Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAI SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2002-05-15

 

 

Komitetas 2002-05-15 posėdyje svarstė Bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-1526. Posėdyje dalyvavo Teisingumo viceministras G.Švedas, Kalėjimų departamento direktorius J.Blaževičius. Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos, naujojo Baudžiamojo kodekso, Seimo patvirtintų Teisinės sistemos reformos metmenų reikalavimus, projektas suderintas su Europos Sąjungos ir Europos Tarybos konvencijomis, Europos Tarybos rekomendacijomis, Jungtinių Tautų konvencija prieš organizuotą tarptautinį nusikalstamumą ir t.t. Projekte panaudota Vakarų Europos valstybių bausmių vykdymo įstatymuose sukaupta patirtis. Paminėtinos tokios pagrindinės Projekto naujovės. Projektas reglamentuoja naujajame Baudžiamajame Kodekse numatytų kriminalinių bausmių vykdymo principus, tvarką ir sąlygas. Atsisakoma kai kurių nereikalingų teisių ir laisvių ribojimų, Reglamentuojamas nuteistųjų teisių ir laisvių apsaugos mechanizmas. Keičiama nuteistųjų laisvės atėmimu klasifikavimo tvarka ir pagrindai. Nuteistieji pataisos namuose bus skirstomi į tris grupes – paprastąją, palengvintąją ir drausminę. Laisvės atėmimo bausmės atlikimas bus pradedamas paprastoje grupėje, o vėliau, atsižvelgiant į nuteistojo elgesį, darbą, požiūrį į mokymąsi, socialinės reabilitacijos priemones bausmės atlikimo metu, nuteistasis paskatinimo arba nuobaudos tvarka gali būti perkeltas į palengvintą arba drausminę grupę. Siūloma atsisakyti pernelyg detalaus nuteistųjų darbo, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo, socialinės reabilitacijos, psichologinės terapijos reglamentavimo, nustatant tik bendras paminėtų priemonių realizavimo kryptis ir formas bei nuteistųjų teises ir pareigas. Dėl didelės projekto apimties Komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką, tęsti svarstymą kitame Komiteto posėdyje.

Dalyvaujant Policijos departamento Teisės tarnybos vyresniajam komisarui A.Jakučiui. Komitetas svarstė Policijos veiklos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1016, kuriam bendru sutarimu pritarė. Projekte numatyta, jog policija gali sulaikyti asmenį, kai būtina apsaugoti jį nuo pavojaus jo sveikatai ir gyvybei, jei dėl psichologinės būklės ar kitų priežasčių asmuo pats ima kėsintis į savo gyvybę.

Komitetas svarstė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projektą Nr.IXP-1347. Posėdyje dalyvavo Kultūros ministerijos sekretorius J.Širvinskas, Ministerijos vyriausioji specialistė A.Molytė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos specialistė J.Kazlauskaitė, Žurnalistų etikos inspektoriaus padėjėjas D.Velkas. Projekto tikslas – nustatyti viešosios informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, skelbimo ir platinimo tvarką, tokios informacijos priskyrimo kriterijus, taip pat šios informacijos rengėjų, platintojų ir jų savininkų, žurnalistų bei jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui tobulinti projektą atsižvelgiant į Seimo narės R.Dovydėnienės siūlymus, taip pat siūlo įteisinti nuostatą, kad Žurnalistų etikos inspektorius veda priimtų sprendimų dėl viešosios informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi, apskaitą.

Dalyvaujant Respublikos Prezidento patarėjui A.Penkauskui Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovui A.Miškiniui, Socialinės apsaugos ir darbo miniterijos Socialinės paramos departamento direktorei V.Murauskaitei, Šeimos ir vaikų skyriaus viršininkei A.Mikalauskaitei, Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybos viršininkei N.Stakėnienei, Komitetas Respublikos Prezidento pateiktą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 61 ir 611 straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1571. Šiandien vaikų teisių apsaugos funkcijos yra išskirstytos daugeliui įvairių institucijų, kurių veikla menkai koordinuojama. Dalį vaiko teisių apsaugos funkcijų atlieka Įvaikinimo tarnyba, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vaiko teisių apsaugos tarnybos savivaldybėse. Šių institucijų veiklai koordinuoti ir geresnei vaiko teisių bei paties vaiko apsaugai užtikrinti numatoma steigti centrinę vaiko teisių apsaugos instituciją. Įsteigta institucija veiktų Vyriausybės lygiu, užtikrintų ir koordinuotų įvairių žinybų bei institucijų veiklą įgyvendinant vaiko teisių apsaugą. Komitetas bendru sutarimu iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą suvienodinant sąvokas ir terminus.

Komitetas aptarė svarstymo procedūras trijų įstatymo projektų - Seimo rinkimų įstatymo 58 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-943, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-1142, Susirinkimų įstatymo 8, 11, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1015.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 17.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas