Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. gegužės 29 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-05-29

Komitetas, apsvarstęs Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 1, 2, 3, 8, 12 ir 24 str. pakeitimo ir papildymo bei šio įstatymo papildymo 5(1) ir 7(1) str. įstatymo projektą IXP-1582, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė. Įstatymo projekto 5(1) straipsnio 2 punkte siūloma po žodžio “suteikdamas” išbraukti žodžius “moterų ir vyrų lygių galimybių”, kadangi paslaugos teikiamos vartotojams, o ne “moterų ir vyrų lygių galimybių vartotojams”.

Komitetas, apsvarstęs Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo projektą IXP-1554, bei su juo susijusius įstatymų projektus IXP-1555- IXP-1557, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti pateiktą projektą, atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos komitete pritartas pastabas, kurios yra redakcinio pobūdžio.

Komitetas, svarstė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punkto papildymo ir 118 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame kalbama apie tai, kad "Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras. Prokuroras, įstatymo nustatytais atvejais, gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo. Lietuvos Respublikos prokuratūra yra Generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros. Pagal įstatymą gali būti įsteigtos specializuotos prokuratūros. Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Prokurorų skyrimo ir atleidimo tvarką, jų statusą nustato įstatymas".

Komitetas bendru sutarimu nusprendė projekto variantą pateikti Seimo Komisijai Konstitucijos pataisoms rengti, kuri spręstų apie šio įstatymo projekto pateikimą Seime.

Komitetas, apsvarstęs Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo Konstitucinio įstatymo įrašymo į Konstitucinių įstatymų sąrašą įstatymo projektą IXP-1639, balsų dauguma nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, bei atkreipti Seimo dėmesį, kad būtina kuo skubiau svarstyti ir priimti Konstitucinių įstatymų sąrašą.

Komitetas, apsvarstęs Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo Konstitucinio įstatymo projektą IXP-1638, balsų dauguma nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

Komitetas, apsvarstęs Seimo nario J.Kraujelio pasiūlymą dėl ,,LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 17226, 221 ir 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 247 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo” projekto Nr. IXP-1502 (2), bendru sutarimu pritarė šiam pasiūlymui.

Komitetas, apsvarstęs Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1648, bendru sutarimu nusprendė siūlyti Seimui daryti įstatymo projekto svarstyme pertrauką, kadangi įstatymo projektas Nr. 1648 Seime registruotas tik 2002 05 27 ir nebuvo pakankamai laiko susipažinti su jo nuostatomis bei įvertinti, ar jis neprieštarauja Konstitucijai ir kitų teisės aktų nuostatoms. Kad Komitetas galėtų priimti konkretų sprendimą būtina susipažinti taip pat ir su aiškinamajame rašte minimomis sutartimis bei kitais susijusiais dokumentais.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 29.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas