Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.05.13 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002.05.13 d. komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Seimo Teisės departamento ir Seimo narių S.Burbienės ir V.Karbauskio, Gintaro Didžioko, Henriko Žukausko ir Eugenijaus Maldeikio bei Aloyzo Sakalo pasiūlymus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP –999(4) ir nusprendė: 1. Pritarti Seimo Teisės departamento išvados 3 punktui, siūlant 24 straipsnio pavadinimo ir 1 bei 2 punktų šią redakciją:

“24 straipsnis. Nereikalingoo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto perdavimas patikėjimo teise iš vienos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos ar organizacijos kitai tokiai įstaigai ar organizacijai 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems asmenims”

“1. Turto valdytojas perduoda nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti valstybės turtą patikėjimo teise kitai iš valstybės biudžeto išlaikomai įstaigai ar organizacijai, taip pat iš savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms ar organizacijoms bei šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytiems asmenims 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka.”

“2. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti savivaldybių turtas iš vienos savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos kitai, taip pat iš valstybės biudžeto išlaikomai įstaigai ar organizacijai iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai bei šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims perduodamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.” (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

2. Nepritarti Seimo narių S.Burbienės ir V.Karbauskio pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

3. Pritarti Gintaro Didžioko pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

4. Pritarti Henriko Žukausko ir Eugenijaus Maldeikio pasiūlymų 8 ir 13 punktams, o visiems kitiems nepritarti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

5. Pritarti Aloyzo Sakalo pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1293 ir nusprendė: projektą atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymo projektą IXP-1424 ir nusprendė: Svarstyme daryti pertrauką. Prašyti Socialinių reikalų ir darbo komiteto apsvarstyti projektus IXP-1423 ir IXP-1424 iki gegužės 20 d. (pagrindinis komitetas planuoja svarstyti gegužės 20 d. posėdyje), kadangi įstatymas dėl Nacionalinės teismų administracijos įsteigimo įsigaliojo nuo 2002-05-01, o pareigybės ir kategorijos dar nenustatytos.

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 6(1) ir 61(1) straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1571 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Eligijų Masiulį bei prašyti Vyriausybės išvados. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo projektą IXP-1554, Seimo rinkimų įstatymo 7,9,19,20,23,95 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 12,13,14 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP-1555, Prezidento rinkimų įstatymo 12, 13, 15, 21, 23, 23(3), 23(4), 23(6), 34, 42, 44, 49, 54, 54(2), 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1556, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 7 ir 64 straipsnių pakeitimo, 12 ir 21 straipsnių pripažinimo negaliojančiais įstatymo projektą IXP-1557 ir nusprendė išvadų projektų rengėjais paskirti Gintarą Didžioką, Joną Jurkų ir Klemensą Rimšelį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1309 ir Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1017 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alfonsą Puloką ir Klemensą Rimšelį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1505 ir nusprendė: Pritarti iš esmės įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui:1) iš keičiamo įstatymo 15 straipsnio siūlomos 2 dalies redakcijos išbraukti trečiąjį sakinį, ir normą suformuoti tokia nauja dalimi: “Valstybinės žemės nuomos mokesčio lėšos nukreipiamos į valstybės iždo sąskaitą panaudoti iš žemės savininkų paimamos žemės visuomenės poreikiams išpirkimui. Sumažėjusios savivaldybių biudžetų mokestinės pajamos dėl negauto valstybinės žemės nuomos mokesčio kompensuojamos pagal Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos 10 straipsnį.”; 2) siūlomo įstatymo įgyvendinimui papildyti įstatymo projektą 2 straipsniu, pavedančiu Vyriausybei nustatyti lėšų, sukauptų iš žemės nuomos mokesčio disponavimo, tikslinio panaudojimo ir pervedimo tvarką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1507 ir nusprendė nepritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-1490 ir nusprendė: Svarstyme daryti pertrauką. Prašyti Vidaus reikalų ministerijos įvertinti šį projektą santykyje su Konkurencijos ir Įmonių įstatymais.

 

 

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396 806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 05 23.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas