Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. balandžio 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto, skirto elektros ir šilumos energijai, dujoms, šaltam ir karštam vandeniui tiekti ir nuotėkoms šalinti, perdavimo įmonių nuosavybėn įstatymo projektas IXP-1246(2) .

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas bei integruojant šio įstatymo projekto pagrindines nuostatas į Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą IXP-999(2).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1459.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Kaimo reikalų komitetui) patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas bei į tuos pasiūlymus, kuriems pritarė Ekonomikos komitetas.

2. Siūlyti:

1) Visuose įstatymo straipsniuose vietoj sąvokos "kooperatinė bendrovė" naudoti sąvoką "kooperatyvas", kadangi toks apibrėžimas atitiktų Tarptautinio kooperacijos aljanso naudojamą sąvoką.

2) 2 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

"1. Kooperacija - tai įstatymu pagrįstas veiklos ir išteklių sutelkimas dalyvių bendriems tikslams įgyvendinti. Tuo tikslu gali būti steigiamos kooperatyvai."

3) 2 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

"2. Kooperatyvai - fizinių ir/arba juridinių asmenų įsteigta įmonė Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai bendrai veiklai, kuri yra skirta narių ekonominiams, ūkiniams ir/ar socialiniams poreikiams tenkinti.'

4) 2 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

"4. Kooperatyvo nario apyvarta su kooperatyvu – finansiniais metais kooperatyvo nario su kooperatyvu įvykdytų sandorių (suteiktų ir/ar gautų paslaugų, parduotų ir/ar įsigytų produktų, gamybos priemonių, žaliavų, lėšų ir/ar kitokio dalyvavimo kooperatyvo veikloje) vertė.

5) 2 straipsnio 5 dalį išbraukti

6) 2 straipsnyje "Pagrindinės šio įstatymo sąvokos" patikslinti sąvokas "pajus, minimalus ir maksimalus pajaus dydžiai, pajinis įnašas".

7) 4 straipsnio 4 dalies 2 punktą pataisyti, įstatyme detaliau reglamentuoti kooperatyvo steigėjų teises ir pareigas.

8) 4 straipsnio 4 dalies 5 punktą išdėstyti taip;

"5) stojamojo mokesčio ir minimalaus pajaus dydžiai. Kiekvienas narys gali turėti neribotą minimalių pajų skaičių, jei kooperatyvo steigimo sutartyje ar įstatuose nenustatyta kitaip;"

9) 4 straipsnio 4 dalies 6 punktą išbraukti.

10) 4 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip;

"5. Kooperatyvo steigimo sutartį privalo pasirašyti kiekvienas steigėjas arba jo įgaliotas asmuo.

11) 5 straipsnio 3 dalies 4 punktą išdėstyti taip;

"4) stojamojo mokesčio, minimalaus pajaus dydžiai, pajinio įnašo įmokėjimo, nepiniginio pajinio įnašo įvertinimo tvarka. Kiekvienas narys turi teisę įsigyti neribotą minimalių pajų skaičių;"

12) 5 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

"5. Kooperatyvo įstatus privalo pasirašyti kiekvienas steigėjas arba jo įgaliotas asmuo."

13) 6 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

"2. Steigiamasis susirinkimas šaukiamas ir jame balsuojama pagal steigimo sutartyje nustatytą tvarką. Steigiamasis susirinkimas gali būti šaukiamas, jei steigėjai visiškai arba iš dalies įmokėjo ar įsipareigojo pagal steigimo sutartyje numatytas nuostatas įmokėti stojamuosius mokesčius ir pajinius įnašus. Steigiamajame susirinkime turi būti tvirtinami kooperatyvo įstatai. Kooperatyvo įstatų sudarymo momentu laikomas jų patvirtinimas steigiamajame susirinkime. Dėl kooperatyvo registravimo gali būti kreipiamasi tik po steigiamojo susirinkimo sušaukimo, kuriame patvirtinami kooperatyvo įstatai ir išrenkami jos valdymo organai."

14) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą išdėstyti taip;

"4) jungtis į kooperatyvų sąjungas ir kitas organizacijas."

15) 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą išdėstyti taip;

"7) skolintis iš savo narių lėšų pagal sutartį kooperatyvo įstatuose nustatyta tvarka, neįkeičiant kooperatyvo turto."

16) 7 straipsnio 1 dalies 9 punktą išbraukti;

17) 8 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip

"2. Asmuo, norintis tapti kooperatyvo nariu, privalo pateikti prašymą. Prašymas svarstomas ir asmuo į kooperatyvo narius priimamas kooperatyvo įstatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka."

18) ) 8 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

"5. Kooperatyvo narį juridinį asmenį kooperatyvo narių susirinkime atstovauja jo įgaliotas asmuo."

19) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

"2) balsuojant turėti iki 3 balsų priklausomai nuo pajaus dydžio."

20) 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą išdėstyti taip:

"4) gauti išmoką priklausomai nuo jo prekių ar paslaugų apyvartos su kooperatyvu;"

21) 11 straipsnio 1 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

"10) skolinti kooperatyvui lėšų pagal sutartį jos įstatuose nustatyta tvarka, neįkeičiant kooperatyvo turto."

22) 11 straipsnio 1 dalies 11 punktą išdėstyti taip:

"11) išstoti iš kooperatyvo narių ir gauti šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytą už pajų įmokėtą pajinį įnašą, išmoką už nariui priskirtą turto dalį (jei kapitalas nėra nedalomas), apyvartai proporcingą išmoką ir dividendus."

23) 12 straipsnio 2 dalies 3 sakinį išdėstyti taip:

"Rezervinis kapitalas narių sprendimu naudojamas nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti o rezervinio kapitalo dalis viršijanti 1/10 nuosavo kapitalo gali būti paskirta kooperatyvo nariams proporcingai jų turimo pajaus ir priskirto turto dydžiui."

24) 13 straipsnio 2 dalį išbraukti.

25) 13 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

"4. Kooperatyvo nario už pajų įmokėtas pajinis įnašas registruojamas apskaitos dokumentuose, o kooperatyvo nariui išduodamas pajaus įnašo dokumentas."

26) 15 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

"2. Kooperatyvas, kuris turi daugiau kaip 100 narių, narių susirinkimas gali būti pakeistas kooperatyvo narių išrinktų narių atstovų susirinkimu. Kooperatyvo narių išrinktų narių atstovų susirinkimas turi šiuo įstatymu nustatytus narių susirinkimo įgalinimus. Kooperatyvo narių išrinktų narių atstovų susirinkime kiekvienas atstovas turi iki trijų balsų. Kooperatyvo narių renkamų narių atstovų rinkimo ir atšaukimo tvarka ir sąlygos turi būti nustatyti kooperatyvo įstatuose. Kooperatyvui, kurio įstatuose yra numatytas narių susirinkimo pakeitimas narių išrinktų narių atstovų susirinkimu, auditas yra rekomenduojamas.

27) 3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas. 1 dalį išdėstyti taip:

"1. Kooperatyvų įstatai nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos turi atitikti šiam įstatymui."

3. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

3.SVARSTYTA:

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių įstatymo projektas IXP-1396.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas, Seimo narių E.Maldeikio ir R.Pakso bei S.Burbienės pastabas. ("už" balsavo – 8, “prieš” – 3, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

4.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Budrevičiaus, K.D.Prunskienės ir J.Veselkos darbo grupės vardu pateikti pasiūlymai Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4) bei Vyriausybės nuomonė dėl Seimo narių J.Budrevičiaus, K.D.Prunskienės ir J.Veselkos darbo grupės vardu pateiktų pasiūlymų Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4).

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlymų svarstyme daryti pertrauką ("už" balsavo 9, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

5.SVARSTYTA:

Seimo narių J.Budrevičiaus ir J.Veselkos pasiūlymas Akcinės bendrovės "Naftos terminalas" įstatinio kapitalo mažinimo įstatymo projektui IXP-1476(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti pateiktam pasiūlymui.

6. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-15) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-15) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo 4(1) straipsniu ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-683(2) klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas