Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 15 d. posėdyje

 

Komiteto surengtuose Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projekto klausymuose dalyvavę Seimo nariai, žurnalistų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai išsakė savo pastabas ir pasiūlymus pateiktam svarstyti projektui. Daugelis pasisakiusiųjų pritarė tokio įstatymo atsiradimui ir džiaugėsi, kad užregistruoti Seimo narių Romos Dovydėnienės, Dalios Teišerskytės ir Petro Gražulio pasiūlymai įgalins iš esmės pataisyti svarbiausius pirminio projekto trūkumus, nes atsiranda konkretumas: įteisinamas Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos bei funkcijų išplėtimas, nepriklausomi ekspertai, kurie galės argumentuotai išnagrinėti ir priskirti viešąją informaciją ribojamai ar draudžiamai, taip pat įteisinama kitų institucijų atsakomybė už šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Jungtinių tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto atstovas prof. Vincas Auryla papasakojo apie gegužės 7-11 d. vykusios JT 27 Generalinės asamblėjos specialią sesiją, kurioje buvo konstatuota, kad vaikų ugdymo procesą trikdo destrukcija, kylanti iš šiuolaikėmis technologijomis platinamos informacijos ir nuspręsta, kad tose valstybėse, kuriose nėra specialių institucijų, ginančių vaikų interesus, tokios institucijos turi atsirasti. Jis pabrėžė, kad būtina sudaryti galimybę visuomeninėms organizacijoms ginti vaikus nuo žiniasklaidos, nes dabar visuomenės informavimo įstatyme joms tokia galimybė nesuteikta, - nuo žiniasklaidos vaikus turi ginti žurnalistų ir leidėjų savitvarkos institucija, todėl neišvengiamas yra interesų prieštaravimo pavojus.

Antrajame Komiteto posėdyje, skirtame Lietuvos pasiruošimui Frankfurto knygų mugei aptarti, ministrė Roma Dovydėnienė ir viceministrė Ina Marčiulionytė, papasakojo apie Lietuvos prisistatymo knygų mugėje scenarijaus pakeitimus (numatyta į politines diskusijas įtraukti kairiųjų pažiūrų politikus), atsakė į gausius Komiteto narių klausimus: apie skirtų iš biudžeto finansų panaudojimą, mugei skirtus leidinius, kurių išleidimą remia Kultūros ministerija, pristatomų rašytojų atranką (Komiteto narė Dalia Teišerskytė išsakė pasipiktinimą, kad iš atrinktų pristatyti 15 poetų tik viena moteris - Nijolė Miliauskaitė, neįtrauktos tokios žymios poetės kaip Judita Vaičiūnaitė ir Janina Degutytė), muziką, kuri skambės mugėje (tai tas pats džiazas) ir numatomų mokėti muzikantams honorarų didelių skirtumų ir kt.

Toliau buvo svarstomas Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2000 - 2001 metų ataskaitos" projektas. Dalia Teišerskytė pažymėjo, kad patobulintos ataskaitos forma labai patobulėjo, tačiau jos turinys mažai pakito. Tarybos veikloje pasigendama kryptingos veiklos ir rezultatų. D. Teišerskytė pasiūlė Tarybos ataskaitos formą įvertinti gerai, o turinį (Tarybos veiklą) nepatenkinamai. Povilas Jakučionis siūlė Tarybos veiklą vertinti kaip nepakankamą. Ona Babonienė pažymėjo, kad Taryba dirbo, vadinasi, buvo vykdoma veikla, tik ta veikla buvo nepakankama ir netenkina Komiteto narių. Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2000 - 2001 metų ataskaitos" projektui.

 

Nutarimas

dėl ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2000 - 2001 metų veiklos ataskaitos

2002 m. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Etninės kultūros globos tarybos (toliau - Taryba) 2000 - 2001 metų veiklos ataskaitą, nutaria:

1 straipsnis.

1. Tarybos 2000 - 2001 metų veiklą vertinti kaip nepakankamą, netenkinančią Tarybai keliamų uždavinių.

2. Nurodyti šiuos pagrindinius Tarybos veiklos trūkumus:

  1. Taryba per didelį dėmesį skyrė savo darbo organizavimo, o ne etninės kultūros globos klausimams;
  2. dalis Tarybos parengtų ekspertizių bei svarstytų klausimų yra iš paminklosaugos srities ir dubliuoja Valstybinės paminklosaugos komisijos veiklą (ekspertizės dėl Rambyno kalno, dėl patalpų šv. Jono g. 5; išvados dėl požeminių garažų statybos Vilniaus senamiestyje ir kt.);
  3. dalis Tarybos spręstų problemų neįeina į Tarybos darbą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais apibrėžtas Tarybos funkcijas (Alytaus dailiųjų amatų mokyklos, darželio-mokyklos "Sakalėlis", Švenčionių raj. Reškutėnų "Ryto" pradinės mokyklos, Etninės kultūros dalykų mokytojo specialybės steigimo Vilniaus pedagoginiame universitete, patentų išdavimo tvarkos ir kt. problemos);
  4. nėra konkrečių veiklos rezultatų, parengtų įstatymo projektų, jų pataisų, padedančių geriau reglamentuoti etninės kultūros globą, siūlymų, duomenų apie atliktų ekspertizių ir išvadų įgyvendinimą bei poveikį etninės kultūros raiškai;
  5. Taryba nepakankamai bendradarbiavo su organizacijomis, tiesiogiai užsiimančiomis etninės kultūros globa ir etninės kultūros moksliniu tyrinėjimu;
  6. Taryba nesprendžia aktualių problemų, pasigendama originalių bei modernių šių problemų sprendimo būdų.

2 straipsnis.

Pavesti Tarybai:

iki 2002 m. liepos 31 d. parengti Etninės kultūros globos tarybos 2002 metų antrojo pusmečio veiklos gaires ir pateikti jas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui svarstyti.

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo pirmininkas

 

 

Teikia Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis
Naujausi pakeitimai - 2002 05 15.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas