Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-04-10

 

Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 42 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1329. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 42 straipsnio papildymo įstatymo projekto tikslas -įteisinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos dalyvavimą įmonių restruktūrizavime, kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla ir Fondo valdybai suteikiama galimybė priimti sprendimus dėl kreditinių reikalavimų vykdymo terminų atidėjimo, atsiskaitymo už kreditinius reikalavimus turtu, akcijomis, vertybiniais popieriais, kai restruktūrizuojamos įmonės yra laiku neatsiskaičiusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu. Iki šiol restruktūrizavimo klausimai socialinio draudimo teisės aktuose nebuvo reglamentuoti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra vienas iš pagrindinių restruktūrizuotinų įmonių kreditorių, todėl jos dalyvavimas įmonių restruktūrizavime padės sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti veiklą, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Kitu klausimu komitetas apsvarstė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1366 ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. IXP-1367. Įstatymų projektų tikslas suderinti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą su Civiliniu kodeksu, Specialiojo ugdymo, Švietimo, Valstybės tarnybos įstatymų nuostatomis ir kitais įstatymais. Pataisyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymą, atsižvelgiant į tai, kad minėto įstatymo 2 straipsniu nustatyti pasiūlymai Vyriausybei jau įgyvendinti: priimtas Vaiko globos įstatymas, kuris neteko galios įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui, priimtas Baudžiamasis kodeksas, o taip pat Civilinis kodeksas, pagal kurį reikalinga suderinti ir patį Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, pakeista eilė kitų įstatymų. Santuokos ir šeimos kodeksas pripažintas netekusiu galios. Nutarta atsižvelgiant į klausymų dėl įstatymų projektų Nr. IXP-1366 ir Nr. IXP-1367, kuriuos 2002-04-03 surengė pagrindinis - Žmogaus teisių - komitetas, metu išsakytas nuomones ir pasiūlymus, siūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Pritarti iniciatoriaus - Vyriausybės - pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgus į Teisės departamento išvadą.

2. Sudaryti darbo grupę vaiko teisių, nustatytų ratifikuotoje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, įtvirtinimui Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, peržiūrėti, o tai atlikus - įstatymo projektą iš esmės patobulinti, o esant reikalui - Seimo svarstomiems įstatymų ir kitų teisės aktų projektams parengti.

Dalyvaujant socialinės apsaugos ir darbo viceministrei A. Morkūnienei ir kitiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams komitetas svarstė klausimą dėl valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų.

Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos nuo pat jų įvedimo 1995 metais kelia daug nepasitenkinimo dėl skirtingo pensijų dydžio, bei dėl to, kad jas gauna ne visi asmenys. Komitetas gauna daug prašymų panaikinti arba suvienodinti našlių pensijas. Galiojanti našlių pensijų sistema yra keistina. Nėra aiškios pozicijos, kaip našlių pensijų sistema turėtų būti pertvarkyta.

Komitetas nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

1. Parengti valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų ir valstybinių našlių pensijų sistemų tobulinimo koncepcijas:

1) suvienodinant našlių pensijas, bei nustatant, kad našlių pensijos negali būti mokamos kartu su senatvės ar invalidumo pensijomis.

2) atsisakant našlių pensijų, o iškylančias problemas sprendžiant per socialinės paramos sistemą.

Nurodyti minėtų koncepcijų įgyvendinimo kaštus bei reikalingas parengti teisės aktų pataisas.

2. Peržiūrėti našlių pensijų skyrimo sąlygas.

3. Pateikti valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų ir valstybinių našlių pensijų sistemų tobulinimo koncepcijas Socialinių reikalų ir darbo komitetui Lietuvos Respublikos Seimo IV (Pavasario) sesijoje.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 12.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas