Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2002-05-31 d. susitikimą su Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministre p. Mariann Fischer Boel

informacija

apie Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų ir Europos reikalų komitetų narių

bei Lietuvos žemės ūkio ministro susitikimą su Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės

ministre p. Mariann Fischer Boel

2002- 05-31.

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta susitikimo metu su Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministre p. Mariann Fischer Boel aptarė Europos Sąjungos plėtros bei dvišalio bendradarbiavimo tarp Danijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos klausimus, apžvelgė pasirengimo stoti į ES padėtį, aptarė svarbiausias problemas ir tikslus, kurie numatyti pasiekti per pirmąjį šių metų pusmetį.

Komiteto pirmininkas pabrėžė žemės ūkio ir kaimo svarbą Lietuvos stojimo į ES procese, apžvelgė Lietuvos žemės ūkio politikos integracinius procesus į ES ir informavo, kad priimami įstatymai derinami prie ES teisės normų, vidinę žemės ūkio politiką bandoma pertvarkyti taip, kad ji atitiktų ES Bendrąją žemės ūkio politiką. pernai priėmus Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją, dabar rengiama Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija iki 2015 metų. viso priimta apie 40 žemės ūkio srities įstatymų, kurie yra suderinti su ES teise.

Iki šių metų liepos 1 d. bus priimtas Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, netrukus Vyriausybė pateiks Seimui svarstyti Gyvulinės kilmės atliekų tvarkymo įstatymą. prieš savaitę Seimas priėmė naujos redakcijos patobulintą integracinį Kooperatinių bendrovių įstatymą. Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta išskyrė pagrindines Lietuvos žemės ūkio politikos formavimo problemas Lietuvos stojimo į ES procese:

1. Konstitucijos keitimo problema, susijusi su žemės ūkio paskirties žemės pardavimu užsieniečiams. Reikalingas pereinamasis laikotarpis žemės ūkio paskirties žemės pardavimui užsieniečiams ( dar nebaigta žemės ūkio reforma, kurios pagrindas - nuosavybės teisių atkūrimas, sausio 1 d. nuosavybės teisės atkurtos 80 proc. prašymuose nurodyto ploto; ūkiai kol kas dar silpni; nesudarytos palankios sąlygos įsigyti žemės mūsų šalies ūkininkams);

2. Tiesioginių išmokų problema ( nevienodos konkurencinės sąlygos). Lietuva palaiko Danijos nuostatą, kad BŽŪP turi būti sparčiau peržiūrima ir visiems sudaromos vienodos konkurencinės sąlygos;

3. Gamybos kvotų problema. Kai kurių produktų, pavyzdžiui, cukraus kvotos mažesnės net už pastarųjų metų faktą).

Komiteto pirmininkas išskyrė galimas bendradarbiavimo sritis:

  • žemės ūkio produkcijos perdirbimo srityje (su galima realizacija, padedant Danijai),
  • kooperacijos plėtra,
  • žemdirbių savivaldos stiprinimas,
  • palankesnių sąlygų sudarymas dalyvauti Lietuvai įvairiose parodose, mugėse,
  • parama surengiant žemės ūkio surašymą 2003 metais,
  • ekonominės veiklos kaime įvairinimas.

Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrė p. Mariann Fischer Boel trumpai pristatė Danijos prioritetus dėl ES Bendrosios derybų pozicijos: svarbiausia užbaigti derybas su valstybėmis kandidatėmis, suderinti žemės ūkio skyriaus turinį kiekvienos atskiros valstybės - narės, derybos su PPO. Ministrės nuomone, yra "erdvės" diskutuoti dėl atskirų kvotų ir kitų Lietuvai aktualių žemės ūkio klausimų, nors dabartinės ES narės turi skirtingą požiūrį į tai, kokios sąlygos bus suteiktos būsimoms narėms.

Lietuvai ir kitoms kandidatėms tampant ES narėmis yra labai svarbu, kad parama žemės ūkiui ir kaimui užtikrintų vienodas konkurencines sąlygas visiems ES rinkos dalyviams. Svarbu ir tai, kad ši parama stimuliuotų žemės ūkio techninio išsivystymo atotrūkio mažėjimą tarp dabartinių ir naujųjų ES narių. Ministrė pabrėžė, kad Danijai pirmininkaujant Europos Sąjungoje, Danija sieks kompromiso, kuris patenkintų visas puses. Danijos nuostata - ilgalaikėje perspektyvoje negalima sutikti su tuo, kad būtų dvi skirtingos finansavimo formos vieno organo nariams.

Iki š.m. liepos 10 d. Komisija turės pateikti Bendrosios žemės ūkio politikos vertinimą. Ši ataskaita turės reikšmės ir būsimoms valstybėms narėms: bus aptariamas žemės ūkio produktų kainų studijavimas, bus pristatomas naujas finansinio modeliavimo mechanizmas. Šio mechanizmo principas - mažinant tiesiogines išmokas, jas didinanti kitoje srityje, šiuo atveju tai galėtų būti skirtos kaimo plėtrai. Danijos nuostata - mažinamos lėšos turėtų būti išmokamos be nacionalinio finansavimo. Kaimo vietovių struktūrinis pasikeitimas, kuris bus neišvengiamas, pareikalaus nemažai lėšų.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Tarpparlamentiniai ir kiti užsienio ryšiai  >   2002 metai

LR Seimas