Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2002-04-22 d. posėdį

1. SVARSTYTA: Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-1459ES).

NUSPRĘSTA:

Daryti Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1459ES) svarstymo Komitete pertrauką.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu (dalyvavo 9 Komiteto nariai).

2. SVARSTYTA: Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas (ixp-1458ES).

Išklausytos pastabos ir pasiūlymai Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektui (ixp-1458ES) ir numatyta 2002 m. gegužės 6 d. surengti šio projekto svarstymą Komiteto posėdyje.

3. SVARSTYTA: Sprendimo projektas Dėl žemės ūkio konsultavimo plėtros.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atsižvelgti į žemdirbių, kitų kaimo gyventojų konsultavimo, švietimo ir mokymo svarbą, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą ir, tikslinant 2002 metų valstybės biudžetą, 2 mln. Lt. padidinti asignavimus Specialiajai kaimo rėmimo programai (paprastosioms ir nepaprastosioms ŽŪKT išlaidoms).

2. Rekomenduoti Žemės ūkio konsultavimo tarnybai:

2.1. Numatyti ir įgyvendinti priemones dėl konsultavimo paslaugų vartotojų skaičiaus didinimo ir konsultavimo sferos plėtros;

2.2. Ypatingą dėmesį skirti savalaikiam ir kokybiškam verslo planų rengimui pagal SAPARD ir kitas Europos Sąjungos programas;

2.3. Tobulinti konsultantų darbo rezultatų vertinimo tvarką;

2.4. Didinti ŽŪKT rajonų biurų savarankiškumą, stiprinti silpniau dirbančius rajonų biurus;

2.5. Didesnį dėmesį skirti konsultacijoms dėl žemės ūkį reglamentuojančių teisės aktų, parengtų pagal ES reikalavimus, taikymo praktikoje;

2.6. Teikti daugiau paslaugų naudojant informacines technologijas (internetas, el. paštas ir pan.).

4. svarstyTa: Dėl trijų Baltijos valstybių kaimo reikalų komitetų susitikimo Estijoje.

Pagrindinė susitikimo tema - žemės ūkio derybų pozicijos dėl narystės Europos Sąjungoje.

NUSPRĘSTA:

Iki 2002 m. gegužės 1 d. suformuoti delegaciją iš 8 Kaimo reikalų komiteto narių ir 2 Komiteto sekretoriato darbuotojų kelionei į Estiją.

 

KRK informacija

2002-04-22
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas