Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. balandžio 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Dėl Seimo pirmininko A.Paulausko pavedimo "Dėl D. Sirutavičienės bei J.Vitkausko pareiškimų dėl Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ir gyventojų lėšomis įrengtų bendro naudojimo dujotiekio sistemų išpirkimo"

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti LR Vyriausybei įpareigoti AB “Lietuvos dujos” valstybę atstovaujančius akcininkus inicijuoti AB “Lietuvos dujos” akcininkų susirinkime klausimo svarstymą dėl gyventojų lėšomis įrengtų bendro naudojimo dujotiekių sistemų išpirkimo ir balsuoti už tai, kad fiziniams ar juridiniams asmenims, savo lėšomis įsirengusiems dujų bendro naudojimo sistemas ir dujų kiekio matavimo priemones bei turintiems tokias investicijas patvirtinančius dokumentus, būtų atsiskaityta už jų įrengimą. Šių sistemų priėmimo – perdavimo aktus vertinti kaip juridinių investicijų pagrindą ir teisę gauti už tai atlyginimą. Atsiskaitymas gali būti vykdomas išmokant pinigais, skiriant AB “Lietuvos dujos” akcijas ar kita suderinta su privačiais investuotojais atsiskaitymo forma.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo „Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto“ projektas IXP-1484.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui ir komiteto išvadoms (“už” balsavo 11, “prieš” – 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

3.SVARSTYTA:

Civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1381(2).

NUSPRĘSTA:

1. Įstatymo projektas nepašalina esamų neaiškumų atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais reglamentavime; atsižvelgiant į būtinumą suderinti Civilinio kodekso ir Mokėjimų įstatymo bei kitų mokėjimo santykius reglamentuojančių įstatymų nuostatas, taip pat į Seimo Teisės departamento išvadą, pasiūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti ("už" balsavo – 10, “prieš” – 1, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

4.SVARSTYTA:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas IXP-1458.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Kaimo reikalų komitetui) patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas bei į tuos pasiūlymus, kuriems pritarė Ekonomikos komitetas.

2. Siūlyti:

1) 2 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

"2.Kaimo plėtra - kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros ugdymas, bendruomeninių ryšių tobulinimas siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etnokultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę aplinką."

2) 2 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

"4. Žemės ūkio produktai – pagaminti, apdoroti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, skirti tiesioginiam vartojimui arba tolimesniam apdorojimui ar perdirbimui, gaminant gatavus maisto produktus ar nemaisto prekes."

3) Pakeisti 2 straipsnio 17 dalies pavadinimą "Privatus intervencinis saugojimas".

4) 2 straipsnyje įvesti sąvoką "maisto ūkis" ir ją atspindėti įstatyme.

5) 2 straipsnio 23 dalį išdėstyti taip:

"23. Eksporto skatinimas – visuma Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų taikomų priemonių, kuriomis siekiama sudaryti teisines ir ekonomines žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtros bei užsienio prekybos balanso gerinimo prielaidas".

6) 2 straipsnio 25 dalį išdėstyti taip:

"25. Mažiau palankios ūkininkauti vietovės – kaimo vietovės, kuriose dėl demografinių, aplinkosaugos, dirvožemio kokybės ir kitų gamtinių kliūčių iš žemės ūkio veiklos gaunamos mažesnės pajamos, tačiau žemės ūkio veikla ir kita alternatyvi ūkinė veikla turi būti tęsiama, kad būtų išsaugota aplinka ir pati kaimo vietovė. Mažiau palankios ūkininkauti vietovės nustatomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

7) 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

"2) tolygios ir įvairiapusės kaimo ūkinės plėtros ir socialinės ekonominės sanglaudos kaimo vietovėse, sudarant sąlygas gerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę;'

8) 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą išdėstyti taip:

"4) užtikrinti, kad į rinką būtų teikiami saugūs ir geros kokybės bei plataus asortimento žemės ūkio ir maisto produktai;'

9) Pakeisti 7 straipsnio pavadinimą "Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos ekonominis reguliavimas."

10) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą išdėstyti taip:

"1) ekonominėmis priemonėmis reguliuoti žemės ūkio ir maisto produktų gamybą;' 11) Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą "Žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ekonominis reguliavimas."

12) 8 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

"1. Siekiant išvengti perteklinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos ekonominėmis priemonėmis reguliuoti perteklinių produktų gamybą.

13) 9 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį "pieno".

14) 10 straipsnio 2 dalies 1 punktą išdėstyti taip:

"1) privatus intervencinis saugojimas;

15) Pakeisti 11 straipsnio pavadinimą " Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo skatinimas."

16) Pakeisti 13 straipsnio pavadinimą " Ekologinio žemės ūkio skatinimas."

17) Papildyti 13 straipsnį nauja dalimi, kurioje būtų numatytas ekologinio žemės ūkio skatinimo priemonių taikymas.

18) Papildyti 15 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu, o buvusius 4-9 laikyti 5-10 punktais:

"4) teikiama alternatyviems kaimo verslams;"

19) 17 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

"2. Parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai teikiama pagal šį įstatymą ir Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų strateginių žemės ūkio ir kaimo plėtros dokumentų nustatytus finansavimo prioritetus."

20) 22 straipsnį išdėstyti taip kaip siūlo LR žemės ūkio rūmai, papildant punktais "mokesčių lengvatos, lengvatinės ir/arba be procentinės paskolos."

3. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

5. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-22) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-22) darbotvarkę.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo projekto IXP-1504 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

7-9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1505, Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1506 bei Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1507 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių rejestro įstatymo 3, 5, 7, 9 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1480 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. balandžio 22 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas