Lietuvos Respublikos Seimas

TEISINGUMO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

 

Misija: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius prioritetus kurti valstybėje nacionalinę teisinę sistemą, užtikrinančią žmogaus teises ir laisves.

Tikslai:

 1. Kurti nacionalinę teisinę sistemą, atitinkančią teisinės valstybės sampratą ir Europos Sąjungos kriterijus.
 2. Užtikrinti civilinių teisių apsaugą, teisinėmis priemonėmis reguliuoti bei vystyti verslui palankią aplinką, sudaryti sąlygas valstybės administravimo tobulinimui.
 3. Sukurti ir įgyvendinti nacionalinę teisinės pagalbos sistemą, sudaryti lygias sąlygas asmenims, nepriklausomai nuo jų tautybės, lyties, įsitikinimų ginti savo teises ir teisėtus interesus bei siekti teisingumo.
 4. Analizuoti ir tobulinti teisėkūros procesą ir teisės sistemą Lietuvoje laikantis europietiškų tradicijų, remiantis tęstinumo ir perimamumo principais bei derinant skirtingus teisinio reguliavimo metodus.
 5. Sudaryti sąlygas kriminalinių bausmių vykdymui, atitinkančias Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, organizuoti bausmių vykdymo įstatymų numatytų auklėjimo priemonių taikymą nuteistiesiems.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

1. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt ):

1.1.Teisėsaugos institucijų sistemos koordinavimas ir kontrolė (4168,1)

Programos tikslai:

Užtikrinti nuoseklų teisėtvarkos institucijų bendradarbiavimą vykdant savo funkcijas ir kontrolę

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Vykdyti efektyvią teisėsaugos institucijų veiklą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengtas ir pateiktas Seimui Civilinio proceso kodekso projektas, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas, su jais susiję įstatymų projektai – Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186/3, 186/6 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 224, 259/1, 272 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Hipotekos registro steigimo įstatymo 4,5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai.
 • Vykdant Civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo projektas.
 • Vykdant Civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo projektas.
 • Vykdant Civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo projektas.
 • Civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą parengtas ir Vyriausybės priimtas 2001 m. liepos 26 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 926 “Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“.
 • Parengtas Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1098 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo".
 • Lietuvos Respublika įstojo į Hagos tarptautinės privatinės teisės konferenciją ir tapo visateise jos nare, Seimui 2001 m. birželio 19 d. priėmus įstatymą „Dėl Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statuto ratifikavimo“. Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“.
 • Parengtas Lietuvos Respublikos 1961 metų Hagos konvencijos dėl valdžios institucijų teisių ir taikytinos teisės nepilnamečių teisių gynimo srityje ratifikavimo įstatymo projektas (priimtas 2001 m. rugpjūčio 2 d.), kuris vaikų globos institucijoms suteikia galimybę imtis priemonių vaikų, turinčių Lietuvos Respublikos pilietybę, bet gyvenančių užsienio valstybėse, interesams užtikrinti. Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“.
 • Parengtas Lietuvos Respublikos 1971 metų Hagos konvencijos dėl eismo įvykiams taikytinos teisės ratifikavimo įstatymo projektas, kuriame nustatyta teisė, taikoma atsakomybei už eismo įvykio metu padarytus nuostolius, kai eismo įvykyje dalyvavo užsienio valstybės pilietis. Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;
 • Parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos 1980 metų Hagos konvencijos dėl civilinių tarptautinio vaikų pagrobimo aspektų ratifikavimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama apsaugoti vaiko teises ir užtikrinti greitą neteisėtai išvežtų ar laikom užsienio valstybėse vaikų grąžinimą. Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;
 • Parengtas ir pateiktas Seimui Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama iš esmės pertvarkyti teismo antstolių kontoras prie apylinkių teismų;
 • Parengtas Lietuvos Respublikos Europos Tarybos 1999 metų baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos ratifikavimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama pašalinti korupcijos sąlygas Lietuvoje;
 • Parengtas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, reglamentuojantis advokatų – ES valstybių piliečių teisę verstis advokato praktika Lietuvoje. Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Tarybos 1999 m. Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos ratifikavimo projektą (priimtas 2002 sausio 25 d.). Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;
 • Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1973 m. spalio 2 d. sudarytos Konvencijos dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo projektą (pritarta LR Vyriausybėje). Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;
 • Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Konvencijos dėl civilinių tarptautinio vaikų grobimo aspektų ratifikavimo projektą (pateiktas 2002 m. vasario 8 d. pateikta LR Seimui). Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;
 • Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo projektą (pritarta LR Vyriausybėje). Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

Papildomai padaryta:

 • Parengtas ir pateiktas Baudžiamojo proceso kodekso projektas;
 • Parengtas Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos ekstradicijos sutarties ratifikavimo įstatymo projektas;
 • Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų ekstradicijos sutarties ratifikavimo įstatymo projektas;
 • Parengtas Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, perdavimo bausmei atlikti ratifikavimo įstatymo projektas.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Peržiūrėta ir pateikta išvadų dėl teisės aktų projektų

2465

Pateikta išvadų - 1064,

Seimo pavedimai - 451, Vyriausybės – 926.

2.

Piliečių skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas Teisingumo ministerijoje

1685

2322

3.

Įstatymų projektų dėl tarptautinių konvencijų ir sutarčių ratifikavimo parengimas

5

8

4.

Naujų kodeksų projektų parengimas

Civilinio proceso kodeksas

Parengtas ir pateiktas Seimui

5.

Gyventojų teisinio švietimo programos sukūrimas ir įgyvendinimas

Ištirti gyventojų teisinių žinių poreikius

Įvykdyta

Be to, Teisingumo ministerija išnagrinėjo 6249 raštus, gautus iš kitų institucijų.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

Lietuvos Respublikos neturtinės žalos, kai nusikaltimu yra atimama fizinio asmens gyvybė ar padaroma žala sveikatai, atlyginimo įstatymo projektas nėra pateiktas, nes kilo neaiškumų dėl įstatymo projekto reguliavimo dalyko ir nuspręsta bendradarbiauti rengiant šį aktą su Seimu, kuris tobulina Lietuvos Respublikos baudžiamųjų įstatymų uždrausta veika padarytos moralinės žalos atlyginimo įstatymo projektą.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys:

2. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

1.2.Teismo antstolių institucinės reformos metmenų įgyvendinimas (8686,6).

Programos tikslai:

Sukurti šiuolaikišką, veiksmingą, valstybės ir visuomenės poreikius tenkinantį teismų bei kitų institucijų sprendimo vykdymo procesą

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Tęsti teismo antstolių institucinės reformos įgyvendinimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

  • Pagal institucinės antstolių reformos metmenimis vykdyti antstolių reformą, kuria siekiama suteikti antstoliams profesines paslaugas teikiančių asmenų statusą, reglamentuoti antstolių savivaldą ir veiklos kontrolę.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Įvykdytų bylų skaičius

380000

409787

2.

Parengta teismo antstolių institucinės reformos teisinė bazė

Parengtas Antstolių įstatymo projektas

Įvykdyta

3.

Teismo antstolių kontorų atskyrimas nuo apylinkės teismų

54

54

4.

Teismo antstolių kontorų organizacinio darbo patikrinimas

17

18

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

3. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

1.3.Neteisėtais pareigūnų veiksmais padarytos moralinės ir materialinės žalos atlyginimas (188.5)

Programos tikslai:

Užtikrinti žalos atlyginimą, padarytą neteisėtais pareigūnų veiksmais

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Organizuoti operatyvų atsiskaitymą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta;

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta;

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta;

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Medžiagų dėl moralinės ir materialinės žalos atlyginimo skaičius

14

15, iš jų pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus – 2.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

4. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

1.4.Teismų materialinės-techninės bazės plėtojimas ir kompiuterizavimas (4670)

Programos tikslai:

Sudaryti teismams tinkamas darbo sąlygas

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Teismų materialinės-techninės bazės stiprinimas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Vykdyti Teismų kompiuterizavimo programą (LITEKO)

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Vykdyti Teismų kompiuterizavimą

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

 • 2001-2003 m. valstybės investicijų programa, patvirtinta Vyriausybės 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 359
  • Informacinės sistemos „teismų kompiuterizavimas“ kūrimas;
  • Marijampolės rajono teismo pastato statyba;
  • Lietuvos apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų rekonstravimas;
  • Šalčininkų rajono teismo pastato rekonstravimas.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius

150

386

2.

Naujai įrengtų darbo vietų skaičius (naujai pastatytų ar suremontuotų ir aprūpintų baldais ir kt.)

46

Dėl lėšų trūkumo Marijampolės ir Šalčininkų rajonų apylinkės teismų pastatų statyba nebaigta

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

 • Marijampolės rajono teismo pastato statyba;
 • Šalčininkų rajono teismo pastato rekonstravimas.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepakankamas biudžetinis finansavimas.

5. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

2.2.Hipotekų registro plėtojimas (3801.2)

Programos tikslai:

Užtikrinti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, turto arešto aktų, vedybų ir testamentų sutarčių teisinės registracijos atlikimą ir informacijos teikimą

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Užtikrinti paslaugų teikimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Išplėsti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įsteigti turto arešto aktų registrą

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

 • Pagal 2001-2003 m. valstybės investicijų programą, patvirtintą Vyriausybės 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 359 - turto arešto aktų registro steigimas
  • įsteigtas testamentų registras;
  • parengti ir Vyriausybės patvirtinti Vedybų sutarčių registro nuostatai ir parengtas techninės užduoties projektas informacinės sistemos sukūrimui;

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Įregistruotų įkeitimo dokumentų

15100

16153

2.

Įregistruota išieškojimo dokumentų

1997

2249

3.

Įregistruota įkeitimo pakeitimo dokumentų

6430

7663

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

6. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

3.2.Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas (4589)

Programos tikslai:

Įgyvendinti nacionalinę teisinės pagalbos sistemą

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Užtikrinti piliečių gynybą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Įgyvendinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos programą

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Asmenų, kuriems suteikta Valstybės garantuojama teisinė pagalba skaičius

165000

96558 (būtina teisinė pagalba buvo suteikta visiems asmenims atitinkantiems įstatymo reikalavimus)

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

7. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

4.3.Teisėjų, antstolių, teismų ir hipotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (111.3)

Programos tikslai:

Užtikrinti savalaikių, kvalifikuotų teisinių paslaugų teikimą, padidinti visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Organizuoti efektyvų teisėjų, teismo antstolių ir kitų teismų darbuotojų mokymą. Šia priemone siekiama užtikrinti kvalifikuotą darbą taikant ES teisę.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Apmokytų klausytojų skaičius

1094

1215

2.

Parengtų mokymo programų skaičius

5

5

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

8. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

5.1.Atstovavimas Europos žmogaus teisių teisme (105.4)

Programos tikslai:

Atstovauti Vyriausybę Europos žmogaus teisių teisme ir Žmogaus teisių komitete

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Užtikrinti valstybės interesų gynimą Europos žmogaus teisių teisme

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Išnagrinėtų bylų (laimėtų/pralaimėtų) prieš Valstybę Europos žmogaus teisių teisme skaičius

5/4

2/2

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

9. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

4.1.Dalyvavimas kuriant teisės ir teisinę sistemą (725.4)

Programos tikslai:

Parengti mokslines metodologines teisės sistemos ir atskirų jos dalių kūrimo ir realizavimo prielaidas

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Kaupti, sisteminti ir vertinti statistinę informaciją

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Mokslo tiriamieji bei taikomieji darbai

8

7

2.

Kriminologinių ir teisinių ekspertizių išvados

35

67

3.

Moksliniai metodologiniai pasiūlymai Seimui, Vyriausybei, ministerijoms

16

18

4.

Parengti leidybai ir išleisti leidiniai

6

5

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

10. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

3.1.Naujų tyrimo metodų įdiegimas ir ekspertinė praktika (3906.8)

Programos tikslai:

Aprūpinti teisėsaugos institucijų poreikius teismo ekspertizių atlikimu

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Parengti naujus tyrimo metodus ir metodiką

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Ekspertizių atlikimas pagal teismų, prokuratūros ir kvotėjų pavedimus

8700

5407

2.

Valandų skaičius vienai ekspertizei atlikti

30

32.5

3.

Mokslo tiriamųjų darbų teismo ekspertizės srityje vykdymas

47

6

4.

Teismo ekspertizės ir informacinių duomenų bazių sudarymas

7

9

5.

Seminarai, paskaitos, metodinių priemonių rengimas

14

27

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

11.Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

4.4.Teisėkūros proceso ir įstatymų įgyvendinimo sistemos pagrindų sukūrimas (328,6)

Programos tikslai:

Užtikrinti efektyvų teisėkūros mechanizmo sukūrimą

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Siekti konsoliduoti teisės aktus ir kodifikuoti atskiras teisės šakas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

 • Parengtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso projektas, kuriuo siekiama užtikrinti veiksmingesnį sprendimų vykdymą, operatyvesnį bylų nagrinėjimo procesą. Ši priemonė atitinka Vyriausybės prioritetą – “rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis“;
 • Priemonė „ištirti ir įvertinti teisėkūros Lietuvoje būklę ir raidą, tuo pagrindu parengti Nacionalinės teisėkūros tobulinimo koncepciją, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių patirtį bei pasiūlymus, kaip įgyvendinti koncepciją, ir parengti norminio teisės akto, reglamentuojančio teisėkūrą Lietuvoje, projektą“ pradėta vykdyti.
 • Priemonė „sukurti ir įgyvendinti Teisinio gyventojų švietimo programą“ pradėta vykdyti. Šia priemone siekiama ištirti gyventojų teisinių žinių poreikius, rengti ir įgyvendinti programas ir priemones šiems poreikiams užtikrinti, diegti informacines technologijas, leidžiančias susipažinti su teisės aktais, jų projektais, teisės aktų taikymu

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: priemonių nenumatyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Planuota 2001 m.

Įvykdymas

1.

Teisės aktų reglamentuojančių teisėkūrą ekspertizių skaičius

3

7

2.

Teisėkūros būklės analizės atlikimas

1

1

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: tokių priemonių nėra.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Teisingumo ministerijos artimiausio laikotarpio prioritetai, numatomos vykdyti reformos ir kitos svarbios priemonės:

  • Vykdyti programas atsižvelgiant į Vyriausybės strateginius prioritetus;
  • Savo kompetencijos ribose vykdyti Stojimo Partnerystę ir Nacionalinės acquis priėmimo programą;
  • Tęsti teisės kodifikavimą (parengti Administracinių teisės pažeidimų, Bausmių vykdymo kodeksus), koordinuoti įstatymų ir kitų teisės aktų, reikalingų kodeksams įgyvendinti, parengimą;
  • Parengti Civilinio proceso ir Baudžiamojo kodeksų komentarus;
  • Parengti Lietuvos Respublikos įstatymų sąvadą;
  • Sukurti ir įgyvendinti gyventojų teisinio švietimo programą;
  • Tęsti teisinių institucijų pertvarkymą (pataisos reikalų įstaigų ir antstolių);
  • Užtikrinti Juridinių asmenų registro įsteigimą ir efektyvų veikimą;
  • Sukurti Lietuvos teisėkūros modelį ir jo įgyvendinimo mechanizmą;
  • Užtikrinti efektyvią įkalinimo įstaigų veiklą bei laisvės atėmimo ir kitų teismo paskirtų kriminalinių bausmių (išskyrus baudą) vykdymą, nuteistųjų rengimą integracijai į visuomenę jiems atlikus bausmę, sudaryti sąlygas nuteistiesiems įgyti profesiją ir organizuoti nuteistųjų užimtumą laisvės atėmimo vietose, taikyti bausmių vykdymo sistemą reglamentuojančius įstatymus, atitinkančius ES kriterijus.

Išorės ir vidaus veiksniai, kurie galėtų turėti neigiamą įtaką įgyvendinant numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:

Išorės:

 • Vienas iš pagrindinių išorinių Teisingumo ministerijos veiklos suvaržymų – Vyriausybių kaita ir galimas Vyriausybės strateginių prioritetų performulavimas;
 • Teisingumo ministerijos programų finansavimo apimčių mažinimas;

Vidaus:

 • nedalyvavimas valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose dėl jų netobulumo;
 • lėšų ir žmogiškųjų išteklių stoka Teisingumo ministerijos funkcijoms vykdyti.

 

 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2002-02-20 Nr. 08-03

Vilnius

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija:

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau Kalėjimų departamentas) yra viena iš šalies teisėtvarką užtikrinančių institucijų, turinti savarankiško asignavimų valdytojo statusą, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

Kalėjimų departamentas vykdo Teisinės sistemos reformą bausmių vykdymo srityje.

Užtikrina įstatymų nustatytas laikymo sąlygas asmenims, kuriems teisėjo ar teismo nutartimi kardomąja priemone parinktas suėmimas.

Užtikrina teismų nuosprendžių (nutarčių), kuriais nuteista laisvės atėmimu, pataisos darbais be laisvės atėmimo, atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, kuriais pataisos darbų arba laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, nutarčių, kuriomis asmenys lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų ir nutarimų dėl pataisos darbų kaip administracinės nuobaudos vykdymą.

Sudaro Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos ratifikuotų tarptautinių konvencijų nustatytas minimalias sąlygas kriminalinei bausmei vykdyti, organizuoja bausmių vykdymo įstatymais numatytų pataisymo priemonių taikymą nuteistiesiems.

Strateginiai tikslai:

1. Vykdyti kardomąjį kalinimą (suėmimą) ir kriminalines bausmes.

2. Humanizuoti įkalinimo ir laisvės atėmimo bausmės atlikimo sistemą.

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai:

Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas (kodas 1.2). Šios programos įgyvendinimui planuota 84407 tūkst. Lt, skirta - 83173 tūkst. Lt.

Programos tikslas:

Užtikrinti laisvės atėmimu ir kitų teismo paskirtų kriminalinių bausmių (išskyrus baudą) vykdymą, nuteistųjų rengimą integracijai į visuomenę, jiems atlikus bausmę.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

   1. Sudaryti sąlygas skirtoms bausmėms atlikti ir užtikrinti efektyvią įkalinimo įstaigų veiklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Parengti teisės aktai: dalyvauta rengiant Bausmių vykdymo kodekso projektą – 8.

Rengimo tikslas - siekti humanizuoti laikymo įkalinimo įstaigose ir areštinėse sąlygas pagal tarptautinius standartus.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Vykdytos programos priemonės :

1. Darbuotojų darbo apmokėjimas.

  1. Nuteistųjų ir administracijos darbuotojų materialinis aprūpinimas ir socialinių garantijų teikimas.

Programa atitinka šiuos patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus: rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS (prioritetas Nr. 1); užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką (prioritetas Nr.7).

Kalėjimų departamento parengti teisės aktai:

  • Kalėjimų departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 112 patvirtinta Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa (Žin., 2002, Nr. 1-29);
  • teisingumo ministro 2001 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 177 patvirtinta Nuteistųjų trumpalaikių išvykimų už laisvės atėmimo vietų ribų tvarka (Žin., 2001, Nr. 78-2740);
  • teisingumo ministro 2001 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintos naujos Kardomojo kalinimo vietų vidaus tvarkos taisyklės (Žin., 2001, Nr. 78-2741);
  • teisingumo ministro 2001 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 36 (Žin. 2001, Nr. 19-628), 2001 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 220 (Žin., 2001, Nr. 89-3141) ir 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 265 (Žin. 2001, Nr. 106-3837) patvirtinti Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai ir papildymai.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Strateginiame veiklos plane numatytas vertinimo kriterijus: išlaidų suma vienam nuteistajam. Planuota - 7850 tūkst. Lt, faktiškai įvykdyta. – 8000 tūkst. Lt.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės -

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys -

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai

Statybos, projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas (kodas 2.1). Šios programos įgyvendinimui skirta 6110 tūkst. Lt.

Programos tikslas:

Siekti, kad įkalinimo įstaigų patalpos ir pastatai atitiktų Lietuvos higienos normas.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

   1. Užtikrinti suimtiesiems ir nuteistiesiem įstatymais numatytas buities, o administracijos personalui darbo sąlygas.
   2. Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

    Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

    Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

    kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

    Vykdytos programos priemonės :

    1. Naujų, pradėtų ir baigiamų objektų statyba.

    2. Aprūpinimas ilgalaikiu materialiuoju turtu.

    Programa atitinka šiuos patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus: rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS (prioritetas Nr. 1); užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką (prioritetas Nr.7).

    gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

    Strateginiame veiklos plane numatytas vertinimo kriterijus: miegamųjų patalpų plotas (kv. m.), tenkantis vienam nuteistajam ar tardomajam. Planuota – 3,27 (kv. m.), faktiškai įvykdyta– 3,21 (kv. m.). Kadangi Kauno tardymo izoliatoriaus režiminio korpuso atidavimas eksploatuoti perkeltas į 2002 metus, sumažėjo, lyginant su planiniu, miegamasis plotas, tenkantis vienam nuteistajam (tardomajam) 2001 m.

    šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės -

    šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys -

     

    Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai

    Nuteistųjų užimtumas ir profesinis bei bendrasis lavinimas (kodas 2.2). Šios programos įgyvendinimui planuota 163 tūkst. Lt., skirta - 163 tūkst. Lt

    Programos tikslas:

    Sudaryti sąlygas nuteistiesiems įgyti profesiją ir organizuoti nuteistųjų užimtumą laisvės atėmimo vietose.

    Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

    Programos uždavinys

   3. Aprūpinti nuteistuosius darbu.
   4. Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

    Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 vasario 9 d. nutarimu Nr. 149 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 – 2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 14-437) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 101 priemonė - parengti ir įgyvendinti kalinių įdarbinimo priemones. Šiai priemonei įgyvendinti buvo parengtas ir 2001 m. rugsėjo 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1133 ,,Dėl kai kurių prekių, gaminamų pataisos darbų įstaigose, valstybės įmonėse prie pataisos darbų kolonijų, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonėse, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų, taip pat įmonėse prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba daugiau kaip 50 procentų pacientų, ir jų teikiamų paslaugų pirkimo“ (Žin., 2001, 82-2860). Pradėjus įgyvendinti šį nutarimą, 2001 m. IV–ą ketvirtį valstybės įmonės prie pataisos darbų kolonijų realizavo 2 kartus daugiau pagamintos produkcijos negu per 2001 m. III-ią ketvirtį ir papildomai įdarbino 173 nuteistuosius.

    Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

    kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

    Vykdyta programos priemonė – įsteigti darbo vietas nuteistiesiems ir įgyvendinti pastatų bei technologinių įrengimų renovacijos programą .

    Programa atitinka patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetą: rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS (prioritetas Nr. 1).

    gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

    Strateginiame veiklos plane numatytas vertinimo kriterijus: papildomai įdarbintų nuteistųjų skaičius – 240. Dėl sunkumų parduodant pagamintą produkciją bei nepakankamo programos finansavimo papildomai įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo mažesnis už planinį. Papildomai įdarbinti 42 nuteistieji.

    šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės -

    šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys -

     

    Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai

    Personalo profesinis tobulinimas (kodas 2.3). Šios programos įgyvendinimui planuota 920 tūkst. Lt, skirta – 920 tūkst. Lt.

    Programos tikslas:

    Apmokyti personalą teikti būtiną socialinę pagalbą įkalintiems asmenims, taikyti bausmių vykdymo sistemą reglamentuojančius įstatymus, atitinkančius ES kriterijus dėl elgesio su įkalintais asmenimis taisyklių.

    Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

    Programos uždavinys

   5. Užtikrinti naujai priimtų darbuotojų pirminį profesinį parengimą.
   6. Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

    Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

    Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

    kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

    Vykdyta programos priemonė – mokymo centro išlaikymas.

    Programa atitinka patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetą: rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS (prioritetas Nr. 1).

    gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

    Strateginiame veiklos plane numatytas vertinimo kriterijus: parengtų įvadinio mokymo kursų klausytojų skaičius – 150. Šis vertinimo kriterijus įvykdytas iš dalies: parengtų įvadinio mokymo kursų klausytojų skaičius – 147, nes Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos atsiuntė mažiau įvadinio mokymo kursų klausytojų negu buvo planuota.

    šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės -

    šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys -

     

    Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai

    Kardomojo kalinimo ir kriminalinių bausmių vykdymo organizavimas (2.5). Šios programos įgyvendinimui planuota 3974 tūkst. Lt, skirta – 3964 tūkst. Lt.

    Programos tikslas:

    Užtikrinti efektyvią įkalinimo įstaigų veiklą.

    Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

    Programos uždavinys

   7. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įkalinimo įstaigų tarnybinę bei gamybinę-ūkinę veiklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Vykdytos programos priemonės:

1. Darbuotojų darbo apmokėjimas.

2. Normalių darbo sąlygų sudarymas, materialinis aprūpinimas ir socialinių garantijų darbuotojams užtikrinimas.

Programa atitinka šiuos patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus: rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS (prioritetas Nr. 1); užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką (prioritetas Nr.7).

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Strateginiame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai:

1. Parengtų teisės aktų skaičius. Planuota – 30, faktiškai – 30.

2. Išnagrinėtų nuteistųjų ir kitų piliečių skundų, prašymų, pasiūlymų skaičius. Planuota – 650, faktiškai – 1820.

  1. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, valstybės įmonėse prie jų bei pataisos inspekcijose atliktų planinių, kompleksinių patikrinimų ir vidaus audito skaičius. Planuota – 152, faktiškai – 203.
  2. Metodinės pagalbos suteikimas pavaldžioms įstaigoms ir valstybės įmonėms. Planuota – 90, faktiškai - 173.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės -

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys -

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai

Pensinis aprūpinimas (kodas 2.6). Šios programos įgyvendinimui planuota 1000 tūkst. Lt, skirta 127 tūkst. Lt.

Programos tikslas:

Užtikrinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų, išėjusių į pensiją, socialinę apsaugą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys

   1. Skirti valstybines pensijas įstatymais nustatyta tvarka.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas -

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Vykdyta programos priemonė – paskaičiuoti ir išmokėti paskirtas pensijas.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Strateginiame veiklos plane numatytas vertinimo kriterijus: pareigūnų, gaunančių valstybinę pensiją, skaičius vienam darbuotojui, vykdančiam programą – 35. Šis vertinimo kriterijus lygus - 21.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės -

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys -

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Artimiausio laikotarpio planuojamos veiklos prioritetinės veiklos kryptys yra:

 1. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytą:

- kalinamųjų (suimtųjų) apsaugą, izoliaciją, priežiūrą, materialinį aprūpinimą bei sveikatos priežiūrą;

 • nuteistųjų laisvės atėmimu apsaugą, priežiūrą, socialinę bei psichologinę pagalbą, užimtumą, materialinį aprūpinimą ir sveikatos priežiūrą;
 • miestų (rajonų) pataisos inspekcijų veiklą vykdant bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu.

 1. Sudaryti sąlygas laisvės atėmimo bausmei atlikti, kad laisvės atėmimas būtų ne tik bausmė, bet padėtų nuteistiesiems, atlikus bausmę, grįžti į visuomenę.
 2. Rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bausmių vykdymo klausimais, maksimaliai priartinant jų nuostatas prie Europos standartų reikalavimų ir Europos kalinimo įstaigų taisyklių rekomendacijų.

Vykdant teisinės sistemos reformą Bausmių vykdymo sistema 2000 m. perduota iš Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities į Teisingumo ministerijos valdymo sritį. Šešių įkalinimo įstaigų apsaugą vis dar vykdo Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos daliniai, kai kuriais atvejais įkalintų asmenų laikymo kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose sąlygos ne visai atitinka Europos kalinimo įstaigų taisyklėse rekomenduojamas minimalias įkalintų asmenų laikymo sąlygas ir elgesio su jais taisykles. Toliau demilitarizuojant ir humanizuojant kriminalinių bausmių vykdymą būtina:

- tobulinti įstatyminę bazę, reglamentuojančią kriminalinių bausmių vykdymą, atsisakant betikslių apribojimų ir draudimų;

- perimti visų įkalinimo įstaigų apsaugos funkcijas iš Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių ir perduoti jas įkalinimo įstaigų administracijoms. Tai numatyta 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2001, 86-3015) patvirtinta 440 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemone.

Per Lietuvos nepriklausomybės metus nusikalstamumas išaugo daugiau nei 2 kartus. 1990 m. 10 tūkst.gyventojų užregistruoti 99 nusikaltimai, 1999 m. – 209 nusikaltimai. Kovoti su nusikalstamumu buvo bandoma griežtinant baudžiamąją politiką. Dėl šių priežasčių nepavyksta išspręsti įkalinimo įstaigų perpildymo problemos. 1991 m. sausio 1 d. įkalinimo įstaigose buvo laikoma 8894 asmenys, 2000 m. sausio 1 d. – 14412 asmenų. Po 2000 metų amnestijos įkalintų asmenų skaičius buvo sumažėjęs iki 8746 asmenų (2000 m. rugpjūčio 1 d.). Tačiau 2001 m. gruodžio 31 d. įkalintų asmenų jau buvo 11566. Prognozuojama, kad įkalintų asmenų skaičius 2002 m. pabaigoje gali pasiekti 13000. Dabartiniu metu Lietuvos įkalinimo įstaigose vietų skaičius –9941.

Be to, pataisos darbų kolonijų pastatai statyti prieš 30-50 metų, o Šiaulių ir Vilniaus tardymo izoliatoriai beveik prieš 100 metų. Per tokį ilgą intensyvaus eksploatavimo laiką pastatai tiek fiziškai, tiek morališkai susidėvėjo. Todėl įkalinimo įstaigose laikomiems asmenims sudėtinga užtikrinti ne tik Europos įkalinimo įstaigų taisyklėse rekomenduojamas minimalias, bet ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos higienos normų numatytas buitines gyvenimo sąlygas.

1995 m. Lietuvos Respublika ratifikavo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, o 1998 m. - Europos konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. Įkalinimo įstaigos yra vienas iš pagrindinių objektų, pagal kurių būklę sprendžiama, kaip valstybė narė laikosi minėtų konvencijų reikalavimų. 1995 m. ir 1999 m. Lietuvos įkalinimo įstaigas tikrino Europos Tarybos ekspertai, 2000 m. – Europos Komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – CPT). Dauguma Europos Tarybos ekspertų aktuose ir CPT raporte nurodytų trūkumų ir rekomendacijų susiję su buitinių gyvenimo sąlygų užtikrinimu Lietuvos įkalinimo įstaigose, kurios dar neatitinka rekomenduojamų 1987 m. Europos kalinimo įstaigų taisyklėse. Vilniaus 2-oji griežtojo režimo pataisos darbų kolonija įsikūrusi Vilniaus arkivyskupijos kurijai priklausančiuose pastatuose, kuriuos anksčiau ar vėliau teks grąžinti. Taigi būtina statyti naujas bei rekonstruoti dabar veikiančias įkalinimo įstaigas.

2002 metais padidėjus vidutiniam nuteistųjų ir kalinamųjų skaičiui 1983 asmenimis, o biudžetiniams asignavimams įkalinimo įstaigų išlaikymui sumažėjus 276 tūkst. Lt, vieno nuteistojo išlaikymo išlaidos sumažės nuo 8000 Lt 2001 metais, iki 6644 Lt 2002 metais, dėl to pablogės nuteistųjų laikymo sąlygos.

Dėl nepakankamų biudžetinių asignavimų įkalinimo įstaigoms 2002 metais ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti lėšų visiškai neskirta, dėl to nebus galimybės atnaujinti virtuvinės įrangos, inžinierinių apsaugos priemonių, įsigyti nuteistiesiems buities sąlygas užtikrinančių buitinių prietaisų. Be to, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos neturi vieningos kompiuterinės informacinės sistemos, todėl sudėtinga kaupti duomenis, analizuoti ir vertinti veiklos rezultatus.

Padidėjus nuteistųjų ir kalinamųjų skaičiui iki 13000 tūkst. ir neskyrus jų išlaikymui papildomų biudžetinių asignavimų, galimas kreditorinio įsiskolinimo padidėjimas metų pabaigoje iki 5 mln.Lt.

2002 metais valstybės investicijų programoje numatyta tik 3587 tūkst. Lt 2001 metų įsipareigojimams padengti, dėl to 2002 metais numatytų objektų atidavimas eksploatuoti bus neįvykdytas. Padidėjus nuteistųjų ir kalinamųjų skaičiui iki 13000, miegamųjų patalpų plotas vienam nuteistajam ar kalinamajam sumažės nuo 3,21 m2 iki 3,13 m2.

Kvalifikuoti specialistai darbui įkalinimo įstaigose pradėti rengti tik 1994 m., darbas įkalinimo įstaigose visuomenės laikomas neprestižiniu, o darbo užmokestis nedidelis, todėl vis dar jaučiamas specialistų (ypač psichologų, socialinių darbuotojų) trūkumas.

Įkalinimo įstaigų prižiūrėtojus pradėta mokyti tik 1999 m., įsteigus Kalėjimų departamento Mokymo centrą. Per metus apmokoma apie 150 prižiūrėtojų. Iš viso įkalinimo įstaigose yra 1346 prižiūrėtojų etatai. Per vienerius metus vidutiniškai pasikeičia apie 120 prižiūrėtojų.

Dėl nurodytų priežasčių įkalinimo įstaigose dirba daug darbuotojų, neturinčių specialaus pasirengimo darbui su kalinamaisiais ir nuteistaisiais. Didelė dalis prižiūrėtojų nepraėję specialaus įvadinio mokymo kurso, o apmokyti gana primityviais metodais pačiose įkalinimo įstaigose, kuriose dirba, neatitraukiant nuo tarnybos.

Reikalingi papildomi biudžetiniai asignavimai užtikrinant ir pataisos inspekcijoms pavestų uždavinių įgyvendinimą. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“(Žin., 2001, 86-3015) patvirtintą 438 priemonę, vadovaujantis 2000 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 39-1091), šių inspekcijų materialinį aprūpinimą (aprūpinimas patalpomis, atlyginimų mokėjimas, ryšio paslaugos, transportas ir pan.) nuo 2002 m. sausio 1 d. perima Kalėjimų departamentas. Tam teisingumo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 275 ,,Dėl Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžių Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų pataisos inspekcijų įsteigimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-86) įsteigtos penkios regioninės (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus) pataisos inspekcijos, turinčios juridinio asmens statusą. Tačiau 2002 m. vykdyti visų juridinio asmens funkcijų (buhalterinė apskaita,raštvedyba) dar šios inspekcijos negalės, kadangi neskirtos lėšos papildomiems etatams. Daugelis pataisos inspekcijų susidūrė su tarnybinių patalpų, ryšio priemonių ir ilgalaikio materialaus turto įsigijimo problema. 18-kos rajonų pataisos inspekcijose yra tik po vieną pareigūno etatą, todėl pareigūnui susirgus, išėjus atostogų, jo pavaduoti nėra kam.

Nuo 2003 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimui Nr. 14 ,,Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-98), 2003 metų strateginio veiklos plano projekte būtina numatyti papildomus asignavimus šio nutarimo įgyvendinimui.

 

 

Direktorius Jonas Blaževičius

 

 

 

 

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS

PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

2001 m. VEIKLOS ATASKAITA

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: vykdyti valstybinę metrologinę inspekcinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; valstybinę metrologinę prekių kiekio kontrolę, įgyvendinant valstybinės nepriklausomos inspekcinės kontrolės politiką metrologijos srityje; siekti efektyvios Lietuvos Respublikos integracijos į Europos Sąjungą.

Strateginis tikslas: užtikrinti valstybinę metrologinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, valstybinę metrologinę priekių kiekio kontrolę, ginant valstybės ir vartotojų teises nuo neteisingų ir neteisėtų matavimo padarinių, sudarant vienodas verslo sąlygas, skatinant konkurenciją.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt) - metrologijos politikos įgyvendinimo kontrolė (529,00).

Programos tikslai: užtikrinti institucijos organizacinį - metrologinį darbą, sukurti tinkamas nepriklausomos metrologinės inspekcinės kontrolės darbo sąlygas, įgyvendinant pagrindinį Lietuvos metrologijos inspekcijos tikslą – ginti valstybės ir vartotojų teises nuo neteisingų ir neteisėtų matavimų padarinių.

Plėtoti teisinę administracinę veiklą inspekcinės kontrolės srityje bei tobulinti inspekcijos darbo planavimo ir organizavimo horizontaliuosius ryšius tarp 10 respublikos inspekcijos padalinių, informuoti visuomenę valstybinės metrologinės inspekcinės kontrolės klausimais.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys - siekti, kad inspekciniai patikrinimai būtų atliekami laiku ir kompetentingai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas - parengta 31 inspekcinių patikrinimų metodika, siekiant efektyviai ir kompetentingai vykdyti valstybinę metrologinę inspekcinę kontrolę pagal Europos Sąjungos reikalavimus, padeda operatyviai surasti optimaliausius inspekcinės kontrolės sprendimo būdus. Išnagrinėti 55 gyventojų ir ūkio subjektų skundai. Stiprinama vartotojų ir valstybės teisių apsauga užtikrinant fizinių ir juridinių asmenų teisingų ir teisėtų matavimo priemonių naudojimą, užtikrinamos lygios ir vienodos verslo galimybės rinkoje. (Vyriausybės strateginis prioritetas – 3. Užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą).

Organizuota 10 seminarų - susitikimų su regionų smulkaus ir vidutinio verslo, pramoninkų, sveikatos, aplinkos, energetikos sričių matavimo priemonių naudotojais bei apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių atstovais, aiškinant ir teikiant informaciją valstybinės metologinės politikos įgyvendinimo kontrolės klausimais. Šalies ir apskričių dienraščiuose atspausdinta 19 straipsnių metrologinės inspekcinės kontrolės klausimais. 2001 m. sukurtame ir nuolat atnaujinamame Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklapyje teikiama informacija apie atliktus inspekcinius patikrinimus, matavimo priemonių vartotojai bei gyventojai turi galimybę užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Tokiu būdu visuomenė šviečiama valstybinės metrologinės inspekcinės kontrolės klausimais. (Vyriausybės strateginis prioritetas – 6. Plėtoti informacinę visuomenę).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Nuolat atliekama valstybinių metrologinių inspekcinių patikrinimų rezultatų analizė. Per 2001 m. pateikta 36 informacinės medžiagos apie atliktus patikrinimus, problemos ir pasiūlymai ministerijoms, apskričių viršininkų administracijoms bei savivaldybėms. Tikslas – prekių ir paslaugų teisingas kiekio ir vertės nustatymas, atsiskaitant su valstybe, pirkėjais ir paslaugų gavėjais; Metrologijos įstatymo 9 str. priskirtų matavimo priemonių teisėtas naudojimas. Atliekant inspekcinius patikrinimus, matavimo priemonių būklės rezultatai gerėja, kadangi 2001 m. inspekcija atliko per 347 patikrinimų su kitomis šalies kontrolės bei operatyvinės veiklos institucijomis. Tai leidžia Lietuvos metrologijos inspekcijai numatyti ir koordinuoti savo inspekcinį darbą su kitomis institucijomis, atliekant valstybinę metrologinę inspekcinę kontrolę teisinės metrologijos srityje, ginant valstybę bei vartotojų teises nuo neteisingų matavimo priemonių bei matavimų, bei vykdyti rinkos priežiūrą. Metrologija yra acquis ,,Laisvas prekių judėjimas” sektoriuje.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Vertinimo kriterijai, numatyti strateginiame veiklos plane, įvykdyti.

Patikrinimų rezultatų apibendrinta medžiaga ir informacijos teikimas ministerijoms bei kitoms valstybės valdymo institucijoms: planuota - 35, įvykdyta - 36.

Gyventojų ir ūkio subjektų išnagrinėtų skundų skaičius: planuota 40, faktiškai išnagrinėti 55 skundai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės - tokių nėra, nes visos priemonės įvykdytos.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys – tokių nėra.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt) - valstybinė metrologinė matavimų ir prekių kiekio priežiūra, matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (1261,00).

Programos tikslai:

Užtikrinti valstybinę metrologinę prekių kiekio kontrolę;

Užtikrinti valstybinę metrologinę inspekcinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;

Įgyvendinti specializuotą teisinės metrologijos mokymo programą pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

 

 

 

 

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys - kontroliuojant prekių kiekį, užtikrinti valstybės ir vartotojų teisių apsaugą nuo neteisingų ir neteisėtų matavimo padarinių.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001 m. atlikta 850 patikrinimų, kontroliuojant prekių kiekį. Pažeidimų procentas nuo atliktų patikrinimų per kalendorinius metus, palyginus su 2000 m., sumažėjo nuo 40,6 proc. iki 37 proc. Ruošdamasi įgyvendinti prekių kiekio kontrolę reglamentuojančias ES direktyvas, inspekcija įrengė universalią kilnojamą laboratoriją automobilinių suskystintų dujų dozavimo tikslumui degalinėse tikrinti, įsigijo Italijos firmos Societa Generale Impianti Gas 20 litrų etaloninį suskystintų dujų saikiklį (± 0,1 proc. tikslumo). Rengiamai universaliai kilnojamai prekių kiekio kontrolės laboratorijai sukomplektuoti įsigijo 3 vnt. firmos Mettler-Toledo (Šveicarija) pirmos tikslumo klasės etaloninių elektroninių precizinių svarstyklių su programine įranga ir brūkšninių kodų skaitytuvu. Atliekant valstybinę metrologinę kontrolę, siekiama, kad fasuotų (įpakuotų), dozuojamų, sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ir tam tikrais kiekiais parduodamų prekių kiekis atitiktų ES direktyvų 75/106/EEB, 75/107/EEB, 76/211/EEB, 80/232/EEB bei OIML R87 reikalavimus. Subalansuoti teisės aktai metrologijos srityje su ES direktyvų reikalavimais sudaro vienodas verslo sąlygos visiems ūkio subjektams, skatina sąžiningą konkurenciją, užtikrina tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą. Tokiu būdu apsaugoma vietinė rinka nuo importuojamų ir vietoje gaminamų prekių, neatitinkančių fasuotų (įpakuotų), dozuojamų, sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ir tam tikrais kiekiais parduodamų prekių kiekio keliamų reikalavimų, bei neteisingų ir neteisėtų matavimo padarinių; ginamos valstybės ir vartotojų teisės, užtikrinamas valstybės ir vartotojų teisinės metrologijos apsaugos lygis šalies vartotojų teisių apsaugos sistemoje (Vyriausybės strateginiai prioritetai – 1. Rengtis narystei Europos Sąjungoje- iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis, 3. Užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Rengiantis narystei ES, direktyvų 75/106/EEB, 75/107/EEB, 76/211/EEB, 80/232/EEB, reglamentuojančių prekių kiekio kontrolę, reikalavimai perkeliami į nacionalinius teisės aktus. Diegiant Lietuvoje ES teisinės metrologijos direktyvas, rengiami ES direktyvų lydimieji įtvirtinamieji teisės aktai, rengiamos fasuojant ir dozuojant prekes naudojamų matavimo priemonių patikros metodikos. Inspekcija atliko naftos produktų dozavimo kolonėlių, automobilinių dujų dozavimo kolonėlių patikros metodikų metrologinę ekspertizę, pateikė pasiūlymus dėl jų tobulinimo metrologijos politiką formuojančiai institucijai - Valstybinei metrologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Inspekcija bendradarbiauja su ES šalių (Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Olandijos, Danijos) analogišką veiklą vykdančiomis ir turinčiomis darbo patirtį organizacijomis, perima jų darbo praktiką atliekant fasuotų (įpakuotų), dozuojamų, sveriamų ir tam tikrais kiekiais parduodamų prekių kiekio kontrolę. Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai prekių kiekio kontrolės srityje turi būti subalansuoti ir atitikti acquis reikalavimus. (Vyriausybės strateginiai prioritetai – 1. Rengtis narystei Europos Sąjungoje- iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis).

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Vertinimo kriterijai, numatyti strateginiame veiklos plane, įvykdyti.

Patikrinimų skaičius: planuota 850 patikrinimų, faktiškai atlikta 850 patikrinimų.

Pažeidimų procentas nuo atliktų patikrinimų per kalendorinius metus: planuota 37,0 proc., faktiškai - 37 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės - tokių nėra, nes visos priemonės įvykdytos.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys - tokių nėra.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys - užtikrinti valstybinę metrologinę inspekcinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę visose Lietuvos Respublikos ūkio ir verslo šakose, sudarant vienodas verslo subjektų veiklos sąlygas rinkoje. Vykdant valstybinę metrologinę inspekcinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, užtikrinti ir tobulinti valstybės ir vartotojų teisių apsaugą, teikiant paslaugas sveikatos apsaugoje, veterinarijoje, įvertinant ekologinę būklę bei poveikį jai, užtikrinant darbų saugą, nustatant produktų ir žaliavų kokybę, produktų saugą, nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę, vykdant banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijas bei teisėsaugos ir valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pavedimu atliekant matavimus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001 m. atlikta 4050 patikrinimų, kontroliuojant matavimo priemonių būklę bei jų naudojimą visose Lietuvos Respublikos ūkio ir verslo šakose. Pažeidimų procentas nuo atliktų patikrinimų per kalendorinius metus, palyginus su 2000 m., sumažėjo nuo 45,2 proc. iki 40 proc.

Valstybinei metrologinei inspekcinei masės matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolei bei jų inspekcinei patikrai vykdyti inspekcija įsigijo ir aprūpino apskričių padalinius M1 tikslumo klasės etaloniniais svarsčiais. Kontroliuojama, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, gaminantys, taisantys, importuojantys, nuomojantys, parduodantys ar naudojantys matavimo priemones, laikytųsi ir nepažeistų LR metrologijos įstatymo bei kitų teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų.

Atliekant valstybinę metrologinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, siekiama, kad matavimo priemonės, naudojamos atliekant matavimo priemonių patikrą, sveikatos apsaugoje, veterinarijoje, įvertinant ekologinę būklę bei poveikį jai, darbų saugoje, nustatant produktų ir žaliavų kokybę, nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę, matavimo priemonių naudojamų banko mokesčių, muitinės ir pašto operacijose bei teisėsaugos ir valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pavedimu atliekant matavimus, būtų metrologiškai įteisintos, laiku ir nustatyta tvarka patikrintos, atitiktų nustatytus reikalavimus ir būtų tinkamos naudoti.

Tokiu būdu apsaugomos valstybė ir vietinė rinka nuo importuojamų ir vietoje gaminamų netinkamų ir neteisėtų matavimo priemonių bei neteisingų ir neteisėtų matavimo padarinių, ginamos valstybės ir vartotojų teisės. Vykdant matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, užtikrinamas būtinas valstybės ir vartotojų apsaugos lygis šalies vartotojų teisių apsaugos sistemoje. Kontroliuojant ypatingas dėmesys skiriamas matavimo priemonėms, naudojamoms darbų saugoje; pervežant keleivius ir krovinius; užtikrinant kelių transporto eismo saugumą; geležinkelio, jūrų ir upių transporto, skrydžių saugoje bei mažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai (Vyriausybės strateginiai prioritetai – 1. Rengtis narystei Europos Sąjungoje - iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis, 3. Užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Nuo 2001 m. birželio 1 d. įsigalioja Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, atitinkantis Europos ekonominės bendrijos direktyvą 90/384/EEC ir papildytą direktyvą 93/68/EEC. Šiuo metu įgyvendinamos 2000 – 04 - 25 LR susisiekimo ministro ir valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro įsakymu Nr. 126/44 patvirtintos Tachografų naudojimo taisyklės, parengtos ES Tarybos reglamento 3821/85/EEC ,,Dėl kelių transporto priemonėse naudojamos registruojančios įrangos” ir Europos šalių susitarimo ,,Dėl kelių transporto ekipažų, važiuojančių tarptautiniais maršrutais darbo (AETR)” pagrindu.

Nuolat atliekama valstybinė metrologinė inspekcinė šalyje naudojamų neautomatinių svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Taip pat atliekama tarptautiniais maršrutais autotransporto priemonėse, vežančiose krovinius ir keleivius, įrengtų tachografų būklės ir naudojimo valstybinė metrologinė inspekcinė kontrolė.

(Vyriausybės strateginiai prioritetai – 1. Rengtis narystei Europos Sąjungoje- iki 2004 m. perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis).

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Vertinimo kriterijai, numatyti strateginiame veiklos plane, įvykdyti.

Patikrinimų skaičius: planuota 4050 patikrinimų, faktiškai atlikta 4050 patikrinimų.

Pažeidimų procentas nuo atliktų patikrinimų per kalendorinius metus: planuota – 40,0 proc., faktiškai - 40,0 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės - tokių nėra, nes visos priemonės įvykdytos.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys - tokių nėra.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys - užtikrinti, kad valstybiniai inspektoriai turėtų tinkamą kvalifikaciją prekių kiekiui ir matavimo priemonėms kontroliuoti; mokėtų bent vieną iš pagrindinių ES kalbų; dirbtų naudodamiesi kompiuterine technika; praktiškai gebėtų naudotis integruotų ES teisinių dokumentų rekomendacijomis.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

30 proc. valstybinių inspektorių patobulino kvalifikaciją: 5 valstybiniai inspektoriai baigė Kauno technologijos universiteto Metrologijos instituto organizuojamus neelektrinių dydžių matavimo metrologų tikrintojų kursus, 5 valstybiniai inspektoriai - AB ,,Lietuvos energija” energetikų mokymo centro suskystintų dujų degalinių tikrintojų kursus, 6 inspekcijos valstybės tarnautojai - užsienio kalbų ir darbo kompiuteriu kursus. Tobulinant valstybinių inspektorių kvalifikaciją, siekiama operatyviai ir kompetentingai atlikti valstybinius metrologinius inspekcinius patikrinimus. Patikrinimų metu atliekamas prevencinis darbas - matavimo priemonių naudotojams aiškinami teisinės metrologijos klausimai. Tokiu būdu bendras pažeidimų procentas nuo atliktų patikrinimų per kalendorinius metus, palyginus su 2000 m., sumažėjo nuo 44,4 proc. iki 39,4 proc. Iš inspektorių reikalaujama dirbti taip, kad inspektorius teisiškai įrodytų verslininko padarytą klaidą, o ne verslininkas įrodinėtų, kad inspektorius neteisus. (Vyriausybės strateginis prioritetas – 3. Užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą, 6. Plėtoti informacinę visuomenę).

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Vertinimo kriterijai, numatyti strateginiame veiklos plane, įvykdyti.

Procentas valstybinių inspektorių, baigusių kvalifikacijos tobulinimo, teisinės metrologijos, užsienio kalbų, darbo kompiuterių kursus: planuota 30 proc., faktiškai baigė - 30 proc.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

 1. 2002-2003 m. Lietuvoje planuojamos įgyvendinti prekių kiekį reglamentuojančios ES direktyvos 75/106/EEB, 75/107/EEB, 76/211/EEB, 80/232/EEB. Būtina pasirengti vykdyti prekių kiekio kontrolę pagal šių direktyvų reikalavimus. Tobulinti kvalifikaciją fasuotų (įpakuotų), dozuojamų, sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ir tam tikrais kiekiais parduodamų prekių kiekio kontrolės srityje, dalyvaujant Danijoje, Vokietijoje rengiamuose seminaruose.
 2. Neautomatinių svarstyklių valstybinę metrologinę inspekcinę būklės ir naudojimo kontrolę vykdyti vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu Neautomatinių svarstyklių reglamentu, kuris atitinka direktyvas 90/384/EEB ir 93/68/EEC. Išspręsti tarptautinio svarstyklių, žymimų CE ženklu, registro įsigijimo ir jo naudojimo Lietuvoje klausimą.
 3. Tobulinti inspekcijos valstybės tarnautojų kvalifikaciją, dalyvaujant 2 metų MATRA ir PSO programose, kurias remia Nyderlandų Vyriausybė (Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijos). Siekti, kad būtų įvertinta Lietuvos metrologijos inspekcijos, kaip valstybės kontrolės institucijos, kokybės valdymo sistema.

Išorės veiksniai, turintys įtaką įgyvendinant prioritetus:

Pasirengimo integracijai į ES laikotarpiu metrologijos sistemos srityje vykstantys dideli metodologiniai pakitimai (perimamos teisinę metrologiją reglamentuojančios tarptautinės direktyvos, rekomendacijos, kiti teisės aktai ir norminiai dokumentai) ir su šiuo pereinamuoju laikotarpiu susijusios laikinos problemos (neįgyvendintos kai kurios ES direktyvos) turi įtakos Lietuvos metrologijos inspekcijos darbo efektyvumui.

Pavyzdžiui:

 • Šiuo metu rengiami teisės aktai, įteisinantys įpakavimą reglamentuojančias ES direktyvas (direktyvos 75/106/EEB, 75/107/EEB, 76/211/EEB, 80/232/EEB).
 • paskelbus direktyvą 90/384/EEC ir 93/68/EEC dėl neautomatinių svėrimo prietaisų, nebuvo išspręsti tarptautinio neautomatinių svarstyklių registro įsigijimo ir naudojimo Lietuvoje klausimai.

Esant ribotoms finansinėms galimybėms įsigyti reikiamą etaloninę metrologinę įrangą ir neturint pakankamai sukomplektuotos universalių – kilnojamų laboratorijų įrangos, skirtos nepriklausomai valstybinei metrologinei inspekcinei kontrolei atlikti pagal šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus, nepasiekiamas reikiamas nepriklausomos valstybinės metrologinės inspekcinės kontrolės efektyvumas ir operatyvumas.

Vidaus veiksniai turintys įtaką įgyvendinant prioritetus:

 • Lietuvos metrologijos inspekcijos apskričių padalinių yra 10, tačiau tik 2 padaliniai turi sukomplektuotą etaloninę metrologinę įrangą matavimo priemonių inspekcinei patikrai atlikti, matavimo priemonių būklei ir naudojimo kontrolei, valstybinei metrologinei prekių kiekio kontrolei vykdyti.
 • Valstybinei metrologinei fasuotų (įpakuotų), dozuojamų, sveriamų, matuojamų ir tam tikrais kiekiais parduodamų prekių kiekio kontrolei vykdyti ir patikrai atlikti, matavimo priemonių būklės bei naudojimo valstybinei metrologinei inspekcinei kontrolei vykdyti būtina įrengti atitinkančias ES reikalavimus dvi universalias kilnojamas laboratorijas.
 • Nuolat reikia tobulinti inspekcijos valstybinių inspektorių profesinę-metrologinę ir teisinę kvalifikaciją, ypač tarptautinės praktikos metrologinės inspekcinės kontrolės srityje.
 • Trūkstant kompiuterinės ir programinės įrangos, nėra galimybės operatyviai pasikeisti informacija su inspekcijos apskričių padaliniais, ją apdoroti ir laiku pateikti apibendrintus inspekcinių patikrinimų rezultatus ministerijoms ir kitoms valstybės valdymo institucijoms.

 

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininkas Feliksas Petrauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Bražunienė, 300822

L. Žukauskienė, 300823

V. Žitkus, 300824

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO

2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 1. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: Įgyvendinti pramoninės nuosavybės objektų įteisinimą Lietuvoje.

 

Strateginiai tikslai:

1. Dalyvauti įgyvendinant Lietuvos valstybės strategiją pramoninės nuosavybės objektų apsaugos srityje.

2. Išduoti išradimų patentus, pramoninio dizaino, prekių ženklų, puslaidininkinių gaminių topografijų ir firmų vardų liudijimus pagal galiojančius pramoninės nuosavybės apsaugos įstatymus ir tarptautines sutartis.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst.Lt)

Nacionalinė pramoninės nuosavybės teisinė apsauga Lietuvoje (1911,6 Lt).

Programos tikslai:

1. Nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos šešių valstybinių registrų tvarkymas.

2. Užtikrinti pramoninės nuosavybės apsaugos Lietuvos Respublikoje lygį, atitinkantį Europos Sąjungos ir pasauliniams standartams.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Nr.1. Įgyvendinti Lietuvos valstybės strategiją pramoninės nuosavybės įteisinimo klausimais, išduoti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka patentus ir liudijimus, suteikiančius išimtinę teisę naudoti pramoninės nuosavybės objektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, tvarkyti ir saugoti Lietuvos Respublikos patentų, pramoninio dizaino, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų, firmų vardų ir patentinių patikėtinių registrus, skelbti duomenis apie paduotas paraiškas, išduotus patentus ir liudijimus, pakeitimus Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų registruose, išplėstas Europos patentines paraiškas bei patentus, leisti Valstybinio patentų biuro oficialų biuletenį, išradimų aprašymus bei kitus leidinius, organizuoti informacinę ir leidybinę veiklą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir vykdyti Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) steigėjo funkcijas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Modernizuoti kompiuterines sistemas “Prekių ženklai”, “Firmų vardai”, leisti

VPB oficialų biuletenį bei kitus leidinius, rengti tvarkyti ir išleisti pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorius bei kitas paieškos priemones, organizuoti darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

Gautų rezultatų palyginimas su VPB strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Visos numatytos priemonės buvo įvykdytos: įrengta 20 naujų kompiuterizuotų darbo vietų; modernizuotos kompiuterizuotos sistemos “Firmų vardai” ir “Prekių ženklai”, išleista 12 oficialių biuletenių, 128 išradimų aprašymai, vienas tarptautinis prekių ženklų klasifikatorius, 18 VPB darbuotojų pakėlė savo kvalifikaciją, gauta 17 tūkst. prašymų suteikti išimtinę teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektais. Neįvykdytų priemonių pagal šį programos uždavinį nėra.

Programos uždavinys: Nr.2

2. Tvarkyti patentinę dokumentaciją dėl Europos patentinės paraiškos bei Europos patento galiojimo išplėtimo į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos (EPO) susitarimus bei vykdyti veiksmus, susijusius su tarptautine prekių ženklų registracija pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, realizuoti Paryžiaus konvencijos ir kitų tarptautinių sutarčių dėl pramoninės nuosavybės apsaugos nuostatas išradimų patentavimo, pramoninio dizaino, prekių ženklų bei firmų vardų registracijos srityje, atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Dalyvauti pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pramoninės nuosavybės apsaugą, rengime, vykdyti WIPO ir EPO tarptautinių sutarčių, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, nuostatas, skleisti patentinę informaciją bei užtikrinti priėjimą prie EPO ir WIPO duomenų bazių.

Gautų rezultatų palyginimas su VPB strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Visos numatytos priemonės buvo įvykdytos:

2001 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 27 (1) straipsniu įstatymą, įgyvendintos 1992 m. birželio 18 d. Tarybos Reglamento Nr. 1768/92/EEC bei 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 1610/96/EC nuostatos; dalyvauta 30-yje renginių, atstovaujant Lietuvą tarptautinėse organizacijose; įdiegta Europos patentų organizacijos administruojama pramoninės nuosavybės esp@cenet informacinė sistema. Neįvykdytų priemonių pagal šį programos uždavinį nėra.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Artimiausio laikotarpio VPB planuojamos veiklos prioritetai yra:

Modernizuoti kompiuterinę sistemą “Patentai”, parengti Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymo naują redakciją, dalyvauti 34-iuose renginiuose, kuriuose atstovaujama tarptautinėse organizacijose, pasirengti prekių ženklų registracijų galiojimo termino pratęsimo procedūroms, ryšium su laukiamu labai dideliu kiekiu, pasirengti Lietuvai prisijungti prie Europos patentų konvencijos (EPK) ir Hagos sutarties, įdiegti WIPOnet tarptautinės pramoninės nuosavybės informacinę sistemą.

Juridinio skyriaus vedėja

l.e.direktoriaus pareigas Lina Mickienė

 

 

 

 

 

Teismų departamento prie teisingumo ministerijos

2001 m. metinės veiklos ataskaita

 

I. Misija, strateginiai tikslai:

Misija: Teismų darbo administravimas siekiant, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai ir atitiktų Europos Sąjungos teisės reikalavimus

Strateginiai tikslai:

Koordinuoti ir tobulinti teismų veiklą.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ Teismų departamento prie teisingumo STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt):

Teismų darbo administravimas ir kontrolė, programai skirti asignavimai 547,2 tūkst. Lt (faktiškai gauta).

Programos tikslai:

Analizuoti ir koordinuoti teismų, išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, veiklą, teikti pasiūlymus dėl teismų darbo sąlygų gerinimo, diegti teismuose informacines technologijas.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Užtikrinti Teismų departamento prie Teisingumo ministerijos funkcijų vykdymą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas: Administruoti teismų veiklą.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Vykdyti teismų kompiuterizavimo programą “LITEKO”. Pradedamas vykdyti PHARE projektas Nr. LT 01.17.02 "Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas";

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

Vykdyti teismų kompiuterizavimo programą “LITEKO”. Pradedamas vykdyti PHARE projektas Nr. LT 01.17.02 "Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas";

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas:

2001-2003 m. valstybės investicijų programa, patvirtinta Vyriausybės 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 359 Informacinės sistemos „teismų kompiuterizavimas“ kūrimas. Pradedamas vykdyti PHARE projektas Nr. LT 01.17.02 "Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas";

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nurodytais vertinimo kriterijais:

įvykdyta 100%;

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės – nėra;

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys – nėra.

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Dalyvauti įgyvendinant Teismų įstatymo pakeitimo įstatyme (Žin., 2002 Nr.17-649) numatytus uždavinius.

Išorės ir vidaus veiksniai, kurie galėtų turėti neigiamą įtaką įgyvendinant numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:

Išorės:

 • iki Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002 Nr.17-649) įsigaliojimo 2002 m. gegužės 1d. turi būti priimtas Nacionalinės teismų administracijos įsteigimo įstatymas, Teismų įstatymo įgyvendinimo įstatymas, papildyti arba pakeisti kiti susiję įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys teismų savivaldos institucijų įsteigimą. Jei šie dokumentai nebus priimti laiku, Teismų departamentas, kurį planuojama pertvarkyti į Nacionalinę teismų administraciją, negalės normaliai funkcionuoti.

Vidaus:

 • kol nebus pašalinti išoriniai rizikos faktoriai, Teismų departamento prie Teisingumo kompetencija ir funkcijos nėra pakankamai aiškiai reglamentuotos, sunku nustatyti departamento veiklos strateginius tikslus.

 

 

 

Direktorius

Raimondas Bakšys

 

 

 

 

 

NACIONALINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS

PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

METINĖ 2001 m. VEIKLOS ATASKAITA

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos misija – užtikrinti Lietuvos Respublikoje aukštą vartotojų apsaugos lygį, sukuriant vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su bei Europos Sąjungos teise ir sugebančią ginti vartotojų interesus, formuoti vartotojų teisių apsaugos strategiją ir prioritetus. Taryba įgyvendina valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, pagal kompetenciją priima teisės aktus, vykdo teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą, įgyvendinimo koordinavimą, siekia užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą ir gerinti vartojimo prekių ir paslaugų kokybę, saugą bei ginti pažeistas vartotojų teises.

Strateginiai tikslai: Formuoti ir įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką, skirtą užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą ir siekti tinkamo Lietuvos Respublikos teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityse.

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ NACIONALINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*: Ekonominis vartotojų interesų gynimas ir rinkos priežiūra pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymą, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą (390 000 Lt.).

Programos tikslas: Įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys**: Kontroliuoti kaip laikomasi įstatymų ir kitų norminių aktų ginant vartotojų teisėtus interesus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

 1. Sukomplektuoti Tarybos personalą;
 2. Įsigyti ir įrengti patalpas;
 3. Pradėti vykdyti įstatymais nustatytas funkcijas.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*: Vartotojų švietimas ir visuomeninių vartotojų teisių gynimo organizacijų veiklos programų rėmimas

Programos tikslas: Visuomenės informavimas apie Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklą (100 000 Lt.)

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys - Informuoti visuomenę apie vartotojų teisių apsaugą ir Tarybos veiklą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

 1. Visuomenės informavimas žiniasklaidoje apie Tarybos veiklą;
 2. Vykdyti vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių gynimo srityje;
 3. Atstovauti Lietuvos Respubliką tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje;
 4. Įsigyti ir įrengti patalpas.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Tarybos įgyvendinama programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1 prioritetą – rengiantis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti ES ACQUIS. Programos priemonėmis buvo siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonę - Užtikrinti Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklą.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje nurodoma, kad Tarybos įgyvendinamos priemonės, svarbios pasirengimui narystei Europos Sąjungoje. 2001 m. acguis įgyvendinimo priemonių plane buvo numatyta, kad Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba įgyvendina priemonę 3.6.2 – P – A8 “Rengti vartotojų teisių gynimo specialistus ir kelti jų kvalifikaciją”. Tačiau, neskyrus finansavimo, priemonė nebuvo įgyvendinta.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: Kitų programų priemonių Taryba nevykdė.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais: Taryba pilnai įvykdė 2001 m. strateginiame veiklos plane numatytas priemones.

neįvykdytos priemonės - nėra

priemonių neįvykdymo priežastys - nėra

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba 2002 m. vykdys programą:

Ekonominis vartotojų interesų gynimas ir rinkos priežiūros institucijų veiklos koordinavimas pagal LR vartotojų teisių gynimo, LR produktų saugos ir LR reklamos įstatymus. Vykdant šią programą ir siekiant sukurti vartotojų teisių apsaugos ir produktų saugos kontrolės institucijų sistemą bus parengta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos strategija bei Lietuvos nacionalinė vartotojų švietimo programa, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje. Vykdant programą vartotojai bus sistemingai informuojami apie Tarybos veiklą, vartotojų teisių apsaugos organizavimą, vartotojų teises ir jų gynimą. Šios programos vykdymas padės išaiškinti ir užkirsti LR vartotojų teisių gynimo, LR produktų saugos ir LR reklamos įstatymų pažeidimus bei parengti Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos politikos teisinę bazę, suderintą su Europos Sąjungos teise.

2000 m. priėmus naująjį Vartotojų teisių gynimo įstatymą ir 2001 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 50 patvirtinus Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos nuostatus pradėta kurti Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba. Tarybos darbo pobūdis yra specifinis ir sudėtingas, reikalaujantis ekonominių, teisinių, inžinerinių, kitų specialių žinių ir užsienio kalbų mokėjimo. Š.m. vasario 14 d., siekiant bent minimaliai įgyvendinti šiuo metu Tarybai numatytas funkcijas ir užtikrinti Europos integracinių įsipareigojimų vykdymą, Taryba kreipėsi į Vyriausybinę Europos Integracijos Komisiją prašydama pritarimo, kad Tarybai būtų skirtas finansavimas 4 specialistų, reikalingų svarbiausioms funkcijoms vykdyti, priėmimui, jų darbo vietų įrengimui ir įrangos įsigijimui (168 tūkst. litų). Siekiant sėkmingai įgyvendinti Tarybai šiuo metu keliamus uždavinius, būtų reikalingi 65 aukštos kvalifikacijos teisės, ekonomikos, inžinerijos, higienos sričių specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą, sugebantys savarankiškai atlikti teisės aktų projektų ekspertizę, analizuoti teisės aktų taikymo praktiką, tirti vartotojų skundus ir atlikti kitus, su tuo susijusius veiksmus. LPNP patvirtintame institucijos plėtros plane buvo numatyta, kad 2002 m. siekiant įgyvendinti Tarybai įgyvendinti numatytas funkcijas Tarybos struktūrą 2002 m. sudarys 32 darbuotojai. 2002 m. numatytas Tarybos darbo užmokesčio fondas leidžia nustatyti tik 16 etatų struktūrą. Siekiant užtikrinti Tarybai numatytų funkcijų įgyvendinimą, sukurti Tarybos struktūrą bei užbaigti rinkos priežiūros reformą būtina skirti papildomą finansavimą dar 49 darbuotojų priėmimui, darbo vietų įrengimui, būtinos įrangos įsigijimui bei darbuotojų mokymui. Atsižvelgiant tai, kad 2001 m. gruodžio 27 d. Taryba gavo Finansų ministerijos raštą Nr. 0201-07-0115128, kuriame nurodoma, kad “sudarant programų išlaidų suvestinę, 2003 ir 2004 metų bendros asignavimų sumos neturėtų būti didesnės už patvirtintas 2002 metams”, Tarybos struktūros sukūrimas atidedamas neapibrėžtam laikui.

Siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 866 “Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo” nuostatą - “Visiškai suderinti nacionalinę teisę su vartotojų ir sveikatos apsaugos acquis numatoma iki 2003 metų pabaigos”, užtikrinant aukštą vartotojų teisių apsaugos lygį, ir užbaigti rinkos priežiūros reformą bei Europos Komisijos identifikuotą prioritetą –“Toliau stiprinti rinkos priežiūros institucijas, stiprinti Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą”, LPNP buvo numatytos konkrečios priemonės 2001-2003 m. Nei vienai iš numatytų priemonių 2001-2002 m. neskirtas finansavimas, t.y. neskyrus finansavimo neįgyvendinta 2001 m priemonė 3.6.2 – P – A8 “Rengti vartotojų teisių gynimo specialistus ir kelti jų kvalifikaciją” (ši priemonė atsižvelgiant į VEIK sprendimą turėjo būti perkelta į 2002 m, tačiau neperkelta), neskyrus finansavimo nebus įgyvendinta 2002 m. priemonė 3.23–S4 “Sustiprinti Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos, siekiant ginti vartotojų ekonominius interesus”.

Nepakankamų asignavimų Tarybos išlaidoms skyrimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 programos “Ūkio politikos” dalies nuostatoms, kurios numato: “Užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, sukuriant vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su Europos Sąjungos teise, stiprinti ir tobulinti vartotojų teisių apsaugos ir produktų saugos kontrolės institucijų sistemą, vykdyti vartotojų švietimą” ir 1999 m. ES Stojimo partnerystės dokumento Vartotojų ir sveikatos apsaugos skyriaus nuostatai, kad būtina “stiprinti Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą”.

Acquis įgyvendinančių institucijų plėtros planas, kuriame suformuluotos Tarybos funkcijos, veiksmai, įvertinti institucijos stiprinimo ir finansiniai poreikiai, nebus įgyvendintas, t.y. Taryba neturės pakankamų administracinių gebėjimų nuo 2004 m. sausio 1 d. įgyvendinti narystės ES įsipareigojimus bei nebus iki galo įvykdyta rinkos priežiūros reforma.

 

 

 

Tarybos pirmininkė Rosita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas