Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio ir K.Rimšelio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 04 24-26, ataskaita

Seminaro metu buvo svarstomi klausimai apie nacionalinių parlamentų vaidmenį Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese; jų įgaliojimus nacionalinių vyriausybių atžvilgiu; konstitucionalizacijos procesą, vykstantį Europos Sąjungoje. Šie klausimai buvo svarstomi Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitete paruoštų pranešimų (reports) pagrindu.

Seminaro metu kalbėjo EP Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Giorgio Napolitano, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar’as Brok’as, kiti EP nariai, EP frakcijų vadovai, šalių kandidačių atstovai.

Europos Parlamento nuostatoje vyrauja ryški tendencija stiprinti parlamentinį ES sprendimų priėmimo proceso lygmenį tiek nacionalinės, tiek Europos politikos kontekste. Europos Parlamentas taip pat pasisako už Europos Sąjungos konstitucijos sukūrimą Europos Sąjungos sutarčių pagrindu, jas supaprastinant ir tokiu būdu darant labiau suprantamas Europos piliečiams.

G. Napolitano išdėstė, kaip palaipsniui buvo stiprinamas Europos Parlamento vaidmuo: įteisinant tiesioginius rinkimus 1979 metais, išplečiant galias tvirtinant ES biudžetą ir įteisinant bendrą sprendimų priėmimo procedūrą. Jis pabrėžė, kad vyksta ES parlamentarizavimo procesas, tačiau jis reiškia ne tik EP, bet ir nacionalinių parlamentų vaidmens stiprinimą. Todėl, kaip siūloma EP pranešime, turi būti susitarimas tarp EP ir nacionalinių parlamentų dėl griežtų bendradarbiavimo taisyklių. Ypatingai svarbus momentas, teigė G.Napolitano, yra vykdomosios valdžios kontrolė nacionaliniu ir Europiniu lygiu. Pagal šiuo metu esančią sistemą nacionalinės vyriausybės išvengia atsiskaitomumo nacionaliniu lygiu pasinaudodamos sprendimų priėmimo europiniame lygyje mechanizmu. Tai viena iš esminių priežasčių, dėl kurių ES politika tampa nesuprantama piliečiams. Parlamentai turi būti daug geriau informuoti apie ES formuojamus sprendimus.

Diskusijos metu V.P.Andriukaitis komentavo G.Napolitano ir kitų kalbėjusiųjų išsakytas mintis. Jis teigė, kad reikia atsižvelgti į tas nuostatas, kurias išreiškė EP ir COSAC, akcentuodami būtinybę nacionaliniams parlamentams būti iš anksto informuotiems ir turėti galimybę išsakyti savo nuomonę ankstyvoje europinio lygio dokumentų ruošimo stadijoje. V.P.Andriukaičio įsitikinimu, tai viena iš būtinų sąlygų subsidiarumo principo konsolidavimui. Jis pabrėžė, kad būtent tokią nuostatą išdėstė kalbėdamas Konvente, kuomet pasiūlė Subsidiarumo teismo (tarybos) idėją.

Pasisakyme apie ES sutarčių konstitucionalizavimo procesą V.P.Andriukaitis akcentavo, kad ES turi tapti tarptautinės teisės subjektu. ES – tai naujas reiškinys, kurio negalima iki galo apibrėžti nacionalinės konstitucinės teisės normomis. Todėl ES konstitucijos kūrimo procesą reikia vertinti viršnacionalinės (supranational) teisės sampratų kontekste, vadovaujantis naujais konstituciniais solidarumo, subsidiarumo principais ir naujais metodais.

V.P.Andriukaitis pritarė G. Napolitano pranešime išdėstytai minčiai, kad ES konstitucijos kūrimo procesas turi remtis ES sutarčių apjungimu ir supaprastinimu.

EP užsienio reikalų komiteto pirmininkas E. Brok’as, kalbėdamas apie Bendrąją užsienio ir saugumo politiką (BUSP) pabrėžė, kad, jo nuomone, ateityje BUSP turėtų išlikti mišrios ES kompetencijos sferoje. Kadangi bendradarbiavimo tarp EP ir nacionalinio lygmens stiprinimas šiose srityje yra būtinas, EP ir nacionaliniai parlamentai turi surasti būdą, kaip geriau ir operatyviau keistis informacija be papildomų sąnaudų pvz., aptarnaujančiam personalui. E. Brok’as pasiūlė, kad nacionalinių parlamentų atstovai galėtų būti kviečiami į EP, kai klausymuose dalyvauja C.Patten’as arba Ch.Solana. Būtina pažymėti, kad galimi bendrų EP ir nacionalinių parlamentų komitetų posėdžių sprendimai dėl BUSP negalėtų būti privalomi. Kitas klausimas, kokia turėtų būti nacionalinių parlamentų pasiruošimo tokiems susitikimams procedūra, atkreipė dėmesį E. Brok’as. Jis taip pat išsakė nuostatą, kad trijų ES ramsčių struktūra ateityje turės išnykti.

Seminare dalyvavę EP politinių frakcijų vadovai ir atstovai Enrique Baron Crespo, Hans-Gert Pottering, Monika Frassoni ir kiti pabrėžė tolesnio bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų narių ir EP narių stiprinimo būtinybę. Jie teigė, kad valstybių kandidačių parlamentų partinės grupės turi daug aktyviau įsitraukti į pasiruošimą būsimai narystei.

Seminare skaityti pranešimai ir diskusijų medžiaga bus išleisti atskiru leidiniu.

Pridedama: V.P.Andriukaičio pasisakymas anglų kalba.

Paruošė: Komiteto vyresnioji patarėja Rūta Bunevičiūtė

Suderinta: Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 06 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas