Lietuvos Respublikos Seimas

2002 04 22 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitete vyko Energetikos įstatymo projekto IXP-1195(2) svarstymas. Nuspręsta:

pritarti Energetikos įstatymo projektui IXP-1195 (2) ir siūlyti jį papildyti:

1. Pakeisti įstatymo projekto 7 straipsnį ir jį formuluoti taip:

"Aplinkos ministerija:

1. Sprendžia klausimus susijusius su aplinkos apsauga, statyba bei infrastruktūros plėtojimo klausimais ir vykdo jos kompetencijai priklausančias funkcijas;

2. Organizuoja ir vykdo poveikio aplinkai monitoringinius stebėjimus energetikos veiklos padidintos taršos zonose;

3. Kartu su Ūkio ministerija nustato leidimų energetikos veiklai išdavimą;

4. Nustato šalyje numatomų vartoti ir vartojamų energetinių išteklių aplinkosauginius reikalavimus ir teikia rekomendacijas jų vartojimui;

5. Dalyvauja rengiant atnaujinamųjų energetikos išteklių programų rengime".

2. Papildyti 11 straipsnio 1 dalį po žodžių "planavimo įstatymo" žodžiais: "Aplinkos apsaugos ir Konkurencijos įstatymo".

Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirti Juozą Raistenskį.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas