta stambių monopolinių sričių (elektros energetikos, dujų ūkio, geležinkelių, avialinijų) restruktūrizavimo ir privatizavimo procesai. Šie procesai paspartėjo Lietuvai siekiant integracijos į Europos Sąjungą.

Ūkio ministerija, formuodama jai priskirtų veiklos sričių artimiausio laikotarpio prioritetus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginiais tikslais (prioritetais) (LRV 2001-07-31 nutarimas Nr.950), kurie liečia betarpiškai Ūkio ministerijai pavestas sritis. Tai:

  • rengtis narystei Europos Sąjungoje - iki 2004 metų perimti ir siekti

įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS;

  • užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo

žemės ūkio plėtrą;

  • plėtoti informacinę visuomenę.

Ūkio ministerija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus prioritetus, artimiausiam laikotarpiui išskyrė sekančius savo veiklos prioritetus (strateginius tikslus):

  • formuoti ir įgyvendinti Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikę strategiją, kuri

nustatys ir pagrįs prioritetus intensyviam visų veiklų vystymuisi;

  • sudaryti palankią aplinką verslo plėtrai ir investicijoms, eksportui

plėtoti, remiant smulkų ir vidutinį verslą; užtikrinti darbo vietų kūrimą;

  • įgyvendinti pramonės plėtros politiką, didinti pramonės

konkurencingumą ir jos dalį bendroje pridėtinėje vertėje, sumažinti neigiamą užsienio prekybos balansą;

  • įgyvendinti nacionalinę energetikos strategiją: padidinti veiklos

efektyvumą restruktūrizuojant ir privatizuojant elektros energijos ir dujų ūkį; didinti energijos išteklių ir energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą; tinkamai pasirengti Ignalinos AE I bloko eksploatacijos nutraukimui; sujungti Lietuvos elektros energijos tinklus su Vakarų Europos energetinėmis sistemomis;

  • užtikrinti valstybės rezervo tvarkymą pagal Valstybės rezervo

įstatymą ir ES direktyvų reikalavimus.

Artėjant laikotarpiui, kai Lietuva gali tapti NATO ir Europos Sąjungos nare, vis aktualesniu tampa ilgalaikė ūkio plėtros strategija, nes taps būtina įvertinti ir gerai pagrįsti, kada Lietuva galės pasiekti Europos Sąjungos ekonomikos lygį, kokie resursai tam bus reikalingi.

Labai aktualu rengti ir visos valstybės ilgalaikės raidos projektus. Stojimas į Europos Sąjungą gerokai pakeis ir Lietuvos, kaip valstybės, veidą, prasidės bendravimas su Europos tautomis kitais principais.

Lietuva intensyviai ruošiasi stojimo į Europos Sąjungą procesui.Lietuva padarė žymią pažangą derybose ir pasivijo Liuksemburgo grupės šalis kandidates, derybas pradėjusias dviem metais anksčiau. Ūkio ministerija koordinuoja penkis derybinius skyrius, iš kurių keturiuose derybos preliminariai baigtos. Pradėtos derybos ir dėl penktojo, Ūkio ministerijos kuruojamo, energetikos derybinio skyriaus. Šioms deryboms Ūkio ministerija strateginių klausimų visumoje teiks prioritetą. Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje artimiausiais 1-2 metais nemažai teks nuveikti vykdant ACQUIS įgyvendinimo priemonių plane numatytus darbus.

Prioritetiniu tikslu išlieka palankios aplinkos verslo plėtrai sudarymas, eksporto plėtojimas. Skyrium imant, čia į pirmąją vietą išskirtinas smulkaus ir vidutinio verslo vystymas. Tai sąlygoja ne tik aukštas nedarbo lygis, bet ir žymios kaimo gyventojų dalies perorientavimas ateityje į ne žemės ūkio verslus, tam tikrų specifinių gyventojų grupių įdarbinimas (neįgalieji, nuteistieji, įvairių sričių aukštos kvalifikacijos specialistai).

Nors eksporto apimtys auga, bet ir toliau būtina eksporto plėtrai teikti prioritetą. Didinant ne žemės ūkio gyventojų dalį, plečiant pramonę, verslus, Lietuvos rinka yra per maža ir todėl būtina rasti rinkas Europos ar kitų žemynų šalyse. Todėl eksporto apimtis galima padidinti tik aktyviai įsiskverbiant į naujas rinkas, visokeriopai remiant konkurencingų prekių gamybą ir paslaugų teikimą, plečiant Lietuvos diplomatines atstovybes užsienyje bei komercijos atašė tinklą.

Stojimo į Europos Sąjungą kontekste ir derybų eigoje aktualiausiais ir prioritetiniais tampa energetikos klausimai. Šiems klausimams parengti LRV nutarimu sudaryta bendra Lietuvos Respublikos ir Europos komisijos energetikos darbo grupė. Pagrindinis ir svarbiausias derintinas klausimas – Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko eksploatacijos nutraukimas. Pakankamai svarbūs yra: finansavimo užtikrinimas Ignalinos AE pirmojo bloko uždarymui, restruktūrizuotos AB ,,:Lietuvos energijos“ pagrindu sukurtų įmonių veikla, dujų ūkio privatizavimo užbaigimas, miestų šilumos ūkio tvarkymas ir kt.

Respublikos mastu – tai globalinės problemos ir jos dažnai tampa ne vien Ūkio ministerijos veiklos prioritetais.

_______________________________

 

 

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS METINĖS VEIKLOS ATASKAITA (2001 m.)

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: Sušvelninti ekonomikos struktūrinių pokyčių neigiamų tendencijų pasekmes, siekiant atstatyti įmonių, susidūrusių su laikinais finansiniais sunkumais, mokumą ir spartinti bankroto procedūras.

Strateginiai tikslai:

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką laikinus finansinius sunkumus turinčių ir nuostolingai dirbančių įmonių veiklos ir bankroto srityse.

II. PROGRAMOS APRAŠYMAS:

ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS IR BANKROTAS (850 tūkst. Lt )

Programos tikslai:

Sumažinti laikinus finansinius sunkumus turinčių ir nuostolingai dirbančių įmonių skaičių ir bendrus nuostolius.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys 1. Priežasčių, sukeliančių įmonių nemokumą nustatymas ir pasiūlymų jų pašalinimui, parengimas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Atlikti verslo sąlygų gerinimo priemonių ( Saulėtekio programa) analizę ir pateikti pasiūlymus dėl geresnio šios programos įgyvendinimo nuostolingai dirbančių ir nemokių įmonių restruktūrizavimo ir bankroto srityje – parengta:
 • 2001 03 20 LR mokesčių administravimo įstatymo 17, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas.
 • 2001 03 20 LR delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas.
 • LRV 2001 11 16 nutarimas Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 10 13 nutarimo Nr. 1218 „Dėl mokesčio mokėtojų atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetais bei valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu akcijomis ir turtu tvarkos“dalinio pakeitimo“.
 • LRV 2001 07 11 nutarimas nr. 871 „Dėl likviduojamos nerūdinių statybinių medžiagų valstybės įmonės „Skalda“atsiskaitymo turtu už įsiskolinimus“.
 • LRV 2001 08 12 nutarimas Nr. 1006 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kapčiamiestis“atsiskaitymo akcijomis už įsiskolinimus“.
 • LRV 2001 12 03 nutarimas Nr. 1446 „Dėl likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Koncesija“ atsiskaitymo turtu už įsiskolinimus“.
 • Rinkti, analizuoti ir pateikti rekomendacijas dėl įmonių ūkinės finansinės veiklos –
 • Išanalizuota 36 tūkst. įmonių (pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis). Apskaičiuoti visų įmonių ekonominiai-finansiniai rodikliai, įmonės susistemintos pagal apskritis ir veiklos rūšis. Atrinkta virš 13 tūkst. įmonių (36,4 %), turinčių balanse apskaitytus nuostolius ir beveik 14 tūkst. (37, 9 %), kurių įsipareigojimai viršijo pusę turto.

Teikiama informacija Vyriausybei apie įmones, kurios turi galimybių išsaugoti ir plėtoti savo veiklą ir tikslinga būtų jas restruktūrizuoti, ar įmonėms tikslinga kelti bankroto bylas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Tobulinti nemokių ir bankrutuojančių įmonių analizės metodus – pastoviai vykdoma, bankrutuojančių įmonių tyrimas atliktas kartu su Statistikos departamentu (parengtas leidinys „Įmonių bankrotas 1993-2000“), plačiau pritaikyti statistinės analizės metodai, naudojami kitose OECD šalyse, parengtos patobulintos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių, bankų ir restruktūrizuojamų įmonių ataskaitų formos .
 • Tirti įmonių nemokumo ir bankroto priežastis bei pasekmes – atlikta Apygardos teismų teisėjų apklausa; apklausti bankroto administratoriai-juridiniai asmenys; surinkta Valstybinės mokesčių inspekcijos bei SoDros teritorinių skyrių informacija apie bankroto procesų eigą ir pasiūlymai dėl bankroto procesų spartinimo; ištirta priklausomybė tarp kreditorinio įsiskolinimo dydžio ir bankroto procedūrų iniciatorių įmonėse, kuriose įmonių įsiskolinimai valstybės biudžetui didesni nei 1 mln. litų., sukaupta ir išanalizuota informacija apie pasiekusias nemokumo ir turinčias balanse apskaitytus nuostolius įmones. Tyrimų rezultatai apibendrinti pusmetinėse bei metinėse ataskaitose apie įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesų eigą.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

 • Analizuojamų įmonių skaičius nemokių įmonių skaičiaus nustatymui – 80 % (planuota - 80 % ).
 • Teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių sistemą, darbo santykius revizavimas – 100 % (planuota -100%).
 • Įstatymų skaičius – 2 ( planuota – 1).
 • Poįstatyminių aktų skaičius – 4 ( planuota – 4).
 • Informacijos parengimas ir pateikimas – 100 % (planuota - 100 %).

Uždavinys 2. Priežasčių, stabdančių įmonių bankroto proceso nustatymas ir pasiūlymų jų pašalinimui, parengimas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengti naujų Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektus – parengta:
 • 2001 03 20 Įmonių restruktūrizavimo įstatymas – sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusių ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.
 • 2001 03 20 Įmonių bankroto įstatymas - siekti supaprastinti ir tobulinti įmonių bankroto procedūras ir sudaryti sąlygas įveikslinti bankrutuojančių įmonių turtą bei spęsti atsiskaitymo su įmonių darbuotojais problemą.

- 2001 03 20 LR Civilinio proceso kodekso 1,26,102,136,142,239 ir 396 straipsnių papildymo įstatymas.

- 2001 03 20 Baudžiamojo kodekso 315 straipsnio pakeitimo įstatymas.

 • Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės kreditorių veiklą įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesų metu, ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo:

- 2002 02 13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kreditorinių reikalavimų, kylančių iš piniginių prievolių, atsisakymo, vykdymo terminų atidėjimo ir piniginės prievolės pakeitimo kita prievole, kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama arba su ja sudaroma taikos sutartis, tvarkos patvirtinimo“ – reglamentuoja lengvatų taikymą ekonominių sunkumų turinčioms įmonėms, numatoma galimybė perduoti valstybės institucijų kreditorių reikalavimus akcinei bendrovei Turto bankui leis lanksčiau derinti valstybės ir įmonių interesus.

 • Parengtas ir Seime pateiktas Mokesčių administravimo įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
 • Parengtas ir Seime pateiktas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 42 straipsnio papildymo įstatymo projektas.
 • Parengti įmonių restruktūrizavimo ir įmonių bankroto procesų vykdymo tyrimą, įvertinimą ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo
 • Per metus iškeltos 587 bankroto bylos. Viso departamente tvarkomos 1604 bylos. Duomenys interesantams pateikiami 100%. Duomenų bazė tvarkoma operatyviai (atnaujinama kiekvieną dieną). Gautos finansinės ataskaitos iš bankrutuojančių įmonių - 95%. Jų pagrindu daroma analizė ir tobulinamos įmonių bankroto procedūros.

- Pravesta 24 seminarai ir kursai, viso 252 dalyviai. Licenzijas teikti bankroto administravimo paslaugas gavo 39 juridiniai asmenys ir 55 fiziniai asmenys.

 • Įvertinti įmonių bankroto procesų eiga, jiems tobulinti parengtas naujas 2001 03 20 Įmonių bankroto įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Atliktas užsitęsusių bankroto bylų priežasčių tyrimas.

- 100% atstovavome Fondą, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti bankrutuojančiose, bankrutavusiose ir nemokiose įmonėse : AB Juodupės Nemunas, LSGAB „Žalgiris“, AB „Oruva“, VĮ „Vista“, Panevėžio valstybinė tiksliosios mechanikos g-la, VĮ „Žemūktechnika“.

-– 100% atstovavome bankrutuojančiose ir bankrutavusiose įm. : AB „Vilniaus Venta“, VĮSNM „Skalda“, kuriose akcijos priklauso nuosavybės teise valstybei.

-– Išnagrinėta administratorių veikla 55 įmonėse.

 • Priėmus 2001 03 20 Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, vyksta 3 įmonių restruktūrizavimo procesai.

- Licenzijas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas gavo 11 juridinių asmenų ir 55 fiziniai asmenys.

- 2001 07 30 Ūkio ministro įsakymas Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės, banko ir restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo“.

 • 2001 12 13 Ūkio ministro įsakymas Nr. 374 „ Dėl restruktūrizuojamų įmonių administratorių darbo organizavimo ir restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų“.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Lietuvos Respublikos įmonių bankroto ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymus įgyvendinantys poįstatyminių teisės aktų projektai – parengta:
 • 2001 07 03 LRV nutarimas „Dėl valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos, bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“.
 • 2001 07 05 Ūkio ministro įsakymas Nr. 221 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procedūras pateikimo ir skelbimo tvarkos, duomenų apie restruktūrizuojamą įmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo tvarkos, teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos, įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės tvarkos, bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos sudėties, bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos nuostatų ir verslo administratorių etikos taisyklių patvirtinimo“.

- 2001 07 30 Ūkio ministro įsakymas Nr. 241 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės, banko ir restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo“.

 • 2001 12 13 Ūkio ministro įsakymas Nr. 374 „ Dėl restruktūrizuojamų įmonių administratorių darbo organizavimo ir restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų“.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių veiklos analizė - 100 % (planuota - 100 %).
 • Teisės aktų ,reglamentuojančių bankroto procesą revizavimas - 100 % (planuota - 100 %).
 • Įstatymų skaičius – 4 (planuota – 1).
 • Poįstatyminių aktų skaičius – 12 (planuota – 6).
 • Informacijos parengimas ir pateikimas - 100 % (planuota - 100 %).
 • Fondo atstovavimas - 100 % (planuota - 100 %).
 • Akcijų atstovavimas - 100 % (planuota - 100 %).
 • Administratorių veiklos ir darbo apmokėjimo kontrolė – 95 % (planuota 90 %).

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

 • Toliau tobulinti įstatyminę bazę bankroto procesų vykdymo srityje.
 • Bankroto administratorių veiklos vykdymo kontrolės tobulinimas.
 • Įmonių restruktūrizavimo įstatymo įgyvendinimas.
 • Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos administracinių gebėjimų stiprinimas. Numatomi departamento darbuotojų mokymai, kartu su PHARE konsultantais.
 • Bendradarbiavimo su teismais, Valstybine mokesčių inspekcija ir SoDra, tobulinant įmonių bankroto procedūras, stiprinimas.

 

Ūkio viceministras – departamento

prie ministerijos direktorius Gediminas Rainys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos valstybinė inspekcija PRIE Ūkio MINISTERIJOS

2001metų METINĖS VEIKLOS ATASKAITa

2002-02-18 Nr. 10-83.

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: Užtikrinti naudojamų energetikos įrenginių patikimumą, efektyvumą ir saugą

Strateginiai tikslai: Vykdyti Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų energetikos įrenginių valstybinę priežiūrą ir kontrolę

II. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ PROGRAMŲ APRAŠYMAS:

Specialioji energetikos įrenginių valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymo programa (2798,0 tūkst.Lt)

Programos tikslas: Užtikrinti patikimą, efektyvų ir saugų energetinių išteklių tiekimą ir naudojimą. Siekti, kad leidimus eksploatuoti energetikos įrenginius gautų tik įmonės, turinčios reikiamus įrengimus, technologiją ir atitinkamos kvalifikacijos personalą. Kaupti reikiamą informaciją apie įmonėms išduotus leidimus energetinei veiklai, energijos gamintojų, tiekėjų ir vartotojų energetikos įrenginių techninę būklę, avarijas, sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, personalo atestavimą, nurodymų vykdymą, galiojančius teisės aktus ir jų pataisas, įrenginių patikrinimo grafikų vykdymą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys1.1. Užtikrinti , kad būtų patikrinta visų naujų statinių energetikos įrenginių atitiktis teisės aktų reikalavimams ir išduotos atitinkamos pažymos valstybinėms priėmimo komisijoms.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

01 priemonė. Planuota patikrinti atitiktį naujų statinių energetikos įrenginių – 20000 vnt. Patikrinta – 19273 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Priimta naujų statinių energetinių įrenginių 727vnt. mažiau, negu buvo planuota.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys

Priemonė 2001 metais įvykdyta 96,4%. Įsigaliojus “Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų laikinąjai tvarkai ir sąlygoms” (Žin., 1999, Nr. 43-1384, Nr. 80-2371), dėl didelių įkainių už naujų elektros energijos vartotojų prijungimą 2001 metų pirmame pusmetyje labai sumažėjo naujų elektros įrenginių montavimas smulkiuose objektuose. Ūkio ministro 2001 05 21 įsakymu Nr. 175 (Žin., 2001, Nr. 43-1529) sumažinus šiuos įkainius dvigubai, 2001 metų antrame pusmetyje smulkiuose objektuose sumontuota daugiau naujų elektros įrenginių. Sumažėjusi naujų statinių energetikos įrenginių priėmino apimtis 2001 m. pirmame pusmetyje turėjo įtakos šios priemonės metiniam įvykdymui.

Uždavinys1.2. Siekti, kad būtų atestuoti visi esami ir naujai paskirti energetikos įmonių vadovai bei asmenys, atsakingi už energetikos ūkį, saugos taisyklių numatytu periodiškumu.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

02 priemonė. Planuota atestuoti 7000 energetikos įmonių vadovų ir asmenų, atsakingų už energetikos ūkį. Atestuota - 6950 asm.

Uždavinys1.3. Užtikrinti, kad būtų patikrinta energijos gamintojų, tiekėjų ir vartotojų eksploatuojamų energetikos įrenginių techninė būklė, energijos tiekimo patikimumas ir gamybos (vartojimo) efektyvumas Inspekcijos numatytu periodiškumu pagal Energetikos ministerijos patvirtintą potencialiai pavojingų įrenginių sąrašą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

03 priemonė. Planuota atlikti įmonių energetikos įrenginių planinių patikrinimų – 3700vnt.

Atlikta -– 4117vnt.

Uždavinys1.4. Užtikrinti, kad būtų LRV 1996 03 22 nutarimo Nr. 383 nustatytu laiku atlikta įmonių, pateikusių paraišką energetikos įrenginių eksploatavimui, ekspertizė ir išduota leidimas pareikštai veiklai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

04 priemonė. Planuota išduoti 300 leidimų energetikos įrenginių eksploatavimui.

Išduota – 316vnt.

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Vykdyti specialiąją energetikos įrenginių valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymo programą.. Naujuosiuose Energetikos ir Naftos produktų atsargų ir ekstremalios padėties reguliavimo įstatymų projektuose numatyta pavesti Energetikos valstybinei inspekcijai kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei specialiuosius reikalavimus įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, o taip pat naftos sektoriaus įrenginių kontrolę. Kadangi šie įstatymai turėtų būti priimti LR Seime 2002 metų kovo – balandžio mėn., naujos papildomos EVI funkcijos atsiras nuo 2002m. liepos mėn. 1d., o tam teks prašyti keisti LR Vyriausybės 1998-01-21d. nutarimą Nr. 79 “Dėl etatų skaičiaus institucijose prie ministerijų sumažinimo” bei patikslintame valstybės 2002m. biudžete numatyti papildomas lėšas papildomoms EVI funkcijoms vykdyti.

 

 

Viršininkas V.Miškinis

 

 

VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJOS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

MISIJA: Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos siekia apsaugoti šalies rinką ir piliečius nuo nesaugių ir nekokybiškų ne maisto produktų, vykdant rinkos priežiūrą bei ginant vartotojų teises, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

STRATEGINIAI TIKSLAI: Sukurti efektyvią ne maisto produktų rinkos priežiūros sistemą, suderintą su Europos Sąjungos teise. Kontroliuoti, kad į Lietuvos rinką būtų teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys ne maisto produktai. Užtikrinti kokybiškus naftos produktų laboratorinius tyrimus, bei AB ”Plasta” ir AB “Achema” produkcijos kokybės kontrolę.

II. PROGRAMŲ APRAŠYMAS:

PROGRAMA “RINKOS KONTROLĖ”. (3736,6 tūkst. Lt.)

Programos tikslai. Užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiami saugūs ir tinkamos kokybės ne maisto produktai.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius.

Programos uždavinys: Vykdyti prevencinę rinkos kontrolę ir ginti pažeistas vartotojų teises.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Pagal Vyriausybės programos priemonę “Parengti Lietuvos Respublikos įstatymų koncepcijas; kai koncepcijoms bus pritarta, parengti įstatymų projektus: Produktų saugos įstatymo pakeitimo ir papildymo”, dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo pakeitimo projektą darbo grupėje.

Pagal Vyriausybės programos priemonę “Parengti teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už vartotojų teisių pažeidimą bei nesaugių produktų teikimą į šalies rinką, dalinį pakeitimą” Inspekcija 2001 12 14 parengė įstatymo projektą “Dėl Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42, 43, 109, 163, 1631, 1639, 16313, 189, 224, 239, 241, 2411, 242, 2591, 262 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 43, 2394, 2413 straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui”. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 32 šiam projektui pritarė ir pateikė jį Lietuvos Respublikos Seimui. Šio įstatymo tikslas tobulinti atsakomybę už vartotojų teisių pažeidimus bei nekokybiškų ir nesaugių produktų (gaminių ir paslaugų) tiekimą į šalies rinką ir kai kuriuos straipsnius suderinti su galiojančiais bei naujai įsigaliojusiais įstatymais ir kitais teisės aktais.

Inspekcija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą “Dėl valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo”. 2001 m. rugsėjo 21 d. šis nutarimo projektas buvo priimtas.

Pagal Vyriausybės programos priemonę “Sustiprinti cheminių medžiagų valdymo priežiūros institucijų sistemą” įgyvendinant Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą, Inspekcijoje 2001 05 01 įkurtas Cheminių medžiagų ir preparatų skyrius iš 3 etatinių vienetų.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Pagal acquis programos įgyvendinimo priemonių planą “Vykdyti rinkos priežiūrą pagal techninius reglamentus, įgyvendinančius naujo požiūrio bei kitas direktyvas” 2001 metams užplanuoti darbai įvykdyti. Nuo 2001 01 01 rinkos priežiūra pradėta vykdyti pagal Elektrotechninių gaminių, Mašinų saugos, slėginių indų techninius reglamentus ir 7 higienos normas, reglamentuojančias atskirų gaminių ir paslaugų saugą.

Pagal acquis programos įgyvendinimo priemonių planą “Tvarkyti pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registrą” darbai užplanuoti 2001 metams įvykdyti. Patvirtinti Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro nuostatai. Sukurta ir įsisavinta programinė įranga pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro centrinės duomenų bazės tvarkymui.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais.

Ne maisto produktų patikrinimų skaičius: planuotas - 4500, įvykdyta - 6894.

PROGRAMA “LABORATORINIAI TYRIMAI VYKDANT RINKOS PRIEŽIŪRĄ”. (192,8 tūkst. Lt.)

Programos tikslai: Užtikrinti kokybišką ir savalaikį bandymų atlikimą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius.

Programos uždavinys: Organizuoti ne maisto produktų bandymus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas.

Vykdant Nacionalinę kokybės programą buvo įsigyta ir įsisavinta įranga operatyviai benzino kokybės kontrolei vykdyti.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais.

Tikrinamos produkcijos bandymų skaičius: planuotas - 3600, įvykdyta - 7249.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Prioritetai:

1. Sustiprinti ne maisto produktų, kurių saugos nereglamentuoja Naujo požiūrio direktyvos, valstybinę kontrolę.

2. Pasirengti reglamento 339/93 EEC “Dėl iš trečiųjų šalių importuojamų produktų tikrinimo, siekiant nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos reikalavimus”, įgyvendinimui.

3. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą. Tvarkyti pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registrą.

 

Valstybinės ne maisto produktų

inspekcijos viršininkas Ramūnas Lebedys

 

 

 

 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2001 m. VEIKLOS ATASKAITA

 1. . MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI
 2. Misija

  Užtikrinti turizmo verslo dalyvių efektyvų funkcionavimą ir dalyvavimą šalies ekonominėje sistemoje, tam tikslui išnaudojant Lietuvos gamtinį, kultūrinį ir žmogiškąjį potencialą, siekiant visapusiško turistų poreikių patenkinimo

  Strateginiai tikslai

  Pagrindinis tikslas:

  Padidinti turizmo sektoriaus pajamas ir šio sektoriaus sukuriamą BVP dalį.

  Kiti tikslai:

  Pagerinti turizmo paslaugų (produktų) tarptautinį konkurencingumą.

  Padidinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautų augimą.

  Efektyviau išnaudoti šalies gamtos ir kultūros galimybes turizmo plėtrai.

 3. II. PROGRAMŲ APRAŠYMAS

Valstybiniame turizmo departamente 2001 metais buvo vykdomos dvi programos bendrai 1474,1 tūkstančių litų sumai.

 • Nacionalinė turizmo plėtojimo programa (623,8 tūkst. Lt). Šios programos tikslai:
 1. Turizmo paslaugų plėtra ir konkurencingumo didinimas
 2. Turizmo sferos darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
 3. Turizmo informacinės sistemos plėtra ir tyrimai
 4. Lietuvos turizmo rinkodara
 • Lietuvos turizmo politikos formavimas (850,3 tūkst. Lt). Jos tikslas – vykdyti Valstybinio turizmo departamento nuostatuose numatytas funkcijas.

Žemiau pateikiame programos tikslams keliamus uždavinius ir jų įgyvendinimui vykdytų priemonių aprašymus.

Nacionalinė turizmo plėtojimo programa

1. Turizmo paslaugų plėtra ir konkurencingumo didinimas

1.1. Gerinti aktyvaus poilsio sąlygas

 • Parengti kempingų, motelių, stovyklaviečių ir poilsiaviečių, turistinių trasų išdėstymo schemas.

VTD užsakymu 2000-2001 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas parengė Utenos apskrities autoturizmo ir kempingų plėtros galimybių studiją. Pagal studiją parengtas „Nacionalinės turizmo informacijos ir pilotinis turizmo infrastruktūros Utenos regione projektas“ Nr. LT 01.12.01. Šis projektas finansuojamas ES Phare lėšomis ir bus įgyvendinamas 2002-2003 m.

2001 m. pradėtas vykdyti aktyvaus turizmo „Dviračių maršrutų ir dviračių ženklų sistemos sukūrimo projektas“ Nr. LI 9917.01.01.0009.

1.2. Skatinti pramogų plėtrą ir investicijas į šią sritį

 • Parengti poilsio ir pramogų parkų kūrimo kurortuose galimybių studiją.

2001 m. sausio mėn. parengta kurortų raidos koncepcija, kuri šiuo metu aktualizuojama.

1.3. Gerinti Lietuvos pasiekiamumą ir turizmo produkto konkurencingumą

 • Nemuno turistinės trasos išvystymo galimybių studija.

2001 m. pabaigoje paskelbtas konkursas darbų atlikimui ir 2002-02-01 pasirašyta sutartis su Kauno regiono plėtros agentūra. Darbų atlikimo terminas 2002 gruodžio 1 d.

 • Tarptautinių ir šalies bei vietinių dviračių trasų projektas.

Atliktas Eurovelo 11 maršruto identifikavimas (Lazdijai-Vilnius-Zarasai), parengta Eurovelo schema ir išleistas leidinys turistams.

2. Turizmo sferos darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

2.1. Turizmo sferos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

 • Parengti ir išleisti mokymo priemones turizmo specialistams.

Parengtas, išleistas vadovėlis „Turizmas“. Paskirstytas mokymo įstaigoms, rengiančioms turizmo specialistus.

 • Rengti mokymo kursus apskričių bei savivaldybių, TIC ir turizmo sferos darbuotojams.

Gegužės ir lapkričio mėn. buvo organizuoti mokymo kursai savivaldybių bei informacinių centrų darbuotojams, kuriuose buvo dėstomi rinkodaros teorijos pagrindai, supažindinama su turizmo politikos naujomis kryptimis ir pasidalinta darbo turizmo informaciniuose centruose praktika. Pravesti 2 seminarai gidams. Pravesti mokymo kursai savivaldybių turizmo paslaugų komisijų atstovams. Pravestas seminaras kurortų sanatorijų vadovams ir administratoriams rinkodaros ir pardavimų klausimais.

3. Turizmo informacinės sistemos plėtra ir tyrimai

3.1. Formuoti vieningą šalies turizmo informacinę sistemą

 • Turizmo paslaugų ir išteklių registras ir informacinė sistema.

Parengtos registro duomenų teikimo į internetą aplikacijos. Parengti priešprojektiniai pasiūlymai turizmo informacinės sistemos kūrimui esamos registro duomenų bazės bei sprendimų pagrindu.

 • Turizmo informacijos kelio ženklų statyba.

Parengta turistinių kelio ženklų (Lankytinas objektas, Turizmo informacija ir Kaimo turizmas) išdėstymo schema Via-Baltica, Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda auto trasose ir numatoma 2002-2003 m. pastatyti apie 1000 kelio ženklų.

 • Apgyvendinimo paslaugų rezervavimo sistema.

Įdiegta viešbučių rezervavimo sistema Lietuvos turizmo fonde.

3.2. Vykdyti turizmo produktų bei rinkų tyrimus ir apskaitą

 • Vykdyti kasmetines turistų apklausas.

Atliktos 3 užsienio turistų apklausos. Parengtas ir išleistas metinis turizmo statistikos leidinys „Lietuvos turizmo statistika 2000“

4. Lietuvos turizmo rinkodara

4.1. Formuoti valstybės turizmo įvaizdį

 • Turistiniai informaciniai-reklaminiai leidiniai.

Išleista 10 leidinių numatytų rinkodaros plane. Išleisti 3 nauji plakatai. Sukurtas Lietuvos turizmo logo. Sukurtas 5 min. video filmas „Visit Lithuania“

 • Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose.

Dalyvauta 11-oje tarptautinių turizmo parodų. Pirmą kartą dalyvauta Ženevoje – konferencijų, simpoziumų, susitikimų galimybių parodoje. Daugiau dirbta Rusijos rinkoje. Hamburge, Berlyne, Londone parodų metu surengtos spaudos konferencijos žurnalistams.

 • Kiti aktyvios rinkodaros projektai.

Veikia Turizmo informacijos centrai užsienyje –Miunsteryje ir Maskvoje. 2001 metais Valstybinio turizmo departamento iniciatyva Lietuvoje lankėsi Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Olandijos, Australijos, Ispanijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos kelionių žurnalistai. Surengtos verslo misijos Rusijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Japonijoje, Danijoje, Čekijoje. Buvo vykdomi nauji turizmo projektai kaip “Alaus kelias Lietuvoje“, “Panemunių žiedai“, kurių veikloje gausiai dalyvavo regionų, rajonų turizmo informaciniai centrai, muziejai ir kt.

 • Dalyvavimas tarptautinėse turizmo organizacijose WTO, BTC, ETC.

2001 m. parengti paruošiamieji dokumentai dėl įstojimo į Europos Kelionių Komisiją (ETC). Į Baltijos jūros šalių komisiją (BTC) Valstybinis turizmo departamentas įstojo 1995 m. Pastoviai dalyvaujama BTC rengiamuose seminaruose ir parodose. Nors Lietuva ir nėra Pasaulio turizmo organizacijos (WTO) narė, tačiau departamentas dalyvauja jos renginiuose, teikia informacija apie Lietuvą WTO leidiniams.

 • Tarptautinių sutarčių sudarymas ir įgyvendinimas.

2001 m. parengti 4 tarptautiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo turizmo srityje, tarpžinybiniai – su Vengrijos Respublika ir Baltarusijos Respublika ir tarpvyriausybiniai – su Ispanijos Karalyste ir trišalė su Estijos ir Latvijos Respublikų vyriausybėmis.

Lietuvos turizmo politikos formavimas

1. Vykdyti Valstybinio turizmo departamento nuostatuose numatytas funkcijas

1.1. Formuoti ir įgyvendinti šalies turizmo politiką

 • Nacionalinės turizmo plėtros programos įgyvendinimas, sąlygų veiklai sudarymas

Turizmo teisinės sistemos formavimas ir tobulinimas.

Parengta nauja Turizmo įstatymo redakcija, atsižvelgiant į naują Civilinį kodeksą, bei Europos Sąjungos direktyvas.

Sukurta Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija, patvirtinti jos nuostatai ir darbo reglamentas.

Vykdomas profesinės kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas gidams ir kelionių vadovams.

 1. III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Prioritetai:

 • nacionalinės turizmo informacinės sistemos sukūrimas;
 • pasirengimas ES struktūrinių fondų panaudojimui, kuriant viešąją turizmo infrastruktūrą;
 • kurortų ir kaimo turizmo plėtra.

Nurodytų prioritetų įgyvendinimas gali nepasiekti pagrindinio tikslo – padidinti valstybės pajamas iš atvykstamojo turizmo dėl šių priežasčių:

 • negerėjantis Lietuvos pasiekiamumas jūra ir sausumos keliais iš ES šalių;
 • dėl Lietuvos finansinių galimybių nepakankamai konkurencinga turizmo rinkodara;
 • valstybės ir jos turizmo įvaizdžio blogėjimas dėl Lietuvos piliečių nusikaltimų užsienyje bei kriminogeninės situacijos Lietuvoje;
 • ekonomikos augimo sulėtėjimas pagrindinėse Lietuvos turizmo rinkose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimantas Skirmantas, 312085

rski@tourism.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas