Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seime vykusios Konferencijos "Pacientų teisės šiandieninėje sveikatos priežiūroje" REZOLIUCIJA

2002 m. balandžio 10 d.

Suprasdami, jog viena iš svarbiausių pilietinės visuomenės formavimosi prielaidų, o kartu ir žmogaus bei pacientų teisių įgyvendinimo sąlyga yra valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas,

konstatuodami, kad adekvati ir laiku pateikta informacija apie numatomus sveikatos sistemos pokyčius yra sąlyga, užtikrinanti piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose,

Konferencijos dalyviai pakvietė politikus, pacientus vienijančias ir kitas nevyriausybines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, visuomenės informavimo priemonių atstovus, sveikatos priežiūros specialistus skirti ypatingą dėmesį pacientų teisių įgyvendinimui, laikantis galiojančių teisės aktų ir šios konferencijos rezoliucijos nuostatų:

  • Teisė į priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą ir žalos atlyginimą yra konstitucinė žmogaus teisė. Pacientai turėtų drąsiai kreiptis į Lietuvos Respublikos teismus, jei mano, kad jų teisės buvo pažeistos. Valstybės institucijos turėtų skirti reikiamą dėmesį pacientų teisių pažeidimo atvejams nagrinėti ir prireikus sudaryti sąlygas nepriklausomai ekspertizei;
  • Valstybės institucijos turėtų peržiūrėti ir patobulinti galiojančius teisės aktus, kad būtų numatytas realus pacientų teisių užtikrinimas ir jų įgyvendinimo mechanizmas;
  • Lietuvos Respublikos Seimas turėtų kuo greičiau ratifikuoti Europos Tarybos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją, užtikrinančią žmogaus teisių ir orumo apsaugą tokiose sparčiai besiplėtojančiose biomedicinos srityse kaip žmogaus genetika, biomedicininiai tyrimai, žmogaus organų transplantacija ir donorystė ir kt.;
  • Valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos turėtų kreipti dėmesį ne tik į norminių aktų, reglamentuojančių pacientų teises, kūrimą ir tobulinimą, bet ir į medikų bei pacientų mokymą apie tokių aktų įgyvendinimo praktinius aspektus, supažindinimą su esama teismų praktika, taip pat į elgesio modelių, grindžiamų pagarba žmogaus teisėms, ugdymą;
  • Sveikatos priežiūros srityje tarpstanti nepilietinė praktika (“pažįstamų pagalba” ir kyšiai) turėtų būti keičiama norminių aktų numatyta tvarka grindžiamais elgesio modeliais; turėtų būti skiriamas deramas dėmesys medikų ir pacientų santykių sureguliavimui;
  • Pacientus vienijančios ir kitos nevyriausybinės organizacijos turėtų aktyviau reikšti savo pilietines iniciatyvas, o valstybės institucijos turėtų užtikrinti kuo palankesnes sąlygas joms įgyvendinti. Valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos turėtų kurti sklandaus bendradarbiavimo mechanizmus;
  • Valstybės institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį aktyviam piliečių ir nevyriausybinių organizacijų informavimui apie priimamus sprendimus ir jų įgyvendinimą;
  • Atitinkamos institucijos turėtų kuo skubiau nustatyti paciento valią išreiškiančių teisinių dokumentų formas bei užtikrinti jų įdiegimą sveikatos priežiūros įstaigų praktikoje (įgyvensinant paciento teisę sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo (gaivinimo), leisti ar neleisti skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę ir kt.);
  • Susirūpinę, jog Lietuvoje vis dar pažeidžiamos pacientų teisės į privatumą, kviečiame visuomenės informavimo priemones, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, visus kitus asmenis, kuriems tokio pobūdžio informacija yra prieinama, laikytis galiojančių etikos ir teisės normų. Kviečiame žiniasklaidos atstovus pagarbiai ir tinkamai informuoti visuomenę apie atvejus, kuomet padaroma žala asmens sveikatai.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 13.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas