Lietuvos Respublikos Seimas

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija: Visapusiškas Lietuvos Respublikos ir jos piliečių interesų atstovavimas ir gynimas tarptautinėje arenoje.

Funkcijos: Ministerija palaiko diplomatinius santykius ir veda derybas su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, siekia Lietuvos integracijos į tarptautines politines, ekonomines, saugumo ir karines struktūras,visų pirma į Europos Sąjungą ir NATO, gina šalies ekonominius interesus užsienyje, skatina Lietuvos produkcijos eksportą bei užsienio investicijas į Lietuvos ūkį, rūpinasi teigiamo Lietuvos tarptautinio įvaizdžio formavimu bei pilnaverčiu Lietuvos realijų ir pasiekimų pristatymu užsienio valstybių visuomenėms, teikia konsulinę pagalbą užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams.

Strateginiai tikslai:

1. Pasitelkiant politines ir diplomatines priemones, siekti nuo greitesnio ir Lietuvai palankaus stojimo į Europos Sąjungą.

2. Pasitelkiant politines ir diplomatines priemones siekti narystės NATO.

3. Palaikyti ir plėtoti geros kaimynystės santykius: aktyviai dalyvauti Baltijos ir Šiaurės Europos valstybių bendradarbiavime, aktyvinti veiklą Baltijos jūros valstybių taryboje, plėtoti strateginę partnerystę su Lenkijos Respublika, palaikyti abipusiai naudingus santykius su Rusija bei pragmatinius santykius su Baltarusija, skatinti santykius su atskiromis NVS šalimis.

4. Stiprinti Lietuvos ekonomiką, įsiliejant į pasaulio prekių ir kapitalo rinką, įgyvendinant narystę pasaulinėje prekybos organizacijoje, skatinant Lietuvos produkcijos eksportą bei užsienio investicijas į Lietuvos ūkį, efektyvinant Lietuvos prekybos politiką.

5. Įgyvendinant užsienio politikos prioritetus, stiprinti dalyvavimą tarptautinėse organizacijose bei plėsti ryšius su kitų regionų šalimis, tuo pačiu prisidedant prie tarptautinės bendrijos pastangų užtikrinti demokratiją, žmogaus teises, taiką ir stabilumą pasaulyje.

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS, APSKRITIES VIRŠININKO STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

 

Programų pavadinimai ir jų įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

1.2 PROGRAMA. Diplomatinis ir konsulinis LR atstovavimas užsienio valstybėse bei diplomatinių atstovybių (DA) funkcionavimo užtikrinimas

1.2 Programai skirti asignavimai- 99 745 (+ 30 000 pastatui Briuselyje įsigyti) tūkst. Lt., iš viso 129 745 tūkst. Lt.

Programos tikslai:

1. Atsižvelgiant į numatomas lėšas, užtikrinti deramas sąlygas vykdyti LR užsienio politikos prioritetinius tikslus (LR narystė ES bei NATO, geri santykiai su kaimyninėmis valstybėmis, ekonominė diplomatija) ir atstovauti bei ginti valstybės ir LR piliečių interesus užsienio valstybėse.

2. Užtikrinti efektyvų URM ir diplomatinių atstovybių funkcionavimą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

1.2.1 Užtikrinti deramas sąlygas vykdyti LR užsienio politikos prioritetinius tikslus bei atstovauti ir ginti valstybės ir LR piliečių interesus užsienio valstybėse

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Ši programa apima iš esmės visas LR užsienio politikos tikslų įgyvendinimo priemones ir susišaukia su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal smulkesnes programas, kurios iš esmės papildo 1.2 programą.

- Surengta ar padėta rengti 102 dvišaliai ir daugiašaliai Lietuvos pareigūnų vizitai į užsienio valstybes. Iš jų- 24 oficialūs aukšto lygio dvišaliai/daugiašaliai susitikimai, kuriuose aptarta Lietuvos integracijos į NATO tema;

- Surengta ar padėta rengti 58 dvišalių ir daugiašalių užsienio delegacijų vizitai į Lietuvą;

- Derybų dėl narystės ES bei Asociacijos sutarties institucijų administravimas: dalyvauta 6 Derybų konferencijos susitikimuose, 14 techninių konsultacijų su ES pareigūnais, dalyvauta Asociacijos tarybos posėdyje, organizuoti 2 pakomitečių posėdžiai ir Asociacijos Komiteto posėdis Vilniuje; surengti 4 ES ekspertų vizitai į Lietuvą; finansuotos 6 studijos apie ES ateitį ir seminaras apie nevyriausybinių organizacijų indėlį integruojantis į ES;

- Buvo reguliariai prisijungiama prie ES pareiškimų, bendrų veiksmų ir bendrų pozicijų. Per metus yra prisijungta prie 605 ES pareiškimų įvairiais tarptautinės situacijos klausimais. Tęsdama aktyvų dalyvavimą politiniame dialoge su ES Užsienio reikalų ministerija ėmėsi iniciatyvos ir pasiekė, kad 2002 m. antroje pusėje ES ir valstybių kandidačių URM Politikos direktorių konsultacijos įvyktų Vilniuje;

- Lietuva prisijungė prie ES neeilinės Viršūnių Tarybos 2001 m. rugsėjo 21 d. išvadų ir veiksmų plano kovoje prieš terorizmą;

- Lietuva paskyrė savo atstovus prie Politikos ir Saugumo Komiteto bei Karinio Komiteto ES Tarybos Sekretoriate;

- Lietuvos Užsienio reikalų ir Gynybos ministrai dalyvavo ES+15 formato ES Pajėgų formavimo susitikimuose;

- Užmegzti diplomatiniai santykiai su 4 valstybėmis (Lichtenšteinu, Nigerija, Brunėjaus Darusalamu, Zambija);

- Įsteigtos LR ambasados Egipte ir Argentinoje;

- Akredituoti nereziduojantys LR ambasadoriai 7-ioms valstybėms (Andorai, Azerbaidžano Respublikai, Uzbekistano Respublikai, Gruzijos Respublikai, Armėnijos Respublikai, Pietų Korėjos Respublikai, Maroko Karalystei); pradėtas nereziduojančių LR ambasadorių akreditacijos procesas 15-ai valstybių (Jugoslavijos Federacinei Respublikai, Albanijos Respublikai, Bulgarijos Respublikai, Rumunijai, Šveicarijos Konfederacijai, Vietnamui, Mongolijai, Filipinams, PAR, Etiopijai, Tunisui, Indonezijai, Malaizijai, Singapūrui, Tailandui);

- Paskirti nauji 9 garbės konsulai (JAV, Suomijoje, Švedijoje, Liuksemburge, Jamaikoje, Nigerijoje, Izraelyje);

- Pirmąsyk surengtas LR garbės konsulų pasaulyje suvažiavimas;

- Surengtas kasmetinis LR diplomatinių atstovybių vadovų pasitarimas;

-Įvyko 3 Lietuvos-Rusijos tarpvyriausybinės komisijos pirmininkų susitikimai. Pasirašytas memorandumas;

- Įvyko antrasis LR regionų RF Kaliningrado srities bendradarbiavimo tarybos posėdis;

- Padėti surengti aplinkosaugos kursai Kaliningrado srities karininkams;

- “Šiaurės Dimensijos” konferencijoje kartu su Rusija pristatyti 5 papildyti ir atnaujinti bendradarbiavimo su Kaliningrado srities projektai (Nida 2);

- Suorganizuoti ir pravesti 7 jungtinių komitetų (darbo grupių) susitikimai pagal Prekybinio

ekonominio bendradarbiavimo sutartis su: Belgija, Baltarusija, Kazachstanu, Ukraina, JAV

(pagal chartiją),Izraeliu, Italija;

- Surengti 4 verslo forumai – apvalūs stalai: 2 Kaliningrado – Lietuvos ekonominio bendradarbiavimo tematika, 2 – ryšių su verslo struktūrom stiprinimo klausimais;

- Parengtas LR diplomatų, kuruojančių ekonomikos klausimus, suvažiavimas;

- Pirmąsyk parengta 3 dienų programa išvykstančių LR ambasadorių supažindinimui su Lietuvos ekonomikos aktualijomis;

- Parengta dviejų dienų NATO ekspertų ekonomikos pogrupio susitikimų Lietuvos institucijose programa;

- Surengti 7 posėdžiai dėl laisvosios prekybos sutarčių ir 3 dėl ekonominio bendradarbiavimo sutarties, 4 laisvosios prekybos sutarčių ir 2 ekonominio bendradarbiavimo sutarties konsultacijos;

- Pasirašyta LR- JAV Ekstradicijos sutartis;

- Pasirašyta LR-Lenkijos R. Vyriausybių susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje;

- Pasirašyta LR- Latvijos Respublikos Vyriausybių sutartis dėl abipusės pagalbos stichinių nelaimių ir kitų stambių avarijų atvejais;

- Pasirašyta LR–JK sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo bei fiskalinių pažeidimų išvengimo;

- Pasirašytas LR ir Belgijos bei Liuksemburgo susitarimas dėl jūrų transporto;

- Pasirašytas LR ir Belgijos bei Liuksemburgo susitarimas dėl oro susisiekimo;

- Pasirašytas LR-Prancūzijos vyriausybių susitarimas dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės pastato Paryžiuje statuso;

- Pasirašyta LR ir Slovakijos Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos;

- Pasirašyta LR Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo;

- Pasirašyta LR ir Vengrijos Respublikos sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos katastrofų ir didelių avarijų atvejais;

-Vengrija ir Lietuva pasikeitė notomis dėl Lietuvos ir Vengrijos Sutarties dėl abipusio atsisakymo įvažiavimo vizų papildymo ir dalinio pakeitimo;

- Pasirašyta LR ir Bulgarijos Respublikos Laisvos prekybos sutartis;

-- Pasirašytas LR ir Jugoslavijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijų bendradarbiavimo protokolas;

- Pasirašyta LR ir Rumunijos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos;

- Pasirašyta LR ir Rumunijos Laisvos prekybos sutartis;

- Pasirašyta sutartis su Moldova dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams;

- Pasirašyta sutartis su Moldova dėl į šalių teritoriją neteisėtai atvykusių ar gyvenančių asmenų priėmimo atgal;

- Pasirašytos oro susisiekimo, bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityje, bei ekonominio-techninio bendradarbiavimo sutartys su Indija.

 

1.2.2 Užtikrinti efektyvų URM ir diplomatinių atstovybių funkcionavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

URM:

- Paskelbtas konkursas ir atrinktas laimėtojas LR ambasados pastato Taline rekonstrukcijos projektui;

- Įvykdytas I-asis etapas konkurso LR ambasadoriaus rezidencijos pastato Varšuvoje projekto pirkimui;

- Pabaigta įrengti praėjimo į ministeriją kontrolės sistema (įvykdymas 100%);

- Tęsiamas priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas (įvykdymas iki 2002 m. – 30%);

- Įsigyta vaizdo stebėjimo įranga galutiniam sistemos įrengimui. Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas įvykdytas 90%;

- Ministerijos padaliniai iš dalies aprūpinti įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus atitinkančiais seifais (30%) bei dokumentų naikikliais (20%).

Diplomatinės atstovybės:

- Įsigytas pastatas Briuselyje Lietuvos Misijai prie Europos Bendrijų.

- Pabaigta LR ambasados pastato Kijeve statyba (pastaba: liko nebaigtos gyvenamoji bei reprezentacinė pastato dalys);

- LR ambasadoje Maskvoje (gyvenamojoje dalyje) atlikti 330 kv. metrų rekonstrukcijos darbai;

- Visos diplomatinės atstovybės minimaliai aprūpintos įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus atitinkančiais seifais ir dokumentų naikikliais;

- Pilnai įrengta apsauginė signalizacija LR ambasadoje Čekijoje, Lenkijoje;

- Įsigyta speciali sisteminė programinė įranga skirta duomenų konfidencialumui užtikrinti;

- Pradėtas vykdyti pilotinis projektas, skirtas užtikrinti saugiems informacijos mainams tarp URM ir 5 diplomatinių atstovybių;

- Užsienio reikalų ministerijoje duomenų apsaugai užtikrinti diegiama archyvavimo ir dubliuotų duomenų kaupiklių (RAID) sistema.

Gautų rezultatų palyginimas su veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Numatyti vertinimo kriterijai nėra tikslūs ir turi būti koreguojami ateityje.

Kiekybiškai nurodyti derybų dėl narystės ES kriterijai (atidarytų derybinių skyrių skaičius, uždarytų derybinių skyrių skaičius) įvykdyti, atidaryti visi derybiniai skyriai, uždaryti 23 derybiniai skyriai.

Išplėstas LR diplomatinis atstovavimas pasaulyje, sustiprinta teisinė dvišalių bei daugiašalių santykių bazė.

Priemonės, patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane, reikalingos programai įgyvendinti, iš esmės įvykdytos.

Dalis numatytų techninio pobūdžio priemonių (ambasadų bei ambasadorių rezidencijų pastatų įsigijimas) nebuvo įgyvendintos dėl lėšų stygiaus.

1.3 PROGRAMA. Atstovavimas tarptautinėse organizacijose (TO)

1.3 Programai skirti asignavimai- 12 035 tūkst. Lt.

Programos tikslai:

1. Užtikrinti racionalų LR dalyvavimą tarptautinėse organizacijose.

2. Pasirengti pirmininkavimui ir pirmininkauti Europos Tarybos Ministrų komitete bei kitose tarptautinėse organizacijose.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

1.3.1 Užtikrinti racionalų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

- Užtikrintas aukšto lygio LR atstovavimas pagrindiniuose JT ir specializuotų agentūrų forumuose ir konferencijose;

- Sustiprintas bendradarbiavimas su UNODCCP (JT biuras narkotikų kontrolei ir nusikaltimų prevencijai);

- Pasiekta, kad kryžiadirbystė būtų įrašyta į Pasaulio nematerialaus paveldo fondą;

- Sistemingai teikiama informacija JT organų statistiniams leidiniams ir klausimynams;

- Tęsiamas Lietuvos indėlis į tarptautinį saugumą (pratęstas Lietuvos policininkų misijos laikas UNMIK, aktyvus dalyvavimas SHRBRIG veikloje stebėtojo statusu, pateiktas prašymas įstoti į SHRBRIG, JT ekspertų-egzaminatorių atvykimas tikrinti Lietuvos civilių policininkų pasiruošimo);

- Žmogaus teisių apsaugos srityje suformuota delegacija į JT Žmogaus teisių komisijos sesiją Ženevoje, paminėtas 2001 12 12 JT 1951 metų pabėgėlių konvencijos 50-metis; suteikti įgaliojimai pasirašyti protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotose konfliktuose, apgintas Vaiko teisių konvencijos raportas, pristatytas konvencijos dėl kankinimų raportas);

- Tęstas nuolatinis darbas, siekiant Lietuvos išrinkimo į UNCITRAL, HABITAT ir Gyventojų ir vystymosi komisiją, UNESCO Vykdomąją tarybą, Moterų padėties komisiją;

- Vykdoma OECD Baltijos regioninė programa (įvyko verslininkystės ir įmonių vystymo forumo darbo grupės susitikimas, OECD seminare Taline pristatyti tarptautiniai įsipareigojimai paslaugų srityje, Vilniuje surengtas OECD ir LR Žemės ūkio ministerijos tarptautinis seminaras pieno pramonės plėtros klausimais, trečiajame BRP įvertinimo susitikime Lietuva pristatė Lietuvos-OECD dialogo ir bendradarbiavimo reikšmę šalyje vykstančioms reformoms, pateikė savo įvertinimus bei apibendrino šalies interesus dėl BRP vidutinio laikotarpio tikslų);

- Pasiruošta Lietuvos prisijungimui prie OECD Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių, įteiktas pareiškimas ir vyko konsultacijos;

- Oficialiai įteiktas prašymas prisijungimui prie OECD Antikorupcijos konvencijos, vyko atitinkamos konsultacijos;

- Vykdomi Lietuvos įsipareigojimai PPO (pateiktos išvados dėl rengtų Pridėtinės vertės mokesčio bei Draudimo įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų dėl muitinio įvertinimo bei cukraus kainos nustatymo, o taip pat ir kitų LR teisės aktų atitikimo PPO sutartims, pagrindiniams GATT principams ir LR įsipareigojimams, parengtas notifikavimo PPO Sekretoriatui planas. Pagal jį jau pateiktos Sekretoriatui notifikacijas muitinio įvertinimo, su prekyba susijusių investicinių priemonių (TRIMs), kilmės taisyklių, PPO Sutarties dėl tekstilės ir aprangos liberalizavimo etapų vykdymo, techninių barjerų prekyboje (TBT), intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS) bei specialiųjų rinkos apsaugos priemonių srityse, rengiamos Lietuvos derybinės pozicijos naujame daugiašaliame Pasaulio prekybos organizacijos derybų raunde ir pozicijos dėl naujų narių priėmimo į šią organizaciją);

- Surengti arba padėti surengti 10 seminarų Lietuvoje PPO tematika;

- Surengtas specializuotas – muitinio įvertinimo ir pasaulinės praktikos taikymo klausimais – seminaras politikams, muitinės pareigūnams bei verslo atstovams.

1.3.2 Pasiruošimas ir pirmininkavimas Europos Tarybos Ministrų Komitete bei kitose tarptautinėse organizacijose

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

- Informacinės medžiagos apie Lietuvą bei reprezentacinių suvenyrų ruošimas (parengtas ir 1000 egz. anglų kalba išspausdintas leidinys “Lietuva ir Europos Taryba: nuo įstojimo iki pirmininkavimo,” atidarytas pirmininkavimui skirtas internetinis puslapis, parengti pirmininkavimo logotipas, atributika, pašto ženklo išleidimas ir pan.);

- Paruošti ir pristatyti Lietuvos pirmininkavimo prioritetai ET šalių ambasadoriams Strasbūre ir Vilniuje, ET valstybių sostinėse, bei Lietuvos žinybinėms institucijomis; parengtas ET Generalinio Sekretoriaus vizitas į Vilnių (spalio 29 d.);

- Parengta rezoliucija apie ET ir JT bendradarbiavimą, ET PA Politinių reikalų komiteto posėdžio surengimas Vilniuje, keturšalis ES ir ET susitikimas, ESBO MT posėdis;

- UR ministro A. Valionio, kaip ET MK pirmininko, vizitas į ET MK sesiją, bei vizitai į Makedoniją Moldovą, Ukrainą;

- Strasbūre dalyvauta rengiant Europos kultūros identiteto koliokviumą “Nuo kultūros identiteto iki Europos politinio identiteto”;

- Surengta Vilniuje tarptautinė konferencija “Moterys ir demokratija”;

- Padėta surengti konferenciją “Pasienio bendradarbiavimo svarba Europos Sąjungos plėtros kontekste”;

- Vilniuje surengta tarptautinė Civilizacijų dialogo konferencija.

Gautų rezultatų palyginimas su veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Numatyti vertinimo kriterijai nėra pilnai tinkami programos vykdymui įvertinti, turi būti tikslinami ateityje pagal pereitų metų praktinę patirtį. Kiekybiniai kriterijai (surengtų vizitų skaičius, pranešimų skaičius, parengtų leidinių skaičius, surengtų parodų skaičius) pilnai įvykdyti.

Priemonės, patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane, reikalingos programai įgyvendinti, įvykdytos.

1.4 PROGRAMA. Derybos su ES

1.4 Programai skirti asignavimai- 485 tūkst. Lt.

Programos tikslai:

Informuoti visuomenę integracijos į ES klausimais, formuoti palankią užsienio valstybių nuomonę dėl LR narystės ES.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

1.4.1 Informuoti visuomenę integracijos į ES klausimais

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Laidų ir reportažų ciklo Lietuvos radijuje ir televizijoje apie ES viršūnių susitikimus užsakymas, LR integracijos į ES metraščio rengimas ir publikavimas.

1.4.2 Formuoti palankią užsienio valstybių nuomonę siekiant LR narystės ES

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

- Žurnale “Lithuania in the World” publikuoti straipsniai apie Lietuvos integraciją į ES, lipdukai apie Lietuvą dienraštyje “Financial Times”; finansuotas Kaliningrado TV laidos “Eurostandartas” kūrėjų vizitas į Lietuvą, spaudiniai LR ambasadų rengiamiems Lietuvos pristatymams užsienyje; skirtos lėšos akademinės visuomenės ir žurnalistų dalyvavimui seminare ES klausimais Ispanijoje, LR ambasados VFR parodai “Lietuva Europos kelyje – istorinė perspektyva”, Lietuvos ir Kaliningrado bendradarbiavimo dienų renginiams Kaliningrade, kilnojamai parodai ir karikatūrų katalogui “Su šypsena – apie Lietuvą ir Europos Sąjungą.” Italijoje surengtas bendras Lietuvos-Lenkijos seminaras stojimo į ES tematika.

Gautų rezultatų palyginimas su veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kriterijai turi būti tikslinami ateityje. Kiekybiškai nurodyti kriterijai (parengtų leidinių skaičius) įvykdyti.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės buvo vykdomos.

1.5 PROGRAMA. Politinis bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis

1.5 Programai skirti asignavimai- 982 tūkst. Lt.

Programos tikslai:

  1. Formuoti teigiamą Lietuvos Respublikos įvaizdį užsienio šalyse
  2. Plėsti užsienio valstybių paramą Lietuvos strateginių užsienio politikos tikslų įgyvendinimui.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

1.5.1 Formuoti teigiamą Lietuvos Respublikos įvaizdį užsienio šalyse

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

- Surengti 9 užsienio žurnalistų ar žurnalistų grupių vizitai į Lietuvą, ir jų programa Lietuvoje;

- Rengti reguliarūs informaciniai/šviečiamieji straipsniai apie užsienio politiką ir jos prioritetus bei aktualijas (Lietuvos dienraštyje “Respublika”, laikraštyje “Dialogas”, Lietuvos radijo programoje “Pasaulis ir Lietuva”, žurnale “Lithuania in the World”, radijo stotyse “Radiocentas” bei “Žinių radijas”);

- Surengtos 3-ys Lietuvos žurnalistų (po 5 žmonės) kelionės į Strasbūrą, ET;

- Surengta 14 Lietuvos šiuolaikinio meno parodų per LR ambasadas užsienyje (Vokietija, Prancūzija, Kanada, Lenkija, Italija, Baltarusija, Ukraina, Kaliningrado srities, Čekija, Estija).

1.5.2 Plėsti užsienio valstybių paramą Lietuvos strateginių užsienio politikos tikslų įgyvendinimui

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Šia kryptimi vykdyti veiksmai glaudžiai susiję su 1.2, 1.4 bei 1.6 programų įgyvendinimo priemonėmis, kadangi visi dvišaliai renginiai su ES ir NATO valstybėmis turi ir įvaizdžio formavimo aspektą.

Gautų rezultatų palyginimas su veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kiekybiškai nurodyti kriterijai įvykdyti sėkmingai; patys kriterijai ateityje turi būti tikslinami, kad realiau atspindėtų ministerijos vykdomą veiklą.

1.6 PROGRAMA. LR pasirengimas narystei NATO

1.6 Programai skirti asignavimai- 500 tūkst. Lt. (Šiai programai lėšos skirtos iš Vyriausybes rezervo (2001 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 206).

Programos tikslai:

1. Suformuoti palankią užsienio valstybių vyriausybinių, visuomeninių bei akademinių institucijų atstovų nuomonę dėl Lietuvos pakvietimo stoti į NATO 2002 m.

2. Išsamiai informuoti LR visuomenę integracijos į NATO klausimais.

3. Dalyvauti NATO veikloje bei įgyvendinti NATO reikalavimus krizių valdymo, saugumo ir teisinėje srityse.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždaviniai:

1.6.1 Suformuluoti palankią užsienio valstybių vyriausybinių, visuomeninių bei akademinių institucijų atstovų nuomonę dėl LR narystės NATO narystės

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

- Surengta 11 konsultacijų Lietuvos integracijos į NATO tema;

- Surengti 7 seminarai/apskriti stalai Lietuvos narystės NATO klausimais su užsienio akademinių institucijų ir NVO atstovais;

- Du kartus per 2001 metus buvo leidžiami šeši spaudiniai anglų kalba (“Fact sheet”) LR pasirengimo narystei NATO temomis.

1.6.2 Išsamiai informuoti LR visuomenę LR integracijos į NATO klausimais

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

- Surengta 17 renginių (seminarai mokytojams, susitikimai-diskusijos, regioninės žiniasklaidos grupių vizitai Vilniuje, žiniasklaidos rusų kalba ir rajonų merų vizitai Briuselyje);

- 25 paskaitos-diskusijos regionų gyventojams, 4 reklaminės-informacinės akcijos;

- Informacinė veikla tarp bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių (kartu su ŠMM ir NVO suorganizuoti du nacionaliniai konkursai, diskusijos-žaidimai moksleiviams, parengtas mokymo priemonės/mokytojo knygos tekstas); susitikimai-diskusijos su Kauno ir Klaipėdos akademine visuomene bei studentija;

- Informavimas per žiniasklaidą (reklaminis klipas per LRTV, 16 laidų “Znad Wilii,” laidos per Vilniaus TV, straipsniai “Respublikoje”);

- Kartu su Kultūros ministerija informaciniais leidiniais aprūpintos 66 viešosios savivaldybių ir apskričių bibliotekos; įvykdyti 6 leidybiniai projektai, išleistas informacinis katalogas.

1.6.3 Dalyvauti NATO veikloje bei įgyvendinti NATO reikalavimus krizių valdymo, saugumo ir teisinėje srityse.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Priemonės susišaukia su 1.2.1 ir 1.6.1. dalimi: t.y. dvišalės konsultacijos, dvišaliai vizitai, kurių metų aptariami ir šio tikslo įgyvendinimo būdai.

Gautų rezultatų palyginimas su veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Lietuva NATO šalyse pristatyta kaip reali kandidatė. Ženkliai išaugo Lietuvos visuomenės parama LR narystei NATO (per metus parama išaugo nuo 48,9% iki 60%).

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Artimiausio laikotarpio UR ministerijos prioritetinės veiklos kryptys išlieka nepakitusios:

  1. Pasitelkiant politines ir diplomatines priemones toliau tęsti sklandžią derybų dėl narystės ES eigą ir pasirengti ES tinkamai atstovauti Lietuvos interesams.
  2. Pasitelkiant politines ir diplomatines priemones pasiekti Lietuvos pakvietimo į NATO 2002 m. vyksiančiame Prahos viršūnių susitikime.
  3. Palaikyti ir plėtoti geros kaimynystės santykius: aktyviai dalyvauti Baltijos ir Šiaurės Europos valstybių bendradarbiavime, aktyvinti veiklą Baltijos jūros valstybių taryboje, plėtoti strateginę partnerystę su Lenkijos Respublika bei santykius su Vidurio Europos valstybėmis, palaikyti abipusiai naudingus santykius su Rusija bei pragmatiškus santykius su Baltarusija.
  4. Stiprinti Lietuvos ekonomiką, įsiliejant į pasaulio prekių ir kapitalo rinką, įgyvendinant narystės Pasaulio prekybos organizacijoje uždavinius, skatinant Lietuvos produkcijos eksportą bei užsienio investicijas į Lietuvos ūkį, efektyvinant Lietuvos prekybos politiką.
  5. Įgyvendinant pagrindinius užsienio politikos prioritetus stiprinti dalyvavimą tarptautinėse organizacijose bei plėsti ryšius su kitų regionų šalimis, tuo pačiu prisidedant prie tarptautinės bendrijos pastangų užtikrinti demokratiją, žmogaus teises, taiką ir stabilumą pasaulyje; sėkmingai baigti pirmininkavimą Europos Tarybos Ministrų komitetui.

Atsižvelgiant į 2002 metų specifiką- laukiamą NATO Prahos viršūnių susitikimą, kuris priims sprendimus dėl tolesnės NATO plėtros, bei besibaigiančias derybas su Europos Sąjunga, didžiausias akcentas įgyvendinant užsienio politiką bus skiriamas būtent šių dviejų prioritetų sėkmingam įgyvendinimui, visų prima toliau intensyvinant pastangas užsitikrinti dabartinių narių palankumą Lietuvos stojimo siekiams. Tam tikslui taikomi itin intensyvūs dvišalių konsultacijų mechanizmai, politinio lobizmo veikla valstybių-narių sostinėse; priemonės teigiamam Lietuvos įvaizdžiui šių šalių visuomenės akyse įtvirtinti (žr. 2002 m. strateginį planą).
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas