Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-07-02 d. posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas 2002- m. liepos 2 d. posėdyje išklausė Muitinės departamento pateiktą informaciją apie žemės ūkio ir maisto produktų rinkos apsaugą. Muitinės departamentas informavo, kad LR Seimo Kaimo reikalų komiteto 2002-03-27 d. sprendimas Nr.10/110-04-78 "Dėl Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir kitų institucijų, atsakingų už valstybės sienų apsaugą, veiklos vykdant žemės ūkio ir maisto produktų importo kontrolę" iš esmės įvykdytas. Pateikta informacija priimta žiniai.

Posėdyje taip pat išklausyta Žemės ūkio ministerijos informacija apie šių metų derliaus grūdų supirkimą, deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Lietuvoje. Žemės ūkio ministras informavo, kad I klasės maistinių kviečių intervencinė kaina bus 400 lt/t, be to, bus mokama 20 lt./t tiesioginė išmoka. Pateikta informacija priimta žiniai.

Komiteto nariai apsvarstę LR 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (IXP-1677(2)) ir Lietuvos melioracijos asociacijos bei Žemės ūkio rūmų pasiūlymus šiam įstatymo projektui n u s p r e n d ė (bendru sutarimu):

1. Nepritarti Vyriausybės siūlomam įstatymo projektui (IXP-1677(2)) dėl šių motyvų:

- Neatsižvelgta į Seimo 2001 m. gruodžio 13 d. protokolinį nutarimą dėl 2002 metų biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo. Šiame nutarime įtvirtinta, jog tikslinant 2002 m. biudžeto rodiklius vadovautis nuostata, kad žemės ūkis yra strateginis šalies prioritetas ir skirti melioracijai ir kitoms Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo priemonėms trūkstamus valstybės asignavimus;

- Žemės ūkio sferai priskirti jai nebūdingi asignavimai (10 mln. Lt.), skirti atlyginti piliečiams už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius;

- Esant poreikiui 18 mln. Lt., žemės reformos darbams siūloma skirti tik 13 mln. Lt. Nepakankamas minėtų darbų finansavimas stabdo žemės ūkio restruktūrizavimą, žemės konsolidavimą, trukdo plėtotis žemės rinkai ir siekti kitų labai svarbių eurointegracinių tikslų.

2. Pasiūlyti Seimui atsižvelgti į šiuos Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus:

- melioracijai ir rūgščių dirvų kalkinimui skirti papildomai 10 mln. Lt,

- žemės reformos darbams skirti papildomai ne 13, o 18 mln. Lt,

- asignavimus Žemės ūkio rūmams padidinti 0,735 mln. Lt.,

- lėšas, skirtas atlyginti piliečiams už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, skirti tiesiogiai apskritims, kaip kad skiriamos lėšos melioracijai.

3. Asignavimų didinimo šaltinis – atitinkamas skolos aptarnavimo išlaidų sumažinimas.

Kaimo reikalų komitetas posėdyje apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė patobulintam Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo projektui (IXP-1717(3)). Komiteto paskirtas pranešėjas - Arvydas Vidžiūnas.

Komiteto posėdyje vyko diskusija dėl Lietuvos kaimo instituto steigimo, siekiant išplėsti bei pagerinti kaimo ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, kultūrinių problemų tyrimus ir sprendimus. Diskusijoje išryškėjo tokios alternatyvos:

  • Steigti universitetinį kaimo institutą;
  • Steigti valstybinį kaimo institutą;
  • Reorganizuoti Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą.

Kaimo reikalų komitetas nusprendė rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai artimiausiu metu pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl Kaimo plėtros instituto steigimo.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas