Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.06.03 komiteto posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-06- 03 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo projektą IXP-1554 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Projekte įtvirtintas Vyriausiosios rinkimų komisijos statusas, uždaviniai ir įgaliojimai, VRK veiklos teisiniai pagrindai ir principai, jos sudarymo tvarka ir sudėties patikslinimas po Seimo rinkimų, komisijos pirmininko ir narių įgaliojimų pasibaigimo pagrindai, VRK darbo forma, sprendimų priėmimo tvarka, komisijos pirmininko ir narių įgaliojimai, teisės, pareigos, taip pat komisijos narių darbo apmokėjimas ir socialinės garantijos, VRK finansavimas.

- Seimo rinkimų įstatymo 7, 9, 19, 20, 23, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 12, 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP-1555 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) Šio įstatymo projektu išbraukiamos tos nuostatos, kurios yra perkeliamos į Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymą arba keičiamos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo. Tap pat siūloma nustatyti didesnį galimą rinkėjų skaičiaus intervalą, kuriame turi būti Seimo vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų skaičius. Tai leistų rinkimų apygardų ribas nustatyti labiau išvengiant savivaldybių teritorijų padalijimo į kelias rinkimų apygardas.

- Prezidento rinkimų įstatymo 12, 13, 15, 21, 23, 23(3), 23(4), 23(6), 34, 42, 44, 49, 54, 54(2) 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1556 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 7 ir 64 straipsnių pakeitimo, 12 ir 21 straipsnių pripažinimo negaliojančiais įstatymo projektą IXP-1557 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.) Prezidento ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų pataisos taip pat susiję su tuo, kad išbraukiamos tos nuostatos, kurios yra perkeliamos į Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymą arba keičiamos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo.

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1309 ir Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1017 ir, iškilus neaiškumams, nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Pasirengė svarstyti:

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1516 ir nusprendė išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Eligijų Masiulį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1517 ir nusprendė išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Eligijų Masiulį bei kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvados pateikimo, kadangi šis projektas susijęs su valstybės turtiniais santykiais. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymo projektą IXP-1490(3) ir apsisprendė, kad bendrame posėdyje su Ekonomikos komitetu laikysis nuomonės, kad projektas tobulintinas, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir komiteto nario A.Rimo siūlymus bei šiuos komiteto siūlymus: 1) įstatymo projekte suformuoti aiškią viešosios įstaigos sampratą akcentuojant, kad viešoji įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, tenkinantis viešuosius interesus,teikdamas viešąsias paslaugas. Sampratoje taip pat turėtų būti nustatytos viešosios įstaigos veiklos sritys; 2) konkrečiau nustatyta kokia ūkine komercine, kaip neatsiejama nuo jos veiklos tikslų, veikla, viešoji įstaiga gali užsiimti ir nustatytas santykis tarp šių veiklų; 3) projekte nustatyti viešųjų įstaigų steigimo tvarką, kai tokias įstaigas steigia juridiniai asmenys – valstybės ar savivaldybės institucijos, svarstytina galimybė atskirai apibrėžti viešųjų juridinių asmenų (savivaldybių institucijų) įsteigtų viešųjų įstaigų veiklos sritis. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 2 “susilaikė“)

Informacija pateikė

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 39-68-06

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 04.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas