Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 10 d. posėdyje

Svarstyti keturi Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-103(2A(3) pasiūlymai.

Komitetas pritarė Seimo nario Edvardo Kaniavos siūlymui pakeisti Įstatymo 29 straipsnio 1 ir 3 dalis, kuriose nustatoma, kad Lietuvos Respublikoje pripažįstami daktaro ir habilituoto daktaro mokslo laipsniai, ir kad habilitacijos, o ne habilituoto daktaro laipsnio teikimo tvarką nustato Vyriausybė.

Komitetas taip pat pritarė Komiteto pirmininko Rolando Pavilionio pasiūlymui 1 straipsnio 4 dalyje vietoje vienaskaitos „mokslo laipsnio“ įrašyti daugiskaitos formą „mokslo laipsnių“.

Komitetas pritarė Seimo nario Jono Korenkos siūlymui 19 srtaispnį papildyti nuostata, kad valstybės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus viešąsias įstaigas) joms perduotu turtu naudojasi neatlygintinai patikėjimo teise.

Komitetas nepritarė Seimo nario Eligijaus Masiulio siūlymui 12 straipsnio 1 ir 4 dalyse išbraukti formuluotę, kad Lietuvos mokslų akademijos nariams gali būti mokamos mėnesinės išmokos. Jo siūlymu, Akademijos nariams turėtų būti mokami Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimai.

Svarstytas Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 21 straipsnio papildymo, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Kultūros ministrė Roma. Dovydėnienė informavo Komitetą, kad Kultūros ministerija yra parengusi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuris baigiamas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir artimiausiu metu turėtų būti pateiktas Seimui. Ministrė siūlė patobulinti teikiamą įstatymo projektą ir suderinti Saugomų teritorijų įstatymo, Statybos įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nuostatas. Seimo narių teikiamam Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 21 straipsnio papildymo, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1611 (toliau – IXP-1611 projektas) galima išsakyti kai kurias esmines pastabas. Statybos įstatymas reglamentuoja tik statinio statybos darbus (SĮ 2 str. 15 dalis) - visi statinio statybos, griovimo darbai. Nekilnojamoji kultūros vertybė yra daug platesnė sąvoka (NKVAĮ 1 str.), nes apima ir statinius, ir jų priklausinius, ir vietas, ir vietoves, todėl IXP-1611 projekte paliekamos dabartinės NKVAĮ 21 str. 1, 2 ir 3 dalių redakcijos, kuriose tik išvardinami visose nekilnojamosiose kultūros vertybėse atliekami tvarkymo darbai ir jų bendrieji tikslai, neatitinka Statybos įstatymo (SĮ 2 str. 22 dalis), kad nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus apibrėžia NKVAĮ, todėl būtinas kiekvieno tokio tvarkymo darbo išsamus apibūdinimas. Būtina tiksliai apibrėžti, kuriuos darbus reglamentuoja Statybos įstatymas, o kuriuos - NKVAĮ ir todėl, kad Statybos įstatymu reglamentuojami statinio statybos darbai yra tik dalis visumos darbų, vykdomų nekilnojamojoje kultūros vertybėje-statinyje. Be statybos darbų yra tvarkymo specialiųjų technologijų darbai, susiję su nekilnojamosios kultūros vertybės autentiškumu, jos dokumentacija ir išsaugojimu. Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė ir Seimo narys Povilas Jakučionis pasiūlė patobulinti įstatymo projektą IXP-1611. Komitetas siūlymui pritarė bendru sutarimu.

Svarstytas Seimo nutarimo projektas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos 2001 metų veiklos ataskaitos. Komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis paaiškino, kad Komitetas didžiausią dėmesį skiria klausimui, kaip LRT vykdo jai skirtą nacionalinę misiją. R. Pavilionis paragino Seimo frakcijas, Komiteto narius, LRT vadovus bei LRT tarybos narius išsakyti savo nuomonę dėl trijų esminių principų, t.y. dėl LRT misijos vykdymo, LRT veiklos dekomercializavimo, LRT veiklos depolitizavimo.

Komitetas nutarė papildyti Seimo nutarimo projektą dėl Lietuvos Nacionalinio radijo ir televizijos 2001 metų veiklos ataskaitos šeštuoju straipsniu:

6. Siūlyti LRT ir Seimui tęsti diskusiją dėl tolesnės LRT veiklos, vykdant jai skirtą nacionalinio transliuotojo misiją.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas