Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-06-05

 

 

 

Komitetas 2002-06-05 posėdyje, dalyvaujant Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui A.Sakalui ir šio Komiteto nariui J.Sabatauskui, Teisingumo viceministrui G.Švedui, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierei A.Burneikienei bei Kontrolieriaus įstaigos specialistei S.Vidrinskaitei, svarstė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 1, 2, 3, 8, 12 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei šio įstatymo papildymo 51 ir 71 straipsniais įstatymo projektą Nr.IXP-1582. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – suderinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą su Europos bendrijos direktyva “Dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose”, Europos Socialinės Chartijos (pataisytos), o taip pat Jungtinių Tautų konvencijos dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo nuostatomis. Projektu siūloma patikslinti diskriminacijos sąvoką išskiriant tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, įstatymu uždrausti bet kokią diskriminaciją, numatyti papildomas išimtis dėl specialių priemonių vienos lyties atstovams taikymo ir dėl skirtingų vyrams ir moterims tam tikrų bausmių vykdymo tvarkos ir sąlygų. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas ne tik reglamentuoja moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą, bet ir draudžia bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties. Iki šiol įstatyme buvo pateiktas diskriminacijos apibrėžimas, kai kurie diskriminavimo atvejai ir galimybė skųstis dėl diskriminacijos, tačiau jokios nuostatos dėl diskriminacijos kaip tokios uždraudimo iki šiol nebuvo. Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam įstatymo projektui.

Taip pat Komitetas svarstė Seimo nutarimo dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2001 metų veiklos ataskaitos projektą. Bendru sutarimu, atsižvelgiant į posėdyje išsakytas pastabas, nuspręsta pritarti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2001 metų veiklos ataskaitai ir teikti Seimui svarstyti Seimo nutarimo dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2001 metų veiklos ataskaitos projektą.

Aptarti kiti klausimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 10.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas