Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2001 metų veiklos ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos nacionalinio

radijo ir televizijos

veiklos ataskaita

2001 m.

 

patvirtinta LRT tarybos

2002 m. vasario 26 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURINYS

 

 

 1. LRT tarybos veiklos 2001 m. apžvalga
 2. LRT 2001 m. finansinės veiklos rezultatai
 3. LRT 2001 m. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo rezultatai
 4. Lietuvos radijo ir televizijos programų planavimas ir įgyvendinimas
 5. LRT veiklos 2002 m. perspektyvos ir uždaviniai
 6. LRT misija ir strateginiai tikslai 2002 – 2004 m.
 7. Išvados ir pasiūlymai

 

Priedai:

1 priedas. LRT tarybos posėdžių suvestinė

2 priedas. LRT tarybos narių apmokėjimo tvarka

3 priedas. LRT 2001 metų pajamų-sąnaudų sąmata

4 priedas. LRT kreditorinio įsiskolinimo dinamika

5 priedas. LRT sąnaudų struktūra prieš ir po restruktūrizacijos

6,7 priedai. LTV auditorijos dinamika

8 priedas. LTV auditorijos struktūra

9 priedas. LTV programų struktūra

10 priedas. LRT misija ir strateginiai tikslai 2002-2004 m.

11 priedas. LRT paslaugų abonentinio mokesčio įstatymo projektas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LRT tarybos veiklos 2001 m. apžvalga

 

 

Visuomeninio transliuotojo (LRT) ir LRT tarybos veiklos pagrindai bei valdymas

2001 m. LRT ir LRT tarybos veiklos ataskaita, parengta remiantis Lietuvos Respublikos Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 10 str. 6 dalies nuostata, pagal kurią LRT taryba kasmet spaudoje paskelbia metinę LRT veiklos ataskaitą, o LRT tarybos pirmininkas atsiskaito LR Seimui.

Visuomeninis transliuotojas veikia pagal LRT įstatymą, taip pat pagal Visuomenės informavimo ir Viešųjų įstaigų įstatymus bei LRT įstatus.

LRT yra Europos Transliuotojų Sąjungos narė ir laikosi jos nuostatų.

Pagal LRT įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatą LRT taryba yra aukščiausioji LRT valdymo institucija, atstovaujanti visuomenės interesams, veikianti pagal šį įstatymą bei savo pačios nustatytą darbo tvarką.

Pagal LRT įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatą po 4 LRT tarnybos narius skiria Seimas, Respublikos Prezidentas ir visuomeninės organizacijos.

Dabartinė LRT tarybos sudėtis patvirtinta 2000 m. gegužės 18 dienos LR Seimo nutarimu Nr. VIII-1694. Ją sudaro šie nariai:

6-iems metams paskirti Respublikos Prezidento:

Marcelijus Martinaitis - rašytojas, VU docentas, LRT tarybos pirmininkas;

Rimvydas Valatka - ,,Lietuvos Ryto” vyr. redaktoriaus pavaduotojas;

Stanislovas Vidtmann - Tautinių mažumų ir išeivijos departamento atstovas;

Diana Vilytė - “Atviros Lietuvos fondo” direktorė;

4 –iems metams paskirti LR Seimo:

Vladas Bagdonas - Operos ir baleto teatro solistas, Lietuvos aklųjų choro

,,Vilnius” direktorius;

Petras Dirgėla - rašytojas;

Vidmantas Valiušaitis - VD Universiteto žurnalistikos katedros dėstytojas;

2-iems metams paskirti visuomeninių organizacijų:

Vytautas Ališauskas - ,,Naujojo židinio – Aidų” redaktorius, LRT tarybos

pirmininko pavaduotojas;

Gytis Lukšas - Kinematografininkų sąjungos pirmininkas;

Romas Pakalnis - mokslų daktaras, Botanikos instituto direktorius;

Adolfas Laimutis Telksnys - Matematikos ir informatikos instituto sektoriaus vadovas,

VDU profesorius.

 

Eduardas Eigirdas nuo 2002 m. vasario 20 dienos atsistatydino iš LRT tarybos nario pareigų.

 

LRT tarybos veiklos pobūdis

Pagal LRT įstatymo 9 str. 11 dalies nuostatą LRT tarybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Tačiau 2001 m., esant didelei darbo apimčiai, posėdžiai buvo šaukiami dažniau. Per metus jų įvyko 22 (žr. LRT tarybos posėdžių suvestinę – priedas Nr.1).

LRT tarybos narių veikla: dalyvavimas posėdžiuose, iš anksto susipažįstama ir įvertinami svarstyti teikiami nutarimų projektai, sąmatos, LRT veiklos ir verslo planai bei kita medžiaga; tarybos nariai stebi ir vertina LRT laidas, kurios turi būti įvertintos keičiant jų struktūrą, turinį, bei tvirtinant vadinamuosius laidų tinklelius.

LRT tarybos nariai pagal savo kvalifikaciją bei Tarybos veiklos pobūdį dalyvauja įvairiuose pasitarimuose, renginiuose, konferencijose, susitikimuose su tarptautiniais radijo ir televizijos ekspertais, šalies valdžios atstovais.

LRT tarybos posėdžiai protokoluojami bei įrašomi į garso juostas, o nutarimai pasirašomi tarybos pirmininko, sekretorės ir įteikiami vykdytojams.

Posėdžio dalyviai pasirašo atskirame lape. Pagal sąrašą mokama už dalyvavimą posėdžiuose. Už mėnesio posėdžius Tarybos nariui mokama 6 BMA, pirmininkui 12 BMA, pavaduotojui 9,5 BMA. LRT taryba kasmet tvirtina savo išlaidų sąmatą. Apmokėjimo tvarka patikslinta š. m. sausio 15 d. posėdyje (žr. priedą Nr. 2).

 

Svarbiausios LRT tarybos 2001 m. veiklos kryptys

LRT taryba pagal LRT įstatymo 10 str. numatytas funkcijas veikė šiomis kryptimis:

 • Analizavo ir tvirtino LRT pajamų ir išlaidų sąmatą (žr. priedą Nr. 3), kontroliavo jos vykdymą pasinaudodama nepriklausomo auditoriaus paslaugomis (iki 2001 m. rugpjūčio 1 d.).
 • Tikslino ir stebėjo, kaip vykdomos III ir IV ketvirčių pajamų ir išlaidų sąmatos ir kaip panaudojamas papildomas finansavimas iš biudžeto.
 • Tvirtino LRT programų struktūrą (tinklelius), nusistatydama tvarką, pagal kurią turi būti koreguojamas 2001 – 2002 m. laidų turinys.
 • Pritarė ir tvirtino įvedamą naują LRT valdymo bei laidų vedimo sistemą, kai mažinamas darbuotojų skaičius ir siekiama efektyviau panaudoti lėšas.
 • Siekė pertvarkyti apmokėjimų sistemą, padaryti ją mobilesnę, labiau susietą su laidų kokybe bei įvairumu.
 • Ieškojo būdų, kaip sustabdyti LRT įsiskolinimų augimą ir jį toliau mažinti.
 • Inicijavo ir tvirtino strateginį LRT veiklos planą, LRT misiją, siejamą su įstatyme nustatytais tikslais.

Siekdama tai įgyvendinti, LRT taryba ėmėsi šių veiksmų:

 • iš LRT generalinio direktoriaus, šias pareigas ėjo V. Žukas, bei iš LRT administracijos 2001 metų pradžioje buvo pareikalauta pateikti realią pajamų ir išlaidų sąmatą bei veiklos ir verslo planą (žr. tarybos posėdžių suvestinę – priedas Nr. 1), kuris atitiktų esamas finansavimo galimybes iš biudžeto bei nepaprastųjų lėšų sumažėjusias apimtis. Taip pat buvo pareikalauta patikslinti LRT administracijos įvestą naują apmokėjimo darbuotojams tvarką. To nepadaręs LRT generalinis direktorius V. Žukas 2001 metų balandžio 3 dieną atsistatydino.
 • LRT taryba paskelbė konkursą LRT generalinio direktoriaus pareigoms, kurį 2001 m. gegužės 8 d. laimėjo Valentinas Milaknis, raštu bei žodžiu pateikęs planą, kaip mažinti LRT įsiskolinimus, pertvarkyti valdymo sistemą, mažinti išlaidas ir padaryti efektyvesnį LRT verslą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LRT 2001 m. finansinės veiklos rezultatai

Preliminariais duomenimis, 2001 m. grynasis nuostolis LRT sudarė 4,5 - 4,8 mln. litų (2000 m. – 10,3 mln. litų). 2001 m. veiklos pajamų neužteko nusidėvėjimo sąnaudoms, kurios sudarė 5,3 mln. litų, padengti.

2001 m. iš biudžeto LRT skirta 34,7 mln. litų paprastosioms išlaidoms ir 0,8 mln. litų nepaprastosioms išlaidoms (TVF paskolai dengti ). 2001 m. liepos mėn. papildomai paprastosioms išlaidoms iš biudžeto skirta 7,5 mln. litų. Iš viso LRT veiklai 2001 m. skirta 43,0 mln. litų.

Bendras ir LRT biudžetas 2001 m. sudarė 51 mln. litų (2000 m. – 48,6 mln. litų).

Komercinės pajamos 2001 m. siekė 8,0 mln. Litų: reklama ir žaidimų organizavimas - 5,6 mln. litų, technikos nuoma –1,5 mln. litų. Beveik pusė reklamos pajamų (2,7 mln. Litų) gauta atsiskaitant su tiekėjais mainų pagrindu.

Papildomas 7,5 mln. litų finansavimas panaudotas pagrindinėms LRT reikmėms – dėl ankstesnės veiklos susidariusioms skoloms dengti (5,2 mln. litų) ir einamosios veiklos deficitui finansuoti (2,3 mln. litų).

Kreditoriniai įsiskolinimai 2001 m. sausio 1 d. sudarė 20 mln. litų, tarp jų valstybės institucijoms apie 11 mln. litų. 2001m. gegužės 31 d., pasikeitus LRT administracijai, skolos buvo išaugusios iki 23,5 mln. litų ir turėjo tendenciją toliau augti kas mėnesį vidutiniškai 0,9 mln. litų (4- ame priede pateikta kreditorinio įsiskolinimo dinamika).2001 m. pabaigoje kreditoriniai įsiskolinimai sumažėjo iki 17,5 mln. litų.

2001 m. 2-ojo ketvirčio pabaigoje susidarė kritiška finansinė būklė – kreditoriniai įsiskolinimai išaugo iki 26 mln. litų, sąskaitos bankuose buvo areštuotos, su darbuotojais atsiskaitoma nereguliariai, nemokami atostoginiai. Dauguma kreditorių perspėjo nutrauksią paslaugas.

Finansiniam mokumui atstatyti ir piniginiams srautams atkurti priimtas neišvengiamas ir neatidėliotinas sprendimas – derėtis su komerciniais bankais dėl paskolos.

Geriausias sąlygas – be valstybės garantijų, be užstatų ir su žemiausiomis palūkanomis pasiūlė “Nord LB” bankas. Sutartis su “Nord LB” buvo derinama su tuometiniu Vyriausybės finansų ministru, viceministru, kitais Finansų ministerijos darbuotojais.

Tuo pačiu metu su visais kreditoriais pradėtos derybos dėl taikos sutarčių, pasirašant realius skolų grąžinimo grafikus. Šis procesas baigtas 2001 m. spalio mėn.

Didžiausią dėmesį LRT naujoji administracija skyrė LRT restruktūrizacijai, kad būtų subalansuotos veiklos pajamos ir išlaidos ( restruktūrizacijos metu įgyvendintos reformos aprašytos 2 skirsnyje). 5-ame priede pateikta LRT sąnaudų struktūra ,,prieš” ir ,,po” restruktūrizacijos bei planuojamos 2002 m. sąnaudos.

Restruktūrizacijos kaštai dėl išmokėtų išeitinių kompensacijų ir socialinio draudimo mokesčio 2001 m. biudžete sudarė 3,7 mln. litų. Už transliavimo paslaugas LRTC sumokėta 8,5 mln. litų.

LRT 2001 m. veiklos ir finansinių rezultatų auditą atliks atrankos būdu pasirinktas išorinis auditorius. LRT nuo 2002 m. pradžios įsteigta vidaus auditoriaus pareigybė, įdarbintas konkurse išrinktas darbuotojas.

LRT veiklą 2002 m. tikrino Valstybės kontrolė, Mokesčių inspekcija, Darbo inspekcija, Mokesčių inspekcija. Pastaroji 2001 m. spalį ir 2002 m. vasarį, patikrinusi pridėtinės vertės mokesčio už 2001 m. rugpjūtį ir gruodį paskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, nusižengimų neužfiksavo. 2001 m. spalį, patikrinusi fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą, Mokesčių inspekcija papildomai priskaičiavo 1,2 mln. litų fizinių asmenų pajamų mokesčio (2000 m. birželio - 2001 m. liepos mėn. laikotarpis), tai laikotarpis, kol nebuvo atnaujintas einamųjų mokesčių mokėjimas. LRT kreipėsi į Mokesčių inspekciją su prašymu remiantis galiojančia tvarka nurašyti delspinigius, kurių bendra suma buvo 1,7 mln. litų. 2002 m. sausio mėn. Mokesčių inspekcijos sprendimu buvo nurašyti 0,8 mln. litų delspinigių.

Darbo inspekcija, atsakydama į Valstybės kontrolės paklausimą, konstatavo, jog LRT veikloje pažeidimų nerasta.

LRT administracija 2001 m. įgyvendino Valstybės kontrolės LRT 1999 m. antrojo pusmečio – 2000 m. veiklos įvertinimo įpareigojimus ir pagrindinius siūlymus.

Valstybės kontrolė papildomai atliko dalinį 2001 m. veiklos vertinimą. Visi pateikti įpareigojimai ir dauguma siūlymų įvykdyti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.LRT 2001 m. restruktūrizacijos įgyvendinimo rezultatai

LRT restruktūrizacija prasidėjo nuo 2001 m. birželio mėn., LRT tarybai pasirinkus naują generalinį direktorių bei Lietuvos radijo ir televizijos direktorius.

2001 m. įgyvendintos šios LRT restruktūrizavimo priemonės:

 • pagrįsta ir patvirtinta nauja LRT struktūra, struktūriniai padaliniai sustambinti, sumažinti valdymo kaštai;

 • įdiegta nauja decentralizuota biudžetų sudarymo ir kontrolės sistema, LRT pajamas ir išlaidas priskiriant 5 pelno ir kaštų centrams ( Lietuvos televizijai, radijui, techninėms bei ūkinėms tarnyboms, komercijos tarnybai, administracijai);
 • iš esmės pakeistas darbo organizavimas, todėl LRT įstatymu pavestas funkcijas vietoj 1143 žmonių atlieka 657 žmonės, panaikinta 486 etatų;

 • Lietuvos televizijoje įdiegta prodiuserinė sistema, įvesta konkursinė programų formavimo sistema;
 • įkurtos viešosios įstaigos ,,Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos orkestras” ir ,,Kauno radijas ir televizija” - išsaugotos šių padalinių veiklos funkcijos ir daugiau nei dvigubai sumažintos veiklos sąnaudos;

 • sujungtos 2-oji ir 3-oji radijo programos, atsisakyta 3-sios radijo programos dažnių - LRT veiklos kaštai sumažėjo 0,9 mln. litų per metus;
 • peržiūrėtos visos pagrindinių paslaugų (transliacijos, ryšių, autorinių ir gretutinių teisių, žaidimų organizavimo, darbų pirkimo, reklamos ir kitos) sutartys ir susitarta dėl naudingesnių LRT sąlygų;

 • reorganizuotos komercinės tarnybos, sukurta vieninga reklamos pardavimo koncepcija, įkainiai, nuolaidos, apmokėjimo sistema;
 • sumažinti kreditoriniai įsiskolinimai, dėl paskolos ir papildomo 7,5 mln. litų valstybės biudžeto perkredituotos uždelstos skolos, su kreditoriais pasirašytos taikos sutartys ir įsiskolinimų grąžinimo grafikai, nurašyti delspinigiai, pasiektas dalinis skolos sumažinimas ir / arba atsiskaitoma reklamos laiku, o ne grynaisiais pinigais;

 • atsisakyta įvairių LRT veiklai nebūdingų paslaugų (autoserviso, skalbyklos ir panašiai);
 • patvirtinta ir pradėta įgyvendinti nekilnojamojo turto panaudojimo Vilniuje ir regioniniuose padaliniuose koncepcija;
 • mainų pagrindu LRT įdiegtos 65 kompiuterinės darbo vietos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lietuvos radijo ir televizijos programų planavimas ir įgyvendinimas

2001 m. gegužės mėn. ( vasario mėn.) LRT vidutinis auditorijos dydis:

- Lietuvos televizijos – 7-8 % ,

- Lietuvos radijo I-os programos – 25 % ,

- Lietuvos radijo II-os programos – 0,7 % ,

- Lietuvos radijo III-ios programos dydis procentais neužfiksuotas dėl labai mažo auditorijos dydžio.

Restruktūrizuojant LRT programų planavimą, 2001 m. buvo įgyvendintos šios nuostatos:

 • visos LRT įstatyme numatytos nuostatos,

 • išsaugotos informacinių laidų apimtys ir pagerinta jų kokybė,

išsaugotos vertingos kultūros, šviečiamosios ir kitos populiarios laidos, pagal galimybes jos atnaujintos,

 • 2001 m. vasaros TV tinklelis dėl laiko ir finansinių resursų stokos parengtas maksimaliai taupiai,
 • 2001 m. rudens ( nuo rugsėjo 15 d. ) TV tinklelis suformuotas su programų vieta, padidintas LT konkurencingumas pagrindiniu šiokiadienių laiku (nuo 19 val. iki 22 val.),
 • Lietuvos radijo ir televizijos programos tapo patrauklesnės reklamos davėjams, gautos lėšos nukreiptos pagrindinių LRT įstatymų numatytiems tikslams įgyvendinti,
 • sumažėjo mažos išliekamosios vertės ir labai siauros auditorijos laidų,
 • pagerėjo laidų anonsai, audiovizualinis apipavidalinimas, savireklama.

Įgyvendinant šias nuostatas neišvengta ir klaidų, nes kai kurios naujos laidos nepateisino lūkesčių.

Iki metų pabaigos LRT vidutinė auditorija padidėjo:

- Lietuvos televizijos iki 10-11 % ,

- Lietuvos radijo I-os programos iki 30 % ,

- Lietuvos radijo II-os programos iki 1 % .

LTV auditorijos dinamika pateikta 6 ir 7 prieduose. LTV auditorijos struktūra pateikta 8 priede. LTV programos struktūra pateikta 9 priede.

2001 m. pabaigoje be papildomų kaštų buvo padidintos transliacijų apimtys.

- Lietuvos televizijos nuo 90 val. per savaitę iki 125 val. per savaitę.

- Lietuvos radijo I-os programos nuo 19 val. per parą iki 24 val. per parą.

Dėl restruktūrizacijos ir laiko stokos iš LTV programos dingo menkavertės kaimo, ekonomikos laidos, kurios numatytos atgaivinti 2002 m. kovo mėn.

Siekiant padidinti LRT žurnalistų objektyvumą ir atsakomybę, priimtas vidinis LRT etikos kodeksas, kurio vykdymo statusas prilygintas vidaus darbo taisyklėms.

 

 

 

 1. LRT veiklos 2002 m. perspektyvos ir uždaviniai

 

2002 metams LRT buvo skirta 34,75 mln. litų paprastosioms išlaidoms ir 0,75 tūkst. litų nepaprastosioms išlaidoms (TVF paskolai dengti) - iš viso - 35,5 mln. litų. Atsižvelgiant į tai, kad 2001 m. LRT buvo skirta 43 mln. litų, 2002 m. finansavimas yra 17% mažesnis.

2002 m. planuojamas nedidelis komercinių pajamų augimas didinant žiūrovų ir reklamos davėjų pasitikėjimą LRT bei siekiant atkovoti dalį reklamos rinkos. Bendras planuojamas LRT biudžetas 2002 m. - apie 46 mln. litų.

2001 m. baigtas pirmasis restruktūrizacijos etapas leidžia planuoti subalansuotą einamąją 2002 m. veiklą. Atsižvelgiant į reklamos pajamų sezoninius svyravimus, planuojamas 2002 m. rezultatas parodytas toliau:

Be einamosios veiklos, LRT toliau tęs senų skolų grąžinimą pagal paskolų sutartis su mokesčių inspekcija, bankais ir kitais kreditoriais. Grąžinimams ir palūkanų mokėjimams 2002 m. reikia skirti 4,6 mln. litų. Skolų naštai toliau mažinti nagrinėjamos alternatyvios skolų grąžinimo galimybės, toliau gerinamos sutarčių sąlygos.

Jau 3 metus neskiriama lėšų investicijoms, todėl LRT techninė bazė yra kritiškos būklės. Jai minimaliai palaikyti ir atnaujinti reikia skirti lėšų bent nusidėvėjimui padengti – t.y. apie 4-5 mln. litų per metus. Tačiau dėl didelės skolų naštos LRT nagrinėjamos galimybės išperkamąja nuoma, natūriniais mainas ir už grynuosius pinigus 2002 m. įsigyti techninės įrangos ir atlikti modernizaciją už 2-3 mln. litų. Šių investicijų galimybės didele dalimi priklausys nuo anksčiau minėtos skolų būklės ir komercinių pajamų augimo.

 

 

 

 

 

6. LRT misija ir strateginiai tikslai 2002 – 2004 m.

2001 m. naujai paskirta administracija vykdydama LRT restruktūrizaciją, išskirtinį dėmesį skyrė LRT strateginiam planavimui.

2001 m. rengiant LRT strategiją 2002 – 2004 m., bendradarbiauta su konsultantais iš Europos transliuotojų sąjungos, BBC, “Andersen”, “Supremos”.

2001 m. buvo parengtas LRT 2002 – 2004 m. verslo planas su įvairiais finansiniais scenarijais - iki 2006 m.

2001 m. parengta LRT veiklos misija, kurią 2002 m. vasario 12 d. patvirtino LRT taryba. ( 10 priedas )

2001 m. parengtas trimetis LRT investicijų planas, numatantis LRT technologinę, organizacinę ir ūkinę plėtrą, numatyti atskirų projektų prioritetai esant ribotam finansavimui.

2001 m. LRT , atsižvelgdama į Europos Sąjungos šalių patirtį, pradėjo diskusiją dėl abonentinio mokesčio už nacionalinio transliuotojo paslaugas įvedimą. Lietuvos Seimo pirmininko ir Seimo valdybos iniciatyva, šiai problemai spręsti ir atitinkamam įstatymui parengti, buvo įkurta darbo grupė.

Darbo grupei parengus LRT paslaugų abonentinio mokesčio įstatymą, jis buvo diskutuojamas Seimo frakcijose, tačiau nebuvo nuspręsta toliau svarstyti. Nutarta prie šio klausimo grįžti 2002 m. ( 11 priedas )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Išvados ir rekomendacijos

 

Lietuvos elektroninės žiniasklaidos rinkoje pastebimos šios tendencijos:

  • auga smurto, erotikos, žemo kultūrinio lygio laidų apimtys, didėja jų poveikis visuomenei, ypač vaikams;
  • komercinių televizijų savininkai, užsienio kompanijos, kurios negali būti suinteresuotos Lietuvos nacionalinio identiteto, kultūros, istorijos, švietimo propaguotojais;

  • didėja poveikis elektroninei žiniasklaidai iš verslo, politinių ir kt. grupių;
  • žurnalistų etikos klausimai vis labiau tampa visuomenės diskusijų objektu;
  • elektroninė žiniasklaida vis sparčiau pereina prie naujų skaitmeninių

technologijų,

  • nacionalinis transliuotojas vis labiau konkuruoja su komerciniais

transliuotojais.

 

 

LRT taryba ir administracija siūlo:

  • skubiai ir iš esmės spręsti nepriklausomo nacionalinio transliuotojo ilgalaikio finansavimo klausimą;
  • LR Seimui nagrinėti galimybę persvarstant 2002 m. LR biudžetą papildomai skirti 4,8 mln. litų asignavimų nepaprastosioms išlaidoms, reikalingų minimaliam LRT techninės būklės palaikymui ir atnaujinimui;

LRT taryba ir administracija 2002 m. gerindamos veiklą numato:

1. Plėsti ryšius su visuomene, diskutuoti dėl LRT misijos, abonentinio mokesčio, laidų struktūros ir kokybės. Suformuoti patariamąją visuomeninę LRT tarybą iš visų Lietuvos regionų.

2. Padidinti Lietuvos televizijos auditoriją iki 15 % , Lietuvos radijo 2-os programos auditoriją iki 2,5 % , išlaikyti Lietuvos radijo 1-os programos auditoriją 30 % dydžio. Rengti LR ir LT laidų tinklelius, atitinkančius patvirtintą LRT misiją, įdiegti laidų kokybės monitoringo sistemą.

3. Atsižvelgiant į finansavimo galimybes ir prioritetus diegti investicinius projektus, gerinančius LRT laidų kokybę, mažinančius veiklos sąnaudas.

4. Kontroliuoti veiklos kaštus, neviršijant faktinio finansavimo, 2002 m. planuoti teigiamus finansinius srautus.

5. Padidinti 2002 m. komercines pajamas , gaunamas grynaisiais pinigais 40 % .

 1. Pagerinti LRT personalo valdymą, parengiant ir įdiegiant komunikacijos, kvalifikacijos kėlimo planus, peržiūrint apmokėjimo sistemą.

LRT tarybos pirmininkas Marcelijus Martinaitis

LRT tarybos 2001 m. ir 2002 m. pradžios 1 priedas

posėdžių suvestinė

2001 metai

1.

2001 01 09

 1. LRT strateginio veiklos ir verslo plano metmenų ir 2001 metų biudžeto aptarimas.
 2. Einamieji klausimai

Nutarimas:

Siūlyti LR Seimui ,,Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo” 4 straipsnį papildyti 5 punktu: ,,5. LRT programų transliavimo trukmę, atsižvelgdama į LRT skiriamą finansavimą iš valstybės biudžeto, kasmet tikslina LRT Taryba.”

2.

2001 01 19

(Neeilinis Tarybos posėdis)

Dėl .,,LRT veiklos ir verslo plano”

Nutarimas:

  1. Konstatuoti, kad LRT veiklos ir verslo planas parengtas nepatenkinamai ir negali būti patvirtintas
  2. Pareikalauti iš LRT administracijos iki š. m. vasario 1 d. LRT tarybai pateikti galutinį 2001 m. veiklos ir verslo plano variantą, vadovaujantis 2001 m. numatytais valstybės biudžeto asignavimais (35,5 mln. Lt) ir planuojamomis komercinėmis pajamomis, atsižvelgiant į LRT Tarybos 2000 12 12 ir 2001 01 09 posėdžių išvadas.
  3. Iki š. m. vasario 1 d. pateikti 2001 m. LRT veiklos pajamų ir išlaidų sąmatą.
  4. LRT Tarybos posėdį šiam planui apsvarstyti sušaukti 2001 02 06.
  5. Perduoti LRT administracijai LR Vyriausybės kanclerio R. Dargio pateiktus atsiliepimus apie ,,LRT veiklos ir verslo planą”.

3.

2001 01 23

LRT tarybos posėdis, surengtas kartu su LRT Kauno programų direkcijos vadovybe ir darbuotojais

Konstatuota:

 1. Kaune išsaugota materialinė-techninė bazė, suburtas profesionalus kolektyvas, sugebantis realizuoti visuomeniniam transliuotojui keliamus reikalavimus.
 2. Šiuo metu direkcijoje kuriamos televizijos laidos – profesionalios, aktualios, turi pakankamą reitingą, liudijantį, kad jos reikalingos ne tik mieto ar regiono, bet ir visos šalies žiūrovams; kauniečių kuriama televizijos programa neiškrenta iš bendro LRT programų konteksto.

Rekomenduojama:

 1. Apsvarstyti galimybę LRT Kauno programų direkcijai, turinčiai atskirą materialinę bei kūrybinę bazę ir tinkamai ją išnaudojančią televizijos laidų kūrimui ir gamybai, vadovaujantis LRT Įstatymo 5 str. 4 p., 2001 m. suteikti finansinį ir ūkinį savarankiškumą, išskiriant iš LRT biudžeto dalį lėšų, proporcingą direkcijos rengiamoms laidoms.
 2.  

 3. Lietuvos Radijo septyniasdešimtmečio išvakarėse atkurti nuolatinę laidą iš Kauno per pirmąją Lietuvos radijo programą.

4.

2001 02 06

 1. LRT veiklos ir verslo planas 2001 metams
 2. LRT įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymo projektas

Nutarimai:

  1. Pritarti LRT administracijos veiklos ir verslo planui 2001 metams.
  2. Kreiptis į LR Vyriausybę, prašant padengti LRT kreditorinį įsiskolinimą – 16.441.868 Lt, susidariusį iki 2000 metų gruodžio 31 dienos.

 1. Siūlyti LRT įstatymo 15 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: ,, LRT veiklos programų finansavimui iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamos lėšos tvirtinamos ne mažesnės negu ataskaitiniais metais, atsižvelgiant į 5 metams prognozuojamas LRT veiklos bei programų plėtros rodiklius, o taip pat į LRT įstatymo 15 str. I dalies nuostatos apie abonentinį mokestį (valstybės rinkliavą) veikimą. LRT skiriamos lėšos nurodomos atskiroje valstybės biudžeto įstatymo eilytėje. Lėšos už LRT programų siuntimą skiriamos iš valstybės biudžeto, o jų suma nurodoma atskiroje valstybės biudžeto įstatymo eilutėje”.

Sprendimas:

 1. Atsižvelgiant į LRT veiklos ir verslo plane numatomą perspektyvą struktūriniams padaliniams suteikti daugiau ūkinio savarankiškumo ir vadovaujantis ,,Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo” 5 str. 4 punktu, įpareigoti LRT administraciją išnagrinėti LRT Kauno filialo steigimo galimybes.
 2. Išnagrinėti galimybę Lietuvos radijo 75-čio proga atkurti nuolatinę laidą iš Kauno per pirmąją Lietuvos radijo programą.

5.

2001 02 20

 1. LRT pajamų ir išlaidų sąmata 2001 metams.
 2. LRT skolų grąžinimo planas.
 3. LRT Tarybos veikla.
 4. Einamieji klausimai.

Sprendimas:

Atidėti LRT pajamų ir išlaidų 2001 metams sąmatos svarstymą kitam Tarybos posėdžiui (2001 03 06), įpareigojant LRT administraciją paruošti sąmatos pagrindimą, susieti ją su programų tinkleliu bei pagrįsti pateiktus programų apimties mažinimo motyvus. Per savaitę laiko pateikti visus reikalingus dokumentus komisijai skolų likvidavimo planui parengti. Komisijos aprobuotą sąmatą pateikti svarstyti LRT Tarybai kitam posėdžiui – 2001 03 06.

Nutarimai:

 1. Pritarti komisijos sudarymui parengti skolų likvidavimo planą (nepriklausoma auditorė I. Matusevičienė, LRT strateginio planavimo skyriaus vadovas A. Miciukevičius, LRT Tarybos narė D. Vilytė)
 2. Pritarti 2001 m. LRT Tarybos išlaidų sąmatai.

6.

2001 03 06

 1. LRT skolų likvidavimo planas ir 2001 metų pajamų-išlaidų sąmata
 2. LRT Tarybos veikla:
 1. dėl administracinės komisijos sudarymo
 2. dėl LRT Tarybos veiklos
 3. LRT Tarybos metinio darbo plano metmenys

3. Einamieji klausimai.

Nutarimas:

  1. Pritarti komisijos pateiktam LRT skolų likvidavimo planui.
  2. Pritarti LRT 2001 m. pajamų ir išlaidų sąmatai netrumpinant programų transliavimo laikui.
  3. Pavesti nepriklausomai auditorei I. Matusevičienei kas mėnesį kontroliuoti sąmatos vykdymą ir apie tai informuoti LRT Tarybą.

7.

2001 03 20

 1. LRT Tarybos ataskaita LR Seimui apie 2000 metų veiklą
 2. Informacija apie 2001 m. LRT pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymą
 3. Lietuvos radijo informacinės laidos.
 4. LRT administracinės komisijos nuostatų metmenys bei šios komisijos veikimo pobūdis
 5. Pasikeitimas nuomonėmis dėl LRT tarybos veiklos perspektyvų
 6. Einamieji klausimai.

Sprendimai:

 1. Per savaitę pakoreguoti ir papildyti LRT Tarybos veiklos 2000 m. ataskaitą, atsižvelgiant į LRT Tarybos narių pateiktus papildymus ir pastabas.
 2. Darbotvarkės 3, 4 ir 5 klausimų svarstymus atidėti artimiausiems posėdžiams.

Nutarimas:

  1. Konstatuoti, kad per 2001 m. sausio, vasario mėnesius LRT skolos padidėjo 2,4 mln. litų.
  2. Įpareigoti LRT generalinį direktorių V. Žuką per tris dienas raštu pateikti LRT Tarybai pasiaiškinimą, kodėl buvo nekontroliuojamas 2000 12 01 įsakymo Nr. 193 ,,Dėl LRT darbuotojų naujos apmokėjimo sistemos įvedimo” 2, 3.4 ir 9 punktų vykdymas.

Pavesti LRT administracijai iki 2001 03 27 pateikti LRT Tarybai duomenis, kokių bus imtasi priemonių tam, tad skolos nedidėtų.

8.

2001 04 03

 1. Dėl LRT atlyginimų sistemos
 2. Einamieji klausimai

Nutarimai:

 1. Priimti generalinio direktoriaus Vaidoto Žuko atsistatydinimą nuo 2001 04 03, įpareigojant atlikti pareigų perdavimą iki 2001 04 06.
 2. Atsistatydinus LRT generaliniam direktoriui Vaidotui Žukui, priimti LRT generalinio direktoriaus pavaduotojos Jūratės Laučiūtės atsistatydinimą nuo 2001 04 03.
 3. Atsistatydinus LRT generaliniam direktoriui Vaidotui Žukui, priimti LRT generalinio direktoriaus pavaduotojo Romo Jankausko atsistatydinimą nuo 2001 04 03.
 4. Pavesti laikinai eiti generalinio direktoriaus pavaduotojo, radijo direktoriaus pareigas Jūratei Laučiūtei iki naujo generalinio direktoriaus paskyrimo.
 5. Pavesti laikinai eiti generalinio direktoriaus pavaduotojo, televizijos direktoriaus pareigas Romui Jankauskui iki naujo generalinio direktoriaus paskyrimo.
 6. Pavesti nuo 2001 04 04 laikinai eiti LRT generalinio direktoriaus pareigas l. e. generalinio direktoriaus pavaduotojos, radijo direktorės pareigas Jūratei Laučiūtei iki naujo generalinio direktoriaus paskyrimo.

9.

2001 04 10

 1. Dėl konkurso LRT generalinio direktoriaus vietai užimti
 2. Naujojo televizijos laidų tinklelio svarstymas
 3. Einamieji klausimai

Nutarimai:

 1. Dokumentų konkursui LRT generalinio direktoriaus pareigoms užimti pateikimo terminą nustatyti - š. m. balandžio 24 diena iki 17 val. Terminas galioja ir dokumentams atsiųstiems paštu.
 2. Pritarti pateiktai skelbimo spaudoje teksto formuluotei.
 3. Paskirti komisiją pateiktam vasaros televizijos laidų tinkleliui peržiūrėti, įpareigojant padaryti pataisymus. Paleisti tinklelį nuo š. m. balandžio 17 d. Tinklelį tvirtinti balandžio 24 d. tarybos posėdyje.
 4. Pritarti LRT tarybos pirmininko M. Martinaičio siūlymui mokėti l. e. generalinio direktoriaus pareigas Jūratei Laučiūtei penkių vidutinių mėnesio atlyginimų dydžio darbo užmokestį nuo paskyrimo eiti šias pareigas dienos – 2001 04 04.
 5. Apsvarsčius AB LRTC įtraukimą į privatizuojamų objektų sąrašus, LRT taryba nutaria kreiptis į LR Vyriausybę su prašymu:

 1. suteikti LRT tarybai bei administracijai pilną informaciją apie numatomo privatizavimo sąlygas ir naudą,
 2. privatizavimo sutartyje numatyti priemones, ginančias LRT interesus, nustatant tarifų politiką. Tai galėtų būti iš anksto numatytos lengvatos ar specialūs tarifai arba valstybės įsipareigojimas tiesiogiai padengti LRT išlaidas, skirtas programų paskleidimui,
 3. AB LRTC privatizavimo nuostatus tvirtinti LR Vyriausybėje,
 4. Papildyti LRT įstatymą įpareigojimu Valstybei kompensuoti LRT biudžete padidėjusias išlaidas, atsiradusias dėl Valstybės institucijų sprendimų (elektros energijos, telekomunikacijų paslaugų, TV ir radijo programų paskleidimo ir kt tarifų didėjimas.

10.

2001 04 24

 1. Dėl naujojo TV tinklelio
 2. Radijo informacinės laidos
 3. Pranešimas apie LRT 2001 m. pajamų-išlaidų sąmatos vykdymą
 4. Dėl LRT lengvosios muzikos orkestro
 5. Einamieji klausimai.
 6. Po 17 valandos – kandidatų į LRT generalinio direktoriaus pareigas sąrašo tvirtinimas

Nutarimai:

 1. Patvirtinti vasaros televizijos laidų tinklelį nuo 2001 04 17 su LRT tarybos sudarytos komisijos įneštomis pataisomis.
 2. Įpareigoti LRT administraciją 2001 m. televizijos laidų rudens tinklelio projektą pateikti LRT tarybai iki birželio 15 dienos kartu su laidų išlaidų sąmata.
 3. Atkreipti Radijo direkcijos dėmesį į būtinybę LR žinių tarnyboms konkuruoti operatyvumu, efektyvumu ir žinių pateikimo kokybe su kitomis žiniasklaidos priemonėmis.
 4. Rekomenduoti plėsti neetatinių korespondentų punktą šalyje ir užsienyje.
 5. Pritarti siūlymams perduoti žinių rengimą laidų vedėjams.
 6. Siūlyti papildyti Radijo žinių koncepciją, labiau išryškinant informacinių programų formatą bei pobūdį.
 7. Išklausius pranešimą apie pajamų-išlaidų sąmatos vykdymą LRT taryba nutaria įpareigoti administraciją atlikti materialaus turto inventorizaciją 2001 06 01.
 8. Įpareigoti l.e.televizijos direktoriaus pareigas R. Jankauską kitam posėdžiui parengti išvadas dėl Kupiškio regioninės televizijos prašymo transliuoti savo programas LRT siųstuvu laisvu nuo LTV programų transliacijų metu.
 9. Sustabdyti V. Valiušaičio, kaip LRT tarybos nario , įgaliojimus konkurso LRT generalinio direktoriaus pareigoms užimti vykdymo laikotarpiui.
 10. Patvirtinti kandidatų LRT generalinio direktoriaus pareigoms užimti sąrašą:
 11. 1.Petras Ilgevičius

  2.Romas Jankauskas

  3.Vytautas Kvietkauskas

  4.Darius Lukoševičius

  5.Antanas Maciulevičius

  6.Kęstutis Juozas Meškys

  7.Valentinas Milaknis

  8.Mečislovas Palevičius

  9.Rimantas Smetona

  10.Gintaras Songaila

  11.Albertas Žostautas

  12.Vidmantas Valiušaitis

 12. Atmesti trijų pretendentų pateiktus dokumentus, kaip neatitinkančius konkurso nuostatų reikalavimų:

1.Marijus Giedrys

2.Algimantas Reičiūnas

3.Skirmantas Steikūnas

11.

2001 05 08

 1. Dėl VšĮ KUPIŠKIO TELEVI-ZIJOS IR INFORMACIJOS CENTRAS prašymo.
 2.  

 3. LRT viešo konkurso LRT generalinio direktoriaus pareigoms užimti vykdymas ir generalinio direktoriaus rinkimas
 4. LRT viešo konkurso būdu išrinkto LRT generalinio direktoriaus skyrimas.

Nutarimai:

 1. Leisti Vš Į KUPIŠKIO TELEVIZIJOS IR INFORMACIJOS CENTRAS transliuoti Kupiškėnų studijos programas LRT priklausančiu Viešintų siųstuvu laisvu nuo LRT transliacijų metu ne mažiau, kaip vienerių metų laikotarpiui.
 2. Atšaukti 2001 04 24 LRT tarybos posėdžio nutarimą dėl tarybos nario V. Valiušaičio įgaliojimų vykdyti tarybos nario pareigas sustabdymo LRT generalinio direktoriaus rinkimų metu.
 3. Patvirtinti tarybos narius D. Vilytę , E. Eigirdą ir St. Vidtmann konkurso dalyvių balų skaičiavimo komisijos nariais.
 4.  

 5. Vadovaujantis LRT viešo konkurso LRT generalinio direktoriaus pareigoms užimti nuostatais, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniu direktoriumi išrinkti Valentiną Milaknį, surinkusį daugiausia balų.
 6. Pakirti LRT generaliniu direktoriumi Valentiną Milaknį, išrinktą viešo konkurso būdu penkerių metų laikotarpiui.
 7. Nuo 2001 05 10 pavesti viešo konkurso būdu išrinktam ir paskirtam LRT generaliniam direktoriui Valentinui Milakniui eiti užimamas pareigas.
 8. Mokėti penkių praėjusio metų ketvirčio vidutinių LRT darbuotojų darbo užmokesčių dydžio atlyginimą iki 2001 12 31.
 9. Pavesti toliau laikinai eiti generalinio direktoriaus pavaduotojo, radijo direktoriaus pareigas Jūratei Laučiūtei (laikinai ėjusiai generalinio direktoriaus pareigas) iki naujo generalinio direktoriaus pavaduotojo, radijo direktoriaus paskyrimo. Mokėti mėnesinį atlyginimą lygų 85 procentams generalinio direktoriaus mėnesinio atlyginimo, paskaičiuoto pagal LRT tarybos nustatytą generalinio direktoriaus atlyginimo skaičiavimo tvarką nuo 2001 05 10.
 10. Pavesti toliau eiti generalinio direktoriaus pavaduotojo, televizijos direktoriaus pareigas Romui Jankauskui iki naujo generalinio direktoriaus pavaduotojo, televizijos direktoriaus paskyrimo.

12.

2001 05 22

 1. LRT generalinio direktoriaus pavaduotojų, radijo direktoriaus ir televizijos direktoriaus klausimas.
 2. Generalinio direktoriaus pavaduotojo, finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigybės įvedimas.
 3. Dėl Valstybės Kontrolės rekomendacijų.
 4. Dėl LRT pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo 2001 m. 1-ame ketvirtyje.
 5. Dėl Vš Į LRT orkestras steigimo.
 6. Radijo II-osios ir III-osios programų sujungimo klausimas.
 7. Dėl LRT administracinės komisijos steigimo.
 8. Einamieji klausimai.

 

Nutarimai:

Pakeisti LRT įstatų nuostatas, įrašant punktą, leidžiantį LRT steigti VšĮ LRT orkestras.

 1. Pritarti VšĮ LRT orkestras steigimui.
 2. Įpareigoti LRT administraciją parengti radijo programų transliavimo koncepciją.
 3. Įvesti ir patvirtinti generalinio direktoriaus pavaduotojo, finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigybę.
 4. Atsižvelgti į Valstybės Kontrolės pateiktas išvadas, įpareigojant LRT administraciją pateikti patikslintą 2001-ųjų metų pajamų-išlaidų sąmatos projektą, paskirstant išlaidas pagal įstaigos vykdomas programas iki š. m. birželio mėn. 5 dienos.
 5. Informuoti LR Vyriausybę ir LR Valstybės Kontrolę, kad Valstybės Kontrolės sprendimo 7-o punkto įvykdymas šiuo metu yra neįgyvendinamas ir reformų metu gresia radijo ir televizijos programų sustabdymu.

13.

2001 06 05

 1. Informacija apie LRT generalinio direktoriaus pavaduotojų tvirtinimą, susitikimus LR Vyriausybėje
 2. Dėl LRT įstatų pakeitimo.
 3. VšĮ LRT orkestras įstatų tvirtinimas.
 4. LRT darbuotojų, priimamų viešo konkurso tvarka, sąrašo tvirtinimas.
 5. LTV ir LR vasaros tinklelių principinių nuostatų nustatymas.
 6. Patikslintos 2001 m. LRT pajamų ir išlaidų sąmatos projektas.
 7. Einamieji klausimai.

Nutarimai:

 1. Patvirtinti generalinio direktoriaus pavaduotojo, finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigoms Editą Valickaitę.
 2. Pritarti LRT Įstatų pakeitimams su išdėstytomis pataisomis.
 3. Iš esmės pritarti VšĮ LRT orkestras steigimo aktui, detalių suderinimą paliekant LRT juridinėms tarnyboms.
 4. Iki pilnai bus suformuota naujoji LRT struktūra, patvirtinti tris LRT pareigybes, kurioms užimti skelbiamas viešas konkursas – Personalo skyriaus direktoriaus, Komercijos direktoriaus, Technikos direktoriaus.
 5. Pritarti TV vasaros laidų tinkleliui.
 6. Pritarti Radijo vasaros laidų tinkleliui.
 7. Stebėti sąmatos vykdymą ir pavesti LRT administracijai iki 2001 07 01 pateikti LRT tarybai patikslintą 2001-ųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

14.

2001 06 19

 1. LRT generalinio direktoriaus pavaduotojų –radijo direktoriaus ir televizijos direktoriaus kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas
 2. Patikslintos LRT 2001-ųjų metų pajamų-sąnaudų sąmatos
 3. tvirtinimas

 4. Eimanieji klausimai.

Nutarimai:

 1. Paskirti Ritą Miliūtę eiti generalinio direktoriaus pavaduotojos, televizijos direktorės pareigas nuo 2001 06 20.
 2. Paskirti Kęstutį Petrauskį eiti generalinio direktoriaus pavaduotojo, radijo direktoriaus pareigas nuo 2001 06 20.
 3. L.e. generalinio direktoriaus pavaduotojos, radijo direktorės pareigas Jūratei Laučiūtei ir l. e. generalinio direktoriaus pavaduotojo, televizijos direktoriaus pareigas Romui Jankauskui pareikšti padėką už gerą darbą.
 4. Patvirtinti patikslintą LRT 2001-ųjų metų trečiojo ketvirčio pajamų-sąnaudų sąmatą.

15.

2001 07 03

 1. LRT laidų tinklelio projekto svarstymas.
 2. Naujos LRT struktūros projekto svarstymas.
 3. Dėl Kauno radijo ir televizijos filialo steigimo.
 4. Einamieji klausimai.

Nutarimai:

 1. Pritarti radijo laidų rudens tinklelio koncepcijai.
 2. Pateikti LRT tarybai tvirtinti radijo laidų rudens tinklelį iki š. m. rugsėjo 1 dienos.
 3. Pritarti televizijos laidų rudens tinklelio koncepcijai, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
 4. Pateikti LRT tarybai tvirtinti televizijos laidų rudens tinklelį iki š. m. rugsėjo 1 dienos.

Siūlomas nutarimas:

Pritari LRT struktūros koncepcijai, numatant Kauno programų direkcijos darbuotojų galimybes dirbti ir jos techninių pajėgumų panaudojimą tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kitose LRT struktūrose.

Nutarta: Kauno programų direkcijos klausimą svarstyti 2001 07 17 LRT tarybos posėdyje.

16.

2001 08 07

 1. Einamieji klausimai:
 1. informacija dėl LRT Kauno programų direkcijos reorganizavimo eigos

b) informacija dėl LRT reorganiza-vimo eigos

 1. Dėl LRT ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė mažesnė negu 100.000 litų leidimo išnuomoti.
 2. LRT radijo ir televizijos 2001 m. rudens laidų tinklelio projekto svarstymas

 

 

 

 

Nutarimai:

 1. Iki š. m. rugsėjo 1 dienos Kauno televizijos programų bazėje įkurti viešąją įstaigą Kauno radijas ir televizija.
 2. Leisti LRT administracijai išnuomoti patalpas pagal pateiktą sąrašą.
 3. Neprieštarauti Mokesčių Inspekcijos prašymui LRT administracijai įkeisti kilnojamą televizijos stotį (inv. Nr. M000005672,M000005673,K000000315) ir pultą Studer.
 4. Iš esmės pritarti radijo ir televizijos tinklelių projektams, atsižvelgiant į tarybos narių pateiktas pastabas.
 5. Pritarti LR I-osios, II-osios ir III-osios radijo programų projektams. Dėl sujungimo (II-osios ir III-osios programų) priimti sprendimą sekančiame posėdyje š. m. rugsėjo 4 d.

17.

2001 09 04

 1. LRT 2001 m. IV ketvirčio biudžeto patvirtinimas ir 2002 m. biudžeto projekto pristatymas.
 2. Radijo III-osios programos finansavimas (diskusija)
 3. LRT patikslinto struktūros patvirtinimas.
 4. Lietuvos Radijo I-osios programos bei II-osios ir III-osios programų ir televizijos rudens sezono tinklelių patvirtinimai.
 5. Dėl leidimo išnuomoti LRT patalpas ir perduoti LRT turtą pagal panaudos sutartis LRT viešosioms įstaigoms.

 

Nutarimai:

1. Patvirtinti Lietuvos televizijos rudens sezono tinklelį laikotarpiui iki 2002 m. sausio 31 d., persvarstant iki š. m. lapkričio 30 d.

18.

2001 09 25

 1. Dėl Lietuvos radijo II-osios ir III-osios programų sujungimo, išsaugant III-osios programos radijo dažnius
 2. LRT 2001 m. IV ketv. biudžeto patvirtinimas ir 2002 m. biudžeto projekto pristatymas.
 3. LRT patikslintos struktūros patvirtinimas
 4. Dėl LRT tarybos veiklos
 5. Einamieji klausimai.

Nutarimai:

 1. pritarti Lietuvos radijo II-osios ir III- osios programų sujungimui nuo 2001m. lapkričio 1d., rekomenduojant LRT administracijai išsaugoti III-osios programos dažnius.
 2. Pritarti LRT administracijos siūlymui nuo š.m. rugsėjo 25 d. iki lapkričio 1d. sutrumpinti III-osios programos laiką iki 10 val. per parą.
 3. Pratęsti III-osios programos tinklelio galiojimą iki š.m. lapkričio 1d.
 4. Pritarti patikslintai LRT 2001 m. IV – ketv. sąmatai pagal patvirtintas programas.
 5. Pritarti 2002m. LRT biudžeto metmenims, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
 6. Patvirtinti patikslintą LRT valdymo struktūrą.

Pritarti TV prodiuserinės sistemos įgyvendinimui autorinių sutarčių pagrindu.

19.

2001 10 23

 1. Dėl LRT VĮ LRT orkestras ir VĮ Kauno radijas ir televizija.
 2. LRT žurnalistų etikos principai.
 3. Lietuvos radijo II-osios programos tinklelio patvirtinimas.
 4. Dėl LRT tarybos veiklos
 5. Einamieji klausimai

Nutarimai:

 1. Pritarti LRT žurnalistų etikos principams, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
 2. Patvirtinti Lietuvos radijo II-osios programos tinklelį, peržiūrint jo veikimą nuo spalio 29 d. iki gruodžio 31d.

 

20.

2001 11 13

 1. Susitikimas su Valstybės kontrolės atstovais
 2. Dėl LRT paskolos panaudojimo eigos
 3. Dėl radijo III-osios programos dažnio konkurso
 4. Dėl LRT strategijos projekto
 5. Einamieji klausimai

Nutarimai:

 1. Įpareigoti LRT generalinį direktorių nuo š. m. gruodžio 1 dienos paskelbti konkursą vidaus auditoriaus pareigoms užimti ir numatyti vidaus audito etatą, jį įvedant nuo 2002 m. sausio 1 d.
 2. Įpareigoti LRT administraciją kreiptis į Radijo ir televizijos komisiją su pasiūlymu skelbiant radijo III-osios programos dažnio konkursą numatyti ne ilgesnį kaip 5 metų transliavimo laikotarpį.
 3. Pavesti LRT generaliniam direktoriui kreiptis į Autorių teisių ir gretutinių teisių tarybą dėl tarpininkavimo svarstant sutarties pakeitimo galimybes dėl 2001 metų sausio 2 dienos sutarties su LATGA.
 4. Įpareigoti LRT administraciją parengti sistemą, pagal kurią bus nustatomi autoriniai atlyginimai (operatoriams, garso bei montažo režisieriams) ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 13 dienos.

21.

001 11 27

 1. Dėl LTV laidų tinklelio patikslinimo

2. Dėl LRT vidaus auditoriaus funkcijų ir pavaldumo

 1. Dėl 2001 m. IV ketvirčio pajamų-išlaidų sąmatos patikslinimo
 2. Dėl LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, pareigybių patvirtinimo
 3. Einamieji klausimai

Nutarimai:

 1. Posėdžio darbotvarkę papildyti klausimu: dėl Lietuvos radijo nakties ir Lietuvos televizijos dienos papildomo transliacijos laiko struktūros patvirtinimo.
 2. Iš esmės pritarti vidaus auditoriaus funkcijoms ir jo pavaldumui.
 3. Patvirtinti LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, pareigybių sąrašą.
 4. Nutraukti sutartį su TV laidos ,,Dviese valtyje” autoriais.
 5. Patvirtinti papildomą 7,5 mln. litų sąmatą ir įpareigoti administraciją pateikti pilną šių lėšų panaudojimo ataskaitą, pasibaigus finansiniams metams.
 6. Pritarti Lietuvos radijo nakties ir Lietuvos televizijos dienos papildomo laiko transliacijos struktūrai.
 7. a) pripažinti netekusiu galios protokolinį nutarimą dėl generalinio direktoriaus pavaduotojo, ekonomikos direktoriaus pareigybės įvedimo, priimtą LRT tarybos 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 22.

b) pripažinti netekusiu galios protokolinį nutarimą dėl Editos Valickaitės paskyrimo generalinio direktoriaus pavaduotoja, ekonomikos direktore, priimtą LRT tarybos 2001 m. birželio 5 dienos nutarimu Nr. 23.

atkreipti LRT administracijos dėmesį dėl aiškesnių ir tikslesnių teikiamų LRT tarybai paaiškinimų, siūlymų, nutarimų projektų formulavimo.

22.

2001 12 11

 1. LRT strateginio verslo plano aptarimas.
 2. Dėl 2002 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl patikslinto TV laidų tinklelio.
 4. Dėl autorinių sutarčių apmokėjimo principų.

Nutarimai:

LRT taryba paskiria du atstovus pateiktam strateginiam verslo planui išnagrinėti – Dianą Vilytę ir Romą Pakalnį.

 1. Pritarti pateiktam biudžetui, patvirtinant 2002 metų pajamų-išlaidų sąmatą 2002 metų kovo mėnesį.
 2. Nusprendžiama, kad autorinių sutarčių apmokėjimo principus nustatytų bei tvirtintų LRT administracija.
 3. Pritarti TV tinklelio papildymui iki 2002 metų sausio 31 dienos.
 4. Pavesti LRT administracijai sumažinti papildytame TV laidų tinklelyje visuomenėje neturinčių populiarumo laidų kartojimus.

 

 

 

2002 metai

 

1.

2002 02 15

 1. Dėl Valstybės kontrolės tikrinimo rezultatų
 2. Dėl LRT strateginio planavimo ir strateginio verslo plano patvirtinimo
 3. Dėl LRT tarybos darbo ataskaitos LR Seimui
 4. Dėl LRT generalinio direktoriaus atlyginimo
 5. Dėl LRT tarybos narių atlyginimo už posėdžius
 6. Dėl kai kurių LR laidų koregavimo
 7. Einamieji klausimai

Nutarimai:

 1. Atšaukti 1996 – 11 – 15 protokolo Nr. 2 3 punkto nutarimą ,,Dėl LRT tarybos narių apmokėjimo už posėdžius tvarkos”.
 2. Patvirtinti LRT tarybos narių apmokėjimo tvarką, nustatant, kad tarybos nariui, dalyvavusiam visuose per vieną mėnesį įvykusiuose posėdžiuose mokėti 6 BMA, tarybos pirmininkui taikant koeficientą 2 (12 BMA), o pirmininko pavaduotojui koeficientą 1,5 (9 BMA) . Tuo atveju, kai tarybos narys per mėnesį nedalyvavo posėdyje, jam atlyginimą nustatyti taip : 6 BMA yra dalijama iš tą mėnesį įvykusių posėdžių skaičiaus ir dauginama ir posėdžių skaičiaus, kuriuose dalyvavo konkretus tarybos narys.
 3. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2003 m. sausio 1 d. mokėti 2001-05-08 LRT tarybos nutarimu patvirtintą mėnesinį atlyginimą (7.546 litų) LRT generaliniam direktoriui Valentinui Milakniui.
 4. Pritarti parengtam LRT strateginio planavimo ir strateginio verslo planui, atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktas pastabas ir pasiūlymams dėl 2-jo skyriaus tobulinimo.
 5. Patvirtini siūlomus LR tinklelio pakeitimus nuo š. m. vasario 1 dienos.

2.

2002 01 29

Lietuvos kultūros ir meno tarybos ir LRT tarybos bendras posėdis

1. Dėl kultūros laidų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tinklelyje

Pasikeista nuomonėmis apie LTV ir LR kultūros laidas, išsakytos pastabos bei pasiūlymai.

3.

2002 02 12

 1. 2002 metų LRT sąmatos, pagal Vyriausybės patvirtintas programas, tvirtinimas.
 2. Diskusija dėl LRT verslo plano II-osios dalies.
 3. Dėl LRT tarybos pirmininko ataskaitos Seimui.
 4. Dėl Valstybės kontrolės išvadų.
 5. Dėl planuojamų LR ir LTV tinklelių pakeitimų.
 6. Einamieji klausimai.

Nutarimai:

 1. Patvirtinti 2002 m. LRT sąmatą pagal Vyriausybės patvirtintas programas.
 2. Patvirtinti Verslo plano II-ąją dalį ,,LRT Misija ir strateginiai tikslai 2002 – 2006” , atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
 3. Įpareigoti LRT administraciją kreiptis į teismą dėl paskolos iš NORD/LB teisėtumo.
 4. Nuo š. m. vasario 25 dienos iki birželio 1 dienos patvirtinti pateiktą televizijos laidų tinklelį, atsižvelgiant į išsakytas pastabas.
 5. Patvirtinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2002 metų išlaidų sąmatą.

4.

2002-02-26

 1. 2001 m. LRT finansinė ataskaita
 2. Dėl LRT veiksmų plano 2002 m.
 3. Einamieji klausimai.

Nutarimai:

 1. Pritarti 2001 m. LRT finansinei ataskaitai.
 2. Pareikšti pastabą generaliniam direktoriui V. Milakniui už nepakankamai tiksliai sutvarkytą dokumentaciją dėl leidimo paskolai gauti, turint žodinį Lietuvos Respublikos finansų ministro pritarimą.
 3. Paruošti ir išsiųsti atsakymą LR Ministrui Pirmininkui p. A. Brazauskui į laišką LRT tarybai dėl laidų žemės ūkio tema.

 

* * * * *

  1. priedas

Patvirtinta

2002 m. sausio 15 d.

LRT tarybos posėdyje

 

 

Vš Į Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Tarybos narių apmokėjimo tvarka

 

 

 1. Nustatyti, kad tarybos nariui, dalyvavusiam visuose per vieną mėnesį įvykusiuose posėdžiuose mokėti 6 BMA (bazinis mėnesinis atlyginimas), tarybos pirmininkui taikant koeficientą 2 (12 BMA), o pirmininko pavaduotojui koeficientą 1,5 (9 BMA).
 2. Tarybos nariui, dalyvavusiam ne visuose to mėnesio posėdžiuose, atlyginimas nustatomas taip : 6 BMA yra dalijama iš tą mėnesį įvykusių posėdžių skaičiaus ir dauginama iš posėdžių skaičiaus, kuriuose dalyvavo konkretus tarybos narys.
 3. Duomenys apie tarybos narių mėnesinio atlygio paskaičiavimą pateikiami Vš. Į Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Finansų ir ekonomikos departamento buhalterinės apskaitos skyriui iki kito mėnesio 5 dienos. Pateikiant duomenis turi būti nurodomas per ataskaitinį mėnesį vykusių posėdžių skaičius, kiekvieno tarybos nario dalyvautų posėdžių skaičius ir kiekvienam nariui priskaityta suma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 priedas

 

2002 m. perspektyvos

2002 metams LRT buvo skirtas 34,75 mln. litų finansavimas paprastosioms išlaidoms ir 0,75 tūkst. litų – nepaprastosioms išlaidoms (TVF paskolos dengimui), iš viso 35,5 mln. litų. Atsižvelgiant į tai, kad 2001 m. LRT buvo skirta 43 mln. litų, 2002 m. finansavimas yra 17% mažesnis.

2002 m. planuojamas nedidelis komercinių pajamų augimas didinant žiūrovų ir reklamos davėjų pasitikėjimą LRT bei siekiant atkovoti dalį reklamos rinkos. Bendras planuojamas LRT biudžetas 2002 m. sudaro apie 46 mln. litų.

2001 m. užbaigtas pirmasis restruktūrizacijos etapas leidžia planuoti subalansuotą einamąją 2002 m. veiklą. Atsižvelgiant į reklamos pajamų sezoninius svyravimus, planuojamas 2002 m. rezultatas parodytas žemiau:

Be einamosios veiklos, LRT toliau tęs senų skolų grąžinimą pagal paskolų sutartis su mokesčių inspekcija, bankais ir kitais kreditoriais. Grąžinimams ir palūkanų mokėjimams 2002 m. reikia skirti 4,6 mln. litų. Skolų naštai toliau mažinti yra nagrinėjamos alternatyvios skolų grąžinimo galimybės, toliau gerinamos sutarčių sąlygos.

Jau 3 metus neskiriant lėšų investicijoms, LRT techninė bazė yra kritiškos būklės. Jai minimaliai palaikyti ir atnaujinti reikia skirti lėšų bent nusidėvėjimo lygyje – t.y. apie 4-5 mln. litų per metus. Tačiau dėl didelės skolų naštos nesant galimybės skirti tokias lėšas, LRT nagrinėjamos galimybės išperkamosios nuomos, barterinių mainų pagrindu ir už grynuosius pinigus 2002 m. įsigyti techninės įrangos ir atlikti modernizacijų už 2-3 mln. litų. Šių investicijų galimybės didele dalimi priklausys nuo anksčiau minėtos skolų būklės ir komercinių pajamų augimo.

 

 

 

 

 

5 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 priedas

 

Patvirtinta LRT Taryboje

2002 m. vasario 12 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misija ir strateginiai tikslai

2002-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Turinys

I Įvadas *

II Misija, strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimas *

II.1 Misija *

II.2 Vertybės *

II.3 Strateginiai tikslai *

II.4 Strateginių tikslų įgyvendinimas *

II.5 Uždaviniai, siekiant strateginių tikslų *

II.6 Strategijos įgyvendinimo procesas *

Pav. Nr. 1: LRT strategijos planavimo ir įgyvendinimo schema *

 

 

Įvadas

Siekdama realizuoti savo misiją ir pasiekti strateginius tikslus, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) vadovybė pradėjo LRT reorganizaciją bei restruktūrizaciją.

FMĮ UAB Suprema (toliau – Suprema), bendradarbiaudama su LRT vadovybe ir veikdama pagal 2001 m. spalio 2 d. sutartį, parengė 2002-2006 metų verslo planą ir finansinį modelį.

Toliau pateikiama LRT misijos ir strateginių tikslų formuluotė parengta papildant minėtą 2002-2006 metų verslo planą ir finansinį modelį, remiantis BBC World Service Trust konsultanto p. Fritz Groothues Konsultacijų ataskaita, parengta jo darbo LRT 2002 m. sausio 6 – 12 dienomis metu, ir LRT vadovybės vizija.

LRT Strateginis planas sudaromas trijų metų laikotarpiui, kasmet įvertinant konkurencinės aplinkos pokyčius bei, esant poreikiui, darant atitinkamas korekcijas. Strateginis planavimas gali apimti ir ilgesnį laikotarpį, sudarant konkurencinės ir technologinės aplinkos pokyčių prognozę.

Finansinis modelis apima ilgesnį laikotarpį iki penkerių metų, atsižvelgiant į finansavimo šaltinius bei turimus finansinius įsipareigojimus.

Investiciniai planai sudaromi trijų metų laikotarpiui, nustatomi investicijų prioritetai, o projektų įgyvendinimas suderinamas su turimais finansiniais ištekliais.

Kasmet sudaromi konkretūs veiksmų planai LRT misijos ir strategijos įgyvendinimui.

LRT strategijos įgyvendinimo pirminis etapas prasidėjo 2001 m. gegužės mėn., reorganizuojant esamą organizacinę struktūrą ir subalansuojant piniginius srautus. Iki šiol jau įgyvendinti tokie reorganizavimo uždaviniai:

 • pagrįsta ir patvirtinta nauja LRT struktūra, sumažintas darbuotojų skaičius, suformuoti pelno ir kaštų centrai su atskirais biudžetais, apjungti TV ir radijo technikos padaliniai;
 • pasiekus palankius susitarimus su Lietuvos radijo ir televizijos centru dėl transliavimo paslaugų kainos, televizijos eterio laikas prailgintas iki 18 valandų per parą, atnaujinant transliacijas dienos metu nuo 2001 m. gruodžio 4 d., o LR-1 programos transliacija pratęsta iki 24 val. per parą, atnaujinant transliacijas ultra-trumpųjų bangų siųstuvais nuo 2001 m. gruodžio 1 d.;
 • įkurtos viešosios įstaigos “Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos orkestras” ir “Kauno radijas ir televizija”, apjungta 2-oji ir 3-ioji radijo programos;
 • optimizuota darbo apmokėjimo sistema, maksimaliai pervedant darbuotojus į prodiuserinę darbo apmokėjimo sistemą, pagrįstą pastoviu baziniu atlyginimu, pagrindinę darbo apmokėjimo dalį perkeliant į autorines sutartis, o atlyginimų priedus mokant priklausomai nuo kaštų centrų pasiektų rezultatų;
 • iš esmės peržiūrėtos anksčiau sudarytos komercinės sutartys, siekiant palankesnių LRT sąlygų;
 • iš esmės sumažinti kreditoriniai įsiskolinimai, paskolos ir papildomo 7,5 mln. LT valstybės biudžeto finansavimo pagalba perkredituojant uždelstas skolas, pasirašant taikos sutartis ir įsiskolinimų padengimo grafikus, tame tarpe pasiekiant skolos sumažinimą ir/arba atsiskaitymą reklamos laiku, o ne grynaisiais pinigais.

Didžiausi restruktūrizavimo kaštai yra susiję su darbuotojų skaičiaus sumažinimu, kreditorinių įsiskolinimų ir piniginių srautų subalansavimu bei mokumo atkūrimu paskolos pagalba. Iš kitos pusės, restruktūrizavimo plano įgyvendinimas leis LRT sutaupyti reikšmingas veiklos lėšas bei pasiekti subalansuotą biudžetą. Laukiami rezultatai, įgyvendinus restruktūrizavimo veiksmus ir verslo planą, detaliai aprašyti IX verslo plano dalyje.

Misija, strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimas

Misija

Formuluodama savo veiklos misiją, LRT įvertina savo veiklos aplinką, pagrindines interesų grupes bei pačios organizacijos vidinę kultūrą ir lyderystės potencialą, reikalingą pasiekti strateginiams tikslams.

Vertindama interesų grupes, pagrindinį dėmesį LRT vadovybė kreipia į savo auditorijos poreikius, taip pat atsižvelgia į strategiją įgyvendinančių vadovų bei darbuotojų bei išorės partnerių – valstybės institucijų, finansuotojų, nepriklausomų prodiuserių ir kitų – interesus.

LRT organizacinės kultūros analizė leidžia įvertinti, kaip ryžtingai LRT pasirengusi prisiimti strateginių pokyčių rizikas ir kokius turi gebėjimus sėkmingai veikti kintančioje aplinkoje.

Lyderystės potencialo analizė įvertina, ar LRT turi pakankamai energingą, dinamišką ir sugebančią suburti darbuotojus vieningam tikslų pasiekimui vadovų komandą, nuo kurios priklausys strategijos įgyvendinimo sėkmė.

LRT misija apibrėžiama taip:

 • plėtoti demokratiją Lietuvoje valstybėje ir sudaryti visiems Lietuvos gyventojams galimybę priimti pagrįstus sprendimus, suteikiant jiems tikslią, objektyvią, subalansuotą ir nešališką informaciją;
 • teikti visuomenei kokybiškas švietėjiškas, kultūrines ir pramogines programas ir būti etalonu Lietuvos radijo ir televizijos rinkoje.

Vertybės

LRT misijos siekis neatskiriamas nuo būdų, kuriais siekiama tikslo, ir vertybių, kuriomis paremta kasdieninė LRT veikla. LRT vadovybė siekia aiškiai perteikti veiklos misiją bei vertybes savo darbuotojams, o taip pat savo auditorijai ir Lietuvos visuomenei.

Siekdama strateginių tikslų ir misijos įgyvendinimo, LRT savo veikloje vadovaujasi tokiomis vertybėmis:

 • objektyvumas;
 • nešališkumas;
 • subalansuotumas;
 • sąžiningumas;
 • tolerancija;
 • įvairovė;
 • auditorijos poreikių akcentavimas;
 • atskaitomybė;
 • pagarba žmogaus orumui.

LRT, efektyviai naudodama turimas lėšas, sieks kurti išliekamąją vertę turinčias pramogines, aukštos kokybės šviečiamąsias ir objektyvias informacines-analitines programas, ir vengs smurto, agresijos, nihilizmo bei dorovės ir etikos normų pažeidimų propagavimo. LRT žurnalistų veikla yra pagrįsta etikos principais, aprašytais Verslo plano V skyriuje.

Strateginiai tikslai

LRT išskiria tokias strateginių tikslų grupes ir konkrečius tikslus:

Individai - žiūrovai ir klausytojai

 • suteikti visiems Lietuvos gyventojams galimybę tinkamai sutikti 21-ojo amžiaus iššūkius, suteikiant esminę informaciją apie šiuos iššūkius ir skatinant visuomenėje plačią diskusiją;
 • praturtinti klausytojų bei žiūrovų gyvenimą, prisidedant jų prie gyvenimo kokybės augimo ir įvairovės;
 • skatinti pagarbą žmogaus orumui ir jo teisėms ;

Visuomenė

 • supažindinti visuomenę su pasaulio kultūromis, puoselėti ir branginti Lietuvos kultūrą , lietuvių kalbą kaip tautos vertybę;
 • skatinti visuomenę šviestis ir lavintis;
 • sutelkti Lietuvos visuomenę, ugdyti visuomenės toleranciją, humanizmą, moralę, etiką ir pilietiškumą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą;
 • atskleisti Lietuvos regionų ypatumus jiems patiems ir Lietuvos visuomenei;

Demokratija

 • stiprinti Lietuvos demokratinės raidos procesus, didinti jų efektyvumą ir įtvirtinti demokratiją Lietuvos gyvenime;
 • propaguoti Lietuvos valstybės strateginius tikslus;
 • plėtoti atvirą, informacinę ir žinių visuomenę Lietuvoje bei įtvirtinti rinkos ekonomiką;
 • įtraukti visus Lietuvos gyventojus į demokratinius procesus, sudarant jiems galimybę priimti pagrįstus sprendimus ir skatinant diskusijas valstybėje bei atskiruose regionuose apie esminius šalies raidos klausimus.

 

Strateginių tikslų įgyvendinimas

Būdama visuomeniniu transliuotoju ir aiškiai perteikdama visuomenei savo misiją, LRT nuolatos sieks pažinti ir atspindėti savo klausytojų ir žiūrovų poreikius bei neapsiriboti atskiromis visuomenės grupėmis.

LRT vadovybė numato tokias strateginių tikslų įgyvendinimo formas kiekvienoje televizijos ir radijo veiklos srityje:

Informacija ir naujienos

 • patikimiausios kasdieninės informacinės programos;
 • aktyvus esminių problemų kėlimas;
 • nacionalinių debatų vieta;
 • patikimas vadovas sudėtingų pokyčių metu;
 • informacijos apie Lietuvos ir pasaulio įvykius, kultūrą ir pasiekimus šaltinis kiekvienam ir visiems;

Kultūra ir kokybiška pramoga

 • kultūra ir kokybiška pramoga Lietuvos elektroninėje žiniasklaidoje, iškelianti pavyzdį visai radijo ir televizijos rinkai;
 • Lietuvos ir pasaulio kultūros reiškinių bei įvykių atspindėjimas;

Švietimas ir žinios

 • švietimo, atitinkančio 21-ojo amžiaus iššūkius, propagavimas;
 • švietimo programų papildymas, pagalba nacionalinei švietimo sistemai;
 • supažindinimas su naujausiomis technologijomis;
 • kalbų mokymas.

Uždaviniai, siekiant strateginių tikslų

Siekdama strateginių tikslų įgyvendinimo LRT išskiria penkias pagrindines uždavinių grupes (auditorija, finansavimas, technologijos, vidiniai procesai, išoriniai ryšiai), kurių pasiekimui bus sudaromi papildomi konkretūs einamųjų veiksmų planai.

Auditorijos formavimo uždaviniai:

 • transliuoti programas visiems ir kiekvienam - visai Lietuvos visuomenei, skirtingoms socialinėms grupėms;
 • padidinti LRT auditoriją, išlaikant esamus žiūrovus ir pritraukiant naujus, ypač jaunesnio amžiaus, išplečiant programų priėmimo zoną iki visos Lietuvos teritorijos;
 • nuolatos domėtis auditorijos poreikiais ir juos atspindėti savo programose LRT vertybes atitinkančiu būdu;
 • sukurti ir palaikyti interaktyvų kontaktą su savo auditorija modernioje Interneto svetainėje ir kitomis komunikacijos priemonėmis;
 • tinkamai parinkti ir struktūrizuoti strateginius tikslus ir transliacijų apimtį atitinkančius radijo bei televizijos programų tinklelius.

LRT strateginiame verslo plane iškelia šiuos kiekybinius auditorijos formavimo tikslus artimiausių trijų metų laikotarpiu:

 • pasiekti vidutinę 15-20 % televizijos mėnesio auditorijos dalį;
 • išlaikyti vidutinę 30 % radijo 1-osios programos mėnesio auditorijos dalį, atjauninant klausytojų struktūrą;
 • pasiekti vidutinę 3 % radijo 2-osios programos mėnesio auditorijos dalį.

Finansavimo uždaviniai:

 • nepriklausomo finansavimo su abonentiniu mokesčiu teisinės bazės ir surinkimo mechanizmo sukūrimas ir įtvirtinimas;
 • tinkamas ir efektyvus visuomeninių lėšų ir kitų finansinių išteklių panaudojimas;
 • atvirumas ir atskaitomybė visuomenei apie lėšų panaudojimą, viešas veiklos ataskaitų skelbimas.

Technologiniai uždaviniai:

 • įvertinti ir tinkamai reaguoti į technologinės raidos naujoves;
 • modernizuoti techninę įrangą skaitmeninių ir informacinių technologijų pagrindu.

Vidinių procesų uždaviniai:

 • nustatyti, aprašyti ir aiškiai perteikti LRT personalui esminius veiklos procesus bei jų valdymo procedūras;
 • kompetentingos ir dinamiškos komandos subūrimas;
 • tinkama personalo motyvacija, vidinės konkurencijos ir darbo efektyvumo didinimas;
 • kvalifikacijos (techninių, profesinių ir vadybinių įgūdžių) kėlimas;
 • valdymo struktūros decentralizavimas ir valdymo funkcijų paskirstymas, aiškus ir netrikdomas informacijos perdavimas vertikaliais, horizontaliais ir matriciniais organizaciniais ryšiais.

Išorinių ryšių uždaviniai:

 • tinkamai ir efektyviai pristatyti bei įtvirtinti LRT, kaip visuomeninio transliuotojo, misiją ir strateginius tikslus visuomenei, išorinėms institucijoms bei veiklos partneriams;
 • nepriklausomo finansavimo abonentiniu mokesčiu pagrindimas ir palankios visuomeninės nuomonės suformavimas;
 • plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

 

Strategijos įgyvendinimo procesas

 1. LRT strategijos planavimo ir įgyvendinimo schema
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2001 metų ataskaitos

LR Seimas