Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, D. Kutraitės Giedraitienės, A. Medalinsko ir R. Pavilionio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 05 22-25 d. ataskaita

Posėdžio darbotvarkėje buvo trys pagrindiniai klausimai

1. Diskusijos tęsinys apie Europos Sąjungos kompetencijas ir ES teisinius dokumentus. Diskusiją grindžiantys kriterijai buvo ES veiklos efektyvumas ir legitimumas. Didžioji dauguma Konvento narių pasisakė už Europos Sąjungos teisinių instrumentų supaprastinimą, tiek skaičiaus, tiek formos prasme.

Svarbus indėlis diskusijai buvo Europos Komisijos paruoštas dokumentas apie ES ateitį, kuriame Komisija iš esmės teigia sustiprinto ir modifikuoto bendrijos metodo taikymą išplėstoje Europos Sąjungoje. Europos Komisijos nuostatą stipriai remia Europos Parlamentas. Tačiau trijų didžiųjų Europos Sąjungos valstybių – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Ispanijos vyriausybių vadovai yrs išreiškę priešingą poziciją, kurios pagrindu yra ne bendrijos, bet tarpvyriausybinio metodo ES stiprinimo tendencija.

Tokiu būdu diskusijoje dėl Europos ateities išryškėjo dvi tendencijos: bendrijos metodo stiprinimo, kurią palaiko Europos Komisija ir Europos Parlamentas, ir tarpvyriausybinio sprendimų priėmimo, kuria suinteresuotos didžiosios ES valstybės narės.

2. Forumas ir pasiruošimas Konvento sesijai, skirtai pilietinės visuomenės atstovų pasiskymamas (2002 m. birželio 24-25 d.)

Konvento Prezidiumas informavo, kad Konvento sesijoje, skirtoje visuomenės atstovų pasisakymams, bus kviečiami dalyvauti oficialūs Konvento stebėtojai – NVO atstovai, Europinių NVO atstovai ir tie, kurie pateikė Konventui išsamią savo organizacijos poziciją Konvente nagrinėjamais klausimais. Į kviestinųjų sąrašą neįtrauktas nacionalinio atstovavimo lygmuo, todėl Europos Sąjungos ateities Lietuvos Forumo atstovai nebus pakviesti. Lietuvą šioje diskusijoje atstovavusi Seimo narė Dalia Kutraitė-Giedraitienė atkreipė dėmesį šį neigiamą faktą ir siūlė, kad būtų nustatytos kvotos, pagal kurias visos valstybės galėtų atrinkti po keletą savo atstovų į Konvento posėdį 2002 m. birželio 24 – 25 d.

Socialinio ekonominio komiteto ir Konvento Prezidiumo iniciatyva bus sudarytos aštuonios darbo grupės šalia Konvento, kurių darbe galės dalyvauti visos norą pareiškusios nevyriausybinės organizacijos.

3. Drabo grupių sudarymas

Konventas sudarė penkias darbo grupes, kurios detaliai nagrinės svarbiausius Konvento svarstomus klausimus ir teiks pasiūlymus Konventui. Lietuvos atstovas Seimo narys Alvydas Medalinskas atkreipė dėmesį, kad nesudaryta darbo grupė dėl BUSP. Drabo grupių skaičius turėtų būti patikslintas. Iki 2002 m. gegužės 30 d. Konvento nariai gali užsirašyti į darbo grupes.

Kita. Sekančio Konvento posėdžio darbotvarkė:

1. Teisingumas ir vidaus reikalai (ketvirtadienis, 2002 m. birželio 6 d.)

2. Nacionalinių parlamentų vaidmuo (penktadienis, 2002 m. birželio 7 d. )

PRIDEDAMA. 1.Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymas pirmuoju darbotvarkės klausimu.

2. Dalios Kutraitės pasisakymas trečiuoju darbotvarkės klausimu.

3. Darbo grupių sąrašas.

4. Europos Komisijos pranešimas apie Europos ateitį.

Tvirtinu:

Komiteto pirmininkas, Konvento narys Vytenis Povilas Andriukaitis

Paruošė:

Komiteto vyresn.patarėja Rūta Bunevičiūtė

p.s. Priedai pateikti Traptautinių ryšių skyriui.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas