Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.06.10 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-06-10 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ projektą ir nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje, gavus Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą.

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo projektą IXP-1554 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Šiuo projektu įtvirtintas Vyriausiosios rinkimų komisijos statusas, uždaviniai ir įgaliojimai, VRK veiklos teisiniai pagrindai ir principai, jos sudarymo tvarka ir sudėties patikslinimas po Seimo rinkimų, komisijos pirmininko ir narių įgaliojimų pasibaigimo pagrindai, VRK darbo forma, sprendimų priėmimo tvarka, komisijos pirmininko ir narių įgaliojimai, teisės, pareigos, taip pat komisijos narių darbo apmokėjimas ir socialinės garantijos, VRK finansavimas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Seimo statuto 207 straipsnio pakeitimo projektą IXP-1641 ir nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vyriausybės įstatymo 5 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1642 ir nusprendė pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1309 ir Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1017 ir, nusprendė šių projektų nesvarstyti, kadangi nėra Biudžeto ir finansų komiteto išvados. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

    • Viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymo projektą IXP-1490(3) ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento ir šiuos komiteto pasiūlymus:

“1. Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“3 straipsnis. Viešosios įstaigos teisės ir pareigos

1. Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.

2. Viešoji įstaiga – gali teikti viešąsias paslaugas visuomenės nariams socialinėje (vaikų ir socialiai remtinų asmenų maitinimo ir kt.), sveikatos, švietimo, verslo skatinimo (investicinių projektų rengimo) mokslo, kultūros, sporto srityse ir taip pat savivaldybės tarybos sprendimu iš savivaldybės turto įsteigta viešoji įstaiga, gali teikti viešąsias paslaugas keleivinio transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio, komunalinio ūkio srityse.

3. Viešosios įstaigos teikiamos paslaugos turi būti ekonomiškai racionalios, nustatytas užmokestis už paslaugas turėtų padengti paslaugų teikimo bei kitas su jų veikla susijusias viešosios įstaigos išlaidas bet nevirsti pelno siekimu.

4. Viešosios įstaigos, kurios steigėjas savivaldybės taryba ir kuri įsteigta iš savivaldybės turto, paslaugų teikimo veikla gali būti finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

52. Viešajai įstaigai neleidžiama:

1) gauto pelno skirti kitiems, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose, veiklos tikslams;

2) neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus šio Įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį;

3) skolintis pinigų iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens, kitų asmenų, išskyrus kredito įstaigas, mokant palūkanas;

4) laiduoti ar garantuoti kitų asmenų prievolių įvykdymo;

5) užsiimti bet kokia veikla nesusijusia su šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis veiklos sritimis.

3. Šio straipsnio 5 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas su dalininku susijęs asmuo yra:

1) dalininko − fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis, sutuoktinio artimasis giminaitis;

2) juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų viešosios įstaigos dalininko − juridinio asmens valdymo organe;

3) juridinis asmuo, kurio valdymo organe daugiau kaip pusę balsų turi viešosios įstaigos dalininkas, šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.

4. Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

5. 4.Viešoji įstaiga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Viešosios įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.”

2. Pakeisti 4 straipsnio 1 ir 4 dalis ir jas išdėstyti taip:

“1. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti asmenys, nesiekiantys naudos sau ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas.

4. Jeigu steigėjas yra vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties jis surašo ir pasirašo steigimo aktą. Jeigu steigėjas yra valstybės institucija, viešoji įstaiga steigiama šios institucijos vadovo (kolegialaus) sprendimu, jeigu steigėjas savivaldybė, viešoji įstaiga steigiama – tarybos sprendimu.”

3. Papildyti 7 straipsnio 1, 3 ir 6 dalis ir jas išdėstyti taip:

“1. Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, buvęs viešosios įstaigos steigėjas, pasirašęs steigimo sutartį bei perdavęs steigėjų visuotiname susirinkime nustatytą įnašą. Kiti asmenys tampa dalininkais su sąlyga, kad jie perduos viešajai įstaigai nustatytą įnašą.kuris šio Įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

3. Jeigu viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas viešosios įstaigos savininku. Šio Įstatymo nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę dirbti viešojoje įstaigoje pagal darbo sutartį ir gauti už darbą viešosios įstaigos įstatuose nustatyta tvarka darbo užmokestį.

6. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises. Viešosios įstaigos dalininko - valstybės ar savivaldybės institucijos dalininko teisės kitiems asmenims perleidimas įforminamas valstybės institucijos vadovo ar savivaldybės tarybos sprendimu.”

5. Projekto 10 straipsnio I dalį papildyti dviem naujais punktaiis bei papildyti1 dalies 7 punktą ir šiuos punktus išdėstyti taip:

1. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

1) priima naujaus dalininkus;

2) priima sprendimus dėl dalininkų pasitraukimo iš viešosios įstaigos ir nustato įnašo gražinimo tvarką;

7) priima sprendimą dėl viešajai įstaigai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo šio Įstatymop nustatyta tvarka;

4. Papildyti 17 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

“9. Likviduojamos viešosios įstaigos kreditorių reikalavimai tenkinami įstatymų nustatyta tvarka. Patenkinus visus kreditorių reikalavimus, iš likusio viešosios įstaigos turto dalininkams grąžinamas turtas, kurio bendra vertė negali būti didesnė nei dalininkų kapitalas. Dalininkams grąžinamas turtas paskirstomas proporcingai jų įnašų vertei. Likus nepaskirstyto turto, jis perduodamas kitiems juridinių asmenų registre įregistruotiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti viešąją įstaigą.

Viešosios įstaigos dalyviui valstybei ar savivaldybei tenkanti turto dalis likvidavus viešąją įstaigą atitenka visa.”

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-685 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP- 782(4) ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti pagal Teisės departamento ir šiuos komiteto pasiūlymus:

“ 1. 4 straipsnio 3 dalį pakeisti ir išdėstyti taip:

“3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.”

2. Įstatymo projekto 5 straipsnį išdėstyti taip:

“5 straipsnis. Kelių plėtros politika, strategija ir jų įgyvendinimas

1. Kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos kryptis nustato Seimas, priimdamas įstatymus.

2. Kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką vykdo bei rengia valstybinės reikšmės kelių programas Susisiekimo ministerija.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos:

1) Susisiekimo ministerijai pritarus steigia valstybės įmones valstybės kelių priežiūrai; 2) nustato valstybės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms privalomus kelių priežiūros darbus (užduotis);

3) vykdo valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovų funkcijas;

4) vykdo valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų organizavimo funkcijas.

4. Vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir (ar) valdytojai.

5. Kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir taisymo (remonto) darbai vykdomi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Keliai gali būti tiesiami ar rekonstruojami koncesiniais pagrindais.

6. Visų gatvių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

9. Geležinkelių pervažų keliuose įrengimą ir priežiūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas.“

3. Papildyti 7 projekto straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“7 straipsnis. Kelių duomenų bankai

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos renka, inventorizuoja, tvarko ir saugo duomenis apie valstybinės reikšmės kelius, o savivaldybės kiti savininkai ir valdytojai− apie vietinės reikšmės kelius. Jos tvirtina kelių duomenų bankų nuostatus apie duomenų pobūdį, tvarkymą, saugojimą ir kita, disponuoja šių duomenų bankais ir neatlygintinai teikia reikalingus duomenis valstybės kadastrams, registrams, klasifikatoriams bei duomenų bankams, taip pat turi teisę nemokamai gauti iš jų reikalingą informacijŕ apie kelius.

4. Papildyti šio Įstatymo projektą nauju aštuntu skirsniu ir jį išdėstyti taip:

“aštuntas skirsnis

penkto straipsnio įsigaliojimas

25 straipsnis. 5 straipsnio 6 dalies įsigaliojimas.

Šio Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1d. Lėšos reikalingos gatvių, kuriomis per gyvenamąsias vietoves tęsiasi valstybinės reikšmės keliai, tvarkymui atitinkamai tokių gatvių apimtims perduodamos savivaldybėms formuojant 2003 metų biudžetus.”Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-1095 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriui tobulinti pagal Teisės departamento išvadą bei siūlyti iniciatoriui kartu teikti ir kitas įstatymo pataisas, pvz., pakeisti įstatymo pavadinimą bei papildyti daugelį įstatymo straipsnių, įrašant juose, kad deklaracijas privalo pildyti ne tik valstybės tarnyboje dirbantys, bet ir asmenys, teikiantys paslaugas valstybės bei savivaldybių institucijoms.

- Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios ir "Dėl Valstybinės paveldo globos komisijos nuostatų patvirtinimo", Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo, Archyvų įstatymo 6 straipsnio papildymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(9) straipsnio pakeitimo įstatymų ir nutarimų projektus IXP-1110-1116 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui svarstyti šiuos projektus bendrame komitetų posėdyje valdymo aspektu.

 

 

 

Informacija pateikė

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 39-68-06

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas