Lietuvos Respublikos Seimas

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI:

 

Misija: Krašto apsaugos ministerijos misija yra sukurti ir plėtoti pajėgas, kurios saugotų ir gintų valstybę, jos piliečius ir nacionalines vertybes bei padėtų Lietuvai tapti euroatlantinės bendrijos dalimi.

Strateginiai tikslai: 1. Saugoti ir kontroliuoti valstybės suverenitetą, jos teritorijos neliečiamybę bei vientisumą, oro erdvę, teritorinę jūrą ir išimtinę ekonominę zoną, parengti kariuomenę ginti valstybę, dalyvauti tarptautinėse taikos ir humanitarinėse operacijose ir integruotis į NATO kolektyvinę saugumo sistemą.

2. Padėti civilinei valstybės administracijai pasirengti ekstremalioms situacijoms, jų prevencijai ir padarinių šalinimui, sukurti karo prievolės sistemą, sudaryti valstybės mobilizacinį rezervą, parengti visuomenę valstybei ginti bei maksimaliai panaudoti Lietuvos mokslo ir gamybos potencialą gynybos reikmėms.

 

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ Krašto apsaugos ministerijos STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE APRAŠYMAS:

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Sausumos pajėgos (SP) (232105,6)

Programos tikslai: Parengti pajėgas, užtikrinančias valstybės teritorijos karinę apsaugą ir valstybės gynimą, taikos palaikymo ir humanitarinių operacijų vykdymą.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

XIII-491 “Sukurti vientisą karių mokymo sistemą ir parengti kariuomenės rūšių kovinio rengimo doktrinas”:

Visoms kariuomenės rūšims rengiamos kovinio rengimo doktrinos; išleistas doktrininis leidinys "Motorizuotųjų šaulių būrio (skyriaus) taktika" bei parengtas leidybai "Motorizuotųjų šaulių kuopos taktika" ir "Saugos taisyklės (šarvuotasis transporteris M113 A1)"

XIII-495 “Parengti krašto apsaugos savanorių pajėgų struktūras, suderintas su sausumos pajėgų reguliariųjų vienetų struktūromis”:

Rengiama tvirtinti bendra Sausumos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų programų biudžeto paraiška apimanti struktūras ir bendras užduotis. Derinamos ir unifikuojamos reguliariųjų vienetų struktūros, svarstoma parengta tipinė teritorinės gynybos vieneto struktūra;

XIII-497 “Atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio memorandumą dėl jungtinio taikos palaikymo bataliono”:

Susitikimo su Lenkijos delegacija metu pastaroji buvo informuota apie lietuviškos LITPOLBAT dalies reorganizavimą, jos struktūros ir etatų pokyčius. 2001m. gruodžio mėn. suderinus ir pateikus tvirtinti Didžiosios Kunigaikštienės Birutės motorizuoto pėstininkų bataliono etatus ir struktūrą pradėti rengti pasiūlymai LITPOLBAT tabelio sudarymui.

XIII-499 “Parengti ir aprūpinti Ruklos mechanizuotąjį pėstininkų batalioną (BALTBAT/LITBAT) taip, kad jis galėtų vykdyti karines užduotis kartu su NATO pajėgomis pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio reikalavimus už Lietuvos Respublikos ribų”:

Parengtas ir LR kariuomenės vado patvirtintas bataliono rengimo planas, su Danijos Karalyste pasirašytas Savitarpio supratimo memorandumas dėl LITBAT rengimo ir paramos.

XIII-500 “Rengti nuolatinės parengties brigadą (NPB) taip, kad nuo 2006 metų pabaigos ji galėtų vykdyti karines užduotis kartu su NATO pajėgomis Lietuvos teritorijoje pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio reikalavimus, aprūpinti brigadą modernia ginkluote ir karine įranga: priešlėktuvinėmis ir prieštankinėmis sistemomis, taktinio ryšio, transporto ir logistinio aprūpinimo priemonėmis”:

Parengtas nuolatinės parengties brigados rengimo planas.

XIII-501 “Sukurti ir parengti artilerijos bei oro gynybos batalionus”:

Parengta artilerijos bataliono struktūra.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Sukomplektuoti SP personalą

 

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

SP komplektuojamos personalu, turinčiu tinkamą kvalifikaciją vykdyti kovines užduotis pagal numatytą planą. SP dalinių profesinės karo tarnybos karių etatų skaičius padidėjo 11,3 proc. Užpildyta 85 proc. etatų.

Įsigyta įranga ir inventorius, reikalingi SP dalinių veiklai užtikrinti.

Motorizuotosios pėstininkų brigados (MPB) "Geležinis vilkas" infrastruktūros plėtra:

 • MPB “Geležinis vilkas” štabo ir štabo aprūpinimo dalinių kovinės technikos priežiūros parko statyba.
 • Mindaugo batalionas: rekonstruoti inžineriniai tinklai; buvo rengiamas sprogmenų sandėlio statybos projektas; rekonstruoti amunicijos ir maisto sandėliai.
 • Birutės batalionas: parengtas teritorijos detalus planas.
 • Algirdo batalionas: rekonstruojamos vienerios kareivinės.
 • Vytenio batalionas: rekonstruotos vienerios kareivinės; rekonstruojamas amunicijos sandėlis, buvo statomi valymo įrenginiai.

Vakarų apygardos "Žemaitija" infrastruktūra:

 • Kęstučio batalionas: pastatytos dvejos kareivinės, rekonstruojami inžineriniai tinklai, valgykla, sandėliai rekonstruojami į garažus, pastatyti karių gerovės namai.

Specializuotųjų batalionų infrastruktūra:

 • Rengiamas Jėgerių bataliono teritorijos detalus planas ir rekonstruojama valgykla bei sargybinė.
 • Rengiami Štabo bataliono kareivinių, valgyklos, inžinerinių tinklų rekonstravimo projektai.
 • Rengiamas Artilerijos bataliono teritorijos detalus planas.
 • Rekonstruojami Inžinerijos bataliono inžineriniai tinklai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Plėsti SP karinių bazių infrastruktūrą” iš esmės įgyvendinta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepilnai gauti planuoti asignavimai

Programos uždavinys: Aprūpinti SP ginkluote ir karine technika

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotas ginkluotės ir karinės technikos kiekis parengtas naudoti.

Įsigyta ginkluotė ir karinė technika:

  • dalinių, personalo ir krovininės transporto priemonės (pasirašyta sutartis ir pradėtas apmokėjimas);
  • vidutinio nuotolio prieštankinės sistemos (pasirašyta sutartis ir pradėtas apmokėjimas);
  • minosvaidžiai;
  • sunkieji kulkosvaidžiai.

Modernizuota ginkluotė ir karinė technika:

  • Carl Gustav prieštankiniai ginklai;
  • M113 šarvuočiai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Parengti SP kolektyviniams veiksmams

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

SP pratybos ir mokymai:

Vakarų apygardoje “ Žemaitija” surengti planuoti brigados lygio štabų mokymai. MPB “Geležinis vilkas” šie mokymai buvo pakeisti pasiruošimu AMBER HOPE 01 pratyboms.

Buvo vykdomi bataliono lygio taktiniai mokymai. MPB “Geležinis vilkas” batalionuose šie mokymai buvo pakeisti AMBER HOPE 2001 pratybomis. Dragūnų batalionas vietoje planuotų mokymų įsisavino naujai įsigytą ginkluotę ir techniką.

14 dienų trukmės mokymuose parengta 93,2 proc. atsargos karo prievolininkų nuo planuoto skaičiaus.

SP batalionuose atliktas mažų vienetų kolektyvinių veiksmų įvertinimas.

Tarptautiniai mokymai ir pratybos:

LITPOLBAT štabo mokymai, ryšių sistemos suderinamumo mokymai COMBINED ENDEAVOR 2001 (Vokietija), BALTBAT štabo karininkų ir kontrolės posto mokymai, allied effort 2001 (Lenkija) štabų mokymai, COOPERATIVE OSPREY 2001 (Kanada) štabų mokymai, pratybos BALTICO 2001 (Lietuva), MAPLE ARCH 2001 (Lenkija), BATTLE CAMP, BALTIC WOLF, AMBER HOPE 2001 (Baltijos jūra, Vokietija, Lenkija), BALTIC COOPERATION/ BALTIC TRIANGLE 2001 (Lenkija), NORDIC PEACE 2001 (Norvegija).

Gauta dalis taktinio ryšio priemonių pagal trejų metų įsigijimų programą.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Sukaupti atsargų SP nustatytos trukmės ir apimties operacijoms

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Sudarytas planuotas šaudmenų rezervas.

 

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) (92075,1)

Programos tikslai: Parengti Krašto apsaugos savanorių pajėgas, užtikrinančias valstybės teritorinės gynybos užduočių vykdymą, kariuomenės rezervo parengimą.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

XIII-494 “Sukurti bendrą savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemą”:

Sudaryta ir pradėjo veiklą bendra darbo grupė bendrai savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemai sukurti; rengiamos naujos - tobulesnės karinių specialybių kodų lentelės.

XIII-495 “Parengti krašto apsaugos savanorių pajėgų struktūras, suderintas su sausumos pajėgų reguliariųjų vienetų struktūromis”:

Rengiama tvirtinti bendra Sausumos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų programų biudžeto paraiška apimanti struktūras ir bendras užduotis. Derinamos ir unifikuojamos reguliariųjų vienetų struktūros, svarstoma parengta tipinė teritorinės gynybos vieneto struktūra.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Sukomplektuoti KASP personalą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

KASP komplektuojamos personalu, turinčiu tinkamą kvalifikaciją vykdyti kovines užduotis pagal numatytą planą. Profesinės tarnybos karių patvirtintų etatų skaičius padidėjo 1,4 proc. palyginus su programoje numatytu skaičiumi. Užpildyta 90,3 proc. etatų.

Įsigytas inventorius ir įranga krašto apsaugos savanorių pajėgų dalinių veiklai užtikrinti.

KASP infrastruktūros plėtra:

  • Rekonstruotas Klaipėdos ATG štabo pastatas.
  • Rekonstruotas Telšių mokymo centro ryšių bokštas.
  • Kauno mokymo centro rekonstrukcija sustabdyta, pasikeitus prioritetams.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Aprūpinti KASP ginkluote ir karine technika

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotas ginkluotės ir karinės technikos kiekis parengtas naudoti. Atlikti planuoti aviacinės technikos ir laivų reglamento darbai bei remontas.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

Programos uždavinys: Parengti KASP kolektyviniams veiksmams

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įvykdyti planuoti 7 rinktinių štabų bei 57 teritorinės gynybos vienetų mokymai;

20 dienų kursai mokymo centruose: 2446 kariai (planuota 1610)

14 dienų mokymai: 9051 karys savanoris mokymuose kuopose ir 1369 – įvairiuose specialistų kursuose bei 663 rezervo kariai (planuota 11700 karių savanorių bei 675 rezervo kariai).

15 dienų bazinis kario kursas: 1027 kariai (planuota 1072)

Dienos tarnybą vykdė 9152 kariai savanoriai (planuota 7277), sportiniuose ir visuomeniniuose renginiuose dalyvavo 1052 kariai savanoriai (planuota 672).

KASP atsargos karo prievolininkų parengta 98,2 proc. nuo planuoto skaičiaus.

126 kariai savanoriai dalyvavo pratybose “AMBER HOPE”.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Karinės oro pajėgos (KOP) (72942,2)

Programos tikslai: Parengti pajėgas, užtikrinančias valstybės oro erdvės stebėjimą, kontrolę, apsaugą, gynybą, paramą sausumos ir jūros daliniams bei specialių operacijų vykdymą

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

XIII-501 “Sukurti ir parengti artilerijos bei oro gynybos batalionus”:

Rekonstruotos Oro gynybos bataliono štabo ir specialios technikos saugojimo-remonto patalpos.

XIII-502 “Tobulinti infrastruktūrą, kad ji tiktų priimti partnerių pajėgas – parengti 1-ąją aviacijos bazę Šiauliuose ir Klaipėdos jūrų uostą”:

Suremontuoti Karinių oro pajėgų I-osios aviacijos bazės administracinio pastato bei angaro stogai ir rekonstruotas garažas.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Sukomplektuoti KOP personalą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

KOP komplektuojamos personalu, turinčiu tinkamą kvalifikaciją vykdyti kovines užduotis pagal numatytą planą. Profesinės tarnybos karių patvirtintų etatų skaičius padidėjo 10,9 proc. palyginus su programoje numatytu skaičiumi.Užpildyti 87 proc. etatų.

Įsigytas inventorius, įranga ir transporto priemonės karinių oro pajėgų dalinių veiklai užtikrinti.

KOP infrastruktūros plėtra:

Rekonstruotos Oro gynybos bataliono štabo ir specialios technikos saugojimo-remonto patalpos.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Aprūpinti KOP ginkluote ir karine technika

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotas ginkluotės ir karinės technikos kiekis parengtas naudojimui.

Radioelektroninės technikos eksploatavimas ir techninio aptarnavimas užtikrino Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos (OESKV) iškeltų užduočių vykdymą. Pasirašyti ilgalaikio aptarnavimo kontraktai su Čekijos firma “Eldis” dėl ekstraktorių remonto ir su Čekijos firma “Radas” dėl automatizuotų valdymo sistemų darbo vietų programinės įrangos atnaujinimo.

Įsigyta įranga:

  • orlaivių atpažinimo sistemos aukštimačiai su enkoderiais (sumontuoti orlaiviuose);
  • atsarginės dalys ekstraktoriams.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Plėsti KOP karinių bazių infrastruktūrą” iš esmės įvykdyta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepilnai gauti planuoti asignavimai

Programos uždavinys: Parengti KOP kolektyviniams veiksmams

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

KOP įgulos skraidė 77,8 proc. planuoto laiko.

KOP mokymai ir pratybos: įvykdytos Oro gynybos bataliono pratybos, KOP štabų mokymai ir KOP įgulų specialios treniruotės.

Tarptautinės pratybos ir mokymai: Liden Passex 2001 (Danija), Cooperative Baltic Eye 2001 (Lenkija), Triostar 2001 (Lenkija), tarptautinės paieškos ir gelbėjimo pratybos.

Pradėtas vidutinio nuotolio 3D radarų įsigijimas (pasirašyta sutartis ir pradėtas apmokėjimas).

Rekonstruotas Regioninės oro erdvės stebėjimo koordinavimo sistemos centro (ROESKC) pastatas. Įsigytos ROESKC objektų apsaugos sistemos bei generatoriai.

Dalinai rekonstruota Oro erdvės sistemos radiotechninės bazė.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Plėsti KOP valdymo, kontrolės ir ryšių sistemas” iš esmės įvykdyta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepilnai gauti planuoti asignavimai

Programos uždavinys: Parengti KOP kitų pajėgų perdislokavimui ir išskleidimui

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Orlaivis An-26 dalyvavo tarptautinėje NATO vadovaujamoje misijose Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Kosove, dislokacijos vieta – Neapolis (Italija). Vykdytas savalaikis ir saugus Lietuvos ir Latvijos taikdarių pervežimas.

Plėtojama infrastruktūra partnerių pastiprinimams priimti:

  • Suremontuoti Karinių oro pajėgų I-osios aviacijos bazės administracinio pastato bei angaro stogai ir rekonstruotas garažas.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Karinės jūrų pajėgos (KJP) (28164,3)

Programos tikslai: Parengti pajėgas, užtikrinančias teritorinės jūros ir ekonominės zonos stebėjimą, kontrolę, apsaugą, gynybą ir specialių operacijų vykdymą

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

VIII-233 “Parengti Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą”:

KAM yra dalyvaujanti institucija, o ne atsakinga.

VIII-271 “Parengti Šventosios jūrų uosto atstatymo koncepciją ”:

KAM yra dalyvaujanti institucija, o ne atsakinga.

XIII-502 “Tobulinti infrastruktūrą, kad ji tiktų priimti partnerių pajėgas – parengti 1-ąją aviacijos bazę Šiauliuose ir Klaipėdos jūrų uostą”:

Dėl tolimesnės Klaipėdos jūrų uosto plėtros sudaryta darbo grupė krantinių perdavimo karinėms jurų pajėgoms ir karo laivų švartavimo problemoms spręsti.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Sukomplektuoti KJP personalą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

KJP komplektuojamos personalu, turinčiu tinkamą kvalifikaciją vykdyti kovines užduotis pagal numatytą planą. Profesinės tarnybos karių patvirtintų etatų skaičius padidėjo 8,4 proc. palyginus su programoje numatytu skaičiumi. Užpildyti 96,8 proc. etatų.

Įsigytas inventorius, įranga ir transporto priemonės KJP dalinių veiklai užtikrinti.

KJP infrastruktūros plėtra:

  • Pradėtas Kairių arsenalo sandėlių rekonstravimas.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Aprūpinti KJP ginkluote ir karine technika

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Planuotas ginkluotės ir karinės technikos kiekis parengtas naudojimui.

Atliktas planuotas kovinės technikos, laivų ir kitų transporto priemonių remontas.

Įsigyta:

  • du "Štorm" klasės laivai;
  • laivo denio kranas.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Parengti KJP kolektyviniams veiksmams

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

KJP mokymai ir pratybos: įvykdyti štabų mokymai (4 dienos), junginių mokymai (2 dienos), dalinių mokymai (28 dienos), kiti mokymai (14 dienų).

KJP įgulos pasiekė planuotą plaukiojimo lygį (pagal laivų klases) nuo 36 parų iki 60 parų per metus.

Tarptautiniai mokymai ir pratybos: LIDEN PASSEX 2001 (Danija), AMBER SEA 2001 (Latvija), COOPERATIVE OCEAN 2001(Baltijos jūra), OPEN SPIRIT 2001 (Estija), BALTOPS 2001 (Baltijos jūra, Vokietija, Lenkija) , MCOPEST 2001 (Estija, Švedija), SAR-FX 2001 (Danija), SALVAGE DIVEX 2001 (Lietuva).

Vykdoma teritorinės jūros ir ekonominės zonos kontrolė.

Rekonstruotas Nidos jūros stebėjimo postas. Rengiamas projektas Palangos jūros stebėjimo posto rekonstravimui.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonė: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Parengti KJP kitų pajėgų perdislokavimui ir išskleidimui

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais

KJP laivyno bazės plėtra: rekonstruotas jūreivių mokymo bei buities pastatas, įrengiami inžineriniai tinklai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Logistikos pajėgos (61380,7)

Programos tikslai: Sukurti kariuomenės logistikos sistemą, užtikrinančią kovinių dalinių ir junginių aprūpinimą ir išsilaikymą nustatytą laiką vykdant operacijas taikos ir karo metu

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

VII-207 “Papildyti strateginių prekių ir technologijų kontrolės tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Įdiegti strateginių prekių ir technologijų automatizuotą eksporto kontrolės sistemą”:

Ūkio ministerijai pateiktos pastabos dėl LR Strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas LRV nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-07-08 nutarimo Nr.743 “Dėl strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto licencijavimo ir kontrolės vykdymo tvarkos” dalinio pakeitimo projektas.

IX-306 “Parengti Stambaus mastelio kartografavimo programą urbanizuotoms teritorijoms; atnaujinti Lietuvos teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo ir Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje kartografavimo programas”:

Lietuvos kariuomenė 2001-09-26 sudarė ilgalaikę sutartį su Kauno Aerogeodezijos institutu (AGI), pagal kurią institutas turi užbaigti Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje topografinių žemėlapių leidybinių originalų (M1:50 000), atitinkančių NATO standartus, gamybą.

Pradėjo dirbti Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras, kuris pagal AGI pagamintus leidybinius originalus tiražuoja žemėlapius.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Sukomplektuoti logistikos pajėgų personalą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas : nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Logistikos pajėgos komplektuojamos personalu, turinčiu tinkamą kvalifikaciją vykdyti kovines užduotis pagal numatytą planą. Užpildyta etatų 92,7 proc.

Įsigytas inventorius, įranga Logistikos pajėgų dalinių veiklai užtikrinti.

KAS padaliniuose diegiama logistikos valdymo informacinė sistema LogVIS.

Logistikos pajėgų infrastruktūros plėtra:

  • Dalinai rekonstruoti kariuomenės aprūpinimo sistemos sandėliai (Kaune);
  • Įrengtas Karo kartografijos centras;
  • Arsenalas: pastatyta sargybinė, nupirkti angarai, įrengiamos apsaugos sistemos;
  • Dalinai rekonstruota Kauno įgulos karininkų ramovė.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Plėsti logistikos pajėgų infrastruktūrą” iš esmės įvykdyta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepilnai gauti planuoti asignavimai

Programos uždavinys: Aprūpinti logistikos pajėgas ginkluote, technika, medžiagomis

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įsigyta technika bei medžiagos:

  • Karo kartografijos centras: nupirkti baldai bei kompiuterinė ir ryšių įranga, įsigyti 24 žemėlapių leidybiniai originalai (planuoti 23).
  • Nupirkti sausi daviniai, degalai ir transporto remonto paslaugos, mažavertis ūkinis inventorius bei amunicija.
  • Lietuvos kariuomenės medicininio aptarnavimo sistema: rekonstruota poliklinika bei ekspertinis diagnostinis stacionaras. Įsigyta medicininė įranga, stomatologinės medžiagos, medikamentai, laboratorinės medžiagos, apmokėtos profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūros paslaugos Viešosiose medicinos įstaigose.
  • Pradėtas logistinio aprūpinimo, remonto ir aptarnavimo technikos įsigijimas (įsigyta generatoriai, palapinės, lauko virtuvės).

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Parengti logistikos pajėgas kolektyviniams veiksmams

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Logistikos pajėgų dalinių mokymai ir pratybos. Karo medicinos tarnyba ir Transportavimo tarnyba įvykdė planuotas taktines pratybas ir mokymus

Tarptautiniai mokymai ir pratybos. Karo medicinos tarnybos kariai dalyvavo tarptautinėse mokymų konferencijose Danijoje, JAV bei Islandijoje.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Karinės mokymo pajėgos (84135,1)

Programos tikslai: Parengti visų kategorijų personalą kovinių užduočių vykdymui taikos ir karo metu

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

XIII-489 “Parengti Kompleksinę krašto apsaugos sistemos personalo rengimo, ugdymo ir tobulinimo programą”:

Parengtas Karininkų karjeros valdymo koncepcijos projektas; rengiama privalomosios karo tarnybos karių atstovavimo tvarkos analizė; dalyvaujant NORBALTPERS projekte parengta distancinių rezervo būrių vadų kursų programa; KAS personalas kėlė kvalifikaciją Lietuvos viešojo administravimo institute, pagal Prancūzijos ambasados pasiūlymą sudarytos prancūzų kalbos mokymo grupės, vyko anglų kalbos kursai ir testavimas, personalas įvairiuose specialiuose kursuose mokėsi karinių specialybių, įgyvendintos LR Valstybės tarnybos įstatymo ir LR Vyriausybės 2001-09-26 nutarimų Nr.1168 ir 1169 nuostatos

XIII-491 “Sukurti vientisą karių mokymo sistemą ir parengti kariuomenės rūšių kovinio rengimo doktrinas”:

Visoms kariuomenės rūšims rengiamos kovinio rengimo doktrinos; išleistas doktrininis leidinys "Motorizuotųjų šaulių būrio (skyriaus) taktika" bei parengti leidybai "Motorizuotųjų šaulių kuopos taktika" ir "Saugos taisyklės (šarvuotasis transporteris M113 A1)"

XIII-494 “Sukurti bendrą savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemą”:

Sudaryta ir pradėjo veiklą bendra darbo grupė bendrai savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemai sukurti; rengiamos naujos - tobulesnės karinių specialybių kodų lentelės.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Individualiai parengti karius pagal nustatytą parengimo kursą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdyta

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdyta

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įgyvendintos planuotos individualaus karių mokymo programos.

Mokomajame pulke parengti 2628 privalomosios karo tarnybos kariai (planuota 3500).

Parengta 951 vadas ir specialistas (planuota parengti 1000 vadų bei karių specialistų). Planas buvo patikslintas, atsižvelgiant į būtiniausius Lietuvos kariuomenei poreikius. Parengti naujų specialybių vadus ir specialistus reikalingi ilgesnės trukmės kursai.

Parengta 290 karininkų, iš jų 187 - užsienio mokymo įstaigose (planuota 315, iš jų 200 - užsienio mokymo įstaigose). Priimti į studijas LKA 164 kariūnai (planuota 160).

Karinio rengimo kursuose (3 metų) rengiami 660 aukštųjų mokyklų studentų (planuota 750). Aktyviojo rezervo karininko kursą baigė 132 studentai (planuota 160, dalis studentų neišlaikė kvalifikacinio egzamino). Karinio rengimo kursus baigė 82 aukštųjų mokyklų absolventai (planuota 81).

KAS personalo mokymas anglų kalbos centruose: 800 karių ir civilių mokyti aštuoniuose anglų kalbos mokymo centruose I ir II lygiu pagal STANAG 6001 ir dviejuose anglų kalbos mokymo centruose – III lygiu.

Poligonų parengimas kariams mokyti:

  • Centrinis poligonas: įrengtos dvi elektrinių taikmenų, kovinio šaudymo, prieštankinio ginklų ir sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos, granatų mėtymo laukas bei atiduotos naudoti lengvųjų konstrukcijų asmens higienos patalpos;
  • Gaižiūnų poligonas: rekonstruojama vadavietė, įrengtos šaudyklos bei būrio gynybos pozicijos.
  • Poligonų objektų remonto darbai atlikti pagal planą.

Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra:

  • LKA: rekonstruotas kariūnų bendrabutis, ramovė ir administracinis pastatas, įrengtos kompiuterinės klasės;
  • Puskarininkių mokykla: rekonstruoti inžineriniai statiniai.
  • Ruklos mokomasis pulkas: rekonstruotos vienerios kareivinės bei garažai, rekonstruojama eksploatacinės dirbtuvės, lauko bei inžineriniai tinklai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Plėsti karinių mokymo pajėgų infrastruktūrą” iš esmės įvykdyta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepilnai gauti planuoti asignavimai

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Centralizuotos tarnybos (41816,9)

Programos tikslai: Įgyvendinti Krašto apsaugos sistemos materialinio ir informacinio aprūpinimo politiką

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***: nevykdoma

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Plėtoti KAS materialinę bazę

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

  • Parengti planuoti statybos ir rekonstrukcijos darbų projektai 2002-2004 metams.
  • Įdiegta planuota kariuomenės valdymo, vadovavimo, ryšių ir informacinės sistemos dalis. Įsigytos telekomunikacinio bei oro erdvės kontrolės ryšio priemonės.
  • Įvykdytas planuotas centralizuotas pagrindinių prekių ir paslaugų įsigijimas.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Kurti ir aptarnauti ryšių informacines sistemas” iš esmės įvykdyta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nepilnai gauti planuoti asignavimai

Programos uždavinys: Organizuoti KAS informacinį aprūpinimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Išleisti 954 leidiniai (planuoti 288). Be planuotų vadovėlių, informacinių ir reprezentacinių leidinių, pagamintas didelis kiekis neplanuotų leidinių, susijusių su NATO parlamentine asamblėja (informaciniai ir reprezentaciniai leidiniai) bei skubiais KAM užsakymais.

Įvykdytas centralizuotas spaudinių užsakymas pagal patvirtintą centralizuotai užsakomų spaudinių sąrašą.

Įdiegiamos dokumentų išsaugojimo, komplektavimo-kontrolės, apskaitos-panaudojimo programos.

Montuojama KAS dalinių apsaugos sistema.

Rekonstruojamas Leidybos centras bei įsigyta spaustuvės įranga.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Puoselėti LK tradicijas ir plėtoti kultūrinę veiklą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis surengti planuoti kultūriniai ir švietimo renginiai (koncertai, paskaitos, parodos, minėjimai, knygų pristatymai ir kt.) KAS kariams.

Išleisti 24 žurnalo “Karys” numeriai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

 

 

 

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Visuomenės rengimas ginti valstybę (24990,1)

Programos tikslai: Padėti civilinei valstybės administracijai pasirengti ekstremalioms situacijoms, jų prevencijai ir padarinių pašalinimui, sukurti karo prievolės sistemą, sudaryti valstybės mobilizacinį rezervą, parengti visuomenę valstybei ginti bei maksimaliai panaudoti Lietuvos mokslo ir gamybos potencialą gynybos reikmėms

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

XIII-480 “Parengti Lietuvos Respublikos krizių (nelaimių) valdymo įstatymo projektą”:

Įstatymo projektui parengti sudaryta CSD direktoriaus vadovaujama darbo grupė. Parengta įstatymo struktūra, kaupiama ir analizuojama medžiaga reikalinga projekto rengimui.

XIII-481 “Parengti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl krizių valdymo ir krizių prevencijos komitetų sudarymo ir jų darbo organizavimo”:

2001-11-27 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.1427 "Dėl krizių valdymo komiteto sudarymo ir nuostatų patvirtinimo".

2002-01-09 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.19 "Dėl Krizių prevencijos komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo".

XIII-482 “Įvesti regioninę karo prievolės administravimo sistemą”:

Įkurtas ir įrengtas Klaipėdos KPC, rekonstruojamas Panevėžio karo prievolės centras, vykdomi Vilniaus karo prievolės centro projektavimo darbai.

XIII-483 “Parengti ir suderinti įstatymų pataisų ir papildymų projektus – sudaryti sąlygas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros ar socialinės globos įstaigose”:

Patikslintos sveikatos apsaugos ir socialinės globos įstaigų paraiškos alternatyviai krašto apsaugos tarnybai atlikti; rengiami ir tobulinami poįstatyminių nuostatų projektai alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai atlikti.

XIII-484 “Sukurti ir įdiegti mobilizacijos (civilinio pasirengimo) administravimo sistemą”:

Tęsiama darbo grupės ( sudarytos iš LR ministerijų, Vyriausybės įstaigų atstovų), mobilizacijos administravimo sistemai kurti, veikla: 2001m gruodžio mėn. parengtas LR Vyriausybės nutarimo projektas "Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos pertvarkymo mobilizacijos ir karo padėties metu".

XIII-485 “Parengti valstybės mobilizacinį planą, sukurti integruotą mobilizacinio rezervo mokymo sistemą ir mobilizacinio rezervo materialinių išteklių kaupimo planų projektus”:

2001-12-05 LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.1470 "Dėl LR Seimo nutarimo „Dėl mobilizacijos programos patvirtinimo“ projekto pateikimo LR Seimui". Pradėtas nurodymų mobilizaciniam planavimui savivaldybėse rengimas.

Atsižvelgus į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymus (2001-11-23) ir Statistikos departamento po gyventojų surašymo patikslintą gyventojų skaičių (2001-10-30), perskaičiuota 30 parų maisto produktų ir būtinųjų prekių poreikio natūrinė ir vertinė išraiška. Pagal statistikos departamento pateiktus duomenis (2001-11-10) tęsiama pramonės įmonių bei energetikos įmonių (avarijų likvidacijai) apsirūpinimo materialiniais ištekliais taikos metu analizė.

XIII-508 “Parengti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą”:

Analizuojant esamą karo prievolės įstatymą ir KAM struktūrinių padalinių pasiūlymus kaupiama informacija LR Karo prievolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Koordinuoti ir kontroliuoti valstybės institucijų ir ūkio subjektų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir krizėms

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Rengiamas valstybės mobilizacinio plano projektas, nustatomas mobilizacinio rezervo materialinių išteklių poreikis, suorganizuoti 3 mobilizaciniai mokymai.

Įrengtas Krizių valdymo centras (įrengtos darbo vietos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nariams), parengta programinė užduotis Civilinės saugos mokymo centro įkūrimui.

Sukaupta 75,6 proc. valstybės rezervo nuo reikiamo kiekio.

Surengtos 261 valstybinio lygio civilinės saugos treniruotės ir pratybos (planuota 260).

Kuriamas pavojingų Lietuvos ūkio objektų registras. Įsigyta skaitmeninių žemėlapių tvarkymo įranga.

Dviejuose paieškos ir gelbėjimo postuose vykdomi paieškos ir gelbėjimo darbai (įvyko 5 atvejai, kai reikėjo vykdyti gelbėjimo ir paieškos darbus) .

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

Programos uždavinys: Užtikrinti karo prievolės sistemos veiklą ir ją tobulinti

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Karo prievolės administravimo sistema reorganizuojama į regioninį karo prievolės administravimą: pertvarkytas karo prievolės administravimas Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse, įkurtas Klaipėdos KPC, rekonstruojamas Panevėžio KPC.

Pašaukta 2620 karo prievolininkų į privalomąją pradinę karo tarnybą Karo prievolės administravimo tarnybos (KPAT) prie KAM administruojamuose Kauno ir Klaipėdos regionuose (planuota 2508).

Pašaukti 804 atsargos kariai į mokymus KPAT prie KAM administruojamuose Kauno ir Klaipėdos regionuose (planuota 796).

Apmokėta už karo prievolininkų sveikatos tikrinimą Viešosiose medicinos įstaigose.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

 

 

Programos uždavinys: Ugdyti visuomenės pilietiškumą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Suorganizuoti aštuoni kultūriniai renginiai kariams, paremta dvylika visuomeninių organizacijų organizuojamų vaikų ir jaunimo vasaros karinių sporto stovyklų bei 6 programos, rengiančios piliečius pasipriešinimui ir valstybės gynimui.

Parengta 3 pasirengimo visuotinei gynybai ir visuotinio pilietinio pasipriešinimo mokomosios programos bei 30 visuomeninio pasipriešinimo mokymo instruktorių .

Organizuotos vienerios atvirų durų dienos kariniuose daliniuose, treji jaunimo ir karių sąskrydžiai bei konkursai, dvidešimt trys karių ir jaunimo sporto stovyklos.

Nupirkti kompiuteriai 310 bendrojo lavinimo mokyklų.

Bendradarbiaujama su žiniasklaidos priemonėmis, organizuojami minėjimai, seminarai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

Programos uždavinys: Stiprinti mokslinį potencialą gynybos reikmėms

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Įgyvendinama programa “Moksliniai tyrimai krašto apsaugai. Mokslo ir technologijų plėtra 2001-2003 m.”. Pagal šią programą 2001 m. buvo planuojama skirti apie 5,5 mln. Lt investicinių lėšų iš privatizavimo fondo. Pagal LR Vyriausybės 2001-09-12 nutarimą Nr.1090 lėšų skyrimas buvo sustabdytas. KAM 2001m. IV-ame ketvirtyje rado galimybę perskirsčius lėšas iš paprastųjų išlaidų ir kitų projektų šiai programai vykdyti skirti apie 1,7 mln. Lt. mokslo centrų įrangai įsigyti. Buvo nupirkti technologiniai įrengimai trims Lietuvos moksliniams centrams (VU Lazerinių tyrimų centrui, PFI Medžiagotyros ir jutiklių centrui ir KTU Vibroinžinerijos centrui). Įrengimų įsigijimo metinis planas įvykdytas 32 proc.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: Priemonė “Integruoti mokslą į NATO ir kitas tarptautines gynybos ir saugumo programas” dalinai įvykdyta

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: negauti planuoti asignavimai

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

 

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Krašto apsaugos politikos formavimas bei jos įgyvendinimo organizavimas (20377,4)

Programos tikslai: Užtikrinti valstybės apsaugos ir gynimo sistemos funkcionavimą, plėtrą ir valdymą

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***:

II-51 “parengti Vaikų ir jaunimo socializacijos programą”:

KAM Viešųjų ryšių departamentas rengia vidinį "Vaikų, paauglių ir jaunimo socializacijos programos" projektą

 

VII-207 “Papildyti strateginių prekių ir technologijų kontrolės tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Įdiegti strateginių prekių ir technologijų automatizuotą eksporto kontrolės sistemą”:

Ūkio ministerijai pateiktos pastabos dėl LR Strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas LRV nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-07-08 nutarimo Nr.743 “Dėl strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto licencijavimo ir kontrolės vykdymo tvarkos” dalinio pakeitimo projektas.

VIII-233 “Parengti Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą”:

KAM yra dalyvaujanti institucija, o ne atsakinga.

VIII-271 “Parengti Šventosios jūrų uosto atstatymo koncepciją ”:

KAM yra dalyvaujanti institucija, o ne atsakinga.

 

IX-306 “Parengti Stambaus mastelio kartografavimo programą urbanizuotoms teritorijoms; atnaujinti Lietuvos teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo ir Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje kartografavimo programas”:

Lietuvos kariuomenė 2001-09-26 sudarė ilgalaikę sutartį su Kauno Aerogeodezijos institutu (AGI), pagal kurią institutas turi užbaigti Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje topografinių žemėlapių leidybinių originalų (M1:50 000), atitinkančių NATO standartus, gamybą.

2001 m. įkurtas ir 2001-09-27 pradėjo dirbti Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras, kuris pagal AGI pagamintus leidybinius originalus, tiražuoja žemėlapius.

X-408 “Parengti Karinių teritorijų aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo programą”:

2001-07-26 Krašto apsaugos ir aplinkos ministrų įsakymu Nr.1011/394 patvirtinta "Krašto apsaugos sistemos aplinkos apsaugos strategija"; rengiamas šios strategijos įgyvendinimo programos projektas.

XI-426 “Sparčiau įgyvendinti tarptautinės humanitarinės teisės normas Lietuvoje, šiuo tikslu prisijungti prie daugiašalių tarptautinių šios srities sutarčių (1999 m. kovo 26 d. Antrojo protokolo prie 1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu, 2000 metų Vaiko teisių konvencijos protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, 1976 m. gruodžio 10 d. Konvencijos dėl draudimo panaudoti karo ar kitais priešiškais tikslais poveikio gamtinei aplinkai techniką, 1989 m. gruodžio 4 d. Tarptautinės konvencijos prieš karo samdinių samdymą, panaudojimą, finansavimą ir apmokymą), išanalizuoti galiojančius šios srities nacionalinės teisės aktus ir prireikus parengti jų pataisas”:

1954 m. Hagos konvencija dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 m. Antrasis protokolas : 2001-09-19 LRV nutarimu Nr.1130 pritarė prisijungimo prie protokolo tikslingumui ir kreipėsi į LR Prezidentą su prašymu pateikti protokolą ratifikuoti LR Seimui. 2001-09-28 LR Prezidentas savo dekretu Nr.1498 pateikė protokolą ratifikuoti LR Seimui ir 2001-11-13 įstatymu Nr.IX-594 minėtas protokolas ratifikuotas.

1989 m.Vaikų teisių konvencijos 2000 m. fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose: LRV 2001-09-24 nutarimu Nr.1151 pritarė prisijungimo prie protokolo tikslingumui ir kreipėsi Į LR Prezidentą su prašymu O.Jusiui (URM viceministrui) suteikti įgaliojimus pasirašyti protokolą. LR Prezidentas 2001-09-27 savo dekretu Nr.1493 įgalioja O.Jusį pasirašyti protokolą. Dėl 2001-09-11 JAV įvykdyto teroristinio akto JT būstinėje Niujorke planuota Antroji visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties šalių konferencija , kurios metu buvo planuota pasirašyti protokolą, atidėta neribotam laikui. Todėl LRV 2001-12-11 nutarimu Nr.1504 kreipėsi Į LR Prezidentą dėl įgaliojimų suteikimo G.Šerkšniui (LR nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui JT) ir 2001-12-18 LR Prezidento dekretu Nr.1608 įgaliojimai buvo suteikti. Dabar su JT deramasi dėl protokolo pasirašymo laiko ir procedūrų. Pasirašius protokolą bus inicijuojamos teisės aktų, reikalingų protokolą ratifikuoti ir atitinkamoms LR BK nuostatoms pakeisti, projektai.

1976 m. Konvencija dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo: 2001-10-16 LRV priėmė nutarimą Nr.1222 dėl prisijungimo prie Konvencijos tikslingumo ir kreipimosi į LR Prezidentą teikti jį LR Seimui ratifikuoti. LR Prezidentas 2001-10-22 savo dekretu Nr.1525 pateikė LR Seimui konvenciją ratifikuoti.

1989 m. Tarptautinės konvencija prieš karo samdinių samdymą, naudojimą, finansavimą ir rengimą: atliktas konvencijos vertimas į lietuvių kalbą ir prisijungimo prie konvencijos klausimas 2002m. sausio mėn. bus svarstomas Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos posėdyje.

XIII-480 “Parengti Lietuvos Respublikos krizių (nelaimių) valdymo įstatymo projektą”:

Įstatymo projektui parengti sudaryta CSD direktoriaus vadovaujama darbo grupė. Parengta įstatymo struktūra, kaupiama ir analizuojama medžiaga reikalinga projekto rengimui.

XIII-481 “Parengti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl krizių valdymo ir krizių prevencijos komitetų sudarymo ir jų darbo organizavimo”:

2001-11-27 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.1427 "Dėl krizių valdymo komiteto sudarymo ir nuostatų patvirtinimo”.

2002-01-09 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.19 "Dėl Krizių prevencijos komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo".

XIII-483 “Parengti ir suderinti įstatymų pataisų ir papildymų projektus – sudaryti sąlygas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros ar socialinės globos įstaigose”:

Patikslintos sveikatos apsaugos ir socialinės globos įstaigų paraiškos alternatyviai krašto apsaugos tarnybai atlikti; rengiami ir tobulinami poįstatyminių nuostatų projektai alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai atlikti.

XIII-487 “Atnaujinti ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas, numatančias kariuomenės plėtrą iki 2012 metų”:

Pradėta ilgalaikių valstybės saugumo stiprinimo programos peržiūra, kuri numatys Sausumos, Oro, Jūrų, Logistikos, Mokymo pajėgų plėtrą iki 2012 metų (ji apims priemones stiprinančias kovinių ir paramos bei aprūpinimo dalinių pajėgas)

XIII-488 “Reorganizuoti ir subordinuoti esamas logistikos tarnybas ir vienetus”:

Vadovaujantis KA ministro 2001-04-25 įsakymu Nr. 542 toliau tęsiama logistikos sistemos reforma: pradėta Transportavimo tarnybos reorganizacija į Judėjimo kontrolės centrą bei Transportavimo ir tiekimo batalioną (parengta abiejų vienetų struktūra ir funkcijos); pradėtos rengti remonto bataliono struktūra ir užduotys.

Pradėtas LogVIS - automatinės logistikos valdymo sistemos diegimas KAS daliniuose. Specialistus rengė Danijos instruktoriai.

XIII-489 “Parengti Kompleksinę krašto apsaugos sistemos personalo rengimo, ugdymo ir tobulinimo programą”:

Parengtas Karininkų karjeros valdymo koncepcijos projektas; rengiama privalomosios karo tarnybos karių atstovavimo tvarkos analizė; dalyvaujant NORBALTPERS projekte parengta distancinių rezervo būrių vadų kursų programa; KAS personalas kėlė kvalifikaciją Lietuvos viešojo administravimo institute, pagal Prancūzijos ambasados pasiūlymą sudarytos prancūzų kalbos mokymo grupės, vyko anglų kalbos kursai ir testavimas, personalas įvairiuose specialiuose kursuose mokėsi karinių specialybių, įgyvendintos LR Valstybės tarnybos įstatymo ir LR Vyriausybės 2001-09-26 nutarimų Nr.1168 ir 1169 nuostatos

XIII-490 “Įkurti Rytų ir Vakarų karines apygardas, suformuoti karinių apygardų štabus”:

Rengiama tvirtinimui Rytų apygardų struktūra ir etatai. Įkurta Vakarų apygarda "Žemaitija" .

XIII-491 “Sukurti vientisą karių mokymo sistemą ir parengti kariuomenės rūšių kovinio rengimo doktrinas”:

Visoms kariuomenės rūšims rengiamos kovinio rengimo doktrinos; išleistas doktrininis leidinys "Motorizuotųjų šaulių būrio (skyriaus) taktika" bei parengti leidybai "Motorizuotųjų šaulių kuopos taktika" ir "Saugos taisyklės (šarvuotasis transporteris M113 A1)"

XIII-493 “Parengti kariuomenės rezervo dalinių suformavimo ir aprūpinimo planus”:

Parengtas LR kariuomenės mobilizacinės sistemos doktrinos projektas, suderintas su kariuomenės vadu ir pateiktas KA ministro pritarimui. Pradėtas rengti mobilizacijos planas, kurio sudėtyje yra rezervo dalinių suformavimo ir aprūpinimo planai.

XIII-494 “Sukurti bendrą savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemą”:

Sudaryta ir pradėjo veiklą bendra darbo grupė bendrai savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemai sukurti; rengiamos naujos - tobulesnės karinių specialybių kodų lentelės;

XIII-495 “Parengti krašto apsaugos savanorių pajėgų struktūras, suderintas su sausumos pajėgų reguliariųjų vienetų struktūromis”:

Rengiama tvirtinti bendra Sausumos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų programų biudžeto paraiška apimanti struktūras ir bendras užduotis. Derinamos ir unifikuojamos reguliariųjų vienetų struktūros, svarstoma parengta tipinė teritorinės gynybos vieneto struktūra;

XIII-496 “Įtraukti Lietuvos Respublikos pajėgas į ES pajėgų planavimo ir mokymo procesus, pagal galimybes suderinant juos su NATO PFP/PARP planavimo procesais”:

Lietuva atnaujino savo identifikuotą, ES vadovaujamoms operacijoms, pajėgų sąrašą. Taip pat jos rengiamos ir NATO/PTL PARP procesui.

2001m lapkričio mėn. vykusioje ES +15 Pajėgų stiprinimo konferencijoje buvo nuspręsta toliau derinti ES ir NATO/PTL PARP planavimo procesus.

XIII-497 “Atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio memorandumą dėl jungtinio taikos palaikymo bataliono”:

Susitikimo su Lenkijos delegacija metu pastaroji buvo informuota apie lietuviškos LITPOLBAT dalies reorganizavimą, jos struktūros ir etatų pokyčius. 2001m. gruodžio mėn. suderinus ir pateikus tvirtinti Didžiosios Kunigaikštienės Birutės motorizuoto pėstininkų bataliono etatus ir struktūrą pradėti rengti pasiūlymai LITPOLBAT tabelio sudarymui.

XIII-499 “Parengti ir aprūpinti Ruklos mechanizuotąjį pėstininkų batalioną (BALTBAT/LITBAT) taip, kad jis galėtų vykdyti karines užduotis kartu su NATO pajėgomis pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio reikalavimus už Lietuvos Respublikos ribų”:

Parengtas ir LR kariuomenės vado patvirtintas bataliono rengimo planas, su Danijos Karalyste pasirašytas Savitarpio supratimo memorandumas dėl LITBAT rengimo ir paramos.

XIII-500 “Rengti nuolatinės parengties brigadą (NPB) taip, kad nuo 2006 metų pabaigos ji galėtų vykdyti karines užduotis kartu su NATO pajėgomis Lietuvos teritorijoje pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio reikalavimus, aprūpinti brigadą modernia ginkluote ir karine įranga: priešlėktuvinėmis ir prieštankinėmis sistemomis, taktinio ryšio, transporto ir logistinio aprūpinimo priemonėmis”:

Parengtas nuolatinės parengties brigados rengimo planas

XIII-501 “Sukurti ir parengti artilerijos bei oro gynybos batalionus”:

Parengta artilerijos bataliono struktūra. Rekonstruotos Oro gynybos bataliono štabo ir specialios technikos saugojimo-remonto patalpos.

XIII-502 “Tobulinti infrastruktūrą, kad ji tiktų priimti partnerių pajėgas – parengti 1-ąją aviacijos bazę Šiauliuose ir Klaipėdos jūrų uostą”:

Suremontuoti Karinių oro pajėgų I-osios aviacijos bazės administracinio pastato bei angaro stogai ir rekonstruotas garažas.

XIII-503 “Pagal Mokslinių tyrimų krašto apsaugai programą aprūpinti mokslinius centrus naujais technologiniais tiriamaisiais įrengimais”:

Pagal šią programą 2001 m. buvo planuojama skirti apie 5,5 mln. Lt investicinių lėšų iš privatizavimo fondo. Pagal LR Vyriausybės 2001-09-12 nutarimą Nr.1090 lėšų skyrimas buvo sustabdytas. KAM 2001m. IV-ame ketvirtyje rado galimybę perskirsčius lėšas iš paprastųjų išlaidų ir kitų projektų šiai programai vykdyti skirti apie 1,7 mln. Lt. (32 % planuotų lėšų) mokslo centrų įrangai įsigyti. 2001m. gruodžio mėn. parengus ir suderinus pagrindimus LR Vyriausybei pateiktas nutarimo projektas dėl leidimo pirkti iš vienintelio šaltinio, nes didelei daliai įrangos skelbti konkursai neįvyko negavus pasiūlymų ar gauti pasiūlymai neatitiko kvalifikacinių reikalavimų.

XIII-504 “Įdiegti planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistemą”:

KAM įsakyme Nr. "Dėl PPBS ciklo įgyvendinimo priemonių plano" detalizuotas 2003-2005 m. planavimo ciklo parengimas; 2001-12-11 KAM įsakymu Nr.1541 patvirtintos "KAS 2002-2005 m. plėtros gairės"; KAM įsakymu Nr. pradėtas rengti 2003-2005 m. KAS plėtros planas. Tobulinant PPBS koordinavimą parengti ir apsvarstyti įsakymų projektai, peržiūrėta programų struktūra, parengtas PPBS informacinės knygelės projektas, kurį suderinus planuojama išleisti.

XIII-505 “Parengti nacionalinio saugumo strategijos projektą”:

LR Vyriausybės 2001-10-09 potvarkiu Nr.244 sudaryta darbo grupė 2001m. gruodžio mėn. pradžioje parengė Nacionalinio saugumo strategijos projektą. 2001-12-10/23 pagal sutartį Lietuvoje lankęsis JAV "CUBIC APPLICATIONS" ekspertas ats.gen.mjr. R.Howard'as pateikė pasiūlymus ir rekomendacijas. Atsižvelgiant į tai, parengtas patikslintas Nacionalinio saugumo strategijos projektas. Dokumento projektas yra nusiųstas derinti į ministerijas, kitas valstybines žinybas, o vėliau bus perduotas Vyriausybei.

XIII-506 “Sudaryti nacionalinio saugumo strateginio planavimo grupę ir įsteigti strateginių tyrimų ir analizės centrą”:

Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas su Lietuvos karo akademija 2001-12-19 pasirašė Strateginių tyrimų centro steigimo sutartį.

XIII-507 “Parengti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą”:

Atsižvelgiant į KAM struktūrinių padalinių rekomendacijas ir pasiūlymus, kaupiama informacija įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui.

XIII-508 “Parengti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą”:

Analizuojant esamą karo prievolės įstatymą ir KAM struktūrinių padalinių pasiūlymus, kaupiama informacija LR Karo prievolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

XIII-513 “Parengti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą”:

KAM 2001-12-03 raštu Nr.10-4286 LR Vyriausybei pateiktas nutarimo projektas "Dėl valstybinės reikšmės ir rizikos objektų, kurių apsaugai gali būti panaudota kariuomenė sąrašo ir kariuomenės panaudojimo šių objektų apsaugai ir gynybai tvarkos patvirtinimo". 2002-01-07 LR Vyriausybei pateiktas šio nutarimo projekto pataisytas variantas.

XIV-525 “Kasmet atnaujinti Lietuvos pasirengimo narystei NATO programą ir įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei NATO metinių programų uždavinius”:

2001-10-25 NATO būstinėje vykusiame NATO išplėstinio Vyresniojo politikos komiteto SPC(R) susitikime su Lietuvos delegacija, buvo pateikti NATO narių atstovų komentarai dėl Lietuvos integracijos į NATO koordinavimo komisijos 2001m. rugsėjo mėn.parengtos ir LRV patvirtintos Metinės integracijos į NATO programos 2002 metams.

2001m lapkričio mėn. NATO buvo pristatytas PTL bendros sąveikos apžvalgos 2001 m. dokumentas, susijęs su svarbiausiais integracijos į NATO aspektais. Šio dokumento rėmuose bus vertinama Lietuvos padaryta pažanga kariuomenės integracijos į NATO srityje

XIV-526 “Dalyvauti Partnerystės taikos labui Individualioje partnerystės programoje (IPP)”:

2001m. dalyvauta 119 IPP renginių 19-oje bendradarbiavimo sričių. Dalyvavimas juose pasirinktas kokybiniu požiūriu t.y. dalyvauta renginiuose , kurie tiesiogiai susiję su Lietuvos integracijos į NATO programos, partnerystės tikslų bei nacionalinių ginkluotųjų pajėgų plėtros plano įgyvendinimu. Prioritetines dalyvavimo sritis apėmė oro stebėjimas, kontrolė ir gynyba, aprūpinimas, kalbų mokymas, karinis mokymas, švietimas ir doktrinos, konsultacijos, valdymas ir kontrolė

XIV-566 “Stiprinti ginkluotės kontrolės ir verifikacijos pajėgumus; sudaryti sąlygas ir svarstyti galimybę prisijungti prie Įprastinės ginkluotės Europoje (CFE) sutarties”:

Šios priemonės vykdyme esame dalyvaujanti, o ne atsakinga institucija.

XIV-569 “Plėsti specialiųjų atašė tinklą”:

Šiuo metu Lietuva yra paskyrusi aštuonis gynybos atašė ir du gynybos atašė padėjėjus, kurie atstovauja Lietuvos krašto apsaugos sistemą dvidešimt dviejose užsienio valstybėse.

Ryšys su LRV veiklos prioritetu “1.2. plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO”.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Įgyvendinti strateginį KAS veiklos planavimą ir valdymą

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Parengti planuoti KAS trumpalaikiai ir vidutinės trukmės, ilgalaikiai planavimo dokumentai, KAS ataskaitos, KAS strateginio planavimo dokumentai, KAS investicijų programa

Įgyvendinamos KAM 2001 m. vykdomos priemonės, patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane, diegiama PPBS (planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistema), įgyvendinama BALTPERS (personalo valdymo sistema), rengiamos ir įgyvendinamos pasirengimo narystei NATO priemonės, užtikrinamas Partnerystės tikslų įgyvendinimas, tobulinama KAS įtakojanti įstatyminė bazė, rengiama ir teikiama informacija visuomenei, Lietuvos ir užsienio naujienų agentūroms, tarptautinėms organizacijoms, užsienio valstybių atstovams ir institucijoms apie KAS bei jos vykdomą tarptautinį bendradarbiavimą.

Paskirta 16 gynybos atašė ir karinių atstovų (planuota 14).

Išlaikoma KAM materialinė bazė. Įgyvendinamos planuotos tarptautinio bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje programos, planuoti daugiašaliai ir dvišaliai projektai.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Pensinis aprūpinimas (6187,4)

Programos tikslai: Formuoti ir įgyvendinti karių pensinio aprūpinimo politiką

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***: nevykdoma

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Užtikrinti karių pensinį aprūpinimą

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Paskirtos kariams pensijos sumokėtos pagal nustatytą planą.

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

Programos pavadinimas ir jos įgyvendinimui skirti asignavimai (tūkst. Lt.)*

Paskolų, gautų valstybės vardu, grąžinimas (8119)

Programos tikslai: Paskolų, gautų valstybės vardu, grąžinimas

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas***: nevykdoma

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Programos uždavinys: Paskolų, gautų valstybės vardu, grąžinimas

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas:

Nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemonių vykdymas: nevykdoma

kitų (valstybės ilgalaikių, nacionalinių ir kt.) programų priemonių vykdymas: nevykdoma

gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:

Gautos paskolos yra grąžinamos pagal nustatytą grafiką.

 

šiam uždaviniui įgyvendinti neįvykdytos priemonės: nėra

šio uždavinio priemonių neįvykdymo priežastys: nėra

 

 

*** - Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymas pateikiamas visai programai, o ne pagal programos uždavinius, kadangi priemonė gali būti vykdoma pagal kelis uždavinius.

 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PLANUOJAMOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS:

Vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų (prioritetų) yra plėtoti krašto apsaugą ir integraciją į NATO. 2001-2004 m. Krašto apsaugos sistemos (KAS) veiklos prioritetus numato Lietuvos parlamentinių partijų susitarimas dėl Lietuvos gynybos politikos, kuriame sutarta dėl esminių KAS plėtros krypčių ir prioritetų bei būtinų prielaidų, tarp jų ir finansinių, kariuomenės sistemos plėtros planams ir Pasirengimo narystei NATO programai įgyvendinti.

Atsižvelgdama į pokyčius geopolitinėje aplinkoje, rizikos faktorius, tarptautinius įsipareigojimus bei šalių partnerių rekomendacijas, siekdama tapti patikima NATO partnere bei įvertinusi valstybės galimybes, Lietuva vykdo gynybos reformą, iš esmės peržiūrėdama kariuomenės struktūrą ir tikslindama kariuomenės plėtros planus. Bus kuriamos profesionaliai parengtos, mobilios, atitinkančios NATO standartus efektyvios ginkluotosios pajėgos, gebančios užtikrinti šalies gynybą ir vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. Įgyvendinant gynybos reformą, siekiama optimalaus santykio tarp planuojamų gynybinių pajėgumų ir valstybės skiriamų gynybos reikmėms lėšų.

Prioritetas teikiamas Sausumos pajėgoms plėtoti, išlaikant nedideles Karines oro ir Karines jūrų pajėgas. Toliau plėtojami KAS vadovavimas, valdymas ir ryšiai (C3), kariuomenės rezervo rengimo ir mobilizacijos sistema, kuriama centralizuota logistikos sistema, stiprinama oro erdvės stebėjimo sistema ir oro gynybos pajėgumai, plečiami pajėgumai partnerių pastiprinimams priimti, tobulinama karių ir valstybės tarnautojų mokymo sistema.

Pagrindiniai KAS uždaviniai:

1. Plėtoti Sausumos pajėgas:

- MPB “Geležinis vilkas”, reorganizuotą į Nuolatinės parengties brigadą (NPB), iki 2006 m. parengti vykdyti Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio operacijas Lietuvos teritorijoje kartu su NATO pajėgomis. NPB naujiems uždaviniams vykdyti bus parengti ir aprūpinti trys dabartiniai MPB “Geležinis Vilkas” batalionai bei Artilerijos batalionas:

  • iki 2002 m. pabaigos – Algirdo batalionas Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio operacijoms vykdyti už Lietuvos teritorijos ribų kartu su NATO pajėgomis;
  • iki 2004 m. pabaigos – Birutės batalionas;
  • iki 2004 m. pabaigos – Artilerijos batalionas;
  • iki 2005 m. pabaigos – Mindaugo batalionas.
  • sukurti dvi karines apygardas;
  • suformuoti Lauko (sausumos) pajėgų štabą;
  • iki 2003 m. Krašto apsaugos savanorių pajėgas integruoti į Sausumos pajėgas.

2. Tobulinti Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą:

  • stiprinant oro erdvės stebėjimo galimybes, iki 2003 metų pabaigos įsteigti naują radiolokacinį postą pietrytinėje Lietuvos dalyje bei radiolokacinius postus aprūpinti NATO reikalavimus atitinkančia nauja radiolokacine technika;
  • iki 2003 m. Regioninį oro erdvės stebėjimo koordinavimo centrą prijungti prie NATO integruotos oro gynybos sistemos;
  • iki 2004 m. pabaigos sukomplektuoti Oro gynybos bataliono personalą ir parengti jį atlikti oro gynybos funkcijas.

3. Tobulinti jūros ir pakrančių stebėjimo sistemą ir ją integruoti į kompleksinę jūros ir oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, stiprinti pajėgumus minų ir nesprogusios amunicijos paieškos ir nukenksminimo operacijoms jūroje vykdyti.

4. Sukurti operacinio lygio kariuomenės logistikos sistemą, užtikrinančią paramą karinėms pajėgoms taikos ir karo metu ir suderintą su NATO logistikos sistema.

5. Tobulinti personalo mokymo sistemą:

  • iki 2003 metų parengti Kompleksinę krašto apsaugos sistemos personalo rengimo, ugdymo ir tobulinimo programą;
  • iki 2004 metų sukurti ir pradėti įgyvendinti vientisą pagal specialybės ir padalinių paskirtį karių mokymo bei bendrą savanorių ir mobilizacinio rezervo rengimo sistemas;
  • 2002 metais reorganizuoti Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko Karių profesinio tobulinimo centrą į Kovinio rengimo centrą ir iki 2005 metų išplėtoti jame štabo karininkų trumpalaikių kovinio rengimo kursų sistemą;
  • tobulinti ir tęsti mokymo reformą Karo akademijoje (nuo 2002 m. pradėti rengti kapitonų kursus ir magistro studijas), Karo inžinerijos ir Puskarininkių mokyklose, parengti ir pradėti įgyvendinti Jėgerių mokyklos mokymo programas.

6. Tęsti kariuomenės aprūpinimą artimo nuotolio oro gynybos ir vidutinio nuotolio prieštankinėmis raketinėmis sistemomis, taktinio ryšio ir transporto priemonėmis bei logistine ir oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos įranga. Aprūpinti minų paieškos ir nukenksminimo bei ABC apsaugos priemonėmis.

7. Plėtoti:

  • Oro gynybos ir Artilerijos batalionų infrastruktūrą;
  • Nuolatinės parengties brigados, Logistikos sistemos, mokymo įstaigų infrastruktūrą;
  • infrastruktūrą partnerių pastiprinimas priimti (oro ir jūrų uostų).

8. Diegti efektyvią išteklių valdymo sistemą ir iki 2003 m. baigti rengti pagrindines planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistemos (PPBS) priemones.

9. Tęsti Mokslo ir technologijų plėtros programos įgyvendinimą.

10. Informuoti visuomenę apie Lietuvos kariuomenės ir KAS veiklą, integracijos į NATO privalumus bei plėtoti projektus su švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuva įsipareigojo 2000-2006 m. įgyvendinti 66 PARP III-iojo ciklo Partnerystės tikslus (PT). Juose nurodomos sritys, kuriose Lietuvos kariuomenė turi siekti suderinamumo su NATO pajėgomis. Iki 2002 m. pradžios Lietuva įgyvendino 24 PT, 2002 m. Lietuva įsipareigojusi įgyvendinti 8 PT, be to bus tęsiamas 2001 m. pradėtų PT įgyvendinimas.

Neigiamos įtakos įgyvendinant uždavinius gali turėti nepilnai ir nesavalaikiai skirti planuoti asignavimai KAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Ministerijų ataskaitos

LR Seimas