Lietuvos Respublikos Seimas

PRITARTA PATOBULINTAM KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO PROJEKTUI

 

2002-05-08

Vilnius

 

Šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) pritarė patobulintam Korupcijos prevencijos įstatymo projektui IXP – 1292 (toliau projektas).

Komiteto patobulintas projektas nemažai pakito, palyginus su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktu projektu. Kaip pažymėjo NSGK pirmininkas A. Sadeckas: “Tobulinant projektą, komitete atsisakyta eilės biurokratinių nuostatų. Pavyzdžiui, siūloma, kad kovos su korupcija programas privalėtų rengti ne visos valstybės ir savivaldybės institucijos bei įstaigos, o tik tos, kurių veiklos srityse yra didelė korupcijos tikimybė, ir kurioms STT, atlikus korupcijos rizikos analizę, pasiūlė parengti atitinkamą programą”.

NSGK taip pat pasiūlė konkrečius kriterijus, pagal kuriuos tam tikros įstaigos veiklos sritys būtų priskiriamos prie sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Taip pat siūloma atsisakyti specialių fizinių asmenų korupcijos prevencijos ir juridinių asmenų korupcijos prevencijos registrų steigimo, o duomenis apie korupcinius nusikaltimus padariusius fizinius ir juridinius asmenis pasiūlyta kaupti jau egzistuojančiuose valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registruose.

Iš esmės patobulintas projekto iniciatorių siūlytas kandidatų į atsakingas pareigas patikrinimo institutas.

NSGK pritarė komiteto pirmininko A. Sadecko siūlymui, kad būtų atsisakyta visuotinio kandidatų tikrinimo ir kad teisėsaugos ir kontrolės įstaigų turima informacija būtų pateikiama tik apie atskirus asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės tarnyboje, atsižvelgiant į jų pareigas bei darbo pobūdį.

Pateikiama informacija turi būti teisėtai surinkta bei objektyvi, t.y. šių asmenų atžvilgiu nebūtų atliekami aktyvūs veiksmai, o asmenį skiriančiam ar paskyrusiam įstaigos vadovui, esant įstatyme numatytoms sąlygoms, būtų pateikiama teisėsaugos ir kontrolės įstaigų jau turima informacija.

Patobulinus įstatymo projektą, siūloma, kad informacija būtų pateikiama esant įstaigos vadovo motyvuotam prašymui, kuris turi būti paremtas duomenimis keliančiais pagrįstas abejones dėl asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, patikimumo. Taip pat šią informaciją STT, Policijos departamentas bei kitos teisėsaugos institucijos galėtų pateikti ir savo iniciatyva. Apie priimtą sprendimą prašyti pateikti informaciją ar apie teisėsaugos ar kontrolės institucijų pateiktą informaciją, įstaigos vadovas ar valstybės politikas per 3 dienas nuo atitinkamų veiksmų atlikimo turi pranešti asmeniui, apie kurį pateikta ar prašoma pateikti informaciją. Numatoma, kad pateiktą informaciją įstaigos vadovas gali panaudoti tik priimdamas sprendimą dėl asmens siekiančio eiti arba einančio pareigą valstybės tarnyboje patikimumo. Siūloma, kad atitinkamai patobulinus Valstybės tarnybos įstatymą, asmuo, praradęs pasitikėjimą, negalėtų būti priimtas į valstybės tarnybą arba būtų atleistas iš einamų pareigų. Būtina pažymėti, kad projekte asmeniui garantuojama teisė kreiptis į teismą, tiek dėl sprendimo prašyti pateikti informaciją pagrįstumo bei teisėtumo, tiek dėl pateiktos informacijos teisėtumo ir tikrumo, tiek, suprantama, dėl sprendimo nepriimti į valstybės tarnybą ar atleisti iš valstybės tarnybos pagrįstumo ir teisėtumo.

Pasak komiteto pirmininkas A. Sadecko: “NSGK parengtas Korupcijos prevencijos įstatymas turėtų užtikrinti ir visapusišką žmogaus teisių apsaugą ir sudaryti prielaidas efektyviai kovai su korupcija”.

 

NSGK vyr. patarėjas

D. Valiulis, 396 769
Naujausi pakeitimai - 2002 05 09.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas