Lietuvos Respublikos Seimas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI

 

 

Misija:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, formuojanti valstybinę švietimo, mokslo ir studijų politiką. Jausdama atsakomybę dabarties visuomenei už ateities kartas, ministerija siekia visuomeninio susitarimo su įvairiomis interesų grupėmis.

Pasinaudodama visa galima ekspertize bei nuolat gilinama kompetencija, ministerija kuria įstatyminę bazę, yra atsakinga už procesus ir rezultatus, kurie:

 • formuoja ugdymuisi palankias visuomenės nuostatas ir sudarančias sąlygas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi besikeičiančioje demokratinėje visuomenėje;
 • užtikrina visoms visuomenės grupėms lygias teises įgyti poreikius ir galimybes atitinkantį išsilavinimą;
 • garantuoja švietimo ir studijų kokybę, atitinkančią Europos Sąjungos standartus bei paremtą tautos tradicijomis, pasaulio patirtimi ir naujausiomis technologijomis;
 • skatina mokslo raidą, lemiančią Lietuvos ūkio technologijos pažangą;
 • laiduoja darniai veikiančią švietimo, studijų ir mokslo infrastruktūrą.

 

 

Strateginiai tikslai:

 

 1. Plėtoti darnią, mokymąsi visą gyvenimą užtikrinančią švietimo sistemą.
 2. Vykdyti Europos Sąjungai adekvačią, pagrįstą valstybės švietimo politiką.
 3. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją.

Tikslams įgyvendinti 2001 m. buvo vykdoma 14 programų. 7 iš jų vykdė Švietimo ir mokslo ministerija, kitas 7 (iš jų 2 specialiąsias) – Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Mokslo ir studijų departamentas 2001 m. strateginį planą kūrė ir ataskaitas rengė atskirai nuo Švietimo ir mokslo ministerijos.

 

 

 

 

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

ŠVIETIMO REFORMOS ANTRASIS ETAPAS

(planuota 85 443 tūkst. Lt, įvykdyta 83 447,6 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

  1. Aprūpinti ir modernizuoti ugdymo procesą.
  2. Užtikrinti permanentinį pedagogų ir vadovų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą.
  3. Paremti švietimo iniciatyvas per Švietimo kaitos fondą.
  4. Sudaryti socialines pedagogines vaikų ugdymosi sąlygas.
  5. Rūpintis šalies moksleivių užimtumu, popamokinės veiklos ir laisvalaikio kultūros plėtote.
  6. Plėtoti šiuolaikinį distancinį mokymąsi ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
  7. Organizuoti kitų ŠMM įstaigų veiklą reformos tikslams pasiekti.
  8. Sukurti švietimo informacinę sistemą.
  9. Sudaryti sąlygas vykdyti kitus programoje nenumatytus darbus.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Diegti bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • įgyvendinta Profilinio mokymo įvedimo bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų trečiojoje pakopoje programa: užbaigtas bandomasis projektas, pagal jį pakoreguotas profilinio mokymo modelis, įgyvendintas sklaidos projektas;
  • pradėta rengti Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programa ir kiti specialiojo ugdymo dokumentai: aprobuota Priskyrimo spec. ugdymosi poreikių grupei tvarka, parengtos Rekomendacijos gamtos mokslų mokytojams, parengti Pagalbos teikimo vaikams iki 3 m., Egzaminų turinio ir organizavimo tvarkos spec. reikalavimų, Nemokamų spec. paslaugų teikimo švietimo įstaigose tvarkos, Aprūpinimo kompensacine technika tvarkos, Dokumentacijos logopedui ir specialiajam pedagogui projektai.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: dalyvauta rengiant Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programą.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir parengta bei aprobuota 16 programų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos pagrindinės priemonės įvykdytos, tačiau nepatvirtinti kai kurių papildomų dokumentų projektai (Bendrųjų gimnazijų nuostatai, vidinio ir išorinio audito dokumentai, Pagrindinės mokyklos nuostatai, Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginiai nuostatai, Vaikų brandumo mokyklai rodikliai, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa), kai kurie dokumentai nebaigti rengti (Ikimokyklinio ugdymo kokybės vertinimo metodika ir kriterijai, Vertinimo pagrindinėje mokykloje kriterijai).

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: tebevyksta politinės diskusijos dėl mokyklos struktūros, darbai sulėtėjo Pedagogikos institutą reorganizuojant į Švietimo plėtotės centrą, dėl vyriausybių kaitos buvo nukelti priešmokyklinio ugdymo įteisinimo terminai.

Programos uždavinys: Organizuoti pedagoginių leidinių leidybą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuoti 35 leidiniai, išleista 39.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Atnaujinti bendrojo lavinimo vadovėlių fondus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1-am moksleiviui - 16 Lt, išleista 17,6 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Papildyti mokyklų bibliotekų fondus ugdymo procesui reikalinga literatūra.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1-am moksleiviui - 1 Lt, išleista 0,99 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Organizuoti dalykines olimpiadas ir konkursus, dalyvavimą tarptautinėse olimpiadose.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 20 renginių, įgyvendinta 24 nacionalinės olimpiados, dalyvauta 7 tarptautinėse olimpiadose, rėmėjų lėšomis 5 Baltijos šalių olimpiadose.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Operatyviai informuoti švietimo bendruomenę apie priimamus sprendimus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir leista 2 Informaciniai leidiniai per mėnesį.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Harmonizuoti švietimo teisinę bazę.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo naujos redakcijos projektas ir atiduotas Vyriausybei. Svarstymai ir tobulinimas tebevyksta. LRV 2002-02-06 nutarimu Nr. 170 terminas atidėtas 2002 m. I ketvirčiui.
  • Parengti naujos bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarkos dokumentai: LRV 2001-06-27 nutarimas Nr. 785 “Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo” ir LRV 2001-12-14 nutarimas Nr. 1520 “Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo nuostatų patvirtinimo”.
  • Parengtas Visuotinio priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo programos projektas, bus teikiamas Vyriausybei 2002 m. vasario mėn. pagal naujos LRV programos įgyvendinimo priemonėms numatytus terminus.
  • Siekiant parengti teisės aktus, kurių reikia Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui įgyvendinti, parengtas švietimo įstatymo naujos redakcijos projektas. LRV 2002-02-06 nutarimu Nr. 170 terminas atidėtas 2002 m. II ketvirčiui.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota parengti 6 dokumentus, patvirtinti 2.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nebaigtas rengti Švietimo įstatymas ir jo koncepcija, Visuotinio priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo programa, Civiliniam kodeksui įgyvendinti reikalingi teisės aktai.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Vyriausybė atidėjo terminus, neatsakyta į politinius klausimus.

 

 

 

Programos uždavinys: Sudaryti palankias galimybes pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: įvykdyti nepriklausomos kvalifikacijos tobulinimo institucijų vertinimo sistemos kūrimo 2001 m. darbai. Darbai bus tęsiami toliau 2002 m.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 13 000, kvalifikaciją patobulino 14 000 pedagogų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Plėtoti pedagogų perkvalifikavimo sistemą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir finansuotos 54 perkvalifikavimo studijų grupės.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Pertvarkyti pedagogų rengimo sistemą, tobulinti vadovų rengimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Pradėta rengti Valstybinę pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota parengti 3 dokumentus, parengti 4 dokumentai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Nebaigta rengti Valstybinė švietimo įstaigų vadovų rengimo ir pedagogų rengimo pertvarkos programa.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Pasikeitus Vyriausybės programai pakeistas terminas ir šiek tiek programos turinys.

Programos uždavinys: Nustatyti svarbiausias remtinų iniciatyvų kryptis.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 20 pasitarimų, įvyko 23.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Remti pedagogų ir mokyklų bendruomenių, kitų švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota paremti 250 programų, paremtos 257 (gauta daugiau lėšų iš EK, JT, UNESCO).

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Kurti saugias ir sveikas moksleivių ugdymosi sąlygas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas:

  • Parengtas Kompleksinės smurto mokyklose prevencijos ir kontrolės programos projektas, bet pasikeitus Vyriausybei ji neįtraukta į priemonių planą.
  • Toliau įgyvendinta programa “Geltonasis autobusas”.
  • Parengti teisės aktai moksleivių pavėžėjimui organizuoti: ŠMM 2001-04-11 įsakymas Nr. 591 “Dėl transporto priemonių bendrojo lavinimo mokykloms 2001 m. programos “Geltonasis autobusas”.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: įvykdytos visos Nepilnamečių kriminalinės justicijos programos priemonės 2001 m., dalyvauta rengiant Prostitucijos ir prekybos žmonėmis kontrolės ir prevencijos programą, Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo ir kitas programas.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota įsigyti 68 autobusus, nupirkti 49 (didesni ir brangesni, nei buvo planuota).

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Nebaigta rengti Vaikus auginančių šeimų rėmimo programa.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: LRV pakeitė programos nuostatas ir SADM atsisakė rengti Vaikus auginančių šeimų rėmimo programą.

Programos uždavinys: Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą ir atnaujinti įstaigas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: parengtas Lietuvos švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo ir jų atnaujinimo programos (naujas pavadinimas – Mokyklų tobulinimo programa) projektas. Pasaulio banko misija programą aprobavo. Pasikeitus Vyriausybės programai terminai nukelti į 2002 m. I ketvirtį.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota parengti 1 programą, ji nebaigta rengti.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: neparengtas Švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimo programos tęsinys.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: pasikeitė Vyriausybės programa, nenumatyta imti papildomų paskolų pastatų atnaujinimui.

 

 

 

Programos uždavinys: Parengti ir įgyvendinti šalies vaikų užimtumo programą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: pradėta rengti Vaikų ir jaunimo socializacijos programą.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: finansuoti Valstybinėje alkoholio kontrolės programoje ir Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinės programoje numatyti prevenciniai renginiai, Vaikų vasaros poilsio programos renginiai (poilsio galimybėmis pasinaudojo 32 tūkst. vaikų).

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota finansuoti 595 programas, gavus papildomų lėšų finansuotos 866 programos.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nebaigta rengti Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, iš esmės neveikė užimtumo problemų darbo grupė.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Pasikeitė Vyriausybės programa, terminai buvo nukelti į 2002 metus.

 

Programos uždavinys: Plėtoti moksleivių popamokinę veiklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: siekiant sukurti teisines ir finansines sąlygas moksleivių savivaldai parengti Jaunimo laisvalaikio organizatorių nuostatai, paremti įvairūs vaikų ir jaunimo projektai, įrengta interneto svetainė.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir paremta 70 renginių.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nesukurtos deramos teisinės sąlygos moksleivių savivaldai bei mokyklos ir savivaldos sąveikai.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: pasikeitus Vyriausybės programai darbai buvo nutraukti.

 

 

Programos uždavinys: Sukurti distancinio mokymosi programas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Parengta Valstybinė distancinio švietimo plėtros programa, jai pritarta LRV 2001-08-14 posėdyje (protokolo Nr. 38, 10 klausimas).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir sukurti 3 distancinio mokymo moduliai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Kurti distancinio mokymosi kokybės užtikrinimo sistemą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota parengti 20 distancinio mokymo specialistų, parengti 34.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Kurti sąlygas neformaliajam suaugusiųjų švietimui.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: pradėta rengti Suaugusiųjų švietimo plėtotės programa. Pasikeitus Vyriausybės programai buvo patvirtinta bendresnė priemonė 2002 m. parengti Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos projektą ir įgyvendinimo veiksmų planą. 2001 m. parengtas strategijos planas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Buvo numatyta parengti tik programos projektą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: iš esmės visos įvykdytos.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: pasikeitė Vyriausybės programa, todėl pakito darbų kryptis.

Programos uždavinys: Užtikrinti pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų veiklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1-am moksleiviui – 5054 Lt, išleista 4309 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Užtikrinti pavaldžių bendrojo lavinimo internatinių mokyklų veiklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1-am moksleiviui - 9453 Lt, išleista 9629 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Organizuoti respublikinius kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1-am mokytojui - 40 Lt, išleista 42.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Plėtoti papildomąjį ugdymą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1-am įstaigą lankančiam moksleiviui - 895 Lt, faktiškai išleista 1101 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Organizuoti pavaldžius centrus reformos tikslams pasiekti.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1 darbuotojui 17 723 Lt, faktiškai išleista 21 087 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Organizuoti mokslinį reformos aprūpinimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: rengiantis Mokyklų tobulinimo programos įgyvendinimui Pedagogikos institutas reorganizuotas į Švietimo plėtotės centrą.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1 darbuotojui - 14695 Lt, faktiškai išleista 15388 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Organizuoti šalies pedagogikos istorinių vertybių išsaugojimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos išlaidos 1 darbuotojui - 10650 Lt, faktiškai išleista 12529 Lt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

 

Programos uždavinys: Kurti naujus ir tobulinti informacinės sistemos komponentus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: įgyvendinant Švietimo informacinės sistemos investicinį projektą grąžinta paskola, įsigyta kompiuterių ir informacinės sistemos komponentų.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir grąžinta 1 paskola.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: ne visi komponentai nupirkti.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: vėlavo tiekėjai.

 

Programos uždavinys: Organizuoti informacinės sistemos eksploataciją.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota, kad NAVISION funkcionuos 150-yje įstaigų; dėl reorganizacijos įstaigų skaičius sumažėjo iki 116.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

 

 

Programos uždavinys: Įvykdyti papildomus darbus ir priemones.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: Parengta ir įvykdytos Europos kalbų metų Lietuvoje programos priemonės (LRV 2001-02-08 nutarimas Nr. 148 “Dėl Europos kalbų metų Lietuvoje organizavimo”).

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota finansuoti 20 priemonių, finansuotos 24.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

ŠVIETIMAS INFORMACINEI VISUOMENEI

(planuota 13 900 tūkst. Lt, įvykdyta 9 958 tūkst. Lt)

Programos tikslas:

Išmokyti visus 9-12 klasių moksleivius naudotis informacinėmis technologijomis ir pasiekti, kad visi mokiniai mokykloje įgytų nustatytą sertifikatą ar išlaikytų egzaminą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Aprūpinti mokyklas kompiuterine bei bendrosios paskirties programine įranga ir kita IT technika

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 35 moksleiviai vienam kompiuteriui 9-12 klasėse, pasiekta – 28.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos, tik ne visa technika ir programinė įranga jau atiduota mokykloms.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: dar derinamas Vyriausybės nutarimas.

Programos uždavinys: Parengti pedagogų ir moksleivių IT raštingumo standartus ir sudaryti sąlygas pedagogams ir moksleiviams jį įgyti.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: 2001 m. įvykdymas nenumatytas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir įteikti sertifikatai 30 proc. 9-12 klasių mokytojų.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Plėtoti informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietime strategiją.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Parengtas ir LRV 2001-10-10 nutarimu Nr. 984 patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros strateginis planas, parengtas Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programos projektas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir parengta 4 dokumentai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: neparengtas informacinės visuomenės plėtros metinis veiklos planas, nepartvirtintas Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programos projektas.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: metinio plano rengimas ministerijų sekretorių 2001-12-04 posėdyje atidėtas iki biudžeto patvirtinimo. IKT diegimo švietimo sistemoje programos projektą patikėta tvirtinti ministrui.

Programos uždavinys: Kaupti mokomąją ir kitą švietimo įstaigoms reikalingą programinę įrangą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 8, nupirkta ir (arba) išplatinta 11 kompiuterinių programų mokykloms.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

 

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

SPECIALISTŲ RENGIMAS

(planuota 291 652 tūkst. Lt, įvykdyta 292 869,1 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

 1. Vykdyti aukštesniąsias ir aukštąsias neuniversitetines studijas.
 2. Vykdyti pagrindinį profesinį mokymą.
 3. Reformuoti profesinio rengimo sistemą pagal Baltąją knygą.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Sudaryti sąlygas įgyti profesinę kvalifikaciją aukštesniosiose mokyklose ir kolegijose

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 4288 Lt vienam studentui, išleista – 3871 Lt, nes priimta daugiau studentų.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nebuvo atnaujinta mokymo bazė.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nebuvo skirta asignavimų.

Programos uždavinys: Sudaryti sąlygas įgyti profesinę kvalifikaciją profesinėse mokyklose

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 3997 Lt vienam moksleiviui, išleista – 4295 Lt, nes skirta papildomų lėšų kreditoriniam įsiskolinimui dengti.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: neatnaujinta mokymo bazė, neparemta nevalstybinė profesinė mokykla.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: mokymo bazei nebuvo skirta asignavimų, o nevalstybinė profesinė mokykla nepateikė paraiškos dėl rėmimo.

 

Programos uždavinys: Sudaryti optimalias profesinio rengimo sąlygas, atitinkančias darbo rinkos poreikius

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Parengtas ir 2001-11-29 bendru ŠMM ir SADM įsakymu Nr. 1586/160A patvirtintas Profesinio mokymo reglamentavimą liberalizuojančių priemonių planas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: Dalyvauta rengiant Užimtumo didinimo 2001-2004 m. programą (LRV 2001-05-08 nutarimas Nr.529 “Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo programos patvirtinimo”), įgyvendintos programoje ŠMM numatytos priemonės 2001 m. Dalyvauta valdymo komitete bei rengiant atskirų priemonių įgyvendinimo užduotis ir konkursinę medžiagą PHARE 2000 “Ekonominė ir socialinė sanglauda” projekte. Įgyvendintos parengiamosios PHARE 2001 Profesinio mokymo projekto (Vocational Training for Economic and Social Cohesion) priemonės.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir parengta 3 dokumentai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: pradėta rengti Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo koncepciją, dalyvauta rengiant Viešųjų įstaigų įstatymo projektą, siekiant sudaryti teisinį pagrindą dalies švietimo institucijų pertvarkymui į viešąsias įstaigas.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: tolimesniam dokumentų rengimui reikalingi galutiniai sprendimai dėl Lietuvos švietimo įstatymo naujos redakcijos.

Programos uždavinys: Garantuoti mokymosi studijų tęstinumą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 20 išlyginamųjų programų, neparengta nė vienos.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: neparengtos išlyginamosios programos.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Atidėta Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos siūlymu.

 

Programos uždavinys: Sukurti kokybės monitoringo sistemą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: 2001 m. įvykdymas nenumatytas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 5, parengta 15 profesinio mokymo standartų.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: ne visi neuniversitetinių studijų vertinimo dokumentų projektai patvirtinti.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nuspręsta sukaupti daugiau kolegijų veiklos patirties.

 

Programos uždavinys: Sukurti profesijos mokytojų/dėstytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 6, parengta 16 profesinio mokymo ekspertų.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: parengti, tačiau dar nepatvirtinti profesijos pedagogų rengimo koncepcijos, standartų, programų, mokymo priemonių projektai.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nuspręsta apsvarstyti Kolegijoje.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

MOKYKLŲ STATYBA IR PASTATŲ RENOVACIJA

(planuota 10 170 tūkst. Lt, įvykdyta 10 551,6 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

Renovuoti mokyklų pastatus ir įrangą, statyti naujas mokyklas.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Pastatyti 2 naujas mokyklas ir 1 gyvenamąjį namą, sukurti optimalias darbo ir buities sąlygas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuoti ir buvo statomi 8 objektai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nebaigti statyti butai mokytojams.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepakako investicijų.

 

Programos uždavinys: Taupyti energijos resursus, mažinti eksploatacines išlaidas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir renovuoti 2 objektai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

NARKOTIKŲ KONTROLĖ IR NARKOMANIJOS PREVENCIJA

(planuota 1000 tūkst. Lt, įvykdyta 966,1 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

  1. Stiprinti socialinį prevencinį darbą mokyklose.
  2. Organizuoti formalųjį prevencinį moksleivių ugdymą.
  3. Vykdyti neformaliąją narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Įvesti socialinių pedagogų etatus švietimo įstaigose.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Parengta, Vyriausybės 2001-04-24 nutarimu Nr. 471 patvirtinta Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose 2001-2005 metų programa.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 150, finansuota 169 socialinių pedagogų etatai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Parengti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo programas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotos ir parengtos 5 sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo programos.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos uždavinys: Organizuoti mokyklose narkotinių medžiagų prevenciją.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 50, finansuota 87 prevenciniai projektai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

 

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

ŠVIETIMO KOKYBĖS VADYBA

(planuota 6046 tūkst. Lt, įvykdyta 6495,7 tūkst. Lt)

 

Programos tikslai:

  1. Plėtoti bendrojo lavinimo egzaminų sistemą.
  2. Vykdyti tarptautinius švietimo tyrimus ir formuoti švietimo būklės rodiklius.
  3. Organizuoti efektyvų ŠMM darbą.

 

 

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

 

Programos uždavinys: Organizuoti bendrojo lavinimo egzaminus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuoti ir organizuoti 7 valstybiniai egzaminai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

 

Programos uždavinys: Vykdyti tarptautinius lyginamuosius švietimo būklės tyrimus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuoti 4, dalyvauta 5 tarptautiniuose tyrimuose.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos, tik vietoje vieno planuoto brangaus tyrimo dalyvauta kituose pigesniuose.

 

Programos uždavinys: Sukurti švietimo kokybės rodiklių sistemą ir informuoti visuomenę apie švietimo būklę.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotas ir publikuotas 1 švietimo būklės leidinys.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

 

Programos uždavinys: Analizuoti, koreguoti, tobulinti švietimo sistemą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: patikslintas ministerijos strateginis veiklos planas, atliktas finansinis ir veiklos auditas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 730, gauta 513 Vyriausybės pavedimų.

Planuota 2300, patvirtinta 1827 norminiai dokumentai (įsakymai, potvarkiai).

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nebaigtas rengti Nacionalinės švietimo sistemos plėtros strategijos projektas.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: užtruko redagavimas konsultuojantis su ekspertais.

 

Programos uždavinys: Numatyti reikiamus ŠMM išlaikymo išteklius.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nenumatytos.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir išlaikyta 3445 kv. metrai patalpų.

Planuota turėti 8, įsigyta devinta transporto priemonė.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.):

Integravimosi į Europos Sąjungos švietimo struktūras ir tarptautinio bendradarbiavimo programa (planuota 7658 tūkst. Lt, įvykdyta 6756,5 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

Derinti Lietuvos švietimo sistemą prie Europos Sąjungos šalių švietimo sistemoms keliamų kokybės reikalavimų ir dalyvauti ES bei kitų šalių ir tarptautinių organizacijų švietimo programose

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Užtikrinti ES ir kitų šalių bei tarptautinių organizacijų programų plėtrą Lietuvoje

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Pagal Vyriausybės 2000-2004 m. programos priemones užtikrintas efektyvus dalyvavimas ES švietimo programose (“Leonardo da Vinci” ir “Socrates”): priimtas Vyriausybės 2001-07-12 nutarimas Nr. 910 “Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo ES programose “Leonardo da Vinci II” ir “Socrates II”, leidžiantis Lietuvos švietimo įstaigoms įsitraukti į bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi su Europos Sąjungos šalimis. Pasirašytos sutartys tarp Švietimo ir mokslo ministerijos bei Leonardo da Vinci ir Socrates fondų, sumokėti ES programų dalyvio mokesčiai, atrinkti ir patvirtinti 232 bendradarbiavimo projektai. Tai atitinka Vyriausybės prioritetą rengtis narystei Europos Sąjungoje.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: Parengtas ir viešam svarstymui pateiktas naujos redakcijos LR švietimo įstatymo projektas, kuriame numatytos sąlygos migruojančių darbuotojų vaikams įgyti išsilavinimą Lietuvoje. Sėkmingai dalyvaujama ES švietimo programose, išaugo dalyvių skaičius (kai kurių paprogramių apie 20 proc.), į programas įsitraukė jau praktiškai visų Lietuvos administracinių rajonų institucijos (2001-07-12 LRV nutarimas Nr. 910 “Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos mokymo ir švietimo programose “Leonardo da Vinci II” ir Socrates II”; pasirašytos sutartys tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir ES programų “Leonardo da Vinci” ir “Socrates” koordinavimo paramos fondų Lietuvoje dėl programoms skiriamų lėšų panaudojimo; sumokėtas dalyvavimo minėtose programose 2001 m. mokestis). Siekiant sudaryti sąlygas migruojančių darbuotojų vaikų mokymuisi pagal ES Direktyvos 77/486 reikalavimus, atnaujintos ir išleistos mokytojo knygos mokymo priemonių komplektams “Spindulėlis”, “Raktelis” ir “Vaikystės spalvos”, skirtiems mokyti lietuvių kalbos nelietuviškų mokyklų 1, 2, 3, 4 klasėse. Visos šios priemonės yra LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano sudedamoji dalis.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: Parengtas darbotvarkės 21 švietimo subalansuotosios plėtros srityje projektas, priimtas 2002 01 24-25 Stokholme; toliau sėkmingai plėtota Tarptautinio bakalaureato veikla (2001-08-23 ministerijos sekretoriaus potvarkis Nr. 1215 “Dėl Tarptautinio bakalaureato organizacijos narystės mokesčio”). 2001 m. Lietuva ėmėsi įgyvendinti Dakaro “Švietimo visiems” strategiją (2001 03 02 raštas Nr. 60-14-61 UNESCO generaliniam direktoriui) ir pirmoji Europoje įkūrė Nacionalinį švietimo forumą (2001 06 26-27 suorganizuota steigiamoji Lietuvos nacionalinio švietimo forumo konferencija). UNESCO Generalinės konferencijos 31-osios sesijos metu (2001 m. spalio mėn.) Lietuva išrinkta į UNESCO Tarptautinio švietimo biuro Ženevoje tarybą (IBE direktorės 2001-11-20 raštas Nr.BIE/ET/01/243.18/PL/ps). 2001 12 05-08 Vilniuje vyko Baltijos jūros regiono šalių seminaras “Ugdymo turinys ir socialinė integracija”, kurį organizavo Tarptautinis švietimo biuras ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 220 bendradarbiavimo su Europos Sąjungos šalimis projektų, finansuoti 232.

Planuotos ir įvykdytos 4 Nacionalinės acquis priėmimo programos priemonės.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nepatvirtintos Švietimo įstatymo pataisos ir pristabdyta OECD Baltijos regioninės programos švietimo srities uždavinių įgyvendinimas.

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Tebesvarstoma visa Švietimo įstatymo nauja redakcija. OECD oficialiai dar nepristatė Lietuvos švietimo politikos apžvalgos.

Programos uždavinys: Stiprinti Europinį turinį švietime

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: ŠMM atstovas dalyvavo 2001 10 01-03 Strasbūre vykusiame ET Švietimo komiteto posėdyje; Lietuva dalyvauja ET pilietinio ugdymo projekte, istorijos mokymo XXI a. projekte, moderniųjų Europos kalbų projekte (Ministerijos sekretoriaus 2001-01-16 potvarkis Nr. 47 “Dėl narystės ET Europos šiuolaikinių kalbų centre mokesčio apmokėjimo”), projekte “Europa mokykloje”.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir išvyko 10 specialistų tobulintis Europos šiuolaikinių kalbų centre.

Planuoti 6, o įgyvendinti 9 tarptautiniai renginiai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos.

Programos uždavinys: Plėtoti tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: dalyvauta plėtojant bendradarbiavimą su Baltijos jūros regiono valstybėmis (URM), rengiant pranešimą pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (SADM), steigiant instituciją, koordinuojančią Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje (KM).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nenumatytos.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: Parengtas ir pasirašytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos konsultacinės komisijos, įsteigtos pagal LR ŠMM ir BR ŠM susitarimo dėl bendradarbiavimo švietimo srityje protokolą; parengtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos tarpžinybinės bendradarbiavimo programos 2002-2005 metams projektas; iki 2002 m. pabaigos pratęsta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lenkijos Respublikos švietimo ministerijos tarpžinybinė bendradarbiavimo sutartis; parengtas Ukrainos ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijų susitarimas.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota 40 tarptautinių patirties mainų dalyvių, buvo 39.

Planuotos 5 sutartys, pasirašyta 1, dar 3 parengtos.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: visos įvykdytos

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Švietimo ir mokslo ministerija daugiausia dėmesio artimiausioje ateityje ketina skirti šiems Vyriausybės prioritetams:

1.1. rengtis narystei Europos Sąjungoje;

1.5. užtikrinti švietimo, mokslo ir nacionalinės kultūros plėtrą;

1.6. plėtoti informacinę visuomenę.

Pagal galimybes bus prisidedama ir prie kitų Vyriausybės prioritetų vykdymo: plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO, užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą, mažinti nedarbą ir skurdą, užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką.

Užtikrinant švietimo plėtrą nuo 1999 m. laikomasi trijų pagrindinių prioritetų:

1. švietimo prieinamumo visiems;

2. aukštos švietimo kokybės;

3. švietimo sistemos dermės ir mokymosi tęstinumo.

Pagrindinės numatomos vykdyti reformos bei kitos ypač svarbios priemonės:

1. Bendrosios priemonės:

1.1. Parengti ilgalaikę švietimo reformos strategiją.

1.2. Parengti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo naują redakciją.

2. Prieinamumo didinimo priemonės:

2.1. Pradėti įvedinėti visuotinį priešmokyklinį ugdymą, atitinkantį Europos Sąjungos tendencijas.

2.2. Parengti ir pradėti įgyvendinti programą “Kokybiškas pagrindinis išsilavinimas visiems”, apimančią visus, dar neturinčius pagrindinio išsilavinimo Lietuvos piliečius ir atitinkančią UNESCO skelbiamas iniciatyvas “Švietimas visiems”.

2.3. Padėti savivaldybėms racionaliai tvarkyti mokyklų tinklą ir organizuoti moksleivių pavėžėjimą.

2.4. Tobulinti moksleivio krepšelio metodiką ir parengti perėjimo prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo dokumentų projektus.

2.5. Parengti ir pradėti įgyvendinti Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programą, padėsiančią sparčiau įgyvendinti LR Specialiojo ugdymo įstatymą.

2.6. Optimizuoti profesinio mokymo ir aukštesniųjų mokyklų tinklą, suformuoti kolegijų tinklą.

2.7. Parengti mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją.

3. Kokybės gerinimo priemonės:

3.1. Plėtoti mokyklų kompiuterizavimą, siekti 10 moksleivių vienam kompiuteriui santykio, auginti moksleivių ir mokytojų kompetenciją informacijos ir komunikacijos technologijų srityje, plėtoti naudojimosi internetu galimybes.

3.2. Vykdyti Valstybinę distancinio švietimo plėtros programą.

3.3. Toliau rengti profesinio rengimo standartus, neuniversitetinių studijų krypčių reglamentus, vertinti specialistų rengimo programas ir institucijas.

3.4. Tobulinti švietimo vadybą, sparčiau pereiti nuo administravimo prie kokybės vadybos.

3.5. Parengti ir pradėti vykdyti Valstybinę pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą.

3.6. Tęsti švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo, mokymo priemonių modernizavimo darbus.

4. Sistemos dermės priemonės:

4.1. Derinti Lietuvos švietimo sistemą prie ES šalių švietimo sistemoms keliamų reikalavimų.

4.2. Tobulinti ir stabilizuoti stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas.

4.3. Kurti ir diegti išlyginamąsias specialistų rengimo programas.

4.4. Įgyvendinti įvairių švietimo institucijų bendradarbiavimo skatinimo projektus.

Pagrindinės įgyvendinimo rizikos faktoriai: lėšos (kai kurias priemones gali tekti atidėti) ir pasipriešinimas demografinės padėties ir darbo rinkos įtakojamiems sukeliamiems sistemos ir mokyklų tinklo pertvarkymams (lėtės darbai, reikia plėtoti ryšius su visuomene).

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

 

MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTO

PRIE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS

2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija: Plėtoti šalies mokslo (mokslinių tyrimų bei jų rezultatų panaudojimo) ir studijų (aukščiausios kvalifikacijos specialistų ir mokslininkų rengimo) sistemą, siekti, kad ji optimaliai tenkintų šalies poreikius

Strateginis tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

 

Pirma programa - Aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių šalies reikmes, rengimas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas, dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinės kompetencijos stiprinimas (skirti asignavimai - 355643 tūkst. Lt)*

Programos tikslas:

Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurių rengimo kokybė atitiktų Europos šalių specialistu kokybei.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Užtikrinti studijų procesą valstybinėse aukštosiose mokyklose

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota, kad programą vykdys 7520 pedagoginiai darbuotojai, optimizavus studijų procesą ją vykdė 6706 pedagoginiai darbuotojai;

Planuota ir įsigyta apie 15 tūkst, vnt. studijų procesui reikalingos įrangos;

Planuota pertvarkyti ir pertvarkyta 30 šilumą teikiančių punktų;

Planuota renovuoti ir renovuota 11 pastatų;

Aukštąsias mokyklas baigė planuotas skaičius kvalifikuotų specialistų – 15500;

Nuo planuoto 9050 iki 9942 išaugo aptarnaujančio personalo skaičius.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

 

Programos uždavinys: Kelti valstybinių aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų mokslinę kompetenciją

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota, kad programą vykdys 7520 mokslo darbuotojai, optimizavus mokslinius tyrimus ją vykdė 946 mokslo darbuotojai;

Buvo planuota, kad mokslo darbuotojų skaičius pasieks 1200, pasiekė 946.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Skatinti ir palaikyti tarptautinį bendradarbiavimą ir akademinius mainus

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdyta Vyriausybės 2000-2004 m. programos įgyvendinimo priemonių VII skirsnio “Švietimas ir mokslas” 2 priemonė ir užtikrintas efektyvų dalyvavimas Europos Sąjungos švietimo programose: priimtas LRV 2001-04-19 nutarimas Nr. 450 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 “Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”, kuris palengvino studentų, dėstytojų, mokslo darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Europos Sąjungos bei kitose programose, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika,laisvą judėjimą tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių. Tai atitinka Vyriausybės prioritetą rengtis narystei Europos Sąjungoje.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota, kad 1856 studentai ir dėstytojai dalyvaus ES Socrates programoje, dėl finansavimo stokos dalyvavo 1073.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Užtikrinti studentų rėmimą valstybinėse aukštosiose mokyklose

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir pasiekta, kad stipendijas gautų 75% dieninės formos studentų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Sukurti mokymosi visą gyvenimą sistemą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota sukurti 7, sukurta 15 distancinio mokymo programų;

Planuota įsigyti ir įsigyta 150000 knygų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

 

Programos uždavinys: Užtikrinti investicinių projektų įgyvendinimui gautų paskolų grąžinimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Buvo atlikti visi mokėjimai būtini grąžinant investicinių projektų įgyvendinimui gautas paskolas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

 

Antra programa - Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos plėtojimas bei šalies mokslinės kompetencijos užtikrinimas ( skirti asignavimai 91467 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

Skatinti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, aktualios šalies ūkiui, švietimui ir kultūrai, plėtrą;

Užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją, atitinkančią tarptautinius reikalavimus

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Plėtoti valstybinių mokslo institutų mokslinę ir taikomąją veiklą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdyta Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonė (skyrius “Švietimas ir mokslas”) Nr. 33 “Vykdyti Valstybinių mokslo ir studijų institucijų įrangos atnaujinimo programą”:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdyta 3.2.3-P-A3 priemonė “atnaujinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įrangą”

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Finansuoti moksliniai tyrimai, vykdomi pagal Vyriausybės patvirtintas svarbiausiasias mokslinių tyrimų kryptis, ko pasėkoje pasiektas planuotas mokslinių straipsnių, tenkančių vienam mokslininkui skaičius – 0,35. Planuota gauti 3, o gauta 5 mln. Lt iš dalyvavimo tarptautinėse mokslo programose. Planuota ir gauta 15 mln. Lt iš ūkio subjektų užsakymų. Planuota atnaujinti ir atnaujinta mokslinių tyrimų įranga pagal tris valstybinių mokslo institutų projektus. Renovuota 10 proc. valstybinių mokslo institutų pastatų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Plėtoti konkursinį mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kaip planuota, konkursiniam mokslinių tyrimų finansavimui buvo skirta 15 proc. moksliniams tyrimams skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Neįdiegta valstybės užsakymų taikomiesiems darbams vykdymo sistema

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Neskirtas finansavimas, neparengti valstybės užsakymų nuostatai

Programos uždavinys: Plėtoti šalies botanikos sodų veiklą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Pasiektas planuotas mokslinių straipsnių, tenkančių vienam mokslininkui skaičius – 0,25

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Nebuvo papildomai remti moksliniai tyrimai, būtini botanikos sodų veiklai užtikrinti, neatnaujinta botanikos sodų materialinė bazė

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Neskirtas finansavimas

Programos uždavinys: Plėtoti mokslo ekspertinių institucijų veiklą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Užtikrinta Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos veikla, kaip planuota, sudarytos sąlygos 245 ekspertų mokslinei-ekspertinei veiklai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Plėtoti mokslo informacijos priemonių kūrimą bei informacijos priemonių infrastruktūrą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Užtikrintos sąlygos Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos veiklai. Kaip planuota, parengtos ir išleistos 45 mokslinės monografijos, užprenumeruoti 672 moksliniai leidiniai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

 

Trečia programa - Bendrųjų mokslo ir studijų sistemos poreikių tenkinimas

(planuota 27223 tūkst. Lt, įvykdyta 27066 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

Tenkinti bendrąsias mokslo ir studijų sistemos reikmes.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Užtikrinti mokslo ir studijų sistemos infrastruktūrinių įstaigų bei objektų veiklą.

 

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdyta 3.2.3-P-B9 priemonė “Dalyvauti iniciatyvoje EUREKA ir COST programoje”

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota išlaikyti ir išlaikyta 2 infrastruktūros objektai su 14 darbuotojų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Kurti ir plėtoti mokslo ir studijų informacines sistemas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota įrengti 6500 kompiuterinių vietų, įrengta 6000, planuota padidinti Litnet tinklo vartotojų skaičių 600, vartotojų skaičius išaugo 700.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Remti tarptautinį bendradarbiavimą mokslo ir studijų srityje bei integravimąsi į Europos Sąjungos programas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdytos 3.2.3-P-A1 priemonė “Stiprinti struktūrą, teikiančią potencialiems 5-osios bendrosios ES programos dalyviams metodinę paramą” ir 3.2.3-P-A2 priemonė “Dalyvauti 5-ojoje bendrojoje ES programoje”

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuoti 25 Lietuvos projektai 5-ojoje ES bendrojoje programoje, parengta 40 projektu. Planuota vykdyti bendradarbiavimą pagal 25 tarpvalstybinės sutartis, buvo bendradarbiaujama pagal 17 sutarčių.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Remti prioritetinius mokslinius tyrimus bei mokslinės literatūros leidybą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota ir vykdyta 3 valstybinės mokslo programos. Planuota per metus išleisti 353 mokslo leidinius, išleista 130. Planuota išleisti 35 aukštųjų mokyklų bendruosius vadovėlius, išleista 32.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

Nepilnai įvykdyta priemonė “Užtikrinti mokslinę ir vadovėlių leidybą (spausdinimą)”.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepakankamas biudžetinis finansavimas.

 

Programos uždavinys: Skatinti mokslininkus ir studentus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota mokėti ir mokėta 30 Valstybės stipendijų. Planuota įteikti 8 Lietuvos mokslo premijas, įteiktos 6. Planuotos mokėti ir mokėtos 6 Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

Nepilnai įvykdyta priemonė “Užtikrinti Lietuvos mokslo premijų mokėjimą”.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: Lietuvos mokslo premijų komitetas nusprendė paskirti premijas tik 6 darbams.

 

Ketvirta programa - Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET integracija į Europos Sąjungos akademinį kompiuterių tinklą (LITNET GEANT programa) (asignavimai - 4200 tūkst.Lt)

Programos tikslas:

Sudaryti palankias sąlygas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms bei švietimo įstaigoms naudotis šalies ir tarptautiniais kompiuterių tinklais.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Integruoti Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklą į Europos Sąjungos akademinį kompiuterių tinklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Pasiektas planuotas LITNET tarptautinio ryšio kanalo pralaidumas – 34 Mbps;

Pasiektas planuotas LITNET ryšio kanalų Lietuvoje pralaidumas – 34 Mbps

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Išplėsti LITNET tinklą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kaip planuota, Europos Sąjungos akademinio kompiuterių tinklo ir interneto vartotojų skaičiaus Lietuvoje padidėjo 30%, lygnant su 2000 m.

Planuota prijungti ir prijungta prie LITNET tinklo 150 švietimo įstaigų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

 

 

 

Penkta programa - Valstybės politikos mokslo ir studijų srityje formavimas ir įgyvendinimas (asignavimai - 4352 tūkst. Lt)

Programos tikslai:

Formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką mokslo ir studijų srityje;

Užtikrinti efektyvų Lietuvos dalyvavimą 5-ojoje ES bendrojoje programoje.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Užtikrinti Mokslo ir studijų departamento funkcijų vykdymą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdytos šios Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonės (skyrius “Švietimas ir mokslas”):

- Patvirtinti aukštosiose mokyklose teikiamų kvalifikacijų pagal studijų kryptis sąrašą. Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 368 “Dėl bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vykdomos nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, bei pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo” – Aukštojo mokslo įstatymą įgyvendinantis teisės aktas;

-Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodiką. Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl Valstybinių aukštųjų mokyklų studijų kainos, išlaidų moksliniams tyrimams bei veiklai, tiesiogiai nesusijusiai su studijų organizavimu ir aptarnavimu, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ – Aukštojo mokslo įstatymą įgyvendinantis teisės aktas;

Įvykdytos šios Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonės:

- Patvirtinti valstybinių mokslo institutų sistemos restruktūrizavimo planą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. posėdyje (prot. Nr. 45, kl. 2) pritarta Valstybinių mokslo institutų sistemos restruktūrizavimo planui.

- Parengti pavyzdinius nevalstybinių mokslo įstaigų įstatus. Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. 1270 „Dėl pavyzdinių nevalstybinių mokslo įstaigų įstatų patvirtinimo“ ;

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota, kad Mokslo ir studijų departamente dirbs 47, faktiškai dirbo 39 darbuotojai. Planuota, kad vienam darbuotojui teks 8 kv.m. ploto, faktiškai teko 6.9 kv.m.

Buvo parengti ir priimti tokie svarbesni Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Įgyvendinant Aukštojo mokslo įstatymą:

2001-01-23 Nr. 74 “Dėl aukštojo išsilavinimo pripažinimo pagal tęstinio mokymosi rezultatus tvarkos“;

2001-01-23 Nr. 76 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 765 “Dėl aukštojo mokslo studijų sričių krypčių ir programų laikinosios klasifikacijos” pripažinimo netekusiu galios“;

2001-02-28 Nr. 235 “Dėl studijų Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose reikalavimų užsienio valstybių piliečiams bei asmenims be pilietybės“;

2001-07-11 Nr. 897 “Dėl Doktorantūros nuostatų patvirtinimo“;

2001-07-11 Nr. 900 “Dėl Aukštojo išsilavinimo ir mokslo laipsnių, įgyjamų Lietuvos Respublikoje, diplomų nuostatų patvirtinimo“;

kiti:

2001-01-05 Nr. 19 „Dėl turto perdavimo Teismo medicinos institutui“ ;

2001-01-05 Nr. 20 ”Dėl Teismo medicinos instituto nuostatų patvirtinimo”;

2001-01-29 Nr. 104 “Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto asignavimų mokslui ir studijoms paskirstymo“;

2001-02-20 Nr. 181 „Dėl universiteto mokslo instituto nuostatų patvirtinimo“ ;

2001-03-8 Nr. 266 “Dėl LR Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026 “Dėl žemės, suteiktos mokslo ir mokymo įstaigoms ….. naudojamų žemės sklypų dydžio nustatymo”dalinio pakeitimo”;

2001-03-16 Nr. 304 “Dėl patalpų Vilniuje, Olandų g. 51, perdavimo”;

2001-03-21 Nr. 319 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 483 “Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“;

2001-03-26 Nr. 332 “Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartį dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse“;

2001-04-04 Nr. 365 “Dėl turto perdavimo”(Kėdainių raj. savivaldybei);

2001-04-04 Nr. 372 “Dėl Architektūros ir statybos instituto reorganizavimo“ ;

2001-04-04 Nr. 373 “Dėl Lietuvos gyvulininkystės instituto reorganizavimo“ ;

2001-04-04 Nr. 374 “Dėl Lietuvos maisto instituto reorganizavimo“ ;

2000-04-19 Nr. 450 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 “Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”;

2001-04-30 Nr.496 “Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Geležinio Vilko g. 12, perdavimo”;

2001-05-17 Nr. 577 “Dėl turto perdavimo”;

2001-05-23 Nr. 605 “Dėl Fizikos instituto nenaudojamo nekilnojamojo turto nurašymo”;

2001-06-20 Nr. 770 “Dėl studentų priėmimo 2001 metais į valstybinių aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas vietas ir doktorantų priėmimo į valstybinius mokslo institutus plano“;

2001-07-11 Nr. 899 “Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų. Konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organizavimo, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo;

2001-07-12 Nr. 912 “Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio”;

2001-08-09 Nr. 979 “Dėl Europos Bendrijos TEMPUS programos Lietuvos tarnybos likvidavimo“;

2001-08-10 Nr. 985 “Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Dominikonų g. 15/Gaono g. 1 perdavimo Vilniaus dailės akademijai”;

2001-08-24 Nr. 1030”„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 546 „dėl pridėtinės vertės mokesčio“ dalinio pakeitimo;

2001-08-24 Nr. 1036 “Dėl licencijos steigti nevalstybines Klaipėdos socialinių mokslų, Klaipėdos verslo, Kolpingo, Vakarų Lietuvos verslo, Vilniaus teisės ir verslo, Vilniaus verslo kolegijas suteikimo“;

2001-09-11 Nr. 1076 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo švietimo, aukštojo mokslo ir mokslo srityse sudarymo tikslingumo“;

2001-10-01 Nr. 1205 “Dėl turto perdavimo”;

2001-11-27 Nr. 1423 “Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio”;

2001-11-27 Nr. 1425 “Dėl valstybės stipendijų mokslininkams įsteigimo“ ;

2000-12-13 Nr. 1445 “Dėl Fizikinės elektronikos instituto tarybos sudarymo“ ;

2001-12-11 Nr. 1506 “Dėl komisijos Igno Domeikos 200-osioms metinėms paminėti sudarymo“ ;

2001-12-21 Nr. 1558 “Dėl UAB “Hibridas” įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo”;

2001-12-21 Nr. 1577 ‘Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1321 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ ;

Parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 21 d. posėdžio protokolas Nr. 13 “ Dėl Biotechnologijos instituto negyvenamųjų patalpų nuomos kainos”;

Parengti ir priimti šie įstatymai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje ratifikavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse ratifikavimo įstatymas;

Parengti ir išleisti svarbesni Švietimo ir mokslo ministro įsakymai:

2001-03-12 Nr. 377 “Dėl užsienio valstybių piliečių studijų Lietuvoje“;

2001-04-23 Nr. 658 “Dėl studijų krypties reglamento sandaros patvirtinimo“;

2001-05-25 Nr. 894 “Dėl Užsieniečių, kurių studijos visiškai arba iš dalies finansuojamos iš valstybės biudžeto, priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos“;

2001-06-01 Nr. 915 “Dėl aukštosios mokyklos ir studento, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, sutarties tipinės formos patvirtinimo“;

2001-06-22 Nr.1031 “Dėl studentų priėmimo 2001 metais į valstybinių aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas vietas ir doktorantų priėmimo į valstybinius mokslo institutus plano“

2001-06-28 Nr.1055 “Dėl mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklių patvirtinimo“;

2001-08-13 Nr. 1194 “Dėl sprendimų dėl įvertintų aukštojo mokslo studijų programų priėmimo tvarkos patvirtinimo“;

2001-09-27 Nr. 1347 “Dėl Socrates/Erasmus įgyvendinimo programos 2001 -2002 metams“;

2001-10-26 Nr. 1439 “Dėl tipinio docento arba profesoriaus pedagoginio vardo atestato pavyzdžio patvirtinimo“.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės:

Neįvykdytos šios Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonės:

- parengti aukštojo mokslo sistemos plėtros planą, nustatantį aukštojo mokslo plėtros tikslus ir uždavinius, specialistų poreikį, studentų skaičiaus kitimą, aukštųjų mokyklų regioninę plėtrą, tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvas;

- patvirtinti Mokslo ir technologijų komisijos nuostatus.

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: atitinkami LRV nutarimų projektai pateikti Vyriausybei

Programos uždavinys: Nuolat kelti personalo kvalifikaciją.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota pakelti 20% darbuotojų kvalifikaciją, kvalifikaciją pakėlė 25% darbuotojų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

 

Programos uždavinys: Bendradarbiauti su tarptautinėmis ir šalies organizacijomis

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuota, kad 25 darbuotojai vyks į komandiruotes ir/ar dalyvaus seminaruose, įvykdyta –30.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Užtikrinti gautų paskolų grąžinimą bei jų palūkanų mokėjimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Paskolų palūkanos buvo mokamos laiku.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Mokėti 5-osios ES bendrosios programos dalyvio finansinę įmoką.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdyta Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonė (skyrius “Švietimas ir mokslas”) Nr. 45 “Užtikrinti efektyvų dalyvavimą Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programose”.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdyta 3.2.3-P-A2 priemonė “Dalyvauti 5-ojoje bendrojoje ES programoje”

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Tvarkingai ir laiku sumokėtos 5-osios bendrosios ES programos dalyvio įmokos.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra

Programos uždavinys: Plėtoti Lietuvos dalyvavimą 5-ojoje ES bendrojoje programoje skatinančias struktūras.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas :

Įvykdytos 3.2.3-P-A1 priemonė “Stiprinti struktūrą, teikiančią potencialiems 5-osios bendrosios ES programos dalyviams metodinę paramą” ir 3.2.3-P-B8 priemonė “stiprinti Mokslo ir studijų departamento instituciją”

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Kaip planuota, atnaujinta ir įjungta į tinklą 30 kompiuterizuotų darbo vietų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonių nėra

 

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Artimiausiu laikotarpiu numatoma veikti pagal tokius Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus:

- Užtikrinti švietimo, mokslo ir nacionalinės kultūros plėtrą (1.5);

- Plėtoti informacinę visuomenę (1.6);

- Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir sekti įgyvendinti Europos Sąjungos ACQUIS (1.1);

- Užtikrinti tolesnį ir esminį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą (1.3).

Numatoma vykdyti tokias programas:

- Šalies mokslo plėtojimas ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas;

- Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas;

- Šalies mokslo ir studijų informacijos sistemų ir tinklų plėtojimas;

- Bendrųjų mokslo ir studijų sistemos poreikių tenkinimas;

- Valstybės politikos mokslo ir studijų srityje formavimas ir įgyvendinimas.

Numatoma plėtoti studijų kokybės užtikrinimo sistemą, vykdyti studijų programų akreditaciją. Bus kuriamos naujos studijų programos, kurios užtikrins pastovią sistemos kaitą ir garantuos palyginamą su kitomis šalimis teikiamo išsilavinimo kokybę. Studijų kokybė bus keliama keliant aukštųjų mokyklų dėstytojų mokslinę kompetenciją, skatinant mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, sukuriant mokymosi visą gyvenimą sistemą.

Bus plėtojama studentų finansinės paramos sistemą tobulinami studentų rėmimo mechanizmai.

Bus diegiama vienkanalė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka.

Bus toliau remiamas tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir studijų srityje bei integravimasis į ES programas. Numatoma sudaryti sąlygas tarptautiniam Lietuvoje įgyto išsilavinimo pripažinimu toliau skatinti dėstytojų ir studentų akademinius mainus, tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.

Numatoma diegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, didinančių šalies ūkio tarptautinį konkurencingumą, rėmimo sistemą, remti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, plėtoti jų konkursinio finansavimo mechanizmus. Numatoma didinti mokslinių tyrimų įrangos atnaujinimo tempus, renovuoti mokslo ir studijų institucijų pastatus. Bus nuosekliai diegiami tarptautinėje praktikoje naudojami mokslininkų rengimo, taip pat mokslinių tyrimų kokybės ir efektyvumo vertinimo kriterijai. Institucijų finansavimas bus vis tampriau siejamas su atliekamų darbų (teikiamų paslaugų) kokybe ir veiklos tikslingumu.

Bus stengiamasi didinti socialinių partnerių įtaką mokslo ir studijų sistemoje vykstantiems procesams.

Bus toliau įgyvendinama ilgalaikė programa “Informacijos technologijos mokslui ir studijoms. 2001–2006 m.”, skirta vienai iš svarbiausių informacinės Vieningos ir unifikuotos Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos (LieMSIS) sukūrimui. Bus plėtojamas LITNET tinklas.

Numatomų priemonių įgyvendinimui gali trukdyti nepakankamas ir nepakankamai stabilus mokslo ir studijų sistemos finansavimas, nepakankamas socialinių partnerių suinteresuotumas mokslo ir studijų sistemos teikiamų paslaugų kokybe, nepakankami taikomi tarptautinėje praktikoje įprasti reikalavimai vertinant mokslininkų kvalifikaciją, Jų vykdomų mokslinių tyrimų kokybę ir efektyvumą, doktorantų ir kitų specialistų rengimo procesą.

 

 

Departamento direktorius

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas