Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.05.20 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-05-20 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1506 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnis numato, kad tarp kitų šaltinių, savivaldybių finansinius išteklius sudaro ir lėšos, gautos už išnuomotus ne žemės ūkio paskirčiai valstybinės žemės sklypus. Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 5 dalies pakeitimu numatoma, jeigu dėl valstybės institucijų priimto teisės akto savivaldybės biudžetas keičiasi, t. y. sumažėja dėl negauto nuomos mokesčio už valstybinę žemę laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, tai šis sumažėjimas iš Lietuvos valstybės ar savivaldybės biudžetų nekompensuojamas.

- Seimo narių J.Jurkaus, E.Masiulio, A.Ramanausko ir V.Karbauskio, J. Korenkos, H.Žukausko, D.Kutraitės-Giedraitienės ir R.Pakso, P. Papovo ir V. Landsbergio pasiūlymus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 89 straipsniu įstatymo projektui IXP-1151(5)SP ir nusprendė: 1. Nepritarti Seimo narių J.Jurkaus, E.Masiulio, A.Ramanausko ir V.Karbauskio pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

2. Nepritarti Seimo nario J.Korenkos pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

3. Nepritarti Seimo narių H.Žukausko, D.Kutraitės-Giedraitienės ir R.Pakso pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 6 - “už“, “2 “susilaikė“.)

4. Pritarti Seimo nario P.Papovo pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

5. Nepritarti Seimo nario V.Landsbergio pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: 7 - “už“ 1- “prieš“, “susilaikiusių“ nebuvo.)

- Seimo narių Č.Juršėno P.Papovo, B.Vėsaitės, S.Burbienės ir V.Karbauskio ir J.Razmos pasiūlymus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP –999(4) ir nusprendė: 1. Nepritarti Seimo nario Č.Juršėno pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

2. Pritarti Seimo nario P.Papovo pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

3. Nepritarti Seimo narės B.Vėsaitės ir S.Burbienės bei V.Karbauskio pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: 1 - “už“, 3 - “prieš“, 4 “susilaikė.“)

4. Nepritarti J.Razmos pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: 7 – “už“, 1 “susilaikė“.)

pasirengė svarstyti:

- Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 17 ir 37 straipsnių papildymo, 6, 31, ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1) ir 15(2) straipsniais įstatymo projektą IXP-1385 ir nusprendė paskirti išvadų projekto rengėjais A.V.Indriūną ir E.Masiulį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu komitetu, svarstė:

- 2002 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1587 ir nusprendė: Pritarti iš esmės įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui ir Vyriausybei įstatymo projekto antrajam svarstymui Seime patikslinti apskritims asignavimus melioracijos darbams ir Statybos įstatymo įgyvendinimui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Administracinių ginčų komisijų įstatymo 3, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1572 ir nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Posėdžio metu išklausyta Vidaus reikalų ministerijos informacija “Dėl Valstybės funkcijų dekoncentravimo ir apskričių funkcijų finansavimo“ bei “Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ bei pasitarta su rengėjais bei su suinteresuotomis institucijomis prieš svarstant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 6(1) ir 61(1) straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1571 ir nutarta paprašyti Vidaus reikalų ministerijos kompleksiškai išanalizuoti Centrinės Vaiko teisių apsaugos institucijos vietą valstybės institucijų valdymo sistemoje ir siūlomų jai funkcijų santykyje su galiojančiais teisės aktais.

 

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 05 23.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas