Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-13 BFK posėdis

1. Apsvarstytas Prekių apyvartos mokesčio įstatymo projektas IXP-1550.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 7 už; 4 prieš; - susilaikė.

2. Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1551.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 7 už; 4 prieš; - susilaikė.

3. Seimo nutarimo "Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo" projektas IXP-1521.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam Seimo nutarimo “Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo” projektui.

Balsavimo rezultatai: 7už; - prieš; 2 susilaikė.

4. Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1501.

Nuspręsta:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Seimo nario A.Skardžiaus pasiūlymas Audito įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 43, 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1353(2).

Nuspręsta:

Iš dalies pritarti pateiktam pasiūlymui, numatant, kad pasiūlymo nuostatų galiojimo data būtų nustatyta iki 2004 m. sausio 1 d.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1490.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui bei jį patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabas bei pasiūlymus bei šiuos Komiteto pasiūlymus:

    1. pakeisti Įstatymo projekto 7 straipsnį: šio straipsnio 6 dalyje vietoj žodžio “ar” įrašyti žodį “ir” ir šią dalį išdėstyti taip:
    2. “6. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę įstatų ar ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises”;

    3. pakeisti įstatymo projekto 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
“3. Sprendimui pertvarkyti viešąją įstaigą į biudžetinę įstaigą, išlaikomą iš Lietuvos valstybės biudžeto, priimti reikalingas Finansų ministerijos pritarimas, išskyrus atvejus, kai sprendimą viešąją įstaigą pertvarkyti į biudžetinę įstaigą priima Seimas, Prezidentūra, Vyriausybė, Konstitucinis Teismas ar Aukščiausiasis Teismas.”;

3) papildyti Įstatymo projektą nauju 15 straipsniu, atitinkamai pakeičiant kitų straipsnių numeraciją ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“15 straipsnis. Viešųjų įstaigų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė

Viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.”

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

6. Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 priedėlio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1012.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu

7. LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimai.

Nuspręsta:

Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 46 straipsnio 7 dalimi LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju išrinktas Komiteto narys Raimundas Palaitis.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams.

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui IXP-1574 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 2, 4 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1575 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1576 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1577 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1309 - kuratoriai Alg.Butkevičius A.Kubilius /A.Mikalauskas;

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 61 ir 611 straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1571 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

 

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė
Naujausi pakeitimai - 2002 05 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas