Lietuvos Respublikos Seimas

A. Griciaus komandiruotės į Latvijos Respubliką 2002 06 16-18 d. ataskaita

NATO PA organizuotame seminare buvo aptariami NATO plėtros, Rusijos ir Baltijos regiono, padėties Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje klausimai. Seminare dalyvavo 11 NATO šalių ir 7 NATO PA asocijuotų šalių parlamentarai bei kai kurių NATO šalių politikos ekspertai.

Maskvos Carnegie centro direktorius Robert Nurick savo pranešime apžvelgė NATO-Rusijos santykius, Baltijos valstybių specifiškumo problemas regiono saugumo kontekste bei NATO ir kitų tarptautinių institucijų tarpusavio santykių perspektyvas. Diskusijoje, kurioje teko dalyvauti ir šios ataskaitos autoriui, plačiau buvo apsistota prie Rusijos interesų Baltijos valstybėse, tačiau vieningos nuomonės šiuo klausimu nebuvo pasiekta. Įdomu, kad šioje diskusijoje nepasisakė seminare dalyvavęs Rusijos Dūmos atstovas G. Maitakovas. Svarstant R. Nurick pranešimą buvo paminėtos ir šiuo metu NATO šalims iškilusios naujos problemos:

 gynybos srityje įtikinti Rusiją, kad NATO plėtra jai nekelia pavojaus;

 rasti Rusijai deramą vietą transatlantinėje saugumo struktūroje.

Diskusijose taip pat buvo paminėta, kad šiandien Rusijai reali grėsmė kyla iš jos Pietų kaimyninių valstybių. Buvo atkreiptas dėmesys ir į naująją Rusijos-NATO įkurtą tarybą ir jos realias veiklos formas ateityje. Buvo akcentuojama šios tarybos veiklos procedūrų svarba. Diskusijos pabaigoje dauguma seminaro dalyvių pritarė minčiai, kad NATO būtina išlaikyti ir tobulinti jos karines struktūras.

Svarstant antrąjį NATO plėtros klausimą ir jo įtaką saugumui ir stabilumui Baltijos jūros regione pagrindinius pranešimus padarė Latvijos premjeras Andris Berzins ir gynybos ministras G. Kristovskis. Savo pranešimuose jie akcentavo gerus kaimyninius santykius su Rusija, teigiamai sprendžiamas rusų tautinės mažumos problemas. G. Kristovskis pažymėjo teigiamą Latvijos prezidentės vaidmenį santykiuose su NATO, bandė suformuoti Latvijos požiūrį į BALTBAT’o likimą Baltijos šalims tapus NATO narėmis. Gana skeptiškai Latvijos ir Estijos atstovų buvo sutikta Z. Brzežinskio mintis apie galimą Slovėnijos ir Lietuvos pakvietimą į NATO 2002 m. Prahos viršūnių susitikime, kurią išsakė JAV NATO komiteto direktorius tarybos narys R. Schenemann.

Seminare aptariant padėtį Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje bei šių Lietuvos kaimynų įtaką NATO plėtrai kalbėjo Latvijos Saeimo delegacijos ESBO vadovė Helena Demakova, kuri negailėjo griežtų demokratijos varžymų vertinimų šioje valstybėje. Ji teigė, kad Baltarusijoje šiuo metu vyrauja ne autoritarinis, bet diktatūrinis A. Lukašenkos režimas. Ji taip pat su gailesčiu konstatavo, kad šiuo metu Baltarusijos vadovai žvelgia ne į ateitį, bet į praeitį. Diskusijoje buvo ne kartą išsakyta mintis, kad šiuo metu realiai paveikti Baltarusijoje vykstančius procesus gali tik Rusija ir jos prezidentas. Ataskaitos autorius išsakė Lietuvos Seimo ir savo asmeninį požiūrį į Lietuvos santykius su Baltarusija. Jie, kaip žinome, remiasi dalykiniais santykiais vyriausybės lygyje, neatsisakant kritikos demokratijos ir ypatingai žiniasklaidos varžymams kaimyninėje valstybėje. Diskusijoje buvo paminėta, kad Baltarusijos piliečių vykimui į užsienį turi pritarti Prezidento administracija, o neturinčių teisės išvykti į užsienį piliečių skaičius siekia 300 000. Kalbant apie ekonomiką buvo konstatuota, kad jinai pilnai priklauso nuo Rusijos Dūmos ir kad joje vyrauja visiška stagnacija.

Aptariant padėtį Kaliningrado srityje pagrindinį pranešimą padarė Kaliningrado srities Užsienio reikalų komiteto pirmininkas V. Begalin. Nors jo pranešimas vertinant ekonominę srities padėtį buvo gana optimistiškas, tačiau dauguma pasisakiusiųjų diskusijoje skeptiškai vertino padėtį srityje ir išsakė abejonių dėl jos ekonomikos plėtros, esant per didelei valdžios svertų galiai Rusijos sostinėje Maskvoje. Savo pasisakyme apie Lietuvos-Rusijos (Kaliningrado sritis) santykius ataskaitos autorius akcentavo normalius santykius tarp Lietuvos ir Rusijos daugelyje sričių. Kartu atkreipiau dėmesį į dirbtinai keliamas tranzito problemas bei reikalavimą suteikti kažkokį specialų „bevizį“ koridorių iš Rusijos (Baltarusijos) į Kaliningradą. Be to, akcentavau tą faktą, kad Kaliningrado sritis yra ne anklavas, o eksklavas, turintis neizoliuotą Rusijos susisiekimą su šia sritimi per Baltijos jūrą.

Visumoje seminaras suteikė galimybę išsakyti nuomones apie Baltijos regiono saugumo problemas, apsikeisti nuomonėmis su NATO šalių parlamentarais aktualiais tarptautinio saugumo klausimais.

Algirdas Gricius

LRS delegacijos NATO PA vadovo pavaduotojas
Naujausi pakeitimai - 2002 07 09.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas