Lietuvos Respublikos Seimas

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

Misija:

Sveikatos apsaugos ministerijos misija:

formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių panaudojimą.

Strateginiai tikslai:

01 Formuoti sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatas visuomenėje.

Įgyvendinant šį tikslą, siekiama sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo neigiamai gyventojų darbo ir gyvenimo sąlygas veikiančių priežasčių. Sveika gyvensena turėtų būti pripažinta socialine norma. Bus užtikrintas šiuolaikinės visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas, sutinkamai su ES reikalavimais.

02 Mažinti gyventojų mirtingumą ir ilginti vidutinę gyvenimo trukmę.

Siekiama sumažinti mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų, traumų, širdies bei kraujagyslių ligų, piktybinių navikų. Bus sudarytos vienodos sąlygos visiems šalies piliečiams gyventi sveikoje aplinkoje ir gauti reikiamas sveikatos paslaugas, monitoruojamos ir vertinamos gyventojų mirtingumo priežastys.

03 Tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo valdymą.

Siekiama suformuoti efektyviai veikiančią valstybės, apskričių ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų sistemą. Numatoma racionalizuoti išteklius ir optimizuoti išlaidas sveikatos priežiūrai, siekiant efektyviau naudoti lėšas bei gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

04 Vykdyti aktyvią narkomanijos prevenciją, gerinti narkomanų sveikatos priežiūrą.

Kartu su Švietimo ŠMM bus rengiamos narkomanijos prevencijos programos mokyklose. Numatoma plėsti narkomanų ir ŽIV užsikrėtusių asmenų ilgalaikę socialinę ir medicininę reabilitaciją, įsteigti priklausomybės ligų centrus Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Lietuvos Respublika sieks įsijungti į ES ir kitas tarptautines narkomanijos prevencijos programas. Vykdys pasirengimo narystei ES nacionalinę PHARE programą.

05 Užtikrinti, Kad Lietuvos rinkoje būtų tik saugūs, kokybiški ir efektyvūs bei įperkami vaistai, atitinkantys ES šalyse taikomus reikalavimus.

Rengiami teisiniai dokumentai, reguliuojantys farmacinę veiklą, įteisinantys ES direktyvų vaistų srityje reikalavimus. Bus tobulinama vaistų kompensavimo sistema.

06 Kovoti su kraujo vėžiu persodinant vaikams kaulų čiulpus išgydymo tikslais.

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

13 PROGRAMA. Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas integruojantis į ES sveikatos sistemą. Jos įgyvendinimui skirti asignavimai – 34277,0 tūkst. Lt. (planas – 34491,0 tūkst. Lt.).

13 programos tikslai:

1. Formuoti sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatas visuomenėje.

2. Mažinti kenksmingų aplinkos veiksnių poveikį gyventojų sveikatai.

3.Užtikrinti šiuolaikinės visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimą, sutinkamai su ES reikalavimais.

13 programos 1 uždavinys - sukurti žalingų sveikatai faktorių prevencijos sistemą bei įgyvendinti efektyvią sveikatos ugdymo strategiją.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Buvo parengti, suderinti su Europos Sąjungos teise ir patvirtinti 4 įstatymai:

2001 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-427 priimtas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2324).

Parengtas ir 2001 m. liepos 10 d. priimtas Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr.64-2327).

2001 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-456 priimtas Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330). Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas, įsteigtas Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (Žin., 2001, Nr.102-3641).

2001 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-649 priimtas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 112-4069).

Parengtas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo projektas, 2001 m. gruodžio 10 d. pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.

Parengtas ir Lietuvos Respublikos Seime svarstomas Maisto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris suderintas su naujuoju Civiliniu kodeksu.

2001 metais toliau buvo įgyvendinamos valstybinė tabako kontrolės, valstybinė alkoholio kontrolės, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos ir valstybinė radiacinės saugos programos. Buvo vykdoma gyventojų švietimo veikla, kultūros ir sporto renginiai; Pasaulio dienos be tabako ir nerūkymo dienos kampanijos; išleisti metodiniai leidiniai sveikatos priežiūros specialistams; aprūpinti įranga pagalbos kabinetai, ketinantiems mesti rūkyti; pirkti alkotesteriai. Kadangi vienas iš programos įgyvendinimo efektyvumo rodiklių yra gyventojų rūkymo paplitimo vertinimas, atliktas Lietuvos gyventojų požiūrio į rūkymą tyrimas. Duomenys bus apibendrinti ir paskelbti 2002 metais. Pagrindinės sveikos gyvensenos nuostatas plėtojančios integralaus poveikio tabako kontrolės, alkoholio kontrolės, sveikatos propagandos ir kitos programos buvo vykdomos, siekiant įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių diegimą ir sveikatos ugdymą bei stiprinimą. Deja, nors ir parengtos programos, jų įgyvendinimas stringa dėl nepakankamų finansinių išteklių.

Vykdant radiacinės saugos programoje numatytas priemones, parengta ir patvirtinta HN 87:2001 ,,Radiacinė sauga atominėje elektrinėje”(.NAPP), parengtas2001 m. gruodžio 21 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 662 ,,Dėl medicininių procedūrų, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, aprašymų parengimo”.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Produktų saugos srityje parengti teisės aktai, kuriais siekiama reglamentuoti saugią ir sveiką įvairių žmonių grupių mitybą, apsaugant gyventojų sveikatą nuo nekokybiškų maisto produktų.

2001 m. vasario 27 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.139 “Dėl sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.794 patvirtintos higienos normos:

HN 53:1998 “Leidžiami vartoti maisto priedai” dalinio pakeitimo ir papildymo” ( žin., 2001, Nr. 22-739). Pakeitimai padaryti vykdant LRV 2000 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 409 “Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2000 m. planų patvirtinimo”;

HN 48:2001 “Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai”, patvirtinta 2001 m. lapkričio 30 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.621 (Žin., 2001, Nr. 104-3719);

HN 28:2001 ,,Geriamasis mineralinis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 21 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 664;

HN 107:2001 ,,Specialios paskirties maisto produktai”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666;

HN 15:2001 ,,Maisto higiena”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.684, kuri tiksliau nustato maisto higienos ir geros higienos praktikos Europos Sąjungos reikalavimus;

HN 106: 2001“Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 683;

HN 53-1:2001 “Leidžiami maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos” patvirtinta 2001 m. gruodžio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 682; ši higienos norma yra HN 53:1998 ,,Leidžiamo vartoti maisto priedai” pirmoji dalis.

HN16:2001 ,,Medžiagos ir gaminiai besiliečiantys su maistu”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 680.

HN 54:2001“Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 681.

Siekiant apsaugoti gyventojus nuo susirgimų dėl netinkamų kosmetikos ir asmens apsaugos priemonių naudojimo bei jų gamybos, parengtos higienos normos:

HN 64:2001 ”Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis”, patvirtinta 2001 m. gegužės 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.288 (Žin.,2001, Nr. 43-1526);

HN 101:2001”Kosmetikos gaminiai. Gera gamybos praktika”, patvirtinta 2001 m. birželio 25 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 352 (Žin., 2001, Nr. 58-2094);

HN 62:2001 ,,Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos” patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 384 (Žin., 2001, Nr. 64-2372).

Vykdant LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1486 “Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 111-3592) patvirtintos Respublikos derybinės pozicijos “Laisvas prekių judėjimas” IV skyriaus 9 skirsnio “Kosmetika” nuostatas, 2001 m. gegužės 2 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.279 patvirtintas Laisvojo formaldehido identifikavimo ir jo kiekio nustatymo kosmetikos gaminiuose fotometriniu metodu techninis reglamentas (Žin., 2001, Nr. 39-1376).

Parengta Kosmetikos ir asmens higienos gaminių saugos sveikatai įvertinimo tvarka ir Kosmetikos gaminių notifikavimo tvarka, patvirtintos 2001m. liepos 23 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 403 (Žin., 2001, Nr. 65-2397). Pagal šį įsakymą pakeista kosmetikos gaminių vertinimo tvarka, importuojamiems į Lietuvą Europos Sąjungos valstybėse narėse pagamintiems kosmetikos gaminiams taikoma notifikavimo procedūra, o ne gaminių registracija, kaip buvo iki to laiko.

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 689 patvirtinta Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jų pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka.

Profesinės saugos srityje, vykdydami Teisės derinimo priemonių 2001 m. planą ir siekdami nustatyti darbuotojų, dirbančių su cheminėmis medžiagomis ir jų preparatais, saugos ir sveikatos reikalavimus, 2001 m. liepos 24 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.97/406 patvirtinti Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai ir Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai (Žin., 2001, Nr. 65-2396). Įteisintos kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų aplinkos ore ribinės vertės, jų poveikio sveikatai vertinimo reikalavimai (HN 23:2001 “Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai”, patvirtinta 2001 m. gruodžio 13 d. sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu Nr. 645/169 (Žin., 2001, Nr. 110-4008).

2001 m. gruodžio 14 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1527 patvirtinti Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai “Dėl LR Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 “Dėl profesinių ligų sąrašo ir valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų” dalinio pakeitimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3817).

Kuriant sveiką aplinką, parengta ir pradėta vykdyti Maudyklų vandens kokybės monitoringo programa (Žin., 2001, Nr. 98-3494).

Siekiant užtikrinti tinkamą baseinų higieninę priežiūrą apsaugant vartotojų sveikatą, 2001-07-17 sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 390 patvirtinta HN 109:2001 “Baseinai. Įrengimas, priežiūra ir kontrolė” (Žin., 2001, Nr. 64-2376).

Radiacinės saugos srityje, įteisinant dirbančių su atvirais jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais apsaugą, parengta HN 112:2001”Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai”, patvirtinta 2001 m. liepos 17 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 389 (Žin., 2001, Nr. 66-2425).

Pagal Radiacinės saugos programoje numatytas priemones dėl Radiacinės saugos centro ir jo laboratorijų akreditacijos buvo pradėti rengti procedūrų aprašymai, parengtas Radiacinės saugos centro patalpų rekonstrukcijos projektas. Vykdymą komplikavo ir vėluojantys prasidėti PHARE projektai. Laboratorijų akreditaciją planuojama atlikti įgyvendinus Radiacinės saugos centro rekonstrukciją bei patvirtintą PHARE projektą 2002-2004 metams. Priemonės vykdymas perkeltas į 2002-2003 metus.

2001 m. birželio 25 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 356 patvirtinta higienos norma HN 105:2001 “Polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos” (Žin., 2001, Nr. 58-2095).

2001 m. sausio 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 4 patvirtinta HN 104:2001 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų” (Žin.,2001, Nr.4-109).

Siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką bei nustatyti nekenksmingus sveikatai elektrostatinio lauko lygius, sveikatos apsaugos ministro 2001m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintos Elektrostatinio lauko stiprio leidžiamų lygių nustatymo darbo vietose taisyklės (Žin., 2001, Nr.10-302).

2001 m. sausio 5 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 10 patvirtinta Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarka (Žin., 2001, Nr. 5-152).

2001 m. liepos 27 d. sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. 413 patvirtino HN 108:2001 “Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai”.

Patvirtinta HN 55:2001 “Viešieji tualetai” (sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2001 m. lapkričio 30 d. Nr. 622). Ši higienos norma nustato pagrindinius viešųjų tualetų statybos, rekonstrukcijos, įrengimo ir priežiūros reikalavimus (Žin., 2001, Nr. 103-3688).

HN 65:2001 “Haloterapijos kameros. Įrengimas ir priežiūra” 2001 m. lapkričio 30 d. patvirtinta sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 623. Ši norma nustato pagrindinius haloterapijos kamerų įrengimo, rekonstrukcijos ir priežiūros reikalavimus (Žin., 2001, Nr. 104-3720).

Siekiant nustatyti pagrindinius higienos reikalavimus įrengiant profesinio mokymo įstaigas, sudarant saugias mokymo proceso darbo sąlygas, vykdant šių mokymo įstaigų higienos bei pirminę moksleivių sveikatos priežiūrą, parengta ir 2001 m. rugsėjo 5 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 475 patvirtinta HN 102:2001 “Profesinio mokymo įstaigos. Higienos normos ir reikalavimai” (Žin., 2001, Nr. 78-2734).

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Vykdoma 2000 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 694 patvirtinta Aplinkos ir sveikatos programa bei Pasaulio sveikatos organizacijos ir Danijos aplinkos apsaugos agentūros projektas “Nacionalinių aplinkos sveikatinimo veiksmų planų įgyvendinimas Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje”. 2001 metais atlikti šie pagrindiniai darbai:

1. Parengti 8 aplinkos ir sveikatos investiciniai projektai, iš kurių du pradėti įgyvendinti 2002 metais, tai:

  • Cheminių medžiagų pašalinimas iš darbo aplinkos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose;
  • Maudyklų vandens kokybės monitoringo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus sukūrimas.

 1. Atnaujintas ir pakoreguotas Lietuvos Nacionalinio aplinkos sveikatinimo veiksmų plano projektas, numatant jį patvirtinti kaip Valstybinę aplinkos ir sveikatos programą.
 2. Parengti du pavyzdiniai savivaldybių aplinkos sveikatinimo veiksmų planai (Šiaulių miesto ir Vilniaus rajono), kurie numato aplinkos sveikatinimo veiksmus savivaldybių lygmeniu. Įgytas teigiamas patyrimas rengiant savivaldybių aplinkos sveikatinimo planus leis toliau plėtoti tokių planų rengimą savivaldybių lygmeniu.
 3. Atliktas Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotų aplinkos ir sveikatos rodiklių pritaikymo Lietuvoje įvertinimas. Parengtas įvertinimo ataskaita. Parengta aplinkos ir sveikatos informacinės sistemos kūrimo strategijos projektas.
 4. Trijų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų pagrindu, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotą schemą atlikta analizė, kaip poveikio sveikatai vertinimo aspektai įtraukiami į poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Parengtas projektas ,,Visuomenės sveikatos vadybos stiprinimas pagal Europos Sąjungos reikalavimus”. Vykdant PHARE “Dvynių” projektą “ Profesinės saugos ir sveikatos politikos stiprinimas”, buvo atlikta:

 1. Sukurta telematinė informacinė profesinės sveikatos sistema, kuri įgyvendinant ES teisės reikalavimus, suteikia galimybę keistis profesinės sveikatos ir saugos operatyvia informacija tarp valdymo institucijų ir darbdavių bei visuomenės.
 2. Ivyko eilė praktinių seminarų apmokant visuomenės sveikatos specialistus profesinės rizikos vertinimo bei cheminės rizikos vertinimo metodų.
 3. Parengtas potencialiai toksiškų pavojingų cheminių medžiagų registras, kuris leis
 4. turėti pilną informaciją apie šalies rinkoje egzistuojančias chemines toksines medžiagas ir jų valdymą.

 5. Parengtas profesinių ligų sąrašas ir valstybinis profesinių ligų registras, kurio paskirtis – rinkti, kaupti,apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos įstatymuose nurodytus duomenis.

2000-2001 metais Sveikatos apsaugos ministerija dalyvavo PSO Europos regiono biuro inicijuotame ir koordinuotame projekte ,,Būstas ir sveikata Europoje”.

Vykdoma valstybinė "Kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus mitybos gerinimo programa". Tęsiamas antras valstybinės programos etapas “Kūdikių ir vaikų mitybos gerinimo ir alimentarinių susirgimų mažinimas”. Tai padeda skatinti natūralų kūdikių maitinimą ir pasiekti, kad 40% kūdikių iki 4-6 mėn. būtų maitinami motinos pienu, bei remiantis programoje numatytų ir atliktų tyrimų duomenimis ir tarptautiniais reikalavimais buvo suformuota kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus mitybos politika Lietuvoje. Įrodyta, kad motinos pienu maitinami kūdikiai užauga sveikesni ir fiziškai stipresni.

Vykdoma UNICEF koordinuojama "Jodo ir sveikos mitybos programa”. Vykdant jodo profilaktiką, siekiama sumažinti gūžių paplitimą. Sukurta skydliaukės ligų, susijusių su jodo apykaitos sutrikimais, stebėjimo bei duomenų kaupimo sistema leis sumažinti jodo trūkumo sukeltų sutrikimų paplitimą Lietuvos gyventojų tarpe bei likviduoti jodo trūkumą maiste.

Pradėta ir toliau tęsiama visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacija. Šiuo metu Lietuvoje vykdoma laboratorijų tinklo pertvarka: pagal Civilinio kodekso reikalavimus visuomenės sveikatos centrų filialams panaikintas juridinis statusas, apjungiant finansinį valdymą, sumažintas laboratorijų skaičius, palikta tik po vieną laboratoriją apskrityse. Tai suteikė galimybę racionaliau, efektyviau panaudoti lėšas, pagerinti visuomenės sveikatos centrų darbą. Ateityje numatoma palikti 5 akredituotas regionines laboratorijas.

Nacionalinės sveikatos informacinės sistemos plėtra bei tobulinimas yra viena prioritetinių sveikatos priežiūros reformos sričių. Sveikatos priežiūros sistema informacinių technologijų įdiegime atsilieka nuo kitų sričių. Dažniau kompiuteriai naudojami medicininėje technologijoje bei mokslinėse specializuotose programose. Parengtas ir artimiausiu metu bus patvirtintas Informacijos rinkimo ir apdorojimo sistemos pertvarkymo planas.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Siekiant įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių diegimo ir sveikatos ugdymo bei stiprinimo programas, parengtos ir patvirtintos pagrindinės sveikos gyvensenos nuostatas plėtojančios integralaus poveikio tabako kontrolės, alkoholio kontrolės, sveikatos propagandos ir kitos programos. Deja, nors ir parengtos programos, jų įgyvendinimas stringa dėl nepakankamų finansinių išteklių.

Valstybinės sveikatos propagandos programos priemonėms įgyvendinti per 5 metus buvo gauta 19,8 proc. sąmatoje patvirtintų lėšų, Valstybinė tabako kontrolės programa per pastaruosius 3 metus gavo apie 3 proc. sąmatoje patvirtintų lėšų. Dėl lėšų stygiaus ir netolygaus programų darbų finansavimo yra nepakankamas įgyvendinamų ugdymo priemonių efektyvumas (sveikatos ugdymas yr atolygus ir nuoseklus procesas, kurio rezultatų negalima pasiekti per pusmetį ar mėnesį, jei buvo planuojama dirbti ištisus metus ar dešimtmetį).

2001 metams alkoholinių gėrimų suvartojimo vienam šalies gyventojui sumažėjimo 2 procentais rodiklis buvo planuotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 metais nutarimu Nr. 212 (Žin., 1999, Nr. 21-603) patvirtintą Valstybės alkoholio kontrolės programą, kurią įgyvendinus numatoma per 12 metų alkoholio gėrimų vartojimą sumažinti 25 procentais, jeigu programos įgyvendinimui bus skiriamos planuotos lėšos. Alkoholio vartojimo ir pasekmių rodiklius pateikia Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės pirmo sekančių metų pusmečio pabaigoje, todėl alkoholio suvartojimo rodiklis už 2001 metus bus paskaičiuotas tik 2002 metų birželio - liepos mėnesį. Paskutiniais metais alkoholio gamybos išplėtimo bei įstatymais reglamentuotų suvaržymų alkoholio kontrolės srityje liberalizavimo pasėkoje alkoholinių gėrimų suvartojimas nemažėja. Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos ribose vykdomos veiklos alkoholio kontrolės srityje (sveikatos ugdymo priemonės, informacijos teikimas bei susirgimų paplitimo apskaita ir situacijos vertinimas, priklausomybių gydymo bei reabilitacijos institucijų tinklo plėtimas) vykdomų priemonių rezultate sumažėjo 100 000 gyventojų tenkančių pirmą kartą užregistruotų susirgimų alkoholine psichoze, išaugo gyventojų informuotumas, bei apsisprendimas keisti gyvenimo įpročius, to pasėkoje padidėjo gerai savo sveikatą vertinančių žmonių skaičius.

2001 m. buvo planuojama pasiekti, kad rūkančiųjų skaičius nedidėtų. 2001 metų suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių tyrimo duomenimis reguliariai rūko 34,9 proc. 18-24 metų vyrų ir 12,8 proc. moterų. Didžiausias reguliariai rūkančių vyrų skaičius nustatytas 35-44 metų amžiaus grupėje (56,9 proc.), o moterų – 25-34 metų amžiaus grupėje (18,9 proc.). Šiuo metu Lietuvos Respublikoje rūkančiųjų daugėja, kadangi šiai problemai spręsti neskiriama pakankamai lėšų ir nepritariama priemonėms, kuriomis galėtų būti mažinama tabako gaminių pasiūla. Vien gyventojų sveikatos palaikymo bei ugdymo priemonių vykdymas negali užtikrinti, kad tabako gaminių vartojimas mažėtų. Būtina vykdyti koordinuotą tarpžinybinę veiklą. 2001 metų sveikatos apsaugos ministerija aktyviai siekė derinti veiklą tabako kontrolės srityje pagal Europos Sąjungos veikiančias teisines nuostatas bei Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomas priemones, mažinant neigiamą rūkymo poveikį gyventojų sveikatai.

Lietuvos Sveikatos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr.VIII-833, viena iš pagrindinių nuostatų - skatinti natūralų kūdikių maitinimą ir pasiekti, kad 40% kūdikių iki 4-6 mėn. būtų maitinami motinos pienu. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 11 09 nutarimu Nr.1108 patvirtintoje “Kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus mitybos gerinimo” programoje numatytų ir atliktų tyrimų duomenimis (1993-1999 m.) Lietuvoje vidutiniškai natūralaus maitinimo paplitimas kasmet didėja apie 1-2 procentus ir realus jo siekimas yra maksimaliai 2 procentai per metus. Žindymo monitoringas atliekamas kas 3-5 metai (tyrimai buvo atliekami 1993m., 1996 ir 1999 m.). 2000 m. ir 2001 m. tokie tyrimai nebuvo atliekami, todėl konkrečių žindymo pakitimo duomenų neturime. Jeigu bus pritarta ir toliau bus vykdoma ir ši programa, žindymo paplitimo Lietuvoje tyrimai bus atlikti 2002-2003 m.

2001 m. liepos 10 d. priimtas Geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr.64-2327) įsigalios 2003 m. liepos 1 d. Šiuo metu įstatymo nustatyta tvarka rengiami įstatymo lydimieji teisės aktai. Už tiekiamo geriamojo vandens kokybę, jo programinę priežiūrą atsakingi vandens tiekėjai, valstybinę kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Valstybinio visuomenės sveikatos centro duomenimis (Statistinė ataskaitinė forma Nr.6 – sveikata. Metinė), mikrobiologinių rodiklių viešai tiekiamas geriamasis vanduo 2000 m. neatitiko 7,2 % iš 12164 tirtų bandinių, o preliminariais 2001 m. ataskaitos duomenimis – 12,8 % iš 9751 tirtų bandinių. Analizuojant patektų duomenų struktūrą, aiškiai matyti, kad rodikliai žymiai blogesni mažuosiuose (žinybiniuose) vandentiekiuose ir lemia gan aukštą mikrobiologinių rodiklių neatitikimą teisės aktų reikalavimams.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos apskričių, miestų, rajonų padalinių duomenimis, 2001 m. buvo atlikti 2428 mikrobiologinių rodiklių tyrimai, iš kurių 17,7 % neatitiko HN 24:1998 “Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra” reikalavimų. Kadangi Sveikatos apsaugos ministerija ir jos institucijos įstatymų nustatyta tvarka nėra įgaliotos vykdyti valstybinę kontrolę (reorganizavus kontrolės institucijas), todėl negali tiesiogiai įtakoti efektyvaus geriamojo vandens saugos ir kokybės blogėjimo priežasčių išaiškinimo bei jų pašalinimo.

Užkrečiamųjų ligų valstybės registro duomenimis 2001 metais Lietuvoje užregistruoti 12642 žarnyno užkrečiamųjų ligų ir maisto toksinių infekcijų atvejai. Susirgimų skaičius šiomis ligomis, palyginus su 2000 m. laikotarpiu, padaugėjo 6,6% (2000 m. buvo užregistruota 11850 atv.). Padaugėjo susirgimų salmoneliozėmis (15,36%), kampilobakterioze (27,8%), rotavirusiniu enteritu (54,2%), kitomis virusinėmis žarnyno infekcijomis (74,9%). Gyventojų sergamumas šigelioze sumažėjo 43,4%, sergamumas kitomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis išliko tame pačiame lygyje.2001 m. užregistruoti 745 bakterinių maisto toksinių infekcijų atvejai, t.y. 6,1% daugiau nei 2000 m. (702 atv.).

Sergamumų kai kuriais enteritais padidėjimą lėmė gerėjanti laboratorinė diagnostika, salmonelioze – užregistruoti 6 skaitlingi salmoneliozės protrūkiai.

2001 m. Lietuvoje buvo užregistruoti 44 ūmių žarnyno užkrečiamųjų ligų protrūkiai, tarp jų 17 salmoneliozės, 9 šigeliozės, 10 rotavirusinio enterito, 8 kitos etiologijos. 2000 m. buvo užregistruota 30 protrūkių (8 – salmoneliozės, 11 – šigeliozės, 1 – rotavirusinio enterito, 10 – kitos etiologijos).

Protrūkių skaičiaus padidėjimą 2001 m. lėmė neskaitlingi rotavirusinio enterito protrūkiai, kilę vaikų ikimokyklinėse įstaigose.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šio uždavinio įgyvendinimo neįvykdytų priemonių nėra.

13 programos 2 uždavinys - Įdiegti vieningus planavimo principus ir metodologijas, planuojant sveikatos priežiūros įstaigos veiklą ekstremalių situacijų atvejais.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Vykdant šį uždavinį, parengta nauja informacijos teikimo tvarka apie ekstremalias situacijas ir patvirtinta 2001 m. vasario 23 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 138 “Dėl informacijos apie ekstremalias situacijas ir užkrečiamąsias ligas teikimo tvarkos” (Žin., 2001, Nr. 22-738). ). Šis įsakymas nustatė informacijos apie ekstremalias situacijas teikimo tvarką. Vykdant šio įsakymo nuostatas, Ekstremalių sveikatai situacijų centras užtikrina nuolatinį informacijos priėmimą, analizę ir perdavimą SAM vadovybei, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms apie ekstremalias sveikatai situacijas. Surinkta informacija apie sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, atsakingus už skubios informacijos priėmimą ir perdavimą nedarbo, švenčių ir poilsio metu bei neatidėliotinų priemonių organizavimą ekstremalių situacijų atvejais.

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr.200 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą” (Žin., 2001, Nr.18-559) 3.2.2 ir 3.2.3 punktų nuostatas,  parengtas ir patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2001m. lapkričio 27d. įsakymas Nr.617 “Dėl valstybės medicinos materialinių išteklių atsargų tvarkymo”, kuriuo patvirtinti:

   • Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų priskyrimo ar nepriskyrimo valstybės rezervui, atsižvelgiant į šių atsargų saugojimo vietą, kriterijai;
   • Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimai.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, kylančios dėl biologinių medžiagų poveikio darbe, 2001 m. birželio 21 d. patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 80/353 Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai (Žin., 2001, Nr.56-1999).

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių ir po jų sekusių biologinio agento panaudojimo atvejų Jungtinėse Amerikos Valstijose, buvo parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 501 “Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių situacijų valdymo centro”, įsteigtas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centras ir patvirtinti jo nuostatai ( Žin., 2001, Nr. 85-2992). Tai yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organas, kuris valstybės lygiu koordinuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą darbui ekstremalių sveikatai situacijų atvejais bei veiklą joms įvykus.

Parengtas sveikatos apsaugos ministro 2001 lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 603 “Dėl užkrečiamųjų ligų židinio, atsiradusio panaudojus biologinį agentą, lokalizavimo ir likvidavimo”. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2001 m. spalio 19 d. įsakymu Nr.49 “Dėl ekstremalių situacijų valdymo grupės sudarymo” sudaryta valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos Ekstremalių situacijų valdymo grupė, Užkrečiamųjų ligų epideminių situacijų valdymo grupė, Cheminių ekstremalių situacijų valdymo grupė.

Laiku taikytos priešepideminės priemonės bei kontrolė leido lokalizuoti ir sunaikinti juodligės židinį Lietuvoje (iš vieno tiriamojo bandinio buvo išskirtas juodligės sukėlėjas). Nuo 2001 spalio 12 d. gauti 163 pranešimai apie įtartus biologinio agento panaudojimo atvejus Lietuvoje, visi jie ištirti bakteriologiškai.

Prevencinė veikla vykdoma bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija, Civilinės saugos departamentu, organizuojami mokymo kursai, renginiai, seminarai, pratybos. Ekstremalių sveikatai situacijų prevencijos ir valdymo programa įgyvendinama pastoviai.

Parengti teisės aktų projektai:

1. HN 57-1995 “Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas cheminio užteršimo atvejais” keitimo projektas.

2. Sveikatos apsaugos ministerijos civilinės parengties ekstremaliomis situacijomis plano projektas.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos ekstremaliomis situacijomis plano rengimo rekomendacijų projektas.

4. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos veiklos ekstremaliomis situacijomis plano rengimo rekomendacijų projektas.

 1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis situacijomis vystymo koncepcijos projektas.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų strateginio veiklos plano priemonių nėra.

13 programos 3 uždavinys - įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros strategiją.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. 941 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 66-2418), parengtas ir 2001 m. gruodžio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.686 patvirtintas Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimo 2002-2004 metų priemonių planas, kuriame numatytos konkrečios visuomenės sveikatos priežiūros vystymo kryptys ir priemonės, konkretūs vykdytojai bei terminai. Priemonių plane numatyta sveikatos informacijos ir žinių plėtojimas, kuris leis pasiekti, kad sveikos gyvensenos įgūdžių mokymas taptų visų švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos dalimi, padidinti sveikatos sąjungininkų ir rėmėjų skaičių, pagerinti sveikatos stiprinimo veiklos koordinavimą valstybės ir savivaldybių lygiu. Plane numatytos greito reagavimo į grėsmę visuomenės sveikatai priemonės. Pagerės užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė, ekstremalių situacijų valdymas, neinfekcinių ligų prevencija, bus tobulinama visuomenės sveikatos priežiūros vadyba, kas leis suformuoti visuomenės sveikatos ekonominį mechanizmą, pagerės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinis pasirengimas, bus plėtojami moksliniai tyrimai.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

2001 metais buvo vykdomi moksliniai tyrimai: Darbo aplinkos ir darbuotojų bioterpių užterštumo kancerogeninėmis medžiagomis tyrimai ir profesinės rizikos įvertinimas Lietuvos įmonėse; Kaulų - raumenų sistemos pažeidimai tarp dirbančiųjų su vibraciją generuojančiais įrengimais; Darbo aplinkos užterštumo cheminės dezinfekcijos medžiagomis poveikio darbuotojų sveikatai įvertinimas Lietuvos ligoninėse; Įmonių darbuotojų darbingumo galimybių įvertinimas ir profesinių ligų paplitimas Lietuvoje, Vilniaus miesto visuomeninio transporto vairuotojų darbo sąlygų ir sveikatos būklės įvertinimas; Gydymas antimikrobiniais vaistais ir mikrobiologinių tyrimų organizavimas Lietuvos poliklinikose; Imunocitocheminių metodų diagnostinių ir prognostinių galimybių įvertinimas, nustatant CMV infekciją; XI - XII klasių moksleivių mokymosi krūviai ir sveikata; Aplinkos cheminio užterštumo policikliniais aromatiniais angliavandeniliais ir švinu biologinio poveikio miesto gyventojams studija.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Iš viso ataskaitiniais metais buvo numatyta paskelbti 15 mokslinių publikacijų recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, paskelbta 26 t.y. 73 % daugiau nei planuota.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų strateginio veiklos plano priemonių nėra.

14 PROGRAMA. Gyventojų sergamumo ir mirtingumo mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas ir modernizavimas. Jai skirti asignavimai – 13134,0 tūkst. Lt. (planas - 13183,0 tūkst. Lt.).

14 programos tikslai:

1. Mažinti gyventojų mirtingumą ir ilginti vidutinę gyvenimo trukmę.

2. Gerinti sveikatos santykių teisumą, susijusį su lygiomis galimybėmis kiekvienam šalies gyventojui siekti geresnės sveikatos.

3. Suaktyvinti atskirų individų dalyvavimą, formuojant sveikatos politiką.

14 programos 1 uždavinys - sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo užkrečiamų ligų.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Vykdant LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 543 ‘Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valstybinės strategijos priemonių plano patvirtinimo” ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 312 “Dėl darbo grupės užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės programos projektui parengti” buvo parengti Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės ekstremalių situacijų atvejais programos dalių projektai:

  • Trichineliozės epidemiologinė priežiūra ir kontrolė.
  • Erkinio encefalito ir Laimo ligos epidemiologinė priežiūra ir kontrolė.
  • Nacionalinė hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros sistema.
  • Pasiutligės profilaktika.

Įgyvendinant Valstybinę lytiškai plintančių ligų profilaktikos programą, tobulinta chlamidijų ir sifilio laboratorinė diagnostika, Herpes genitalis laboratorinė diagnostika, parengtos metodinės rekomendacijos LPL diagnostikai, gydymui ir profilaktikai.

2001 m. vykdant Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programą, buvo organizuoti tobulinimosi kursai 400 bendrosios praktikos gydytojų ir 250 bendruomenės slaugytojų TBC profilaktikos ir kontrolės klausimais, buvo tobulinami mikobakteriologinių laboratorijų darbuotojai, TBC registro darbuotojai, gydytojai ftiziatrai. Atspausdintos ir padaugintos TBC registravimo formos. 2001m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196 vykdomos Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programos parengimas ir pateikimas tvirtinti valstybine perkeltas iš 2001 m I ketvirčio į 2002 m. I ketvirtį.

2001 m. įgyvendinant AIDS profilaktikos ir kontrolės programą, buvo organizuota ir vykdyta ŽIV infekuotų ir AIDS sergančių asmenų dispanserinė sveikatos priežiūra, efektyvus žyminių infekcijų ir LPL gydymas, ŽIV infekuotų asmenų antivirusinės terapijos monitoringas, antros kartos ŽIV – AIDS stebėjimas remiantis PSO rekomendacijomis. 2001m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196 vykdomos AIDS profilaktikos ir kontrolės programos parengimas ir pateikimas tvirtinti valstybine perkeltas iš 2001 m III ketvirčio į 2002 m. III ketvirtį.

Įgyvendinant Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, buvo nupirkti imunobiologiniai preparatai bei švirkštai, organizuota akcija, kurios metu Lietuvos gyventojai buvo informuojami apie erkinį encefalitą, profilaktikos priemones bei sudarytos palankio sąlygos pasiskiepyti. 2001 metais vykdytas projektas “Hepatito B prevencija paauglių tarpe”, projekto pagrindinis tikslas buvo informuoti paauglius ir jų tėvus apie hepatitą B ir profilaktikos priemones ir sudaryti palankias sąlygas pasiskiepyti nuo hepatito B. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.661 “Dėl epidemiologinės poliomielito priežiūros Lietuvos Respublikoje” asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms pavesta tęsti poliomielito epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Siekiant užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugos nuo žmogaus imunodeficito viruso infekcijos poveikio priemonių įgyvendinimą, minimizuoti ŽIV/AIDS epidemijos medicininį, socialinį, ekonominį, psichologinį ir kitą poveikį šalies gyventojų sveikatai ir socialiniam gyvenimui, buvo vykdomi Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros bei kontrolės, 95/1729/EB; 96/647/EB; 91/317/EEB (AIDS profilaktika ir kontrolė); organizuojant Valstybinės AIDS profilaktikos ir kontrolės programos valdymą ir priemonių įgyvendinimą, administruojant programos priemonių vykdymą visoje Lietuvos teritorijoje.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

,,NO-TB BALTIC TUBERCULOSIS” 1999-2001 projekto pasekoje Lietuvoje 3 pilotiniuose rajonuose (Kelmės, Kaišiadorių, Varėnos) buvo įgyvendinta DOTS - Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduota tuberkulioze sergančiųjų gydymo strategija. Reorganizuojamas tuberkuliozės laboratorijų tinklas, mažinamas laboratorijų skaičius, įkurta 14 šiuolaikinių tuberkuliozės mikroskopijos centrų atsparių tuberkuliozės sukėlėjo formų nustatymui.

Siekiant užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje darbo grupėje dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės Baltijos jūros regione 2001 buvo sudarytos penkios darbo grupės:

 1. ,, Atsparumas antimikrobiniams vaistams ir hospitalinės infekcijos”.

Šios darbo grupės projektais numatoma:

 • prisijungti prie Europos Sąjungoje veikiančios atsparių mikroorganizmų stebėjimo programos, kartu tobulinant mikrobiologinę diagnostiką ir steigiant ,,Referens” laboratoriją;
 • diegti kliniškai ir epidemiologiškai svarbių hospitalinių infekcijų stebėjimo sistemą;
 • diegti moksliniais tyrimais pagrįstą hospitalinių infekcijų valdymą;
 • tobulinti specialistų ikidiplominį ir podiplominį mokymą.
 1. ,,AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų prevencija”.

Šios darbo grupės projektais numatoma:

 • vaistų prieinamumo gerinimas, neleidžiant plisti ŽIV virusui iš motinos vaikui;

narkotikų vartojimo kalėjimuose žalos mažinimą;

narkomanijos pagalbos prieinamumo gerinimas ir tinklo (network)
įkūrimas - "žemo slenksčio" veikla (low threshold activities);

lytiškai plintančių infekcijų prevencijos tinklo plėtimas;

jaunimo centrų tinklo Lietuvoje plėtimas.

 1. ,,Epidemiologinė priežiūra ir vakcinacija”.

Šios darbo grupės projektais numatoma:

 • Epidemiologinių duomenų rinkimą,vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą pagal WHO/EU standartus ir definicijas;

 Sukurti skubią informacinę sistemą užkrečiamųjų ligų tarptautiniai kontrolei Baltijos jūros regione vykdyti;

Visiems prieinamą vakcinaciją, vykdant nacionalines imunoprofilaktikos programas;

 1. ,,Tuberkuliozė”.

Šios darbo grupės projektais numatoma:

 • Toliau diegti tiesiogiai stebimo ir kontroliuojamo tuberkuliozės gydymo modelį (DOTS), kurį rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir tarptautinė kovos su tuberkulioze ir plaučių ligomis unija (IUATLD).
 • Sukurti PSO ir IUATLD rekomenduotą registracijos sistemą, sustiprinti bakteriologinę diagnostiką ir skreplių mikroskopiją, diegti visoje šalyje tiesiogiai stebimą gydymą, kuris turi būti nemokamas.
 1. ,,Pirminė sveikatos priežiūra”.

Šios darbo grupės projektais numatoma:

 • Tęsti Pirminės sveikatos priežiūros raidą, akcentuojant užkrečiamųjų ligų priežiūrą bei stebėjimą;

 • Vykdyti gripo imunizaciją pirminėje sveikatos priežiūroje kaimo grandyje.
 • Vykdyti viršutinių kvėpavimo takų infekcijų monitoringą, siekiant pagerinti infekcinių ligų kontrolę.

Ministrų Tarybos ir Šiaurės visuomenės sveikatos institutų 1998-2001„Infekcinių ligų kontrolė Barenco ir Baltijos jūros regione” projekto metu kaip ir kasmet buvo organizuojami tarptautiniai epidemiologijos kursai, kurių metu apmokyti 63 Lietuvos gydytojai. Pagal minėtą projektą Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro registras bei visuomenės sveikatos centrų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriai buvo aprūpinti kompiuterine įranga duomenų apie užkrečiamąsias ligas pasikeitimui šalyje sisteminimui.

Bendradarbiaujant su JT Vystymo programa, Jungtinių Amerikos Valstijų pagalbos programa, NVO ir kitomis institucijomis, plečiamas Baltijos regiono ŽIV/AIDS informacinis tinklas, plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas su regiono šalių institucijomis kuriant elektroninius biuletenius, žurnalus ir kt.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Strateginiame veiklos plane numatytų vertinimo kriterijų palyginimas bus atliekamas gavus oficialius 2001 metų statistinius duomenis apie vidutinę gyvenimo trukmę bei sergamumą užkrečiamomis ligomis.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų strateginio veiklos plano priemonių nėra.

14 programos 2 uždavinys - sumažinti gyventojų sergamumą, invalidumą ir mirtingumą nuo neinfekcinių ligų.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Įgyvendinant Valstybinę psichikos ligų profilaktikos programą, buvo siekiama ligotumo psichikos ligomis bei savižudybių skaičiaus mažinimo; pirminės psichikos sveikatos priežiūros plėtojimo ir visuomeninės psichikos sveikatos stiprinimo. Buvo tobulinama įstatyminė bazė bei vykdomas statistikos ir epidemiologijos duomenų kaupimas ir analizė.

Parengtas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektas, suderinant jį su Civiliniu kodeksu ir 2001 liepos 5 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Seime nutarimu Nr. IX-429.

Parengti pavyzdiniai savivaldybių narkotikų kontrolės komisijos nuostatai ir pateikti derinimui Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai.

Parengtas Nacionalinės savižudybių prevencijos strategijos projektas, kuriam pritarė Valstybinė psichikos sveikatos komisija ir Sveikatos apsaugos ministerijos kolegija.

Įgyvendinant Valstybinę širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programą, surinkti duomenys ir palyginti su Europos šalių duomenimis apie sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, išanalizuoti, parengti kraujagyslių ir širdies ligų registro duomenys perdavimui į statistikos analizės programas, kliniškai stacionare ištirta 300 ligonių, sergančių ūmiais koronariniais sindromais, ambulatoriškai gydyta 300 ligonių hipolipidiniais vaistais, ambulatoriškai kontroliuota lipidemija ir kraujo krešėjimas, sukurta duomenų bazės kompiuterinė programa.

Vykdant Valstybinę traumatizmo profilaktikos programą, surinkta medžiaga apie traumatizmą žurnalams “Sveikatos mokslai” Nr.3-4 ir “Sveikatos aplinka”, organizuota Respublikinė konferencija “Traumatizmo profilaktika” bei išleisti 2 leidiniai konferencijos tematika.

Medicinos pagalbos motinai ir vaikui programos parengimas 2001 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196 perkeltas į 2002 m. IV ketvirtį.

Vykdant Burnos sveikatos programos vaikų dantų ėduonies profilaktikos paprogramę, išleisti metodiniai leidiniai “Sveiki pieniniai dantys - sveikas vaikas”, “Mitybos vaidmuo karieso profilaktikai”, “Fluoro kiekis Vakarų Lietuvoje ir vaikų dantų ėduonies profilaktika”, “Pirmųjų nuolatinių dantų dygimas ir priežiūra”. Parengtos ir išleistos mokymo – metodinės priemonės gydytojams stomatologams “Pieninių dantų ligų profilaktikos ir gydymo ypatybės”. Ištirtas stomatologinės baimės paplitimas ir ją lemiantys faktoriai 12-15 metų Vilniaus miesto moksleivių tarpe, apmokyti 500 Vilniaus moksleivių burnos higienos ir kitų karieso profilaktikos metodų. Pravestos konferencijos vaikų dantų ėduonies profilaktikos klausimais Vilnius apskrities vaikų darželių auklėtojams ir gydytojams stomatologams ir Kauno miesto ir apskrities pedagogams ir gydytojams. Išleistas leidinys “Ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų ėduonies profilaktika”. Vykdomas ankstyvojo dantų ėduonies rizikos veiksnių išaiškinimas ir profilaktika, tęsiama ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų ėduonies profilaktikos programa Kauno miesto vaikų ugdymo įstaigose, vykdoma perinatalinė vaikų dantų ėduonies profilaktika, atliktas moksleivių dantų ėduonies paplitimo ir intensyvumo tyrimas, paruoštos ir išleistos vaizdinės priemonės: lipdukai, lankstinukai.

Vykdant Valstybinę sutrikusio vystymosi vaikų sveikatos programą, parengtas ankstyvosios reabilitacijos tarnybų tinklo modelis, parašytas mokslinis darbas “Kompleksinės pagalbos poveikis vaikams su raidos sutrikimais visuomenėje”, pravesta tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Vaikų psichinė sveikata”.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Gautų rezultatų apie mirtingumą nuo išeminės širdies ligos bei sergamumą psichinėmis ligomis palyginimas su numatytais strateginiame veiklos plane bus atliktas gavus oficialius 2001 metų statistinius duomenis.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų strateginio veiklos plano priemonių nėra.

14 programos 3 uždavinys - sudaryti sąlygas invalidų ir žmonių sergančių chroninėmis ligomis gyvenimo kokybei gerinti, diegiant į praktiką naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Vykdant NAPP teisės derinimo priemonių planą, parengtas ir 2001 m. birželio 28 d. priimtas LR slaugos praktikos įstatymas Nr. IX-413. Šis įstatymas nustato slaugos praktikos teisinius pagrindus, slaugytojų teises ir pareigas. Taip pat sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti 6 minėtą įstatymą įgyvendinantys teisės aktai: SAM 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.511 ,,Dėl bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo”, SAM 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.512 ,,Dėl slaugytojų profesinio tobulinimo, privalomo bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų licencijų ir sertifikatų (kai jie privalomi) perregistravimo ar galiojimo atnaujinimo tvarkos ir masto nustatymo”, SAM 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.513 ,,Dėl slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, SAM 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.514 ,,Dėl slaugos paslaugų, kurioms teikti yra būtina licencija, sąrašo tvirtinimo”, SAM 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.515 ,,Dėl slaugos paslaugų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo”, SAM 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.516 ,,Dėl slaugos paslaugų, kurioms teikti būtinas sertifikatas, sąrašo tvirtinimo”.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Vykdomas Health & Care Tech grupės bei Švedijos Eksporto Tarybos projektas ,,Pilni techniniai sprendimai sveikatos apsaugai, informacinėmis technologijomis paremtas mokymas, orientuotas į darbo procesą” 2001-2002, kurio pirmojoje dalyje ,,pilotine”sveikatos priežiūros įstaiga pasirinkta Panevėžio ligoninė.

Vykdant Audinių ir organų donorystės propagavimo programą, parengta ir vykdoma Nacionalinio organų transplantacijos biuro veiklos viešinimo programa: NOTB veikla viešinta žiniasklaidoje, dalyvauta radijo laidose; Žmogaus audinių ir organų donorų ir recipientų registro funkcionavimui vykdyta donorų kortelių gamyba ir kt.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

15 PROGRAMA. Sveikatos sistemos priežiūra. Jai skirti asignavimai – 82060,3 tūkst. Lt. (planas – 89650,0 tūkst. Lt.).

15 programos tikslai:

1. Tobulinti sveikatos sistemos valdymą, racionalizuoti sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.

2. Išdėstyti efektyviai ir racionaliai paslaugas, koncentruoti aukštų technologijų brangią specializuotą medicinos pagalbą universitetinėse ir regioninėse ligoninėse.

15 programos 1 uždavinys– suformuoti efektyvią apskričių ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų sistemą.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001 m. pateikta tvirtinti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nauja sudėtis ir jos pakeitimai:

1. Patvirtinta 2001 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 299 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 101 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėties patvirtinimo" dalinio pakeitimo (Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.03.21, Nr.: 24, Publikacijos Nr.: 796).

2. Patvirtinta 2001 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 694 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 101 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėties patvirtinimo" dalinio pakeitimo (Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.06.15, Nr.: 51, Publikacijos Nr.: 1776)

3. Patvirtinta 2001 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1138 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 101 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėties patvirtinimo" dalinio pakeitimo (Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.09.26, Nr.: 82, Publikacijos Nr.: 2863)

Pirminės sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos finansavimo tvarka bus parengta patvirtinus Greitosios medicinos pagalbos koncepciją, kurios parengimas 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196 perkeltas į 2002 m. I ketvirtį.

2001 m. buvo parengtas ir derinamas su kitomis žinybomis apdraustųjų valstybės lėšomis įmokų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą nustatymo metodikos projektas. 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196 jos parengimas ir patvirtinimas perkeltas į 2002 m. II ketvirtį.

2001 m. birželio 6 d. Sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. 33-25-279 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pateikė projektą ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtros principinių nuostatų”. Suformuoti apskrityse ir savivaldybėse asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo koncepciją problematiška, kadangi vėluoja regioninio valdymo reforma.

2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196 sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo priemonių plano parengimas ir patvirtinimas perkeltas į 2002 m. I ketvirtį.

Buvo vykdomos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (pagal Nacionalinę ACQUIS priėmimo programą – NAPP) sustiprinimo priemonės: įteigtos 2 kompiuterinės darbo vietos, sudarytos galimybės naudotis internetu ir prieiti prie ES duomenų bazės, sukurtas tarnybos internetinis puslapis, įsigyta medicinos prietaisų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 ,,Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo”, įgyvendinimas 2001 metais:

  1. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas 1,4,14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 29, 47 straipsnių bei V skyriaus pakeitimo ir X skyriaus pripažinimo netekusiu galios suderintas su Civiliniu kodeksu ir patvirtintas 2001 m. liepos 5 d. Nr. IX-429;
  2. Įstatymo, reglamentuojančio fizinio asmens gimimo momento konstatavimo kriterijus ir tvarką, projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 26 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (Projekto Nr.IXP-830);
  3. Norinčių susituokti asmenų sveikatos dokumento forma, patvirtinta 2001 m. birželio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 328;
  4. Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju, sąrašas patvirtintas 2001 m. liepos 17 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 386;
  5. Medicininių kontraindikacijų, neleidžiančių tapti įvaikintojais, sąrašas, patvirtintas 2001 m. liepos 24 d. sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 404/96;
  6. Sveikatos pažymėjimo, kurį turi pateikti asmuo, norintis tapti vaiko globėju(rūpintoju) forma, patvirtinta 2001 m. birželio 19 d. sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 349/79;
  7. Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (Projekto Nr.IXP – 845);
  8. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 4, 5, 7, 17, 20, 22, 25, 28, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 21, 26, 29, 90, 36, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (Projekto Nr.IXP – 849), buvo grąžintas ir šiuo metu yra tobulinamas;
  9. Sveikatos sistemos įstatymo 22, 88 straipsnių pakeitimo ir 89, 90, 91, 93 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (Projekto Nr. IXP – 794), buvo grąžintas ir šiuo metu yra tobulinamas;
  10. Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (Projekto Nr. IXP – 796), buvo grąžintas ir šiuo metu yra tobulinamas;
  11. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui (Projekto Nr. IXP – 795), buvo grąžintas ir šiuo metu yra tobulinamas;
  12. Parengta ir 2001 m. lapkričios 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1400 patvirtinta Pažymėjimų apie vaiko gimimą išdavimo tvarka.

Parengti pasiūlymai savivaldybėms dėl joms priklausančių įmonių privatizavimo ir 2001 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 31-25-145 pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Sudaryta ir 2001 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 31-27-643 pateiktas Valstybės įmonei Valstybės turto fondui valstybės kontroliuojamų vaistinių, kitų sveikatos sistemos privatizuotinų įmonių bei įstaigų sąrašas.

Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl kreditorinio įsiskolinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir vaistinėms grąžinimo tvarkos patvirtinimo” projektas ir 2001 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 01-25-1043 pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM yra įgaliota 2001 – 2003 m. parengti programą ir apmokyti medicinos prietaisų gamintojus diegti direktyvų 90/385/EEB, 93/42/EEB, 98/79/EEB reikalavimus. Vykdant šią priemonę buvo surengti mokymo seminarai, pasinaudojant 2000 m. SEIL programos bei 2001 m. TAIEX programų lėšomis, parengta ir 2001 m. kovo 15 d. sveikatos apaugos ministro įsakymu Nr. 176 patvirtinta pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarka, kuri panaikino ankstesnę medicinos normą MN – 4 :1993 ,,Medicinos gaminiai. Aprobavimo tvarka”. Pagal naujai patvirtintą tvarką, Lietuvos medicinos prietaisų gamintojai ir įvežėjai, prieš teikiant į rinką medicinos gaminius, yra mokomi įsisavinti direktyvų reikalavimus. Pradėtas rengti EK dokumentų – rekomendacijų, susijusių su medicinos prietaisų direktyvų įgyvendinimu, paketas. Sustiprinant akredituotą medicinos prietaisų sertifikavimo centrą ,,Sertika”, praplečiant akreditavimo sritį pagal medicinos prietaisų direktyvų reikalavimus, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM rengia reikiamą dokumentaciją bei įrangą.

2001 m. vasario 8 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 101 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 ,,Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" ir ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 100:2001 ,,Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" patvirtinimo (Žin., 2001, Nr.15-467).

2001 m. gruodžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 679 dėl Lietuvos medicinos normos MN 102:2001 ,,In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas patvirtinimo ir dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 176 ,,Dėl pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkos keitimo” (Žin., 2002, Nr. 9-323).

Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei sutarties dėl laikino, neapmuitinto medicininės, chirurginės ir laboratorinės įrangos, naudojamos skolintinai ligoninėse ir kitose gydymo įstaigose diagnozavimui ir gydymui, importo ratifikavimo įstatymo projektas.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Nuo 2001 m. spalio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo 2001 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymas Nr. IX-413. Pagrindinė naujovė - iki 2003 m. spalio 1d. visi bendrąja slaugytojo praktika besiverčiantys slaugytojai turės įgyti bendrosios praktikos slaugytojo licencijas ir sertifikatus, o specialiąja slaugytojo praktika - akušerės, vaikų slaugytojos ir kt. - iki 2005 m.

Slaugos specialistai rengiami pagal naujas, atitinkančias užsienio šalių reikalavimus mokymo programas. Dabar slaugytojas - visiškai savarankiškas specialistas. Jų kompetencijai priklauso ligų prevencija, sveiko gyvenimo būdo propagavimas, rizikos veiksnių profilaktika, ne tik fizinė, bet ir psichinė bei socialinė pacientų priežiūra. Tai ir finansiškai efektyvu - slaugytojo teikiamos paslaugos gerokai pigesnės.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti Slaugos praktikos įstatymą įgyvendinantys teisės aktai :

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.511 ,,Dėl bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo”,

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.512 ,,Dėl slaugytojų profesinio tobulinimo, privalomo bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų licencijų ir sertifikatų (kai jie privalomi) perregistravimo ar galiojimo atnaujinimo tvarkos ir masto nustatymo”;

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.513 ,,Dėl slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.514 ,,Dėl slaugos paslaugų, kurioms teikti yra būtina licencija, sąrašo tvirtinimo” ;

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.515 ,,Dėl slaugos paslaugų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo”;

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.516 ,,Dėl slaugos paslaugų, kurioms teikti būtinas sertifikatas, sąrašo tvirtinimo”.

Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų vadovų 2001 m. rugpjūčio 24 d. bendru įsakymu Nr.449/254/108 patvirtinti “Minimalūs medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimai.” Šiuo dokumentu nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kurie privalo būti įgyvendinti laivuose, siekiant užtikrinti tinkamą medicinos pagalbos teikimą laivų įgulų nariams jūroje. Patvirtintuose reikalavimuose pateiktas būtinų medicinos atsargų sąrašas, nustatyta, kaip už medicinos pagalbą laivuose atsakingi asmenys turi pasiskirstyti pareigomis, kaip jie turi būti apmokomi, taip pat pateikiama laivo medicininių atsargų tikrinimo schema. Reikalavimai parengti vadovaujantis Europos Bendrijos Tarybos 1992 m. kovo 31 d. direktyva 92/29/EEB dėl minimalių saugos ir medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimų. Minimalūs medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimai bus taikomi nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

Sveikatos apsaugos ministerija, plėtojant informacinių technologijų vystymą bei diegimą: kuria, tvarko ir administruoja Valstybinį sveikatos priežiūros įstaigų registrą, atliko Valstybinio sveikatos priežiūros įstaigų registro ikiprojektinę informacinės sistemos analizę, parengė Registro projekto specifikacijos projektas (į registro duomenų bazę įrašyti 1166 licenciją gavusių/perregistravusių sveikatos priežiūros įstaigų duomenys); kuria, tvarko ir administruoja Medicinos gaminių registrą, atliko žinybinio Medicinos prietaisų registro ikiprojektinę informacinės sistemos analizę, parengė Registro projekto specifikacijos projektą (į registro duomenų bazę įrašyti 957 aprobuotų medicinos gaminių duomenys); tvarko ir administruoja Gydytojų medicinos praktikos licencijų registrą, pagal naujus poreikius modifikavo Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro duomenų bazės struktūrą, modifikavo programinę įrangą, reikalingą esantiems registro duomenų bazėje duomenims perkelti į pakeistos struktūros registro duomenų bazę (į registro duomenų bazę įrašyti duomenys 1210 gydytojų licencijavimo ir sertifikavimo bylų) ir kt.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

2001 m. birželio 6 d. Sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. 33-25-279 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui pateikė projektą ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtros principinių nuostatų”. Suformuoti apskrityse ir savivaldybėse asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo koncepciją problematiška, kadangi vėluoja regioninio valdymo reforma.

Gautų rezultatų apie privačia praktika užsiimančių gydytojų skaičiaus padidėjimą palyginimas su numatytais strateginiame veiklos plane bus atliktas gavus oficialius 2001 metų statistinius duomenis.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

15 programos 2 uždavinys– Detalizuoti sveikatos priežiūros paslaugas pagal ligų profilius, tobulinti sveikatos finansavimo modelį.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Įteisinti sveikatos priežiūros paslaugų lygiai : Privalomojo sveikatos draudimo tarybų metu buvo priimti ir 29 sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti asmens sveikatos priežiūros stacionaro detalizuotų gydymo profilių paslaugų teikimo bendrieji ir specialieji reikalavimai, reglamentuojantys paslaugų teikimą pagal paslaugos lygius. Šių teisės aktų pagrindu bus galima pereiti prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo ne pagal įstaigos lygį, o pagal paslaugų teikimo lygį.

Parengta detalizuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainų tvirtinimo tvarka: 2001 03 30 Privalomojo sveikatos draudimo taryba priėmė nutarimą Nr. 2/6 -1 "Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarkos" (Žin., 2001, Nr.30-996). Šiuo nutarimu patvirtintos stacionaro detalizuotų gydymo profilių kainos balais, kurie rodo teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų realius kaštus. Paslaugų kainos išreikštos balais rodo, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas negali užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų 100 proc. finansavimo. Ir toliau išlieka problema, kaip užtikrinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto mokesčių savalaikį pervedimą bei užtikrinti, kad dalis lėšų pervedamų iš biudžeto už valstybės lėšomis apdraustuosius tendencingai ne mažėtų, o išliktų tame pačiame įmokų mokėjimo dydyje. Nes priešingu atveju vis mažinamos įplaukos į PSDF biudžetą didina PSDF biudžeto kreditorinį įsiskolinimą, kas neleidžia užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei efektyvumo.

Rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų pataisas, įteisinančias galimybę pacientams papildomai susimokėti už paslaugas:

parengtas ir 2001 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.149 patvirtintos priemonės XI - 3 "Dėl valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą už apdraustąjį, draudžiamą valstybės lėšomis, nustatymo metodikos" projektas, kuris yra derinamas su kitomis žinybomis;

2001 m. lapkričio 9 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.584 sudarytos tarpžinybinės darbo grupės parengtas ,, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas", įgyvendinant 2001m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolo Nr.49 išrašo 10 punkto reikalavimą ,,Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas".

2001 metais buvo tęsiamas Nacionalinės vėžio kontrolės programos, Medicinos pagalbos motinai ir vaikui, Visuomenės sveikatos plėtros, Burnos sveikatos, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo, Kauno medicinos universiteto klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo, Lietuvos patologinės anatomijos tarnybos technikos renovacijos, Valstybinių sveikatos programų vystymo, Neinfekcinių ligų prevencijos programų įgyvendinimas. Panaudojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr.359 ,,Dėl Valstybės investicijų 2001-2003 metų programoje numatytų 2001 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus” (bei vėlesnėmis jo redakcijomis) patvirtintas lėšas, sveikatos priežiūros įstaigos aprūpintos modernia medicinos įranga. 2001 metais pradėtas sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas rentgenodiagnostine įranga, vykdant Radiologinės pagalbos optimizavimo Lietuvoje programą..

Kartu su aukštojo mokslo įstaigomis kasmet organizuojant mokymo, tobulinimosi išvažiuojamuosius ir vietinius kursus sveikatos priežiūros specialistams pagal patvirtintą specialybių sąrašą, Sveikatos apsaugos ministerija atliko sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo ir finansavimo analizę ir parengė sutartis dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo ir su tuo susijusių išlaidų padengimo 2001 metų sausio – gruodžio mėnesiais su Kauno medicinos universitetu, Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu bei bendradarbiavimo sutartis tarp Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos gydytojų sąjungos, Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto dėl medicinos praktika besiverčiančių gydytojų bei gydytojų stomatologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo.

Naujos sutarčių sudarymo tarp teritorinių ligonių kasų ir privačių bei viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos parengimas 2001 m. spalio 4 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1196 buvo perkeltas į 2002 m. III ketvirtį.

Kadangi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija tvirtina pavyzdinius nuostatus (LNSS valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų pavyzdiniai nuostatai yra patvirtinti 2000 m. kovo 23 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu), Tipinių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų nuostatų parengimo buvo atsisakyta, suderinus su Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1156 perkėlė esamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarkos tobulinimo parengimą į 2002 m. II ketvirtį.

Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programos parengimas 2001 m. spalio 4 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1196, perkeltas į 2002 m. II ketvirtį, numatant parengti sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo koncepciją.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001 m. kovo 26 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 192 ,,Dėl užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų tvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.29-951).

2001 m. kovo 26 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 192 ,,Dėl užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų tvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.29-951).

2001 m. birželio 5 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 319 ,,Dėl užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.50-1761).

2001 m.lapkričio 23 d. sveikatos apsaugos ministro 2001-11-23 įsakymas Nr. 612/564/411 ,,Dėl geros laboratorinės praktikos principų bei geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 102-3643).

2001 m. birželio 5 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2001 m. birželio 5 d. Nr. 319 ,,Dėl užsienyje įgytos vaistininko profesijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo” ” (Žin., 2001, Nr.50-1761).

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Parengta sveikatos apsaugos sistemos ekonominė programa laikotarpiui iki stojimo į Europos Sąjungą, kuri integruota į bendrą šalies ekonominę programą.

Parengtas patologijos tyrimų teikimo ir apmokėjimo tvarkos projektas kartu su patologijos tyrimų vystymo programa, kuri sudaro sąlygas vystyti prevenciją ir efektyvią ligų diagnostiką.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis parengta išlaidų, tenkiančių sveikatos sistemos sektoriui priklausomai nuo BVP dinamikos analizė. Atlikta lėšų, tenkančių atskiriems valstybės sektoriams analizė bei jų dinamika priklausomai nuo BVP. Ši medžiaga buvo pateikta LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui, svarstant 2002m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Sveikatos apsaugos ministerijos biudžetus.

Metodiškai vadovauta asmens sveikatos priežiūros įstaigoms kokybės užtikrinimo veikloje, platinant informaciją sveikatos priežiūros kokybės klausimais, konsultuojant bei aprūpinant metodine medžiaga asmens sveikatos priežiūros įstaigas (2001m. gruodžio mėn. teorinio – praktinio seminaro “Kokybės sistemos diegimas sveikatos priežiūros įstaigose – sveikatinimo veiklos konkurencingumo pagrindas” metu 74 sveikatos priežiūros įstaigų, jų padalinių ir vidaus audito specialistai gavo metodinę medžiagą “Rekomendacijas kokybės vadybos sistemoms Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose”, skirtą 1998-10-06 Sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. 571 “Dėl lokalaus medicininio audito nuostatų” įgyvendinti).

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Uždavinys įgyvendintas – Privalomojo sveikatos draudimo tarybų metu buvo priimti ir 29 sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti asmens sveikatos priežiūros stacionaro detalizuotų gydymo profilių paslaugų teikimo bendrieji ir specialieji reikalavimai, reglamentuojantys paslaugų teikimą pagal paslaugos lygius. Uždavinio vykdymas yra tęstinis, ir toliau bus tęsiamas 2002 metais.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

15 programos 3 uždavinys – Įdiegti naujas medicinines technologijas sveikatos priežiūroje pagal planines investicines lėšas.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Buvo toliau įgyvendinama investicinė Pirminės sveikatos priežiūros programa, apskrityse vykdomas Lietuvos sveikatos projektas. 2001 metais, panaudojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr.359 ,,Dėl Valstybės investicijų 2001-2003 metų programoje numatytų 2001 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus” Pirminės sveikatos priežiūros programai patvirtintas lėšas, buvo tęsiamas šalies pirminės sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas medicinos įranga, transporto priemonėmis skirtomis bendrosios praktikos gydytojams. Įgyvendinant Lietuvos sveikatos projektą, keturiose apskrityse 2001 metais renovuoti ir aprūpinti įranga 85 Bendrosios praktikos gydytojų centrai, įsteigti 5 psichikos sveikatos centrai. Intensyviai vyko paruošiamasis darbas (duomenų kaupimas, analizė, tolesnių etapų detalizavimas ir pan.) tolesniam projekto įgyvendinimui.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

16. Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999 – 2003 metų programa jos įgyvendinimui skirti asignavimai – 406,7 tūkst. Lt. (planas – 500,0 tūkst. Lt.).

Programos tikslai:

 1. Siekti sumažinti jaunų žmonių, vartojančių narkotikus skaičių.
 2. Plėsti narkomanų ir ŽIV užsikrėtusių asmenų ilgalaikę medicininę ir socialinę reabilitaciją, įsteigti priklausomybės ligų centrus Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje suformuojant šių įstaigų tinklą.
 3. Sukurti narkotikų kontrolės teisinius mechanizmus bei tobulinti esamą teisinę bazę, kaip vieną svarbiausių užduočių, siekiant sumažinti narkotikų pasiūlą šalyje.

16 programos 1 uždavinys - vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje ir ugdymo įstaigose.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Vykdant programą buvo plėtojama sveikų mokyklų programa, remiami organizacijų parengti narkomanijos prevencijos ir narkomanų reabilitacijos projektai, organizuotas psichologinis-pedagoginis darbas su rizikos grupės vaikais ir jaunimu.

Narkomanijos prevencijos buvo vykdoma per masinės informacijos priemones (skelbti informaciniai straipsniai spaudoje, rengtos laidos per radiją, TV).

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Įgyvendinant ACQUIS programą narkotikų kontrolės srityje bei vykdydant Dvynių projektą LT00-JH-01 “Nelegalių narkotikų poreikio ir pasiūlos mažinimo pajėgumų stiprinimas”, 2001 m. spalio 24 d. sveikataos apsaugos ministro įsakymu Nr.567 „Dėl Nacionalinio narkotikų informacijos centro įkūrimo“ nuo 2001 m. lapkričio 1 d. įsteigtas Valstybiniame psichikos sveikatos centre Nacionalinį narkotikų informacijos centrą, finansuojamą iš Dvynių projekto.

2001 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Vyriausybė pritarė Lietuvos dalyvavimui Europos Tarybos (ET) Pompidou (Pompidu) grupėje, kovojančioje su piktnaudžiavimu narkotikais ir neteisėta narkotikų apyvarta bei pavedė Užsienio reikalų ministerijai informuoti ET generalinį sekretorių apie šį Lietuvos apsisprendimą. Tai pagerins Lietuvos tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su narkomanijos plitimu.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Uždavinio ir programos vykdymas yra nuolatinis. Gautų rezultatų palyginimas su numatytais programoje bus atliktas gavus oficialius 2001 m. statistinius duomenis.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Numatytos programoje priemonės įvykdytos.

16 programos 2 uždavinys - įsteigti priklausomybės ligų centrus Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Plėtojant paslaugas vaikams ir jaunimui, vartojantiems narkotikus, pradėjo veikti priklausomybės ligų centrai Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Vilniaus priklausomybės ligų centre atidarytas sergančiųjų narkomanija paauglių skyrius, mieste padidėjo abstinencijos gydymo vietų skaičius nuo 9 iki 24. Paruošti alkoholizmo ir narkomanijos gydymo ir medicininės reabilitacijos standartai, kurie šiuo metu svarstomi.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Atitinka Europos Sąjungos nuostatoms sukurti narkotikų poreikio mažinimo priemonių sistemą.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Pagalba vaikams ir jaunimui vartojantiems narkotikus ir sergantiems narkomanija dėl nepakankamo finansavimo dar nepakankamai prieinama pirminėje sveikatos priežiūroje ir stacionaruose, įskaitant medicininę reabilitaciją. Statistiniai duomenys apie 2001 m. mirčių skaičių dėl priklausomybės nuo narkotikų bus prieinami 2002 m. kovo mėn. Preliminariais Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis 2002 m. dėl narkotikų užregistruotos 47 mirtys (2000 m. –61). Nevisiškai pavyko sustabdyti 2001 m. ŽIV infekcijos plitimą tarp narkomanų (2000 m. 47, 2001 m. – 56).

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šio uždavinio įgyvendinimui neįvykdytų priemonių nėra.

16 programos 3 uždavinys - parengti sveikatos priežiūros įstatymų pakeitimus ir papildymus, užtikrinant priklausomybės ligonių sveikatos priežiūrą.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Atitinka ES nuostatoms sukurti narkotikų poreikio mažinimo priemonių sistemą bei teisės aktus narkotikų kontrolės srityje su ES reikalavimais.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Vykdant programą buvo rengiami teisės aktų projektai, nustatantys papildomus lėšų šaltinius ir kompensavimą už būtinuosius vaistus, kad būtų prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos vaikams ir jaunimui, vartojantiems narkotikus arba sergantiems narkomanija, pirminėje sveikatos priežiūros lygyje.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Sveikatos priežiūros įstatymų tobulinimas, užtikrinant priklausomybės ligonių sveikatos priežiūrą, leistų sumažinti komplikacijų bei mirčių skaičių dėl priklausomybės nuo narkotikų. Šio uždavinio vykdymas yra tęstinis, jo įgyvendinimas yra nuolat vykdomas. Problemos: nepakankamas tarpžinybinis bendradarbiavimas, vykdant formalizuotą veiklą, finansavimo trūkumas, organizuojant narkomaniją sergančiųjų sveikatas priežiūrą (neišspręstas narkomanų gydymo per ligonių kasas klausimas).

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

17 PROGRAMA. Nacionalinė vaistų politikos programa. Jos įgyvendinimui skirta – 1649,6 tūkst. Lt. (planas – 2376,0 tūkst. Lt.). Programą vykdo Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

17 programos tikslai:

1. Užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje būtų tik saugūs, kokybiški ir efektyvūs vaistai, atitinkantys ES šalyse taikomus reikalavimus.

2. Užtikrinti svarbiausių vaistų įperkamumą, skatinti racionalų vaistų vartojimą.

3. Tobulinti vaistų kompensavimo sistemą, siekiant, kad reikalingiausi vaistai būtų kompensuojami iš PSDF biudžeto lėšų.

17 programos 1 uždavinys - ES teisę farmacijos srityje perkelti į nacionalinę, atitinkamai pertvarkyti farmacijos įmonių veiklą, gerinti vaistų rinkos kontrolę.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Parengtas Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriam 2002 m. sausio 3 d. buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 466 patvirtino Lietuvos farmacijos pramonės tarptautinės integracijos programą ir jos įgyvendinimo priemones.

Išsiderėtas pereinamasis laikotarpis nuo 2004-01-01 iki 2007-01-01 vaistų, įregistruotų 2004-01-01, registravimo dokumentacijai peržiūrėti ir parengti pagal Acquis reikalavimus. Nuostata patvirtinta 2001 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 305 „Dėl LR derybinių pozicijų derybose dėl narystės ES patvirtinimo“. Pereinamojo laikotarpio išsiderėjimas sudarys sąlygas vietinei pramonei laipsniškai persitvarkyti pagal geros gamybos praktikos reikalavimus, o po to sutvarkyti vaistų registravimo bylas. Tai sumažins finansinę ir organizacinę įtampą farmacijos pramonės įmonėse, sudarys palankesnes sąlygas joms persitvarkyti pagal ES reikalavimus, sustiprins vietinę farmacijos pramonę, sudarys sąlygas Lietuvos farmacijos pramonei konkuruoti su užsienio vaistų gamintojais.

2001m. rugpjūčio 28 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 455 patvirtintas dažiklių, leidžiamų naudoti vaistų gamyboje sąrašas. Juo pilnai įteisintos ET78/25EEC direktyvos nuostatos.

2001 m. gruodžio 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 669 patvirtintos Bendrosios vaistinių preparatų registravimo taisyklės. Teisės aktu įteisintos Europos Tarybos ir Parlamento 2001-11-06 direktyvos 2001/83/EC ,,Dėl žmonėms skirtų vaistų Bendrijos kodekso“ nuostatos, reglamentuojančios vaistinių preparatų registravimą”.

Taisyklių įsigaliojimo terminai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos derybinėje pozicijoje derybose dėl narystės ES nustatytais terminais. Taisyklės įsigalioja 2004 m. sausio 1 d., išskyrus Europos Sąjungoje centralizuotu arba savitarpio pripažinimo būdu įregistruotus vaistinius preparatus, kuriems taisyklės taikomos nuo Taisyklių paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ (numatoma paskelbti sausio mėn. I pusėje). Preparatų, įregistruotų iki 2004 m. sausio 1 d., dokumentacijos sutvarkymui pagal taisykles, taikomas pereinamasis laikotarpis – nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2007 m. sausio 1 d. Visų Lietuvos Respublikoje registruotų preparatų registravimo bylos iki 2004 m. sausio 1 d. turi būti papildytos dokumentu, liudijančiu, kad preparato gamyba atitinka Europos Sąjungos nustatytus vaistų geros gamybos praktikos reikalavimus.

Parengti papildomi imunologinių vaistinių preparatų registravimo reikalavimai. Juos numatoma patvirtinti kaip Bendrųjų vaistinių preparatų registravimo taisyklių priedą 2002 m. sausio mėn.

2001 m. birželio 5 d. SAM įsakymu Nr. 319 patvirtinta užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo tvarka, parengta vadovaujantis ET 85/433/EEB direktyva.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Įgyvendinant Lietuvos farmacijos plėtros tarptautinę programą ir jos įgyvendinimo 2001-2003 m. priemonių planą bus sudarytos palankesnės teisinės ir ekonominės prielaidos vietinės farmacijos pramonės persitvarkymui. Kai vaistai bus gaminami pagal ES reikalavimus, padidės jų eksportas į ES ir kitas šalis, vietinėje rinkoje jie lengviau konkuruos su importuotais vaistais. Tikėtina, kad jie bus pigesni už importuotus, tokiu būdu pagerės gyventojų galimybės įsigyti vaistų

Patvirtintos Geros vaistų platinimo taisyklės sukuria teisinę bazę vaistų platinimo įmonių persitvarkymui pagal ES reikalavimus. Taileis užtikrinti saugų ir kokybišką vaisto kelią iki vartotojo.

Patvirtintas dažiklių, leidžiamų naudoti vaistų gamyboje sąrašas užtikrins dažiklių, atitinkančių ES reikalavimus, kokybę.

Nustatyta vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo tvarka sudarys sąlygas pagal ES reikalavimus vykdyti užsienyje įgyto aukštojo farmacijos išsimokslinimo pripažinimą.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

17 programos 2 uždavinys – užtikrinti vaistų prieinamumą.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas. Nacionalinės acquis priėmimo

programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001m. gegužės 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 308 patvirtinti Reikalavimai vaistų pakuotės ženklinimui ir informaciniam lapeliui Lietuvos Respublikoje. Jie parengti pagal ET92/27EEC direktyvą. Nereceptiniams vaistams šie reikalavimai taikomi jau dabar, receptiniams bus pradėti taikyti nuo 2003 m. sausio 1 d.

2001 m. sausio 18 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 27 patvirtintos vaistų reklamos taisyklės. Jos parengtos pagal ET92/28EC direktyvą. Įsakymu reglamentuota receptinių, nereceptinių, kompensuojamųjų vaistų reklamos, pavyzdžių teikimo specialistams, reklamos kontrolės tvarka.

Parengtas Vaistų išrašymo ir jų išdavimo/pardavimo vaistinėse taisyklių projektas, kurį planuojama papildyti vaistų paso taikymą reglamentuojančiomis nuostatomis. Projektą numatoma patvirtinti 2002 m. I ketvirtį.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Patvirtinti reikalavimai vaistų pakuotės ženklinimui ir informaciniam lapeliui yra neplaninis teisės aktas (nenumatytas TDPP). Patvirtinti reikalavimai vaistų pakuotės ženklinimui ir informaciniam lapeliui lietuvių kalba bus suprantami gyventojams, o tai skatins racionalų vaistų vartojimą.

Patvirtintos vaistų reklamos taisyklės uždraudžia receptinių vaistų reklamą per televiziją ir radiją, reglamentuoja vaistų reklamą kitomis priemonėmis. Tokiu būdu yra didinama reklamos teikimo kontrolė, gyventojai ir specialistai apsaugojami nuo klaidinančios ir neteisingos reklamos įtakos.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

17 programos 3 uždavinys – tobulinti vaistų kainodaros principus, skatinti vietinės farmacijos pramonės gamybą, gerinti farmacinių paslaugų kokybę.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

LRV 2001m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 466 patvirtinta Lietuvos farmacijos pramonės tarptautinės integracijos programa. Programoje numatytos priemonės, sudarančios teisines ir ekonomines sąlygas vietinei pramonei persitvarkyti pagal ES reikalavimus.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Patvirtintos Geros vaistų platinimo praktikos taisyklės (sveikatos apsaugos ministro 2001-06-05 įsakymas Nr. 320). Taisyklėmis įteisintos ES 92/25/EEC direktyvos nuostatos. Numatyta visuma priemonių, užtikrinančių kokybiškas vaistų platinimo paslaugas.

Vaistų kainodaros tvarka šiuo metu dar tikslinama, kadangi šios priemonės įvykdymas pagal Teisės derinimo priemonių planą numatytas 2002 m.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šio uždavinio įgyvendinimo neįvykdytų priemonių nėra.

17 programos 4 uždavinys - tobulinti vaistų kompensavimo sistemą, siekiant, kad reikalingiausi vaistai būtų kompensuojami iš PSDF biudžeto.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas. Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas.

Parengtas Ligų ir kompensuojamųjų vaistų ir Medicinos pagalbos priemonių sąrašų tikslinimo tvarkos, įteisinant ES 89/105/EEB direktyvos nuostatas, projektas.

Naujoji Ligų ir kompensuojamųjų vaistų ir Medicinos pagalbos priemonių sąrašų tikslinimo tvarka, įteisinanti 89/105/EEB direktyvos nuostatas nustato vaistų, ligų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus kriterijus, numato vaistų kompensavimo paraiškų svarstymą, įvertinant vaisto medicinines, ekonomines bei farmakoekonomines savybes. Numatoma, kad vadovaujantis naujai parengta tvarka visas paraiškos svarstymo laikotarpis neturėtų viršyti 80 dienų, kas sudarys sąlygas ligoniams greičiau gauti reikiamus vaistus ir laiku pradėti gydymą.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

18 PROGRAMA. Vaikų kaulų čiulpų transplantacijos programa. Jos įgyvendinimui skirti asignavimai – 338,3 tūkst. Lt. (planas – 400,0 tūkst. Lt.).

18 programos tikslas:

1. Persodinti vaikams, sergantiems kraujo vėžiu, kaulų čiulpus jų išgydymo tikslais.

18 programos uždavinys - įrengti operacinę vaikų kaulų čiulpų transplantacijai. Atlikti statybos remonto darbus ir įrengti vaikų kaulų čiulpų transplantacijos poskyrį, susidedantį iš 4 pilnos izoliacijos palatų su aktyvia ventiliacine sistema ir būtinomis pagalbinėmis patalpomis bei reikiama medicinine įranga.

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Kaulų čiulpų transplantacijos programos įgyvendinimas leido įdiegti į Lietuvos pediatrijos praktiką naują, modernų, pasaulinėje medicinos praktikoje standartizuotą ir ekonomiškai pasiteisinusį gydymo metodą. Kaulų čiulpų transplantacija sumažins onkohematologinęėmis ligomis sergančių vaikų mirtingumą, pagerins jų gyvenimo prognozę, sumažins jų gydymo kaštus. Prognozuojama, kad kaulų čiulpų transplantacijos įdiegimas sumažins vaikams mirtingumą dėl ūminės mieloleukozės 30-40% , aplastinės anemijos – 20-30% , išplitusių solidinių navikų 10-20% , imunodeficitinių ir medžiagų apykaitos ligų – 50-60% . Ši programa susijusi su kitomis vykdomomis programomis: Medicinos pagalbos motinai ir vaikui vystymo programa 1995 – 2002m., Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programa 1999 – 2002 m. ir kt.

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Programos uždavinys įvykdytas. Atlikti statybos-remonto darbai ir įrengtas vaikų kaulų čiulpų transpalantacijos poskyris, susidedantis iš 4 pilnos izoliacijos palatų su aktyvia ventiliacine sistema ir būtinomis pagalbinėmis patalpomis bei reikiama medicinine įranga.

Įvykdytos priemonės atitinka 2001 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 359 ,,Dėl Valstybės investicijų 2001-2003 m. programoje numatytų 2001 m. kapitalo investicijų pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus”.

Toliau programa bus tęsiama atliekant kaulų čiulpų transplantaciją vaikams pagal parodymus.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės

Šiam strateginio plano uždaviniui įgyvendinti neįvykdytų priemonių nėra.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Lietuvos sveikatos priežiūros sistema yra pagrįsta solidarumo principu, kuris įteisintas visuose strateginiuose sveikatos sektoriaus dokumentuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programa, o taip pat socialiniai pokyčiai, politinės ir ekonominės reformos integracijos į ES procese, įpareigoja sveikatos politikos strategus dar labiau susirūpinti Lietuvos žmonių sveikata, aktyviai ir kūrybiškai tęsti pradėtą sveikatos apsaugos reformą. Šiandien jau visi - ir Seimas, ir Vyriausybė, ir sveikatos priežiūros specialistai, ir visuomenė - supranta, kad investicija į sveikatą yra investicija į ekonominį ir socialinį valstybės suklestėjimą, investicija į ateitį.

Vykdant ir gilinant reformas, Lietuvos žmonėms turi būti garantuojama prieinama, savalaikė, saugi bei efektyvi sveikatos priežiūra, pagrįsta sveikatos draudimu. Pagrindinis sveikatos priežiūros sistemos tikslas – formuoti visuomenėje sveikos gyvensenos nuostatas, ilginti vidutinę gyvenimo trukmę, mažinti gyventojų mirtingumą, tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbą bei valdymą, vykdyti aktyvią infekcinių ligų, vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų profilaktiką, užkirsti kelią alkoholizmui, narkomanijai, užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje būtų tik saugūs, kokybiški ir efektyvūs, atitinkantys Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus, vaistai, o kompensuojamus vaistus gautų visi gyventojai, kuriems jie reikalingi.

Siekiant įgyvendinti sveikatos sektoriaus artimiausio laikotarpio strategijos tikslus, numatoma: koreguoti asmens sveikatos priežiūros strategiją ir taktiką, restruktūrizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pagrindinį dėmesį skiriant paslaugų prieinamumui ir kokybei; pirminėj sveikatos priežiūroje aiškios, tinkamai pagrįstos, apmokėjimo sistemos už paslaugas tobulinimas; maksimali Sveikatos apsaugos ministerijos įtaka kontroliuojant ligonių kasų piniginius srautus; tvarkyti vaistų politiką; investicinių programų vykdymas; visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos reorganizavimas, pagrindinį dėmesį skiriant ligų prevencijai.

Artimiausiais metais numatoma toliau vykdyti strateginio veiklos plano programas, aktyviai formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos priežiūros politiką. 2002 m. planuojama restruktūrizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, stiprinti bendrosios praktikos gydytojo instituciją, gerinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tobulinti vaistų ir medicinos priemonių kompensavimo tvarką, užtikrinti, kad visiems pacientams būtų prieinama būtinoji medicinos pagalba. Bus toliau vykdomos integracinės priemonės, tarptautinės programos, diegiant praktikoje naujas technologijos. 2002 metais planuojama parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės, AIDS profilaktikos ir kontrolės, vėžio profilaktikos ir kontrolės, informacinės sveikatos sistemos plėtros, motinos ir vaiko, nacionalinės vaistų politikos ir savižudybių prevencijos programų projektus.

Sveikatos apsaugos ministerija sieks, kad auganti šalies ekonomika tiesiogiai atitiktų sveikatos priežiūros finansavimo augimą.

Išorės ir vidaus veiksniai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos, įgyvendinant artimiausio laikotarpio prioritetus:

 • sveikatos apsauga nėra prioritetinė sritis;
 • nėra aiškios savanoriškojo sveikatos draudimo vystymosi koncepcijos;
 • valstybinei ligonių kasai nesuteikta teisė skolintis;
 • galiojančios paslaugų bazinės kainos neatitinka realių paslaugų teikimo sąnaudų;
 • senyvo amžiaus asmenų, kurių gydymas yra ženkliai brangesnis, skaičiaus didėjimas;
 • besitęsianti jaunų ir išsilavinusių asmenų migracijos tendencija;
 • nenustatyti įmokos dydžio už valstybės lėšomis draudžiamų asmenų apskaičiavimo kriterijai;
 • nesubalansuotas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas;
 • užsitęsęs vykdomos mokesčių reformos neigiamas poveikis privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamoms;
 • didėjančio atotrūkio tarp finansinių sveikatos priežiūros galimybių ir prisiimamų politinių įsipareigojimų dėl stojimo į Europos sąjungą pavojus, susijęs su laisvu asmenų judėjimu.;
 • vykstant valstybės valdymo reformai, mažėja centrinių valstybės valdymo institucijų galimybė koordinuoti ir daryti įtaką sprendžiant sveikatos priežiūros organizavimo klausimus, priskirtus savivaldos kompetencijai;
 • neparengtos ir nepatvirtintos gydymo metodikos;
 • nesukurtos informacinės sveikatos draudimo sistemos.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas