Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba Asamblėjos IX sesijoje

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių Asamblėjos IX sesijoje “Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos vieta besivienijančioje Europoje ir parlamento vaidmuo šiame procese”

2002 birželio 8 d.

Gerbiami kolegos, ponios ir ponai,

Europa nuo 2004 metų bus kitokia. Nuosekliai plėtodami dvišalį bendradarbiavimą parodome, kad jos ateitis priklauso ir nuo mūsų – parlamentarų. Sprendimai dėl Europos raidos priimami dabar. Jie pakeis ne tik Baltijos jūros regioną, bet ir pačią Europos Sąjungą taip, kad atsivers naujų galimybių bendradarbiavimui įvairiose srityse – tiek regioninėje, tiek ekonominėje, tiek kultūrinėje, tiek politinėje.

Remdamiesi Lietuvos ir Lenkijos geopolitika, plėtodami strateginę partnerystę, jau dabar turime parodyti, kad esame ir būsime jungiamoji grandis tarp Baltijos šalių ir Vidurio bei Rytų Europos. Mums, Lietuvos ir Lenkijos valdžios atstovams - naujos kontinento politikos dalyviams - tenka didelė atsakomybė priiminėti tokius sprendimus, kurie užtikrintų ne tik atskirų šalių, bet ir viso regiono saugumą, stabilumą ir, žinoma, jo demokratinę raidą.

Europos Sąjungos plėtra - tai kūrybinis procesas, pagrįstas pagarbos, pozicijų derinimo principais. Mūsų abiejų valstybių geopolitinė padėtis to proceso kontekste yra subtili, bet kartu suteikianti galimybių demokratijos patyrimui bręsti ir kaimyninėse šalyse.

Manau, kad palaikydamos tamprius ryšius, Lietuva ir Lenkija prisidėtų prie išsiplėtusios Europos Sąjungos bendradarbiavimo patirties su šalimis, kurios ketina siekti panašių tikslų ateityje, ir padėtų suformuoti bendrų vertybių regioną, kuriame vienodai būtų suprantami politiniai, ekonominiai, ir kultūriniai interesai.

Kaip strateginės partnerės, Lietuva ir Lenkija tampa valstybėmis, kurių sienos ne skiria, bet jungia Europos tautas. Todėl manau, kad mūsų bendradarbiavimas su Rusijos Federacija, Kaliningrado sritimi, Ukraina bei Baltarusija turi užtikrinti Europos pasitikėjimą mumis, o mūsų kaimynėms - padėti sparčiau artėti ir integruotis į kontinento teisės sistemą.

Aktyvesnių ryšių plėtojimas regione - tai mūsų istorinė pareiga. Tai naudinga ne tik derinant ekonominius bei energentinių išteklių tranzito į Vakarus klausimus. Mūsų dialogas yra ir bus naudingas mūsų šalių ir regiono saugumo, sienų apsaugos, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu užtikrinimui.

Būtų naudinga, kad politikai ir nevyriausybinės organizacijos dažniau rengtų daugiašales dsikusijas tarp kaimynų. Tai padėtų įgyvendinti Europos Sąjungos susitarimus ir palaidotų bet kokių ,,koridorių" temas, kurios greičiau dalija pasaulį negu jį vienija.

 

Į kokią Europos Sąjungą mes einame kiekvienas turime teisę išreikšti savo nuomonę jau dabar. Kur baigiasi Europos Sąjungos ir kur prasideda valstybių narių kompetencija, koks turi būti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento vaidmuo. Institucijų skaidrumas, demokratiškumas ir legitimumas, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos statusas, rinkimų procedūra - tai klausimai, į kuriuos kiekviena šalis būtinai pateiks savo atsakymus. O mes tą galime padaryti drauge. Ir daryti tai turime ypač aktyviai, nes į tokią Europą, kurią susikursime, ir nuvesime savo šalis.

Apie Europos ateitį turime svarstyti ne vien mes, politikai. Svarstyme turi dalyvauti ir šalių piliečiai. Kad įtrauktume kuo platesnę visuomenę į debatus dėl ES ateities, pasiūlyčiau keistis pilietine patirtimi per Forumo atstovus. Galėtume pasiūlyti Forumui apsvarstyti galimybę deleguoti po vieną savo šalies Forumo atstovą į kitoje šalyje vykstančias diskusijas, kad galima būtų drauge apsvarstyti narystės ES privalumus ir uždavinius. Gal net galima būtų rasti bendrus sprendimus dėl referendumo dėl narystės ES surengimo bendros datos.

Šiuose procesuose matau labai svarbų parlamentarų vaidmenį. Gal Lietuvos ir Lenkijos Asamblėja galėtų įvertinti, kaip mūsų Vyriausybės įgyvendina esmines iniciatyvas, turinčias įtakos ES plėtrai, regiono saugumui, ekonomikai ir politikai? Kaip atsižvelgia į Asamblėjos rezoliucijas?

Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų Konsultacinis Komitetas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Seimo narių Asamblėja, Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių bendradarbiavimo taryba, komisijos atskiriems klausimams spręsti, bendri infrastruktūriniai ir kultūriniai projektai, bendras taikos palaikymo batalionas ir daug kitų politinių iniciatyvų rodo, kad turime kelti naujas idėjas ir pagal kompetencijų ribas jas įgyvendinti.

Aš sutikčiau su Lenkijos Premjeru Leszek Miller jog “narystė Europos Sąjungoje yra patriotinė užduotis, apsprendžianti mūsų civilizuotą ateitį”. Neginčysiu ir to, kad diskusijose dėl Europos Sąjungos ateities atsispindės poreikiai, kurie kyls iš šalies aktualijų. Tačiau niekas nenuginčys ir to, kad Europos Sąjungos ateitis bus tokia, kokią ją matys pilietinė visuomenė ir kokią politinę reikšmę ji suteiks Europai. Jau ne vienos šalies, o Europos šalių pilietinė visuomenė.

Manau, kad mes parlamentarai, galime ir turime suvaidinti didelę rolę šiame procese tampriai palaikydami ryšius ir užtikrindami galimybę dalintis patiritimi. Didžiausias ir įdomiausias tikslas – tai ugdyti europiečius. Todėl raginkime mūsų piliečius drąsiai ir atvirai kurti bendrą ES ateitį.

Šiai sesijai linkiu sėkmingo darbo ir vaisingų diskusijų.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 08.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas