Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-29 BFK posėdis

1. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" projektas IXP-1621.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam nutarimo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui atsižvelgti į šiuos komiteto pasiūlymus:

    1. atsižvelgiant į vykdomų funkcijų svarbą, patikslinti nutarimo priedą “Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes” ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisiją ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją įrašyti į II grupę (projekte šios institucijos priskirtos III grupei);
    2. papildyti valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą - grafoje “Įstaigų vadovai ir karjeros valstybės tarnautojai” 4 pastraipoje įrašyti Seimo komiteto ar komisijos vyresniojo patarėjo pareigybę;
    3. apsvarstyti galimybę papildyti valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą - grafoje “Įstaigų vadovai ir karjeros valstybės tarnautojai” įrašyti vyriausiojo konsultanto, vyresniojo konsultanto, konsultanto bei Seimo komiteto padėjėjo pareigybes.

2. Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1648.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr.IXP-1648

Balsavimo rezultatai: 8 už; - prieš; 4 susilaikė.

3. Valstybės esminių turtinių įsipareigojimų, susijusių su investicijomis į akcinę bendrovę "Mažeikių nafta", prisiėmimo įstatymo projektas IXP-1649.

Nuspręsta:

    1. Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. 1649, atsižvelgus į Seimo Teisės departamento pastabas;
    2. Pasiūlyti Vyriausybei pradėti derybas su JAV kompanija “Williams International” dėl palūkanų normų mažinimo iš užsienio bankų gaunamoms paskoloms, atsižvelgiant į paskolų rinkoje susiklosčiusias sąlygas.

Balsavimo rezultatai: 8 už; - prieš; 4 susilaikė.

4. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2001 metų veiklos ataskaita.

Nuspręsta:

1. Pritarti Valstybės kontrolės 2001 metų veiklos ataskaitai.

2. Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui papildyti Seimo nutarimo

projektą “Dėl Valstybės kontrolės 2001 metų veiklos ataskaitos” sekančiais punktais:

1) teikiant išvadą dėl valstybės biudžeto vykdymo apyskaitos, nurodyti, kaip Valstybės

kontrolė įvertino Valstybės biudžeto asignavimų valdytojų konkrečių programų

vykdymą;

2) aktyviau tikrinti ar teisėtai ir efektyviai valdomas bei naudojamas valstybės turtas;

3) savo veikloje didesnį dėmesį skirti išankstinei kontrolei.

3. BFK inicijuoti Seimo statuto pakeitimą, išbraukiant iš 67 straipsnio "Teisės ir teisėtvarkos

komiteto veiklos kryptys" 11 punktą: "Rengti įstatymų projektus bei pasiūlymus dėl

valstybės kontrolės sistemos tobulinimo" bei 12 punktą: "Kontroliuoti, nesikišant į operatyvinę

veiklą, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės darbą" ir analogiškas nuostatas perkeliant

į 59 straipsnį "Biudžeto ir finansų komiteto veiklos kryptys".

5. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

- Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1560 - kuratoriai /A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 29.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas