Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

 

Misija: Sukurti ir įgyvendinti efektyvią su Europos Sąjungos standartais suderintą socialinės paramos, socialinio draudimo bei darbo sistemą stiprinančią šalies gyventojų socialinį saugumą

Strateginiai tikslai:

 1. Padėti gyventojams integruotis į darbo rinką ir užtikrinti teisingus darbo santykius bei saugias darbo sąlygas;
 2. Vykdyti socialinės paramos sistemą bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją;
 3. Subalansuoti socialinio draudimo sistemą bei sudaryti sąlygas pensijų sistemos reformai;

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ MINISTERIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

1.1.Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Darbo rinkos profesinis mokymas ir konsultavimas, jaunimo darbinės veiklos galimybių išplėtimas bei socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – 978,9 tūkst. litų.

Programos tikslai:

1. Rengti socialinius darbuotojus užtikrinančius kokybiškų socialinių paslaugų teikimą jų gavėjams;

2. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo būdu padidinti jaunimo galimybes konkuruoti darbo rinkoje.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Organizuoti socialinių darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, koordinuoti jų atestavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

1.Organizuoti socialiniams darbuotojams kursus bei mokymus, įsigyti reikalingą metodinę medžiagą;

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Socialinių darbuotojų rengimo centre organizuoti tiksliniai mokymai 277 žmonėms (planuota 190):

 1. Mokymai VTAT darbuotojams (75 žm.);
 2. Mokymai socialinės srities įstaigų valstybės tarnautojams (125 žm.);
 3. Mokymai Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybų darbuotojams (22 žm.);
 4. Mokymai socialinės srities, viešųjų įstaigų ir psichinės sveikatos centrų darbuotojams (20 žm.);
 5. Mokymai socialinės paramos skyrių darbuotojams (19 žm.);
 6. Mokymai pabėgėlių socialinę integraciją kuruojančių organizacijų darbuotojams (16 žm.).

Programos uždavinys:

Vykdyti jaunimo profesinį informavimą ir orientavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

1.Profesiškai orientuoti bausmę atliekančius asmenis bei karius;

2. Teikti jaunimui atviro informavimo, įdarbinimo, konsultavimo, profesinio mokymo ir kitas paslaugas

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

1.Vykdant Vyriausybės 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1320 patvirtintų Valstybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo 2000-2001 metų programos „Jaunimas Lietuvai“ priemones „Finansuoti projektus skirtus bausmę atliekančių asmenų profesiniam orientavimui“ bei ,,Finansuoti projektus skirtus karių profesiniam orientavimui”:

Sukurtas specializuotas kilnojamas profesinio orientavimo centras Panevėžio moterų kalėjime bausmę atliekančių asmenų profesiniam orientavimui.

Sukurtos 4 mokymo programos (kiekvienos programos trukmė – 16-20 valandų):

 1. Profesinio kryptingumo formavimo ir pasitikėjimo savo galimybėmis stiprinimo programa;
 2. Psichologinių nuostatų į darbą ir profesinį mokymą koregavimo programa;
 3. Asmeninių galimybių ir vidinių rezervų atskleidimo programa;
 4. Neadaptyvaus elgesio įveikimo, nerimo, streso mažinimo programa.

Šiose programose dalyvavo 300 nuteistųjų (planuota 500 dalyvių, bet dalyvavusiems suteikta daugiau konsultavimo paslaugų negu planuota).

Po užsiėmimų atlikta apklaustųjų sociologinė apklausa pagal paruoštą anketą ,,Anketa asmenims, lankiusiems savęs pažinimo ir psichologinio švietimo grupę” apie vykdytų priemonių efektyvumą. Apklausoje dalyvavo 200 nuteistųjų. Apklausos rezultatai bus pateikti 2002 metų I ketvirtyje.

2001 m. lapkričio mėnesį Vilniaus Darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos patalpose įrengtas ir atidarytas karių profesinio orientavimo centras.

Karių profesinis orientavimas buvo vykdomas trimis etapais:

  1. Profesijos pasirinkimas ir darbo paieška (2 valandų grupinis užsiėmimas);

Šiuose grupiniuose užsiėmimuose (10-20 karių kiekviename) dalyvavo Lietuvos kariuomenės motorizuotoje pėstininkų brigadoje ,,Geležinis vilkas” bei Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione nuo 2001-10-01 iki 2002-02-01 tarnaujantys kariai). Šiuose užsiėmimuose dalyvaujantys kariai gavo specialiai paruoštą bukletą ,,Kaip pasirinkti profesiją? Kaip ieškoti darbo?”

Šiuose mokymuose 2001 metais dalyvavo 361 karys (planuota 500 dalyvių, bet dalyvavusiems suteikta daugiau konsultavimo paslaugų negu buvo planuota).

2. Individualios konsultacijos. Konsultavosi 6 kariai.

3. Savęs pažinimas ir profesinė karjera (8-16 valandų grupinis užsiėmimas).

Pravesti 2 grupiniai užsiėmimai: Lietuvos kariuomenės motorizuotoje pėstininkų brigadoje ,,Geležinis vilkas”, Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione.

2. Jaunimo darbo centro teikiamų atviro informavimo ir konsultavimo paslaugų skaičius, lyginant su 2000 metais, išaugo 14,2 proc. ir metų gale sudarė 36,8 tūkst. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas informacijos apie laisvas darbo vietas bei darbo pasiūlymus teikimui ir jaunimo verslui skatinti.

Kovo mėnesį pradėta teikti informacija apie priėmimą į valstybės tarnybą. Šiuo metu jaunimas naudojasi keturiais darbo paieškos šaltiniais: SIP kompiuteriais, internetu, skelbimais spaudoje bei informacija apie priėmimą į valstybės tarnybą.

Vasario mėnesį pradėjo funkcionuoti centro interneto svetainė.

Rugsėjo mėnesį su Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondu pasirašyta projektinė sutartis dėl 9600 eurų subsidijos ir pradėtas vykdyti pirmasis projekto etapas – kalbinis mainų dalyvių rengimas.

Jaunimo darbo centre naujai aprašyta 80 profesijų, parengti 2 nauji informaciniai stendai; pagaminti 2 nauji spaudiniai.

 • Jaunuolių pasinaudojusių laisvų darbo vietų paieškos, profesinio informavimo ir informacijos paieškos internete kompiuterinėmis programomis - 28614 (planuota 25000);
 • Jaunuolių gavusių individualias konsultacijas profesinio orientavimo, psichologinio konsultavimo ir darbo rinkos klausimais - 5351 (planuota 7000);
 • Jaunimo darbo klubai (užsiėmimų skaičius/dalyvių skaičius) – 91/1176 (planuota 40/600);
 • Psichologinis testavimas (užsiėmimų skaičius/dalyvių skaičius) – 16/245 (planuota 21/250);
 • Profesinio informavimo užsiėmimai (užsiėmimų skaičius/dalyvių skaičius) – 33/458 (planuota 31/400);
 • Internetinės darbo paieškos mokymai (užsiėmimų skaičius/dalyvių skaičius) – 30/258 (planuota 25/200);
 • Jaunuolių dalyvaujančių Talentų banko programoje skaičius – 465 (planuota 500);
 • Įdarbintų jaunų bedarbių skaičius – 318 (planuota 150);
 • Dalyvavusių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse – 521 (planuota 210).

1.2. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Nedarbo mažinimas – 1500 tūkst. litų

Programos tikslai:

Didinti gyventojų užimtumą rajonuose su aukštu nedarbo lygiu

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Skatinti vietines užimtumo iniciatyvas ir jas įgyvendinti

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Siekiant apibrėžti valstybės užimtumo ir darbo rinkos politikos strategiją, vidutinės trukmės prioritetinius tikslus bei veiksmus, kurių Vyriausybė, kitos valstybės valdymo institucijos numato imtis gyventojų užimtumui didinti 2001-05-08 nutarimu Nr. 529 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001 - 2004 metų programą. Tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinis dokumentas, kuriame Užimtumo programos struktūra, kryptys ir priemonės yra priderintos prie pagrindinių ES keturių strateginių užimtumo krypčių, nurodant pagrindines problemas užimtumo srityje, tikslus ir priemones jiems pasiekti. Svarbiausios užimtumo didinimo 2001 - 2004 metais programos kryptys yra darbo vietų plėtojimas (verslininkystės skatinimas), užimtumo rėmimo tobulinimas, prisitaikymo prie pokyčių didinimas, lygių galimybių darbo rinkoje didinimas ir užimtumo politikos integravimas.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo 2001-2004 metų programos priemones bei siekiant įteisinti vienodas moterų ir vyrų, auginančių mažamečius vaikus, teises į įstatymo nustatytą užimtumo rėmimą ir bedarbio pašalpą; praplėsti darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių grupes labiausiai pažeidžiamais asmenimis, tuo pačiu susiaurinant neracionaliai ir nepagrįstai išplėstas grupes; padidinti absolventų motyvaciją ieškoti darbo; pagerinti priešpensinio amžiaus bedarbių materialinį rėmimą, pratęsiant bedarbio pašalpos mokėjimo trukmę arba ją skiriant; užimtumui remti darbdaviams taikyti ekonominio skatinimo priemones (užimtumo rėmimo subsidijas); leisti racionaliau naudoti Užimtumo fondo lėšas, sukoncentruojant jas labiausiai paramos įsidarbinant reikalaujančių bedarbių užimtumui remti 2001-12-21 priimtas Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 161, 19, 201, 22 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.IX-687.

Siekiant išdėstyti patvirtintus užimtumo ir darbo rinkos politikos tikslus, kuriuos būtina pasiekti norint paspartinti šalies darbo rinkos pakeitimus, toliau tęsti užimtumo sistemos pertvarkymą Užimtumo strategijos tikslams įgyvendinti ir jos parengimą stojimui į Europos Sąjungą parengtas ir 2002-02-07 Vyriausybės nutarimu Nr.189 pritarta Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos Lietuvos užimtumo politikos prioritetų bendrojo vertinimo dokumentui (2002-02-12 pasirašytas).

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2001-07-26 įsakymu Nr. 100 padidinta teritorinių darbo biržų atsakomybė už padėtį darbo rinkoje kartu suteikiant joms daugiau savarankiškumo. Gerinant vietinės darbo rinkos funkcionavimą bei skatinant gyventojų užimtumą, sudarytos geresnės sąlygos operatyviai reaguoti į darbo rinkos pasikeitimus. Teritorinėms darbo biržoms suteikta teisė savarankiškai perskirstyti lėšas, skirtas atskiroms aktyvios darbo rinkos politikos programoms finansuoti, neviršijant šiems tikslams 2001 metams skirtos išlaidų sumos.

Siekiant maksimaliai užtikrinti norinčių įsidarbinti užsienyje Lietuvos Respublikos piliečių saugumą bei socialines garantijas Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2001-11-12 įsakymu Nr. 149 patvirtinta nauja Licencijų tarpininkauti dėl piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarka, kuri reglamentuoja licencijų išdavimą, atsisakymą jas išduoti, licencijų galiojimo sustabdymą bei galiojimo panaikinimą, taip pat licencijuojamos veiklos sąlygas.

Organizuojant ir vykdant vietinių užimtumo iniciatyvų darbo vietoms kurti projektų konkursus, atranką ir jų įgyvendinimo finansavimą:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-05-24 įsakymu Nr.67 patvirtinta Vietinių užimtumo iniciatyvų įgyvendinimo tvarka;

2001-06-27 pasirašyta su Respublikine darbo birža sutartis Nr. 01-06-27/61 dėl Nedarbo mažinimo programos įgyvendinimo įsisavinant programos lėšas vietinių užimtumo iniciatyvų projektams finansuoti.

Parengtas Vietinių užimtumo iniciatyvų 2002-2004 metais plėtros koncepcijos, kurios vienas iš svarbiausių uždavinių yra stiprinti gebėjimus rengti tokius projektus ir padidinti jiems skiriamų valstybės biudžeto lėšų naudojimo efektyvumą, projektas.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. posėdžio sprendimu (protokolo Nr.14, 39 klausimas) sudarė su Ignalinos rajono savivaldybe 2001-05-17 sutartį dėl Didžiasalio gyventojų užimtumo rėmimo programos priemonių. Pagal šią sutartį suteikta valstybės parama 4 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ir bendruomenės centro plėtros projekto, sudarančiam sąlygas socialinėje atskirtyje esančių asmenų darbiniam užimtumui didinti, įgyvendinimui. Bendruomenės centras už suteiktą paramą įsigijo žemės ūkio technikos. Šio centro plėtros projekto, kuris bus pilnai užbaigtas 2002 m. pavasarį, įgyvendinimas leis užsiimti darbine veikla didesniam asmenų skaičiui. Vasaros metu jame galės būti užimti 50-60 (2001 m. į centro veiklą įtraukta apie 30 asmenų), o žiemos 25-30 asmenų (2001 m. - 10-12 asmenų). Įgyvendinus vietinių užimtumo iniciatyvų projektus sukurta 11 darbo vietų, į kurias įdarbinti Didžiasalio ilgalaikiai bedarbiai.

Vykdant nedarbo mažinimo programą Lietuvos darbo birža didžiausio nedarbo regionuose (Druskininkų mieste, Akmenės, Pasvalio, Šakių, Jonavos, Šiaulių, Jurbarko, Pakruojo ir Širvintų rajonuose) realizavo Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Projektų pobūdis: 50 proc. – naujų paslaugų teikimo, 40 proc. – gamybos vystymo, 10 proc. – žemės ūkio paskirties projektai. Buvo realizuota 16 projektų, sukurta 151 nauja darbo vieta (planuota 60). Vienai darbo vietai vidutiniškai skirta– 8,2 tūkst. litų. Daugiau nei kas antras įdarbintas – socialinės pašalpos gavėjas.

1.3. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Gyvenimo lygio, gyventojų užimtumo, socialinio draudimo ir socialinės apsaugos Lietuvoje moksliniai tyrimai – 425,3 tūkst. litų

Programos tikslai:

Vykdyti mokslo tiriamuosius darbus socialinės apsaugos ir darbo srityse

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Tirti aktualias socialinės apsaugos ir darbo problemas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Atlikti mokslinius darbus konkrečiose socialinės apsaugos ir darbo srityse

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Atlikti 5 moksliniai tyrimai (planuota 5):

  1. Užimtumo ir darbo rinkos politikos efektyvumo didinimo bei darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimo kryptys;
  2. Tyrimo rezultatai buvo panaudoti nustatant 2002 metams darbo rinkos institucijų veiklos prioritetines kryptis ir užduotis, rengiant norminių teisės aktų: Bedarbių rėmimo įstatymo pataisų įstatymą (Žin., 2002, Nr. 2-51) bei šio įstatymo įgyvendinimo Darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių užimtumo rėmimo tvarką (patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-01-28 įsakymu Nr. 14). Rezultatai taip pat bus panaudoti rengiant Darbo rinkos institucijų stiprinimo projektą; rengiant norminių teisės aktų dėl darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo pakeitimo ir papildymo projektus.

  3. Užimtumas ir darbo rinka: būklė ir prognozės;
  4. Tyrimas atliekamas kiekvienais metais, jo rezultatai – pagrindinių darbo rinkos rodiklių prognozė, kuria remiamasi planuojant biudžeto išlaidas, priimant reikalingus teisės aktus ir pan. Rodikliai taip pat pateikiami kitoms valstybinės institucijoms.

  5. Gyventojų pajamų, išlaidų ir apmokestinimo tyrimas socialinės stratifikacijos požiūriu;
  6. Tyrimo metu buvo identifikuoti Lietuvos gyventojų socialinius sluoksniai, įvertintos jų pajamos, išlaidos ir mokami mokesčiai bei numatytos socialinės ekonominės politikos tobulinimo kryptys skirtingų socialinių sluoksnių atžvilgiu.

  7. Socialinių paslaugų sistemos kokybinė plėtra;

Tyrimo metu buvo įvertinta esama socialinių paslaugų sistema bei atskirų jos dalių funkcionavimo ypatybės, kokybė, atitikimas klientų (vaikų, senų žmonių, neįgaliųjų) poreikiams bei pasiūlyti pažangesni ar alternatyvūs šių paslaugų plėtojimo modeliai, metodikos ir priemonės. Tuo siekiama garantuoti klientų teisių į kokybiškas paslaugas realizavimą bei Lietuvos socialinių paslaugų sistemos pilnesnę integraciją į tarptautinius paslaugų standartus, jų harmonizavimą su šios srities Europos Sąjungos normatyvinėmis nuostatomis.

5. Gyventojų socialinės paramos bei bedarbių rėmimo tobulinimas rajonuose su dominuojančia kaimo infrastruktūra;

Tyrimo metu buvo išanalizuota ir įvertinta rajonuose su aukštu nedarbo lygiu kaimuose savivaldybių veikla; bedarbių padėties specifika ir pasiūlytos vietos socialinės paramos sistemos tobulinimo kryptys bei konkrečios rekomendacijos.

1.4. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Profesinio sveikatos pakenkimo prevencija – 692,7 tūkst. litų

Programos tikslai:

Užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Rengti priemones saugos ir sveikatos darbe gerinimui

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Rengti saugos ir sveikatos darbe teisės aktų projektus, saugos ir sveikatos darbe informacinius leidinius, teisės aktų įgyvendinimo pasekmių tyrimus

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Darbų saugos centre atlikti teisės aktų, parengtų pagal atitinkamas ES direktyvas, įgyvendinimo pasekmių tyrimai:

 1. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai;
 2. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai;
 3. Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai;
 4. Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai;
 5. Lietuvos higienos norma HN 32-1998 “Darbas su video terminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai”.

Parengti teisės aktų projektai (planuota parengti 10 teisės aktų):

 1. ,,Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai”;
 2. ,,Minimalūs saugos ir sveikatos darbe reikalavimai, išgaunant naudingąsias iškasenas”;
 3. ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės (profesinės rizikos) vertinimo nuostatai”;
 4. ,,Profesinės rizikos vertinimo įmonėse metodinės rekomendacijos”;
 5. ,,Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso formos ir jo pildymo tvarka”;
 6. ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje statistinės atskaitos forma, rodikliai ir jos pildymo tvarka”;
 7. ,,Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatų” ir ,,Įmonių darbo medicinos tarnybų (medicinos punktų) nuostatų” sujungimo, pakeitimo ir papildymo;
 8. ,,Laboratorijų, atliekančių darbo aplinkos tyrimus, atestavimo (licencijavimo) tvarka”;

Pateikti Darbų saugos centro reorganizavimo į viešąją įstaigą projektiniai pasiūlymai dėl šios viešosios įstaigos veiklos krypčių ir funkcijų.

2.1. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Ortopedinė protezinė pagalba Lietuvos Respublikos gyventojams – 24456,9 tūkst. litų

Programos tikslai:

Gerinti medicininę, profesinę ir socialinę invalidų reabilitaciją, jų medicininį, socialinį ir techninį aptarnavimą, įgyvendinant Invalidų socialinės integracijos įstatymą

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Aprūpinti neįgalius asmenis ortopedijos technikos bei kompensacinės technikos priemonėmis ir teikti kitas paslaugas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

1. Kompensuoti išlaidas už gyventojų įsigytas ortopedijos technikos priemones;

2. Įsigyti ir aprūpinti gyventojus kompensacine technika virš 500 litų, elektriniais vežimėliais ir juos remontuoti;

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

1. Pagaminta ir įsigyta 123454 vnt. ortopedijos technikos priemonių, ir jomis aprūpinti 106197 asmenys,iš jų: protezais – 1208, aparatais – 3423, įtvarais – 27642, korsetais – 21828, ortopedine avalyne – 20999, kitomis priemonėmis – 48350.

Gyventojų poreikis ortopedinei technikai patenkintas vidutiniškai 30 procentų (planuota 30 –50 procentų).

2. Nupirkta 1894 vnt. kompensacinės technikos kainuojančios virš 500 Lt, iš jų:

1) Suaugusių invalidų technikos 1510 vnt., iš jų:

Vežimėlių (lauko –171 vnt.; aktyvaus judėjimo - 211 vnt.; universalių -795 vnt.; tualeto kėdžių-vežimėlių – 261 vnt.; elektrinių vežimėlių – 12 vnt.; sėdynių nuo pragulų – 60 vnt.);

2) Vaikų invalidų technikos 335 vnt. (vežimėlių: aktyvaus judėjimo paaugliui – 20 vnt.;

lauko - 205 vnt.; vaikui su CP – 50 vnt., stovų vaikams su CP – 60 vnt.);

3) Specialios nestandartinės technikos – vežimėlių suaugusiems ir vaikams – 49 vnt.

Suaugusiųjų poreikis kompensacinei technikai kainuojančiai virš 500 litų patenkintas apie 76 procentus (planuota 50 procentų).

Vaikų poreikis kompensacinei technikai kainuojančiai virš 500 litų patenkintas apie 89 procentus (planuota 60-65 procentai).

2.2. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Socialinių paslaugų vystymas valstybinėse stacionariose globos įstaigose ir kitose ministerijai pavaldžiose institucijose – 7227,6 tūkst. litų

Programos tikslai:

Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ministerijai pavaldžiose institucijose

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Teikti specialias socialines paslaugas gyventojams

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

1. Numatyti asignavimus ministerijai pavaldžioms institucijoms, teikiančioms socialines paslaugas;

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

1. Invalidų kompensacinės technikos centre nupirkta kompensacinės technikos kainuojančios iki 500 Lt :

 1. Suaugusiems technikos 10593 vnt. (įvairios lazdos –2608 vnt.; alkūninių bei pažastinių ramentų – 4050 vnt.; kitos technikos –2730 vnt.);
 2. Vaikams technikos 208 vnt. (vaikštynių – 77 vnt.; tualetinių kėdžių – 33 vnt.; čiužinių nuo pragulų – 18 vnt.; ritinių bei mankštos čiužinių – 40 vnt.; ramentų –20 vnt.; kėdučių “kampas” – 20 vnt.).

Suremontuota 1812 vnt. technikos.

Suaugusiųjų poreikis kompensacinei technikai kainuojančiai iki 500 litų patenkintas apie 85 procentus (planuota 45-50 procentų).

Vaikų poreikis kompensacinei technikai kainuojančiai iki 500 litų patenkintas apie 66 procentus (planuota 30-35 procentai).

3. Pabėgėlių priėmimo centre vidutiniškai per metus apgyvendintas 121 asmuo (planuota

145).

4. Valstybinėje medicininėje ekspertizės komisijoje patikrinti 121502 asmenys (planuota 136800), patikrintos 12298 bylos, įvyko 5923 trisdešimties komisijų posėdžiai.

5. Trišalės tarybos sekretoriatas surengė 10 Trišalės tarybos posėdžių (planuota 11-12), kuriuose išnagrinėta 80 teisės aktų projektų ir pasiūlymų dėl veikiančių teisės aktų pakeitimo. Surengta 11 Trišalės tarybos nuolatinių komisijų ir darbo grupių pasitarimų, kuriuose apsvarstyta 40 teisės aktų projektų ir pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo.

6. Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas atliko 12 auditų Lietuvos darbo biržoje, Respublikiniame invalidų kompensacinės technikos centre, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje, Darbų saugos centre, Adakavo pensionate ir kt. (planuota 19);

7. Įvaikinimo tarnybai organizuojant Lietuvos piliečiai įvaikino 137, užsienio valstybių piliečiai – 43 vaikus. Pateikta 180 išvadų (teikiama dėl kiekvieno vaiko) bylose dėl įvaikinimo. Pasirašyti 5 susitarimai su užsienio valstybių institucijomis, veikiančiomis įvaikinimo srityje.

2.3. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla – 71197,5 tūkst. litų

Programos tikslai:

 1. Užtikrinti į Lietuvą sugrįžusių reabilituotų tremtinių ir politinių kalinių integraciją į Lietuvos visuomenę;
 2. Padėti integruotis į Lietuvos visuomenę prieglobstį gavusiems užsieniečiams;
 3. Aprūpinti darbo vietas ministerijoje šiuolaikine technika, našiomis programinėmis priemonėmis;
 4. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 5. Užtikrinti teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos standartais bei normomis;
 6. Vykdyti nacionalinę narkotikų kontrolę ir narkomanijos prevenciją;
 7. Vykdyti nuteistųjų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinę adaptaciją;
 8. Sukurti vaikų patiriamos seksualinės prievartos ir komercinio seksualinio išnaudojimo prevencijos priemonių sistemą;
 9. Dalyvauti Bendrijos “Jaunimo” programoje;
 10. Teikti gyventojams psichologinę pagalbą telefonu;
 11. Informuoti visuomenę apie socialinę ir darbo politiką;
 12. Užtikrinti šalies gyventojų socialinio saugumo politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 13. Pertvarkyti vaikų teisių apsaugos sistemą;
 14. Remti šeimas auginančias vaikus;

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Aprūpinti politinius kalinius ir tremtinius bei jų šeimas butais ir darbu

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Numatyti asignavimus butų statybai ir pirkimui, išmokų mokėjimui

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Toliau buvo įgyvendinamas 1992-01-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.19

,,Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą bei aprūpinimo butais ir darbu Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos metmenų”.

2001 metais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Plungės rajone nupirkta 14 butų politinių kalinių ir tremtinių šeimoms (planuota 10). 94 šeimoms gyvenančioms laikino apgyvendinimo punktuose buvo padengta pusė išlaidų už šildymą ir karštą vandenį; 128 šeimos gavo įsikūrimo pašalpas bei apmokėtos jų persikėlimo išlaidos; 54 asmenys dalyvavo įdarbinimo programoje; 89 asmenys dalyvavo lietuvių kalbos kursuose ir adaptacijos priemonėse; 53 grįžtančių tremtinių vaikai buvo išlaikomi vasaros stovyklose bei gavo paramą besimokydami vidurinėje mokykloje ,,Lietuvių namai” ir kt.

Programos uždavinys:

Vykdyti užsieniečių gavusių prieglobstį Lietuvoje integraciją, padėti jiems socialiai adaptuotis visuomenėje

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Numatyti asignavimus pabėgėlių socialinei integracijai vykdyti.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Įgyvendinamas 2001-05-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.572 ,,Dėl

prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos tvarkos patvirtinimo”.

126 asmenims (planuota 62) gavusiems pabėgėlio statusą bei užsieniečiams, gavusiems leidimus laikinai apsigyventi dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių buvo suteikta valstybės parama socialinei integracijai (gyvenamųjų patalpų nuomai, lietuvių kalbos kursams, ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimui vaikų darželiuose ir mokymui bendrojo lavinimo mokyklose, sveikatos draudimui, vienkartinei įsikūrimo pašalpai).

Planuojant 2001 m. lėšas buvo paskaičiuota, kad pilnos apimties socialinės integracijos programoje galėtų dalyvauti 62 asmenys (465 Lt vienam asmeniui per mėnesį). 2001 metais socialinės integracijos programoje dalyvavo 126 asmenys (228 Lt vienam asmeniui per mėnesį), t.y. į šį skaičių įeina asmenys, kurie programoje 2001 metais dalyvavo bent kelias dienas.

Programos uždavinys:

Užtikrinti kompiuterinės sistemos funkcionavimą ir jos vystymą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Aprūpinti darbo vietas kompiuteriais, kompiuterine įranga, užtikrinti jų eksploatavimą

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

2001 metais ministerija atnaujino 27 proc. (planuota kompiuterinę bei programinę įrangą atnaujinti 7 procentais) turimą kompiuterinę įrangą, t.y. nupirko 35 naujus kompiuterius. Taip pat buvo įsigyta iš Hewlett Packard Oy dvejus metus nuomota kompiuterinė įranga (tai sudarė 13 proc. turimos kompiuterinės įrangos), t.y. 10 kompiuterių, 3 nešiojamųjų kompiuterių, 2 tinkliniai spausdintuvai, 3 serveriai, tinklinė įranga.

Programos uždavinys:

Užtikrinti socialinį darbą dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimą bei jų atestavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, suteikti kvalifikacines kategorijas praktinį

socialinį darbą dirbantiems asmenims, kurti socialinių darbuotojų duomenų bazę

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai 1127 žmonėms (planuota 600). Suteikta 21 kvalifikacinė kategorija: 14 - socialinio darbuotojo eksperto; 7 – vedančiojo socialinio darbuotojo (planuota 800).

Atsižvelgiant į didelį poreikį dalyvauti atestavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymai organizuoti didesniam, nei planuota skaičiui žmonių. Dėl mokymų pratęsimo socialinio darbuotojo, vyriausiojo socialinio darbuotojo, jaunesniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinių kategorijų suteikimas atidėtas 2002 metams. 2001 metais buvo organizuotas tik aukščiausių kategorijų - socialinio darbuotojo eksperto ir vedančiojo socialinio darbuotojo suteikimas.

Programos uždavinys:

Perkelti į Lietuvos teisės sistemą Europos Sąjungos teisės normas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Įgyvendinti acquis plano priemones, vertinti ėjimo į Europos Sąjungą pasekmes socialinės

apsaugos ir darbo srityje

Acquis įgyvendinimo priemonių 2001 metų plano (AIPP) vykdymas:

Priemonė ,,Įkurti profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriaus instituciją”. Sukurtas interneto puslapis “Profesinių kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo komisija”, į anglų kalbą išversti teisės aktai, reglamentuojantys profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir vertinimą.

Priemonė ,,Nustatyti naujus institucinius poreikius ir naujas esamų institucijų funkcijas (naujojo požiūrio direktyvoms įgyvendinti), parengti paskelbtųjų įstaigų kompetencijos įvertinimo ir akreditavimo užduoties projektus: asmeninių apsaugos priemonių, mašinų ir liftų srityse”. Atliktas atitikties įvertinimo įstaigos, kuri atliks asmeninių apsauginių priemonių sertifikavimo procedūras, nustatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000-07-03 įsakymu Nr.69 įteisintame techniniame reglamente „Asmeninės apsauginės priemonės”, steigimo ar skyrimo ekonominis pagrindimas; direktyvos 93/103/EC, nustatančios minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus žvejybos laivuose, įgyvendinimo poveikio įvertinimas.

Priemonė ,,Paskirti notifikuotas įstaigas asmeninių apsaugos priemonių, mašinų ir liftų atitikties įvertinimo procedūroms atlikti”. Vyriausybė 2001 m. vasario 21 d. protokoliniu sprendimu Nr.9 pritarė Atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymo laboratorijų, sertifikacijos įstaigų) plėtros programai, kurioje numatytos lėšos šios programos priemonių įgyvendinimui.

Atliktas mokslinis tyrimas ,,Laisvo asmenų judėjimo pasekmės”. Tyrimą SADM užsakymu atliko I.Zuoko Studija ,,Spinter”. Pagrindiniai tyrimo tikslai:

1.  Įvertinti laisvo darbo jėgos judėjimo makroekonominį, struktūrinį ir institucinį poveikį vidutinės trukmės perspektyvoje (3-5 metų laikotarpiu);

2. Nustatyti skirtingų gyventojų kategorijų išvykimo dirbti į užsienį pagrindines priežastis ir motyvus;

3. Išsiaiškinti, kas kliudo (kliudytų) darbuotojams laisvai išvykti dirbti į kitą valstybę ir kt.

Programos uždavinys:

Įvertinti narkomanijos problemos mastus Lietuvoje, nustatyti svarbiausias narkomanijos prevencijos problemas, sukurti narkomanų reabilitacijos sistemą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Remti socialinės psichologinės konsultacijos centrų narkomanams steigimą, teikti metodinę pagalbą, remti nevyriausybinių jaunimo organizacijų narkotikų prevencijos programas

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Buvo įgyvendinamos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programos vykdymo 2001 metų priemonės (2001-01-23 Vyriausybės nutarimas Nr.73).

Priemonė ,,Remti organizacijų parengtus narkomanijos prevencijos ir narkomanų reabilitacijos projektus”. Paremti 37 konkurso būdu atrinkti projektai (planuota 20). Iš jų: 15 narkomanų reabilitacijos projektų (įsikūrė 2 nauji dienos centrai – juose nuolat lankosi 50 narkomanų, paremti 5 anksčiau įkurti dienos centrai, viena savipagalbos grupė ir buvo paremta 7 projektai, skirti veikiančių narkomanų bendruomenių, dienos centrų, konsultacinių kabinetų veiklai). Pagal 5 projektus paremtose ilgalaikės socialinės reabilitacijos bendruomenės reabilitavosi 62 narkomanai. Skirta lėšų 22 narkomanijos prevencijos projektams. Buvo teikiamos konsultacijos, pravedami seminarai, ruošiami savanoriai, organizuotos išvykos, ekskursijos ir kt. renginiai.

Priemonė ,,Remti nevyriausybinių jaunimo organizacijų narkotikų prevencijos projektus”. Paremtas 51 projektas. Pagal šiuos projektus 3100 asmenų suteiktos socialinės integracijos paslaugos (tame tarpe 1100-ui priklausomiems nuo narkotikų ar rizikos grupių asmenims).

Priemonė ,,Mokyti ir perkvalifikuoti darbuotojus, dirbančius su rizikos grupių asmenimis ir jų šeimos nariais”. Apmokyti 192 asmenys dirbantys socialinį darbą su rizikos grupių asmenimis socialinių paslaugų, švietimo, policijos, medicinos įstaigose, nevyriausybinėse bei vaiko teisių apsaugos organizacijose;

Priemonė ,,Organizuoti psichologines-pedagogines reabilitacijos stovyklas rizikos grupės vaikams ir jaunimui”. Paremtos 3 stovyklos bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija.

Programos uždavinys:

Užtikrinti nuteistųjų bei grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų adaptaciją bei reabilitaciją, įtraukiant juos į visuomenės gyvenimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Teikti nuteistiesiems ir grįžusiems iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenims profesinio orientavimo paslaugas

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Buvo vykdomos Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonės (1999-12-17 Vyriausybės nutarimas Nr.1438).

Priemonė ,,Ištirti, kokio socialinę paramą teikiančių organizacijų ir institucijų tinklo bei kokios socialinės paramos reikia buvusiems kaliniams”. 2001 m. IV ketv. atliktas tyrimas ,,Socialinės paramos buvusiems kaliniams bei ją teikiančių organizacijų ir institucijų poreikių tyrimas”. Tyrimą atliko Teisės institutas.

Tyrimo pagrindiniai aspektai:

1. Bendra buvusių kalinių socialinių poreikių ir socialinės paramos jiems charakteristika;

2. Teisės aktai, reglamentuojantys socialinę paramą buvusiems kaliniams;

3. Socialinė parama, teikiama asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų;

4. Socialinę paramą teikiančių įstaigų sistema.

Priemonė ,,Rengti nuteistų asmenų socialinių bei profesinių poreikių sociologinius tyrimus”. Atliktas nuteistų asmenų socialinių bei profesinių poreikių sociologinis tyrimas. Darbą atliko Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Tyrimo metu pravesta asmenų, paskutinius vienerius metus atliekančių bausmę įvairaus tipo laisvės atėmimo įstaigose anketinė apklausa bei apklausos ir duomenų analizės pagrindu pateiktos išvados ir pasiūlymai galiojantiems socialinės apsaugos teisės aktams.

Priemonė ,,Parengti buvusių kalinių profesinio mokymo ir įdarbinimo programą”. Ministerija ir Respublikinė darbo birža pasirašė sutartį dėl ,,Buvusių kalinių profesinio mokymo ir įdarbinimo programos”. Buvusių kalinių profesinio mokymo ir įdarbinimo programoje dalyvavo 44 teritorinės darbo biržos, į mokymo programas buvo nukreipti 109 asmenys, 99 asmenys (planuota 90) įsigijo profesines kompetencijas (suteikta apie 30 įvairių profesinių kompetencijų) ir patobulino turimą kvalifikaciją, iš jų 68 įdarbinti, 24 planuojama įdarbinti 2002 metų I ketvirtį. 65 proc. besimokančiųjų neturėję darbinių įgūdžių, profesinės kvalifikacijos, dalyvavo pirminio apmokymo programose. 12 proc. tobulino turimą kvalifikaciją, mokydamiesi personalinių kompiuterių vartotojų kursuose, bei įgydami aukštesnę autotransporto priemonių vairuotojo kategoriją. Vykdant minėtą programą teritorinių darbo biržų specialistai susidūrė su problemomis orientuojant grįžusius iš įkalinimo įstaigų asmenis į darbo rinką. Daugelis konsultuojamų asmenų, neturėdami jokio profesinio išsilavinimo atsisakė mokytis darbo biržos finansuojamuose mokymo kursuose ir įsigyti paklausią darbo rinkoje profesiją. Pradėję lankyti, kai kurie asmenys dėl nepateisinamų priežasčių nutraukė mokymąsi. Buvusių kalinių neįsidarbinimo priežastis yra ne tik nepalankus darbdavių požiūris į juos, bet ir pačių iniciatyvos nerodymas ieškant darbo, didinant įsidarbinimo galimybes arba tiesiog nemokėjimas bendrauti su darbdaviu. Iš to galima daryti išvadą, jog grįžusiems iš įkalinimo vietų asmenims reikalinga, papildoma adaptacijos į darbo rinką programa, speciali psichologinė pagalba.

Priemonė ,,Parengti psichologines priemones socialinei bei profesinei adaptacijai tobulinti”. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 2001 metais vykdė nuteistųjų asmenų profesinę ir socialinę adaptaciją. Tuo tikslu buvo parengti Panevėžio bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje baigiančių atlikti bausmę nuteistųjų individualios darbo paieškos ir integracijos į darbo rinką planai. Atsižvelgiant į įkalinimo įstaigos režimą ir nuteistųjų išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją buvo adaptuotos Studijų ir mokymo programų registre esančios siuvinėtojų ir kompiuterių vartotojų pagrindų darbo rinkos profesinio mokymo programos.

Kolonijoje apmokytos 4 siuvinėtojų grupės (47 žmonės). Mokymosi laikas – 16 savaičių. 51 nuteistoji baigė kompiuterių vartojimo pagrindų programą. Mokymosi laikas – 5 savaitės (iš viso planuota 90 asmenų).

Programos uždavinys:

Nustatyti vaikų komercinio seksualinio išnaudojimo bei seksualinės prievartos prieš juos mastą ir sukurti pagrindinius prevencijos ir kontrolės sistemos elementus

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Atlikti mokslinį metodinį prievartos prieš vaikus masto tyrimą, parengti metodinę medžiagą

bei specialistų mokymo programas, sukurti duomenų bazę

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Buvo vykdomos Nacionalinės programos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą (2000-01-11 Vyriausybės nutarimas Nr.29) įgyvendinimo priemonės.

Priemonė ,,Atlikti mokslinį metodinį prievartos prieš vaikus masto tyrimą”. Tyrimas atliktas. Parengtas seksualinės prievartos prieš vaikus sociologinio tyrimo apibendrinimas.

Priemonė ,,Parengti metodinę medžiagą pedagogams, socialiniams darbuotojams, policijos pareigūnams ir medicinos darbuotojams”. Parengtos atskiros metodikos specialistams darbui su vaiku patyrusiu seksualinę prievartą.

Priemonė ,,Parengti bendrąsias ir specializuotas specialistų bazinio mokymo bei tobulinimosi programas”. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-11-05 įsakymu Nr. 143 sudaryta darbo grupė parengė Bendrąją bazinio mokymo bei 7 specializuotas tobulinimosi programas specialistams (planuota parengti 3 bendrąsias ir specializuotas programas):

1) Specializuota tobulinimosi programa, skirta socialiniams pedagogams;

2) Specializuota tobulinimosi programa, skirta policijos pareigūnams;

3) Specializuota tobulinimosi programa, skirta gydytojams;

4) Specializuota tobulinimosi programa, skirta psichologams ir psichoterapeutams;

5) Specializuota tobulinimosi programa, skirta pedagogams;

6) Specializuota tobulinimosi programa, skirta socialiniams darbuotojams;

7) Specializuota tobulinimosi programa, skirta teisėjams ir prokurorams.

Išleistas leidinys ,,Bendroji bazinio mokymo ir specializuotos tobulinimosi programos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą” su Seksualinės prievartos prieš vaikus ir komercinio seksualinio vaikų išnaudojimo sociologinio tyrimo apibendrinimu.

Priemonė ,,Įgyvendinti Baltijos Jūros Valstybių Tarybos rekomendacijas kovos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą klausimais – nustatyti, ką turėtų nuveikti vietos savivaldos institucijų valstybės tarnautojai”. 2001 m. kovo mėn. Vilniuje vyko dviejų dienų tarptautinis seminaras ,,Komercinis seksualinis vaikų išnaudojimas ir kitos prievartos prieš vaikus formos”. Seminare dalyvavo ir tobulinosi 70 specialistų susijusių su vaikų teisių apsauga (planuota 70).

Programos uždavinys:

Mokėti piniginį dalyvavimo”Jaunimo”programoje mokestį bei koordinuoti programos vykdymą Lietuvoje

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

1. Numatyti asignavimus dalyvavimo programoje mokesčiui;

2. Numatyti asignavimus programos administravimui.

Vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200-12-18 nutarimas Nr.1464 ,,Dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos asociacijos tarybos sprendimo, įteisinančio Lietuvos Respublikos dalyvavimo Bendrijos ,,Jaunimas” programoje sąlygas, projekto”.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Sumokėtas Lietuvos Respublikos dalyvavimo Bendrijos “Jaunimo” programoje mokestis.

Jaunimo Tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai administruojant paremta:

 • 36 jaunimo mainų projektai (1000 dalyvių) (planuota 35);
 • 21 savanorių išsiuntimo projektas;
 • 17 savanorių priėmimo projektų (planuota paremti 42 savanorių priėmimo ir išsiuntimo projektus);
 • 12 jaunimo iniciatyvų projektų (261 dalyvis);
 • 12 mokymų, informavimo ir bendradarbiavimo projektai (119 dalyvių).

Programos uždavinys:

Užtikrinti galimybę gyventojams pasinaudoti nemokama psichologine pagalba telefonu

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vykdant 1998-07-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.857 ,,Dėl telekomunikacijų paslaugų lengvatų” 12-ai tarnybų teikiančių gyventojams psichologinę pagalbą telefonu kompensuojamos psichologinės pagalbos telefonu teikimo išlaidos (gyventojams pokalbiai nemokami).

Programos uždavinys:

Užtikrinti teisės aktų rengimą, dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, informacijos visuomenei teikimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Organizuoti seminarus, konferencijas, leisti informacinę medžiagą, informuoti visuomenę,

dalyvauti tarptautinėse programose.

Buvo dalyvaujama Tarptautinės darbo organizacijos konferencijose, žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija apie socialinės apsaugos ir darbo srities plėtrą, spausdinami paaiškinimai apie galiojančių teisės aktų taikymą, atsakymai į gyventojams rūpimus klausimus.

Programos uždavinys:

Tobulinti socialinės apsaugos ir darbo sistemą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Siekiant iš esmės reformuoti darbo teisę, naujai sureguliuoti daugelį darbo ir su jais susijusių santykių, įteisinti vieningą darbo teisės kodifikuotą šaltinį parengtas ir Seime svarstomas naujas Darbo kodekso projektas. Susiklostę nauji rinkos ekonomikos santykiai reikalauja lankstaus, aiškaus, pilno ir liberalesnio teisinio reguliavimo darbo santykių srityje. Visos Rytų bei Vidurio Europos šalys savo darbo teisę jau reformavo, todėl ir Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje būtina reformuoti darbo teisę pagal prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus.

Parengtas ir priimtas Nelegalaus darbo prevencijos ir kontrolės stiprinimo veiksmų planas, kuriuo siekiama sumažinti nelegalaus darbo paplitimą. 2001-11-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1407 “Dėl nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo” Valstybinei darbo inspekcijai pavesta koordinuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomus nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus. Darbo inspekcija atsakinga už vieningos kontrolės praktikos formavimą, kontroliuojančių institucijų ir įstaigų pareigūnų bendradarbiavimą organizuojant bendrus patikrinimus, metodinės medžiagos rengimą ir analizę, reikalingą teisinei bazei tobulinti.

Siekiant sparčiau plėtoti socialinių partnerių bendradarbiavimą ir kolektyvinių susitarimų sudarymą priimtas Kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymo I skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (2001-10-18 Nr.IX-562).

Įgyvendinama Invalidumo nustatymo reformos koncepcija (patvirtinta 2001-02-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.160), kurios tikslas - pakeisti invalidumo nustatymo tvarką taip, kad būtų sudarytos prielaidos teisingiau ir efektyviau teikti neįgaliems žmonėms socialinės apsaugos priemones, siekiant jų darbingumo, savarankiškumo ir integracijos į visuomenę atstatymo. Patvirtintas Invalidumo nustatymo ir socialinės apsaugos priemonių neįgaliesiems reformos vykdymo priemonių planas – grafikas (priimta 2001-05-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 604).

Parengta ir 2002-02-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.171 patvirtinta Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcija. Koncepcijoje apibrėžiamos tolesnės socialinių paslaugų vystymo kryptys, atitinkančios šių dienų poreikius bei suteikiančios galimybes efektyviau plėtoti ir išlaikyti socialinių paslaugų sistemą mūsų šalyje, numatyti socialinių paslaugų finansavimo reformą ir pirkimo modelių įgyvendinimą bei socialinių paslaugų reikalavimų sistemos, kokybės vertinimo ir kontrolės mechanizmo kūrimą. Socialinių paslaugų reformos pagrindinis tikslas – sudaryti teisines, administracines, finansines sąlygas veiksmingiau planuoti, teikti ir organizuoti socialines paslaugas taip, kad būtų užtikrinti būtinieji asmens poreikiai ir pats asmuo skatinamas aktyviai pagelbėti pats sau.

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

2001-05-24 Seimas priėmė Lietuvos Respublikos ir Suomijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymą Nr.IX-348.

2001-06-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.685 ,,Dėl Garantinio fondo steigimo” patvirtinti Garantinio fondo nuostatai bei Garantinio fondo sudėtis.

2001-05-15 priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas Nr.IX-317 dėl 1996 metų Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo.

Kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas

Užtikrinti sąlygas efektyviai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklai.

Programos uždavinys:

Likviduoti Vaikų teisių apsaugos tarnybą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Išmokėti kompensacijas Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojams

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–02-05 nutarimą Nr.134 ,,Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 370 "Dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų ir rajonų, miestų vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrųjų nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo”, išmokėtos kompensacijos likviduotos įstaigos darbuotojams.

Programos uždavinys:

Organizuoti bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Numatyti asignavimus nemokamo maitinimo organizavimui

Vykdomas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999-08-16 įsakymas Nr.64/955 ,,Dėl mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos patvirtinimo”.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Buvo maitinama 27,3 proc. (planuota 26 proc.) bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių iš socialinę pašalpą gaunančių šeimų bei šeimų, kur pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 dydžio valstybės remiamų pajamų (160 tūkst. moksleivių gavo pietus, 7,2 tūkst. moksleivių – pusryčius, 16 tūkst. moksleivių buvo maitinama vasaros poilsio stovyklose).

Vidutinė maitinimo norma pietums – 2,2 Lt per dieną.

Vidutinė maitinimo norma stovyklose – 5,38 Lt per dieną, vidutinė stovyklų dienų trukmė – 34 dienos.

2.4. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – 2468,5 tūkst. litų. Programa vykdoma iš valstybės biudžeto bei Europos tarybos vystymo banko paskolos lėšų.

Programos tikslai:

Decentralizuoti socialinių paslaugų sistemą

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Įgyvendinti įvairių rūšių socialinių paslaugų projektus savivaldybėse

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vykdyti socialinių paslaugų tolygią plėtrą visoje šalies teritorijoje, užtikrinti asignavimus

konkursą laimėjusiems socialinių paslaugų projektams vykdyti

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Atlikti rekonstrukcijos, statybos remonto darbai 6-iose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (planuota rekonstruoti 7 įstaigas):

 • Druskininkų pagyvenusių žmonių globos ir socialinių paslaugų centre;
 • Klaipėdos globos namuose;
 • Linkuvos socialinių paslaugų centre;
 • Vilniaus m. sutrikusio intelekto žmonių darbinio mokymo centre;
 • Marijampolės m. socialinės pagalbos centre;
 • Vilniaus m. vaikų krizių centre;

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre (darbus numatoma užbaigti 2002 metais);

Planuojamas klientų skaičius rekonstruotose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose - 363 (planuota 423);

Darbo vietų skaičius rekonstruotose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose – 194 (planuota 205).

2.5. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Paskolų ir socialinės saugos tinklo projektų aptarnavimas – 1769,6 tūkst. litų

Programos tikslai:

Įgyvendinti socialinės politikos ir bendruomenių socialinių paslaugų vystymo projektus

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Užtikrinti Pasaulio banko projekto ir Politikos įvertinimo fondo aptarnavimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

1. Numatyti lėšas pridėtinės vertės mokesčio mokėjimui, palūkanoms už paskolą,

įsipareigojimo mokesčiui ir Pasaulio banko projekto koordinavimo grupės aptarnavimo išlaidoms;

2. Numatyti lėšas Politikos įvertinimo fondo aptarnavimo išlaidoms, mokslinių tyrimų ir programų vykdymui;

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

1. Buvo mokamas pridėtinės vertės mokestis, palūkanos už Pasaulio banko paskolą, įsipareigojimo mokestis, aptarnaujama Pasaulio banko projekto koordinavimo grupė bei Politikos įvertinimo fondas.

2. Atlikti šie 5 moksliniai tyrimai (planuota atlikti 4 tyrimus):

1) Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo metodai bei šių programų įgyvendinimo efektyvumas;

Tyrimo metu buvo išanalizuotas neįgaliųjų socialinės integracijos programų įgyvendinimo efektyvumas bei numatyti optimalūs šių programų finansavimo metodai. Atsižvelgiant į Lietuvos situaciją buvo nagrinėjamas programų finansavimo per Invalidų reikalų tarybą iš valstybės biudžeto lėšų, regioninių programų finansavimo iš savivaldybių biudžetų ir finansavimo kooperuojant lėšas iš minėtų biudžetų būdai.

2) Šeimos konfliktų nagrinėjimas: užsienio valstybių patirtis;

Tyrimo metu buvo išanalizuota užsienio šalių praktika, spendžiant šeimos ginčus dėl turtinių ir asmeninių tarpusavio santykių bei vaikų išlaikymo prievolių, kilus santuokos nutraukimo grėsmei ir ištuokos metu ir buvo įvertinta įstatyminė bazė, šeimos konfliktų nagrinėjimo sistemos struktūra, jos kaštai, paslaugų prieinamumas ir apmokėjimo už jas tvarka.

3) Gyventojų plėtros politikos poreikių vertinimas;

Tyrimo metu buvo įvertintos svarbiausios priežastys, lemiančios šeimos pokyčius (gimstamumo mažėjimą, šeimų kūrimo atidėjimą vėlesniam amžiui, neregistruotų santuokų dažnėjimą), taip pat įvertintas visuomenės požiūris į gyventojų politikos plėtrą (paramos šeimai, auginančiai vaikus ir pagyvenusiems žmonėms), apibūdintos svarbiausios valstybinės paramos šeimoms, auginančioms vaikus, ir pagyvenusiems žmonėms plėtros kryptys bei įvertintas šeimų ir pagyvenusių žmonių poreikis bendruomenių paramai ir jų teikiamų paslaugų pobūdis.

4) Socialinė atskirtis permainų laikotarpiu;

Tyrimo metu buvo atlikta užsienio šalių patirties socialinės atskirties srityje analizė, socialinės pašalpos gavėjų apklausa, išskirti kriterijai leidžiantys įvertinti socialinę atskirtį, identifikuotos labiausiai pažeidžiamos gyventojų grupės bei pateiktos pirminės rekomendacijos socialinės atskirties problemoms spręsti.

5) Lietuvos socialinės apsaugos sistemos įvertinimas, remiantis tarptautiniais Socialinės apsaugos kodekso standartais.

Tyrimo metu buvo įvertintas socialinės apsaugos sistemos atitikimas Socialinės apsaugos kodekso standartams ir identifikuotos pagrindinės problemos, iškylančios derinant socialinės apsaugos sistemą su kodeksu. Tyrimo metu buvo parengta preliminari ataskaita, remiantis Europos Socialinės apsaugos kodekso metinio pranešimo forma (klausimynu).

3.1. Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt)

Valstybinės ir šalpos (socialinės) pensijos bei valstybinė socialinė parama – 365483 tūkst. litų.

Programos tikslai:

1.Užtikrinti atskirų socialinių grupių gerovę;

2.Teikti socialinę paramą ginkluoto pasipriešinimo dalyviams, slaugos pašalpų gavėjams, kai kurias asmenų grupes drausti valstybės lėšomis, kompensuoti transporto išlaidas invalidams turintiems sutrikusio judėjimo funkciją;

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys:

Užtikrinti valstybinių ir šalpos (socialinių) pensijų išmokėjimą įstatymų nustatyta tvarka

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas

Vyriausybei pritarus Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir pensijų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymą dėl savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo tvarkos pakeitimo. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualių įmonių savininkai, advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, tikrųjų ir komandinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai) nuo 2002 m. sausio 1 d. privalės draustis bazinei ir papildomai pensijos daliai (draudėsi tik bazinei mokėdami 69 litus per mėnesį). Papildomai pensijos daliai šie asmenys mokės 15 proc. nuo apmokestinamų pajamų ar pelno.

2002-01-15 priimtas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymą kuriuo, Vyriausybei pasiūlius, nuo 30 iki 90 kalendorinių dienų per metus padidino nedarbingumo dienų skaičių už kurias mokama ligos pašalpa draustiems asmenims, gaunantiems invalidumo pensijas. Taip pat nustatyta, kad ligos pašalpą iki 120 kalendorinių dienų per metus galės gauti šiuo draudimu draustas vienas iš tėvų, slaugantis savo sunkiai sergantį vaiką iki 16 metų amžiaus ne tik ligoninėje, bet ir vaikų reabilitacijos įstaigoje.

Parengtas Valstybinių pensijų sistemos pertvarkymo koncepcijos projektas, kuris 2001 m. pabaigoje buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Koncepcijos projekto parengimo tikslas – sustabdyti valstybinių pensijų sistemos plėtimą bei sumažinti skiriamų valstybinių pensijų dydžių skirtumus. Projekte siūloma: atsisakyti plėsti valstybinių pensijų gavėjų ratą; atsisakyti visų papildomų valstybinių pensijų, numatytų kituose teisės aktuose; siekti palaipsniui mažinti asmenų, turinčių teisę gauti valstybines pensijas, grupes; nedidinti valstybinių pensijų bazės, nuo kurios priklauso kai kurių rūšių valstybinių pensijų dydžiai; suvienodinti visų valstybinių našlių pensijų mokėjimą, t.y. asmeniui mokėti tik vieną našlių pensiją – valstybinę socialinio draudimo arba valstybinę našlių pensiją; sugriežtinti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas.

2001 m. lapkričio 29 d. Vyriausybė pritarė Pensijų sistemos reformos įstatymo projektui, kuris labiau atitinka šalies finansines galimybes. Juo siūloma reformą pradėti nuo 2004 m. sausio 1 d., 5 proc. Sodros įmokų tarifo pervedant į kaupiamuosius pensijų fondus. Privalomai dalyvauti siūloma apdraustiems iki 30 m., vyresniems (iki 50 m.) galima patiems pasirinkti dalyvauti ar ne.

Parengtas ir 2001-12-03 finansų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr.326/160S patvirtintas Priemonių, skirtų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficito mažinimui, planas.

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  • 63 asmenys gavo personalines pensijas;
  • 2840 asmenų gavo I ir II laipsnio valstybines pensijas;
  • 92740 asmenų gavo nukentėjusių asmenų valstybines pensijas;
  • 2244 asmenys gavo mokslininkų valstybines pensijas;
  • 58868 asmenys gavo šalpos pensijas.

Programos uždavinys:

Užtikrinti socialinę paramą bei kai kurių asmenų grupių draudimą valstybės lėšomis

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

  • 698 žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms bei sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams buvo išmokėtos vienkartinės pašalpos;
  • 49167 motinos auginančios vaikus iki 3 metų buvo draudžiamos bazinei pensijai;
  • 493 silpnų ūkių ūkininkai buvo draudžiamo bazinei pensijai;
  • 641 dvasininkas buvo draudžiamas bazinei pensijai;
  • 812 asmenų slaugančių turinčius visišką negalią buvo draudžiami bazinei pensijai;
  • 889 asmenys gavo specialaus transporto įsigijimo išlaidų kompensaciją;
  • 8917 visiškos negalios invalidų gavo slaugos pašalpas.

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Socialinės apsaugos ir darbo srities artimiausio laikotarpio pagrindinės strateginės kryptys:

1. Užimtumo didinimas, nedarbo mažinimas, ir darbo vietų kokybės tobulinimas. Šiai krypčiai priklauso pradėta vykdyti Lietuvos Respublikos Užimtumo didinimo 2001-2004 metais programa, rengiama Valstybinė darbo saugos ir sveikatos programa, rengiama Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa.

Rengiama Valstybinės darbo saugos ir sveikatos programa yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentas, nustatantis veiksmus (priemones) 2002 - 2003 metams, kurias vykdys valstybės valdymo institucijos ir įstaigos įgyvendindamos valstybės saugos ir sveikatos darbe politiką. Programa yra teisinių, organizacinių profesinės rizikos vertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos bei Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, suderintų su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, įgyvendinimo priemonių visuma. Šios programos priemonių įgyvendinimas sudarys palankesnes sąlygas darbdaviams įgyvendinti jų pagrindinę pareigą - užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais, sudarys palankesnes sąlygas darbuotojams realizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucija suteiktą teisę turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Rengiama Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa. Programoje bus numatyta, kaip užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes: siekiant išsimokslinimo, keliant kvalifikaciją, priimant į darbą, perkeliant į aukštesnes pareigas, nustatant darbo užmokestį, kad moterys lygiateisiai su vyrais galėtų dalyvauti visose politinio ir visuomeninio darbo, prestižinės veiklos srityse, užimti vadovaujančias pareigas valstybės valdymo institucijose.

2. Socialinio draudimo sistemos plėtra. Šiai krypčiai priklauso pradedama vykdyti pensijų sistemos reforma, apimanti socialinio draudimo (taip pat ir kaupimo pakopos įvedimas) bei valstybinių pensijų reformą, taip pat draudimo nuo nedarbo reforma, įgyvendinanti stabilią ir patikimą nedarbo draudimo sistemą, kuri užtikrintų apdraustiems šia nedarbo rūšimi asmenims pakankamas gyvenimui pajamas, jiems netekus turėto darbo ir ieškant naujo įdarbinimo pagal turimą arba įgyjamą naują profesiją; ir priemonės socialinio draudimo aprėpčiai bei finansiniam sistemos stabilumui padidinti;

3. Socialinės paramos plėtra ir skurdo bei socialinės atskirties įveikimas. Šiai krypčiai priklauso vykdoma Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija ir rengiama jos įgyvendinimo programa; Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programa; Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 2001-2004 metų programa; rengiama Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programa; Piniginės socialinės paramos reforma ( siekiama sukurti vieningą pajamų ir turto įvertinimo principu teikiamos piniginės socialinės paramos sistemą. Ši sistema mažintų skurdo paplitimą ir derintų paramos taiklumą su paskatomis remiamoms šeimoms sugrįžti į darbo rinką ir plėsti ekonominį aktyvumą); socialinės apsaugos priemonių neįgaliesiems reforma (siekiama tikslingiau derinti specialių pagalbos priemonių ir piniginių išmokų teikimą neįgaliesiems, sudarant jiems palankesnes sąlygas sugrįžti į darbo rinką, o pinigines išmokas teikti pagal netekto darbingumo laipsnį); socialinių paslaugų reforma (apibrėžtų efektyvesnius socialinių paslaugų organizavimo būdus, skatintų pačius paslaugų gavėjus ieškoti savipagalbos būdų, pertvarkytų paslaugų finansavimą (įgyvendinant paslaugų pirkimo modelį), sukurtų vieningą socialinių paslaugų standartų, kokybės vertinimo ir kontrolės mechanizmą); vykdoma Nacionalinė programa prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą; rengiama savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos tobulinimo programa.

Socialinės apsaugos ir darbo srities plėtra bus nukreipta įgyvendinti aktyvią užimtumo politiką, kuri užtikrintų darbo rinkos poreikius atitinkančią darbo jėgos kvalifikaciją ir lankstumą bei sudarytų prielaidas stabiliam užimtumui, orientuoti socialinę paramą į tuos asmenis, kuriems jos tikrai reikia: didesnis dėmesys skiriamas invalidumo, skurdo, socialinės atskirties prevencijai, o tai pareikalaus papildomų išlaidų iš nacionalinio biudžeto.

 

 

 

 

 

Ministrė Vilija Blinkevičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

 

Misija: Darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimas mažinant profesinę riziką bei darbuotojų darbinių garantijų užtikrinimas.

 

Strateginiai tikslai:

 1. Tirti ir registruoti nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir avarijas,analizuoti jų aplinkybes ir priežastis rengti prevencijos rekomendacijas bei priemones.
 2. Teikti išvadas dėl naujai kuriamų darbo priemonių, asmeninių apsauginių priemonių, naujų technologinių procesų projektų, rengiamų mokymo programų darbų saugos klausimais, dalyvauti priimant naudoti įmones, jų padalinius, atestuojant darbuotojus bei darbdavius.
 3. Konsultuoti darbuotojus, darbdavius, įmonių darbų saugos tarnybas, profesines sąjungas darbų saugos, darbo higienos reikalavimų, darbo įstatymų vykdymo, sutarčių sudarymo klausimais ir informuoti visuomenę apie saugos ir sveikatos darbe būklę šalyje. Tirti skundus pareiškimus ir prašymus Darbo inspekcijos kompetencijos klausimais.
 4. Rengtis narystei Europos sąjungoje, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl naujų saugos ir sveikatos darbe teisės aktų projektų atitikimo ES reikalavimams bei kontroliuoti jų įgyvendinimą. Teikti pastabas ir pasiūlymus galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems darbo santykius, saugos ir sveikatos darbe reikalavimus.
 5. Inspektavimas: nelegalaus darbo ,darbo apmokėjimo tvarkos, darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo, darbo ir poilsio laiko trukmės, profesinės rizikos įvertinimo, saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės organizavimo įmonėse, išankstinių ir periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimo, objektų, kuriuose eksploatuojami potencialiai pavojingi įrenginiai, dirbami pavojingi darbai, asbesto naudojimo, darbo vietų higieninio vertinimo, kenksmingų darbo sąlygų (triukšmas, vibracija,cheminės medžiagos, ergonomika ir kitos), darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, žalos atlyginimo dėl sužalojimo darbe, įmonių, vykdančių darbus aukštyje, naudojančių metalo ir medžio apdirbimo įrenginius, atliekančių miško ruošos darbus, apdirbamosios pramonės, statybos, transporto, žemės ir miškų ūkio, energetikos, prekybos bei paslaugas teikiančių įmonių, moterų ir paauglių, riboto darbingumo asmenų darbo, įmonių gamybinių bei buities patalpų įrengimo, fizinių, juridinių asmenų įmonėms teikiamų darbų saugos paslaugų kokybės ir kt.

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS:

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)

Programa (01): Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, avarijų, darbų saugos ir darbo įstatymų, kitų poįstatyminių aktų pažeidimų prevencija.

Asignavimai: Programos įgyvendinimui skirta 6315,7 tūkst. Lt

Programos tikslai:

 • Inspektuoti įmones pagal valstybinės darbo inspekcijos strateginės veiklos plano prioritetų tvarką.
 • Tirti ir registruoti nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir avarijas, analizuoti jų aplinkybes ir priežastis, rengti prevencijos rekomendacijas bei priemones.
 • Teikti išvadas dėl naujai kuriamų darbo priemonių,asmeninių apsauginių priemonių, naujų technologinių procesų projektų, rengiamų mokymo programų darbų saugos klausimais, dalyvauti priimant naudoti įmones ir jų padalinius, atestuojant darbuotojus bei darbdavius.
 • Konsultuoti darbuotojus, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, profesines sąjungas darbų saugos, darbo higienos reikalavimų, darbo įstatymų vykdymo klausimais ir informuoti visuomenę apie saugos ir sveikatos darbe būklę šalyj, tirti skundus pareiškimus ir prašymus Darbo inspekcijos kompetencijos klausimais.
 • Rengtis narystei Europos sąjungoje, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl naujų saugos ir sveikatos darbe teisės aktų projektų atitikimo Europos Sąjungos reikalavimams bei kontroliuoti jų įgyvendinimą. Teikti pastabas ir pasiūlymus galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems darbo santykius, saugos ir sveikatos darbe klausimais.

 

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys Patikrinti ne mažiau kaip 13500 įregistruotų įmonių ir filialų, ištirti sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, profesines ligas, parengti rekomendacijas bei priemones.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Priemonė (01) : Organizuoti įmonių inspektavimą pagal VDI veiklos plano prioritetų tvarką, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimą, analizuoti jų priežastis ir aplinkybes, teikti išvadas ir pasiūlymus saugos ir sveikatos darbe būklei gerinti, kontroliuoti harmonizuotų teisės aktų įgyvendinimą.

Įgyvendinant priemonę atlikta:

Patikrinta 14,5 tūkst. įmonių ir organizacijų, kurios sudaro 8,6 proc. šalyje registruotų arba 18,6 proc.veikiančių įmonių skaičiaus, atlikta 18,3 tūkst. inspektavimų, išaiškinta 67,6 tūkst. darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimų

13,3 tūkst. įmonių patikrinta darbo įstatymų vykdymo klausimais, iš jų 6155 įmonių - vykdant nelegalaus darbo kontrolę.. Daugiau kaip trečdalis patikrinimų kontroliuojant nelegalų darbą atlikta kartu su kitomis jį kontroliuojančiomis institucijomis: SODRA, Mokesčių policija, Viešąja policija, Ekonomine policija, Mokesčių inspekcija. Nustatyta daugiau kaip 25 tūkst. neteisingai įformintų darbo sutarčių, 560 įmonių rasta 1090 darbuotojų, dirbančių be rašytinių darbo sutarčių, dėl jų surašyti 659 ATP protokolai. Palyginti su 2000 m., neteisėtai dirbusių asmenų 2001 m. išaiškinta 4 kartus daugiau. Daugiausia nelegaliai dirbančiųjų rasta statybos, prekybos, medienos gaminių įmonėse. Sąlyginai daug jų nustatyta pas ūkininkus.

Vykdant nelegalaus darbo prevencijos ir kontrolės stiprinimo veiksmų planą, kuriam pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 liepos 19 d. posėdyje, sustiprinta veikla informavimo srityje, ugdant visuomenės nepakantumą nelegaliam darbui: išplatintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus kreipimasis dėl nelegalaus darbo, per Lietuvos nacionalinį radiją, respublikiniuose, apskričių bei rajonų laikraščiuose skelbiamas Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo telefonas, šalies dienraščiuose spausdinami straipsniai, interviu, informacijos, apie nelegalų darbą, pradėtos rengti ir per Lietuvos nacionalinį radiją transliuojamos VDI teisinio švietimo laidos, išleistas ir platinamas lankstinukas apie nelegalaus darbo žalą ir atsakomybę už jį.

Darbo apmokėjimo klausimais patikrinta beveik 9,8 tūkst. įmonių, iš jų 2,3 tūkst. įmonių rasta pažeidimų. Organizuota atskira įmonių, kuriose darbo užmokestis darbuotojams nemokamas du ir daugiau mėnesių, apskaita ir kontrolė. Nors įmonių įsiskolinimas darbuotojams mažėja (2001 m. rugpjūčio mėn. siekė 145 mln. Lt), jis lieka didelis: 2001 m. gruodžio mėnesį 31794 darbuotojams įmonės buvo skolingos 123 mln. Lt. Surinkta ir apibendrinta informacija apie valstybinių įmonių ir savivaldybių skolas įmonėms. Informacija perduota LR Seimui, Vyriausybei, suinteresuotoms žinyboms.

Patikrinta, kaip laikomasi įmonėse nustatytos darbuotojams darbo ir poilsio laiko trukmės. Rimtų pažeidimų išaiškinta prekybos, transporto, siuvimo, statybos ir paslaugas teikiančiose įmonėse.

Išnagrinėti 3726 piliečių skundai ir prašymai, iš jų daugiau kaip 40 proc. darbo apmokėjimo klausimais. 65 proc.skunduose nurodytų faktų pasitvirtino.

Vykdant Eurointegracijos programą, pagal 13 parengtų modulių patikrinta daugiau kaip 8 tūkst., įmonių kaip įgyvendinami jose nauji, parengti remiantis Europos Sąjungos direktyvomis, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Organizuoti seminarai darbo inspektoriams ir socialiniams partneriams apie šalyje įgyvendinamą techninės teisės sistemą, naujų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų taikymą.

Atlikti tiksliniai inspektavimai pagal vykdomus ilgalaikius projektus ir projektus, parengtus metams: Vidinės kontrolės diegimas įmonėse, Darbai aukštyje, Darbo laiko režimas prekybos ir transporto įmonėse ir kt.

Tvarkoma profesinių ligų tyrimo duomenų bazė. 2001 m. joje įrašyti 505 pranešimai apie įtariamas profesines ligas, kurias tiriant surašytos 435 darbo sąlygų higieninės charakteristikos.

Siekdami užkirsti kelią saugos darbe pažeidimams, nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms, darbo inspektoriai darbdaviams įteikė 9773 reikalavimus, kuriuose nurodė darbdaviams įdiegti 44,8 tūkst. priemonių, pareikalavo sustabdyti 34 įmonių darbą, nutraukti 377 darbo priemonių eksploatavimą, ištyrė 144 mirtinus įvykius darbe, 570 profesinių ligų atvejų (374 žmonėms)

Priemonė (02): Vystyti kompiuterizuotą darbų saugos būklės ir analizės informacinę sistemą, sukuriant programinę įrangą atnaujinant bei plečiant materialinį aprūpinimą.

Įgyvendinant priemonę atlikta:

Įrengta 17 kompiuterizuotų darbo vietų, įsigyti 5 spausdintuvai.

Išplečiant VDI Informacinės sistemos galimybes parengta speciali nelaimingų atsitikimų darbe apskaitos ir analizės duomenų įvedimo kompiuterinė programa (posistemė).

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Vertinimo kriterijai

Numatyta plane

Gauti rezultatai

Patikrinti įmonių ir filialų

13 500

14 502

Ištirti visus sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus

 

Ištirti I44 mirtini ir

159 sunkūs n. a.

Ištirti visas profesines ligas

 

Ištirta 570 prof. ligų 374 žmonėms

Ištirti avarijas

 

9

Atlikti inspektavimų tikrinant saugos ir sveikatos darbe klausimus

10 400

10 642

Atlikti inspektavimų tikrinant darbo teisės klausimus, iš jų:

 • Darbo apmokėjimo
 • Darbo sutarčių vykdymo
 • Nelegalaus darbo
 • Darbo ir poilsio laiko
 • Darbuotojų lygiateisiškumo darbiniuose santykiuose

10 600

9 500

10 000

2 200

9 250

10 400

13 300

9 757

12 528

6 155

9 663

1 561

Patikrinti įmonių kontroliuojant naujai priimtų teisės aktų įgyvendinimą

8 000

8 100

Konsultuoti asmenų

 • Raštu
 • Priimant skyriuose

1 400

43 500

1364

50 365

Įteikti darbdaviams privalomų vykdyti reikalavimų dėl inspektavimo metu rastų trūkumų pašalinimo

10 000

9773

Išnagrinėti norminių aktų, parengtų pagal ES normatyvus

150

307

Išnagrinėti visus skundus, pareiškimus, socialinių partnerių prašymus

3300

3726

Atlikti potencialiai pavojingų įrenginių registravimą

10 000

-

 

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės Neatliekamas potencialiai pavojingų įrenginių registravimas

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys Nepatvirtinti potencialiai pavojingų įrenginių registro nuostatai.

Programa (02): Darbo inspektorių kvalifikacijos kėlimas ir mokymas

Asignavimai: Programos įgyvendinimui skirta 54 tūkst. Lt

Programos tikslai: Organizuoti darbo inspektorių mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, kad įgytų reikiamų žinių savo pareigoms atlikti.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys Apmokyti darbo inspektorius: a) suformuojant įgūdžius pareigų vykdymui, b) pagilinant profesines jų žinias, c) supažindinant su technikos pažangos naujovėmis saugos ir sveikatos darbe teisėje ir praktikoje, su ES reikalavimais darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Priemonė (01): Inspektorių tobulinimo centro (bazės) įsteigimas (patalpų rekonstrukcija, kabinetų ir kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, konsultavimo bei kitų priemonių įsigijimas.

Įgyvendinant priemonę atlikta: Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė (02):Mokymo ,seminarų, studijų darbo inspektoriams organizavimas

Įgyvendinant priemonę atlikta:

2001 m. balandžio mėn. surengtas seminaras “Eurointegracija – darbuotojų sauga ir sveikata”. Dalyvavo per 200 VDI, darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, aukštųjų mokyklų atstovų. Seminaro dalyviams pateikta informacija apie saugos ir sveikatos būklę įmonėse it VDI veiklą. Aptarta darbuotojų saugos ir sveikatos nacionalinių teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise būklė ir perspektyvos, dalyviai supažindinti su praktiniais Europos Sąjungos direktyvų 89/654 EEB ir 89/655 EEB, kitų galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų taikymo aspektais ir patirtimi.

Seminaro metu įvyko 7 bendri posėdžiai, kuriuose išklausyta 18 pranešimų, du iš jų – užsienio šalių specialistų. Vyko diskusijos darbo grupėse.

Pagal Švedijos nacionalinės profesinės saugos ir sveikatos valdybos remiamą projektą Parama VDI savo kvalifikaciją kėlė VDI vadovai bei skyrių viršininkai priežiūros prioritetų nustatymo planavimo srityje. Taikant įgytą patirtį inspektavimo skyriuose ir valdyboje peržiūrėtas ir iš dalies pakeistas planavimo procesas įvertinant praėjusių metų planą, parenkant prioritetui nuolat atsiskaitant už plano vykdymą ir jį koreguojant, iš anksto planuojant ateinančių metų veiklos programas. Šiuose seminaruose mokėsi 26 įvairaus lygio vadovai.

Pagal PHARE Dvynių projektą Institucinis stiprinimas vyko teoriniai ir praktiniai seminarai rizikos vertinimo klausimais Teorinį rizikos vertinimo kursą išklausė 14 darbo inspektorių, Naujo požiūrio seminare dalyvavo 16 darbo inspektorių. Praktiniai rizikos vertinimo mokymai darbo vietose surengti pagal atskirus regionus – Kėdainiuose, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje, Vilniuje, ir juose dalyvavo visi darbo inspektoriai. Naudojantis seminarų metu gautomis teorinėmis, praktinėmis žiniomis, gauta medžiaga bei ekspertų parengtu Rizikos vertinimo vadovu rengiami mokymai visiems darbo inspektoriams inspektavimo skyriuose.

Pagal Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo programą darbo inspektoriams darbo higienai surengtas seminaras tema “Kenksmingo poveikio ribinių verčių nustatymas. Metodai ir kriterijai”. Seminare dalyvavo 16 darbo inspektorių. Seminaro metu išnagrinėta situacija Lietuvos chemijos pramonėje ir išklausyti pranešimai apie profesinę saugą cheminių medžiagų srityje, Europos Sąjungos direktyvas dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminės rizikos.

Danijos vyriausybės remiamas projektas “Sauga ir sveikata – asbestas” vykdomas antrus metus. 2001 m. pravesti du mokymo kursai, kurių metu apmokyta 30 darbo inspektorių apie teisės aktų, reguliuojančių darbą su asbestu, įgyvendinimą. Parengta ir išleista rekomendacinė medžiaga apie asbestą, jo kenksmingumą, saugos priemones, naudojimą įvairiose srityse.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus,. buvo surengtas seminaras skyrių viršininkams Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos bei Profesinių ligų tyrimo nuostatų praktinio taikymo klausimais, seminaruose su jų įgyvendinimo kontrolės reikalavimais supažindinti inspektavimo skyrių darbo inspektoriai. 10 seminarų apie Nelaimingų atsitikimų tyrimą ir apskaitą pravesta visuose teritoriniuose skyriuose. Taip pat surengtas seminaras darbo higienos ir profesinių ligų tyrimo klausimais, kuriame dalyvavo 26 darbo inspektoriai. Naujų norminių aktų įgyvendinimo kontrolės klausimai bei inspektavimo praktika buvo nagrinėjama seminare darbo teisės klausimais ir jame dalyvavo 37 darbo inspektoriai..

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

Vertinimo kriterijai

Numatyta plane

Gauti rezultatai

Kvalifikacijos kėlimas:

-apmokyti darbo inspektorių

-vieno darbo inspektoriui mokymui skirti valandų

162

40

162

40

Naujų darbo inspektorių mokymas:

-apmokyti darbo inspektorių

-vieno darbo inspektoriaus mokymui skirti valandų

17

280

8*

130**

* rodiklis neįvykdytas, nes nebuvo priimtas planuotas inspektorių skaičius

** taupant lėšas mokymo programa buvo sutrumpinta

Šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės Neįsteigtas inspektorių tobulinimo centras

Šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys Neskirtas finansavimas

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Pagrindinės veiklos kryptys:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija.

2. Darbo įstatymų pažeidimų prevencija.

3. Inspekcijos darbo organizavimo tobulinimas.

Pagrindiniai veiklos prioritetai:

1. Vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją:

1.1. Nelaimingų atsitikimų darbe dėl kritimo iš aukščio prevencija;

1.2. Profesinės rizikos vertinimas ir darbo aplinkos vidinės kontrolės sistemos diegimas įmonėse;

1.3. Darbuotojų saugos teisės aktų pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencija;

1.4. Darbuotojų sveikatos teisės aktų pažeidimų ir profesinių ligų prevencija;

1.5. Eurointegracijos klausimai.

.2. Vykdant darbo įstatymų pažeidimų prevenciją:

2.1. Nelegalaus darbo reiškinių prevencija;

2.2. Darbo ir poilsio laiko pažeidimų prevencija;

2.3. Darbo apmokėjimo klausimų kontrolė;

2.4. Darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimas, kontroliuojant darbo sutarties įstatymo laikymąsi įmonėse.

3. Tobulinant Inspekcijos darbo organizavimą:

3.1. Darbo planavimo, inspekcijos struktūros tobulinimas, vykdomų funkcijų reglamentavimas;

3.2. Informacinės ir konsultacinės veiklos plėtimas;

3.3. Darbo inspektorių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.

4. Organizuojant tarptautinį darbą:

4.1. Dalyvavimas įgyvendinant užsienio šalių remiamas darbuotojų saugos ir sveikatos programas ir priemones;

4.2. Bendradarbiavimas su kaimyninių šalių darbo inspekcijomis.

 

 

L.e. Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus pareigas Jonas Naujalis

 

 

 

 

V.Cininas

23 97 58

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas